close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Дата
предмет
учител
ь
Ганза
С. І.
задания
26.01.201
5
Українська
мова 8-А
клас
1 год
26.01.
2015
Українська
література
9-Б клас
1год
Українська
мова
6 клас
1год
Ганза
С. І.
Т. Г. Шевченко стор. 176-180 факти з біографії, прочитати
балади «Причинна», «Тополя»,поему «Наймичка» знати зміст і
відповідати на питання ; стор. 180 – 184, 212 – 220.
Ганза
С. І.
вивчити правила на стор. 88, 91 за темою «Прикметник як
частина мови. Якісні, відносні та присвійні прикметники»
Вправа № 249 (дослідження-моделювання)
Вправа № 251 (творча робота)
Вправа 257 (дослідження-характеристика)
Вправа № 254 (діалог) (усно)
27.01.201
5
Українська
література
9-А клас
1 год
Ганза
С. І.
Т. Г. Шевченко стор. 176-180 факти з біографії, прочитати
балади «Причинна», «Тополя»,поему «Наймичка» знати зміст і
відповідати на питання ; стор. 180 – 184, 212 – 220.
27.01
Українська
мова
Ганза
С. І.
???(задавала Ковальова Є. М.)
27.01.201
5
7-Б клас
1 год
вивчити правила на стор.106 – 107 за темою «Однорідні члени
речення»
Вправи № 181 (усно, вибіркова робота);
№ 182 (за зразком);
№ 184 (переклад з російської на українську мову,
усно(словник);
№185 (творча робота)
28.01
Українська
література
8-А клас
1 год
Ганза
С. І.
Іван Франко, факти з біографії стор. 119 – 121, виразне
читання вірша «Каменярі» стор. 122 –124, відповіді на
питання; напам’ять уривок від слів: «Я бачив дивний сон…»
до слів «Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас»
28.01
Українська
література
6 клас
1 год
Українська
мова
11 клас
2 год
Ганза
С. І.
Спиридон Черкасенко оповідання «Маленький горбань» ,стор.
93 – 105 прочитати,дати усну характеристику Павлику і
Захаркові.
Ганза
С. І.
Повторити правила про складне речення (складносурядне,
складнопідрядне, безсполучникове)
http://javot.net/mova/sint1.htm
стор. Підручника 234,Тренувальна вправа № 462(завдання до
неї);
вправа № 464 (вибіркова робота)
Українськ
а мова
6 клас
Ганза
С. І.
Ступені порівняння якісних прикметників
Вивчити правило-таблицю на стор. 94
Тренувальні вправи № 264 (усно);
№ 267 (переклад, словник);
№ 268 (усно);
№ 270 (редагування).
Однорідні й неоднорідні означення
Вивчити правила §22 стор. 112 – 113
Тренувальні вправи № 192 (усно);
№ 193 (вибіркова робота);
№ 195 (дослідження – моделювання).
28.01
29.01
1 год
29.01
Українська
мова
8-А клас
1 год
Ганза
С. І.
29.01
Українська
мова 9-А
клас
Ганза
С. І.
2 год
29.01
Українська
література
11клас
1 год
29.01
Українська
література
Ганза
С. І.
Ганза
С. І.
7-Бклас
1 год
30.01
Українська
мова
9-Б клас
2 год
Ганза
С. І.
30.01
Українська
мова
Ганза
С. І.
7-Б клас
1 год
02.02.
Українськ
а мова 8А клас
1 год
Ганза
С. І.
02.02
Українська
література
Ганза
С. І.
9-Б клас
1 год
03.02
Українськ Ганза
С. І.
а мова 6
клас
1год
03.02
Українська
мова
7-Б клас
1 год
03.02
Українська
література
Ганза
С. І.
Ганза
С. І.
Поняття про безсполучникове складне речення. Кома і
крапка з комою в безсполучниковому складному
реченні.
Вивчити правила-таблиці § 15 на стор. 88 – 90.
Тренувальні вправи № 159;
№162 (вибіркова робота);
№ 164 (усно);
№165 – 166 (усно).
Стор. 193 – 196 портфоліо І. Багряного; стор. 196 – 202
«Поміркуйте», «Підсумуйте прочитане»;
Знати зміст роману І. Багряного «Тигролови» (можна
переглянути фільм); під час читання зверніть увагу на
образ Г. Многогрішного (уміти дати йому
характеристику)
О. Стороженко. «Скарб». Характеристика персонажів.
стор.152-153 питання, дати відповіді
Поняття про безсполучникове складне речення. Кома і
крапка з комою в безсполучниковому складному
реченні.
Вивчити правила-таблиці § 15 на стор. 88 – 90.
Тренувальні вправи № 159;
№162 (вибіркова робота);
№ 164 (усно);
№165 – 166 (усно).
Прислівник загальне значення,морфологічні
ознаки,синтаксична роль. §15 вивчити правило
Стор. 71 правило, тренувальні вправи № 143 (усно); №
144 (вибіркова робота); стор. 147 табличку вивчити
РМ № 8 Усний вибірковий переказ розповідного
тексту з елементами опису пам’яток історії та
культури в науковому стилі
Стор. 217
Перечитати вправи № 370, № 371; підготувати усний
переказ тексту за вправою № 372
Т. Г. Шевченко. Історична драма «Назар
Стодоля».Народне розуміння мети і смислу життя.
Прочитати драму «Назар Стодоля»; стор. підручника 189
– 201; опрацювати «Вправи і завдання» стор. 201
Розвиток мовлення Опис природи. Переказ текстурозповіді з елементами опису природи.
Підручник стор. 105, опрацювати теоретичний матеріал,
усно розібрати вправу № 296;
Скласти опис за вправою № 295
Розвиток мовлення. Опис процесу праці.
Перечитати відомості на стор. 75, виконати завдання за
вправою 152
Т. Г. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля».
Народне розуміння мети і смислу життя.
9-А клас
1 год
Прочитати драму «Назар Стодоля»; стор. підручника 189
– 201; опрацювати «Вправи і завдання» стор. 201
Емма Андієвська «Казка про яян» стор. 155 –
159,відповіді на питання;
«Мистецтво дарувати» стор. 160, відповіді на питання.
04.02
Українська
література
6 клас
1 год
Ганза
С. І.
04.02
Українська
література
8-А клас
1 год
Ганза
С. І.
Борис Грінченко, факти з біографії стор. підручника 129
– 131;
Виразне читання віршів «Доки»; «До праці» стор. 131 –
134
04.02
Українська
мова 11
клас
2 год
Ганза
С. І.
СИНОНІМІКА СКЛАДНОСУРЯДНИХ І
СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ; СКЛАДНИХ
БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОСУРЯДНИХ;СКЛАДНИХ
БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ ІСКЛАДНОПІДРЯДНИХ
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Складне речення складається з двох або кількох простих,
об'єднаних за змістом та інтонацією.
Складне речення поділяється на:
складне речення
сполучникове,
безсполучникове,
складна синтаксична конструкція (з різними видами
зв'язку)
1. Сполучникове може бути:
складносурядне:
з розділовими сполучниками сурядності;
єднальними сполучниками сурядності;
протиставними сполучниками сурядності;
складнопідряд
не:
підрядне
означальне;
підрядно
зв'ясувальне;
підрядно
обставинне:
підрядне місця, часу, способу дії, порівняльні, міри та
ступеня, причини, мети, умовні, допустові, наслідкові;
складнопідрядне з кількома підрядними:
з послідовною підрядністю,
з паралельною підрядністю,
з однорідною підрядністю,
з комбінованою підрядністю
2. Безсполучникове може бути:
з однорідними членами речення;
з неоднорідними членами речення
3. Складна синтаксична конструкція може бути:
з сурядним і безсполучниковим зв'язком;
з підрядним і безсполучниковим зв'язком;
з сурядним, підрядним і безсполучниковим зв'язком
СПОЛУЧНИКОВЕ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ І СКЛАДНЕ
РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ
За видами поєднання своїх частин складні речення
поділяються на:
складне речення:
* сполучникове
Я згодився, і ми разом гуляли по
місту
* безсполучникове Не ходи, дівча, на луг, не ламай
тополю
* складна синтаксична конструкція
Ще сніг кругом,
ще голі віти в дубс, і не курличуть в небі журавлі
(В.Сосюра)
У сполучниковому складному реченні всі частини
речення поєднуються за допомогою сполучника або
сполучникових слів.
У безсполучниковому – частини речення поєднані за
допомогою інтонації.
У складній синтаксичній конструкції (складному реченні
з різними видами зв'язку), частини речення поєднуються
як за допомогою сполучника, так і за допомогою
інтонації.
СКЛАДНОСУРЯДНІ І СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ
За характером граматичного зв'язку між частинами
складні речення поділяються на:
складне речення
приклади
складносурядне
Стиха долітають звуки
піаніно, а думки своє снують (М.Івченко)
складнопідрядне
Я знову згадав ті хвилини, що
душу п'яніли мою (В.Сосюра)
Лінгвістичне змагання (робота в парах)
 Переробіть запропоновані речення,щоб утворити
щонайбільше синонімічних варіантів.
 1) Не будь солодким – проглинуть. 2) Блискавка
блисне – камінь трісне. 3) Є мудра книжка – не
жалій годин. 4) Руки білі, а сумління чорне. 5)
Скрізь побував, усього надивився, а скажу вам:
нема країни кращої, ніж правда. 6) Впадеш – не
засмутися, згубився – шукай-но слід, і серця не
в’яли од випадкових бід. 7) Кликав вовк козу в
гості – вона йти не хоче.
Синтаксична трансформація (усно)
 Визначте типи наведених речень. Доберіть до них
синонімічні з підрядним наслідковим. Поясніть
уживання розділових знаків.
 1) Краплі гучно затарабанили по склу, і полилася
весела музика дощу. 2) Світла в кімнаті було дуже
багато, аж усі присутні мружили очі. 3)
Екскурсовод розповідала так цікаво, що до
екскурсантів приєдналися випадкові перехожі.4)
Договір не підписали,бо в партнерів було багато
уточнень і запитань. 5) Випало сила-силенна
снігу, перші поверхи опинилися під снігом.
Синтаксична трансформація (письмово)
 Наведені сполучникові речення перебудуйте на
складні безсполучникові. Підкресліть граматичні
основи,поясніть вживання розділових знаків між
частинами безсполучникових речень.
 1) На заході трохи вияснилося, і на мутному небі
вирізалися контури чорних, мов важкі хмари, гір.
2) Поступово гроза з вершин насувалася
ущелинами на морське узбережжя, і вже шугали
блискавиці над морем, гублячи в його глибині свій
шал. 3) Щоб вволю багатства мати, треба чесно
працювати. 4) Коли зійшло сонце, долини ріки
вже очистилися від туману. 5) Як у травні дощ
надворі, то восени хліб у коморі. 6) Здавалося, що
разом з листами поштар роздає людям радість і
сам радується цьому більше за інших. 7) тепер
його ніхто не бачив, бо він був сам на сам із
річкою.
Практикум з пунктуації
 Прочитайте уривок з листа Василя Стуса до сина.
Поясніть написання розділових знаків.
 Дорогий Дмитре…
Ну от, тобі вже 17…
Що ж тобі побажати? Бери од кожної пори свого
життя те, що вона тобі пропонує. Вимагати від часу –
і немудро, і негідно, може. Але не пливи за течією.
Будь собою, тобто, виробивши тверді орієнтири, що
таке добро і що зло, виростай у їхньому магнітному
полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося (так
Вернадський писав, згадуючи геологічні структури).
Ідеал є один – добра і справедливості, чесності і
любові. Іншого, мабуть, нема.
У твої літа найголовніше, може, вчитися любити.
Вміти любити – то велике вміння. Не знаю, чи є в
тебе дівчина. Дівчина має надати змогу тобі кращати,
а не гіршати. Любов – то, може, єдина справжня
квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові
людина розумна.
Підсумковий тест
1. Складносурядні речення, що виражають часову
послідовність подій синонімічні з:
А) СПР з підрядними причини;
Б) СПР з підрядними часу;
В) СПР з підрядними мети;
Г) СПР з підрядними означальними.
2. БСР з однотипними частинами синонімічні з :
А) СПР з підрядними часу;
Б) СПР з підрядними умови;
В) ССР;
Г) СПР з підрядними допустовими.
3. СПР синонімічні з:
А) БСР з однотипними частинами;
Б) БСР з різнотипними частинами;
В) ССР;
Г) ССЦ (складними синтаксичними конструкціями).
05.02
Українска
мова 6
Ганза
С. І.
клас
1 год
05.02
Українська
мова
8-А клас
1 год
Ганза
С. І.
05.02
Українська
мова
9-А клас
2 год
Ганза
С. І.
05.02
Українська
література
Ганза
С. І.
11 клас
1 год
05.02
Українська
література
7-Б клас
Ганза
С. І.
1 год
06.02
Українська
мова 9-Б
Ганза
С. І.
клас
2 год
06.02
Українська
мова
7-Б клас
1 год
Ганза
С. І.
Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання
прикметників. Повні й короткі форми.
Підручник § 29 стор. 98 – 99 правила-таблиці, після
ознайомлення з правилами
тренувальні вправи
№ 276;
№ 277 (творче моделювання усно);
№ 278 (самостійна робота І-ІІ варіант).
§§ 21 – 22 повторити, стор. 110 вивчити правило про
узагальнювальні слова при однорідних членах
речення.
Тренувальні вправи:
№ 186 (І-ІІ)
№ 187 (усно, вікторина);
№ 188 (вибіркова робота).
§ 16 повторити; вивчити правила § 17 «Двокрапка в
БСР» стор. 97
Зверніть увагу! стор. 98
Тренувальні вправи:
№ 180 (усно визначити за правилом ,чому поставили
двокрапку);
№ 182 (усно,дослідження-моделювання);
№ 183 (списати і виконати завдання);
№ 184 (усно, творча робота).
О. П. Довженко факти з біографії стор. 212 – 218;
Прочитати кіноповість «Зачарована Десна» (історія
написання, автобіографічна основа, сповідальність
оповіді, два ліричні герої); критика стор. 227 – 231,
відповіді на питання, тестові завдання.
Богдан Лепкий. Прочитати відомості з біографії стор. 156
– 158, новелу «Цвіт щастя»; казка «Мишка» стор. 158 –
166; відповіді на питання
§ 16 повторити; вивчити правила § 17 «Двокрапка в
БСР» стор. 97
Зверніть увагу! стор. 98
Тренувальні вправи:
№ 180 (усно визначити за правилом ,чому поставили
двокрапку);
№ 182 (усно,дослідження-моделювання);
№ 183 (списати і виконати завдання);
№ 184 (усно, творча робота).
§ 17 стор. 80 таблиця за вправою 159 «Способи
творення прислівників»
Тренувальні вправи
№ 160 (усно);
№ 162 (усно);
163 (усно);
№ 164 (дослідження-аналіз);
165 (усно «Одним словом»);
№ 166 (дослідження -моделювання).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа