close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Голові Експертної ради з виділення
грантів в галузі культури м.Черкаси
________________________________
Заявка
на участь в Програмі для отримання гранта
________________________________(тип гранта)
Я, ___________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові автора проекту)
________________ народження, прошу допустити мій проект
(число, місяць, рік)
(назва проекту)_____________________________________________________
__________________________________________________________________
до участі в Програмі для отримання гранта
Необхідний для розгляду Експертною радою пакет документів додається.
Додаток на __________ стор. у 2 прим.
Підпис автора проекту __________________________________________
(Підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Реєстр. №
Реєстраційна картка проекту
Дата отримання проекту
Регіон (за місцем реєстрації
автора проекту)
Реєстраційний №
(заповнюється секретарем Експертної ради)
Прізвище, ім’я, по батькові автора проекту _______________________________
Тип гранта, назва проекту (за наявності)__________________________________
____________________________________________________________________
Термін реалізації проекту _____20__ року до ____20__ року
Місце реалізації проекту_______________________________________________
Очікуваний розмір гранта______________________________________________
Підпис автора проекту_________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
Підпис автора проекту засвідчує зобов’язання подавати вичерпну та правдиву
інформацію про себе та свій проект.
Опис проекту
Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту
Актуальність проекту.
Мета проекту.
Завдання проекту.
Шляхи реалізації проекту.
Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.
Розділ 2. План реалізації проекту
Викласти етапи проекту за схемою:
- назва етапу;
- термін реалізації етапу;
- опис заходів для здійснення етапу;
- результати здійснення етапу.
Розділ 3.Ресурси, необхідні для реалізації проекту
Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні
телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.
Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва,
місцезнаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника, конт.тел.); характер
співпраці.
Опис
проекту
обов’язково
має
супроводжуватися
листамипідтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної
участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання,
необхідного для здійснення проекту).
Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову
підтримку проекту.
Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати потребу в
ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди,
організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого
обладнання.
Розділ 4. Кінцевий результат проекту
Результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.
Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.
До опису можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність
автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (н-д:
публікації в пресі, фото - та відеоматеріали тощо).
Автор проекту
(підпис)
Дата
Довідка-обʹєктивка
Прізвище, ім’я, по батькові
Число, місяць, рік народження
Освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за
наявності кількох освіт вказуються всі;
Місце роботи, посада, трудовий стаж;
Творчий потенціал: участь та досягнення в конкурсах, виставках, фестивалях
тощо;
Досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін
реалізації, партнери, результат);
Участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);
Місце проживання, (фактичне/за місцем проживання), телефон (робочий,
домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);
Ідентифікаційний номер.
Зазначений перелік можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку
автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.
Автор проекту
(підпис)
Дата
Кошторис витрат
на реалізацію проекту
________________________________________________________________ (прізвище, ім'я,
по батькові автора проекту в родовому відмінку)
________________________________________________________________
(назва проекту)
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Стаття витрат
Витрати на проїзд, проживання та харчування
учасників заходу
Відрядження
Оренда місць проведення заходу
Транспортні послуги
Оренда обладнання, оргтехніки
Прокат костюмів, одягу
Витрати на обслуговування і експлуатацію
обладнання
Художнє оформлення місць проведення заходу
Поліграфічні послуги
Інформаційні послуги
Канцелярські витрати
Призи, сувеніри
Інші витрати (у тому числі банківські послуги)
Податок
Усього (сума словами)
Сума витрат,
грн.
Платник
Загальна сума
Кожна стаття кошторису витрат повинна бути обґрунтованою в описі проекту і
включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проекту.
Підпис автора проекту
Дата
Розрахунок витрат
№
Стаття витрат
з/п
1
2
1.
Витрати на проїзд,
проживання та
харчування
учасників заходу
Харчування
Проїзд
Проживання
Усього
2.
Відрядження
3.
4.
Харчування (добові)
Проїзд
Проживання
Усього
Оренда місць
проведення заходу
Усього
Транспортні послуги
5.
Усього
Оренда обладнання,
оргтехніки
6.
Усього
Прокат костюмів,
одягу
7.
Усього
Витрати на
обслуговування і
експлуатацію
обладнання
8.
Усього
Художнє
оформлення місць
проведення заходу
9.
Усього
Поліграфічні
послуги
Розрахунок
3
Кількість осіб
4
Кількість днів
5
Вартість за
день, грн.
Кількість осіб
Кількість днів
Вартість за
день, грн.
Орендована
площа
Кількість днів
(годин) оренди
Вартість
оренди, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Кількість днів
(годин)
Вартість за день
(годину, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Кількість днів Вартість за день
(годин) оренди
(годину)
оренди, грн.
Кількість
костюмів (одягу),
що беруться
напрокат
Кількість днів
(годин)
прокату.
Вартість за день
(годину)
прокату, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Усього,
грн.
6
10.
Усього
Інформаційні
послуги
11.
Усього
Канцелярські
витрати
12.
Усього
Призи, сувеніри
13.
Усього
Інші витрати
Кількість
одиниць (хв.,
шт.)
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Кількість
одиниць
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Кількість
одиниць, шт.
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Кількість
одиниць
Ціна за
одиницю, грн.
Вартість за
одиницю, грн.
Банківські послуги
Усього
14. Податки
Усього
Разом витрат за
кошторисом
____________________________________
(сума словами)
Автор проекту
(підпис)
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа