close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз регуляторного впливу
проекту розпорядження Тарутинської районної державної адміністрації
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через
центр надання адміністративних послуг при Тарутинській районній державній
адміністрації Одеської області»
1. Визначення та аналіз проблеми
Проект розпорядження Тарутинської районної державної адміністрації «Про
затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр
надання адміністративних послуг при Тарутинській районній державній
адміністрації Одеської області» розроблений згідно з методикою проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення
аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
2. Визначення цілей державного регулювання
Основна ціль зазначеного проекту розпорядження – це затвердження переліку
адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних
послуг при Тарутинській районній державній адміністрації Одеської області
(далі – Центр). Метою прийняття розпорядження є визначення переліку
адміністративних послуг.
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо
переваги обраного способу
Перша альтернатива – збереження існуючого стану щодо отримання
адміністративних послуг: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних
послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг, що не
забезпечує відкритості та прозорості, доступності до інформації по наданню
адміністративних послуг, раціональної мінімізації документів та процедурних
дій, що вимагається для отримання адміністративної послуги.
Тому від такої альтернативи необхідно відмовитися.
Друга альтернатива – надання адміністративних послуг через Центр – постійно
діючого робочого органу, в якому надаються адміністративні послуги через
адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних
послуг, що забезпечить виконання принципів державної політики у сфері
надання адміністративних послуг:
- верховенства права;
- стабільності;
- рівності перед законом;
- відкритості, прозорості;
- оперативності і своєчасності;
- доступності інформації про надання адміністративних послуг;
- захищеності персональних даних;
- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій;
- неупередженості і справедливості;
- доступності та зручності для суб’єктів звернень.
Прийняття даного проекту розпорядження вирішить існуючу проблему щодо
забезпечення чіткого визначення саме тих послуг, які надаються через Центр.
4. Механізми та заходи розв’язання проблеми
Механізмом розв'язання проблеми є затвердження переліку адміністративних
послуг, які надаються через Центр, створення доступних та зручних умов для
реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб щодо отримання адміністративних послуг.
Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту
сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку
надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та
взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати
адміністративні послуги.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акту
У разі прийняття регуляторного акту, Центром будуть реалізовані
повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні
послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від
20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про
центр надання адміністративних послуг», розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг», доручення Президента України від 06.12.2012
№ 1-1/3280 щодо створення центрів надання адміністративних послуг, з метою
створення зручних та сприятливих умов для отримання послуг громадянами,
суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність
органів виконавчої влади району.
Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні
права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного
законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних
повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної
або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов’язків такої особи відповідно до закону.
Проект розпорядження негативних чинників не має.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в
установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від
громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для
усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття проекту акту
Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації
основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних
послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для
суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.
ВИГОДИ
ВИТРАТИ
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Скорочення часу на отримання
Витрати пов’язані з вивченням
адміністративних послуг
нового переліку отримання
Отримання вичерпної інформації про адміністративних послуг
порядок отримання адміністративних
послуг
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
Вдосконалення законодавства в сфері Витрати пов’язані з впровадженням
надання адміністративних послуг
переліків до якості і доступності
послуг, а також розміщенням
Запровадження Єдиного переліку
надання адміністративних послуг
інформації, необхідної для
одержання адміністративних послуг
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Спрощення процедури отримання
Витрат не зазнають
адміністративних послуг
Отримання вичерпної інформації про Витрат не зазнають
порядок отримання адміністративних
послуг
З огляду на значну соціальну значимість передбачається, що прийняття даного
розпорядження матиме значно більший соціальний ефект, ніж можливі втрати
суб’єктів підприємницької діяльності.
7. Термін дії акту
Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації
відповідно до законодавства України.
Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього
змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади
державної регуляторної політики».
8. Визначення показників результативності регуляторного акту
Розмір надходжень до державного та Не заплановано
місцевого бюджетів
Кількість суб’єктів господарювання, на Дія акта поширюється на всіх суб’єктів
яких поширюється дія акту
господарювання (як на юридичних, так і
на фізичних осіб підприємців, фізичних
осіб), що мають намір отримати
адміністративні послуги
Розмір коштів і час, що
Реалізація проекту розпорядження не
витрачатимуться суб'єктами
потребує додаткових матеріальних та
господарювання та/або фізичними
інших витрат суб’єктів господарювання
особами, пов'язаними з виконанням
та/або фізичних осіб
вимог акта
Рівень поінформованості суб’єктів
Достатній. Даний Проект розміщено для
господарювання та/або фізичних осіб ознайомлення на офіційному веб-сайті
Тарутинської райдержадміністрації.
Повідомлення про оприлюднення
даного проекту розміщено в районній
газеті «Знамя труда»
Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є:
- кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо
діяльності Центру;
- кількість адміністративних послуг, які надаються через Центр, в тому числі в
розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами
звернень.
9. Визначення заходів з допомогою, яких буде відстежуватись результативність
регуляторного акту
Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено
до дня набрання ним чинності за соціологічним методом, шляхом збору
пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом. Повторне
відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання
чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним
попереднім періодом кількісних показників результативності регуляторного
акту. Визначення якості обслуговування буде здійснюватися на основі відгуків
про роботу Центру у місцевих засобах масової інформації та періодичних
анкетувань суб’єктів звернень. Періодичні відстеження планується проводити
один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою
постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження.
Начальник відділу надання адміністративних
послуг районної державної адміністрації
О.С. Куруч
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа