close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МАТЕРИАЛИ ЗА X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
«КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ
В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА - 2014»
17 - 25 април 2014 г.
Том 7 Икономики
София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2014
То публикува «Бял ГРАД-БГ» ООД, Република България, гр.София, район «Триадица», бул.
«Витоша» №4, ет.5
Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в
съвременната наука», - 2014. Том 7. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 112 стр.
Редактор: Милко Тодоров Петков Мениджър: Надя Атанасова Александрова Технически
работник: Татяна Стефанова Тодорова
Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в
съвременната наука», 17 - 25 април, 2014 на Икономики.
За ученици, работници на проучвания.
Цена 10 BGLV
ISBN 978-966-8736-05-6 © Колектив на автори, 2014 © «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014
«Ключови въпроси в съвременната наука – 2014» • Том 7
111
СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКИ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Домбровська Л.В., Домбровська Т.З. Напрямки покращення фінансової стійкості страхової
компанії ................................................................... 3
Святенко І.М., Безсчасний О.У. Щодо організаційного забезпечення процесу інформаційної
підтримки виробництва у системі управління якістю .... 5
Сакун Л.М., Килинич М.Ю. Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі України
........................................................................................ 7
Бзенко А.О. Сучасний стан молочної галузі України .......................................... 10
Паращенко О.В., Базикіна Н.Ю., Шпирько В.П. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні
.................................................................................... 12
Дроговоз П.А., Власова В.В. Патентно-инновационная стратегия как инструмент управления
наукоемким предприятием ...................................... 15
Лепьохін О.В. Проблеми та необхідність бізнес – планування з метою забезпечення
життєдіяльності промислових підприємств .................................... 18
Лепьохіна І.О. Побудова алгоритму регулювання поведінки працівників підприємств
машинобудування ............................................................................... 20
Максименко І.Я. Удосконалення коопераційних зв’язків підприємств машинобудування на засадах
вирішення завдань максимально ефективного використання потенціалу
................................................................... 22
Набатова Ю.А. Методологические основы формирования ресурсной базы предприятий
машиностроения ..................................................... 24
Пекшин С.В. Пропозиції щодо стратегічного управління вторинним використанням ресурсів на
підприємствах машинобудування ............................ 26
Череп О.Г. Удосконалення стратегії інноваційного розвитку підвищення ефективності діяльності
підприємств машинобудування ..................................... 28
Кушнір С.О. Специфіка формування інноваційної стратегії підприємства ...... 30
Акышев Ч.А., Карамолдаева Ж.К. Разработка стратегии развития компании в зрелой отрасли
...................................................................................... 31
ЛОГИСТИЧЕН Николайчук В.Е., Хамядгалеева В.И. Управление товарно- материальными запасами
с применением логистики ............................................ 34
Гиссин В.И., Суржиков М.А. Коммерческая экспертиза в системе менеджмента качества
.............................................................................................. 37
Назаренко А.С. Особливості сучасного етапу розвитку залізничного транспорту у напрямку
перевезень нафтоналивних вантажів .............................. 41
Николайчук В.Е., Трофимова Е.Е. Проблемы выбора в транспортной логистике
........................................................................................ 44
АГРАРНАТА ИКОНОМИКА
Джумамбаев С.К. Экономические и социальные последствия аграрной реформы в Казахстане
.............................................................................. 48
Удова Л.О. Матеріальне забезпечення господарств населення .......................... 50
Полеся В.М. Напрями розвитку кооперації в молочному скотарстві Вінницької області
.................................................................................................... 58
Замула Х.П. Вплив аварії на Чорнобильській АЕС на ведення лісового господарства в європі
................................................................................ 61
Оспанова С.М. Тақырыбы: Арнайы жер қорын қалыптастыру мәселелері ...... 63
РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Caдуллaевa A.П., Оcпaнкуловa Ж.Б. Қaзaқcтaн реcпубликacының хaлқының өмір cүру деңгейінің
aнaлизі .................................................................. 68
Ляпкина А.В. Условия конкуренции отечественных аграрных производителей на современном
этапе и меры по их улучшению ...................... 71
Федоров В.А. Современные проблемы социальной устойчивости систем городского
пассажирского транспорта ................................................................... 73
Смагулова Г.С. Государственное регулирование регионального развития в Республике Казахстан
............................................................................................ 79
Смагулова Г.С. Конкурентоспособность регионов Казахстана ......................... 82
Биржанова А. Диверсификация пищевой промышленности Казахстана посредством развития
кластеров ............................................................................. 84
Анюров Ф.Ф. Использование мягких форм взаимодействия экономических субъектов для
развития региональных систем ........................... 89
Полеся В.М. Оптимізація каналів реалізації плодово-ягідної продукції в регіоні
...................................................................................................................... 94
Абдраимова Г.К., Абзалбек Е.Ж. Проблемы повышения конкурентоспособности национальной
экономики Казахстана ........................... 96
Фридман Ю.А., Логинова Е.Ю., Речко Г.Н. Новые риски как драйвер инновационного развития
Кузбасса ...................................................................... 102
Климова Т.Б., Вишневская Е.В. Событие как элемент стратегии продвижения региона и роста
туристкой привлекательности ............................ 104
Козлова О.А., (Бронштейн) Патрушева С.Б. Социальный, экономический, инновационный
потенциал, как стратегическое направление развития сырьевых территорий
.............................................................................................. 107
Материали за X международна научна практична конференция
48
АГРАРНАТА ИКОНОМИКА
*166439*
К.э.н. Джумамбаев С.К.
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В КАЗАХСТАНЕ
В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Ка- захстана «Казахстанский
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» указывается на важность
обеспечения перевода на инновационные рельсы агропромышленного комплекса [1]. Намечен
целый ряд мер: увеличе- ние инвестиций, внедрение новых технологий, создание эффективного
земель- ного рынка, устранение барьеров, препятствующих развитию бизнеса в сель- ском
хозяйстве, увеличение к 2020 году объема государственной поддержки сельского хозяйства в 4,5
раза. Реализация этих и других мер позволит Казахстану стать одним из круп- ных региональных
экспортеров мясной, молочной и других продукций земле- делия. Для того чтобы стать лидером
мирового продовольственного рынка и нарастить сельскохозяйственное производство
необходима масштабная модер- низация сельского хозяйства. Для того чтобы стать лидером
мирового продовольственного рынка и нарастить сельскохозяйственное производство, принятые
меры должны увели- чить к 2050 году долю продукции сельского хозяйства в валовом внутреннем
продукте страны в 5 раз. В связи с этим, как нам кажется, важен ретроспективный анализ развития
сельского хозяйства. В недавнем прошлом сельское хозяйство занимало ведущее место в
экономике страны. Удельный вес отрасли в ВВП в 1990 году составлял 34%, собран рекордный
урожай зерновых в 28487,7 тысяч тонн, который не пре- взойден до сих пор. Поголовье крупного
рогатого скота составляло 9757,2 тысяч голов, в 2012 г. – 5690 тысяч голов (58,3%); овец и коз –
35660,5 тысяч, в 2012 г. – 17633,3 тыс. (49,4%); птиц – 59,9 млн. голов, в 2012 г. – 33,5 млн. (55,9%).
Произ- ведено мяса в убойном весе 1559,6 тысяч тонн, сообразно ежегодное потребление
мясного продукта в стране в 1990 году достигало 72,4 кг на человека, а в сельской местности –
свыше 100 кг; в 2012 г. – эти показатели составили соответственно 934,1 тыс. тонн (59,9%) и на
душу населения – 56 кг[2] . Что же послужило причиной столь резкого спада производства в
данной от- расли? Этому способствовал ряд экономических предпосылок, обусловленных
непоследовательностью государства в проведении агрореформы. Часть из них унаследована от
СССР: наличие диспаритета цен на продукцию сельского хозяй- ства и промышленности, развал
государственной сети оптовых рынков сельскохо49
зяйственной продукции, неуклюжие попытки государственного регулирования. Идея «дать земле
хозяина» реализовалась в стране крайне неуклюже и зигзагооб- разно: 1994–1995-й – шоковое
проведение рыночных преобразований на селе – уничтожение колхозов и «фермеризация» в
1994-1995 годах – привел к системно- му кризису в отрасли. Изменилась функциональная роль
отрасли: хозяйство раз- вернулось от экспортной направленности к внутренним рынкам.
Произошли кар- динальные структурные изменения в производстве: увеличилась доля частных
производителей (личных хозяйств) при уменьшении доли общественных. Между тем
доминирующие мелкие частные хозяйства – наименее защищенный юридиче- ски и
экономически производитель. Между ним и конечным потребителем появи- лись посреднические
структуры, которые формируют как оптовые рынки, так и розничный рынок. Специалисты
утверждают, что стремительное развитие дикого оптового рынка как раз стало следствием
увеличения доли домашних хозяйств в животноводческой отрасли. Воспользовавшись их
незащищенностью, посредники заблокировали доставку селянами мяса до покупателя.
Посреднические структуры полностью контролируют рынок мяса, основная часть прибыли от
производства сельхозпродукции оседает у промежуточных участников рынка. Мелкие домаш- ние
хозяйства отличаются своей низкой рентабельностью, в экономическом и со- циальном плане
являются натуральными, смысл их существования заключается в удовлетворении собственных
потребностей [3]. В 2012 году в экономику в основной капитал было инвестировано 5473161 млн.
тенге, из них только 133945 млн. тенге (т.е. 2,4%) было направлено в сель- ское хозяйство. Прямые
иностранные инвестиции в эту отрасль в 2012 г. соста- вили всего 18,3 млн. долл. США (т.е . менее
0,1%). Даже эти относительно не- большие инвестиции направляются в основном на развитие
производства, по- купку племенных пород скота и т.п. И совершенно игнорируются главный капитал – сельские труженики, улучшение условий их труда и быта. В связи с этим уместно
напомнить, что в той же Германии такого рода поддержке и фи- нансированию со стороны
государства уделяется существенное внимание. Без серьезных и строго целенаправленных
инвестиций не может быть и речи о воз- рождении сельского хозяйства. Сегодня среднемесячная
номинальная заработ- ная плата сельского работника является самым низким (в 2012 г. –
51045тенге) и составляет всего 50,4% от средней заработной платы в стране. В результате
сельчане устремляются в города в поисках лучшей доли, но и здесь они вынуж- дены выполнять
неквалифицированную и низкооплачиваемую работу, попол- няя преимущественно ряды занятых
в неформальном секторе и усиливая тем самым социальную нагрузку на город.
Литература
1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Ка- захстана. Казахстанский
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. 17 января 2014 г. – www. akorda.kz
2. Казахстан в 2012 г. Статистический ежегодник. – Астана,2013.
3. Иконников А. Мясная загадка. – www. continent.kz.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа