close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
№
п/п
1.
2.
Науково-методична робота
Основні заходи з організації науково-методичної роботи
Контроль за
Зміст діяльності
Термін
Відповідальний
інформаційним
забезпеченням
З метою впровадження сучасної
науково обґрунтованої системи
науково-методичної роботи,
спрямованої на підвищення
ефективності функціонування
закладу визначити як основні такі
форми роботи:
План роботи,
постійно
Рибальченко В.В.
протоколи п/р
- педагогічна рада;
постійно
Перелюбська
План роботи,
- методична рада;
А.М.
протоколи м/р
- предметно-методичні об’єднання;
постійно
керівники м/о
протоколи м/р
постійно
Сереброва Л.З.
протоколи м/р
- методичне об’єднання класних
постійно
Перелюбська
протоколи м/р
керівників;
груденьА.М.
План роботи,
- конкурс “Учитель року”;
лютий
Фурсова А.В.
матеріали роб.
- тематичний семінар;
постійно
накази
постійно
Роботи вчителів
- методичний практикум.
Забезпечити неперервність навчання впродовж
Перелюбська
План курсової
педагогів ліцею, підвищення їхньої
року
А.М.
перепідготовки
кваліфікації
та
педагогічної
майстерності, своєчасну курсову
перепідготовку
педагогічних
працівників
ліцею
в
ХАНО,
Відмітка
про
виконання
1
3.
3.1
3.2
3.3
скоригувати
гнпрафік
курсової
перепідготовки
Продовжити роботу педагогічного
колективу
над
методичною
проблемою
«Методична
переорієнтація процесу навчання з
інформативної форми на розвиток
творчої особистості»
Для цього
здійснити такі заходи:
Провести діагностику професійної
підготовки, потреб професійного
становлення вчителів – предметників,
класних керівників, вихователів:
вивчити
потреби
учителів
у
методичних
і
психологічних
консультаціях;
Проаналізувати дані діагностики під
час планування роботи з окремими
категоріями педагогів
На основі даних діагностики, аналізу
роботи вчителів у попередньому
навчальному році і визначення їхніх
педагогічних проблем спланувати та
організувати методичну роботу з
впродовж
року
Перелюбська
А.М.
Методичні
паспорти,
протоколи
методичних
заходів.
до
12.09.2014
Перелюбська
А.М.
Корнєєва О.В.
Анкети вчителів,
до
12.09.2014
Перелюбська
А.М.
до
12.09. 2014
Перелюбська
А.М.
засідання НМР
матеріали
узагальнення
результатів
тестування
педагогічних
працівників.
Рішення НМР
2
3.4
4.
5.
вчителями за групами:
- молоді, малодосвідчені вчителі
(група А);
- учителі, що мають ті чи інші
проблеми в професійній діяльності
(група Б);
- учителі-методисти (група В).
У відповідності до мети методичної
роботи вчителя визначити в структурі
науково-методичної роботи форми
роботи, завершення і підвищення
підсумків методичної роботи, участь в
індивідуальних і колективних формах
методичної роботи
Організувати та спланувати роботу
методичної
ради
ліцею
–
колегіального органу, що керує
процесом підвищення професійної
майстерності педагогів відповідно до
реального рівня підготовки і потреб
професійного становлення.
Організувати роботу методичних
об’єднань, призначити керівників:
- вчителів математики і фізики,
інформатики;
- вчителів хімії та біології;
до
12.09. 2014
Перелюбська
А.М.
Рішення НМР
до
12.09. 2014
Перелюбська
А.М.
План роботи,
протоколи засідань
до
12.09. 2014
наказ по ліцею
Шаповалова Л.В.
3
6.
7.
8.
- вчителів
географії,
історії,
правознавства і економіки;
- вчителів української і російської
мов,
української і світової
літератур;
- вчителів іноземної мови;
- вчителів фізичної культури, основ
здоров’я і основ захисту Вітчизни;
- вчителів
трудового
навчання,
музики
та
образотворчого
мистецтва;
- вчителів початкових класів;
- класних керівників;
Спланувати
роботу
предметних
методоб’єднань,
м/о
класних
керівників.
Рекомендувати
методичним об’єднанням питання для
розгляду. Перебачити в планах
розгляд питань , орієнтованих на
практичне опанування інноваційних
методик,
прийомів,
технологій
навчання учнів
Провести засідання предметних м/о,
м/о класних керівників.
Забезпечити
участь
вчителів
Хахілєва Т.Я.
Доценко ІБ..
Сторожева Н.І.
Іващенко З.Є.
Шамрай В.Д.
Плахова Т.М.
Терехова Є.О.
Сереброва Л.З.
до 12.09.
2014
не менше,
ніж 2 рази
на семестр
впродовж
Перелюбська
А.М.
Сереброва Л.З.
керівники м/о
Плани роботи м/о,
протокол засідання
методичної ради
керівники м/о
матеріали роботи
м/о
Фурсова А.В.
План і програми
4
9.
10.
11.
12.
початкових класів в постійно діючому
семінарі в ННМЦ “Розвиваюче
Навчання” “Система розвивального
навчання
Д.Б.ЕльконінаВ.В.Давидова-В.В.Рєпкіна
в
початковій школі.”
Забезпечити
участь
заступника
директора з НВР в постійно діючому
семінарі для заступників директорів
шкіл, працюючих за програмою з
розвиваючого навчання.
Забезпечити методичний супровід
участі у всеукраїнському науковопедагогічному
експерименті
«Психолого-педагогічні засоби оцінки
рівнів
сформованості
компетентностей молодших школярів
як
чинник
управління
якістю
навчання в системі розвивальної
освіти»
Організувати
психологічні
консультації
за
результатами
психологічних долсліджень
Забезпечити методичний супровід
роботи:
 шкільного наукового товариства
і участь учнів у роботі територіальної
секції МАН;
року
семінарів
впродовж
року
Фурсова А.В.
План і програми
семінарів
впродовж
року
Фурсова А.В.
Перелюбська
А.М.
Матеріали роботи
впродовж
року
Корнєєва О.В.
План і програми
клнсультацій
до
12.09.2013
керівники секцій
плани роботи
секцій
5
 роботи інтелектуальних гуртків
і клубів.
13.
14.
15.
16.
Забезпечити взаємозв’язок системи
елементів профільного навчання,
створити умови для успішного
продовження навчання випускниками
ліцею. З цією метою здійснити такі
заходи:
Забезпечити участь учителів ліцею в
конкурсі “Учитель року – 2015”
Підготувати та провести на базі
закладу:

обласний семінар вчителів
початкової школи «Урок у системі
розвивального навчання ЕльконінаДавидова».

районний семінар вчителів
історії «Підвищення якості
викладання історії шляхом
упровадження інноваційних методів
навчання».
Провести методичний фестиваль, в
його складі:
- творчі звіти методичних об’єднань;
- творчі звіти молодих вчителів;
Впродовж
року
Перелюбська
А.М.
Протоко засідання
при заст. дир.
Листопадгрудень
Перелюбська
А.М.
Положення, наказ
Фурсова А.В.
Матеріали
семінарів
12.11.2014
Перелюбська А.М.
Листопад
2014
Доценко І.Б.
Носенко Н.І.
Перелюбська А.М
Квітень
Перелюбська
А.М.,
керівники м/о
Узагальнюючі
матеріали, наказ
6
17.
18.
19.
18.1
18.2
18.3
- відкриті уроки та позакласні
заходи вчителів-методистів.
Організувати за окремим планом
роботу методичного кабінету
Затвердити
перспективні
плани
розвитку
кабінетів,
навчальнодослідних лабораторій з урахуванням
навчальних програм і науковометодичного забезпечення до них.
Здійснювати моніторинг професійної
майстерності педагогічних кадрів, а
саме:
Здійснити оцінювання методичної
підготовленості
вчителів
за
допомогою експертної оцінки зрізів
знань учнів
Здійснити аналіз дій учителів при
проведенні корекційно-аналітичних
заходів щодо результатів вхідного,
поточного
і
підсумкового
діагностування навчальних досягнень
учнів.
Виявлення
реального
рівня
кваліфікації
педагогів,
їхньої
підготовленості
до
розв'язання
інноваційних завдань.
впродовж
року
Перелюбська
А.М.
вересень
Рибальченко В.В.
Цвітікова Ю.М.
Жовтень,
листопад
Рибальченко В.В.
Цвітікова Ю.М.
Фурсова А.В.
Положення,
План роботи
методкабінету
плани
Довідка, протокол
методичної ради
Перелюбська А.М.
Грудень
Рибальченко В.В.
Цвітікова Ю.М.
Фурсова А.В.
Довідка, протокол
методичної ради
Перелюбська А.М.
Березень
Рибальченко В.В.
Цвітікова Ю.М.
Фурсова А.В.
Довідка, протокол
методичної ради
Перелюбська А.М.
7
Впровадження інформаційно-комунікативних технологій
у діяльність закладу освіти
Контроль
№
за
Відмітка номенклатур
№
Термін
інформацій
про
ної справи
з/
Назва заходу
виконан Відповідальний
ним
виконан
п
ня
забезпечен
ня
ням
1. Оновити навчальний комп’ютерний комплекс протягом Рибальченко В.В.
заявка
закладу.
року
2. Продовжити
забезпечення
навчальних
кабінетів комп’ютерною технікою.
протягом Рибальченко В.В.
року
паспорт
кабінету
4. Провести модернізацію приміщення кабінету
інформатики
та
приведення
його
у
відповідність до діючих вимог Державних
санітарних правил та норм влаштування і
обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в
навчальних закладах.
5 Вдосконалити та систематично поновлювати
інформацію веб-сайту закладу освіти.
протягом Рибальченко В.В.
року
Цвітікова Ю.М.
Антонова І.Ю.
Колесник В.В.
паспорт
кабінету
6. Придбати ліцензійне програмне забезпечення,
програмно-педагогічні електронні засоби для
протягом Рибальченко В.В.
року
Антонова І.Ю.
протягом
року
Антонова І.Ю.
перелік
8
використання в навчально-виховному процесі.
7. Заповнення та внесення нової інформації до
“Міської освітньої мережі”.
8. Забезпечити
участь
учнів
закладу
у
різноманітних інтелектуальних конкурсах,
Малої академії наук, конференціях, турнірах,
Інтернет - олімпіадах.
9
Забезпечити проведення відкритих уроків
учителів-предметників
із
використанням
комп’ютерних технологій.
протягом Перелюбська А.М.
року
секретар
протягом Перелюбська А.М.
року
Антонова І.Ю.
Колесник В.В.
протягом
року
Перелюбська А.М.
учителіпредметники
заявки
конспекти
уроків
9
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа