close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10
Анотований каталог
перспективного педагогічного досвіду працівників
2014 р.
Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
Дзержинської міської ради Донецької області
Гарантом нової якості освіти є педагог, готовий до неперервного професійного розвитку. Зростає кількість
ініціативних, творчо працюючих педагогів, які виявляють стійкий інтерес до проблем сучасної освіти, самостійно
розробляють нові педагогічні ідеї, застосовують на шкільній практиці науково-теоретичні положення, що дозволяє
знайти шляхи подолання проблем навчально-виховної діяльності.
Майстерність педагогічного працівника школи створюється не на порожньому місці, а спирається на науку та
практичний досвід багатьох поколінь. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду є пошуком найбільш
ефективної та раціонально організованої педагогічної системи, яка здатна вирішувати конкретні завдання за певних
умов.
У більшості педпрацівників напрацьований цінний досвід з різних напрямків організації навчально-виховного
процесу.
Каталог включає: тему (назву ППД), інформацію про автора та короткий опис ППД.
Каталог згруповано за: 1. Освітніми галузями. 2. Напрямками.
1. Освітні галузі:
2. Напрямки:
1.1. Мови та література.
1.2. Суспільствознавство.
1.3. Мистецтво.
1.4. Природознавство.
1.5. Здоров’я та фізична культура.
Розглянуто на засіданні методичної ради школи.
Протокол № 2 від 28.10.2014 р.
2.1. Початкова освіта.
2.2. Виховна робота.
2.3. Управлінська діяльність.
2.4. Психологія.
Дані про автора
Тема (назва) перспективного
педагогічного досвіду
Короткий опис перспективного педагогічного досвіду
1.1. Мови та література
Використання прийому
«прогнозоване читання» на
уроках літератури.
Сутність:
залучення учнів до свідомого
читання, розвиток читацької компетентності.
Перспективність: розвиток творчої фантазії,
вироблення потреби до систематичного читання.
Результативність: засвоєння сюжету творів
усіма учнями; результативність участі учнів у
вікторинах, конкурсах різного рівня.
Апьонкіна
Раїса
Іванівна,
учитель російської мови та
літератури вищої категорії
Педагогічний стаж - 27 років
Розвиток
виразного
Сутність: формування в учнів через виразне
читання
на
уроках читання художніх творів стійкої потреби в
української
мови
та оволодінні мистецтвом слова
Перспективність: розвиток комунікативної
літератури
компетентності, заохочення до вивчення художніх
творів, оволодіння засобами виразного читання для
подальшого
розвитку
мовленнєвих
якостей
особистості.
Результативність: модель учня, який володіє
Білориха Світлана Вікторівна,
навичками виразного читання: учні – призери
учитель української мови та
мовно-літературних конкурсів, конкурсів на
літератури І категорії
найкращого читця; випускники школи – студенти
Педагогічний стаж - 30 років
філологічних факультетів ВНЗ.
1.2. Суспільствознавство
Впровадження елементів
критичного мислення на
уроках історії та
правознавства
Коцан Валентина Василівна,
учитель історії та правознавства
вищої категорії,
Старший учитель
Педагогічний стаж - 41 рік
Сутність: залучення учнів за допомогою
елементів критичного мислення до активної
розумової діяльності; розвиток умінь критично
оцінювати дійсність та історичне минуле, вчити
учнів аналізу, умінню порівнювати різні явища та
події.
Перспективність: сприяння формуванню
історичних та життєвих компетентностей.
Результативність: високий та достатній рівні
навчальних досягнень, інтелектуальний розвиток
учнів - переможців МАН, олімпіад, конкурсів,
турнірів
1.3. Мистецтво
Формування
духовноСутність: формування духовно-моральних
моральних
цінностей цінностей та культуро-творчого, не утилітарного
особистості
на
уроках характеру орієнтирів особистості; навичок
сприйняття світу через літературні, музичні та
художньо-естетичного циклу
живописні твори.
Перспективність: формування в учнів
власної системи морально-етичних цінностей,
яка стане наріжним каменем їх подальшого
зростання та самовдосконалення, виховання
Абрамян Тетяна Олександрівна,
громадянина високої духовності.
учитель художньо – естетичного
Результативність: активізація та реалізація
циклу предметів вищої категорії,
творчих можливостей учнів у певній художній
учитель-методист.
діяльності; високий рівень показників участі
Педагогічний стаж - 30 років
учнів у творчих конкурсах різних рівнів.
1.4. Природознавство
Застосування
методів
Сутність:
застосування
методів
активізації
навчання у активізації навчання на уроках фізики, які
сприяють розвитку життєвих компетентностей
процесі викладання фізики
учнів. Учні є активними здобувачами знань
шляхом пошуків, експериментів та помилок.
Перспективність: Створення умов щодо
творчої самореалізації учнів при залученні їх до
участі в дискусіях, диспутах, виховних заходах,
конкурсах, конференціях, олімпіадах різних
рівнів тощо.
Новікова Олена Анатоліївна,
Результативність:
Участь
дітей
у
учитель фізики вищої категорії,
конференціях МАН, олімпіадах, інтелектуальних
учитель-методист
конкурсах різних рівнів («Левеня», «Кенгуру»,
Педагогічний стаж - 26 років
«Колосок», «Наукова весна» та інших), форумах,
турнірах, тренінгах тощо.
Ігрові прийоми навчання як
Сутність:
активізація
пізнавальної
засіб активізації пізнавальної діяльність учнів на уроках хімії за допомогою
ігрових прийомів для підвищення якості знань.
діяльності на уроках хімії.
Перспективність:
формування
стійкого
інтересу до вивчення хімії; розвиток творчого та
продуктивного мислення; навичок спілкування
один з одним.
Результативність:
тенденція
до
зацікавленості учнів до предмету, зростання
Парфеній Ірина Едуардівна,
показників участі та результативності учнів у
учитель хімії ІІ категорії
МАН, олімпіадах, конкурсах.
Педагогічний стаж - 6 років
1.5. Здоров’я і фізична культура
Здоров`язберігаюча
Сутність: створення умов для поліпшення
спрямованість
сучасного фізичної підготовки учнів, стану їхнього
здоров’я, підвищення інтересів до уроків
уроку фізичної культури
фізичної культури.
Перспективність:
свідоме ставлення до
життя та здоров`я, занять фізичною культурою
та спортом.
Результативність: покращення показників
участі учнів у спортивно-масових змаганнях,
зростання кількості вихованців - членів
Кравець Петро Трифонович,
спортивних гуртків.
учитель фізичної культури вищої
категорії
Педагогічний стаж - 43 роки
2.1. Початкова освіта
Розвиток інтелектуальних і
творчих
здібностей
молодших школярів засобами
інтерактивного
навчання
(робота в групах)
Завражна Тетяна Володимирівна,
учитель початкових класів
І категорії
Педагогічний стаж - 21 рік
Сутність: створення комфортних умов
навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність;
розкриття можливостей застосування
інноваційних технологій у рамках класноурочної системи
Перспективність: розширення
пізнавальних можливостей учнів (здобуття,
аналіз, застосування інформації з різних
джерел), розвиток соціальної та комунікативної
компетентностей, високий рівень засвоєння
знань.
Результативність: стабільність показників
навчальної діяльності (достатній та високий
рівні), зростання результативності участі учнів
у конкурсах різних напрямків.
Навчання дітей
оптимальному читанню
Колодяжна Ольга Миколаївна
Учитель початкових класів
вищої категорії
Педагогічний стаж – 32 роки
Шляхи активізації
пізнавальної діяльності учнів
Потапенко Лариса Петрівна
учитель початкових класів вищої
категорії
Педагогічний стаж – 20 років
Сутність: формування молодшого школяра
як свідомого читача, що виявляє зацікавленість
до читання, володіє міцними навичками читання,
способами самостійної роботи з текстом та
дитячою книгою.
Перспективність: розвиток читацької
компетентності – запорука адаптації
випускників початкової ланки до вимог
основної школи.
Результативність: свідоме виразне
читання; учні – призери конкурсів читців,
мовно-літературних конкурсів
Сутність: створення умов для підвищення
пізнавальної активності учнів, пошук шляхів,
механізмів, методик навчання та виховання для
заохочення дітей до необхідності робити вибір,
брати відповідальність за свої рішення, творчо
висловлювати свої ідеї , поважати відмінності
та здібності однокласників, використовувати
навички спільного навчання, розвивати вміння
критично мислити, використовувати на практиці
самостійне мислення.
Перспективність:
сформоване
вміння
навчатися, розвинені здібності та бажання
вчитися.
Результативність: позитивна динаміка у
навчанні, підвищення якості знань дітей,
розвиток інтересу до навчання, збереження
фізичного й психічного здоров’я учнів.
Половинко Тетяна Петрівна
учитель початкових класів
І категорії
Педагогічний стаж - 41 рік
Розвиток пам’яті та моторики
Сутність: добір оптимальних засобів для
на уроках у початковій школі швидкісного запам’ятовування букв, роботи зі
звуками. Використання різноманітних методів
та прийомів для поліпшення моторики рук.
Перспективність: сприяння подальшому
розвитку дитини, формування орфографічних та
каліграфічних навичок;
підготовка
до
сприйняття навчального матеріалу у середній
ланці.
Результативність:
підвищення
якості
навчання, інтересу до навчального процесу.
2.2. Виховна робота
Павельчук Валентина Іванівна,
педагог- організатор
Педагогічний стаж – 13 років
Розвиток лідерських якостей
Сутність:
застосування
інтерактивних
і соціальної креативності в методів виховання щодо розвитку креативності
навчально-виховному процесі особистості та лідерських якостей учнів,
створення умов для всебічного розвитку дитини.
Перспективність:
випускник школи соціально адаптована людина з лідерськими
якостями, конкурентоспроможна у суспільстві.
Результативність: школярі– активні члени
учнівського самоврядування , переможці
багатьох творчих конкурсів різних рівнів.
2.3. Управлінська діяльність
Міткалова
Тетяна Олександрівна,
директор школи
Стаж керівної роботи – 22 роки
Опорна школа - інноваційна
Сутність: використовуючи інноваційні
форма роботи освітнього форми роботи, опорна школа здійснює
координацію діяльності суб’єктів округу за
округу.
різними напрямками.
Перспективність: рівний доступ до якісної
освіти суб’єктів округу, використання єдиного
інформаційного
простору,
задоволення
професійних потреб педагогів.
Результативність:
успішність
у
вровадженні
проектів
міської
програми
«Організація мережевої взаємодії освітніх
округів»
Науково-методичний
Сутність:
створення інноваційної моделі
роботи
щодо
підвищення
супровід
професійного методичної
професійної майстерності вчителів.
зростання педагога
Перспективність:
кваліфікаційне
зростання
педагога, підвищення показників атестації
педагогічних кадрів; педагогічний колектив з
високим кадровим потенціалом.
Результативність : динаміка у зростанні фахової
майстерності вчителя, підвищення результатів
участі у методичній роботі школи, округа, міста.
МК ЗОШ №10 – переможець міського конкурсу
Воскобойникова
методичних
служб,
учасник
обласного
Ольга Вікторівна
фестивалю педагогічних ідей «Інновації – освіті
Заступник директора з науковоДонеччини ХХІ ст.», активний учасник обласної
методичної роботи
асамблеї «Акме-парк».
Стаж керівної роботи – 4 роки
Організація
здоров’язбережувального
навчально-виховного процесу
як
умова
формування
здорової особистості
Матащук Тамара Олексіївна
Заступник
директора
з
навчально – виховної роботи
Стаж керівної роботи – 17 років
Сутність:
створення здоров’язбережувального середовища,
формування
здоров’язбережувальної
компетентності
шляхом
організації
цілеспрямованого, систематичного й керованого
НВП.
Перспективність: свідоме ставлення до
здорового способу життя.
Результативність: зменшення показників
шкільного та побутового травматизму, кількості
учнів,що стоять на диспансерному обліку та
збільшення кількості учасників спортивномасових заходів.
2.4. Психологічний супровід
Формування та розвиток
здоровязберігаючої
компетентності учасників
навчально-виховного процесу
Бичиніна Яна Станіславівна,
практичний психолог
І категорії
Педагогічний стаж – 10 років
Сутність: формування навичок ЗОЖу,
створення психологічного комфорту
та
підтримки
учасників
НВП
на
основі
моніторингових досліджень.
Перспективність:
створення
моделі
суб’єктів НВП з відповідальним ставленням до
свого здоров’я.
Результативність : сформована база
теоретичних знань щодо збереження здоров’я та
здорового способу життя та використання їх на
практиці.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа