close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Заява-До

код для вставкиСкачать
До всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнське батальйонне братство»
Заявник:
_______________________________________
(П.І.Б.)
_______________________________________
Дата народження:
_______________________________________
Місце реєстрації:
_______________________________________
_______________________________________
Фактична адреса:
_______________________________________
_______________________________________
Цивільний фах
(де і ким працює,
працював ):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Військовий фах
(посада і назва
військового
формування або
волонтерської
організації):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Інше:
_______________________________________
_______________________________________
тел.
_______________________________________
Ел.пошта
_______________________________________
Заява
Прошу зареєструвати мене членом всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнське батальйонне братство». Зі статутом організації ознайомлений,
його положення поділяю. Мету та завдання схвалюю.
«____» _______________ 201__р
________
Підпис
Додаток до заяви
Мета та основні завдання ГО «ВББ»
2.1. Основна мета ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ – це здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, соціальних,
економічних, політичних, правових, освітніх, культурних, екологічних та інших інтересів учасників війни, бойових дій та
антитерористичних операцій як на Україні, так і за її межами, ветеранів війни, інвалідів війни, громадян України, які брали та беруть участь
в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, військовослужбовців надстрокової та військової служби за контрактом,
військовослужбовців, звільнених з військової служби у запас/відставку, членів сімей загиблих та поранених учасників вищевказаних
операцій, військовополонених, волонтерів, громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які поділяють мету та завдання
діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, беруть активну участь у реалізації її заходів та підтримують ідею національного суверенітету та
самоідентичності українського народу.
2.2. Завдання ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІІ:
2.2.1. сприяти процесам політичної демократизації держави;
2.2.2. сприяти формуванню та реалізації державної правової політики;
2.2.3. захищати приватні і суспільні інтереси людини;
2.2.4. сприяти формуванню в Україні ефективної системи взаємодопомоги громадським, волонтерським, правозахисним організаціям для
забезпечення правової, гуманітарної, соціальної допомоги учасникам бойових дій та антитерористичних операцій на Сході України;
2.2.5. сприяти мирному врегулюванню конфліктів;
2.2.6. сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту учасників бойових дій та
антитерористичних операцій на Сході України;
2.2.7. сприяти проведенню прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;
2.2.8. сприяти зростанню рівня політичної культури суспільства та держави;
2.2.9. сприяти проведенню моніторингу громадської думки з питань діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.10. сприяти проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань розвитку в Україні громадянського
суспільства, забезпечення та захисту прав і свобод людини, а також вивчення громадської думки з питань розвитку України як правової і
демократичної держави;
2.2.11. сприяти створенню умов і прийнятті участі громадян в громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів та участі
громадян в їх розробленні;
2.2.12. сприяти залученню громадян до участі в управлінні державними справами, наданні їм можливості вільного доступу до інформації
про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.13. сприяти налагодженню діалогу між громадськістю та органами державної влади і місцевого самоврядування;
2.2.14. сприяти підвищенню якості підготовки і прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування з важливих питань
державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості;
2.2.15. сприяти формуванню і розвитку своєчасного публічного реагування органів державної влади та місцевого самоврядування на
пропозиції і зауваження громадськості;
2.2.16. ініціювати проведення органами державної влади і місцевого самоврядування консультацій з громадськістю з питань суспільноекономічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів;
2.2.17. сприяти розвитку і забезпеченню відкритості, прозорості і публічності діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, а також доступу громадян до інформації про їх діяльність та до прийнятих ними рішень;
2.2.18. сприяти зростанню і підвищенню правової обізнаності громадян щодо діяльності посадових і службових осіб органів державної
влади та місцевого самоврядування;
2.2.19. сприяти розвитку антикорупційної політики та реалізації антикорупційних програм;
2.2.20. сприяти активній участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції;
2.2.21. виступати з ініціативою, проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових
актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
2.2.22. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених
законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
2.2.23. сприяти формуванню і розвитку механізмів, програм тощо, спрямованих на підвищення рівня підзвітності та відповідальності
органів місцевого самоврядування перед територіальними громадами;
2.2.24. сприяти розвитку і запровадженню громадського контролю за діяльністю депутатів рад усіх рівнів, сільських, селищних, міських
голів;
2.2.25. сприяти активізації громадської участі в політичному процесі шляхом вироблення та запровадження моделей впливу громадян на
діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, захисту конституційних прав і свобод громадян при формуванні та
реалізації державної політики;
2.2.26. сприяти вдосконаленню і розвитку демократичних принципів виборчого права під час виборчого процесу, а також публічності і
відкритості виборчого процесу;
2.2.27. сприяти розвитку законності та заборони незаконного втручання у виборчий процес;
2.2.28. здійснювати офіційне спостереження за виборами;
2.2.29. направляти своїх представників (офіційних спостерігачів) для участі у виборах, референдумах та інших формах народного
волевиявлення відповідно до чинного законодавства України;
2.2.30. сприяти підвищенню активності суспільного реагування на протиправні рішення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
2.2.31. сприяти підвищенню активності громадян у державному та громадському житті;
2.2.32. сприяти залученню громадськості до розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення, зокрема, у формі соціального
опитування, громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефективності, розробки та подання пропозицій,
висновків, рекомендацій тощо.
2.2.33. забезпечити організаційну єдність та координацію діяльності членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ для спільного досягнення мети
та завдань згідно цього Статуту;
2.2.34. сприяти самореалізації членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ;
2.2.35.
представляти і захищати законні інтереси та права своїх членів в державних органах влади, органах місцевого самоврядування,
судах, установах та організаціях;
2.2.36.
сприяти духовному зростанню особистості, розвитку та реалізації громадської свідомості та інтелектуального потенціалу.
«____» _______________ 201__р
________
Підпис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа