close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Горбачевського
Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
ЩОДЕННИК
навчальної практики з фармакогнозії
студента (ки) ___ курсу ____ групи
фармацевтичного факультету
спеціальності ___________________
ПІП ___________________________
Період практики _______________
Керівник практики______________
_______________________________
Тернопіль – 2012
Щоденник навчальної практики з фармакогнозії / [Марчишин С. М.,
Демидяк О. Л., Луканюк М. І., Бердей Т. С.] – Т.: ТДМУ "Укрмедкнига",
2012. — 44 с.
Навчальна практика з фармакогнозії займає важливе місце в системі
підготовки майбутніх провізорів. Щоденник навчальної практики з фармакогнозії
призначений для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, які навчаються
за
спеціальностями
«Фармація»,
«Клінічна
фармація»
та
«Технологія
парфумерно-косметичних засобів».
Рецензенти:
завідувач кафедри фармакогнозії НФаУ, доктор фармацевтичних наук,
професор Ковальов В. М.
доцент кафедри фармацевтичних дисциплін ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського,
кандидат фармацевтичних наук Козир Г. Р.
Затверджено цикловою методичною комісією з фармацевтичних дисциплін
Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського.
Протокол №2 «14» грудня 2011 р.
2
Навчальна практика з фармакогнозії є важливим етапом підготовки
провізора і невід’ємною частиною навчального процесу. За навчальним планом
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації
«провізор» навчальна практика здійснюється в VІ семестрі.
Мета навчальної практики з фармакогнозії: закріплення, розширення та
вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами при вивченні курсу
фармакогнозії, а також придбання, засвоєння та вдосконалення практичних
навичок і умінь з ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготівлі та
зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого
виробництва ЛРС; виявлення заростей дикорослих ЛР та надання рекомендацій
щодо раціонального природокористування.
Під час проходження практики студент повинен знати:
 систему заходів заготівлі та раціонального використання лікарської
рослинної сировини;
 номенклатуру лікарської рослинної сировини (ЛРС) та лікарських
рослин (ЛР);
 основи заготівельного процесу лікарської рослинної сировини
(правила
збирання,
приведення
сировини
первинної
до
обробки
стандартного
сировини,
стану,
сушіння,
пакування,
транспортування та зберігання);
 правила техніки безпеки під час роботи з лікарською рослинною
сировиною.
Студент повинен вміти:
 організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної
сировини;
 правильно визначати лікарські рослини за зовнішніми ознаками від
можливих домішок;
 визначати оптимальні терміни лікарської рослинної сировини;
3
 визначати тотожність та доброякісність сировини;
 проводити первинну обробку, сушіння і стандартизацію згідно
вимог методів контролю якості (МКЯ).
Бази практики: дослідні ділянки ТДМУ НОК «Червона калина», що
знаходяться у с. Дружба Теребовлянського району Тернопільської області,
природні фітоценози, навчальні кімнати кафедри фармакогнозії з медичною
ботанікою ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського.
Під час проходження навчальної практики студент зобов’язаний:
 дотримуватись правил техніки безпеки під час заготівлі ЛРС та
гербаризації ЛР;
 заготовити ЛРС та оформити гербарні зразки ЛР під час навчальної
практики;
 оформити щоденник навчальної практики з фармакогнозії;
 виконувати вказівки керівника практики.
Кінцевими цілями навчальної практики є отримання практичних
навичок:
1)
ідентифікувати лікарські рослини та морфологічно близькі види в
природі;
2)
засвоїти принципи культивування ЛР на основі належної практики при
догляді за посівами ЛР;
3)
організувати заготівлю ЛРС з використанням знань про терміни заготівлі
з урахуванням фази вегетації ЛР;
4)
провести сушіння ЛРС відповідно до фізико-хімічних властивостей її
біологічно активних речовин;
5)
засвоїти методи стандартизації та зберігання ЛРС згідно нормативної
документації;
6)
складати рекомендації щодо раціонального використання зарості.
4
Форми контролю. Студенти захищають результати проходження навчальної
практики під час підсумкового модульного контролю. Кожен студент за
підсумками виконання практичних завдань повинен надати керівникові практики
щоденник практики; 10 гербарних зразків лікарських рослин; 5 видів лікарської
рослинної сировини, доведені до стандартного стану, упаковані та з маркуванням
згідно нормативної документації.
Інструкція з техніки безпеки
На початку проходження навчальної практики з фармакогнозії студент
повинен пройти інструктаж з техніки безпеки; суворо дотримуватись всіх
санітарно-гігієнічних вимог.
Основні
правила
безпеки
при
проходженні
навчальної
практики
з
фармакогнозії:
1)
забороняється пробувати на смак невідомі рослини оскільки
серед них зустрічаються отруйні;
2)
не дозволяється пити воду з випадкових джерел;
3)
після роботи з рослинами необхідно ретельно вимити руки;
4)
заготовлену сировину з групи сильнодіючих та отруйних рослин
необхідно зберігати з етикетками у приміщенні під замком;
5)
дотримуватись всіх заходів безпеки при роботі з гострими,
ріжучими та колючими інструментами (ножицями, ножами,
лопатами, вилами) та їх транспортуванні;
6)
обережно поводитись з вогнем на дослідних ділянках, у лісі, на
луках і полях.
5
Тематичний план навчальної практики з фармакогнозії
№
з/п
Тема навчальної практики
Кількість
днів
Змістовний модуль №1. Сировинна база ЛР: дикорослі та культивовані ЛР
1.
2.
3.
4.
Мета, завдання практики, її зміст. Ознайомлення з
тематично-календарним планом, метою та завданнями
навчальної практики. Змістом основних робіт, часом і
умовами їх виконання. Одержання індивідуальних завдань
із заготівлі гербарію і сировини. Інструктаж з техніки
безпеки.
Лікарські рослини різних фітоценозів. Видовий склад та
еколого-морфологічні особливості фітоценозів. Сировинна
база ЛР різних фітоценозів. Виявлення заростей ЛР,
періодичність експлуатації заростей.
Рідкісні та зникаючі види лікарських рослин, що занесені
до «Червоної книги України».
Основи культивування ЛР. Спостереження і догляд за
культивованими ЛР з використанням належної практики
культивування.
1
1
1
1
Змістовний модуль №2. Заготівля ЛРС. Раціональне природокористування.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Організація і проведення заготівлі дикорослої лікарської
рослинної сировини. Діагностика найважливіших ЛР і
можливих домішок до них, відмінні ознаки. Збір і
гербаризація ЛР.
Заготівля сировини дикорослих лікарських рослин.
Прийоми раціональної заготівлі ЛРС різних морфологічних
груп, система заходів охорони, раціонального використання
і відтворення запасів лікарських рослин в регіоні.
Освоєння прийомів первинної обробки, сушіння ЛРС.
Значення первинної обробки для одержання доброякісної
ЛРС. Способи первинної обробки ЛРС різних
морфологічних груп та з різними групами біологічно
активних речовин (БАР).
Способи сушіння ЛРС. Способи сушіння ЛРС різних
морфологічних груп та з різними групами БАР.
Ознайомлення з умовами зберігання лікарської рослинної
сировини. Підготовка приміщення для зберігання ЛРС.
Правила зберігання ЛРС із різними групами біологічно
активних речовин. Контроль якості ЛРС у процесі
зберігання. Упаковка, маркування, транспортування ЛРС.
Правила приймання ЛРС від населення.
Підсумковий модульний контроль.
1
1
1
1
1
1
6
7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа