close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Список литературы по теме
1. Бердар, М. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник для ВНЗ / Бердар Маргарита
Михайлівна ; М.М. Бердар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ЦУЛ, 2010. - 352с.
2. Благодєтєлєва-Вовк, С.Л.Управління фінансовою санацією підприємств: навчальний
посібник для ВНЗ / Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна ; С.Л. Благодєтєлєва-Вовк. - К.
: Ніка- Центр, 2006. - 248с.
3.
Власова, Н.О.Фінанси підприємств : навчальний посібник для ВНЗ /
Власова Наталія Олексіївна, Круглова Олена Анатоліївна, Безгінова
Любов Іванівна ; Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова ; Харк.
держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : ЦУЛ, 2007. - 271с.
4. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебное
пособие для вузов / Гаврилова Антонина Николаевна, Попов Андрей
Алексеевич ; А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. - 2-е изд., стер. - МКнорус,
2006. - 576 с.
5. Гриньова, В.М.Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ Гриньова Валентина
Миколаівна, Коюда Віра Олексіївна ; В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 2-ге вид., переробл. і
допов. - К. : Знання-Прес, 2004. - 424с.
6. Ендовицкий, Д.А. Финансовые резервы организации: анализ и контроль / Ендовицкий
Дмитрий Александрович, Исаенко Александр Николаевич; Д.А. Ендовицкий, А.Н. Исаенко ;
под ред. Д.А. Ендовицкого. - М. : КНОРУС, 2007. - 304с.
7. Карпунь, І.Н.Санація підприємств : підручник для ВНЗ / Карпунь
Іван Назарович ; І.Н. Карпунь ; Львів. держ. ін-т новітніх технологій
та управління ім. В. Чорновола. - Л. : Магнолія 2006, 2008. - 448с.
8. Карпунь, І. Н.Управління фінансовою санацією підприємства:
навчальний посібник / Карпунь Іван Назарович ; І. Н. Карпунь. - Л. :
Магнолія 2006, 2007. - 418с.
9. Кондрашихін, А.Б.Фінансова санація і банкрутство підприємств:
навчальний посібник для ВНЗ / Кондрашихін Андрій Борисович,
Пепа Тарас Вадимович, Федорова Валерія Олександрівна ; А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа,
В.О. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2007. - 208с.
10. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации:
учебник для вузов / Лаврушин Олег Иванович [и др.] ; О.И.
Лаврушин, И.Д. Миронова, Н.И. Валенцева и др. ; под ред. О.И.
Лаврушина, И.Д. Мамоновой ; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при
правительстве РФ". - М. : КНОРУС, 2011. - 304с.
11. Семенов, В.М.Управление финансами промышленности: учебное
пособие для вузов / Семенов Владислав Михайлович, Василенкова
Надежда Владиславовна ; В.М. Семенов, Н.В. Василенкова. - М. :
Финансы и статистика ; : ИНФРА-М, 2010. - 320с.
12. Стасюк, Г.А. Фінанси підприємств: навчальний посібник для ВНЗ / Стасюк Григорій
Андрійович ; Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2007. - 480с.
13. Терещенко, О.О.Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч.посібник /
Терещенко Олег Олександрович ; О.О.Терещенко ; Київ.нац.екон.ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. 554с.
14. Тюріна, Н.М.Управління фінансовою санацією підприємства підручник /
Тюріна Ніла Марковна,Карв ацка Наталія Станіс.. ; Н.М. Тюріна, Н.С.
Карвацка. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 396с.
15. Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций):
учебное пособие / Бережной Владимир Иванович [и др.] ; В.И. Бережной, Е.В.
Бережная, О.Б. Бигдай и др. - М. : Финансы и статистика, 2008 ; : ИНФРА-М. 336с.
16. Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств : навчальний посібник для ВНЗ /
Філімоненков Олександр Сергійович ; О.С. Філімоненков. - 2-ге вид., переробл.
і допов. - К. : Кондор, 2005. - 400 с.
17. Філіна, Г.І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навчальний посібник для ВНЗ /
Філіна Ганна Ісаївна ; Г.І. Філіна. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : ЦУЛ, 2009. - 320с.
18. Фінанси підприємств: навчальний посібник для ВНЗ/Александрова
Марина Михайлівна [и др.] ; М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г.
Кірейцев та ін. ; Під заг. ред. Г.Г. Кірейцева. - 2-ге вид., переробл. і
допов. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268с.
19. Фінансова діяльність підприємства: Підручник для ВНЗ /
Бандурка
Олександр
Маркович
[и
др.]
;
О.М.Бандурка,М.Я.Коробов,П.І.Орлов,К.Я.Петрова. - 2-ге вид.,
переробл. і допов. - К. : Либідь, 2003. - 384с.
20. Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для
среднего профессионального образования/ Чечевицына Людмила Николаевна ;
Л.Н.Чечевицына. - Ростов н/д : Феникс, 2005. - 384с.
21. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ :
учебное пособие для вузов / Шеремет Анатолий Данилович, А. Ф.
Ионова ; А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2009. - 479с.
22. Ярошевич, Н.Б. Фінанси підприємств. Курс лекцій: навчальний
посібник для ВНЗ / Ярошевич Наталія Богуславівна ; Н.Б. Ярошевич
; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вид. Нац. ун-ту "Львів.
політехніка", 2009. - 296с.
Полную информацию об источниках по теме «Финансы предприятий» вы найдете в
электронном каталоге
http://194.44.183.14/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=18467&DisplayDB=DonNTU
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа