close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA
ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
PRÁVNICKÁ FAKULTA
УНІВЕРСИТЕТ ПАВЛА
ЙОЗЕФА ШАФАРИКА
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА
Medzinárodná vedecká konferencia
«Právna veda a prax v treťom tisícročí»
Košice, Slovenská Republika
27-28 február 2015 r.
Міжнародна наукова конференція
«Юридична наука та практика у третьому тисячолітті»
м. Кошице, Словацька Республіка
27-28 лютого 2015 р.
До участі в міжнародній конференції з України запрошуються науковці, аспіранти,
студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно
займаються науковими дослідженнями проблем юридичної науки. Усі учасники
конференції з України будуть забезпеченні збірником тез конференції та сертифікатом
про участь.
Університет Павла Йозефа Шафарика був заснований у 1959 році в якості другого
класичного університету у Словаччині. Нинішня структура Університету П.Й. Шафарика
включає в себе чотири факультети - факультет медицини, факультет природничих наук,
факультет права і факультет державного управління. Факультет права був заснований у
1973 році. В університеті навчаються більше 5700 студентів, працюють 1250
співробітників (500 викладачів та 95 наукових співробітників).
Університет надає освіту у трьох основних циклах - бакалаврат, магістратура, доктор наук
і доктор філософії. Процес освіти забезпечується словацькою та англійською мовою.
Університет Павла Йозефа Шафарика у м. Кошице надає вищу освіту на основі новітніх
наукових досліджень у широкому міжнародному контексті. Університет співпрацює дуже
інтенсивно з навчальними закладами по всьому світу.
Органійзаційни комітет конференції:
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc;
doc. JUDr. Sergej Romža, PhD;
JUDr. Yana Lengerová, CSc;
JUDr. Ivan Roháč, LL.M, MBA, PhD;
doc. JUDr. Julius Kovach, CSc;
JUDr. Martina Řeřichová.
Мова конференції: словацька, англійська, французька, німецька, українська, російська.
В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
2. Конституційне право;
3. Міжнародне публічне право;
4. Міжнародне приватне право;
5. Право Європейського Союзу;
6. Екологічне, земельне, аграрне право;
7. Цивільне право та процес;
8. Комерційне право та процес;
9. Трудове право;
10. Адміністративне право та процес;
11. Фінансове право;
12. Інформаційне право;
13. Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
14. Кримінальний процес, криміналістика.
Порядок реєстрації
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати
електронною поштою до організаційного комітету до 26 лютого 2015 р. (включно)
наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,
для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок
Наприклад: Пісар_Заявка, Пісар_Тези, Пісар_Внесок
Електрона адреса: [email protected]
Вимоги до тез доповіді
 Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman
№12, праворуч)
 Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт
Times New Roman №14, жирний.
 Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна
назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman №14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий
інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою
«Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із
вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки
(сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
Організаційний внесок
Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 200 грн. (8 євро)
Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції, який буде
направлено на поштову адресу учасників, вказану у заявках.
Порядок оплати організаційного внеску
Учасникам з України організаційний внесок необхідно оплатити за наступними
реквізити:
Отримувач: ПАО КБ «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 4978 1249 2066 Громовчук Мирослави
Володимирівни.
Зразок оформлення заявки
Прізвище, ім’я, по батькові
учасника
Прізвище, ім’я, по батькові
наукового керівника
(у разі його наявності)
Місце роботи (навчання)
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса для
направлення збірнику матеріалів
конференції
Організатори конференції:
Університет Павла Йозефа Шафарика, Факультет права, м. Кошице, Словацька
Республіка
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, Slovenská
Republika,
Šrobárova 2, 041 80
www.upjs.sk
Координати організаційного комітету конференції в Україні:
Юридичний факультет Ужгородського національного університету
88000, Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26
Електронна адреса: [email protected]
Телефон: +38 099 083 79 51
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа