close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
22. 01.2010р.
Про оголошення розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 08.12.2009 № 1494-р
№ 28
Оголошую розпорядження Кабінету Міністрів України:
«РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 грудня 2009 р. № 1494-р
Київ
Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній
основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини
1. Затвердити план заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній
основі тематичних екскурсій до об'єктів культурної спадщини, що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити у
місячний строк регіональні плани заходів щодо підвищення
рівня
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом
проведення на постійній основі тематичних екскурсій до об'єктів культурної
спадщини.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям надсилати Міністерству освіти і
науки щороку до 20 грудня інформацію про виконання плану заходів,
затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 20 січня
Кабінетові Міністрів України.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО»
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
наказую:
1.Затвердити План організаційно-практичної роботи з реалізації плану
заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та
2
студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних
екскурсій до об'єктів культурної спадщини (далі - план), що додається.
2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
(Середницька А.Д.), департаментам вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), професійнотехнічної освіти (Десятов Т.М.), загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.), Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, керівникам вищих навчальних закладів:
2.1. Забезпечити організацію виконання та контроль за реалізацією плану.
2.2. Інформацію про хід виконання плану подавати відділу позашкільної
освіти, виховної роботи та захисту прав дитини щороку до 20 грудня,
починаючи з 2010 року, для подальшого інформування Кабінету Міністрів
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Полянського П.Б.
Т.в.о. Міністра
О.П. Гребельник
Затверджено
Наказ МОН
22.01.2010 № 28
План організаційно-практичної роботи
з реалізації плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом
проведення на постійній основі тематичних екскурсій до об'єктів культурної спадщини
№
п.п.
Пункт
Плану
заходів
1.
1
2.
2
3.
3
Завдання
програми
Розробити порядок організації
екскурсійних поїздок
організованих груп учнівської та
студентської молоді
Зміст заходу
Розробити порядок
організації екскурсійних
поїздок організованих груп
учнівської та студентської
молоді
Включити до навчальних
У разу необхідності вжити
планів загальноосвітніх,
заходів щодо включення до
позашкільних, професійнонавчальних планів
технічних і вищих навчальних
загальноосвітніх,
закладів проведення обов'язкових позашкільних, професійноекскурсій до національних
технічних і вищих навчальних
історико-культурних заповідників і закладів проведення
музеїв
обов'язкових екскурсій до
національних історикокультурних заповідників і
музеїв
Організувати проведення на
Розробити та затвердити графік
постійній основі оглядових і
проведення на постійній основі
тематичних екскурсій з
оглядових і тематичних
відвідуванням об'єктів культурної екскурсій з відвідуванням
спадщини, історико-культурних
об'єктів культурної спадщини,
заповідників і музеїв, зокрема у
історико-культурних
вихідні дні і протягом
заповідників і музеїв, зокрема у
Строки
виконання
Виконавці
31.03.2010
Середницька А.Д.,
Матюшенко О.К.
Болюбаш Я.Я.,
Десятов Т.М.,
Єресько О.В.
постійно
Середницька А.Д.,
Болюбаш Я.Я.,
Десятов Т.М.,
Єресько О.В.,
Міністерство освіти і науки
АР Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
держадміністрацій,
керівники вищих
навчальних закладів
постійно
Міністерство освіти і
науки АР Крим,
управління освіти і
науки обласних,
Київської та
Севастопольської
міських
держадміністрацій,
керівники вищих
4
№
п.п.
Пункт
Плану
заходів
Завдання
програми
канікулярного періоду, для
учнівської та студентської
молоді
4.
4
Створити на власних веб-сайтах і
постійно оновлювати електронну
базу даних про екскурсійні
маршрути, історико-культурні
заповідники, музеї та інші об’єкти,
що рекомендуються для
відвідування організованими
групами учнівської та
студентської молоді
5.
5
(абзац 3)
Забезпечити:
безоплатне відвідування групами
учнівської та студентської молоді
національних історико-культурних
заповідників і музеїв;
6.
(абзац 4)
проведення історико-культурними
заповідниками і музеями
конференцій, виставок, концертів
та інших культурнопросвітницьких заходів за участю
учнівської та студентської молоді
Зміст заходу
вихідні дні і протягом
канікулярного періоду, для
учнівської та студентської
молоді
Вжити заходів щодо
оновлювання електронної бази
даних про екскурсійні
маршрути, історико-культурні
заповідники, музеї та інші
об’єкти, що рекомендуються
для відвідування
організованими групами
учнівської та студентської
молоді
Сприяти відвідуванню групами
учнівської та студентської
молоді національних історикокультурних заповідників і
музеїв
Сприяти історико-культурним
заповідникам і музеям щодо
залучення учнівської та
студентської молоді до участі в
конференціях, виставках,
концертах та інших культурнопросвітницьких заходах
Строки
виконання
Виконавці
навчальних закладів
26.02.2010
постійно
постійно
Середницька А.Д.,
Матюшенко О.К.
Міністерство освіти і науки
АР Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
держадміністрацій,
керівники вищих
навчальних закладів
Міністерство освіти і науки
АР Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
держадміністрацій,
керівники вищих
навчальних закладів
5
№
п.п.
Пункт
Плану
заходів
Завдання
програми
7.
8.
9.
Організувати роботу з висвітлення
у державних засобах масової
інформації заходів щодо
підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та
студентської молоді
Зміст заходу
Строки
виконання
Виконавці
Організувати конференції,
виставки, концерти та інші
культурно-просвітницькі заходи
за участю учнівської та
студентської молоді
Започаткувати Всеукраїнський
конкурс на кращу туристськокраєзнавчу експедицію «Мій
рідний край»
Вжити заходів щодо
висвітлення в засобах масової
ходу виконання заходів щодо
підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та
студентської молоді
постійно
Міністерство освіти і науки
АР Крим, управління освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
держадміністрацій,
керівники вищих
навчальних закладів
31.03.2010
постійно
Середницька А.Д..,
Матюшенко О.К.
Міністерство освіти і
науки АР Крим,
управління освіти і
науки обласних,
Київської та
Севастопольської
міських
держадміністрацій,
керівники вищих
навчальних закладів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа