close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
"Максім Танк - паэт магутнага
паэтычнага
таленту,
глыбока
нацыянальны і самабытны. Краіна
ягонай паэзіі надзвычай вялікая і цікавая.
А ў цэнтры гэтай краіны ляжыць
паэтычная зямля Беларусі"
В. Рагойша
Танк, М. Збор твораў. У 13 т. Т. 1. Вершы (1930— 1939) /
Максім Танк; НАН Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я.
Купалы; рэд. тома А. Л. Верабей; падрыхт. тэкстаў і
камент. С. У. Калядка, Т. У. Мархель; прадм. В. В.
Зуѐнка. - Мінск: Бел. навука, 2006. — 374 с.
Першы том Збору твораў народнага паэта Беларусі Максіма
Танка складаюць вершы, напісаныя і апублікаваныя да 17
верасня 1939 г. галоўным чынам у зборніках «На этапах»,
«Журавінавы цвет», «Пад мачтай». Ёсць творы, якія паэт пры
жыцці не друкаваў.
У кнігу ўвайшлі ўзоры яго інтымнай, грамадзянскай,
пейзажнай і філасофскай лірыкі, а таксама асобныя
сатырычныя вершы. Творы згрупаваны ў асобныя раздзелы
паводле іх жанравай прыналежнасці, што, апрача ўсяго,
дазваляе не толькі лепш задаволіць разнастайны густ
шырокага
але жалезе
і зручней
карыстацца
кнігай пры
Танк, М. чытача,
На камні,
і золаце
: успаміны,
эсэ,
вывучэнні
«праграмных»
твораў
паэта
ў
сярэдніх
прысвячэнні / Максім Танк; уклад. Уладзіміра Казберука.і
вышэйшых
навучальных
установах
нашай
краіны.знакамітых
- Мінск: Маст.
літ., 2012.
- 270 с: іл.
- (Жыццѐ
людзей Беларусі).
Кніга пад выдавецкім грыфам «ЖЗЛБ» прысвечана памяці
Максіма Танка (1912-1995), народнага паэта Беларусі,
акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Героя
Сацыялістычнай Працы, лаўрэата шматлікіх дзяржаўных
прэмій і ўзнагарод. Праз успаміны сяброў, пісьменнікаў
паўстае вобраз Мастака і Чалавека ва ўсѐй філасофскай
велічы і прыгажосці. Абаяльны, добры чалавек, таленавіты
творца, глыбокі філосаф, ѐн жыве ў сэрцах беларусаў.
Танк, М. Збор калосся : Вершы 1983—1988 / Максім Танк
- Мінск: Маст. літ., 1989. –
Чыстае фальклорнае гучанне, зварот да вытокаў народнай
мудрасці, стылѐвая дасканаласць з’яднаны ў творчасці
народнага паэта Беларусі, лаўрэата Ленінскай прэміі, Героя
Сацыялістычнай Працы Максіма Танка з разуменнем паэзіі
як найвышэйшай праявы грамадзянскасці
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа