close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
«ТУТУКЪ СЕСЛЕР» мевзусында
дерс



Макъсадлар:
тутукъ сеслер акъкъында бильгилерини арттырмакъ;
тильге севги ашламакъ;
интерактив усуллары ярдымынен окъувгъа меракъ
инкишаф этмек.
Дерс басамакъларнен танышув
Бугунь биз дагъгъа мантарлар ве
емишлерни джиймагъа бармагъа
азырлыкъ кореджекмиз.
Дагъгъа бармакъ ичюн бир къач
къаиделерни бильмек керек. Бу къаиделер
бугунь тутукъ сеслер акъкъында
оладжакъ.
Басамакълар ойле:
не биле эдик не билемиз
не билермиз
ЭВ ВАЗИФЕСИНИ ТЕКШЕРЮВ
Субет.
Суаллер:

Насыл вазифе эвге берильген эди?

Созукъ сеслер акъкъында не айта
билирсинъиз?


Карточканен иш ( эки талебе такътада).
Вазифе: Нокъталар ерине келишкен созукъ
сесни косьтерген арифни язынъыз.
сынав
Диктант-текрарлав-коментарлав
Раатлыкъ дакъкъасы
Къырымда дагълар насыл?- Бойле…
Къырымда тереклер насыл?- Бойле…
Къырымда кунеш насыл?- Бойле…
Къырымда ава насыл?- Бойле…
Дерс мевзусы устюнде иш
Коментирлев иле дерсликнен иш.
1. Къаиделерни окъув,114с.

249-ишни беджерюв(агъзавий);
2. Къаиделерни окъув,115-117с.

254-ишни беджерюв (язма);
3. Къаиделерни окъув,118- 119с.

257-ишни беджерюв (язма).
Пекитюв. «Ким чокъ
мантарларны джыяр» оюны
группаларда иш
Вазифелер;
1.
имля лугъатындан сёзлерни сечип, джедвельге
ерлештирмек. (260-иш)
2.
266-иште берильген сёзлерни джедвельге ерлештирмек.
Сёз байлыгъымызны арттырайыкъ







Ана юртунъ – алтын бешик.
Ватансыз адам - йырсыз бульбуль.
Достсыз адам – къанатсыз къуш.
Дост къара куньде белли олур.
Къайда бирлик, анда тирилик.
Баарьдеки арекет – кузьдеки берекет.
Иштен къоркъма, иш сенден
къоркъсын.
Лугъат иши
хабер
хавьяр
хадим
хайыр
халкъ
хане
Раатлыкъ дакъкъасы
Биз яздыкъ.окъудыкъ,
Тап сонъунда болдурдыкъ.
Энди биз юкълайджакъмыз,
татлы тюшлер кореджекмиз.
(Балалар башларыны
ралелерге къоялар, козьлерини
юмалар)
Тынч! Тынчлыкъ!
Бизим одамызгъа кельди.
Балалар татлы юкъуда
Бойле темиз одада.
Тюшлеринде:
Эльва, мармелад.
Эмде татлы шоколад,
къанфетлер, татлылар,
къурабие, пахлавалар…
Урьметли ана-бабалар,
Къартана,къартбабалар!
Эписине сагълыкъ,раатлыкъ!
Даима олсун бахтлыкъ!
Энди биз азырмыз!

Нетиджелев

Баалав

Эвге вазифе
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа