close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема: 10. Організація
господарських центрів.
виробничих
підрозділів
і
розміщення
План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:
3.3.1. Поняття організаційно-виробнича структура аграрного підприємства.
3.3.2. Виробничі підрозділи.
3.3.3. Виробничі центри.
Ключеві поняття
* організаційно-виробнича структура;
* види виробничих центрів;
* виробничі підрозділи;
* вимоги до розміщення виробничих центрів;
* виробничі центри;
* господарський центр
3.3.1. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Складання
проекту
внутрішньогосподарського
землеустрою
починається
з
розміщення виробничих підрозділів і господарських центрів.
Відповідно до договірних зобов'язань щодо виробництва товарної продукції та
конкретних природноекономічних умов на
сільськогосподарських підприємствах
формується певна виробнича структура, тобто склад та співвідношення галузей.
Організаційно-виробнича структура аграрного підприємства – це склад, кількісне
співвідношення, розміри внутрішніх підрозділів, форм їх побудови і взаємозв’язку.
Організаційна структура (склад і співвідношення основних виробничих одиниць і
різних служб) таких підприємств залежить від їхньої спеціалізації, розмірів, поєднання
галузей виробництва, розміщення сільськогосподарських угідь та інших умов. Основними
виробничими одиницями у більшості агроформувань є цехи, відділки, ферми. За ними
закріплюють
або
передають
їм
в
оренду
засоби
виробництва
(певні
площі
сільськогосподарських угідь, будівлі та споруди, машини, поголів'я худоби тощо). У
цехах, відділках, на фермах організовують постійні колективи робітників, виробничі
бригади, ланки, що працюють на підряді, оренді, а також самостійні кооперативи.
Залежно від конкретних умов господарства розрізняють типи організаційної
структури: двоступінчаста (підприємство – цех, відділок (ферма) або бригада, відділок
(кооператив)); триступінчаста (підприємство – цех (відділок чи ферма) – бригада
(кооператив)).
У
сільськогосподарських
підприємствах
рослинницького
напряму
переважають цехи, відділки, а у тваринницького – ферми. Триступінчаста організаційна
структура властива великим сільськогосподарським підприємствам. На невеликих має
місце двоступінчаста організаційна структура (без цехів, відділків).
На кожному підприємстві створюються допоміжні та обслуговуючі виробництва, а
також підсобні підприємства (ремонтні майстерні, автопарк тощо). Як основні, так і
обслуговуючі внутрішньогосподарські підрозділи здійснюють виробничу діяльність на
основі господарського розрахунку.
Орієнтовна
організаційно-виробнича
структура
сучасного
багатогалузевого
підприємства показана на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Орієнтовна схема організаційно-виробничої структури сучасного
багатогалузевого сільськогосподарського підприємства
3.3.2. ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ
Визначення оптимальної кількості виробничих підрозділів проводиться в процесі
внутрігосподарського землеустрою. Таким чином, під час розміщення виробничих
підрозділів і господарських центрів розроблюються питання:
– встановлення розмірів і кількості виробничих підрозділів;
– розміщення господарських центрів;
– розміщення земельних масивів виробничих підрозділів.
Організаційно-виробнича структура сільськогосподарського підприємства залежить
від факторів:
– юридично-правовий статус;
– спеціалізація господарства;
– концентрація (розміри) виробництва;
– загальні природноекономічні умови;
– наявність і використання трудових ресурсів тощо.
Кількість, розміри і територіальне розміщення виробничих підрозділів та їх
спеціалізація визначається з урахуванням рекомендованих для даної агро-кліматичної
зони, розмірів (по площі орних земель, багаторічних насаджень) і спеціалізації
господарства, обсягу виробництва, складу, якості та розміщення сільськогосподарських
угідь, рельєфу, ґрунтів, наявних трудових ресурсів господарства, існуючої системи
розселення.
При вирішенні питань організаційної структури і внутрігосподарської спеціалізації
виробничих підрозділів також повинні враховуватись проектні рішення складених планів
господарств, схеми районної планіровки по питаннях розміщення населених пунктів і
виробничих центрів господарства, розміщення підприємств по переробці сільського
продукції тощо.
З метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та
використання земель проектують спеціалізовані виробничі підрозділи. В господарствах,
які мають великі масиви багаторічних плодових насаджень, виноградників, овочевих
культур тощо, проектуються спеціалізовані садівницькі, виноградарські, овочеві бригади
(відділення) та інші.
При розміщенні галузей тваринництва слід враховувати необхідність організації
спеціалізованих ферм оптимального розміру (по виробництву молока, відгодівлі великої
рогатої худоби, свиней, вирощування молодняка та ін).
За виробничими підрозділами, господарства закріплюються орні землі, кормові
вгіддя, багаторічні насадження та інші землі залежно від спеціалізації виробничих
підрозділів, територіального розміщення угідь та інших факторів, які обумовлюють
ефективність використання земель.
Розміри виробничих підрозділів по площі та склад земель за вгіддями повинні
забезпечувати виконання завдань по виробництву валової продукції, впровадження
визначеної внутрігосподарської спеціалізації та здійснення, передбачених проектом
заходів по поліпшенню земель і підвищенню їх продуктивності. При цьому повинне
забезпечуватись високопродуктивне використання всіх угідь, закріплених за виробничими
підрозділами,
ефективне використання сільськогосподарської техніки
і машин,
виробничих приміщень та інших засобів виробництва.
3.3.3. ВИРОБНИЧІ ЦЕНТРИ
Більшість сільськогосподарських господарств мають господарські центри (садиби),
які відрізняються по економічному значенню виробництва. Господарські центри
поділяються на головні та допоміжні.
Головним центром є центральна садиба, яка відіграє важливу роль у господарській
діяльності агроформування. В центральній садибі розміщено правління та керівництво
сільськогосподарського підприємства, центральні ремонтні майстерні, автопарк, склади,
більшість населення, культурно-побутові заклади.
Кожне відділення має свою садибу (бригадний центр), де знаходяться керівний
персонал відділення, працівники, виробничі та житлові приміщення, культурно-побутові
заклади.
Виробничі побудови у сільськогосподарських підприємствах поділяються за
призначенням на основні та допоміжні.
До основних відносяться:
1) господарські двори (машинно-тракторний парк, ремонтні майстерні, складські
групи)
2) бригадні двори (приміщення для зберігання сільськогосподарських машин і
інвентарю, кладові, сховища для насіння, кормів, добрив).
До допоміжних господарських центрів відносяться польові стани, літні табори для
худоби та інші підсобні будови.
Під час розміщення виробничих підрозділів і господарських центрів враховують
основні вимоги:
1) відповідність складу і співвідношення сільськогосподарських угідь, трудових
ресурсів, забезпечення худоби кормом;
2) компактність і правильна конфігурація земельних масивів виробничих підрозділів;
3) мінімальна відстань від господарського центру до земельних масивів;
4) виконання протиерозійних вимог.
Не останнє місце в раціональному використанні землі належить вибору місць
розташування населених пунктів та господарських центрів, оскільки це істотно впливає на
розмір капітальних вкладень і собівартість продукції. Населені пункти повинні бути в
центрі земельного масиву, неподалік від залізниці й водних станцій, підприємств по
реалізації та переробці продукції. При цьому треба враховувати потреби культурнопобутового обслуговування населення, а також вимоги будівництва (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Вимоги розміщення виробничих центрів
Господарський центр щодо населеного пункту розміщують нижче і з підвітряного
боку. На підприємстві може бути один або кілька господарських центрів. Якщо їх кілька,
то виділяють центральну садибу, яка повинна бути зв'язана з іншими впорядкованими
дорогами. Розміщуючи господарські центри, слід враховувати також потребу і
забезпеченість робочою силою. Так, молочнотоварні, репродуктивні свинарські ферми,
овочівництво
закритого
ґрунту,
підприємства
по
переробці
й
зберіганню
сільськогосподарської продукції та інші підрозділи, які є трудомісткими, розміщують
поблизу населених пунктів. При цьому треба створити найкращі умови для виробництва і
життя людини. З цією метою ділянки землі для розміщення господарських дворів,
особливо-тваринницьких ферм, потрібно вибирати з урахуванням організаційногосподарських, санітарно-гігієнічних, будівельних і зооветеринарних вимог. Велике,
значення для скорочення транспортних витрат має найкоротший зв'язок із закріпленими за
бригадами земельними угіддями. Бажано також, щоб ці ділянки були компактними за
формою й мали невеликий схил для стікання води.
Особливо
відповідальним
є
розміщення
господарських
центрів
великих
тваринницьких комплексів. При цьому потрібно виходити з умов:
– ізоляції від населених пунктів;
– необхідної віддаленості від доріг загального користування;
– достатньої водозабезпеченості.
Важлива вимога на комплексах – організація утилізації відходів. Найкращим
варіантом вважається будівництво зрошувальної системи поблизу комплексу, для чого
потрібні відповідні земельні ділянки.
Для визначення площі виробничих центрів слід користуватись проектами
планування та забудови виробничих центрів, а при їх відсутності діючими нормами площі
на різні види виробничих комплексів (ферми, господарські двори, ветеринарні установи та
інші), комплексів по переробці сільськогосподарської продукції, пунктів технічного
обслуговування сільськогосподарських машин тощо.
Ділянки, відібрані під виробничі центри господарства, повинні відповідати
організаційно-господарським,
санітарно-гігієнічним
зооветеринарним,
будівельно-
технічним і протипожежним вимогам.
При цьому слід мати на увазі, що додаткові площі під розширення існуючих і
розміщення нових виробничих центрів необхідно відводити, як правило, за рахунок
непридатних для сільськогосподарського використання та малопродуктивних, земель.
 Подумайте над запитаннями самостійно
1. Чому кількість і розмір виробничих підрозділів господарств у регіонах України різна?
2. Які фактори впливають на кількість і розміри виробничих підрозділів?
3. Види виробничих центрів?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа