close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Циклограма за результатами освітньої діяльності дошкільного підрозділу у Смілянському
НВК №4 на І квартал 2014-2015 навчального року
Вид контр.
Тематичний
Фронтальний
Підсумковий
1.
2.
3.
Оперативний
4.
5.
6.
7.
Удосконалити роботу з фізичного виховання шляхом систематизації набутого педагогами
досвіду з валеології та впровадження профілактичних оздоровчих вправ у систему роботу
дошкільного підрозділу НВК
Вересень
Жовтень
Листопад
Валеологічна освіта
дошкільників; профілактичнооздоровча робота з
ослабленими дітьми
Рівень засвоєння дітьми
програмованих вимог
Підготовка груп до
навчального року
Рівень проведення
Проведення Дня здоров’я
Участь у методичній роботі
батьківських зборів
району, результати самоосвіти
педагогів
Обстеження мовлення дітей Моніторинг психічного
Сформованість у дітей
та система індивідуальної
розвитку дітей психологом
уявлень про сезонні зміни у
корекції
та планування
природі та праці людей
індивідуальної роботи
Ранковий прийом дітей,
Робота педагогів з
Робота музичного керівника
адаптація дітей до умов
попередження дитячого
за розділами програми
НВК
травматизму. Організація
«Співи», «Слухання»;
Тижня безпеки
зацікавлення дітей цією
діяльністю
Робота педагогів щодо
Робота педагогів щодо з
Виконання програми щодо
формування у дітей знань
формування культурноформування у дітей умінь
про правила дорожнього
гігієнічних навичок у дітей
орієнтуватися у просторі та
руху, вмінь користуватися
часі
правилами безпечної
поведінки
Проведення ранкової
Раціональність та
Оцінка проведення занять з
гімнастики на спортивному ефективність організації
фізичної культури, аналіз
майданчику
праці у природі (чергування, навичок та вмінь дітей під час
доручення, колективна
виконання основних рухів
праця)
(лазіння, стрибки)
Оформлення у групах
Робота громадського
Організація прогулянки,
народознавчих куточків
інспектора з охорони
підготовка та проведення
дитинства. Оформлення
екскурсії під час
документації з
ознайомлення дітей з
запропонованого питання
навколишнім
Рекомендації у
Організація занять з
Форми роботи з дітьми у
методичному кабінеті щодо образотворчого мистецтва
другій половині дня
загартування з урахуванням
вікових, індивідуальних
особливостей дітей та
матеріали валеологічної
спрямованості
Циклограма за результатами освітньої діяльності дошкільного підрозділу у Смілянському
НВК №4 на ІІ квартал 2014-2015 навчального року
Вид контр.
Тематичний
Фронтальний
Підсумковий
1.
2.
3.
Оперативний
4.
5.
6.
7.
Формувати лексичну та фонематичну компетенцію як важливий засіб оволодіння рідною
мовою та соціалізації дошкільника
Грудень
Січень
Лютий
Залучення дошкільників до
Формування лексичної та
культури українського
фонематичної компетентності
народу.
дошкільника
Стан освітнього процесу в
Рівень засвоєння дітьми
дошкільному підрозділі
програмованих вимог
НВК
Індивідуальна та корекційна
робота з дітьми, які
потребують допомоги (за
результатами
психологічного обстеження)
Рівень проведення
Проведення Дня здоров’я
Участь у методичній роботі
батьківських зборів
району, результати самоосвіти
педагогів
Ранковий прийом дітей,
Виконання педагогами
Сформованість у дітей
організація дітей до занять
рекомендації щодо атестації уявлень про сезонні зміни у
природі та праці людей
Сюжетно-рольові ігри, їх
Оцінка навичок культурної
Організація соціометричного
взаємозв’язок із тематикою, поведінки дітей у
обстеження
ознайомлення з
громадських місцях
навколишнім та художньою
літературою
Форми роботи з дітьми
Раціональність та
Організація заходів щодо
щодо підготовки
ефективність організації
проведення Дня рідної мови
Новорічних та Різдвяних
господарчої праці
свят. Безпека
(чергування, доручення,
життєдіяльності під час
колективна праця)
проведення свят
Планування та проведення
Ігрова діяльність як
Обізнаність дітей про світ
бесід з дітьми на морально- важливий засіб соціального
тварин
етичну тематику; моральна розвитку малюків:
вихованість дітей, яким
визначення та розгортання
саме цінностям, нормам
ігрового сюжету;
людських взаємин дитина
змістовність гри; оволодіння
надає перевагу
правилами рольової
поведінки; зв’язок знань з
ігровими можливостями;
реалізації ігрового задуму
перетворення ігрового
простору, розвиток ігрових
умінь
Обізнаність дітей про
Логіко-математична
Культура поведінки за столом
рослинний світ та об’єкти
компетентність дітей (засоби
неживої природи
ознайомлення із
геометричними фігурами,
формування вміння лічити)
Аналіз роботи педагогів з
Результати роботи з
Оцінка проведення занять з
декоративного мистецтва та художньо-мовленнєвої
фізичної культури, рівень
навичок дітей у
діяльності
фізичних якостей дітей
декоративному малюванні,
(гнучкість, витривалість, сила)
ліпленні, аплікації
Циклограма за результатами освітньої діяльності дошкільного підрозділу у Смілянському
НВК №4 на ІІІ квартал 2014-2015 навчального року
Вид контр.
Тематичний
Фронтальний
Підсумковий
1.
2.
Оперативний
3.
4.
5.
6.
7.
Активізувати спільну роботу дошкільного підрозділу НВК та родини вихованців з питань
формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку
Вересень
Жовтень
Листопад
Система роботи з родинами з питань формування життєвої
компетентності дітей дошкільного віку
Рівень засвоєння дітьми
програмованих вимог
Узагальнення
Стан роботи з підготовки
перспективного
дітей д шкільного навчання
педагогічного досвіду
вихователя …
Обстеження мовлення дітей Проведення Дня здоров’я,
Рівень проведення
та система індивідуальної
піших переходів
батьківських зборів
корекції
Робота педагогів щодо
Сформованість у дітей
Участь у методичній роботі
формування у дітей
уявлень з питань безпеки
району, результати самоосвіти
національної культури,
життєдіяльності;
педагогів
дієвість національних
використання пед. різних
куточків
функціонально придатних
знарядь, засобів,
дидактичних матеріалів,
іграшок, науковометодичних посібників
Ранковий прийом дітей,
Сформованість у дітей
Сформованість у дітей
адаптація дітей, проведення культурно-гігієнічних
уявлень про сезонні зміни у
гігієнічних процедур
навичок
природі та праці людей
Виконання програми з
Аналіз навичок дітей у
Робота музичного керівника
розділу «Гра на музичних
малюванні, ліпленні та
за розділами програми
інструментах»
аплікації
«Музично-ритмічні рухи»;
зацікавлення дітей цією
діяльністю
Умови для організації
Форми роботи з дітьми щодо Організація прогулянки,
самостійної художньої
підготовки до Великодніх
підготовка та проведення
діяльності дітей
свят
екскурсії під час
ознайомлення дітей з
навколишнім
Розвиток конструкторських Організація та проведення
Підготовка до літнього
здібностей дошкільників;
Дня відкритих дверей для
оздоровлення: виносні
створення предметнобатьків
іграшки, атрибутика;
розвивального середовища
документація; обладнання для
загартування
Організація пізнавальноПрийоми щодо формування
Форми роботи з дітьми у
пошукової діяльності,
творчих здібностей на
другій половині дня
рівень пізнавальної
заняттях з образотворчого
активності дітей на
мистецтва
заняттях
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа