close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кафедра менеджменту організації та логістики
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З дисципліни: «Менеджмент організацій»
для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності: спеціальності:
8.050201 – Менеджмент організацій
7.050201 - Менеджмент організацій
I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з курсу «Менеджмент організацій» відповідає навчальному
плану підготовки спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.050201, 8.050201
– Менеджмент організацій.
Курс «Менеджмент організацій» є необхідною складовою частиною
вивчення нових підходів до утворення і функціонування організацій
заснованих на реаліях сьогодення, основ менеджменту та діяльності
підприємств в існуючих економічних умовах. У діяльності всіх менеджерів,
незалежно від функції, яку вони виконують, посади, яку вони обіймають,
галузі, у якій вони працюють, є дещо спільне. Саме це спільне, загальне для
діяльності всіх менеджерів і становить фундамент науки менеджменту,
складає її основи, які і є предметом вивчення курсу “Менеджмент
організацій” як навчальної дисципліни.
Курс «Менеджмент організацій» розрахований на студентів 5-6 курсів
факультету менеджменту, спеціальності менеджмент організацій.
Курс «Менеджмент організацій» складається з 3 навчальних модулів.
ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Програма курсу “Менеджмент організацій” розроблена з урахуванням
системного і функціонального підходів, які розглядають організацію як
складну відкриту соціотехнічну систему, а управління нею — як динамічний
комплекс функціональних менеджментів: фінансового, кадрового,
операційного, інноваційного, інвестиційного, маркетингового тощо.
Основна мета вивчення дисципліни “Менеджмент організацій” —
сформувати систему знань про організацію як об’єкт управління в умовах
динамічного бізнес-середовища, що сприятиме формуванню чітких уявлень
про природу та різноманітність технологій управління сучасними
підприємствами і навичок застосування їх на практиці.
Предметом вивчення дисципліни є управління сучасними
організаціями в умовах динамічного бізнес-середовища.
Основні завдання курсу:
· сприяти розумінню економічної сутності, характеристик і ролі організацій
як об’єктів управління;
· сформувати вміння і навички управління організаційними процесами та
організаційною поведінкою персоналу;
· ознайомити з напрямами підвищення конкурентоспроможності організації
та особистої ефективності менеджерів.
У результаті вивчення дисципліни “Менеджмент організацій” студенти
повинні знати:
· предмет, завдання і зміст дисципліни;
· теоретико-методологічні засади менеджменту організацій;
· економічну сутність, роль в економіці, характеристики і типи організацій;
2
· напрями підвищення конкурентоспроможності організації та особистої
ефективності менеджерів.
Теоретичні знання мають бути закріплені практичними навичками
системного комплексного вирішення управлінських проблем організацій.
У цьому зв’язку студенти повинні вміти:
- аналізувати чинники динамічного бізнес-середовища організації;
- приймати фахові рішення у процесі проектування і вдосконалення
організаційної та виробничої структури підприємств;
- розроблювати стратегію розвитку організації та забезпечувати її
реалізацію;
- координувати діяльність служб і підрозділів організації у сфері
управління фінансами, виробництвом, інноваціями, інвестиціями,
персоналом, маркетингом;
- застосовувати сучасні технології управління організаційними
процесами і організаційною поведінкою персоналу;
- оцінювати ефективність розвитку організацій.
Значення курсу полягає в тому, що у процесі трансформації економіки
України висуваються нові вимоги до ефективності менеджменту організацій,
зумовлені підприємницькою активністю, зростанням динамічності бізнес
середовища, глобалізацією економічних відносин, розвитком функцій і
методів державного регулювання економічних процесів, тому майбутнім
менеджерам вкрай є необхідним володіння теоретичними аспектами
менеджменту організацій та обов’язкове вміння використовувати їх на
практиці.
ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ
Курс "Менеджмент організацій" пов'язаний з такими дисциплiнами, як
основи менеджменту, економiка пiдприємства, комерційна діяльність
підприємства, менеджмент виробничої діяльності, маркетинг, менеджмент
персоналу, планування, аналiз господарської дiяльностi, фiнансовий
менеджмент та iн.
3
ЗМІСТ КУРСУ
Модуль 1. Організація як об’єкт управління
ТЕМА 1. Поняття і сутність менеджменту організацій
Зміст:
Еволюція поглядів на сутність менеджменту організацій. Розвиток
методології менеджменту організацій: внесок представників наукової,
адміністративної, поведінкової, кількісної шкіл управління. Менеджмент як
вид професійної діяльності. Характеристики і типи організацій. Бізнес –
середовище організацій. Рівні управління. Групи менеджерів. Способи
представлення рівнів управління. Фактори та змінні зовнішнього і
внутрішнього середовища організації.
Література:
1.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Экономика,
2007.
2. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
3. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и
статистика, 2004.
4.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
ТЕМА 2. Методологія менеджменту організації
Зміст:
Принципи менеджменту організацій. Концепції та теорії менеджменту
організацій: концепція “ідеальної бюрократії”; концепції управління за
цілями, результатами, теорії “х”, “у”, “z”, можливості їх застосування у
практиці управління. Сучасні підходи до управління організаціями:
системний, ситуаційний, процесний. Моделі менеджменту організацій.
Методи менеджменту організацій: економічні, організаційно адміністративні,
соціально-психологічні. Функції менеджменту організацій: загальні та
конкретні. Характеристика підходів до дослідження організації як процесу
управління.
Література:
1.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. —М.: Экономика,
2007.
2. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
4
3.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
4.Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 2000.
5. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер.с англ. — М.:
Технолог. шк. бизнеса, 2003.
ТЕМА 3. Прийняття управлінських рішень в організаціях.
Зміст:
Основи теорії прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи
творчого пошуку альтернатив. Основні аспекти організації діяльності:
проектування структури управління та забезпечення взаємозв’язків частин
підприємства. Регламентація в управлінні. Віддавання наказів та
розпоряджень. Координація діяльності. Централізація і децентралізація в
управлінні. Розподіл відповідальності в управлінні. Організаційні
повноваження: сутність і типи. Делегування завдань і повноважень.
Література:
1.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. —М.: Экономика,
2007.
2. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
3.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
4.Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 2000.
5. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер.с англ. — М.:
Технолог. шк. бизнеса, 2003.
ТЕМА 4. Методи обґрунтування управлінських рішень
Зміст:
Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Інструменти
обґрунтування управлінських рішень. Обґрунтування рішень в умовах
невизначеності. Вимоги до ефективних управлінських рішень. Класифікація
управлінських рішень. Етапи раціонального вирішення організаційних
проблем. Стилі прийняття організаційних рішень. Фактори впливу на процес
прийняття управлінських рішень. Методи прийняття організаційних рішень.
Особливості прийняття організаційних рішень у групах. Напрями
вдосконалення технологій прийняття і реалізації організаційних рішень.
Література:
5
1. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
2.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
3.Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 2000.
4. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер.с англ. — М.:
Технолог. шк. бизнеса, 2003.
Модуль 2. Управління організаційними процесами
ТЕМА 1. Планування в організації
Зміст:
Сутність планування як функції управління. Цілі управлінського
планування. Стратегічне планування. Особливості сучасного планування.
Принципи планування. Зміст процесу планування. Види планування. Методи
планування: балансові, нормативні, експертні та ін. Цілі як важливий
елемент планування. Класифікація цілей в організації. Дерево цілей.
Література:
1. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
2.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
3.Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 2000.
4. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер.с англ. — М.:
Технолог. шк. бизнеса, 2003.
5. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем. —
М.: Финансы и статистика, 2003.
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
ТЕМА 2. Мотивація. Управління організаційною поведінкою.
Зміст:
Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії
мотивації. Сутність мотивації, її зв’язок з іншими функціями управління.
Еволюція управління мотивацією. Види мотивації: трудова, статусна,
матеріальна, зовнішня та ін. Мотиваційний процес: етапи і елементи.
Системний характер мотиваційного процесу. Мотиваційні стани особистості.
6
Методи ініціації мотиваційного процесу. Особливості управління мотивацією
персоналу вітчизняних організацій.
Література:
1. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
2.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
3.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
4. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
ТЕМА 3. Загальні принципи управління організацією
Зміст:
Дванадцять принципів Емерсона. Принципи адміністративного
управління Файоля. Ієрархічність в організаціях, принцип ієрархічності
організацій. Принцип взаємозалежності. Принцип динамічної рівноваги
управління
організацією.
Принцип
економічності
та
наукової
обґрунтованості практики менеджменту. Принцип гнучкості організаційних
структур. Організаційні принципи менеджменту організацій. Характеристика
інтегрованих підходів до управління організацією. Внутрішнє та зовнішнє
середовище організацій. Взаємозв’язок факторів внутрішнього середовища.
Організація, як відкрита динамічна система.
Література:
1. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
2.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
3.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
4. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
7
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
ТЕМА 4. Управлінський контроль
Зміст:
Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю.
Контроль поведінки працівників в організації. Сутність і роль контролю в
управлінні. Суб’єкти і об’єкти контролю. Принципи організації контролю:
спрямованості на головне, об’єктивності, економічності, орієнтації на
кінцевий результат та ін. Класифікація управлінського контролю: за часом
здійснення, способом організації, спрямованістю. Контроль фінансовий,
адміністративний, технологічний, кадровий, маркетинговий. Етапи процесу
контролю: визначення стандартів і норм, порівняння досягнутих результатів
зі стандартами, виконання коригуючих дій. Методи документального і
фактичного контролю. Рекомендації щодо здійснення контролю.
Література:
1.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
2. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
4. Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы. — 2-е изд., доп. и испр.
— Железнодорожный: ТОО НПЦ “Крылья”, 2008.
5. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для
высшего управленческого персонала. —М.: Изд-во МНИИ, 2006.
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
Модуль 3 Ефективність менеджменту організацій
ТЕМА 1. Особиста ефективність менеджера
Зміст.
Менеджер як фахівець управління організацією. Особливості
положення і діяльності менеджерів: параметри, характеристикки, ролі.
Вимоги до якостей менеджерів: професійних, організаторських,
8
особистісних. Типи менеджерів організації. Влада і вплив у діяльності
менеджерів. Характеристики влади. Особисті та організаційні джерела влади
менеджерів. Сутність і роль лідерства в управлінні. Відмінності лідерства і
керівництва. Особистісна концепція лідерства. Поведінкова концепція
лідерства. Класифікація стилів лідерства менеджерів. Ситуаційна концепція
лідерства. Ситуаційні моделі та теорії лідерства менеджерів.
Література:
1. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
2.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
3.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
4. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
5. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
ТЕМА 2. Оцінка ефективності управління організацією
Зміст:
Економічна сутність і роль ефективності в розвитку організації.
Методичні підходи до визначення ефективності управління. Система
показників ефективності управління організацією: показники економічної
ефективності кінцевих результатів; якості, результативності та складності
праці; ефективності стратегії розвитку; ефективності організаційної
структури управління; соціальної ефективності. Методики оцінки
ефективності управління.
Контролінг як концепція керівництва
ефективністю розвитку організації.
Література:
1.Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
2. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
4. Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы. — 2-е изд., доп. и испр.
— Железнодорожный: ТОО НПЦ “Крылья”, 2008.
5. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для
высшего управленческого персонала. —М.: Изд-во МНИИ, 2006.
9
6. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
7. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
№
теми
1
2
3
4
5
6
7
8
ЗАВДАННЯ
ЛІТЕРАТУРА
Побудувати та проаналізувати
організаційну структуру
конкретної організації
Відпрацювання основної та
додаткової літератури з 1
модуля.
Підготовка доповіді за
індивідуальним завданням з тем
1 модуля
Підготовка до контрольної
роботи з 1, 2 модуля
Контрольна робота з модульного
контролю
1, 2,5,6,7,12,14.
Відпрацювання літератури
основної і додаткової з 3 модуля
та підготовка до контрольної
підсумкового контролю
Підсумкова контрольна робота
Література 5-7 теми
Форма
контролю
Самостійна
робота,
опитування
Література 1 модуля консультація,
опитування,
тестування
Література 1
Опитування
модуля, Інтернет
ресурс
Література 1 модуля Консультація
Література 1 – 4
теми
Основна та
додаткова
література з курсу
Підготовка до іспиту
Перевірка
контрольної
роботи
Опитування
Перевірка
контрольної
роботи
Консультація
Всього
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Підготувати доповідь з дослідження конкретної організації з використанням
блок – схем, за наступними темами:
1. Ефективна організаційна структура, визначення недоліків існуючої та
пропозиції щодо її змінення.
10
2. Особливості положення і діяльності менеджерів: параметри,
характеристики, ролі. Вимоги до якостей менеджерів: професійних,
організаторських, особистісних.
3. Аналіз посадових інструкцій менеджера. Визначення особливостей та
недоліків.
4. Форми контролю, стандарти контролю, оцінка ефективності контролю в
організації.
5. Мотивація, оцінка існуючої системи мотивації в організації, визначення
недоліків та пропозиції щодо підвищення ефективності мотивації на
підприємстві.
6. Аналіз системи планування на підприємстві, визначення ефективності
системи планування, аналіз відхилень від планів організації та
пропозиції щодо створення ефективної системи планування.
7. Стратегічне планування в організації. Побудувати дерево цілей,
визначити ефективність існуючої системи стратегічного планування в
конкретній організації.
8. Контроль фінансовий на підприємстві, існуюча система, нормативне
забезпечення, аналіз недоліків та пропозиції щодо покращення
9. Адміністративний контроль на підприємстві, існуюча система,
нормативне забезпечення, аналіз недоліків та пропозиції щодо
покращення.
10. Технологічний контроль на підприємстві, існуюча система, нормативне
забезпечення, аналіз недоліків та пропозиції щодо покращення.
11. Кадровий контроль на підприємстві, існуюча система, нормативне
забезпечення, аналіз недоліків та пропозиції щодо покращення.
12. Маркетинговий контроль на підприємстві, існуюча система, нормативне
забезпечення, аналіз недоліків та пропозиції щодо покращення.
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І
ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ
1. Еволюція поглядів на сутність менеджменту організацій.
2. Розвиток
методології
менеджменту
організацій:
внесок
представників наукової, адміністративної, поведінкової, кількісної
шкіл управління.
3. Менеджмент як вид професійної діяльності.
4. Характеристики і типи організацій. Бізнес – середовище організацій.
5. Рівні управління. Групи менеджерів.
6. Способи представлення рівнів управління.
7. Принципи менеджменту організацій.
8. Концепції та теорії менеджменту організацій.
9. Сучасні підходи до управління організаціями: системний,
ситуаційний, процесний.
10. Моделі менеджменту організацій.
11
11.Методи менеджменту організацій: економічні, організаційно
адміністративні, соціально-психологічні.
12.Функції менеджменту організацій: загальні та конкретні.
13. Характеристика підходів до дослідження організації, як процесу
управління.
14.. Основи теорії прийняття рішень.
15. Процес прийняття рішень.
16. Методи творчого пошуку альтернатив.
17. Основні аспекти організації діяльності: проектування структури
управління та забезпечення взаємозв’язків частин підприємства.
18. Регламентація в управлінні.
19.Віддавання наказів та розпоряджень.
20. Координація діяльності. Централізація і децентралізація в
управлінні.
21. Розподіл відповідальності в управлінні.
22. Організаційні повноваження: сутність і типи. Делегування завдань і
повноважень.
23. Сутність планування як функції управління.
24. Цілі управлінського планування.
25..Стратегічне планування. Особливості сучасного планування.
26. Принципи планування.
27.Зміст процесу планування. Види планування.
28. Методи планування: балансові, нормативні, експертні та ін.
29. Класифікація цілей в організації. Дерево цілей.
30.Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.
31. Інструменти обґрунтування управлінських рішень.
32.Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.
33. Вимоги до ефективних управлінських рішень.
34.Класифікація управлінських рішень.
35.Етапи раціонального вирішення організаційних проблем.
36.Стилі прийняття організаційних рішень.
37. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень.
38.Методи прийняття організаційних рішень.
39.Напрями вдосконалення технологій прийняття і реалізації
організаційних рішень.
40.Мотиваційний процес: етапи і елементи.
41.Мотиваційні стани особистості.
42.Методи ініціації мотиваційного процесу.
43. Особливості управління мотивацією персоналу вітчизняних
організацій.
44.Ієрархічність в організаціях, принцип ієрархічності організацій.
45.Характеристика інтегрованих підходів до управління організацією.
46. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій.
47.Взаємозв’язок факторів внутрішнього середовища.
48. Інструменти управлінського контролю.
12
49.Принципи організації контролю.
50.Контроль фінансовий, адміністративний, технологічний, кадровий,
маркетинговий.
51. Етапи процесу контролю: визначення стандартів і норм, порівняння
досягнутих результатів зі стандартами, виконання коригуючих дій.
52.Методи документального і фактичного контролю. Рекомендації
щодо здійснення контролю.
53.Вимоги до якостей менеджерів: професійних, організаторських,
особистісних.
54.Влада і вплив у діяльності менеджерів. Характеристики влади.
Особисті та організаційні джерела влади менеджерів.
55. Сутність і роль лідерства в управлінні. Відмінності лідерства і
керівництва.
56.Особистісна концепція лідерства.
57.Економічна сутність і роль ефективності в розвитку організації.
58. Методичні підходи до визначення ефективності управління.
59.Система показників ефективності управління організацією.
60.Методики оцінки ефективності управління.
ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1.Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. —М.: Экономика,
2007.
2. Балабанов И. Т. Новые формы организации предприятия. — Л.: Лениздат,
2001.
3. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. —М.: Финансы и
статистика, 2004.
4.Бізнес-менеджмент: Навч. посіб. / Л. І. Федулова, В. Г. Федоренко, В. Ф.
Гриньов та ін.; За ред. Л. І. Федулової. — К.: Наук. світ, 2002.
5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. — К.: Ника-Цетр Эльга,
2001.
6. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала. —М.: Юристъ, 2007.
Гроув Э. С. Высокоэффективный менеджмент.— М.: Филинъ, 2006.
7. Дойль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 2000.
8. Дракер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер.с англ. — М.:
Технолог. шк. бизнеса, 2003.
9. Дункан У. Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Пер. с англ. — М.:
Дело, 2006.
10.Зорин Ю. В. Новое качество организации // Стандарты и качество. — 2005.
— № 10. — С. 50–54.
11. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2000.
13
12. Лунев В. Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учеб. пособие. —
М.: Фин-пресс, 2007.
13. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер. с нем.
— М.: Финансы и статистика, 2003.
14. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент. — М.:
ПРИОР, 2008.
15. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. 3. П.Румянцевой, Н.
А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2006.
Додаткова:
1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.Менеджмент в
організації: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2002.
2. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы: Пер.с англ. — М.:
ИНФРА-М, 2006.
3. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия,
организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарики, 2001.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. —М.: Гардарики,
2007.
5. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення
дисципліни. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
6. Вудкок М., Фрэнсис Л. Раскрепощенный менеджер: Для руководителяпрактика: Пер. с англ. — М.: Дело, 2001.
7. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ,
2007.
8. Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы. — 2-е изд., доп. и испр.
— Железнодорожный: ТОО НПЦ “Крылья”, 2008.
9. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для
высшего управленческого персонала. —М.: Изд-во МНИИ, 2006.
10. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП,
2000.
11. Ефимова О. В. Как анализировать финансовое предприятие. — М., 2004.
12. Занюк С. Психология мотивации.— К.: Ника-Центр, 2001.
13. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр.пер. с нем. — М.:
Экономика, 2000.
14. Карлофф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. — М.: Экономика, 2002.
15.Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Организация управления персоналом на
предприятии. — М.: Изд-во ГАУ, 2004.
16. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. —К.: МАУП,
2002.
17. Коно Р. Стратегия и структура японских предприятий. —М.: Прогресс,
2007.
18.Корпоративное управление: владельцы, директора и наемные работники
акционерного общества: Пер. с англ. —М.: Иностр. лит., 2006.
19. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2005.
14
20. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. — М.:
Финстатинформ, 2004.
21.Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч.
посіб. — К.: Кондор, 2003.
22.Курочкин А. С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП,
2000.
23. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Видво НАУ, 2008.
24. Мерсер Д. ІВМ: Управление самой преуспевающей корпорацией мира. —
М.: Прогресс, 2001.
25. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.
— М.: Дело, 2002.
26. Мильнер Б. З. Теория организаций. — М.: ИНФРА-М, 2001.
27. Моисеева Н. К., Анискин Ю. П. Современное предприятие:
конкурентоспособность, маркетинг, обновление: В 2 т.—М.:
Внешторгиздат, 2003.
28. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. — К.:
МАУП, 2000.
29. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. —К.: Кондор,
2003.
30. Пересада А. А. Інвестиційні процеси в Україні. — К.: Лібра, 2001.
31. Питерс Т., Уотермен Д. В поисках эффективного управления: Опыт
лучших компаний. — М.: Прогресс, 2006.
32. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества
стран: Пер. с англ. — М.: Междунар. отношения, 2003.
33. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. — К.: Основи, 2007.
34. Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций.
— К.: МАУП, 2001.
35. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.
36. Русинов Ф. М., Никулин Л. Ф., Фаткин Л. В. Менеджмент и
самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие. — М.:
ИНФРА-М, 2001.
37. Саломатин Н. А. Управление производством: системное представление.
— М.: Изд-во МИУ: Ротапринт, 2003.
38. Саломатин Н. А., Фель А. В., Шаламова Н. Г. Новые информационные
технологии в управлении производством. —М.: Изд-во ГАУ, 2006.
39.Скот Синк Д. Управление производительностью. — М.: Прогресс, 2002.
40.Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП,
2001.
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа