close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 29 січня 2015 року
м. Ланівці
№ 26 - од
Про затвердження Положення
про сектор взаємодії з правоохоронними
органами, забезпечення мобілізаційної
роботи, запобігання та виявлення корупції
апарату районної державної адміністрації
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Типового положення про кадрову службу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912, Положення про апарат
Лановецької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 3 листопада 2014 року №326-од,
Регламенту Лановецької районної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 3 листопада 2014
року №325-од:
1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними
органами, забезпечення мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення
корупції апарату районної державної адміністрації (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 3 пункту 1
розпорядження голови райдержадміністрації від 07 жовтня 2014 року № 300-од
«Про затвердження Положень про структурні підрозділи апарату районної
державної адміністрації».
Виконувач обов'язків голови
районної державної адміністрації
Р.М.КУШНІР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Лановецької
районної державної адміністрації
від «29 »01. 2015 року № 26 -од
ПОЛОЖЕННЯ
про сектор взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної роботи,
запобігання та виявлення корупції апарату Лановецької районної державної
адміністрації
1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної роботи,
запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації є самостійним
структурним підрозділом у складі апарату районної державної адміністрації, який
утворюється головою районної державної адміністрації.
2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Постановами Верховної ради України,
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної
ради, прийнятими в межах наданих їм повноважень, а також положенням про сектор.
3. Сектор безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації, здійснює
свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом з покладених завдань на
сектор, а керівник апарату райдержадміністрації – з організації роботи сектору.
4. Утримання сектору взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної
роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації
здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання районної державної
адміністрації.
5. У межах своєї компетенції сектор у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
6. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення мобілізаційної роботи,
запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації відповідно до
покладених на нього завдань:
6.1. Забезпечує виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи на території району.
6.2. Взаємодіє з правоохоронними органами з метою запобігання злочинів, їх організованих
форм, зміцнення законності, та правопорядку в районі, підвищення ефективності діяльності
правоохоронних органів, поліпшення якості підбору, навчання та розстановки кадрів.
6.3. Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації.
6.4. Організовує виконання районною державною адміністрацією законів, інших нормативноправових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
6.5. Організовує планування та координацію дій з підготовки та ведення територіальної
оборони.
6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
- планує роботу райдержадміністрації щодо виконання заходів з питань діяльності
правоохоронних органів;
- розробляє та подає керівництву районної державної адміністрації проекти нормативноправових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- організовує наукове, інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної
підготовки та мобілізації.
- здійснює забезпечення запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів в районні;
- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє
сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і
службових осіб районної державної адміністрації, вносить керівнику
відповідного органу пропозиції щодо їх усунення;
- веде
облік
працівників
районної державної адміністрації, притягнутих
до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
- організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та
мобілізації, у тому числі з переведення районної державної адміністрації, галузей
національної економіки та території району на роботу в умовах особливого періоду та
здійснює контроль за їх виконанням;
- здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод
громадян відповідно до законів України, організовує виконання і забезпечує контроль за
виконанням органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та
іншими органами і установами комплексних програм боротьби із злочинністю;
- перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови
райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними
підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами місцевих рад; вивчає та узагальнює
досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем,
розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним
поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів
законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;
- забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку
відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан та дотримання правил
охорони праці, режиму роботи у приміщеннях райдержадміністрації;
- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи
щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог
законодавства у сфері охорони державної таємниці;
- забезпечує дотримання єдиного порядку підготовки, реєстрації, опрацювання, проходження,
контролю, зберігання та передачі в установленому порядку до архіву службових документів у
всіх підрозділах апарату (порядок роботи з документами в апараті визначається Інструкцією з
діловодства, Правилами роботи з таємними документами, які за поданнями заступника голови
– керівника апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної
адміністрації). Перевіряє стан цієї роботи у структурних підрозділах районної
державної адміністрації, надає їм практичну та методичну допомогу в її організації.
- здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з
питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи, організовує їх
виконання;
- здійснює організацію, спільно з відповідними структурними підрозділами районної
державної адміністрації, підготовки матеріалів та проектів рішень районної ради, які
вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації;
- здійснює виконання рішень районної ради в частині делегованих райдержадміністрації
повноважень;
- надає методичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації,
виконкомам та апаратам місцевих рад з питань, що належать до компетенції апарату, вивчення
та узагальнення їх роботи;
- бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів, координує
розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної
підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання;
- подає пропозиції керівництву районної державної адміністрації щодо участі в організації
управління державою в особливий період;
- організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної
підготовки;
- подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам,
установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;
- бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань
(замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;
- вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних
завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);
- подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам,
установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;
- подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації
мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях;
- здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву
матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;
- бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів за рахунок
міждержавної кооперації;
- подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої
документації;
- подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної
підготовки;
- контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та
організаціями з метою сталого функціонування районної державної адміністрації, галузей
національної економіки на території району в умовах особливого періоду;
- організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил,
інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності
населення в особливий період;
- організовує роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль за веденням їх обліку,
забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання
військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
- розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріальнотехнічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;
- забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення
мобілізаційних заходів;
- готує і доводить іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації вказівки
щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційного підрозділу, у
тому числі шляхом проведення навчань;
- забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної
підготовки;
- готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання
довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;
- контролює додержання відповідними відділами, службами райдержадміністрації
законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім'ям
військовослужбовців строкової служби;
- сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову й
альтернативну /невійськову службу/;
- здійснює облік військовозобов‘язаних і призовників та бронювання військовозобов‘язаних в
апараті та малочесельних структурних підрозділів райдержадміністрації.
7. Розробляє і здійснює заходи щодо:
- забезпечення охорони державної таємниці при користуванні документами, що містять
державну таємницю, контролю за виконанням Закону України "Про державну таємницю",
інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці та цього положення;
- дотримання режиму охорони з метою попередження втрат розкрадання матеріальних носіїв
інформації віднесеної до державної таємниці, ознайомлення з їх змістом осіб, яким не
надано допуску до державної таємниці;
- запобігання розголошенню та витоку відомостей, що становлять державну таємницю;
- розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним
правопорушенням;
забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю у процесі її
формування, пересилання та прийомки.
7.1. Бере участь у службових розслідуваннях фактів розголошення державної таємниці, втрати
документів, що містять державну таємницю, інших порушень режиму секретності та
надзвичайних випадків, пов'язаних з порушенням вимог режиму секретності, веде облік таких
фактів.
7.2. Бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки)
з
метою виявлення
причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного
правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
7.3. Проводить інструктажі та здійснює профілактичні заходи щодо осіб, допущених до
документів, які містять державну таємницю, організовує перевірку знання ними вимог режиму
секретності.
7.4. Формує номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до
інформації «цілком таємно» та «таємно», оформляє за участю кадрових служб документи на
допуск працівників до цієї інформації.
7.5. Погоджує розпорядження голови РДА про призначення осіб на посади внесені до
номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної
таємниці.
7.6. Разом з кадровою службою забезпечує укладання трудових договорів з працівниками,
діяльність яких пов'язана з державною таємницею та оформляє зобов'язання громадянина
України у зв'язку з допуском до державної таємниці.
7.7. Організовує, веде і контролює секретне діловодство.
7.8. Бере участь у підготовці документів для одержання РДА дозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
7.9. Зберігає документи, що містять державну таємницю, печатку і штампи установи, особисті
печатки і штампи працівників, допущених до державної таємниці, а також контролює стан
обліку, зберігання, порядок видачі та використання бланків з індивідуальними, обліковими
номерами.
8. Сектор має право:
- одержувати від інших структурних підрозділів державного органу в установленому порядку
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- залучати в установленому порядку науковців, експертів та консультантів для опрацювання
окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших
структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції;
- перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами
районної державної адміністрації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан
мобілізаційної готовності;
- подавати керівникові районної державної адміністрації пропозиції щодо заохочення
працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки,
а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства.
- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
- вимагати від усіх працівників районної державної адміністрації, а також відряджених до неї
осіб, неухильного виконання вимог з питань забезпечення охорони державної таємниці;
- брати участь у розробленні проектів штатних розписів апарату, управлінь та відділів
райдержадміністрації у частині, що стосується сектору, вносити пропозиції, щодо структурної
чисельності працівників;
- брати участь у проведенні атестації працівників, що виконують роботу, пов'язану з
державною таємницею, а також у розгляді пропозиції щодо виплати в установленому порядку
компенсації за роботу в умовах режимних обмежень;
- залучати спеціалістів до здійснення заходів по охороні державної таємниці;
- здійснювати перевірки дотримання режиму секретності на робочих місцях працівників, що
мають допуск до державної таємниці;
- порушувати перед головою райдержадміністрації питання про призначення службового
розслідування за фактами порушень режиму секретності та секретного діловодства, про
притягнення осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством;
- брати участь у службових розслідуваннях, у встановленому порядку вимагати від
працівників райдержадміністрації письмових пояснень щодо фактів розголошення ними
секретних відомостей, втрати секретних документів, Інших порушень режиму секретності;
- одержувати від громадян, яким оформляються документ на допуск до державної таємниці,
анкетні дані;
- використовувати засоби зв'язку та вести в установленому порядку поштово та телеграфне
листування з іншими установами з питань забезпечення режиму секретності.
- Мати печатку сектору, а також штамп установленої форми.
9. Завідувач сектору призначається і звільняється з посади головою райдержадміністрації.
10. На посади працівників сектору взаємодії з правоохоронними органами, забезпечення
мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної
адміністрації призначаються особи, які мають відповідно посаді освітньо - кваліфікаційний
рівень та відповідний допуск до державної таємниці.
11. Сектор звітує про стан забезпечення охорони державної таємниці вищестоящим установам
у порядку, який визначається Законом України "Про державну таємницю".
12. Завідувач сектору спільно з головою, керівником апарату райдержадміністрації несуть
персональну відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.
Заступник голови-керівник апарату
районної державної адміністрації
Р.В.ЗАДЕРЕЙ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа