close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної ради
від
Районна програма підтримки та розвитку дітей і молоді Куп'янського району
на 2012 - 2015 роки.
ПРАВОВА ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ
Правовою підставою для розробки районної “Програми підтримки та
розвитку дітей і молоді Куп'янського району на 2012 - 2015роки” (далі
Програма) є постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року №41
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
на 2009 – 2015 роки».
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
В Куп'янському районі проживають молоді громадяни віком від 7 до 35
років у кількості 8713 чол., що становить 33 відсотки населення району. Молодь
є активною складовою сучасного суспільства. Проте, незважаючи на позитивні
зміни, що відбуваються в молодіжному середовищі, існує багато проблем,
пов’язаних, насамперед, з низьким рівнем економічної та громадянської
активності молоді, формування і розвитку особистості на засадах духовності,
загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого
ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній
потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку
праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з
боку органів місцевої влади.
МЕТА ПРОГРАМИ
Створення сприятливих соціальних, економічних політичних, фінансових та
організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації дітей
та молоді.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
- створення умов для успішної реалізації соціальної молодіжної політики в
районі;
- створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та
інтелектуальному розвитку дітей та молоді;
- створення умов для повноцінної соціалізації та реалізації молодої
людини;
-
-
-2формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок,
що ґрунтуються на здоровому способу життя;
надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної
підтримки та допомоги;
сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору,
необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства;
підвищення соціальної активності дітей та молоді, спрямованої на
активізацію її участі у соціально-економічному, політичному та
культурному житті району;
забезпечення реалізації конституційних прав дітей та молодих громадян
у сфері освіти, праці та зайнятості;
підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному
духовному та фізичному розвитку молоді;
формування правової культури та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі;
ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ
Програма ґрунтується
на визнанні таких принципів, які
застосовуються в роботі з дітьми та молоддю на європейському та
загальносвітовому рівнях і випливають із концептуальних
засад,
закладених в українському законодавстві, а саме:
визнання того, що молода людина є активним учасником розбудови
суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у
процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на її життя;
всебічного забезпечення інтересів і потреб молодих громадян району
з урахуванням особливостей та специфіки різних соціальних категорій і
груп дітей та молоді, у тому числі правовий та соціальний захист тих
молодих людей, які за власним соціальним статусом і станом здоров’я самі
неспроможні про себе подбати (діти з малозабезпечених, неповних чи
багатодітних сімей, сироти, молоді інваліди тощо);
доступу молоді до відповідних і необхідних програм та послуг
незалежно від статі, місця проживання, соціального, культурного,
економічного чинників.
-
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
зниження темпів розвитку кризових явищ в молодіжному середовищі;
формування у дітей та молоді цінностей здорового способу життя;
надання можливостей дітям та молоді, які опинились в кризовій ситуації,
отримати необхідну інформаційну та соціально-педагогічну допомогу;
створення системи своєчасного реагування на соціальні зміни у
молодіжному середовищі;
підвищення соціальної, політичної, творчої активності молоді;
-3- створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді
щодо вирішення її проблем;
- підвищення ефективності реалізації соціальних програм, профілактичних
та освітніх заходів щодо дітей та молоді;
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Головним виконавцем та координатором Програми є відділ у справах сім’ї та
молоді райдержадміністрації.
Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації:
- контролює хід реалізації Програми, аналізує надану виконавцями
статистичну та аналітичну інформацію;
- забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє
залученню інших джерел фінансування;
- надає необхідну допомогу закладам культури;
- вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів,
вирішує проблемні питання, що виникають у процесі
реалізації
Програми.
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених у районному бюджеті на зазначені цілі у розмірі, та за рахунок
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Заходи щодо виконання районної програми розвитку та підтримки дітей і
молоді Куп'янського району на 2012 - 2015 роки.
І. Сприяння молоді щодо вступу в трудове життя, у працевлаштуванні,
підприємництві та її професійному розвитку.
Для вирішення проблем зайнятості молоді, зниження рівня безробіття і
розвитку підприємницької діяльності Програмою передбачається :
1.1 3 метою профорієнтаційної роботи розвивати зв’язки
шкіл з
підприємствами, проводити серед учнів середніх, старших класів шкіл
профорієнтаційні заходи із залученням фахівців підприємств.
Відділи
райдержадміністрації:освіти,
відділ у справах сім’ї та
молоді,
районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, міськрайцентр
зайнятості
населення.
2012-2015роки.
-41.2 Сприяти працевлаштуванню соціально незахищених категорій молоді,
зокрема: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом
бронювання робочих місць та створення нових робочих місць.
Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації, управління праці
та соціального захисту населення
райдержадміністрації, міськрайцентр
зайнятості населення
2012-2015 роки
1.3. Забезпечити системну роботу з профорієнтації молоді, в тому числі шляхом
проведення „Днів зайнятості”, „Ярмарків вакансій”, „Днів інформації”, „Днів
абітурієнта” та інших профорієнтаційних заходів, які сприятимуть пошуку
роботи безробітною та учнівською молоддю.
Відділи райдержадміністрації:
у
справах сім’ї та молоді, освіти,
районний центр соціальних служб для
сім'ї дітей та молоді,міськрайцентр
зайнятості населення.
2012-2015роки.
ІІ. Залучення молоді до роботи в органах виконавчої виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування.
2.1 Визначати потребу органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в направленні осіб до 35 років на навчання до Національної
академії державного управління при Президентові України та інших вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями
освітньої галузі „Державне управління”.
Відділ організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації
Щорічно
2.2 Проводити в установленому порядку систематичний та цілеспрямований
добір молодих державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, представників молодіжних громадських організацій, молоді
віком до 35 років, які закінчили вищий навчальний заклад та отримали диплом з
відзнакою, для навчання в Харківському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України, магістратурі Харківського національного економічного університету з
подальшим
працевлаштуванням
самоврядування.
в
органи
-5виконавчої
влади
та
органи
місцевого
Відділ організаційно - кадрової
роботи апарату райдержадміністрації.
Постійно .
2.3 Створити та систематично оновлювати банк даних стосовно молодих
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування і молоді, що
бажають працювати на державній службі та в органах місцевого
самоврядування, мають відповідні особистості, професійні та інтелектуальні
якості.
Відділ організаційно-кадрової
роботи апарату райдержадміністрації
Щорічно.
2.4 Забезпечити проведення соціологічного дослідження з метою відстеження
просування по службі молодих державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування та врахувати в подальшій роботі.
Відділ організаційно-кадрової роботи
апарату райдержадміністраці
Щорічно квітень-травень.
2.5 Сприяти стажуванню молоді в органах виконавчої влади.
Відділ організаційно – кадрової роботи,
апарату
райдержадміністрації
Постійно.
ІІІ. Формування способу життя, розвиток фізичної культури, та
спортивних здібностей дітей та молоді.
З метою підвищення ефективності профілактичної роботи з дітьми та молоддю,
пропаганди здорового способу життя передбачається:
3.1 Поширювати серед молоді просвітницьку роботу з питань шлюбних
відносин, планування сім’ї, виховання здорової дитини, наслідків вживання
алкоголю, токсичних та наркотичних речовин, тютюнопаління, налагоджувати
неформальні канали поширення інформації серед дітей та молоді за методикою
„Рівний-рівному”.
-6Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації,районний центр
соціальних служб для сім'ї дітей та
молоді.
2012-2015роки.
3.2 Проводити акції до Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Всесвітнього дня
боротьби з наркоманією: „Анти-СНІД”, „Антинаркотик”, „Тверезість”, „Життя
без паління”.
Відділ освіти райдержадміністрації,
районний
центр соціальних служб
для
сім'ї
дітей
та
молоді
2012-2015роки.
3.3 Розповсюджувати інформаційно-рекламну, методичну продукцію щодо
формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у
молодіжному середовищі.
Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім'ї дітей
та молоді
Постійно.
3.4 Організовувати проведення дослідження щодо проблем поширення серед
молоді алкоголізму, паління, немедичного вживання наркотичних речовин,
захворювань, що передаються статевим шляхом, причин схильності окремих
категорій молоді до кримінальних проявів з метою визначення шляхів
соціально-педагогічної профілактики негативних явищ.
Районний
центр соціальних
служб
для сім'ї дітей та молоді
Постійно.
ІУ. Формування правової культури дітей та молоді, поваги до закону та
профілактика протиправної поведінки в молодіжному середовищі.
З метою формування правової культури молоді, поваги до закону та
профілактики протиправної поведінки в молодіжному середовищі
передбачається:
-74.1 Залучати підлітків, схильних до правопорушень, та тих, які перебувають на
обліку в службі у справах дітей, кримінальній міліції у справах неповнолітніх,
до фізкультурно – спортивних, туристсько-краєзнавчих та інших об’єднань.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, відділ
освіти райдержадміністрації,
відділ фізкультури та спорту
райдержадміністрації.
2012 -2015роки.
4.2 Проводити роботу щодо виявлення бездоглядних підлітків, а також
неповнолітніх, які займаються жебрацтвом та ведуть аморальний спосіб життя,
з метою соціалізації у суспільстві.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації.
Постійно
4.3 Сприяти створенню умов для забезпечення бездоглядним дітям доступу до
інформації щодо надання соціально-педагогічної, психологічної та юридичної
підтримки, створення підліткових та молодіжних груп, які сприяють
формуванню соціально-нормативної поведінки у безпритульних та
бездоглядних дітей.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім'ї
дітей та молоді
2012-2015роки.
4.4 Сприяти реалізації спільних заходів щодо соціальної підтримки та захисту
неповнолітніх і молоді, які відбувають покарання та звільняються з місць
позбавлення волі, засудженим неповнолітнім та молоді, до яких застосована
відстрочка виконання вироку.
Районний центр соціальних
центр соціальних служб для сім'ї
дітей
та молоді
Постійно.
У. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності
дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, підтримки творчої та
обдарованої молоді.
-8З метою формування у свідомості молодих людей притаманних українському
народові моральних цінностей, засвоєнню кращих зразків вітчизняної та
світової культурної
спадщини, вихованню патріотизму та любові до
Батьківщини передбачається:
5.1 Підтримувати талановитих дітей та підлітків, проводити районні конкурси
дитячої-юнацької творчості, прикладного мистецтва, конкурси естрадної пісні.
Відділ у справах сім’ї та молоді
райдержадміністрації, районний центр
для сім'ї дітей та молоді,
відділ культури та туризму
райдержадміністрації.
2012-2015 роки.
5.2 Залучати дітей до відвідування установ культури, спорту, туризму, освіти
тощо.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
культури та туризму, у справах сім’ї та
молоді, фізкультури та спорту.
2012-2015роки.
5.3 Сприяти вихованню патріотизму у дітей та молоді, поширенню проведення
пропаганди
культурних цінностей українського народу, удосконаленню
проведення заходів, присвячених визначним подіям, ювілейним датам
вітчизняної історії.
Районний центр соціальних служб для сім'ї
дітей та молоді
Відділи райдержадміністрації :у справах
ім’ї та молоді, культури та туризму,
освіти, фізкультури та спорту.
2012 - 2015роки.
5.4 Забезпечувати проведення Новорічних, різдвяних свят, до Дня захисту
дітей для дітей та молоді із пільгових категорій .
Районний центр соціальних служб для сім'ї
дітей та молоді
Відділи райдержадміністрації :у справах
сім’ї та молоді, освіти, культури та туризму
2012 - 2015 роки.
5.5 З метою підтримки та підняття статусу сім'ї проводити захід для молодих
сімейних пар “Сім'я-ключ від щастя”
Районний центр соціальних служб для сім'ї
-9дітей та молоді, відділ у справах сім'ї та
молоді
райдержадміністрації
2012 - 2015 роки.
УІ. Сприяння соціальному захисту молоді.
З метою створення умов для соціального становлення та розвитку молоді
Куп’янського району передбачається:
6.1 Сприяти створенню інфраструктури щодо надання молодим сім’ям послуг,
пов’язаних з доглядом за дітьми, консультацій з питань шлюбу й сім’ї; центрів
репродуктивного здоров’я.
Районний центр соціальних служб для
сім'ї дітей та молоді
Постійно.
6.2 Забезпечити діяльність спеціалізованих соціальних служб: „Мобільний
консультативний пункт”, „Школа волонтерів”, спеціалізовані психологічні
служби для надання соціально-консультативної допомоги молоді.
Районний центр соціальних служб для
сім'ї дітей та молоді
Постійно.
6.3 Здійснювати соціальний супровід сімей, що опинилися в кризових
ситуаціях, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей-сиріт
випускників професійно-технічних закладів.
Районний центр соціальних служб для
сім'ї дітей та молоді
Постійно
Заступник голови районної ради
С.Жукова
Куп’янська районна рада
______сесія______скликання
Рішення
від_____________2012 року
№ ___
Про затвердження звіту про виконання
Програми підтримки та розвитку
дітей і молоді Куп'янського району
на 2009-2011 роки.
Відповідно до вимог п.16 ст.43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” районна рада
вирішила:
1.Затвердити звіт про виконання Програми підтримки та розвитку дітей і
молоді Куп'янського району на 2009-2011 роки.
2. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань (Дяченко М.О.).
Голова районної ради
С.П. Чернова
Інформація про виконання “Програми підтримки
молоді Куп'янського району на 2009-2011 роки”.
та розвитку дітей та
Програма підтримки та розвитку дітей та молоді Куп'янського району була
затверджена рішенням районної ради №321 30 квітня 2009 року.
Для реалізації заходів
програми щорічно укладаються угоди про надання
міжбюджетного трансферту з сільськими радами. В 2011 році угоди були укладені на
суму -9,1 тис.грн., в 2012 році на суму 9,7 тис.грн.
Одним із завдань відділу є прийняття участі щодо працевлаштування дітей-сиріт,
дітей, що залишились без піклування батьків які закінчують професійно-технічні
заклади району та області.
Так у 2011 році
по Куп’янському району для 16 дітей –сиріт були
заброньовані робочі місця, в 2012 році плануються повернутись 4 особи, для яких
обов'язково буде надано перше робоче місце.
З 03.05.2011року по 23.05.2011 року організована
благодійна акція “Серце до
Серця” з метою допомоги дітям хворим на цукровий діабет. В акції взяли участь учні,
батьки, вчителі 22 загальноосвітніх навчальних заклади, мешканці району. Всього
зібрано та перераховано на рахунок Всеукраїнського благодійного фонду “Серце до
серця”- 2250,46грн.
До міськрайгазети надана інформація щодо проведення в районі у 2011 році
VI Всеукраїнської акції «Серце до серця»
За даними служби дільничних інспекторів міліції Куп'янського міського відділу
ГУМВСУ в Харківській області протягом 2011 року надійшло 30 звернень щодо
насильства в сім'ї, звернення надійшли від осіб жіночої статі.
Насильства щодо неповнолітніх дітей у сім'ях зафіксовано не було.
З метою зміцнення та підняття авторитету сім'ї на базі Грушівського сільського клубу
проведений районний захід “Сім'я-ключ від щастя”, в якому прийняли участь
подружжя з Грушівки, Благодатівки .
- 2 червня 2011 року проведено районне свято до Дня Захисту дітей. У святі
прийняло участь 18 шкіл району, 2 прийомні сім'ї, всього у святі прийняли участь 792
дитини. Всі діти мали можливість приймати участь у конкурсах, змаганнях та
безкоштовно відвідати атракціони. З районного бюджету на захід використано близько
2000 грн.
На проведення Новорічних та різдвяних свят закуплено 236 подарунків.В районному
будинку культури проведено Новорічний театралізований захід для дітей та молоді
Куп'янського району, в якому прийняло участь близько 130 дітей. Всі діти отримали
новорічні солодощі.
Для обдарованих дітей району організована поїздка до дельфінарію “Немо” у місті
Харкові та на Новорічний мюзикл «Пітер Пен» на базі КП «Харківський Палац
спорту».
- Розроблений Єдиний державний автоматизований реєстр багатодітних осіб, які
мають право на пільги. Так,станом на 01.01.2011року в районі проживає 150
багатодітних сімей, в яких виховується - 515 дітей.
- Постійно здійснюється видача посвідчень багатодітним сім'ям Куп'янського району,
станом на 1 січня 2012 року видано 151 посвідчення батькам, та 329 — дітям.
Начальник відділу у справах сімї
та молоді Купянської рда
О.Ридван
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа