close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
. Питання (завдання) для самоперевірки
У чому суть технологічності в освіті?
Що таке технологічний підхід у навчанні?
Які причини кризи в освіті?
У рамках яких стратегій існують сучасні системи освіти?
Перелічіть принципи педагогіки розвитку.
Розкрийте зміст терміна "особистісно-орієнтована освіта".
Охарактеризуйте етапи розвитку технологічного підходу в освіті.
Дайте порівняльний аналіз різних підходів до розкриття значення терміна
"педагогічна технологія".
9. Наповніть змістом терміни: "освітні технології", "педагогічні технології", "технології
навчання", "технології виховання", "персоніфіковані технології".
10. У чому полягає суть особистісного підходу в психолого-педагогічній науці?
11.Чим обумовлена складність реалізації підходу в освіті?
12.Проаналізуйте шлях розвитку гуманістичної традиції в науці,
13.Кому з вітчизняних педагогів належать праці з яскраво вираженою гуманістичною
спрямованістю?
14. Які явища вивчає гуманістична психологія, чиї імена пов'язує з нею світова наука?
15.Наведіть приклади різних точок зору на особистісно орієнтовану освіту,
16.Розкрийте зміст поняття "особистісно орієнтоване навчання".
17. Хто і коли створив першу вальдорфську школу?
18. Які основні ідеї антропософії як філософського вчення?
19. Назвіть основні ідеї, на яких базується вальдорфська педагогіка.
20. Які мета і завдання вальдорфської педагогіки?
21. Розкрийте зміст поняття "навчання за епохами".
22. Яку роль у вальдорфській школі відіграє евритмія?
23. Який урок називається головним і чому?
24. Чи вивчаються іноземні мови у вальдорфській школі?
25. Чому у вальдорфській педагогіці відсутній поділ на класну та позакласну роботу?
26. У чому особливість групової навчальної діяльності порівняно з індивідуальною та
фронтальною?
27. Яке місце посідає групова навчальна діяльність у цілісній системі навчальної
діяльності учнів?
28. Назвіть види групової навчальної діяльності. Дайте їм визначення.
29. Охарактеризуйте недоліки і переваги групової навчальної діяльності.
30. Яким вимогам повинна відповідати організація групової навчальної діяльності?
31. У чому полягає творчість учителя в створенні продуктивого середовища пізнання
на уроці? Ваш банк ідей, прийомів створення продуктивого середовища пізнання.
32. Проаналізуйте шляхи розв'язання проблеми розвитку творчих здібностей школярів.
33. Який зміст вкладаєте в поняття "творчі інтереси"? Визначте залежність рівня
творчості від творчих інтересів.
34. Що ви розумієте під технологією навчання як дослідження?
35. Що є головним для організації роботи з цією технологією?
36. Які етапи підготовки до використання дослідницької технології в навчанні
школярів?
37. Виконання якої умови є обов'язковим під час організації навчання за
технологічним варіантом?
38. Чи існують методи дослідження, спільні для досліджень у різноманітних
навчальних предметах шкільної програми?
39. Які окремі дослідницькі прийоми відповідають навчальному предмету, що ви
викладаєте?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа