close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Державна митна

код для вставкиСкачать
Державна митна
служба України
Державний комітет
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
НАКАЗ
«__» _______ 200__р.
№____/_____
м. Київ
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності
митного брокера
Відповідно до пунктів 8.1 – 8.7 Cтандартних правил розділу 8 “Відносини між митною
службою та третіми сторонами” Загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення та
гармонізацію митних процедур від 18.05.73, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України
від 05.10.2006 № 227-V, статей 176 – 181 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV, Закону
України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і
постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів
ліцензування”,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження посередницької діяльності митного брокера,
що додаються.
2. Департаменту організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають митні
послуги (Мелюх В.П.) і Юридичному Департаменту (Бабюк В.Л.) Держмитслужби забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби
Онопенка П.В. та заступника Голови Держкомпідприємництва Приступу М.І.
Голова Державної митної
служби України
В.І.Хорошковський
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
К.О.Ващенко
ПОГОДЖЕНО
Міністр фінансів України
В.М.Пинзеник
«____»___________2009 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України й
Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва
«____»___________2009 року № ____/____
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження посередницької діяльності митного брокера
І. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до до пунктів 8.1 – 8.7 Cтандартних правил
розділу 8 “Відносини між митною службою та третіми сторонами” Загального додатка до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.73, до якої
Україна приєдналась згідно із Законом України від 05.10.2006 № 227-V (далі – Кіотська конвенція),
статей 176 – 181 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV (далі – Кодекс), Закону України
від 01.06.2000 № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (далі – Закон),
інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення зовнішньоекономічної
діяльності та митної справи.
2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні, технічні й
інші вимоги до провадження посередницької діяльності митного брокера та його представників.
3. Рішення Держмитслужби про видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської
діяльності (далі – ліцензія), її переоформлення, видача копії ліцензії, рішення про визнання такої
ліцензії недійсною, рішення про видачу дубліката ліцензії, анульовання ліцензії, призупинення дії,
скасування рішення про видачу ліцензії, приймаються в формі наказу Держмитслужби.
4. Виконання цих Ліцензійних умов є обов’язковим під час провадження суб’єктом
господарювання посередницької діяльності митного брокера.
5. Умови провадження посередницької діяльності митного брокера регулюються нормами
Кіотської конвенції, законодавством з питань митної справи й ліцензування.
6. В установчих документах суб’єкта господарювання, який має намір отримати ліцензію,
повинен бути зазначений вид посередницької діяльності – митний брокер.
7. Прийняття документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення,
видача дубліката, копії ліцензії, скасування рішення про видачу ліцензії, визнання ліцензії
недійсною, анулювання ліцензії, ведення ліцензійних справ, ліцензійного реєстру митних брокерів
та реєстру представників митних брокерів, здійснюється Держмитслужбою.
8. Терміни в цих Ліцензійних умовах уживаються в такому значенні:
представник митного брокера – фізична особа, що перебуває в трудових відносинах з митним
брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані
з пред’явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, потрібних
для їх митного контролю та оформлення, і має кваліфікаційне посвідчення представника митного
брокера, видане митним закладом освіти (далі – навчальний заклад митної служби України).
Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера (далі – посвідчення) засвідчує
відповідність представника митного брокера визначеним цими Ліцензійними умовами
кваліфікаційним вимогам.
Інші терміни вживаються в значенні відповідно до Кіотської конвенції, Кодексу та Закону.
2. Організаційні вимоги до провадження посередницької діяльності митних брокерів та їх
представників
2.1. Для здійснення декларування товарів митний брокер повинен:
укласти письмовий договір про надання послуг з декларування товарів з особою, інтереси
якої він представляє у взаємовідносинах з митним органом;
мати у своєму штаті представника митного брокера або укласти з ним відповідну трудову
угоду;
отримати в Держмитслужбі оригінал ліцензії.
В цілях митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через
митний кордон України, митний брокер зобов’язаний подавати митним органам України виключно
оригінал ліцензії.
Для кожної філії, представництва, інших відокремлених підрозділів митного брокера, які
провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої митним брокером ліцензії,
Держмитслужба видає митному брокеру засвідчені копії ліцензії.
В цілях митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через
митний кордон України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи митного брокера,
зобов’язані подавати митним органам України виключно засвідчені Держмитслужбою копії
ліцензії.
2.2. Фізична особа – підприємець може бути одночасно митним брокером і представником
митного брокера й здійснювати декларування товарів за умови:
укладення письмового договору про надання послуг з декларування товарів з особою,
інтереси якої вона представляє у взаємовідносинах з митним органом;
отримання в Держмитслужбі оригіналу ліцензії;
отримання в навчальному закладі митної служби України оригіналу посвідчення.
2.3. Представник митного брокера може розпочати свою діяльність за умови:
отримання в навчальному закладі митної служби України оригіналу посвідчення;
унесення до реєстру представників митних брокерів;
перебування з митним брокером у трудових відносинах (зарахування до штату підприємства
або укладення з його керівником відповідної трудової угоди).
В цілях митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через
митний кордон України, представник митного брокера зобов’язаний подавати митним органам
України виключно оригінал посвідчення.
2.4. У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична
особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи
зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за
місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики
України (стаття 241 Кодексу законів про працю України).
2.5. Особа, яка вповноважила митного брокера на представлення її інтересів перед митними
органами, повинна надавати митному брокеру доручення на виконання його функцій лише в
цілому. Надання повноважень на декларування товарів одного й того самого обсягу декільком
митним брокерам одночасно або обмеження повноважень митного брокера виконанням тільки
частини функцій з декларування товарів (або виконанням операцій у межах однієї функції) не
дозволяється.
2.6. Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митним органам,
митний брокер та його представник повинні дотримуватись та не порушувати вимоги Кіотської
конвенції, Кодексу, Закону, інших законів та нормативно-правових актів, які регулюють питання
митної справи.
2.7. Митний брокер не допускається до участі у митних операціях (процедурах), а його
ліцензія анулюється або її дія призупиняється Держмитслужбою на три місяці за настанням таких
випадків.
Призупинення дії ліцензії здійснюється у разі:
1) систематичного невиконання (двічі й більше разів) протягом календарного року одним і
тим самим представником митного брокера, якого зараховано до штату митного брокера або з
яким митним брокером укладено відповідну трудову угоду, що перебуває з митним брокером у
трудових відносинах на момент фіксування факту невиконання обов’язків, визначених у пункті
3.4 цих Ліцензійних умов. За календарний рік уважати проміжок часу, починаючи з першого січня
до тридцять першого грудня;
2) систематичного невиконання (двічі й більше разів) митним брокером протягом
календарного року обов’язків, визначених у пункті 3.3 цих Ліцензійних умов;
3) виявлення Держмитслужбою або регіональною митницею, митницею протягом
календарного року систематичного (двічі й більше разів) недотримання, порушення одним і тим
самим представником митного брокера вимог законодавчих, нормативно-правових актів України,
які регулюють питання митної справи.
Фіксування систематичного невиконання митним брокером/представником митного брокера
своїх обов’язків або недотримання, порушення вимог Кодексу, інших законодавчих і нормативноправових актів, які регулюють питання митної справи (підпункти 1, 2, 3 пункту 2.7 цих
Ліцензійних умов), здійснюється в Акті систематичного невиконання, недотримання, порушення
представником митного брокера законодавчих і нормативно-правових актів України (далі – Акт).
Форма Акта наведена в додатку 1 до цих Ліцензійних умов. Акт складається в двох примірниках,
перший видається представнику митного брокера, другий залишається у справах митного органу
разом з копіями матеріалів, на підставі яких він був складений. Нумерація Актів здійснюється
митними органами з початку кожного календарного року.
Акти можуть складатись як посадовими особами Держмитслужби, так і посадовими
особами регіональних митниць, митниць.
Факт складання Акта фіксується в окремому журналі (ведеться в довільній формі). Акт
дійсний лише за наявності підпису представника митного брокера та посадової особи митного
органу. У разі відмови представника митного брокера від підписання Акта він підписується не
менш як двома понятими (особи, що засвідчують відмову в підписанні представником митного
брокера Акта) і також є дійсним. Як поняті запрошуються особи не заінтересовані в результатах
митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються представником митного
брокера. Посадові особи митних органів не можуть бути понятими.
До Акта додаються копії документів і матеріалів, на підставі яких він був складений і які є
обґрунтованими та достатніми для складання Акта.
Завірені в установленому порядку копія Акта та додані до нього документи не пізніше
наступного робочого дня направляються на адресу Держмитслужби для розгляду питання щодо
призупинення дії свідоцтва.
Анулювання ліцензії здійснюється у разі:
1) набрання законної сили вироком суду в кримінальній справі, порушеній у зв’язку з
учиненням представником митного брокера злочину в сфері господарської або службової
діяльності, який перебуває або перебував з митним брокером у трудових відносинах на момент
учинення злочину;
2) набрання законної сили вироком суду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення
права займатися цим видом господарської діяльністі;
3) винесення судом рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною
або про обмеження її цивільної дієздатності;
4) призупинення протягом календарного року двічі й більше разів дії ліцензії.
Копії матеріалів, які направляються до Держмитслужби регіональними митницями,
митницями щодо анулювання ліцензії (призупинення її дії), повинні бути обґрунтованими та
достатніми для такого анулювання або призупинення.
Копії документів повинні бути завірені митним органом. У разі наявності підстав для
анулювання (призупинення дії) ліцензії за вчинення представником митного брокера порушень
митних правил або злочину, копії документів повинні свідчити про притягнення правопорушника
до адміністративної або кримінальної відповідальності (винесення постанови митним органом або
судом). У поданні митного органу повинна в обов’язковому порядку міститись інформація про
відсутність оскаржень винесених постанов.
У разі встановлення Держмитслужбою, що надіслані матеріали є недостатніми або
необґрунтованими, вони можуть повертатись регіональній митниці, митниці на доопрацювання з
вимогою про повторне їх направлення до Держмитслужби у визначений строк або регіональна
митниця, митниця повідомляється про необхідність направлення у визначений строк додаткових
матеріалів.
3. Вимоги до прав й обов’язків митних брокерів та їх представників
3.1. Під час здійснення декларування товарів митним органам митний брокер і його
представник мають ті самі права, що й особа, яка уповноважує їх представляти свої інтереси у
взаємовідносинах з митними органами.
3.2. Митний брокер і його представник мають право вимагати від особи, яку представляє
митний брокер, надання документів, відомостей, а також інформації з ознаками
конфіденційності відностно особи або товарів, що ним декларуються, лише в межах, необхідних
для забезпечення дотримання вимог Кодексу.
3.3. Митний брокер, крім обов’язків, установлених Кодексом для декларанта, зобов’язаний:
перед декларуванням товарів, що переміщуються через митний кордон України, перевіряти
повноваження особи, інтереси якої він представляє перед митними органами, щодо наявності в неї
документів, які підтверджують її право на вчинення відносно товарів дій, пов’язаних з їх
розпорядженням/володінням або користуванням;
сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів
державного контролю товарів, які підлягають цим видам державного контролю;
забезпечувати дотримання заборон і обмежень щодо користування та розпорядження
товарами, митне оформлення яких не завершено;
подавати для ознайомлення суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності на їх вимогу
ліцензію или ее копию;
вести реєстр договорів про надання послуг з декларування товарів, що переміщуються через
митний кордон України, і надавати відповідному митному органу на його вимогу інформацію про
умови цих договорів;
перед декларуванням товарів укласти з представником митного брокера відповідну трудову
угоду або мати зарахованих до штату представників митного брокера;
дотримуватись встановлених заборон і обмежень щодо користування та розпорядження
товарами, митне оформлення яких не завершено.
3.4. Представник митного брокера виконує свої обов’язки відповідно до укладеного митним
брокером договору, у порядку та в обсязі, передбачених Кодексом, іншими законами та
нормативно-правовими актами України, які регулюють питання митної справи.
Представник митного брокера повинен сприяти посадовим особам митного органу під час
здійснення ними всіх необхідних заходів, пов’язаних з проведенням митного контролю та митного
оформлення товарів.
Крім наведеного, представник митного брокера зобов’язаний:
на вимогу митного органу пред’явити товари та транспортні засоби для митного контролю і
митного оформлення та бути присутнім під час їх проведення;
подавати посадовим особам митного органу документи, що містять відомості, потрібні для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, прийнятих ним відповідно до
укладеного митним брокером договору;
під час прийняття (відповідно до укладеного договору) товарів(идиотизм!!!) для їх
декларування перевіряти наявність усіх необхідних документів на ці товари;
забезпечувати своєчасне інформування особи, яка передала йому товари та транспортні
засоби для пред’явлення митному органу, та посадових осіб митного органу про виявлені
пошкодження тари та упаковки, а також про невідповідність цих товарів, транспортних засобів
відомостям про них, зазначеним у комерційних, транспортних та інших супровідних документах;
на звернення посадових осіб митного органу сприяти в організації навантаження,
вивантаження, перевантаження, визначення кількості товарів, що підлягають митному
оформленню, відкриття упаковки, пакування чи перепакування товарів, а також відкриття
приміщень та інших місць, де можуть бути товари, які підлягають контролю з боку митних
органів;
сприяти в разі потреби проведенню ветеринарного, фітосанітарного та інших видів
державного контролю товарів, які підлягають цим видам державного контролю;
дотримуватись встановлених заборон і обмежень щодо користування та розпорядження
товарами, митне оформлення яких не завершено.
3.5. Обов’язки й відповідальність митного брокера та представника митного брокера перед
митними органами не можуть бути обмежені договором митного брокера з особою, яку він
представляє.
Обов’язки й відповідальність представника митного брокера перед митними органами не
можуть бути обмежені умовами трудового договору, укладеного ним з митним брокером.
3.6. При здійсненні декларування товарів та транспортних засобів митний брокер та його
представник несуть відповідальність, установлену Кодексом, Законом, іншими законами та
нормативно-правовими актами України.
3.7. Митний брокер повинен зберігати всю документацію, пов’язану із здійсненням своєї
діяльності, протягом 5 років, починаючи з року отримання ліцензії.
4. Організаційні та кваліфікаційні вимоги до представників митних брокерів
4.1. Для безпосереднього виконання в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій,
пов’язаних з пред’явленням митному органу товарів, а також документів, потрібних для їх митного
контролю та митного оформлення, представник митного брокера, повинен отримати в навчальному
закладі митної служби України посвідчення.
Посвідчення надає представнику митного брокера право на здійснення ним декларування
товарів та транспортних засобів митним органам України у будь-якому митному органі України.
4.2. Порядок діяльності представників митного брокера, вимоги до отримання, строк
прийняття рішення про видачу або відмову у видачі, вичерпний перелік підстав для відмови у
видачі, вичерпний перелік підстав для анулювання, строк дії, умови для переоформлення, видачі
дубліката посвідчення, а також порядок контролю з боку митних органів за діяльністю
представників митних брокерів, затверджуються Держмитслужбою.
4.3. Особа, яка бажає отримати посвідчення, повинна відповідати таким кваліфікаційним
вимогам:
мати або здобувати вищу освіту;
володіти знаннями з основ митного законодавства;
не бути визнаною в установленому законодавством порядку винною в порушенні митних
правил протягом одного року до дати подачі заяви з проханням про прийняття іспиту.
5. Особливі вимоги до провадження посередницької діяльності митного брокера
5.1. Митний брокер повинен застрахувати власну діяльність на суму не менш як 2000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5.2. Митний брокер повинен мати у власності та/або на основі права господарського відання
майно, що може бути віднесене до першої та/або другої груп основних фондів згідно із Законом
України від 28.12.94 № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”.
Директор Департаменту організації та
контролю за діяльністю підприємств,
що надають митні послуги
В.П.Мелюх
Директор Департаменту
ліцензування
О.Б.Іванченко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа