close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...монітор.стану ІКТ Район

код для вставкиСкачать
Колегії при відділі освіти Петрівської
райдержадміністрації
Про виконання наказу начальника
відділу освіти від 17.04.2012 № 151
«Про проведення моніторингового
дослідження стану впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій
у Петрівському районі у 2013-2014 н.р.
Відповідно до наказу відділу освіти Петрівської райдержадміністрації від 17.04.2012
№ 151 «Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району» та з метою
отримання об'єктивної, якісної та своєчасної інформації, необхідної для прийняття
управлінських рішень упродовж квітня 2014 року у загальноосвітніх навчальних закладах
району було проведено моніторингове дослідження стану впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у закладах.
Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІТ - технологій та темпи їх
розвитку, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних та
програмних засобів, освіта вчителя потребує сьогодні постійного вдосконалення,
випередженого формування та розвитку його ІКТ-компетентності, інформаційної культури в
цілому. Дана задача обумовлює необхідність у появі нових форм, методів та засобів
методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників.
За таких умов дуже важливо для вчителя визначити рівень своїх знань, умінь та
досвіду, які необхідні вчителю - предметнику для розв’язання освітніх завдань, перш за все,
засобами технологій загального призначення, що дозволить, у свою чергу, кожному вчителю
окреслити індивідуальну освітню траєкторію щодо підвищення ІКТ- компетентності.
Здійснення моніторингу ІКТ-компетентності педагогів, як суб’єктів інформаційного
освітнього простору навчального закладу, дозволить ефективніше впливати на зміст, форми,
методи та засоби методичної підготовки різних категорій педагогічних працівників, що
дозволить оптимізувати використання ресурсів навчального середовища для підвищення
якості освіти та самореалізації педагогів і учнів.
У районі створено умови для впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій: є комп'ютерні класи, мультимедійне обладнання, підключення до мережі
Інтернет, наявні сайти навчальних закладів, електронні скриньки. Збільшилась
кількість комп'ютерів, які використовуються в управлінні навчально-виховним процесом.
У квітні 2014 року у районі було проведено ІІІ етап моніторингового
дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій педагогічними
працівниками району
Моніторингове дослідження проведено методом анкетування респондентів
різних груп: вчителів інформатики та вчителів - предметників, учнів 9-х класів, їх батьків.
Проаналізуємо рівень ІКТ - компетентності вчителів - предметників району
У дослідженнях взяли участь 84 педагога, які викладають у 9-х класах, що становить
85% .
Таблиця 1
Статистика участі педагогів ЗНЗ району у моніторингових дослідженнях ІКТкомпетентності у 2014 році
Оцінювання ІКТ-компетнтності вчителів здійснювалося за такими параметрами:
- наявність загальних уявлень з ІКТ;
- наяність уявлень про електронні та цифрові освітні ресурси (ЕОР, ЦОР);
- володіння інтерфейсом операційної системи;
- технології у сфері мультимедіа;
- технології використання обладнання;
- володіння навичками користувача офісних технологій у контексті підготовки
дидактичних засобів у предметній галузі та робочих документів;
- володіння технологією підготовки графічних зображень;
- володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями;
- володіння основами технології побудови WEB-сайтів.
Узагальнюючі результати моніторингового дослідження показали, що 65%
педагогів району використовують ІКТ у педагогічній діяльності від 3 до 5 років. І лише
5% педагогів поки що взагалі не використовують ІКТ у педагогічній діяльності.
Щоб підвищити кваліфікацію вчителів – предметників у районі упродовж року
проводилися різноманітні заходи: семінари, навчання, наради, тренінги з питань
упровадження ІКТ – технологій.
Педагоги упродовж року проходили курси підвищення кваліфікації з різних
предметів на базі КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»
Діагносностика показала, що навчання вчителів на курсах, семінарах тренінгах з
комп’ютерної грамотності не завжди призводить до бажаного рівня ІТ - компетентності.
Причиною, в більшій мірі, є той факт, що у школах сьогодні продовжують панувати застарілі
підходи щодо організації навчально-виховного процесу, а відсутність запиту на набуті
навички на тренінгах не сприяє їх розвитку.
Результати моніторингу показали, що 30% педагогів підвищили рівень кваліфікації
щодо впровадження і використання ІКТ- технологій у роботі на курсах підвищення
кваліфікації, 50% педагогів підвищили рівень ІКТ самонавчанням, і лише 20% педагогів
пройшли навчання на курсах комп’ютерної грамотності. Відповідно до анкет педагогів, які
брали участь у моніторинговому дослідженні видно, що пройшли курси підвищення
кваліфікації та підвищили рівень щодо впровадження і використання ІКТ- технологій 100%
педагогів району, отримали сертифікати - 75 % педагогів, але у той же час 74% педагогів
потребує допомоги у підвищенні кваліфікації щодо використання ІКТ у своїй роботі.
Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи
навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє
вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку
інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних
працівників. Відходить у минуле час, коли на уроці є тільки парта, дошка, підручник і вчитель.
Сучасний процес навчання не можна уявити без комп’ютера та мультимедіа, без
інформаційно-комунікаційних технологій. Вміння орієнтуватися у інформаційному просторі
залежить від особистісних якостей вчителя та їх готовності до використання ІКТ. За
результатами анкетування педагоги оцінили свою готовність до використання ІКТ в
професійній діяльності на 60% :
 5% педагогів володіють ІКТ на високому рівні та навчають інших,
 15% педагогів систематично використовують ІКТ у своїй педагогічній
діяльності,
 40% педагогів володіють навиками роботи з ІКТ, але використовують їх у роботі
епізодично,
 30% педагогів удосконалюють форми та методи роботи з використанням ІКТ;
 10% педагогів не використовують ІКТ у силу різних обставин , але розуміють їх
необхідність.
8.Готовність до використання ІКТ
володію на високому рівні та навчаю інших
3
удосконалюю форми та методи роботи з використанням
ІКТ
27
систематично-використовую ІКТ в своїй педагогічній
діяльності
12
володію елементарними навиками роботи з ІКТ, але
використовую епізодично
34
не використовую ІКТ в силу різних обставин, але розумію
їх необхідність
8
не володію комп’ютерними технологіями, не бачу
необхідності використання ІКТ в своїй роботі
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Які ж потенційні можливості педагогів щодо роботи з комп’ютером?
Результати анкетування показують, що 57 % педагогів мають потенційні можливості
роботи з комп’ютером та впевнені у своїх можливостях і відчувають почуття задоволення під
час досягнення успіхів у засвоєнні та використанні ІКТ. 38% педагогів відчувають певні
труднощі у використанні ІКТ, але впевнені що зможуть досягти успіхів, якщо прикладуть
певні зусилля і старанність. І лише 1% педагогів відчувають страх перед комп’ютерною
технікою, та не вірять у свої сили і здібності.
До числа найбільш типових проблем користувачів відносять:
 незнання можливостей операційної системи;
 використання обмеженого числа прикладних програм;
 використання обмеженого набору функцій, які надають програми;
 незнання норм спілкування в електронному середовищі;
 вдсутність навичок подання інформації в електронному вигляді, який вимагає не тільки
особливого стилю викладу, але й використання засобів візуалізації тексту.
Проаналізувавши анкети вчителів – предметників, слід відзначити про підвищення
навиків користування ІКТ та використання ІКТ у навчально-виховному процесі педагогами
району.
За результатами анкет бачимо, що 75% педагогів використовують ІКТ на уроках під час
викладання нового матеріалу (демонстраційно - енциклопедичні програми, презентації), 32%
педагогів використовують під час самостійної роботи учнів із використанням диференційного
підходу у підборі завдань (енциклопедії, розвиваючі програми тощо), 31% - під час визначення
рівня навчальних досягнень учнів, 30% педагогів - під час закріплення навчального матеріалу
(тренінги, лабораторні роботи тощо), 15% педагогів використовують ІКТ на уроках під час
проведення віртуальних лабораторних робіт із використанням навчальних комп’ютерних
програм, моніторингу навчального процесу, тренування конкретних здібностей учнів (увага,
пам'ять, мислення тощо.).
Як бачимо більшість педагогів володіють навичками роботи з ІКТ, але рівень володіння
цими навичками різний. Це створює складності як у навчанні учнів так і в інтеграції
інформаційних технологій в освітній процес в цілому.
Які ж причини не використання ІКТ – технологій на уроках?
За результатами анкет педагоги вважають, що однією із найголовніших причин не
використання ІКТ – технологій є недостатня кількість електронного контенту та електронних
засобів навчального призначення (ЕЗНП). 8% педагогів вважають причиною не використання
ІКТ у своїй діяльності і те, що не мають достатніх навичок роботи з комп*ютерними
програмами, програмними засобами та інш…Але, у той же час, 42% педагогів району залюбки
використовують ІКТ на уроках .
Проаналізувавши рівень володіння респондентів -вчителів комп'ютерними
технологіями, відзначимо володіння на високому і достатньому рівнях:
- робота з файловою системою;
-
робота в текстовому редакторі;
створення презентацій;
робота в мережі Інтернет;
робота з електронною поштою.
Недостатній рівень володіння:
- виконання розрахунків за допомогою електронної таблиці;
- опрацювання графічного зображення;
- встановлення необхідного програмного забезпечення;
- робота в професійних он-лайн мережах.
Нижче середнього володіння:
- створення Веб-сайту;
ведення блогу.
Створено 19 сайтів вчителів – предметників району, це становить 23%. Педагоги
активніше стали розміщувати свої матеріали на веб - ресурсах, беруть участь в Інтернет конференціях, конкурсах. Так 30% педагогів розміщують авторські матеріали на Веб –
ресурсах для ознайомлення та використання у роботі. Адміністрація шкіл не заохочує
вчителів щодо використання у своїй діяльності ІКТ.
-
Результати анкет показують, що 70% педагогів використовують електронні засоби
навчального призначення (ЕЗНП) епізодично за потребою, які придбані власним коштом та за
рахунок централізованих закупок з НКК. Учителі використовують, в основному, ліцензовані
ЕЗНП. Однією з причин не використання ЕЗНП є неякісне оформлення електронних засобів та
перенасиченість непотрібними даними. 14 % педагогів району розробляють власні електронні
засоби навчального призначення .
Чи розробляєте власні ЕЗНП
72
80
70
60
50
40
12
30
20
10
0
так
ні
У межах дослідження проаналізовано і вплив ІКТ на учня.
Узагальнення матеріалів щодо використання ІКТ у навчально - виховному процесі показало,
що:
- 82 % педагогів переконані, що використання ІКТ на уроках сприяє підвищенню
навчального інтересу до предмета;
- 37% педагогів вважають, що це сприяє зростанню успішності учнів із предмета та
створенню успіху для кожного учня;
- 57% педагогів вважають, що використання ІКТ формують навички самостійної
продуктивної діяльності учнів;
- 4% педагогів вважають, що використання ІКТ на уроках відволікає учнів та практично ніяк
не впливає на їх навчальні досягнення.
Інформаційне суспільство вимагає від особистості інформаційної культури – це новий
світогляд, нове мислення, а також спілкування у різних інформаційних потоках, орієнтованих
на саморозвиток і самоосвіту.
Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією,
зберігати її, систематизувати, аналізувати, оцінювати, передавати сьогодні у навчанні, а потім
у майбутній професіональній діяльності.
У зв’язку з цим невід’ємною частиною загальної освіти особистості стає інформаційна
культура, яка набуває актуальності в умовах інформатизації суспільства.
Так, одним із головних завдань сучасної школи є підготовка учнів до швидкого
сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами та
технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. А це можливо зробити лише
у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де вчитель сам має володіти такою
культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у вихованні особистості учня,
особистості інформаційної цивілізації.
Отже, анкетування вчителів - предметників показало позитивні тенденції впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в закладах району. Учні відзначили активне
використання вчителями ІКТ на уроках історії, географії, математики, фізики, хімії.
Педагоги підвищили рівень оволодіння ІКТ. Проте ще не оволоділи навиками створення
сайту, використання блогу, не всі педагоги використовують ІКТ-технології у своїй
роботі.
Виходячи із вищезазначеного пропоную:
1. Районному методичному кабінету:
1.1.Здійснити замовлення для проходження курсів підвищення кваліфікації
педпрацівників району з питань інформатизації у комунальному закладі «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В.Сухомлинського».
На 2015 рік
1.2.Продовжити роботу школи комп’ютерної грамотності з питань впровадження Smart
дошки у навчально виховному процесі на базі Іскрівської ЗШ І – ІІІ ступенів
2014/2015 навчальний рік
1.3. Продовжити навчання педагогів району з питань створення та заповнення сторінок
сайту, блогу.
2014/2015 навчальний рік
2.Директорам закладів освіти району:
2.1.Здійснювати аналіз результативності застосування ІКТ в навчально – виховному
процесі.
2014/2015 навчальний рік
2.2.Врахувати результати моніторингового дослідження під час планування та
організації методичної роботи в закладах.
2014/2015 навчальний рік
2.3.Забезпечити 100% комп’ютерну грамотність та сертифікацію педагогічних працівників.
До кінця 2014 року
2.4.Широко впроваджувати у практику управлінської діяльності інформаційні технології.
Постійно
2.5.Розглядати на нарадах при директорові питання використання ІКТ у навчально –
виховному процесі педагогічними працівниками .
Постійно
2.6.Залучати педагогічних працівників, учнів до участі у різних конференціях, проектах,
олімпіадах, конкурсах.
Постійно
3.Учителям ЗНЗ району
3.1.Систематично працювати над підвищенням самоосвіти з питань використання ІКТ
у навчально-виховному процесі.
2014/2015 навчальний рік
3.2.Внести в плани самоосвіти питання оволодіння ІКТ технологіями.
2014/2015 навчальний рік
3.3.Створювати, оновлювати та поповнювати особисті сайти.
Постійно
4.Головам ММО та ШМО:
4.1.Врахувати результати моніторингового дослідження під час планування роботи МО.
2014/2015 навчальний рік
4.2.В планах роботи на наступний рік запланувати звіти по самоосвіті з питання
впровадження ІКТ технологій.
2014/2015 навчальний рік
Методист районного методичного
кабінету при відділі освіти
районної державної адміністрації
З. Ошега
17.06.2014 року
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа