close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.09.2014 № 1079
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 06/03
НАЗВА ПОСЛУГИ
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
СУБ’ЄКТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ Голопристанський
районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Херсонській
області Вул. 1 Травня,186, м. Гола Пристань, Херсонської області, режим роботи: з
8.00 до 17.00, телефон (05539) 24438, 6521 @dmsu.gov.ua
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
- Письмова заява;
-Судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на
житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про
виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення померлою;
-Свідоцтво про смерть;
-Паспорт або паспортний документ, що надійшов з органів державної реєстрації
актів цивільного стану, або документа про смерть, виданим компетентним органом
іноземної держави легалізованого в установленому порядку;
Інших документів, які свідчать про припинення:
- підстав перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;
- підстав для проживання або перебування особи в спеціалізованій соціальній
установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;
- підстав на право користування житловим приміщенням.
Разом із заявою особа подає:
-документ, до якого вносяться відомості про зняття реєстрації місця проживання.
якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
-військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають
взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
У разі подачі заяви законним представником особою додатково подаються:
-документ, що посвідчує особу законного представника;
-документ, що підтверджує повноваження особи і законного представника, крім
випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:
безоплатно
СТРОК НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ: Зняття з реєстрації
місця проживання здійснюється в день подання особою документів
РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ: Зняття з реєстрації
місця проживання
МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ): (Приклад –
особисто, поштою інше)
Особисто або законний представник
АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ:П. Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 №1382-ІV
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ МВС «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця
перебування фізичних осіб в Україні і зразків необхідних документів» від 22.11.2012
№1077.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.09.2014 № 1079
Технологічна картка №06/03
Зняття з реєстрації місця проживання особи
№
п/п
Етапи послуги
1.
Прийом і перевірка повноти
пакету документів, реєстрація
заяви, повідомлення замовника
про орієнтовний термін
виконання
Формування дозвільної справи,
занесення даних до реєстру
Передача за актом прийомупередачі заяви, документів,
необхідних для зняття з
реєстрації місця проживання та
оформлених облікових
документів до територіального
підрозділу
Перевірка повноти поданих
заявником документів
2.
3.
5.
6.
7.
8.
Відповідальна посадова
особа і структурний
підрозділ
Дія
(В,У,П,З)
Термін
Виконання
(днів)
Адміністратор центру
надання адміністративних
послуг (ЦНАПу)
В
Протягом 1 дня
Адміністратор ЦНАПу
В
Протягом 1 дня
Адміністратор ЦНАПу
Посадова
особа
Голопристанського
РС
УДМС
України
в
Херсонській області
Внесення відомостей про зняття Посадова
особа
з реєстрації місця проживання Голопристанського
РС
до паспортного документа
УДМС
України
в
шляхом проставляння штампа Херсонській області
Передача паспортного
Посадова
особа
документа та талона з
Голопристанського
РС
реєстрації адміністратору
УДМС
України
в
ЦНАПу та запис у бланку
Херсонській області
проходження документа
Повідомлення про отримання Адміністратор ЦНАПу
паспортного документа та
талона з реєстрації
Протягом 1 дня
В
Протягом 1 дня
В
Протягом 1 дня
В
Протягом 1 дня
В
Протягом 1 дня
В
Видача паспортного документа Адміністратор ЦНАПу
та талона з реєстрації
Загальна кількість днів надання послуги Загальна кількість днів (передбачених законодавством)-
Протягом 1 дня
9.
В
1 робочий день
1 робочий день
Умовні позначки: В- виконує, У- бере участь, П - Погоджує, З – затверджує.
________________________________
( найменування територіального
підрозділу ДМС
України)
________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника, дата і місце
________________________________
народження, громадянство/підданство)
____________________________________________
(адреса реєстрації місця проживання)
ЗАЯВА
про зняття особи з реєстрації місця проживання
Прошу зняти з реєстрації моє місце проживання
та/або місце
проживання моєї дитини (дітей)/особи, чиї інтереси я представляю (зайве
закреслити), _________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, дата і місце народження, громадянство/підданство)
________________________________________________________________________________________________
(заява про реєстрацію дитини оформляється лише в разі її реєстрації окремо від батьків)
у зв’язку з вибуттям за адресою: ________________________________________
(повна адреса майбутнього місця проживання або адреса місцезнаходження спеціалізованої соціальної
установи, закладу соціального обслуговування, соціального захисту або військової частини, за якою буде
зареєстровано місце проживання особи)
________________________________________________________________________________________________
Паспортний документ особи або її законного представника__________________
________________________________________________________________________________________________
(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)
Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника,
крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)
____________________________________________________________________
(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)
Свідоцтво про народження або свідоцтво про належність до громадянства
України______________________________________________________________________________________
(подається при реєстрації місця проживання дітей віком до 16-ти років)
_____.________________ 20__ р.
____________________
(підпис)
Мені повідомлено, що про зняття з реєстрації місця мого проживання
поінформовано ________________________ військкомат та про те, що
протягом
(найменування військкомату)
семи днів з дня зняття з реєстрації місця проживання я повинен звернутися
до цього військкомату для зняття з військового обліку. Моє військове звання
– __________, військово-облікова спеціальність – _______________.
_____.________________20___р.
______________________________
(підпис призовника або військовозобов’язаного)
Я, _______________________________, який є законним представником ___
(прізвище, ім’я та по батькові)
______________________________, даю згоду на зняття з реєстрації місця
його
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
проживання (за наявності в особи двох або більше законних представників).
Заяву прийняв, документи перевірив
_______________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали працівника територіального підрозділу ДМС України)
_______________________________________________________________________________________________________
___
_____ ___________20___р.
Місце проживання заявника та/або місце проживання його
дитини/дітей/особи, чиї законні інтереси представлені (зайве закреслити)
знято з реєстрації
______________20___ р.____________________________________________
(найменування
__________________________________________________________________
територіального підрозділу ДМС України, підпис, прізвище та ініціали посадової особи, що здійснила реєстрацію)
Службові
відмітки:___________________________________________________
Голопристанський РС УДМС України
в Херсонській області
___________________________________________
(П.І.Б. отримувача документа)
___________________________________________
___________________________________________
(місце проживання)
Згода на обробку персональних даних
Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних № 5491-VI від
20.11.2012 р. _________________________________________________(П.І.Б.), _______________
року
народження,
паспорт
серії
_____
№
___________
виданий
______________________________________________________________ «___»_______________р.,
адреса реєстрації: ______________________________________________________ даю згоду з
_____________ 201__ року Управлінню Державної міграційної служби України в Херсонській
області, територіальним підрозділам УДМС на обробку моїх персональних даних, з метою
забезпечення реєстраційного обліку місця проживання та оформлення документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство, видачі посвідки на постійне, тимчасове
проживання, видачі запрошень для отримання української візи, видачі посвідчення особи без
громадянства для виїзду за кордон, при оформленні та видачі паспорта громадянина України для
виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення тощо. Ця
згода видана на невизначений термін.
Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем.
Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що відноситься до мене як до
суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік місяць, дата і місце
народження, місце проживання, інформація про наявні документи, що посвідчують особу та
додаються до справи, ідентифікаційний номер платника податку, біометрична інформацію (фото,
підпис), інша інформація.
Цим я також повідомлений, що мої персональні дані занесені до бази персональних даних
державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист
персональних даних” мені відомий та зрозумілий.
___________________________________________________________________
(П.І.Б. повністю)
Підпис)
_____________
(
“____” __________ 2015 р.
Особу та підпис ________________________ перевірено
“____” __________ 2015 р.
Адміністратор Центру надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Голопристанської
міської ради
М.П.
_________________
(Підпис)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа