close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОРНОСТАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Голови районної державної адміністрації
_______________№_______
Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної
адміністрації від 27 січня 2006 року
№ 12 “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності в районі”
Відповідно до абзацу 2 пункту 4 статті 4 Закону України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”, керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13,
пунктом 1,10 статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”:
1. Внести зміни до пункту 5 розпорядження голови районної державної адміністрації від
27 січня 2006 року № 12 “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в
районі” зареєстрованому в районному управлінні юстиції 01 лютого 2006 року за № 1/132
виклавши його в новій редакції за наступним змістом:
“ 5. Затвердити Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі при районній
державній адміністрації”.
2.Розпорядження набирає чинності з моменту державної реєстрації у районному
управлінні юстиції.
3.
Контроль
за
Голова районної
державної адміністрації
виконанням
даного
розпорядження
залишаю
за
собою.
І.В. Марчук
ДОВІДКОВА КАРТКА .
Форма опису пакету документів .
ЖУРНАЛ Обліку проведених спільних обстежень .
Аналіз
регуляторного впливу до проекту розпорядження Горностаївської районної
державної адміністрації “Про внесення змін до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 січня 2006 року №12 “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”
Проект розпорядження “Про внесення змін до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 січня 2006 року №12 “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” Горностаївської районної державної адміністрації розроблено
адміністратором
дозвільного
центру
в
Горностаївському
районі.
1. Визначення проблем, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання
06 вересня 2005 року був прийнятий Закон України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” (далі Закон), який набрав чинності 05 січня 2006 року. Цей
Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері
господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів,
уповноважених видавати документи дозвільного характеру. Керуючись Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 5
грудня 2005 року № 116 “Типове положення про адміністратора та порядок його взаємодії
з місцевими дозвільними органими, суб’єктами господарювання та територіальним
органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності” розроблено:
1.Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в дозвільному центрі при районній державній адміністрації.
Запроваджені законом принципи отримання документів дозвільного характеру є
принципово новим для України і тому процедура отримання дозвільних документів за
такими принципами потребує чіткої регламентації та затвердження вищезазначеного
положення.
2. Цілі державного регулювання
Метою запровадження роботи дозвільного центру є створення сприятливих умов для
розвитку малого та середнього бізнесу в Горностаївському районі, усунення правових,
адміністративних економічних, організаційних перешкод розвитку підприємства,
встановлення чіткого та прозорого механізму видачі дозвільних документів, зменшенню
часових і грошових витрат для заявників, які вони зазвичай мають, коли звертаються до
дозвільних відомств із широкого кола питань.
3.Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми та
відповідні заходи
Запровадження роботи дозвільного центру та затвердження порядку взаємодії суб’єкта
господарювання (заявника) з представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному
центрі передбачає вирішення наступних основних завдань:
-поширення інформації про порядок отримання документів дозвільного характеру,
надання письмових та усних консультацій;
-прийом заяв та документів для підготовки документів дозвільного характеру;
-видача документів дозвільного характеру;
-дотримання термінів щодо розгляду поданих заяв;
-буде складений вичерпний перелік пакету документів, які додаються до заяви на той чи
інший документ дозвільного характеру.
Нормативно-правовий акт доводиться до відома суб’єктів взаємовідносин через газету
“Сільські новини”.
4 Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Проект розпорядження Горностаївської районної державної адміністрації розроблено у
відповідності до Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 5 грудня 2005 року № 116 “Типове положення про адміністратора та
порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та
територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у
сфері господарської діяльності”, який передбачає:
-створення дозвільного центру та порядок взаємодії суб’єкта господарювання (заявника)
з представниками місцевих дозвільних органів у дозвільному центрі у сфері господарської
діяльності.
5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття
регуляторного акту
Оцінка впливу зовнішніх факторів
Зовнішній вплив на виконання даного регулювання може здійснюватись у випадку змін
або доповнень до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”
або
прийняття
нормативно-правового
акту
державного
рівня.
6. Визначеня очікуваних результатів прийняття регуляторного акту
Дозвільний центр проводить діяльність для місцевих підприємців, для покращення
середовища ведення ними бізнесу: очікуваний результат
- зменшення кількості документів, що подаються заявниками для отримання послуг;
- зменшення часових витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками органів
влади, організацій та установ, що видають документи дозвільного характеру;
- зменшення грошових витрат (неофіційних платежів) під час проходження дозвільних
процедур;
- встановлення більш зрозумілих підприємцю процедур одержання документів
дозвільного характеру;
- покращити можливість відслідковувати види підприємницької діяльності і тим самим
підвищити ефективність управління районним центром та планування його розвитку;
- підвищити рівень прозорості процесу видачі дозволів;
- покращити координацію та комунікацію між відділами та органими влади, які видають
дозволи;
- підвищити ефективність роботи регуляторних органів через скорочення часу та
паперової роботи;
- підвищити якість надання послуг підприємцям;
- збільшити доходи районного бюджету.
7. Строк дії регуляторного акта
Передбачається не обмежувати строк дії регуляторного акта. При необхідності
адміністратор повинен готувати пропозиції щодо удосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру та вносити доповнення до даного рішення відповідно
до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”
8. Показники результативності акта
8.1 Пропонується використати наступні показники результативності:
- час, що витрачають суб’єкти господарювання на проходження дозвільних процедур;
- “неофіційні” платежі суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язані з проходженням
процедур
одержання
дозволів
(погоджень,
висновків
тощо)
- прогнозованість та передбачуваність ведення бізнесу;
8.2 Цільовою групою регуляторного акта є суб’єкти підприємницької діяльності, які
звертаються до органів влади, дозвільних установ з питань отримання дозволів
(погоджень, висновків тощо).
9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності акта
Дослідження можна проводити одночасно (серед суб’єктів господарювання, які
скористались послугами дозвільного центру) так і відповідно до звітності адміністратора.
Але для того, щоб отримати необхідну “базу” для досліджень, краще повторне
дослідження проводити не раніше, ніж через півроку після прийняття регуляторного акта.
ПОРЯДОК
взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в дозвільному центрі при районній державній
адміністрації
Цей порядок забезпечує встановлення основних засад взаємодії представників місцевих
дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному
приміщенні щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної
єдності.
Визначення термінів
1. Основні терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні,
наведеному в Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні:
1. довідкова картка - документ, який містить систематизовану вичерпну
інформацію про документ дозвільного характеру (дозвіл, висновок, погодження,
свідоцтво тощо) з визначенням підстави надання (нормативно-правове
забезпечення), переліку документів, які додаються до заяви, терміну підготовки та
видачі документа, вартості, відповідальної особи, порядок оскарження та, в разі
необхідності, додаткової інформації (додаток 1 до даного Порядку).
2. учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які
відповідно до рішення керівника місцевого дозвільного органу визначені
відповідальними для роботи в дозвільному центрі та взаємодії з адміністратором
щодо видачі документів дозвільного характеру.
Загальні положення
2. Дозвільний центр є дорадчо-консультативним, інформаційним та робочим органом,
що працює за принципом організаційної єдності.
3. Дозвільний центр об’єднує в одному приміщенні представників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб,
інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їм
повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по
прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного
характеру
та
безпосередньо
видачі
дозвільних
документів.
Склад учасників дозвільного центру затверджується розпорядженням голови районної
державної адміністрації. Керівники місцевих дозвільних органів визначають своїми
наказами представника для участі у роботі дозвільного центру та співпраці з
адміністратором щодо передачі заяв та документів, які додаються до заяви, видачі
документів дозвільного характеру або вмотивованого повідомлення про прийняте рішення
щодо відмови у видачі документа дозвільного характеру.
4. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного
характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких
здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, останні зобов’язані
забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного
характеру.
5. Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють
прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, затверджується районною
державною адміністрацією, яка створює дозвільний центр, за погодженням з керівниками
місцевих дозвільних органів та Представництвом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Херсонській області.
6. Учасники дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних
та місцевих органів виконавчої та органів місцевого самоврядування, а також цим
Порядком.
Принцип взаємодії
7. Основними принципами взаємодії дозвільних органів є:
- захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян, життя
громадян, охорона навколишнього природного середовища в районі;
- розвиток конкуренції;
- прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;
- додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів
дозвільного характеру;
- відповідальність посадових осіб дозвільних органів, адміністраторів та суб’єктів
господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів
дозвільного характеру;
- зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності;
- установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру;
- суворе дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, що
регулюють видачу документів дозвільного характеру;
- організація та координація дій та вимог всіх учасників дозвільного центру,
уповноважених видавати документи дозвільного хараектеру, в межах району.
Організація взаємовідносин представників місцевих дозвільних органів
8. Принцип організаційної єдності означає те, що заявники можуть подати документи на
одержання певних документів дозвільного характеру представникам місцевих дозвільних
органів або адміністратору, які знаходяться в одному приміщенні чи будівлі. При цьому
відпадає необхідність здійснення чисельних візитів до різних інстанцій.
9.Суб’єкт господарювання має право звернутися безпосередньо до учасника дозвільного
центру з питань видачі документу дозвільного характеру в межах компетенції
відповідного місцевого дозвільного органу.
9.1. У випадку звернення суб’єкта господарювання безпосередньо до учасника
дозвільного центру останній:
9.1.1 Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання
документів дозвільного характеру в межах компетенції відповідного місцевого
дозвільного органу, зокрема, щодо:
- вичерпного пакету документів, які необхідно подати суб’єкту господарювання для
одержання документа дозвільного характеру, передбаченого спеціальним законодавством,
яким регулюються відносини, пов’язані з його одержанням;
- розміру плати або безоплатності видачі документа дозвільного характеру;
- строку прийняття рішення про видачу або вмотивовану відмову у видачі документа
дозвільного характеру;
- вичерпного переліку підстав для відмови у видачі або анулювання документа
дозвільного характеру;
- строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженість строку
його дії.
9.1.2. Видає зразок заяви, довідкову картку та інші бланки, необхідні для отримання
документа дозвільного характеру. Надає допомогу під час їх заповнення.
9.1.3. Приймає від суб’єкта господарювання заяву про видачу документа дозвільного
характеру, перевіряє наявність повного пакету документів та відповідність зазначених у
них відомостей вимогам спеціального законодавства.
Заява та пакет документів приймаються за описом (згідно додатку 2 до даного
Порядку), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та
підписом учасника дозвільного центру.
9.1.4. Реєструє отриману заяву та документи, що додаються до неї, в журналі за
встановленою формою.
9.1.5. У випадку необхідності отримання додаткових погоджень (висновків тощо) для
видачі документа дозвільного характеру додає до цього комплекту документів листпогодження, в якому зазначається перелік дозвільних органів, від яких необхідно
отримати відповідні погодження, висновки тощо.
Зазначений лист-погодження візується посадовою особою “першого” дозвільного органу
та разом з комплектом документів передається через адміністратора відповідним
посадовим особам інших дозвільних органів. Для забезпечення взаємодії місцевих
дозвільних органів можливе застосування інших способів документообігу між учасниками
дозвільного центру.
В разі необхідності особистої присутності заявника при розгляді документів про це йому
повідомляється при отриманні документів для розгляду.
9.2.Суб’єкт господарювання (заявник) несе персональну відповідальність
достовірність інформації, зазначеної у заяві та документах, що додаються до неї.
за
У разі встановлення за результатами перевірки фактів подання в заяві та документах,
що додаються до неї, недостовірної інформації документ дозвільного характеру, виданий
на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповідний дозвільний
орган складає акт і протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб’єкта
господарювання. У випадку коли суб’єкт господарювання не повертає отриманого
дозволу, який є не дійсним, адміністратор дає об’яву в засоби масової інформації про
анулювання документу дозвільного характеру.
9.3. Місцеві дозвільні органи протягом п’яти робочих днів з дати одержання заяви та
документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення
про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного
характеру. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються
підстави такої відмови.
Документ дозвільного характеру видається заявникові учасником дозвільного центру
протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення за умови наявності
документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру,
якщо вона передбачена законом.
У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа
дозвільного характеру учасник дозвільного центру повідомляє про це заявника наступного
робочого дня після прийняття відповідного рішення.
9.4. У випадку коли для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести
обстежння об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру, місцеві дозвільні
органи проводять його комплексно. Організацію проведення спільного обстеження
забезпечує адміністратор шляхом узгодження дати та часу його проведення,
інформування про це місцевих дозвільних органів та суб’єкта господарювання, та
організовує виїзд відповідних посадових осіб до об’єкту обстеження. Узгодження дати та
строку проведення обстеження може бути оформлено у вигляді листа-узгодження із
зазначенням прізвища, ім’я та побатькові посадової особи відповідного дозвільного
органу, з якою було узгоджено дату та строк проведення спільного обстеження.
Про проведення обстеження адміністратор наступного робочого дня після узгодження з
місцевими дозвільними органами, але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення
спільного обстеження, повідомляє суб’єкта господарювання, шляхом надсилання
відповідного
повідомлення.
Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів
проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, передбачений спеціальним
законодавством.
Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за формою
згідно додатку 3. Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою
районної державної адміністрації.
10. Вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа
дозвільного характеру визначається виключно законами, які регулюють відносини,
пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру.
11. Перелік документів дозвільного характеру, що видаються в рамках дозвільного
центру, складається на підставі довідкових карток, розроблених учасниками дозвільного
центру та погодженими керівниками відповідних місцевих дозвільних органів за формою
згідно з додатком 1 до даного Порядку.
12. Координація роботи дозвільного центру покладається на першого заступника голови
районної державної адміністрації.
13.
Регламент
роботи
дозвільного
центру.
Адреса: 74600, Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Леніна,145.
Дозвільний центр працює щовівторка з 10.00 до 12.00 години, а у разі необхідності в
інший робочий день за сповіщенням адміністратором представників місцевих дозвільних
органів у встановленому порядку. Щоденно з 8.00 до 12.00 години адміністратор
проводить попереднє консультування, інформування, прийом заяв. Обробка документації,
передача її дозвільним установам (органам) - з 13.00 до 17.00 години щоденно, у п’ятницю
до 16.00.
Для забезпечення узгодженості в роботі учасників дозвільного центру по розгляду заяв,
попереднього погодження на отримання документів дозвільного характеру при
необхідності можуть проводитись спільні засідання учасників в четверг з 14.00 до 15.00
години, під час яких складається протокол.
Уповноважені представники місцевих дозвільних органів, які формують персональний
склад дозвільного центру, зобов’язані бути присутніми на спільних засіданнях, мають
право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності
можуть організовуватися спільні виїзди учасників дозвільного центру на місце
обстеження відповідних об’єктів.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа