close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Законодавчі засади у сфері захисту персональних даних

код для вставкиСкачать
Ділові зв’язки
1
№02 (155), лютий 2012 року
2
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
Ділові зв’язки
У
У випуску:
випуску:
Законодавчі засади у
сфері захисту персональних даних
Ä Стор. 3-4
Основні результати
практичної діяльності
Вінницької митниці у
2011 році
Ä Стор. 5
Наворот дозволений.
Розумні технології
стають головним
критерієм при виборі
автомобіля
Ä Стор. 6
Торгувати загальнонародними надбаннями
не можна
Ä Стор. 7
Стан ринку праці
Вінниччини та надання соціальних послуг
обласною службою
зайнятості у січні–
грудні 2011 року
Ä Стор. 8-9
На замітку: джин
Ä Стор. 10
Виставкові заходи,
що відбудуться у січніберезні 2012 року
Ä Стор. 11
Учимся управлять гневом
Ä Стор. 12-13
Прес-служба АМКУ
інформує
Ä Стор. 13
Символіка народного
розпису
Ä Стор. 14-15
Музичні подорожі на
2012-й
Ä Стор. 15
8 «гарячих» місць світу,
котрі варто відвідати
взимку
Ä Стор. 15-17
Антиконкурентні
узгоджені дії
Ä Стор. 17
3
Законодавчі засади у сфері захисту
персональних даних
6 липня 2010 року Україна
ратифікувала базові європейські
стандарти у сфері захисту персональних
даних,
зокрема
Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних
даних та Додатковий протокол
до неї щодо органів нагляду та
транскордонних потоків даних,
беручи таким чином на себе
зобов’язання впровадити їх положення в національне законодавство України.
З метою належного впровадження вищезгаданих стандартів
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про захист
персональних даних», який вступив в силу 1 січня 2011 року (далі
– Закон). Закон також базується
на основних принципах Директиви Європейського Парламенту та
Ради ЄС від 24 жовтня 1995 року
щодо захисту прав приватних осіб
стосовно обробки персональних
даних та вільного переміщення
таких даних. Закон регулює
відносини, пов’язані із захистом
персональних даних під час їх
обробки в органах державної
влади та органах місцевого самоврядування,
організаціях,
установах і на підприємствах
усіх форм власності, фізичними
особами-підприємцями, у тому
числі
лікарями,
які
мають
відповідну ліцензію, адвокатами, нотаріусами. Проте, дія цього Закону не поширюється на
діяльність зі створення баз персональних даних та обробки персональних даних у цих базах:
1) фізичною особою (виключно
для непрофесійних особистих чи
побутових потреб);
2) журналістом (у зв’язку з
виконанням ним службових чи
професійних обов’язків);
3)
професійним
творчим
працівником
(для
здійснення
творчої діяльності).
6 квітня 2010 року Указом Президента №390 затверджено Положення про Державну службу
України з питань захисту персональних даних. Відповідно до
Положення Державна служба
України з питань захисту персональних даних (далі – Служба)
є
центральним
органом
виконавчої влади, діяльність якої
спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.
Основними завданнями Служ-
би є внесення пропозицій щодо
формування державної політики у
сфері захисту персональних даних;
реалізація державної політики у
сфері захисту персональних даних;
контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних; здійснення міжнародноправового співробітництва у сфері
захисту персональних даних.
Верховною
Радою
України
2 червня 2011 року прийнято Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності
за порушення законодавства про
захист персональних даних».
Законом
встановлено
відповідальність за порушення вимог щодо захисту персональних
даних. Закон набирав чинності з
1 січня 2012 року. Законом внесені
зміни до:
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення (Кодекс доповнено статтями
18839 і 18840 щодо відповідальності
за порушення законодавства у
сфері захисту персональних даних
(неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення суб’єкта персональних даних про його права у зв’язку
із включенням його персональних
даних до бази персональних даних,
мету збору цих даних та осіб, яким
ці дані передаються, та ухилення
від державної реєстрації бази персональних даних) та невиконання
законних вимог посадових осіб
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з питань захисту персональних даних);
- Кримінального кодексу України
(викладено у новій редакції статтю
182 «Порушення недоторканності
приватного життя» стосовно незаконного збирання, зберігання,
використання, знищення, поширення конфіденційної інформації
про особу або незаконної зміни
такої інформації, крім випадків,
передбачених іншими статтями
Кримінального кодексу України).
13 січня 2012 р. прийнято закон
про внесення змін до Прикінцевих
положень Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних» з метою перенесення
дати набрання ним чинності з
1 січня 2012 року на 1 липня 2012
(Закінчення на 4-й стор.)
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
4
Законодавчі засади у сфері захисту
персональних даних
(Закінчення. Початок на 3-й стор.)
року. Це обумовлено тим, що наразі не затверджено жодного нормативно-правового акта, який
унормовував би увесь процес підготовчої роботи,
що передує реєстрації таких баз даних. Внаслідок
цього юридичні особи та громадяни, які користуються базами даних, що підлягають реєстрації, не
мають можливості своєчасно їх зареєструвати.
25 травня 2011 року постановою Кабінету
Міністрів України №616 затверджено Положення
про Державний реєстр баз персональних даних
та порядок його ведення. Відповідно до згаданого Положення Державний реєстр баз персональних даних (далі – Реєстр) є єдиною державною
інформаційною системою збору, накопичення та
обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних, що ведеться з метою реалізації
державної політики у сфері захисту персональних
даних. Детальна інформація щодо Реєстру надана
в інформаційному блоці «Реєстрація баз персональних даних».
На виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року №616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр
баз персональних даних та порядок його ведення»
Службою здійснюється державна реєстрація баз
персональних даних (з 1 липня 2011 року). Держателем Реєстру є Служба, яка забезпечує його
створення та ведення. Адміністратором Реєстру є
державне підприємство «Інформаційний центр»
Міністерства юстиції України, що забезпечує
технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і
захист даних, що містяться у Реєстрі.
Служба здійснює реєстрацію баз персональних даних, а також вносить зміни до відомостей,
що містяться в Реєстрі, про зареєстровану базу
персональних даних на підставі заяви, поданої
володільцем бази або уповноваженою ним особою.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист
персональних даних» суб’єктом персональних даних є фізична особа, стосовно якої відповідно до
Закону здійснюється обробка її персональних даних.
Отже, якщо ви – фізична особа-піприємець,
у вас немає найманих працівників і ви не маєте
будь-яких фінансових зобов'язань з фізичними
особами, вам не потрібно реєструвати бази даних.
Відповідно до Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних
Служба здійснює державний нагляд та контроль
за додержанням законодавства про захист персональних даних, зокрема:
• розробляє та затверджує плани перевірок
володільців та (або) розпорядників баз персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних;
• проводить у межах своїх повноважень
виїзні та безвиїзні перевірки володільців та (або)
розпорядників баз персональних даних;
• видає володільцям та (або) розпорядникам
баз персональних даних обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних та вимагає
надання необхідної інформації та документів, що
підтверджують усунення виявлених порушень;
• складає адміністративні протоколи про
виявлені порушення законодавства у сфері захисту персональних даних;
• передає правоохоронним органам матеріали
про виявлені порушення у сфері захисту персональних даних.
28 вересня 2011 року Службою затверджено
План проведення перевірок володільців та (або)
розпорядників баз персональних даних щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері захисту персональних даних на ІV квартал 2011 року.
Обробка персональних даних полягає не лише
в дотриманні вимог ЗУ «Про захист персональних
даних» стосовно реєстрації баз персональних даних, але й у приведенні господарської діяльності
у відповідність із вимогами закону. Системний
аналіз закону дає можливість виділити наступні
етапи, які повинні бути здійснені будь-якою юридичною особою-володільцем:
1. Розробка Положення про обробку і захист
персональних даних у базах персональних даних,
володільцем яких є юридична особа (надалі Положення);
2. Затвердження відповідного Положення наказом керівника юридичної особи;
3. Розробка форми отримання згоди від суб’єкта
персональних даних на обробку таких даних;
4. Створення журналу обліку звернень щодо доступу до персональних даних;
5. Створення та укладення договору з розпорядником про обробку персональних даних у базах персональних даних (у разі наявності особирозпорядника).
Наталія Фролова,
начальник відділу правового забезпечення
Вінницької ТПП.
Юридичні послуги:
•
•
•
•
Комплексне юридичне обслуговування підприємств і ФОП
Захист ваших прав у господарських, загальних, адміністративних судах
Судовий захист порушених авторських прав
Реєстрація, ліквідація підприємств і ФОП.
До ваших послуг – кваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом!
За детальною інформацією звертайтесь: 21050, м.Вінниця, вул.Соборна, 67, к.206.
Тел./факс: (0432) 52-03-54, 52-59-66. Http: www.cci.vn.ua
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
5
Основні результати практичної діяльності
Вінницької митниці у 2011 році
Протягом 2011 року Вінницькою митницею перераховано до Державного бюджету України 737
мільйонів 120 тисяч гривень платежів, що на 240
мільйонів 169 тисяч гривень, або на 48,3 відсотка,
більше, ніж у попередньому році, доведене завдання виконано на 111,1 відсотка. У грудні, зокрема, перерахування склали 74 мільйони 946
тисяч гривень, що на 6 мільйонів 395,8 тисячі
гривень, або на 9,3 відсотка, більше, чим у попередньому місяці, та на 20 мільйонів 836,3 тисячі
гривень, або на 38,5 відсотка, перевищує показник відповідного місяця 2010 року.
У 2011 році порівняно з попереднім роком спостерігалося підвищення активності
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це
підтверджується збільшенням, зокрема: кількості
працюючих
суб’єктів
зовнішньоекономічної
діяльності – на 3 відсотки, кількості оформлених вантажів – на 54 відсотки, загального
товарообігу – на 33 відсотки, загальної кількості
оформлених вантажних митних декларацій – на
20 відсотків.
Сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним (
137,3 мільйона доларів США), обсяги експортних
операцій сягнули 573 мільйонів доларів США, або
57 відсотків від загального товарообігу. Серед
основних експортних товарів, що оформлялись
у митниці, найбільшу питому вагу становили
олія, спиртні напої, вироби столярні і теслярські
будівельні деталі, соки з плодів та інша продукція.
Обсяги статистичного імпорту порівняно з 2010
роком зросли на 79 відсотків за ваговим показником та на 53 відсотки – за вартісним показником.
Основними
імпортними
товарами
були
мінеральні добрива, холодильне і морозильне обладнання, поверхнево-активні органічні речовини, моторні транспортні засоби для перевезення
вантажів, м’ясо й інша продукція.
Загалом 89 відсотків надходжень забезпечили
чотири товарні угрупування. Це – продукція
хімічної промисловості, каучук (34 відсотки
сплачених податків), машини, устаткування і
транспорт (27,7 відсотка), продовольчі товари і
продукція сільського господарства (17 відсотків),
метали та вироби з них (10,2 відсотка).
Серед країн світу, з якими вітчизняні
суб’єкти господарської діяльності проводили
зовнішньоекономічні операції, лідерами є Росія
(28 відсотків загального товарообігу), Польща (13
відсотків), Німеччина (10 відсотків), Білорусь (8
відсотків загального товарообігу).
Фактурна вартість товарів, заявлених до митного оформлення, по яких проводилося коригування, склала 809 мільйонів 502 тисячі гривень,
що на 16 відсотків більше, ніж у 2010 році, скоригована митна вартість імпортованих товарів –
відповідно, 972 мільйони 399 тисяч гривень, або
на 8,3 відсотка більше, ніж у 2011-му. Сума коригування митної вартості за рахунок підвищення
бази оподаткування імпортованих товарів становила майже 163 мільйони гривень, додаткові
перерахування до Державного бюджету України
– близько 44 мільйонів гривень.
Упродовж минулого року порушено 10
кримінальних справ, вартість предметів правопорушень становила понад 3 мільйони гривень.
З них 7 справ за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України
(2 – «товарна контрабанда», 4 – «контрабанда сильнодіючих речовин», 1 – «контрабанда
історичних та культурних цінностей»), 2 – за
ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305
Кримінального кодексу України («контрабанда
особливо небезпечних наркотичних засобів»), 1
- за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305
Кримінального кодексу України («контрабанда
особливо небезпечного наркотичного засобу в
особливо великому розмірі»).
Могилів-Подільським міськрайонним судом
розглянуто справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичного засобу
– опію ацетильованого, масою 0,28 грама у перерахунку на суху речовину). 15.04.2011р. винесено вирок, яким громадянина України Цуркана
О.В. визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.309 та ч.2 ст.305 Кримінального
кодексу України, засуджено до 6 з половиною
років позбавлення волі з конфіскацією наркотичних засобів і майна.
Порушено 689 справ про порушення митних
правил, вартість предметів правопорушень сягнула
майже 7,3 мільйона гривень, причому,
87,9 відсотка справ з реально вилученими предметами. Серед цієї кількості 40 справ окремої
категорії, вартість предметів правопорушень
склала 5,6 мільйона гривень. Середня вартість
предметів порушень митних правил у справі становить 10,5 тисячі гривень.
Передано до суду 603 справи на суму 3,8
мільйона гривень, судом прийнято рішення
по 627 справах на суму 4,2 мільйона гривень.
Конфіскація застосована по 610 справах на суму
1,8 мільйона гривень, накладено штрафів по 17
справах на суму 65,4 тисячі гривень. Судом справи не закривалися, на доопрацювання не направлялися та не перекваліфіковувалися.
Митницею прийнято рішення по 70 справах, за результатами розгляду яких порушено 8
кримінальних справ на суму 2,5 мільйона гривень, по 61 справі накладено штрафів на загальну суму майже 30,5 тисячі гривень. Також не
виносилися рішення про закриття справ про порушення митних правил.
Інформація надана прес-службою Вінницької митниці.
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
6
Наворот дозволений. Розумні технології стають
головним критерієм при виборі автомобіля
Замість обсягу двигуна і кінських сил приходять нові критерії вибору автомобіля – електронні
примочки, «розумні» технології, здатні фактично
самостійно ним управляти.
Досвідчені автолюбителі називають невмілого
водія «прокладкою між кермом і сидінням».
Сьогодні ця метафора знаходить інший сенс. В
автомобілі починає домінувати електроніка.
Нічого поганого в цьому немає, адже всі
інноваційні системи працюють на безпеку, комфорт, економію та екологію. А охочим поганяти і
посперечатися з законами фізики завжди раді в
автомобільному спорті.
В Україні мода на допоміжні електронні системи тільки починається. Але, як прогнозують
фахівці, вона стане помітною вже в 2012 році.
«Розумні» технології стають доступнішими – переходять із преміум-класу на більш масові марки
і моделі авто.
А деякі системи незабаром можуть стати
обов'язковими в базових комплектаціях, як колись паски безпеки. «Фокус» обрав п'ять «розумних» технологій, які, на думку експертів компаній
«Віннер Імпортс Україна» і «Порше Україна», в
2012 році будуть найбільш затребуваними серед
українських водіїв.
Park Assist
Ця система повинна стати головним хітом
на українському ринку – її вже встановлюють
Volkswagen, Audi, Toyota, Ford, підтягуються й
інші виробники. Тепер, щоб припаркуватися, досить натиснути одну кнопку.
Park Assist сам знаходить достатнє за розмірами
паркувальне
місце,
розраховує
необхідну
траєкторію і бере на себе рульове керування.
Водій лише регулює педалями швидкість парковки.
Area View
Ще одна система, яка допомагає паркуватися. І не тільки. Area View – це чотири камери,
які виводять на дисплей круговий огляд машини,
навіть вид зверху. Система дозволяє, не пошкодивши свій автомобіль і максимально безпечно
для інших учасників руху, виїхати з парковки, пе-
ресуватися вузькими вулицями або підкорювати
бездоріжжя.
City Safety
На низьких швидкостях автомобіль сам
гальмує, якщо бачить перешкоду. Активувати систему зручно в пробках або тягучках, де постійно
трапляються дрібні ДТП.
На трасі можна «наказати» City Safety
слідувати за машиною, що йде попереду, не перевищуючи задану дистанцію та її швидкість. Ця
система встановлюється на автомобілях Volvo
вже кілька років.
Але тепер її використовує і Ford, в цьому ж
напрямку працюють інші марки. BMW розробила систему, яка реагує на перешкоди навіть у
темний час доби.
Dynamic Light Assist
Кожному водієві для нічної поїздки по трасі
доводиться постійно перемикати дальнє і ближнє
світло фар, щоб не сліпити зустрічних.
Volkswagen вирішив цю проблему, створивши
систему Dynamic Light Assist: як тільки в поле
зору камери (до 1000 м) потрапляє зустрічний
автомобіль, ступінь освітлення фар змінюється.
Ще одна особливість цих фар – реагувати на дії
кермом, більше висвітлюючи ту ділянку дороги,
на яку повертає водій.
Stop & Start
Режим холостого ходу складає близько 30%
загального часу роботи двигуна. Система Stop &
Start дозволяє заощадити до 10% на витраті палива і знизити кількість шкідливих викидів, автоматично вимикаючи двигун при кожній зупинці
машини (на світлофорах, у пробках і т.д.) і вмикаючи натисканням на педаль зчеплення.
На гібридних авто ця система встановлюється
давно, але зараз її починають використовувати практично всі провідні автовиробники. Міжнародна компанія Strategy Analytics
прогнозує, що до 2015 року кожен другий легковий автомобіль, що сходить з конвеєра, буде
оснащений Stop & Start.
Сергій Болотников,
Фокус, autonews.rbc.ua
ÓÂÀÃÀ! ÏÎÑËÓÃÀ
•Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ òåìàòè÷íèõ êóðñ³â ç ï³äãîòîâêè òà
ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â (ôàõ³âö³â і ñïåö³àë³ñò³â ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³).
•Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ïðåçåíòàö³é, êîíôåðåíö³é ç âðàõóâàííÿì ïîáàæàíü
çàìîâíèê³â.
• Ëåãàë³çàö³ÿ äîêóìåíò³â ó ì³í³ñòåðñòâàõ Óêðà¿íè òà ïîñîëüñòâàõ ³íîçåìíèõ äåðæàâ.
•Ï³äãîòîâêà ïàêåòó äîêóìåíò³â äëÿ ïîäàííÿ â ïîñîëüñòâà ³íîçåìíèõ äåðæàâ.
•Òóðèñòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü:
-îðãàí³çàö³ÿ çàêîðäîííèõ ä³ëîâèõ ïîäîðîæåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äâ³äóâàííÿì ì³æíàðîäíèõ
âèñòàâîê, ó÷àñòþ ó ñåì³íàðàõ, ïîøóêîì ïàðòíåð³â і óêëàäàííÿì êîíòðàêò³â;
-êîíñóëüòàö³¿ òà îðãàí³çàö³ÿ â³äïî÷èíêó çà êîðäîíîì і íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç âðàõóâàííÿì
³íäèâ³äóàëüíèõ ïîáàæàíü ê볺íò³â.
Îðãàí³çàö³éíèé â³ää³ë òà Òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ ³ííèöüêî¿ ÒÏÏ.
21050, ì.³ííèöÿ, âóë.Ñîáîðíà, 67, ê.103. Òåë.: (0432) 525962, ôàêñ: (0432) 520712.
E-mail: [email protected] Http//www.cci.vn.ua
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
7
Торгувати загальнонародними
надбаннями не можна
Останнім часом суспільство спостерігає
за
дискусією
щодо
порядку
продажу
газотранспортної системи. Називають вже її
орієнтовну ціну – 20 мільярдів доларів. Фахівці
називають ціну в 5 разів більшу.
Паралельно повним ходом іде приватизація
енергопотужностей: Донбасенерго, Київенерго,
Дніпроенерго… По-тихому пішов з молотка Укртелеком. Ось-ось приймуть закон про продаж
землі.
В програмі приватизації на 2012-2014 роки
передбачається продаж Одеського припортового заводу, подрібнення підприємств і розпродаж всіх залишків на 40 мільярдів гривень!
Не виключено, що скоро і «Укрзалізниця»
піде з молотка, на це вказує оптимізація, яка
проводиться у відомстві, що веде до закриття
всіх неприбуткових маршрутів потягів. При
цьому про людей ніхто не думає.
Пояснення всьому цьому одне – криза!
Кризи були і будуть. Але що будуть продавати наші діти? Землю, воду, сировину. Не зможуть. Бо нинішні владці все продадуть. І буде,
як у Великого Тараса, – на рідній, та не на
своїй землі!
Думаю, невже немає меж жадобі до багатства і де та межа?
Кожна країна мусить мати становий хребет
економіки. Це те, без чого вона жити не може.
Природні монополії, енергетика, природні ресурси – це загальнонародні надбання. Це
джерело стабільного наповнення бюджету, це
можливість здійснювати функції держави.
Хіба ми вже забули про відмикання світла
в операційних палатах, на пускових ракетних
установках тощо? Які ціни будуть на газ, воду,
тепло після приватизації? Що буде зі школами, дитсадками, армією, лікарнями? Чому
Академія наук, вчені України нічого не кажуть
про наслідки всього цього безумства, не пропонують альтернативних шляхів?
Дивіться: в Україні найменші запаси питної
води в Європі. За оцінками екологів її залишків
ледь вистачить на 50-70 років. А водойми йдуть
в приватні руки.
Здається, що український корабель втратив
остаточно курс і пливе невідомо куди. Хибна
думка, яка нав’язується останні десятиліття,
що держава нічого не може, що державна власність неефективна, в своїй реалізації
дійшла до маразму.
У Франції «Франс де електрик», «Франс де
газ» – державні, і країна добре живе. Америка
скуповує у власність держави землю, накопичила вже 60% її кількості і живе собі. Ізраїль не
торгує землею і вирощує найвищі врожаї. А ми
куди йдемо?
Де інноваційний розвиток, де ГРІНтехнології, де альтернативна енергетика?
Нічого немає. Є боротьба за владу, знищення конкурентів, шалений потяг до збагачення,
казкова нерівність між людьми і все.
Невже ніколи не зупинимося, не подумаємо,
не порадимося із людьми і не зробимо правильних кроків? Настав час.
Станіслав Ніколаєнко,
голова партії «Об’єднані ліві і селяни»,
«Українська Правда».
ÓÂÀÃÀ! ÏÎÑËÓÃÀ
ÐŪÑÒÐÀÖ²ß, ÎÕÎÐÎÍÀ ÒÀ ÎÖ²ÍÊÀ
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍί ÂËÀÑÍÎÑÒ²:
• òîðãîâ³ ìàðêè (ÒÌ);
• âèíàõîäè;
• êîðèñí³ ìîäåë³;
• ïðîìèñëîâ³ çðàçêè;
• êîìåðö³éí³ (ô³ðìîâ³) íàçâè;
• îá’ºêòè àâòîðñüêîãî ïðàâà òà ñóì³æíèõ
ïðàâ.
ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ÓÑ²Õ ÂÈIJ ÄÎÊÓÌÅÍҲ Ç
² ÍÀ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ (20 ÌÎÂ):
• çàñâ³ä÷åííÿ ïåðåêëàä³â;
•ïîñëóãè ïåðåêëàäà÷³â ïðè òåëåôîííèõ
ïåðåãîâîðàõ, ëèñòóâàíí³;
• cóïðîâ³ä
ïåðåãîâîð³â,
ïðåçåíòàö³é,
ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé, ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ
çàõîä³â.
ÏÎØÓÊ ÏÀÐÒÍÅÐÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ
Ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³:
•ñîòí³ êîìåðö³éíèõ ïðîïîçèö³é ç äåñÿòê³â
êðà¿í
ñòîñîâíî
êóï³âë³,
ïðîäàæó,
ïàðòíåðñòâà;
•áàçè äàíèõ âèðîáíèê³â, ³ìïîðòåð³â,
åêñïîðòåð³â ïî 121 êðà¿í³ ñâ³òó!
³ää³ë çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â òà ïåðåêëàä³â ³ííèöüêî¿ ÒÏÏ.
21050, ì.³ííèöÿ, âóë.Ñîáîðíà, 67, ê.206. Òåë./ôàêñ: (0432) 520354, 525966. E-mail: [email protected]
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
8
Паркувальникам знову
дозволили збирати гроші
з українців
Кабінет Міністрів переніс на весну обов'язкове
оснащення парковок паркоматами та автоматичними в'їзними та виїзними терміналами.
«Введення паркоматів відкладається на один
квартал – до 31 березня включно», - заявив міністр
регіонального розвитку, будівництва і житловокомунального господарства Анатолій Близнюк.
До прийняття такого рішення уряд спонукали
численні звернення органів місцевої влади й самоврядування.
«Далеко не всі міста, на відміну від мільйонників,
мають достатньо розвинену сферу паркування, оператори ринку часто не мають достатнього обсягу
коштів на значні інвестиції, якими є придбання й
обслуговування паркомата або термінала», - пояснив міністр.
ТСН, autonews.rbc.ua
«Пластикова» революція
не загорами
У маленьких магазинчиках, перукарнях, а також
на базарних лотках вже зараз повинні працювати
термінали для безготівкового розрахунку, пише ТСН.
Це постанова уряду, яка стосується навіть невеликих міст з населенням у 25 тисяч жителів. Уряд постановив: кожному намету – по терміналу. Винятки
становлять продавці на базарі. Устаткування повинні
придбати підприємці і у сфері послуг — власники
перукарень, автосервісів.
Колишній банкір, а нині віце-прем'єр Тигипко говорить: по кишенях підприємців установка терміналів
не вдарить. Він пояснює, що, як правило, це устаткування належить банкам, банкіри на це витрачатимуть гроші. Така щедрість банкірів — не дарма. 2%
від вартості кожної покупки через термінал отримує
той же банк.
Тим часом українці у своїй більшості не готові до
електронних розрахунків. Навіть у великих містах,
де є можливість розраховуватися карткою, лише кожен п'ятий застосовує електронний гаманець у магазинах. Серед 30 мільйонів українців, що мають
банківські карти, — більшість користується ними,
лише щоб зняти готівку.
Проте власників магазинів і закладів сфери обслуговування, які не матимуть терміналів для розрахунку, — каратимуть. Поки сума штрафів складе від 34
до 170 гривень.
Фінансовий навігатор TRISTAR.com.ua
Янукович дозволив бензину
подорожчати
У січні Віктор Янукович підписав зміни до Податкового кодексу. Зокрема цей закон підвищує ставки акцизів на спирт та алкогольні напої, тютюнові
вироби, нафтопродукти, автомобілі та інші товарні
групи.
Збір з 1 тонни авіапалива зросте з €28 до €30, або
на 7,14%. З тонни бензинів з вмістом біоетанолу та
без нього – з €182 до €198, або на 8,8%.
«Економічна правда».
№02 (155), лютий 2012 року
Стан ринку праці
Вінниччини та
надання соціальних
послуг обласною
службою зайнятості
у січні-грудні
2011 року
У січні-грудні 2011 року в обласній службі
зайнятості зареєстровано 53,5 тис., а усього
перебувало на обліку 83,8 тис. незайнятих громадян. З них мали статус безробітного 71,4 тис.
осіб, отримували допомогу з безробіття 65,3
тис. осіб. В загальній чисельності безробітних,
що перебували на обліку, 41% складають
мешканці міської, 59% – мешканці сільської
місцевості. Середня тривалість перебування
безробітних на обліку в службі зайнятості становить 5,9 міс. (за цей період 2010 р. – 5,6
міс.).
Протягом року від 7 тис. роботодавців до
центрів зайнятості надійшли дані про наявність
40 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були продавці продовольчих і непродовольчих товарів, охоронники, водії, кухарі,
трактористи, слюсарі-ремонтники тощо. Користувалися попитом на ринку праці також
фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема бухгалтери, менеджери, інженерипрограмісти.
На кінець грудня на 27,1 тис. осіб, які шукали роботу за допомогою центрів зайнятості,
налічувалося 570 вакансій, у т. ч. для робітників
– 323 , службовців – 186, для осіб, які не мають спеціальної підготовки, – 61. На кожне
вільне робоче місце претендувало, у середньому, 47 шукачів роботи (на цю дату у 2010-му
– 49).
Службою зайнятості вживалися заходи
щодо забезпечення більш ефективного використання наявної бази даних вакансій. Рівень
забезпечення робочою силою роботодавців
з числа тих, що звернулися з цього питання,
та рівень укомплектування вакансій, як і в
січні-грудні 2010 року, становить, відповідно,
88,8% та 76,6%.
За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 34,4 тис.осіб (41,1% від усіх, що
перебували на обліку), проходили професійне
навчання, перенавчання або підвищення
кваліфікації 8556 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 9949 осіб; охоплено профорієнтаційною роботою 80,6 тис. осіб.
Порівняно з 2010 р. чисельність працевлаштованих зросла на 5,5%, охоплених оплачуваними громадськими роботами – 14,8%, профнавчанням – на рівні 2010 року.
Кожні дев'ять з десяти безробітних, які
перебували на обліку, отримували допомогу з
безробіття.
Інформація
Ділові зв’язки
9
Основні показники стану ринку праці та обсягів соціальних послуг, що надавалися
незайнятим громадянам Обласною службою зайнятості Вінниччини
Фактично
№
п/п
Показники
2009 р.
1
1
2
3
Перебувало незайнятого населення на
43216
обліку в службі зайнятості на початок року
2 Звернулося до обласної служби зайнятості
48167
за сприянням у працевлаштуванні
3 Усього незайнятого населення на обліку в
91383
службі зайнятості (ряд.1+ряд.2)
4 Чисельність незайнятого населення на
26814
обліку в службі зайнятості на кінець періоду
5 Вивільнено працівників з підприємств у
зв’язку зі змінами в організації виробництва 3185
і праці
6 Наявність вільних робочих місць (вакантних
562
посад) на кінець періоду
7 Навантаження на 1 вакансію (кількість
претендентів на 1 вільне робоче місце) на
48
кінець періоду
8 Середня тривалість перебування
6,8
безробітних на обліку в службі зайнятості
(місяців)
9 Середній розмір допомоги з безробіття (грн) 568,2
10 Працевлаштовано за сприяння служби
30648
зайнятості – усього
10.1 Рівень працевлаштування (%)
33,5
11 Залучено до оплачуваних громадських
7142
робіт
11.1 Рівень залучення до громадських робіт (%)
7,8
12 Проходили професійну підготовку,
8010
перепідготовку, підвищення кваліфікації
12.1 Рівень охоплення безробітних професійним
10,1
навчанням (%)
13 Надано профорієнтаційних послуг (чол.)
85828
Січень- Січень% гр.5
% гр.7
грудень грудень
до гр.3
до гр.6
2010 р. 2011 р.
4
5
6
7
62,0
26814
30253
112,8
116,4
56080
53512
95,4
90,7
82894
83765
101,1
112,8
30253
27062
89,5
110,6
3522
3074
87,3
108,9
612
570
93,1
102,1
49
47
96,0
82,4
5.6
5.9
104,5
117,7
668,8
813,5
121,6
106,5
32628
34409
105,5
Х
39,4
41,1
х
121,3
8665
9949
114,8
Х
10,5
11,9
Х
106,0
8492
8556
100,8
Х
12,2
12,0
х
92,4
79284
80618
101,7
13.1 Рівень охоплення профорієнтаційними
93,9
х
95,6
96,2
послугами (%)
14 Чисельність зайнятого економічно активного населення, визначена за методологією
Міжнародної організації праці, відповідної вікової групи:
- у віці 15-70 років (тис. осіб)
693,5
100,1
698,1*
702,6*
з них – працездатного віку
614,4
100,2
617,0
620,6
15 Чисельність безробітних з числа економічно активного населення:
- у віці 15-70 років (тис. осіб)
82,6
93,1
76,4
74,8
з них – працездатного віку
82,6
93,1
76,4
74,8
16 Рівень безробіття, у % до економічно активного населення відповідної вікової групи:
10,6
х
9,9
9,6
- у віці 15-70 років (%)
Довідково: у середньому в Україні
8,8
х
8,0
7,8
з них – працездатного віку (%)
11,9
х
11,0
10,8
Довідково: у середньому в Україні
9,6
х
8,7
8,5
*
х
100,1
100,1
98,0
98,0
х
х
х
х
дані за 9 місяців
надана Вінницьким обласним центром зайнятості.
№02 (155), лютий 2012 року
10
НА ЗАМІТКУ
Ділові зв’язки
Джин
Джин – це міцний (в середньому близько
45%) алкогольний напій, що отримується шляхом
перегонки зернового спирту з настоєм ялівцевих
ягід. Його назва походить від французького слова genievre, що означає «ялівець». Винахід джину приписується голландцеві Франциськусу
Сильвіусу, що жив у XVI столітті, – професорові
медицини Лейденського Університету. Саме він
вперше дистилював ягоди ялівцю зі спиртом.
Втім, спиртні настої ялівцю були широко відомі
і до цього як відмінний лікувальний засіб. Вважалося навіть, що вони здатні захистити людину
від бубонної чуми. Невідомо, чи так це насправді
(свідків же не залишалося), але те, що ялівець
активно застосовувався при лікуванні хвороб нирок, – дійсна правда. Нові ліки, створені професором Сильвіусом, виявилися дуже приємними на
смак. Вони швидко завоювали любов голландців:
англійські солдати, що були у ті часи союзниками
голландців, теж звернули на нього увагу. Напій
отримав прізвисько «Голландська доблесть» і
був доставлений до Англії. Там джин знайшов
свою другу батьківщину і змінив ім'я: британці
скоротили складну голландську назву до просто
«джин» (Gin).
У XVII столітті англійці почали виробляти свій
власний джин, що став особливо актуальним
після того, як у 1689 році була накладена заборона на імпорт до Англії французьких товарів,
у тому числі і алкогольних напоїв. Деяке послаблення податкового законодавства привело до
того, що в Англії стала вироблятися
величезна кількість джину, вдесятеро
більше, чим раніше, причому частенько - кустарним способом. Можна сказати, що джин тоді не виготовляли
лише найледачіші. Як наслідок, джин
став набагато дешевший за інше
спиртне, що, у свою чергу, призвело
до тотального збожеволення на ньому
нижчих верств населення. Це вельми красномовно відбито, зокрема, на
гравюрі знаменитого англійського художника Уїльяма Хогарта «Джинний
провулок» («Gin lane»): вщент п'яна
мати впускає своє немовля зі сходів
і навіть не помічає цього. Такого неподобства англійці, як ярі поборники моралі та
моральності, допустити не могли. Британський
уряд вимушений був вжити заходи: після введення суворіших правил ліцензування і
оподаткування джин подорожчав і
став недоступний для бідняків.
З роками джин мінявся: спочатку
він був солодкуватим з дещо грубим
смаком, потім, з удосконаленням
технології виробництва – сухішим,
ароматнішим і вишуканішим. І... його
полюбили аристократи. Джин користувався не меншою популярністю,
чим вишукані бордоські вина. Про
випадки пияцтва в аристократичних
колах зі зрозумілих причин не говорилося, проте, джин знову придбав
широку популярність. Цьому спри-
№02 (155), лютий 2012 року
яв також винахід у XVIII столітті
тоніку (содової води з додаванням хіни), який спочатку використовувався як засіб від малярії,
що згодом здобув славу кращого
компаньйона джину.
Сьогодні
у
світі
існує
два типи джину. Перший і
найпоширеніший – сухий. Часто джини такого типу носять
назву London Dry (Лондонський сухий). Принцип
його виготовлення полягає у тому, що у спирт
(зазвичай зерновий), безбарвний і без запаху, додаються ароматичні компоненти і дистильована вода. В окремих випадках
спирт знову дистилюють і розбавляють. Як ароматизатори використовують не лише ягоди ялівцю, але ще і дягель, кардамон, корицю, апельсинові і
лимонні кірки, фіалковий корінь, аніс
та інші добавки (як у «натуральному» вигляді, так і настояні на спирту).
Кожен виробник використовує свою
«секретну формулу» для досягнення
неповторного аромату напою (так, в
рецептуру відомого джину Gordon’s
входить у цілому більше 120 ароматичних компонентів). Міцність сухого
джину від 40 до 47%. Він зазвичай не
витримується.
Другий тип – голландський. Відрізняється тим,
що ягоди ялівцю спочатку змішують із зерновим суслом, а потім методом перегонки отримують так зване «солодове вино» з вмістом спирту
50-55%. Його розбавляють водою, знову додають
ялівець і інші добавки і переганяють повторно.
Міцність готового продукту зазвичай складає
близько 35%. Як правило, голландські джини мають золотистий колір. Це досягається або за допомогою нетривалої витримки у дубових бочках,
або додаванням карамелі. Не зважаючи на те, що
у голландський джин додається менше ароматичних інгредієнтів, він володіє яскраво вираженим
зерновим запахом.
Проте назви типів джину «Лондонський» або
«Голландський» зовсім не означають, що вони
виробляються виключно у цих країнах. Джин,
особливо сухий, активно виготовляють у США
і в більшості країн Європи. Цей напій не має
«постійної прописки», як, скажімо, коньяк або
текіла; виробляти джин або схожі з ним напої
можна в будь-якій країні.
Найвідоміші марки джину:
Gordon's Dry, Beefeater, Plymouth Gin, Old
Tom Gin, Golden Gin, Gilbey's, Greenall's Original,
Bombay Sapphire і багато інших.
У США випускаються Seagram's Extra Dry; у
Франції – Old Lady's, Black Jack, Bosford;
в Іспанії – Giro, Larios, Rives; у Голландії –
Genever V.O., Claeryn і інші.
У Росії та країнах СНД також виробляють
джин сухого типу: «Балтійський», «Петровський», «Капітанський», «Алкон».
Журнал «Империя Вкуса», «Мир Вина».
Ділові зв’язки
11
ФорумиЯрмарки Виставкиілові зустрічі
Д
ВИСТАВКОВІ ЗАХОДИ, ЩО ВІДБУДУТЬСЯ У
січні–березні 2012 року
24 – 27 січня – щорічна виставка «ПРиМУС: АРХіТЕКТУРНЕ СКЛО 2012», в рамках якої
відбудеться IX Міжнародний конгрес «ВІКНА. ДВЕРІ. ФАСАДНІ СИСТЕМИ. АРХІТЕКТУРНЕ СКЛО».
Організатор: Примус Україна. Місце проведення: Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».
Для довідок: тел.: (044) 537-69-99, факс: (044) 537-69-96.
24 – 27 січня – XXIII Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра «LEATHER
AND SHOES 2012'1». Організатор: Національний шкіряно-взуттєвий союз України. Місце проведення:
Міжнародний виставковий центр, м.Київ.
Для довідок: тел.: (044) 254-63-80, (098) 055-55-55, (097) 088-88-88.
1 – 4 лютого – Х Ювілейна виставка подарунків «WORLD of GIFTS». Спеціалізована виставка
садово-паркового декору «OUTDOOR». Міжнародна виставка декору та предметів інтер’єру «DECOR».
Х Міжнародна виставка посуду «TABLEWARE». Організатор: Парус Експо Медіа. Місце проведення:
Міжнародний виставковий центр, м.Київ.
Для довідок: тел./факс: (044) 484-68-91.
7 – 10 лютого – Міжнародна виставка тваринництва та птахівництва «AGRO ANIMAL SHOW».
VІІІ Міжднародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства (признана
UFI) «ІНТЕРАГРО 2012». Організатор: ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Місце
проведення: Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».
Для довідок: тел.: (044) 490-64-69, факс: (044) 461-93-68.
10 – 12 лютого – виставка «Ідеальне весілля». Місце проведення: Національний центр
«Український Дім».
Для довідок: тел.: (044) 272-33-44, (067) 226-33-44. E-mail: [email protected]
15 – 17 лютого – Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні».
Організатор: Виставкова фірма «КАРШЕ». Місце проведення: Національний центр «Український
Дім».
Для довідок: тел: (044) 461-96-47, 461-96-51, 461-91-06. Факс: (044) 461-91-04/05/06, 461-96-47, 461-9651.
15 – 17 лютого – Міжнародний форум здоров’я, краси та довголіття «HEALTHY NATION».
Організатор: «TreeExpo». Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, м.Київ.
Для довідок: тел.: (044) 423-30-89, 423-30-95, 423-30-96. Факс: (044) 423-30-97.
28 лютого – 1 березня – Промисловий ярмарок обладнання та технологій для тепличної галузі
«Тепличне господарство». Організатор: S-TEAM. Місце проведення: Виставковий центр
«КиївЕкспоПлаза».
Для довідок: тел.: (044) 383-18-54, факс: (044) 454-26-45.
28 лютого – 2 березня – Спеціалізована виставка технологій промислового холодопостачання «Промисловий холод». VIII Міжнародна спеціалізована виставка «Франчайзинг 2012».
Виставка технологій і обладнання для торгівлі «МаРГо Магазин 2012». Організатор: Компанія
«Євроіндекс». Місце проведення: Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».
Для довідок: тел.: (044) 461-91-21, 461-93-01.
29 лютого – 2 березня – Міжнародна виставка інтер’єру, оздоблення та дизайну «KyivInteriors».
Міжнародна будівельна виставка «KievBuild». Київська міжнародна виставка «ОХоРоНА, БЕЗпека і ПРОТИпожежний ЗАхист – КIPS». Міжнародна виставка дорожної, будівельної та
підйомно-транспортної техніки, обладнання, машин та механізмів для гірничодобувної промисловості
«ConMac Ukraine». Міжнародна виставка «Landscape & Garden Ukraine». Міжнародна виставка інструментів, кріплення, матеріалів і садового інвентаря «Intertool». Організатор: «Прем’єр
Експо». Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, м.Київ.
Для довідок: факс: (044) 496-86-46.
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
12
ПСИХОЛОГІЯ
Учимся управлять
гневом
Как правильно злиться
До сих пор помню слова своего отца, произнесенніе когда-то:
«А на папу злиться – нельзя!».
Тогда почувствовала жуткую
растерянность, гнев и обиду. И
даже понимание того, что он
так говорил из своего страха и
неумения справляться с моей
детской агрессивностью, не отменяет тех моих переживаний.
А детский опыт – так или иначе
– становится основой взрослой
жизни.
Думаю, и вам, уважаемые читательницы, есть что вспомнить
про родительские запреты и непринятие. Особенно – вашего
детского раздражения, злости,
гнева или ярости. Это могли
быть прямые послания родителей: «не злись», «злиться плохо,
некрасиво…». Или же – уход
мамы/папы в момент злости ребенка, угрозы: «Замолчи, а то…!»
и т.д. Во взрослом возрасте мы
начинаем запрещать злиться самим себе. Блокируя – осознанно или нет – все порывы высказать свое негодование, которое
копится внутри и постепенно
превращается в ярость. У одних
людей потом неожиданно появляются болезни сердца, сосудов,
головные боли. Другие – могут,
что называется, «сорваться» на
кого-то из-за мелочи.
Впрочем, это все можно исправить. Научившись осознавать свои эмоции и грамотно с
ними обходиться. Ведь здоровая
агрессия – это очень хорошо!
Именно она помогает нам двигаться по жизни, принимать решения, отстаивать свои границы, удовлетворять потребности.
Вопрос только в том, как выражать агрессию и при этом не терять отношения со значимыми
людьми.
Предлагаю вам пройти маленький тест. Поиграем в «сантехников эмоций». Возьмите
карандаш, ручку или фломастер
и посмотрите на рисунок, где
изображены четыре краника:
страх, печаль, злость и радость.
Вам нужно нарисовать, как бежит из них вода. Поразмышляйте, как вы в вашей жизни
выражаете обозначенные эмоции? Сдерживаете ли, или они
№02 (155), лютий 2012 року
«льются» со всей силы,
с брызгами? Не лукавьте – будьте честны сами
с собой! После того, как
вы дорисовали потоки
воды, – посмотрите на
них. Какие эмоции у вас
выражаются свободно, а
какие – «текут тоненькой струйкой» или вообще не
появляются? Как течет вода в
кранике «злость»? Прорисованы ли капли, какой величины поток, он бурлит или течет
плавно? Какой он по сравнению с другими? Если поток
злости маленький, скудный,
течет вяло – это значит, что
вы не даете в полной мере
выходить вашей злости. Результат – скорее всего, вы
заменяете ее другой эмоцией. Например, краник страха
очень активный, или краник
радости. Но чтобы человеческий организм гармонично
функционировал, абсолютно
всем эмоциям важно иметь
свое место и выражаться на
все 100%.
Как осознавать и проявлять гнев
Итак, вы поняли, что краник злости у вас работает не
на всю мощность. Что же делать? Ясно, что выражать эту
эмоцию бесконтрольно – рискованно. Это может задеть
других людей, и они перестанут с вами общаться. Предлагаю практические шаги,
которые помогут безопасно
обойтись со своей агрессией.
1 шаг. Осознание.
Подумайте: на кого из людей вы больше всего сдерживаете гнев? Или злость, или
раздражение? А может быть
это вообще – ярость, бешенство? Или холодная ненависть? Это могут быть очень
близкие и любимые вами
люди. Не бойтесь себе признаться: чаще всего – именно
на тех, кого мы очень любим,
мы больше всего злимся. Это
– нормально.
2 шаг. Поиск причины.
Поразмышляйте:
какова
главная причина вашей злости на этих людей? Вспомните
былые ситуации, когда ярче
всего чувствовали возмущение.
Какая ваша потребность при
этом была ущемлена? Что бы
вы хотели в этой ситуации сделать для себя? И почему – не
смогли?
3 шаг. Выражение.
Если вы сейчас почувствовали злость – попробуйте
описать какие ощущения вы
испытываете. У вас быстрее
забилось сердце, стало жарко,
руки сжались в кулаки? Как вы
ощущаете злость, гнев в теле?
Запишите отмеченное на бумаге – это очень важно. А теперь
возьмите отдельный лист бумаги и попробуйте изобразить
ваш гнев. Это может быть все,
что угодно, – зверь, сказочный
герой, или просто мазки, штрихи, что-то бесформенное. Нажимайте на карандаш так, как
хотите, рисуйте столько линий,
сколько хочется.
4 шаг. Вербализация.
Теперь вы знаете, на кого,
за что и как вы злитесь. Похвалите себя за проделанную
важную работу! Последний шаг
– сказать о своих чувствах тем,
кому они адресованы. Этот шаг
самый трудный и может потребовать времени. Если вы чувствуете, что не готовы, лучше
дождаться более безопасного
момента. Если же ресурс поговорить с человеком есть –
вперед! В диалоге старайтесь
пользоваться «я-сообщениями».
То есть, не спешите обидеть собеседника и наговорить ему,
какой он плохой. Говорите о
себе – это самый лучший вариант во всех отношениях. Говоря
о себе, вы не сможете никого
обидеть. Скажите о своих чувствах прямо: я злюсь. Опишите
ситуацию, в которой вы почувствовали гнев, и как вы его почувствовали. Например, «когда
ты сказала то и то, я почувствовала гнев – стало жарко, руки
Ділові зв’язки
вспотели, очень забилось сердце». Затем – объясните, как бы вы хотели,
чтобы эта ситуация обернулась. Какая
ваша потребность не удовлетворилась.
Предложите собеседнику вместе поискать способы договориться. Выслушайте его точку зрения, его мотив и
потребность. Попробуйте найти компромисс, чтобы было хорошо обоим.
Конечно, эти шаги даются непросто.
Некоторые люди годами учатся осознавать, выражать и вербализировать
свои чувства. Но ничего не получает
тот, кто ничего не делает. Пробуйте!
Возможно, что все сразу сделать не
удастся. Но все равно – это будет
для вас ценным опытом. Глядишь, на
какой-то из попыток вы почувствуете,
как вам стало радостно! От того, что
не скрыли от человека своих искренних чувств, поделились с ним, и нашли
выход, устраивающий всех. В этом –
настоящая близость в отношениях!
Агрессия – это хорошо или плохо?
Слово «агрессия» произошло от латинских слов gradї (шагать, ступать,
продвигаться) и ad – что переводится
как «к, на». Получается, агрессия –
это то же самое, что «шагать к…». Например, когда мы опаздываем на работу и нужно втиснуться в заполненную
маршрутку – мы проявляем агрессию, подвигая других людей. Или когда нужно выступить на собрании, принять важное решение, купить то, что
вам нужно, а не то, что хотят продать.
Без здоровой агрессии человек бы не
смог нормально жить и удовлетворять
свои потребности. Поэтому, агрессия
– это хорошо. Конечно, страшно, когда она накапливается и выливается на
других людей яростью – телесными
повреждениями, унижением чести и
достоинства. Но в случае правильного
обхождения с этой энергией – именно она помогает нам достигать своего
счастья.
Когда злость просто разрывает...
Вы почувствовали гнев, а возможности его безопасно выразить человеку, на которого злитесь, прямо сейчас
– нет? Вот быстрые и эффективные
способы «сбросить напряжение»:
• Порвите бумагу, сломайте карандаш.
• Побейте подушку, побоксируйте в нее.
• Если есть возможность – позанимайтесь спортом, пробежитесь, сделайте зарядку.
• Нарисуйте свое состояние. Как
угодно и чем угодно.
• Если есть возможность уйти от
людей и покричать – кричите. Даже
используя «неприличные слова».
Елена Митина, психолог.
«У ПСИХОЛОГА».
13
прес-служба АМКУ інформує
ПРИПИНЕНО ПАРАЗИТУЮЧУ
КОНКУРЕНЦІЮ НА РИНКУ
СОНЯШНИКОВОГО НАСІННЯ
Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ
«Продснек» (м.Васильків, Київська обл.) і ТОВ «Торговельна фірма «Веста» (м. Київ) загалом на 22 тис. грн за
недобросовісну конкуренцію.
Як встановив Комітет, підприємства реалізовували соняшникове насіння ТМ «Сонечко» в упаковці, зовнішнє
оформлення якої імітувало упаковку аналогічної продукції
ТМ «Сонце» виробництва ТОВ ТД «Сонце» (м. Київ).
Так, ТОВ ТД «Сонце» раніше почало використовувати цей
дизайн та не надавало дозволу зазначеним підприємствам
на його використання.
Розслідування показало, що такі дії відповідачів були намаганням використати чужу ділову репутацію.
Під час визначення розміру санкцій враховано, що порушення відповідачі вчинили вперше та припинили його в
ході розгляду справи. Зокрема, ТОВ «Торговельна фірма
«Веста» – розробника дизайну упаковки – оштрафовано
на 20 тис. грн, ТОВ «Продснек» – виробника продукції –
на 2 тис. грн.
Недобросовісна конкуренція
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету
оштрафувало ФОП Мусійчук Г.А. на 2 тис. грн за
недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення
інформації, що вводить в оману. Як встановило Відділення,
підприємець повідомляв у рекламних листівках неточну
інформацію щодо акційних пропозицій продажу аксесуарів
до комп’ютерної та цифрової техніки. Такі дії вводили
споживачів в оману. Відповідач визнав і припинив порушення та зобов’язався сплатити штраф до державного бюджету.
Зловживання монопольним
становищем
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету
оштрафувало КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на
10 тис. грн за зловживання монопольним становищем.
Як встановило Відділення, підприємство нарахувало споживачам економічно необґрунтовану плату за послуги
централізованого опалення. Відповідач визнав і припинив
порушення та зобов’язався сплатити штраф до державного
бюджету.
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету
оштрафувало Барське КВУ ВКГ «Барводоканал» на
8 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Як
встановило Відділення, підприємство неправомірно стягувало зі споживачів плату за пломбування лічильників води.
Крім того, завищило норми витрат часу на видачу технічних
умов на водопостачання та водовідведення. Відповідач визнав і припинив порушення та зобов’язався сплатити штраф
до державного бюджету.
Інформація надана прес-службою АМКУ,
тел/факс: (044) 251-62-91, e-mail: [email protected]
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
14
СИМВОЛІКА
Символіка народного
розпису
Традиція настінного розписування виникла давно, але точних
вказівок, якщо не брати до уваги билинні розповіді про житла,
розписані зображеннями небесних світил, та археологічні розкопки київських помешкань IX–
XII ст. із залишками фрескових
картин, немає.
Про широке розповсюдження
цього виду народного мистецтва
XIX – початку XX ст. свідчать
численні дослідження у різних
регіонах України та літературні
джерела про селянський побут.
Вірогідно, настінний розпис
зароджується і розвивається як
зображення аграрно-обрядових і
магічних знаків. Пізніше виникає
звичай орнаментального, декоративного зображення таких
магічних знаків та зображень,
а з частковою втратою розпису
магічного, обрядового значення,
культового смислу він набуває
нового змісту й широкого розповсюдження. З XIX ст. починається
формування настінного розпису
виключно орнаментального характеру.
Настінний розпис належить
до найпізніших за часом виникнення видів народного мистецтва, тому увібрав у себе деякі
традиції та елементи, характерні
для вишивки, писанкарства, килимарства, виготовлення кахлів,
ткацтва тощо. Настінний розпис
інколи замінював прийоми прикрашення сільської хати, а інколи
співіснував з ними, виявляючи
і підкреслюючи архітектурну
конструкцію цієї хати.
Малюнок створювався без
попередніх ескізів, без розподілу
на етапи, здійснювався одразу, а
найчастіше просто поновлювався. Це робилось двічі на рік —
після нового мащення перед вес-
№02 (155), лютий 2012 року
няними й осінніми
святами. Займались
розписом
лише
жінки.
Фарби
були
переважно
природного походження: сажа,
сік лободи, ягоди бузини,
відвар цибулиння, сік вишень,
шовковиці, кручених паничів,
пелюсток соняшника, пасльону тощо, застосовували також
анілінові фарби та глини. Рослинний сік змішували часто
з білою перетертою глиною,
товченими вуглинами чи сажею, з червоною глиною, або
й просто поєднували різні глини. Це давало можливість майстриням одержати цілу палітру
різноманітних кольорів та їх
відтінків при розписуванні,
тому розпис двома-трьома фарбами майже не зустрічався.
Як в'яжучу речовину до саморобних барвників додавали яєчний жовток чи молоко,
фарба із таким додатком була
тривкішою і не линяла.
Пензлі робили із кошачої
шерсті, а щітки використовували будь-які, залежно від
необхідності, зрештою малювали і просто ганчіркою. Для
правильного зображення геометричних фігур та ліній використовували посуд, шнурки або ж виготовляли певні
фігури із картоплі.
Розпис починався і зосереджувався на печі, на комині,
потім малюнок переходив
на стіну, продовжувався над
вікнами, по кутках. На печі
зображували
схематичних
птахів
(павичів,
грифонів,
фазанів), дерево життя з птахами, спіралі, диски, що обертаються, хрести в колі, зигзаги, розетки, рослинні
орнаменти, напівовали,
різного роду сузір'я
– символіку ще від
первісних
часів.
На
стінах в основному малювали «древо життя»
з птахами і глечиком,
з якого росте кущ, що
має назву «вазон», часто малювались шлюбні
символи – виноград і
райські птахи.
Смислові
ознаки
народного розпису є частиною
фольклорно-образного
розуміння
дійсності,
природи,
космологічних уявлень народу. Тобто розпис виконував
роль своєрідного оживлення,
пов'язувався з життєтворчими
силами природи, тому основні елементи символіки відтворювали народні знання і
уявлення.
Оскільки розпис виник як
похідний від інших видів народного мистецтва, запозичення із них помітні. Так, ламана
зигзагоподібна лінія, обрамлена
двома прямими і перекреслена
між своїми зламами штрихами,
походить, очевидно, із ткацтва; орнаментальний візерунок
«косиці» знаходимо на давніх
виробах із глини; стилізований
листок лотоса – «курячі лапки»
– зустрічається у старовинних
рукописах;
спіралеподібний
«вертун» поширений у писанкарстві. Елементи та мотиви
настінного розпису надзвичайно подібні до загального характеру місцевих орнаментів
вишивки; різьбярства килимарства тощо. Але з часом
розпис стає самостійним видом творчості й набуває самостійності, системності, існує
та розвивається за своїми законами.
В основі образів розпису
лежить
аграрно-космологічна
ідея єдності життя людини і
природи. На це прямо вказує
і час створення та поновлення
малюнків – напередодні свята
Великодня, яке пов'язане ще
з часів язичництва з образом
воскресіння, торжеством краси
життя і природи.
Пильна увага до печі пояснюється традиційними уявленнями народу про вогонь як один
з елементів життєтворення.
До того ж, за народними віруваннями, охоронець дому, домашнього вогнища – домовик
– живе під піччю, та й культ
Ділові зв’язки
предків вимагав пильної уваги
саме до печі. Адже у старовину померлих ховали під вогнищем, а той факт, що розписом займались лише жінки,
які теж охороняли вогнище, вказує на безпосередній
зв'язок розпису із культовими
традиціями та обрядами.
Звичай покривати піч геометричними орнаментами та
деревом життя – відгомін
уявлень
дохристиянських
часів, коли дерева й рослини
єднали душі померлих і живих.
Отже, основним мотивом
розпису є зображення «древа життя», «вазона», який
може подаватись у вигляді
самостійної композиції або ж
бути елементом нескінченного
орнаменту – «стрічки». Цей
орнамент – один із найрозповсюдженіших у народному мистецтві. Його можна
знайти на вишивках, витинанках, килимах, кераміці, розписах на скринях, віконницях
тощо. «Вазон» поширений в
орнаментах народного мистецтва
багатьох
народів
Європи.
На Україні образ «древа
життя» має чітко виражене фольклорне походження.
Дерево з птахами виступає
символом світобудови. Триярусність світу передавалась
також ідеограмами, якими
найчастіше
розписувались
скрині, спинки саней тощо. У
таких ідеограмах великий солярний знак означає світило,
яке дає всьому життя, малі
солярні знаки, вазони, птахи – життя земне, а риби
чи змії – світ потойбічний.
Вазон з елементами виноградного листя та кетягів має
назву «чудесного дерева» і
символізує добробут сім'ї,
інколи – дівчину-наречену. З
часом, під впливом соціальноісторичних умов настінний
розпис як вид мистецтва почав втрачати своє значення
і замінюватись на інші види
вияву творчої фантазії.
Ці нові види відроджувались у нових формах і якостях, насамперед у малюванні на папері. Центром
так званих «мальовок» стало
село Петриківка на Дніпропетровщині. Від замінника
якихось деталей настінного
розпису у певних місцях хати
«мальовка» розвинулась у
самостійний вид мистецтва.
Дуже близький петриківський
розпис і до традицій писанкарства. У композиціях
петриківських майстрів центральний
ком-позиційний
елемент виділяли, що надавало малюнку вигнутої назовні
форми і посилювало враження округлості розмальованого
яйця.
Розпис на папері, як і писанка, символізує зародок
життя, циклічність розвитку
живого, цвітіння. У розписах
цієї форми, як і у настінному
розписі, постійно розробляються певні теми уславлення життя. Це букет, кущ чи
вазон, які теж символізують
«древо життя». Особливістю
петриківського розпису є те,
що, змальовуючи центральну
квітку, плід чи ягоду, розташовують їх так, щоб зобразити найпривабливіше, показати багато дрібних деталей,
підкресливши найвиразніші.
Квітка, як правило, повернута голівкою до глядача або
малюється
напівпрофільно
(нахилена
до
переднього
краю), можливе й цілком
профільне зображення. Характерними для Петриківки
є розгорнені до глядача листочки і профільне зображення квітки, чітке окреслення контурів різнобарвними
лініями, що вирізняє на
білому
тлі
найнезначніші
деталі. Розпис виконується
густими фарбами, і кожний мазок відтіняється від
сусіднього, у ньому все гранично виражене через форму,
лінію, колір. Жоден елемент
не накладається на інший,
скажімо, листок не затуляє
квітку, стебло або сусідній
листок. Така впорядкованість
йде від особливостей народного побуту, де ні в чому не
допускається зайвого нагромадження.
Традиції народного розпису і народного малярства розвиваються і в наш час. Усьому
світу відомі майстрині села
Петриківка, «наївний живопис» Катерини Білокур, Марії
Приймаченко та інших народних художниць здобув світове
визнання.
«Про Україну».
15
туристичний дайджест
Музичні подорожі
на 2012-й
Від Куби до Німеччини та Якутії
– яскравий маршрут для музичного паломництва пропонує туристичний портал Lonely Planet.
Переклад – Українська правда.
Життя
Мемфіс і дельта Міссісіпі,
Сполучені Штати
Не зважайте на костюми з
блискітками, велетенські комірці
й іншу фешн-атрибутику 1970-х
років, і візит до Грейсленду – оселі
Елвіса Преслі в Мемфісі – залишить у вас надзвичайно зворушливі
спогади.
Будучи у місті, не забудьте зазирнути на славнозвісну Sun Studios, де
свого часу починали такі зірки, як
Джонні Кеш.
Перехрестя, на якому легендарний блюзмен Роберт Джонсон
буцімто продав свою душу дияволові,
знаходиться у Кларксдейлі. Щороку
у квітні в місті відбувається Juke
Joint Festival.
Гавана, Куба
Музиці байдуже до політики, і на
Кубі почути її можна всюди. Однак
пару вечорів варто присвятити гаванському кварталу Ведадо. Серце
кубинської музики все ще б’ється
саме тут.
У El Hurón Azul грають джаз та
влаштовують шоу афро-кубинської
румби.
Ліверпуль, Англія
«Колиску» The Beatles, відомий
на весь світ Cavern Club («Клуб
Печера»), щоправда, реконструйований, тепер оточує цілий квартал – Cavern Quarter.
Ви можете поглянути на старі
будинки Джона Леннона і Пола
МакКартні, а потім вирушити на
таксі до оспіваної ліверпульською
четвіркою вулиці Пенні Лейн.
Берлін, Німеччина
Музичні шоу проходять у відреставрованому
Admiralspalast,
більш зухвалим та менш традиційним закладом є Chamaleon
Varietе, відверто непристойним –
постмодерністський Kit Kat Club.
Якутськ, Росія
Завершити цю музичну одісею
портал радить у «найунікальнішому
місті світу» – Якутську. Воно знаходиться в зоні вічної мерзлоти,
сюди не ходять потяги та немає
надійних доріг.
Попри це, кожного літа в Якутську проходить фестиваль Исиах – із
традиційною музикою, горловим
співом та стравами з конини.
Інтернет-газета «Вголос».
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
16
ТУРИЗМ
8 «гарячих» місць світу,
котрі варто відвідати
взимку
Зима асоціюється з холодом, снігом, морозом, і якщо
відпочинок – то переважно гірськолижний.
Проте є багато цікавих
місць, які пов'язані з абсолютно іншими подіями і які варто
відвідати саме взимку. Польське інтернет-видання gazeta.
pl пропонує 8 таких “гарячих”
місць.
Гарячі джерела в Японії
Купатись у теплих басейнах
чи джерелах, коли на голову
падає сніг, – не дивина для багатьох європейських країн. Таке є
в Ісландії, Німеччині, Угорщині.
Але можна поїхати до Японії.
Там купання під відкритим небом взимку має свої особливості,
вони нерозривні з японським
способом життя.
Протягом останнього часу
найпопулярнішим місцем серед туристів стала долина поблизу Токіо, на території Національного парку. “Пекельна
долина” відома і тим, що ці
місця купелі собі вподобали
японські мавпи. Щодня мавпи
виходять з лісу, щоб годинами
мокнути в купелях Їгокудані.
На відміну від людей, мавпи полюбляють такі купання тільки
взимку, від цього їхня шкіра
стає рівномірно рожевою.
Молодші мавпи кидаються сніжками, стрибають у
воду, а старші сидять у воді
і спостерігають за туристами. Правда, мавпи мають свої
басейни, а люди – свої, але
інколи хтось не відмовляє собі у
можливості покупатись і з мавпами.
Гімалаї. Слідами сніжних
пантер
Сніжні пантери – найневловиміші з роду котячих. Вони
одинаки за природою, тільки
4500-7000 осіб живе на волі.
Влітку вони перебувають у горах Азії, на висоті до 6000 км,
а взимку спускаються на нижчий рівень. І хоча умови досить
небезпечні,
подорожуючим,
котрі хочуть побачити сніжну
пантеру, зима надає таку
можливість.
Сходження в Гімалаях
слідами
сніжних
пантер сьогодні організовує
одна
британська
компанія.
Сходження відбувається на
території Національного парку Hemis. Зазвичай набирають
маленькі і підготовлені групи,
до 8 осіб. Така мандрівка – це
не лише можливість побачити одне з найпрекрасніших і
найзагадковіших створінь, а
й відвідати старі буддистські
монастирі
прямо
посеред
засніжених схилів Гімалаїв.
Зимові фестивалі в Монголії
Монголія зазвичай асоціюється не з зимою, а з зеленню,
хоча насправді має свою холодну і засніжену сторону. І тут багато цікавих зимових атракцій.
Найперше потрібно згадати
про замерзле озеро Hovsgol,
ліси на півночі Монголії, зимову
пустелю Gobi, льодяні каньйони.
Взимку в Монголії можна насолоджуватись дикою природою
та різними культурними фестивалями. До прикладу, популярним є Фестиваль Снігу і Льоду.
Насамкінець варто побувати і
в Алтайських горах, де навіть
влітку дуже холодно і де багато
різноманітних звірів і птахів.
Ванкувер (Канада). Вистава
штормів
Чи коли-небудь доводилось
чути про штормові прогулянки? Саме у таких турах можна взяти участь на західному
березі Канади, у Ванкувері.
Прогулянки відбуваються взимку, коли західне узбережжя
перетворюється на природний
боксерський матч – гігантські
зимові шторми бушують.
Кому бракує хоробрості взяти участь у такій прогулянці,
може безпечно спостерігати за
цим з пляжу. Зима, січень –
добра пора для того, щоб побачити виставу штормів довкола
Ванкувера.
Патагонія
Розташована між двома оке-
№02 (155), лютий 2012 року
анами (Тихим і Атлантичним),
в південній частині Південної
Америки, на території Аргентини і Чилі, для більшості туристів
– територія міфічна. Західне
узбережжя Патагонії творять
прекрасні фіорди, схід – це
сухі степи та рівнини.
Безпосередньо над Патагонією
простягаються
Анди,
найбільший гірський хребет
світу. Центр альпінізму – масив Torres del Paine. Ця околиця досить сувора та негостинна,
не дивно, що більшість туристів
називає це місце – кінцем
світу.
Подорож з Санкт-Петербурга
до Москви
Російські зими – одні з
найважчих і найкрасивіших.
Кому цікаво побачити найрізноманітніші зимові краєвиди,
тому варто відправитись у подорож до Сибіру.
Але у кого менше часу,
тому цікавою буде подорож у
потязі «Красная Стрєла», який
прямує з Москви до СанктПетербурга. Потяг червоного кольору, більшість туристів
якраз приваблює цей совєцкий
кіч. І до того ж, можна провести
кілька днів у цих містах, котрі
взимку досить красиві.
«Красная Стрєла» працює
ще з 1931 року, у комуністичні
часи возила політичну еліту. З
Москви до Петербурга всього
800 км, і між містами курсує багато потягів, проте саме «Красная Стрєла» створює своєрідну
атмосферу. Кілька років тому
у потязі було вчинено терористичний акт, але сьогодні
він знову працює у звичному
режимі.
Фінляндія.
Поїздка
на
криголамі
Сампо – міфологічна назва,
яка означає “млинок щастя”. А
криголам “Сампо”, який протягом 30 років професійно ру-
Ділові зв’язки
бав лід в Ботницькій затоці,
тепер приносить щастя багатьом туристам. Це єдиний
криголам, котрий перевозить
пасажирів. Щоб відправитись в
рейс на криголамі, не потрібно
спеціальної підготовки, достатньо мати бажання до пригод і
любити зиму.
Найперше, туристи мають
можливість познайомитись з
механізмом криголама, потім з
порту Kemi він вирушає в чотиригодинний рейс, але це не
кінець атракції. Бажаючі можуть зануритись у льодяну
воду в спеціальному термічному
потічку, прогулятись по льоду,
проїхатись сніжним скутером.
Криголам “Сампо” працює
для туристів з половини грудня
до кінця квітня, коли в затоці
є лід. Виходить 3-4 рази в тиждень.
Затока Glacier в США
Морська
гребля
рідко
асоціюється з відпочинком. Але
подорожуючі, котрі пробували
греблю в Національному американському парку і Резервації
Glacier Bay, стверджують, що
справитись з цим зможуть і ті,
хто ледве кілька разів тримали
весла в руках.
Національний
Парк
і
Резервація Glacier Bay – це 10
стікаючих з гір льодових озер,
між якими можна плавати, оминаючи по дорозі брили льоду
різних розмірів і відтінків блакитного.
Туристів висаджують у різних
місцях, щоб ведмеді не звикли
до постійної присутності людей.
Вибір шляху – необмежений,
можна плавати на невеликих
відстанях, не віддаляючись від
території парку, або перепливати всю затоку, що займає 2
тижні з поверненням. Найкраще презентована Western Arm
затоки Glacier, дуже багато тут
красивих куточків.
Довші шляхи для греблі дуже
дорогі, і варто планувати таку
мандрівку на серпень. Хоча в
затоці тепло весь час, але вода
справді льодяна. Треба бути
уважним, щоб не перехилити каное. Впродовж греблі по
затоці подорожуючого зі всіх
боків оточує неймовірна краса
природи.
Інтернет-газета «Вголос».
17
прес-служба АМКУ інформує
Антиконкурентні узгоджені дії
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало ПрАТ «Літинський молочний завод» і ПАТ «Бершадьмолоко» загалом на 10 тис. грн за антиконкурентні узгоджені
дії. Як показало розслідування, товариства в період з 16 квітня
до 31 травня 2010 року одночасно і безпідставно встановили однакову закупівельну ціну на молоко. Такі дії призвели до обмеження конкуренції на ринку та ущемлення інтересів споживачів.
Відповідачі визнали і припинили порушення та зобов’язалися
сплатити штраф до державного бюджету.
Вінницьке обласне територіальне відділення Комітету оштрафувало КП «Обласна спеціалізована аптека № 1» (м. Вінниця)
і КП «Ладижинська міська аптека» (м. Ладижин) загалом на
6 тис. грн за антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до
спотворення результатів торгів. Як встановило Відділення,
підприємства узгодили тендерні пропозиції під час проведення
Вінницьким обласним клінічним онкологічним диспансером торгів
на закупівлю наркотичних та психотропних лікарських засобів.
Відповідачі визнали порушення і зобов'язалися сплатити штраф
до державного бюджету.
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
зацікавлений у наведенні
Порядку на ринку
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
Про це заявив Голова Антимонопольного комітету України
Василь ЦУШКО під час круглого столу з учасниками ринку
зовнішньої реклами, що відбувся сьогодні з метою обговорення
проблемних питань у цій сфері.
«Ціль нашої зустрічі – порозумітися та співпрацювати, щоб
разом вирішувати проблеми на ринку зовнішньої реклами», – зазначив Василь Цушко.
Голова Комітету закликав учасників ринку дотримуватися чесних правил поведінки. Крім того, представникам ринку запропоновано внести свої пропозиції до проекту розроблених Комітетом
змін до Закону України «Про рекламу», робота над яким триває.
Під час круглого столу увагу учасників ринку було звернено
на необхідність вчасного надання Комітетові повної і достовірної
інформації та на неприпустимість будь-яких домовленостей, що
негативно впливають на економічну конкуренцію. У разі, якщо
оператори ринку не встигають надати відповідь у встановлений
законодавством термін, необхідно надіслати лист-клопотання про
його продовження.
Увага Комітету до ринків зовнішньої реклами пов’язана також
і з його впливом на інші соціально важливі ринки, такі як ринки
лікарських засобів, фінансових послуг. Так, трапляються випадки,
коли зовнішня реклама переконує у «безпечності», «ефективності»,
«якості» рекламованих лікарських засобів, свідомо «перебільшує»
їх лікувальні властивості.
Як зазначив Василь Цушко, існує й інша проблема, коли на ринку зовнішньої реклами неможливо встановити відповідального за
зміст реклами та її розміщення, а також знайти власника рекламних площ, де розміщується неправдива чи неточна інформація.
Особливо це стосується реклами фінансових послуг і так званих
пірамід (наприклад, МММ-2011).
Участь у заході взяли представники ВГО «Асоціація зовнішньої
реклами України» та підприємств цієї сфери.
Інформація надана прес-службою АМКУ,
тел/факс: (044) 251-62-91, e-mail: [email protected]
№02 (155), лютий 2012 року
18
Ділові зв’язки
ВІСНИК
ВІННИЦЬКОЇ
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ
ПАЛАТИ
Свідоцтво про
державну реєстрацію
ВЦ № 289 від
26.09.1996р.
Засновник – видавець
Вінницька торговопромислова палата
Президент
Олександр Дідик
Віце-президент
Степан Липкань
Редактор газети
Лариса Кащина
Набір, верстка
та дизайн –
Світлана Цух,
редакція газети
(організаційний відділ)
Віддруковано
у ТзОВ «ВІНДРУК»,
вул.Генерала Арабея, 3,
м.Вінниця, 21020.
Тираж 300 примірників
Розповсюджується
безкоштовно
*********
Адреса
видавця та редакції:
вул.Соборна, 67, к.103,
м.Вінниця, 21050,
Вінницька ТПП.
()()()()()
Відповіді до кросворду, розміщеного в журналі
за січень, №01 (154)
По горизонталі:
7. Асфальт. 9. Маринад. 10. Аматі. 11. Тітка. 12. Тальк. 13. Наколка. 16.
Асана. 18. Анонс. 20. Арат. 21. Агор. 22. Анкер. 24. Арама. 27. Мінарет. 32.
Страх. 33. Варта. 34. Ангар. 35. Турнепс. 36. Арабіка.
По вертикалі:
1. Ескімос. 2. Банка. 3. Атака. 4. Аміак. 5. Титан. 6. Кальман. 8. Сало. 14.
Пантера. 15. Караван. 17. Абрек. 19. Опора. 23. Ноутбук. 25. Містика. 26.
Фауна. 28. Івасі. 29. «Арго». 30. Екран. 31. Фарба.
№02 (155), лютий 2012 року
Тел.: (0432) 52-59-62,
факс: (0432) 52-07-12
:<:<:<:<:<:
Е-mail: [email protected]
http:// www.cci.vinnica.ua
За достовірність
наведених фактів
відповідають автори
і рекламодавці
Ділові зв’язки
19
№02 (155), лютий 2012 року
20
№02 (155), лютий 2012 року
Ділові зв’язки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа