close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жарғы «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік
қоғамының (бұдан əрі – Қоғам) құқықтық мəртебесін, мақсаттарын,
функцияларын жəне қызметінің негізгі қағидаттарын айқындайды.
2. Қоғамның толық атауы:
мемлекеттік тілде:
«Қазақстандық индустрия
дамыту институты» акционерлік қоғамы;
орыс тілінде:
акционерное общество «Казахстанский
институт развития индустрии»;
ағылшын тілінде:
«Kazakhstan Industry Development
Institute» Joint Stock Company.
3. Қысқарған атауы:
мемлекеттік тілде:
«ҚИДИ» АҚ-ы;
орыс тілінде:
АО «КИРИ»;
ағылшын тілінде:
«KIDI» JSC.
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: 010000, Қазақстан
Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25.
2. Қоғамның заңды мəртебесі
5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес заңды тұлға
болып табылады, жеке теңгермесі, банктік шоттары бар, өз атынан мүліктік
жəне жеке мүліктік емес құқықтары сатып ала жəне жүзеге асыра,
міндеттемелер атқара, сотқа шағынушы жəне жауап беруші бола алады.
Қоғам ғылыми ұйым болып табылады.
6. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланкі жəне өз қызметін жүзеге
асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.
7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын,
Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне осы Жарғыны басшылыққа
алады.
8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте
заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатыса, сондай-ақ, филиалдар
(өкілдіктер) аша алады.
3. Қоғам мен акционерлердің жауаптылығы
9. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты
болады.
10. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапты
болмайды. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді жəне
Қоғам қызметімен байланысты шығын тəуекелін Қазақстан Республикасының
заңнама актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі
акциялар құны шегінде төлейді.
11. Қоғам мемлекет міндеттемелері бойынша, мемлекет те Қоғам
міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.
2
4. Қоғам қызметінің мақсаттары (мəні) жəне түрлері
12. Мыналар Қоғам қызметінің негізгі мақсаттары (мəндері) болып
табылады:
1) Үдемелі
индустриялық-инновациялық
мемлекеттік
даму
бағдарламасының (бұдан əрі – ҮИИМДБ) индустрияландыру саласында,
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар
министрлігінің құзыретіне қатысты салалар шегінде жалпы мақсатты
индикаторларға жетуге талдау жəне бағалау жүргізу;
2) ҮИИМДБ іске асыру міндеттері мен шараларын түзету бойынша
ұсынымдар жасау.
13. Мыналар Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:
1) индустриялық саясат, қазақстандық өндірістерді жаңғырту жəне
əртараптандыру, өнеркəсіптің жəне туризм индустриясының өңдеуші
секторларында бəсекеге қабілеттілікті арттыру саласында зерттеулер жүргізу;
2) өнеркəсіпті жəне туризм индустриясын дамытудың теориялық,
əдіснамалық жəне практикалық мəселелеріне зерттеулер жүргізу;
3) өнеркəсіп, туризм индустриясы салаларын қайта құрылымдаудың жəне
салааралық кооперацияны дамытудың экономикалық факторларына
зерттеулер жүргізу, өнеркəсіптегі, туризм индустриясындағы қайта
құрылымдау жəне салааралық кооперацияны ынталандыру мен қолдау
жөнінде шаралар əзірлеу;
4) өндірістерді, туризм объектілерін əртараптандырудың экономикалық
факторларына зерттеулер жүргізу жəне кластерлерді дамыту, өндірістерді,
туризм объектілерін əртараптандыруды ынталандыру мен қолдау жəне
кластерлерді дамыту жөнінде шаралар əзірлеу;
5) жаңа өндірістер мен туризм объектілерін құрудың техникалықэкономикалық негіздемелерін жəне оларды аумақтық орналастыру
схемаларын əзірлеу, инвестициялық жобалар бойынша сараптамалық
қорытындылар əзірлеу, өңірлік өндірістік жүйелер мен туристік жəне
өнеркəсіптік инфрақұрылымды қалыптастырудың жəне дамытудың
тұжырымдамаларын əзірлеу;
6) Қазақстанның өнеркəсіп жəне туризм индустриясы салаларының
сегменттерін əлемдік өндірістік-шаруашылық жүйелеріне кіріктіруді
қамтамасыз ету жөнінде, өнеркəсіп жəне туризм саласындағы халықаралық
ынтымақтастықты дамыту жөнінде ұсыныстар дайындау;
7) мемлекеттік органдардың өнеркəсіпті жəне туризм индустриясын
дамыту мəселелері бойынша заң жобаларын, салалық бағдарламаларды,
мастер жоспарлар мен іс-шаралар жоспарларын əзірлеуге қатысу;
8) өнеркəсіпті жəне туризм индустриясын дамытудың экономикалық
көрсеткіштерін бағалау мен олардың мониторингі үшін əдістемелер мен
практикалық нұсқаулықтар əзірлеу;
9) өндірістерді оңтайлы орналастыру, кластерлерді дамыту, арнайы
экономикалық жəне индустриялық аймақтар құру жөнінде ұсыныстар
дайындау;
10) өнеркəсіп жəне туризм индустриясы салаларын дамытудың негізгі
үрдістерін болжау;
3
11) экономиканың басым секторларын дамыту саласында ақпараттықталдамалық жəне консультациялық қызметтер көрсету;
12) индустриялық-инновациялық
қызмет
саласындағы
салалық
бағдарламалардың орындалу мониторингiне қатысу;
13) индустриялық-инновациялық
қызметтi
мемлекеттiк
қолдау
саласындағы уəкiлеттi органға басым тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтердiң
бiрыңғай картасын əзiрлеу мен өзектілендіру бойынша қызметтер көрсету;
14) индустриялық-инновациялық
қызметтi
мемлекеттiк
қолдау
саласындағы уəкiлеттi органға индустрияландыру картасының экономикалық
тиiмдiлiгiн талдау бойынша қызметтер көрсету;
15) озық технологияларды тарта отырып жаңа өндipiстep құруда
қазақстандық кəсiпорындар мен ұйымдарға жəрдемдесу;
16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де
қызмет.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес лицензиялануға
жататын қызметті Қоғам тиісті лицензия болған жағдайда жүзеге асырады.
5. Қоғам мүлкі жəне капиталы
14. Қоғам мүлкі мыналар есебінен қалыптастырылады:
1) акционерлер Қоғам акцияларын төлеуге берген мүлік;
2) өз қызметі нəтижесінде алынған кіріс;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған
негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлік.
15. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған
акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
6. Қоғамның құнды қағаздары
16. Қоғам қарапайым акциялар шығарады. Қоғам шығару шарттары мен
тəртібі, орналастырылуы, айналымы мен өтелуі Қазақстан Республикасының
құнды қағаздар рыногы туралы заңнамасымен белгіленетін басқа да құнды
қағаздар шығаруға құқылы.
17. Акциялар құжатталмаған нысанда шығарылады.
18. Қоғамның акциялар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізуді
Қоғам тіркеушісі онымен жасалған шарт негізінде ғана жүзеге асырады.
Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мəліметтер құнды
қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесіне міндетті қосуға жатады.
Жазылған жəне толығымен төленген акцияларға арналған акционерлердің
құқығын растайтын құжаттар ретінде акция ұстаушылар тізілімі жүйесінен
көшірмелер қызмет етеді.
19. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
жағдайларда ғана, олар орналастырған акцияларды кепілге қабылдайды.
20. Қоғам акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен
орналастырылатын акциялардың сатып алынуы туралы хабарлайды.
4
7. Қоғамды қаржыландыру жəне кірісі
21. Дивидендтерді төлеу шарты Қоғамда халықаралық қаржы есебі
стандарттарына сəйкес жасалған қаржы есептілігіне сəйкес есептік кезең үшін
таза кірістің болуы болып табылады. Дивидендтер көлемі алдыңғы жыл үшін
белгіленеді жəне халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сəйкес
есептелген Қоғамның таза табысынан кемі 50 (елу) процентті құрауы керек.
22. Дивидендтерді Қоғам акционерлеріне төлеу жылына бір рет
жүргізіледі. Жыл қорытындысы бойынша дивидендтер Қоғам дивидендтерді
есептеу жəне төлеу туралы акционерлердің жылдық жалпы отырысы шешім
қабылдаған сəттен бастап 10 күн ішінде төленеді.
Қоғам дивидендтерді ақшалай төлейді. Дивидендтер төленген акцияларға
ғана есептеледі.
23. Қоғамның карапайым акциялары бойынша:
1) меншікті капиталдың теріс көлемі жағдайында немесе Қоғамның
меншікті капитал көлемі акциялар бойынша дивидендтерді есептеу
нəтижесінде теріс болса;
2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы
заңнамасына сəйкес төлем қабілетсіздігі немесе дəрменсіздігі белгілеріне
жауап беретін немесе көрсетілген нышандар Қоғамда акциялар бойынша
дивидендтерді есептеу нəтижесінде пайда болса дивидендтерді есептеуге
рұқсат етілмейді.
24. Дивидендтерді оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төлемеген
жағдайда акционерлерге дивидендтердің негізгі сомасы жəне ақша
міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
Банкінің
қайта
қаржыландыруда
ресми
мөлшерлемесінен шығып есептелетін өсімпұл төленеді.
8. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттіліктері
25. Акционер:
1) Қоғамды басқаруға «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан
Республикасының Заңымен (бұдан əрі – Заң) жəне осы Жарғымен көзделген
тəртіпте қатысуға;
2) дивидендтер алуға;
3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржы
есептілігімен осы Жарғымен белгіленген тəртіп пен мерзімде танысуға;
4) Қоғам тіркеуішінен немесе құнды қағаздарға оның меншік құқығын
растайтын атаулы ұстағыштан көшірме алуға;
5) Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысына Қоғамның Директорлар
кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;
6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тəртібімен дауласуға;
7) заңмен көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамға Қоғамның
лауазымды тұлғалары келтірген шығындарын өтеуі жəне Қоғамға Қоғамның
лауазымды тұлғаларының жəне (немесе) олардың аффилирлендірілген
тұлғаларының ірі мəмілелер жəне (немесе) жасалуында қызығушылық болған
мəмілелер жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нəтижесінде
5
олар алған табысты (кірісті) өтеу туралы талаптармен сот органдарына
жүгінуге;
8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге
жəне егер өзге мерзімдер акционерлердің жазбаша сұрау салулар белгіленбесе,
Қоғамға сұрау салудың келіп түскен күнінен бастап 5 (бес) күн ішінде дəйекті
жауаптар алуға;
9) оның акцияларына конвертацияланатын Қоғамның акцияларын немесе
басқа құнды қағаздарын Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен
көзделген жағдайларды қоспағанда Заңмен белгіленген тəртіпте басымды
сатып алуға;
10) Директорлар кеңесіне Заңға сəйкес акционерлер қарауына қосымша
мəселелерді қосуды ұсынуға құқылы.
25-1. Ірі акционер сондай-ақ:
1) акционерлердің кезектен тыс жалпы отырысын шақыруды талап етуге
немесе Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы отырысын шақырудан
бас тартуы жағдайында оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
2) Заңға сəйкес акционерлердің жалпы отырысының күн тəртібіне
қосымша мəселелерді енгізуге Директорлар кеңесіне ұсынуға;
3) Директорлар кеңесінің отырысты шақыруын талап етуге;
4) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге де
құқықтарға құқылы.
26. Акционер:
1) акцияларды төлеуге;
2) 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тіркеушіге жəне акционерлерге тиесілі
акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі
жүйесін жүргізу үшін қажетті мəліметтердің өзгеруі туралы хабарлауға;
3) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен
қорғалатын құпияны білдіретін оның қызметі туралы ақпаратты
жарияламауға;
4) Қоғамға осындай шешімдер қабылдаған күннен бастап 10 (он)
күнтізбелік күн ішінде шешім көшірмелерін беруге;
5) Заңға жəне Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілеріне
сəйкес өзге де міндеттіліктерді орындауға міндетті.
9. Қоғам органдары
27. Қоғам органдары:
1) жоғары орган – акционерлердің жалпы отырысы;
2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган - Басқарма;
4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын
орган – ішкі аудит қызметі.
10. Қоғам акционерлері
28. Қоғамның жоғары органы акционерлердің жалпы отырысы болып
табылады.
6
29. Акционерлердің жылдық жалпы отырысы қаржылық жылдың
аяқталауы бойынша жыл сайын бес айдың ішінде өткізілуі тиіс. Көрсетілген
мерзім Қоғамның есепті кезең үшін аудитті аяқтауының мүмкін еместігі
жағдайында үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
Акционерлердің өзге де жалпы отырыстары кезектен тыс болып
табылады.
30. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы отырысында Қоғамның жылдық
қаржылық есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін
бөлу тəртібі жəне Қоғамның бір қарапайым акциясына есептелген дивидендтің
мөлшері айқындалады, Қоғамның жəне оның лауазымды тұлғаларының
Қоғамның іс-əрекетіне акционерлердің жүгулері жəне оларды қарастыру
қорытындылары туралы мəселе қарастырылады.
Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның акционерлерін Директорлар
кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы
хабарландырады.
Акционерлердің жылдық жалпы отырысы шешімдерді қабылдау
акционерлердің Жалпы отырысының құзыретіне жатқызылған басқа да
мəселелерді қарастыруға құқылы.
11. Акционерлердің Жалпы отырысының құзыреті
31. Акционерлердің Жалпы отырысы олар бойынша шешім мемлекеттік
мүлік жөніндегі уəкілетті органмен келісім бойынша қабылданатын мынадай
мəселелерді қоспағанда, акционерлердің Жалпы отырысының құзыретіне
жатқызылған барлық мəселелер бойынша шешім қабылдайды:
1) Қоғам Жарғысына өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу
немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
2) жарғылық капиталдың мөлшерін өзгерту;
3) жылдық қаржылық есептілікті бекіту жəне есепті қаржы жылы үшін
Қоғамның таз кірісін бөлу тəртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша
дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау жəне Қоғамның бір қарапайым
акциясына есептегенде жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін
бекіту;
4) Қоғамның сомасында Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес
жəне одан астам проценттерін құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше
бөліктерін беру жолымен өзге заңды тұлғалар құру немесе қызметіне қатысуы
туралы шешім қабылдау;
5) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін
айқындау, оның мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату, сондай-ақ, тəуелсіз директорларға сыйақылар мөлшерін
айқындау жəне тəуелсіз директорларға сыйақылар төлеу жəне шығыстарды
өтеу талаптарын көздейтін ережелерді бекіту;
6) «алтын акцияларды» енгізу жəне жою;
7) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мəселелер бойынша қабылданған
шешімдерді Директорлар кеңесінің жоюы.
32. Акционерлердің жалпы отырысының айрықша құзыретіне мынадай
мəселелер жатады:
7
1) Директорлар кеңесінің қызметі, отырыстарды шақыру жəне өткізу,
оның шешімдерін қабылдау жəне ресімдеу тəртібін көздейтін Директорлар
кеңесі туралы ережені бекіту;
2) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның
орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім
қабылдау;
3) Қоғамның құнды қағаздарын конвертациялау шарттары мен тəртібін
айқындау, сондай-ақ, оларды өзгерту;
4) Қоғамды корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ, оған
өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
5) Қоғам қызметі туралы жылдық есепті, Директорлар кеңесінің қызметі
туралы есепті бекіту;
6) осы Жарғының 23-тармағымен көзделген жағдайлардың туындауы
кезінде Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу
туралы шешім қабылдау;
7) оларды Заңға сəйкес Қоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау
əдістемесіне өзгерістерді бекіту;
8) Қоғамның өкілдік шығыстар лимиттерін бекіту;
9) акционерлердің жалпы отырысының күн тəртібін бекіту;
10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
11) олар бойынша шешім қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының
өзге заңнама актілерімен жəне осы Жарғымен акционерлердің жалпы
отырысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мəселелер.
33. Акционерлердің жалпы отырысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын
мəселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімін жоюға
жəне осы Жарғының 31-тармағының 7)тармақшасымен көзделген
ерекшеліктерді ескере отырып, олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
34. Акционерлердің жалпы отырысының қарауына мəселелерді
шығаруды:
1) акционерлер;
2) Директорлар кеңесі;
3) тарату комиссиясы бастамашылық жасайды.
35. Акционерлердің жалпы отырысының қарауына шығарылатын
мəселелер бойынша материалдарды дайындауды:
1) басқарма;
2) Директорлар кеңесі;
3) тарату комиссиясы жүзеге асырады.
36. Акционерлердің жалпы отырысының күн тəртібінің мəселелері
бойынша материалдар осы мəселелер бойынша негіздемелі шешімдер
қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс жəне отырысты өткізу
күніне дейін он күннен кешіктірілмей акционерлердің танысуы үшін дайын
болуы, ал акционердің сұрау салуының болуы кезінде оған өтеусіз негізде
сұрау салуды алу күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуі тиіс.
37. Қоғам органдарын сайлау мəселесі бойынша материалдар
ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпараттан тұруы керек:
1) тегі, есімі, əкесінің аты;
2) білімі туралы мəліметтер;
8
3) Қоғамға аффилирленгендігі туралы мəліметтер;
4) жұмыс орындары жəне иеленетін лауазымдары туралы мəліметтер;
5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын өзге
ақпарат.
Акционерлердің жалпы отырысының күн тəртібіне Қоғамның
Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау)
туралы мəселені енгізу жағдайында материалдарда Директорлар кеңесінің
мүшелігіне ұсынылатын кандидат қандай акционердің өкілі болып
табылатындығы жəне (немесе) ол Қоғамның тəуелсіз директорының
лауазымына кандидат болып табылады ма екендігі көрсетілуі тиіс.
38. Төрағаны жəне Қоғам басқармасының өзге де мүшелерін сайлау
мəселелері бойынша материалдар осы Жарғының 37-тармағымен көзделген
ақпараттан басқа мыналардан тұруы керек:
1) есептік кезең үшін салық органынан олардың декларация алғаны,
сондай-ақ, салық салу объектісі болып табылатын, оның ішінде, Қазақстан
Республикасының аумағынан тыс орналасқан кірістер мен мүліктер туралы
декларацияны көрсетілген мүліктің бағалау құны мен орналасқан орнын
көрсетіп алынған анықтамалық;
2) кандидатты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты жасағаны үшін
жауаптылыққа тарту туралы ақпарат;
3) кандидатты, оның ішінде, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін
қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы ақпарат.
39. Акционерлердің жылдық жалпы отырысы күн тəртібінің мəселелері
бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:
1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
2) жылдық қаржылық есептлікке арналған аудиторлық есеп;
3) өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тəртібі жəне
Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде бір жыл үшін дивидендтің
мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысы;
4) Қоғам қызметі туралы жылдық есеп;
5) акционерлерлің жалпы отырысын өткізудің бастамашысының
қарастыруы бойынша өзге де құжаттар.
40. Басқарма Қоғамның барлық қызмет ету мерзімі ішінде
акционерлердің жалпы отырысының шешімдері көшірмелерін сақтауды
қамтамасыз етуі тиіс.
12. Директорлар кеңесі
41. Директорлар кеңесі Заңмен жəне осы Жарғымен акционерлердің
жалпы отырысының құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуді қоспағанда,
Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
42. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мəселелер
жатқызылады:
1) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін, Төрағаны жəне
Басқарма мүшелерін сайлауды, сондай-ақ, олардың мерзімінен бұрын
өкілеттіктерін тоқтатуын айқындау;
9
2) Басқарма отырыстарын басқару, шақыру жəне өткізу қызметін, оның
шешімдерін қабылдау жəне ресімдеу тəртібін көздейтін Басқарма туралы
ережені бекіту;
3) Басқарма Төрағасы мен өзге мүшелерінің лауазымдық айлықақалары
көлемдерін жəне еңбекақысын төлеу, сыйақы беру жəне əлеуметтік қолдау
шарттарын айқындау;
4) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін
айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, олардың өкілеттіктерін
мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін
көздейтін ережелерді бекіту;
5) ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің еңбекақысы көлемін
айқындау, сондай-ақ, ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің
еңбекақысын төлеу, сыйақы беру жəне əлеуметтік қолдау шарттары туралы
ережені бекіту;
6) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау,
оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, оның лауазымды айлықақысы
көлемін айқындау;
7) корпоративтік хатшының қызмет тəртібі мен жауапкершілігін, сондайақ, еңбекақысын төлеу, оған сыйақы бөлу жəне əлеуметтік қолдау шарттарын
көздейтін ережені бекіту;
8) Қоғамның ұйымдастыру құрылымын, қызметкерлердің жалпы санын
жəне лауазымдарын көрсете отырып, қызметкерлердің еңбекақысын төлеу
схемасын бекіту;
9) Қоғам қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу, сыйақы беру жəне
əлеуметтік қолдау шарттары туралы ережені бекіту;
10) Қоғамның
Директорлар
кеңесінің,
Директорлар
кеңесінің
комитеттерінің, Басқармасының қызметіне бағалау жүйесін жəне бағалау
жүргізуді көздейтін ережені бекіту;
11) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, оның құрамын айқындау жəне
олар туралы ережелерді бекіту;
12) Қоғам акционерлерінің жалпы отырысының қарауына мəселелерді
алдын ала мақұлдау жəне шығару;
13) Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен көзделген
жағдайларда Қоғам қызметінің басымды бағыттарын жəне Қоғамның даму
стратегиясын айқындау;
14) Қоғамның даму жоспарын бекіту жəне оны түзету, сондай-ақ,
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте жəне
мерзімдерде оның орындалуы туралы есепті бекіту;
15) жарты жылда бір рет Басқарма Төрағасының Қоғам қызметінің
нəтижелері, Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің (даму жоспары)
жоспары көрсеткіштерін жəне тиімділік көрсеткіштерін орындау туралы
есебін тыңдау, сондай-ақ, тиісті шаралар қабылдау.
16) жарияланған (өткізілген) акциялар туралы, оның ішінде, жарияланған
акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны,
оларды орналастыру (өткізу) тəсілі жəне бағасы туралы шешім қабылдау;
17) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды
қағаздарды сатып алу мен оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
10
18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де
құпиясын құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпарат тізілімін,
сондай-ақ, оны жариялау тəртібін айқындайтын нұсқаулықты бекіту;
19) облигациялар мен Қоғамның туынды құнды қағаздарын шығару
шарттарын айқындау;
20) қаржылық есептілік аудит үшін аудиторлық ұйым қызметтерін төлеу
көлемін айқындау;
21) Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мəміле мəні болып
табылатын мүліктің рыноктық құнын бағалау бойынша бағалаушыны
айқындау;
22) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы
шешімдер қабылдау жəне олар туралы ережелерді бекіту;
23) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он жəне одан астам процент
акцияларын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) сатып алуы туралы
шешім қабылдауы;
24) он жəне одан астам акциялар проценті (жарғылық капиталда қатысу
үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлері (қатысушыларының)
жалпы отырысының құзыретіне жататын қызмет мəселелері бойынша
шешімдер қабылдау;
25) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капиталының он жəне одан
астам проценті көлемін құрайтын шамаға ұлғайту;
26) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғам тіркеушісін
таңдау;
27) ірі мəмілелер мен оны жасауға Қоғам мүдделі мəмілелерді жасау
туралы шешім қабылдау;
28) акционерлердің жалпы отырысына Қоғамның өткен қаржы жылы
үшін таза кірісін бөлу тəртібі жəне Қоғамның бір қарапайым акциясына
есептегенде бір жыл үшін дивиденд көлемі туралы ұсыныстар беру;
29) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
30) Қоғамның ішкі қызметін (атқарушы органның Қоғам қызметін
ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) реттейтін
құжаттарды, оның ішінде, Қоғамның есептік, салықтық есептік жəне
дивидендтік саясатын бекіту;
31) Қоғам тəуекелдерін басқару құжаттарын бекіту, тəуекелдерді басқару
процестеріне жəне Қоғамды ішкі бақылайтын басқа элементтерін бекіту;
32) Қоғамның инвестициялық қызметін жүзеге асыру тəртібі мен
шарттарын көздейтін Қоғам құжатын бекіту;
33) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілерімен
жəне осы Жарғымен көзделмеген, акционерлердің жалпы отырысының
айрықша құзыретіне жатқызылмаған өзге де мəселелер.
43. Директорлар кеңесінің мүшелері:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы жəне Қоғамның ішкі
құжаттары талаптарына, еңбек шартына сəйкес Қоғам мен акционерлердің
жалпы отырысының мүддесінде хабардарлық, ашықтық негізінде əрекет ету;
2) акционерлердің жалпы отырысына əділ қарау, корпоративтік мəселелер
бойынша объективті тəуелсіз талқылаулар шығару керек.
11
44. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемі 3 (үш) адам болуы керек.
Директорлар кеңесі мүшелері санының кемі үштен бірі тəуелсіз директорлар
болуы керек.
45. Директорлар кеңесі:
1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде əлеуетті мүдделер
қақтығысын, оның ішінде, Қоғам меншігін заңсыз пайдалану жəне оған
қатысты
қызығушылық
бар
мəмілелерді
жасау
кезінде
теріс
пайдаланушылықты тексеру жəне мүмкіндігінше жойып отыру;
2) Қоғамда корпоративтік бастару практикасының тиімділігіне бақылауды
жүзеге асыруы керек.
46. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналар қатарынан сайланады:
1) акционерлер мүддесі өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға
ұсынылған тұлғалар;
2) өзге тұлғалар (осы Жарғының 47-тармағымен белгіленген шектеулерді
ескере отырып).
47. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесіне акционер өкілі
ретінде сайлануға ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Бұндай тұлғалар
саны Директорлар кеңесі құрамының 50 (елу) процентінен аса алмайды.
48. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын
талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен жəне
Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен белгіленеді.
Директорлар кеңесіне мүшелікке кандидаттар тиісті жұмыс тəжірибесіне,
білімге, біліктілікке жəне оның міндеттемелерін орындауы жəне
акционерлердің жалпы отырысы мен Қоғам мүддесінде Директорлар кеңесінің
тиімді жұмысын ұйымдастыруда қажетті іскерлік пен/немесе салалық салада
оң жетістіктерге ие болуы керек.
49. Директорлар кеңесінің құрамына:
1) оның Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері;
2) ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен корпоративтік хатшы сайлана
алады.
Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесінің Төрағасы сайлай алады.
50. Тəуелсіз директорлармен шартқа акционерлердің жалпы отырысының
шешімі негізінде Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.
Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің
мүшесімен шарт жасалмайды.
51. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз
бірнеше рет қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі
акционерлердің жалпы отырысы жаңа Директорлар кеңесін сайлау сəтінде
аяқталады.
52. Акционерлердің жалпы отырысы Директорлар кеңесінің барлық
немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
Директорлар кеңесі мүшесінің бастамашылығы бойынша өкілеттіктерді
мерзімінен бұрын тоқтату оның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы
негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осы мүшесінің
өкілеттіктері Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламаны алған сəтінен
бастап тоқтатылады.
12
53. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатқан
жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы
отырысымен жүзеге асырылады. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің жаңадан
сайланған мүшесінің өкілеттіктері тұтастай алғанда, Директорлар кеңесінің
өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бірге бітеді.
54. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын
ұйымдастырады, оның отырыстарын өткізеді, сондай-ақ, осы Жарғымен жəне
Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалған өзге де функцияларды
жүзеге асырады.
55. Директорлар кеңесі Төрағасының уақытша орнында болмауы
жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша
Директорлар кеңесі мүшесінің біреуі жүзеге асырады.
56. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі
мүшелерінің жалпы санынан кемі 50 (елу) процентті құрайды.
Егер, Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін
жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін
сайлау мəселесін акционерлердің жалпы отырысының қарауына шығаруға
міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осы мəселені
акционерлердің жалпы отырысының қарауына шығару туралы шешім
қабылдауға ғана құқылы.
57. Директорлар кеңесінің əр мүшесі бір дауысқа ие.
58. Директорлар кеңесінің шешімдері дауыс беруге қатысатын
Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан қарапайым көпшілік
дауыспен қабылданады. Қоғамның инвестициялық қызметі мəселелері
бойынша шешімдер дауыс беруге қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің
жалпы санынан кемі төрттен үші көлемінде көпшілікпен қабылданады.
Дауыстар теңдігі жағдайында Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы
шешуші болып табылады.
59. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы отырысына Қоғам қызметі
туралы жылдық есепті жəне Директорлар кеңесі жасаған жұмыстар туралы
есепті Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен белгіленген
мерзімдерде мен тəртіпте береді.
60. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам жəне акционерлердің жалпы
отырысы алдында оның əрекетімен жəне (немесе) əрекетсіздігімен келтірілген
зиян үшін жəне Қоғамның оны қоса, бірақ мыналар нəтижесінде тартқан
шығындарымен шектелмей шығындар үшін жауапты болады:
1) адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат беру;
2) Заңмен белгіленген ақпаратты беру тəртібін бұзу;
3) олардың əділ емес əрекеті жəне (немесе) əрекетсіздігі нəтижесінен,
оның ішінде, олардың немесе олардың аффилирленген тұлғаларының
Қоғаммен осындай мəмілелерді жасау нəтижесінде пайда (кіріс) табуы
мақсатында Қоғамда шығындар туындауына алып келетін мəмімелерді жəне
(немесе) жасалуына мүдделілік бар ірі мəмілелерді жасау туралы ұсыныс жəне
(немесе) жасау туралы шешімдер қабылдау;
4) Заңмен, осы Жарғымен жəне Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен
көзделген өз міндеттемелерін тиісті орындамау.
13
Бұл ретте, Қоғамға шығын əкелуге негіз болған шешімге қарсы дауыс
берген немесе тиісті себептермен дауыс беруге қатыспаған, мəмілені жасауға
мүдделі жəне мəмілені жасауға ұсынған, орындау нəтижесінде Қоғамға зиян
келтірілген Директорлар кеңесінің мүшесінен басқа Директорлар кеңесінің
қатысушылары жауаптылық тартпайды.
Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол Заңмен белгіленген Қоғамның
лауазымды тұлғаларының қызмет қағидаттарын сақтаумен тиісті үлгіде əрекет
еткені шешім қабылдау сəтінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде дəлелденсе
жəне осындай шешім Қоғам мүддесіне қызмет етеді деп негіздеп санаса,
коммерциялық (кəсіпкерлік) шешім нəтижесінде туындаған шығындарды
өтеуден босатылады.
61. Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттіліктерін тиісті үлгіде
орындамағаны жəне (немесе) мүлде орындамағаны жағдайында Директорлар
кеңесінің Төрағасы акционерлердің жалпы отырысына Директорлар кеңесінің
тиісті мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
хабарламамен хабарласуға құқылы болады.
62. Директорлар кеңесінің жеке мəселелерді тиімді қарастыруы
мақсатында Директорлар кеңесі комитеттер құра алады.
Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылу тəртібі, функциясы, құрамы
мен жұмыс процедуралары Директорлар кеңесі бекітетін ережелермен
айқындалады.
63. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасы бола
алмайды.
64. Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз ету Басқармаға жəне
корпоративтік хатшыға жүктеледі.
65. Олардың өз міндеттіліктерін орындаумен байланысты Директорлар
кеңесінің тəуелсіз мүшелеріне сыйақы беру жəне шығыстарын өтеу
акционерлердің жалпы отырысы бекітетін ережелермен айқындалған тəртіпте
жəне жағдайларда төленеді.
66. Сыйақы мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар
кеңесінің мүшесіне төленбейді.
13. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру
67. Директорлар кеңесінің отырысы Төрағаның немесе атқарушы
органның бастамашылығы бойынша немесе:
1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) ішкі аудит қызметінің;
3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырыла алады.
68. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар
кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн
тəртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу жолымен қойылады.
69. Директорлар кеңесі Төрағасының отырысты шақырудан бас тартуы
жағдайында бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгіне алады, ол
Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
14
70. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің Төрағасынан
немесе Басқармадан шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он)
күнтізбелік күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.
71. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны
міндетті шақырумен жүргізіледі.
72. Директорлар кеңесінің мүшесі Басқарма мен корпоративтік хатшыға
оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы алдын ала
хабарлауы керек.
73. Директорлар кеңесі онда Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса
алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
74. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына
шығарылған мəселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдана
алады, оны өткізу тəртібі Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен
айқындалады.
75. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған
бюллетеньдерге сəйкес кворум болған кезде қабылданды деп танылады.
76. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде
ресімделуі жəне корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы
қол қоюы керек.
77. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімінің көшірмесі
дауыстарды есептеу күнінен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
олардың негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдер көшірмелерін қоса
беріп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.
78. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі
бойынша оған сырттай (оның ішінде аралас) дауыс беру жолымен
қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге жəне (немесе) корпоративтік
хатшы қолымен жəне Қоғам мөрінің бедерімен куəландырылған шешімнен
оған көшірмелерді беруге міндетті.
79. Оның күндізгі отырысында қабылданған Директорлар кеңесінің
шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің мүшелері
жəне корпоративтік хатшы отырысты жүргізгеннен күннен кейін 3 (үш)
жұмыс күні ішінде қол қоюы керек. Директорлар кеңесі отырысының
хаттамалар көшірмелері қол қойылғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде
корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.
80. Директорлар кеңесінің отырыс хаттамалары жəне сырттай дауыс беру
жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ,
Директорлар кеңесі отырысының күн тəртібі мəселелері бойынша
материалдар Басқарманың орналасқан орны бойынша Қоғам қызметінің
барлық мерзімі бойына сақталады.
14. Басқарма
81. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды атқарушы орган – Басқарма
жүзеге асырады.
Басқарма Қоғамның алқалы органы болып табылады.
82. Басқарма құзыретіне мына мəселелер бойынша шешім қабылдау
кіреді:
15
1) Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысы мен Директорлар
кеңесінің шешімдерін орындау;
2) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мəселелерді алдын ала
мақұлдау;
3) Басқарма отырысының күн тəртібін бекіту;
4) Қоғамның Даму жоспарын жəне оның орындалу туралы есепті
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте жəне
мерзімдерде əзірлеу жəне алдын ала мақұлдау;
5) Қоғамның акционерлерінің жалпы отырысы мен Директорлар
кеңесінің құзыретіне жатқызылмаған ішкі құжаттарды бекіту;
6) Қоғамның ұйымдастыру бірліктері (құрылымдық бөлімшелері)
туралы ережелерді бекіту;
7) Қоғамның акционерлерін хабарландыра отырып, Қоғамның медиажоспарын бекіту;
8) статистикалық есептілікті қалыптастыру;
9) Қоғамның штаттық кестесін бекіту, сондай-ақ, оған өзгерістер енгізу
немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
10) мемлекеттік сатып алулардың жылдық жоспарын бекіту жəне оған
өзгерістер енгізу;
11) Қоғамның даму жоспарын іске асыру, оның ішінде, тиімділіктің
түйінді көрсеткіштерін орындау;
12) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мəселелері бойынша шешім
қабылдау, оның ішінде:
- ірі мəмілелерге жатқызылмаған жəне оны жасауда Қоғамда Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес қызығушылық жоқ мəмілелерді жасау
туралы;
- Қоғам міндеттемелерінің Қоғамның меншікті капиталы көлемінің он
процентіне дейін құрайтын шамаға ұлғайтылуы туралы;
13) Директорлар кеңесімен келіскеннен кейін акциялардың мемлекеттік
пакетіне дивидендтер көлемінің болжамды көрсеткіштерін мақұлдау жəне
акционерлердің жалпы отырысына таныстыру;
14) конкурс тəсілімен өткізілген немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленген тəртіпте бір көзден мемлекеттік сатып алулар
нəтижелері бойынша Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды
айқындау;
15) жылдық қаржылық есептілікті дайындау жəне оны Директорлар
кеңесінің қарауына шығару жəне акционерлердің жалпы отырысында Заңмен
жəне осы Жарғымен белгіленген мерзімдерде бекіту;
16) Директорлар кеңесіне Қоғамның таза кірісін бөлу мəселелері жəне
оның мақсатты пайдалануы бойынша ұсыныстар беру;
17) бухгалтерлік есеп жəне есептілікті ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп
жəне қаржылық есептілік жүйесінің бүтіндігін қамтамасыз ету;
18) тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесінің тиімді қызметін
қамтамасыз ету;
19) Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған тəртіпте корпоративтік
қайшылықтарды реттеу;
20) акционерлерге, Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам қызметі
16
туралы, оның ішінде, құпия сипатқа ие ақпаратты, егер өзге мерзім акционер
мен Директорлар кеңесі мүшесінің сұрау салуында белгіленбесе, сəйкесінше
акционер жəне (немесе) Директорлар кеңесінің мүшесінен жазбаша сұрау
салуды алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей беру;
21) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметінің нəтижелері туралы жарты
жылдық, жылдық есептерді, оның ішінде,:
- Қоғамның даму жоспарының көрсеткіштерінің;
- тиімділік көрсеткіштерінің орындалу туралы есептерді беру;
22) кеңес беру-кеңесу органдарын құру, олардың сандық құрамын,
олардың өкілеттіктері мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау, сондай-ақ,
олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
23) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнама актілерімен
жəне осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды
тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған өзге мəселелер.
83. Басқарма Төрағасы:
1) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, өткізу мерзімдерін айқындайды,
Басқарма отырыстарының күн тəртібін айқындайды, сондай-ақ, Басқарма
отырыстарында төрағалық етеді;
2) акционерлердің мен Директорлар кеңесінің жалпы отырысытарының
шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
3) сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғалармен қатынаста əрекет
етеді;
4) Қоғамды үшінші тұлғалармен қатынаста білдіру құқығына сенімхат
береді;
5) өз құзыретінде бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
6) Қоғамның
ішкі
құжатымен
белгіленген
тəртіпте
Қоғам
қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды, жұмыстан шығаруды жүзеге
асырады (Заңмен жəне осы Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда);
7) қызметкерлерге Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тəртіпте
ынталандыру шараларын қолданады, тəртіптік жазалар қолданады, Басқарма
құрамына, Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерден жəне
корпоративтік хатшыдан басқа Қоғамның штаттық кестесіне сəйкес Қоғам
қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының көлемдерін белгілейді;
8) өзінің орнында болмауы жағдайында өз міндеттіліктерін орындауды
Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;
9) Басқарма мүшелері арасында міндеттіліктерді, сондай-ақ, өкілеттіктер
мен жауаптылықтар саласын бөледі;
10) Қоғам қызметкерлерінің өздерінің лауазымдық міндеттіліктерін
орындауы кезінде жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларының сақталуына
жеке жауапты болады;
11) Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тəртіпте жəне жағдайларда
ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен жəне корпоративтік хатшымен еңбек
шарттарын жасайды;
12) Директорлар кеңесіне Басқарма мүшелерін сайлау немесе олардың
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді;
13) осы Жарғымен жəне Қоғамның акционерлердің жəне Директорлар
кеңестерінің жалпы отырыстарының шешімдерімен айқындалған өзге де
17
функцияларды жүзеге асырады.
84. Басқарма кемі 3 (үш) адам санымен сайланады.
85. Басқарма Басқарма Төрағасынан жəне Басқарманың өзге
мүшелерінен тұрады.
86. Басқарма мүшесінің дауыс құқығын өзге тұлғаға, оның ішінде,
Басқарманың басқа мүшесіне беруге рұқсат етілмейді.
87. Басқарма Төрағасын Директорлар кеңесі акционерлердің ұсынымы
бойынша, Басқарма мүшелері Қоғамның қызметкерлері қатарынан Басқарма
Төрағасының ұсынымы бойынша Директорлар кеңесі сайлайды. Директорлар
кеңесінің Басқарма мүшесін сайлау туралы шешімі жұмыс берушінің жұмысқа
оны қабылдау туралы акті болып табылады.
88. Қоғам атынан еңбек шартына:
1) Директорлар кеңесінің Төрағасы – Басқарма Төрағасы;
2) Басқарма Төрағасы – Басқарманың өзге мүшесі қол қояды.
89. Сайланған Басқарма Төрағасының жəне Басқарма мүшесінің
өкілеттіктерін Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен
белгіленген тəртіпте тоқтата алады.
90. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысы лауазымын немесе
басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке жүзеге
асыратын тұлға бола алмайды.
91. Іссапарға шығу:
1) Қазақстан Республикасынан тыс Басқарма Төрағасының жəне оның
орынбасарларының шығуы Қоғамның ірі акционерімен келісім бойынша
жүзеге асырылады;
2) Қазақстан Республикасы шегінде:
- Басқарма Төрағасының шығуы ірі акционерді хабарландырумен
Директорлар кеңесінің Төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады;
- Басқарма Төрағасы орынбасарларының шығуы Директорлар кеңесінің
Төрағасымен келісім бойынша жүзеге асырылады.
92. Еңбек демалысын беру:
1) Басқарма Төрағасы мен оның орынбасарларына – Қоғамның ірі
акционерін хабарландыра отырып, Директорлар кеңесінің Төрағасымен
келісім бойынша;
2) Басқарманың басқа мүшелеріне – Директорлар кеңесінің Төрағасымен
келісім бойынша жүзеге асырылады.
93. Іс жүргізу үшін Басқарма Басқарма хатшысын тағайындайды.
Басқарма хатшысы Басқарма құрамына кірмейтін Қоғам қызметкерлерінің
қатарынан тағайындалуы мүмкін. Бұл жағдайда ол Басқарма мүшесінің
өкілеттіктеріне ие болмайды жəне күн тəртібі мəселелерін қарастыру мен олар
бойынша шешім қабылдауға қатыспайды.
94. Басқарма Төрағасының жəне өзге де мүшелерінің функциялары,
құқықтары мен міндеттіліктері, сондай-ақ, олардың еңбегін төлеу жəне
сыйақы беру тəртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының
заңнамасымен, осы Жарғымен жəне Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен,
сондай-ақ, Қоғам Басқарма мүшесімен жасалған еңбек шартымен
айқындалады.
95. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асырған жəне
18
міндеттіліктерін орындаған жағдайда:
1) оларға жүктелген міндеттіліктерін адал орындайды жəне ең жоғары
деңгейде жалғыз акционер мен Қоғам мүдделерін көрсететін тəсілдерді
пайдаланады;
2) Қоғам мүлкін осы Жарғыға, акционерлердің жалпы отырысының,
Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы жəне жеке мақсатта
пайдалану, сондай-ақ, мəмілелер жасау кезінде өзінің лауазымдық жағдайын
асыра пайдалануды болдырмайды;
3) тəуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп жəне
қаржылық есептілік жүйелерінің бүтіндігін қамтамасыз етеді;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сəйкес Қоғам
қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен берілуін бақылайды;
5) оған белгілі Қоғам туралы кез келген құпия мəліметтерді,
коммерциялық құпияларды жарияламауды қамтамасыз етеді. Мəліметтер
құпиялығын қамтамасыз ету бойынша міндеттіліктер Басқарма мүшесінің
қызметтік міндеттіліктерін орындау мерзімі тоқтағаннан кейін 5 (бес) жыл
ішінде күшін сақтайды;
6) Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық жасау, оның
Төрағасына хабарлау жолымен немесе өзге де қолжеткізімді тəсілмен Қоғамға
келтірілетін зиянның алдын алу, қызметін оңтайландыру үшін қажетті
шаралар қабылдайды;
7) Басқарма Төрағасына ол жетекшілік ететін мəселелер шеңберлері
бойынша іс жағдайы туралы хабарлайды.
96. Төраға
жəне
Басқарманың
өзге
мүшелері
Қазақстан
Республикасының заңдарымен белгіленген жауаптылықты Қоғам жəне
акционерлер алдында олардың əрекетімен жəне (немесе) əрекетсіздігімен
келтірілген зиян үшін жəне мыналар нəтижесінде тартқан шығындарды қоса
жəне олармен шектелмей тартады:
1) адастыратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;
2) Заңмен, осы Жарғымен жəне Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен
белгіленген ақпаратты беру тəртібін бұзу;
3) олардың əділ емес əрекеті жəне (немесе) əрекетсіздігі нəтижесінен,
оның ішінде, олардың немесе олардың аффилирленген тұлғаларының
Қоғаммен осындай мəмілелерді жасауы нəтижесінде пайда (кіріс) алуы
мақсатында Қоғамда шығындардың туындауына алып келетін мəмілелерді
жəне (немесе) жасалуына мүдделілік бар ірі мəмілелерді жасау туралы ұсыныс
жəне (немесе) жасау туралы шешім қабылдау;
4) Заңмен, осы Жарғымен жəне Қоғамның өзге ішкі құжаттарымен,
сондай-ақ, олармен жасалған еңбек шарттарында көзделген өз
міндеттіліктерін тиісті орындамау.
97. Басқарма Төрағасы Басқарманың өзге мүшелерінің осы Жарғының
89-тармағының талаптарын сақтауын, сондай-ақ, Басқарманың өзге
мүшелерінің Заңмен, осы Жарғымен жəне Қоғамның өзге де ішкі
құжаттарымен көзделген өз міндеттіліктерінің тиісті орындауын қамтамасыз
етеді.
Басқарма Төрағасы Қоғам жəне акционерлер алдында мыналарды қоса
алғанда, Қоғамдағы іс жай-күйіне жеке жауапты болады:
19
1) Қоғам активтерін тиімді басқармау;
2) Қоғамның шығынды қызметі;
3) акционерлерге жəне Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы
уақтылы емес, толық емес жəне (немесе) бұрыс, оның ішінде, акционерлердің
жəне Директорлар кеңесінің жалпы отырысының шешімдеріне елеулі əсер
ететін ақпаратты беруі.
98. Қоғам акционерлердің жалпы отырысының шешімі негізінде:
1) Басқарма мүшелеріне Қоғамға олар тигізген зиян не шығынды өтеуі
туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
2) егер мəмілені жасау сəтінде тараптар қандай да бір шектеулер туралы
білгенін дəлелдесе Қоғам белгілеген шектеулерді бұза отырып, Басқарма
жасаған мəміленің шынайылығын қабылдамауға құқылы.
15. Басқарма отырыстарын өткізу тəртібі
99. Басқарма, егер бұл ретте, Басқарма мүшелерінің кемі үштен екісі
қатысса, күн тəртібі мəселелері бойынша қарастыру жəне шешім қабылдауға
құқылы.
100. Басқарма отырысын өткізу Басқарма мүшелері оны шақыру туралы
хабарлама алған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Қоғамның орнықты дамуы мен экономикалық қауіпсіздігіне қауіп
тудыратын жағдайлардың туындауы жағдайында Басқарма Төрағасы
көрсетілген мерзімді қолданбастан, тиісті мəселелер бойынша Басқарма
отырысының күнін айқындауға құқылы.
101. Басқарма Төрағасының орнында болмауы жағдайында көрсетілген
функцияларды Басқарма мүшесі жүзеге асыра алады, оған белгіленген
тəртіпте Басқарма Төрағасының міндеттіліктерін орындау жүктеледі.
102. Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің көпшілік дауысымен
қабылданады. Басқарма мүшелерінің дауыстарының теңдігі кезінде Басқарма
Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
103. Басқарма шешімі хаттамамен ресімделеді. Басқарма отырысының
хаттамаларын сақтауды Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.
16. Ішкі аудит қызметі
104. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің шешімі бойынша
құрылады. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау
акционерлердің жалпы отырысымен келісім бойынша Директорлар кеңесі
жүзеге асырады.
Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережеге сəйкес
оның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын Қоғам
органы болып табылады. Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені
Директорлар кеңесі бекітеді.
105. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады жəне
оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді, Төраға мен Басқарманың өзге
мүшелеріне, сондай-ақ, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына
еркін жəне тəуелсіз қол жеткізуге ие болады.
20
106. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Басқарма құрамына сайлана
алмайды.
17. Ірі мəмілелер
107. Ірі мəміле деп:
1) Заңмен көзделген мəміле немесе өзара бір бірімен байланысты
мəмілелер жиынтығы;
2) нəтижесінде Қоғам жұмыстар мен қызметтерді Қоғам активтері
құнының жалпы көлемінен жиырма бес жəне одан артық процен сомасында
сатып алатын мəміле немесе өзара бір бірімен байланысты мəмілелер
жиынтығы танылады.
108. Қоғаммен ірі мəмілені жəне жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар
мəмілені жасау туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.
18. Есепке алу, есептілік жəне аудит
109. Бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті жасау
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік
туралы заңнамасымен жəне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына
сəйкес жасалған жəне Директорлар кеңесі бекіткен есептік саясатқа сəйкес
жүзеге асырылады.
110. Жылдық қаржылық есептілік мыналарды қамтиды:
1) бухгалтерлік теңгерме;
2) пайда жəне шығын туралы есеп;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
4) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
5) түсіндірме жазба.
111. Қоғам жылдық қаржылық есептілігін (түсіндірме жазбаны
қоспағанда) жəне аудиторлық есепті акционерлердің жалпы отырысында
бекіткеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
112. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі Директорлар кеңесінің оны
акционерлердің жалпы отырысына қарастыруға шығарғанға дейін 30 (отыз)
күнтізбелік күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге жатады. Қоғамның
жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекітуді акционерлердің жалпы
отырысы жүргізіледі.
113. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуді есептіден
кейінгі жылдың төртінші айынан кешіктірмей оны акционерлердің жалпы
отырысына бекітуге шығаруға міндетті.
Қоғам аудиты Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамашылығы
бойынша Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша олардың
есебінен жүргізіле алады.
Акционерлердің жалпы отырысының талабы бойынша аудитті жүргізу
жағдайында Қоғам аудиторлық ұйым сұрайтын барлық қажетті ақпаратты
(материалдарды) беруге міндетті.
Егер Басқарма Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізуден бас
тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот
шешімімен тағайындала алады.
21
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа