close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
F-
N
O
W
w
y
bu
to
k
.c
Äî ä à ò î ê
ä î Çà ê î í ó Óêð à Õí è
" Ï ð î ç à ñ àä è Ýà ï î á ~ã à í í ÿ
i ï ð î òè ä ç. ~ ; ê î ð ó ï ö ç Õ"
â ~ä 7 ê â ~ò í Ì
2 0 1 1 ð î êó
N'- 3 2 0 á- × Õ
ä ñêëëåë ö~ÿ
ï ð î ì à é í î , ä î õ î ä è , â èò ð à òè i çî á î â 'ÿ ç à í í ÿ Q ia a ~c o e o r eii!x a p a v e p y
çà 2 0 ...~~ . p i~
Ð î ç ä 1ë 1. Ç à ãà ë ü í 1 â !ä î ì î ñ ò 1
ôé áà Ù ~ ~ 4 ~ß æ ~
( ï ð Ü â è ù å , à þ'ÿ , ï î á à ò ü êî Ì , ð å å ñ ò ð à ö é í è é í î ì å ð î á ë (êî â î ñ êà ð ò êè ï ï à ò í è êà ï î ä à ò à â / ñ î ð ÿ òà í î ì å ð ï à ñ ï î ð ò à ~ð î ì à ä ÿ í è í à Óê ð à è í — ä å êï à ð à í òà )
Ô. ß Ôì Ú¸ ì ë æ~ -
Ì ÿñö å ï ð î æè âàí í ÿ :
2 Ill) I'
( ï î ø òî â è é í ä å êñ , î á ë à ñò ü , ð à é î í , í à ñ å ë å í è é ï ó í êò , â ó ë è ö ÿ , í î ì å ð : á óä è í êó , êî ð ï ó ñ ó , êâ à ð òè ð è ä å êï à ð à í ò à )
—~ ì ,é
Ï î ñàä à :
ë åé í
è ~è ~
ü
~~
-~
.~ , « é
Ì
5Ã
ê è ì
. '
,æ . 4
Ó ' ~~ , '
æ ,'
Ó
/ Ô'
ÆÔ . æ ' '
× ëåí è ciM× ä åêë àî àí òà :
'~ ÿ
l IIIII
l
Ðååñòðàö ~é í èé í î ì åð î áë ~êî âî 1 êàðòêè
Ñ ò óï åí ü ç â ' ÿ ç âó
ï ï àòí è êà ï î ä àòêà / ñåð!ÿ
Ï ðâ åè ù å , È @çë è
òà í î ì åð ï àñï î ðòà ãðî ì àä ÿ í è í à Óêðà!í è
!
ü üÛ ü
ô ,~ââî ì ó
ã~ ~Î
Ôó
n tl u r i I A ï î è
è ó ë ~ < ï è ï à -~
ñ ~
Ã
!
I
.d o
m
o
m
o
c u -tr a c k
C
lic
k
C
lic
w
w
.d o
w
w
w
h a n g e Vi
e
Ê Î ]3 1 Ñ7 × Â Ý ß
to
bu
y
~,Ð Ë ß "Â Ë ~ ~~ É ÓÞ ÃÎ
XC
!
PD
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
er
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
.d o
m
w
o
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
.d o
m
w
o
o
c u -tr a c k
w
w
.d o
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
Ðî çä !ë )Í . Â>ä î ì î ñò! ï ðî í åðóõî ì å ì àéí î
À . Ì àéí î ,
Ï â ð å ë ~ê î á 'å ê ï â
Ì ~ñ ö å ç í à õ à ä æå í í ÿ î á ' à êò à ( êð à | í à , à ä ð å ñ à )
Çàãó ë üí à ï ë î ù à
î ðåí ä ó ÷è
(þ . ì )
í à ~í ø å ï ð àâî
êî ðè ñòóàà í í à
23.
Çå ì å ë ü è ~ä åë ÿ í êè
24 .
Æ èòê î â ~á óñ è í êè
!
25
26
Êâ à ðò è ð è
:, Ñàäî âèé (ä àâí èé)
' áëèí î ê
27
à à ð à æ~
28
1í ø å í åðóõî ì å
ì àéí î
!
Ûé
.d o
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
~' Íä Ô
ã', ~, + ~s4
< M3
, + ~å
.d o
m
w
o
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
Ðî çä àë IV. Â~ä î ì î ñòi ï ðî òðàí ñï î ðòí ~çàñî áè
À . Òð à í ñï î ðòí ~çà ñî á è , ù î ï å ð å á óâà þ òü ó âë à ñí î ñ ï ,
Ï åðåë ~ê
Ì àðêà/ì î ä åë ü
(î á 'ñì öèãêí ä ð~â ä âèãóí à , êó6 . ñì , ï î òóæí þ òü
î ð åí ä ó ÷è
Ð ~ê â û ï óñ êó
òðàí ñï î ðòí èõ ýàñî á ~â
ä âè ãóí à , êÂò, ä î âæèí à , ñì )
í à ~í ø å ï ðàâî
êî ðè ñòóâàí í à
l
35 .
À âòî ì î á ~ë ~
ë å ãêî â ~
Ô
36 .
37
!
À âòî ì î á ~ï !
â à í ò àæí ~
~ (ñ ï å ö ~à ë ü í ~)
 î ä û ~çà ñî á è
!
!
38 .
Ï î â ~ò ð ÿ í ~ ñ ó ä í à
.d o
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
Á . Òðàí ñï î ðòà~ýàñî á è, ù î ï åðåáóâàþ òü ó âë àñí î ñï , â î ðåë,
êî ðèñòóâàí í ÿ ÷ë åí îâ cia ' ( ä åêë àðàí òà
Ì àðêà/ ì î ä åë ü
Ï å ð å ë ~ê ò ð à í ñ ï à ð ò í è õ ç à ñ î á ~â
(î á'àì öèë Èí ä ð à ä âè ãóí à , êóá . ñì ,
ï î òóæí ê òü ä âè ãóí à , êÂò, ä î àæè í à, ñì )
40 . ' À âòî ì î á (ë ~ë å ãêî å ~
41
42
I À âòî ì î á ~ë ~â à í ò àæí ~
I (ñ ï å ö ~à ë ü í ~)
 î ä í ~çà ñî á è
4 3 . ,' Ï î â ~ò ð ÿ í ~ ñ ó ä í à
44 .
~ 1í ø
~çà ñ î á è
P ie â è ï óñ êó
.d o
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
) Q ~
Î ÐÈ Ã ÈÍ À ËÎ Ì
R i al
)1Q
~
.d o
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
Pook a Vl. Â~ä î è î ñï
À . Ô èí à í ñî â ~çî á î â 'ÿ çà í í ÿ ä å êëà ð à í òà òà ~í ø ~
Ï å ð å ä !ê ô ~í à í ñ î â è õ ç î á î â 'ÿ ç à í ü
Óñú î ãî
64. I Ä î á ð î â ~ë üí å ñòð à õó â à í í ÿ
56 , ', Í åä å ðæà â í å ï å í ñ ~é í å çà á å çï å ÷å í í ÿ
56 .
Ó ò ð è ì à í í ÿ ç à ç í à ÷ å í î ãî
ó ð î ç ä ~ë à õ 1È- ×
ì àéí à
Ï î ãà ø å í í ÿ î ñí î â í î ~' ñó ì è ï î ýè êè (êð åä èòó )
88 .
Ï î ãàø åí í ÿ ñóì è ï ðî öåí òîâ çà ï î çèêî þ
(êðåä èòî ì )
59.
1í ø ~í å çà çí à ÷å í ~ó ð î çä ~ë à õ 1Ï - × â èòð àò è
Á . Ô èí à í ñ î â ~ ç î á î â ' ÿ ç à í í ÿ ÷ ë å í îâ c i M ' , ä å êë à ð à í ò à ( ãð í )
Ï å ð å òàê ô ~í à í ñ î à í õ ç î á î â 'í à à í ü
• ò î ì ó ÷ è ñ òè ý à êî ð ä î í î ì
6 0 . ! Ä î á ð î â ~ë ü í å ñ ò ð à õ ó â à í í ÿ
6 1 . ~ Í å ä å ð æ à â í å ï å í ñ ~é í å ç à á å ç ï å ÷ å í í ÿ
6 2 . ~ Óò ð è ì à í í ÿ ç à ç í à ÷ å í î ãî ó ð î ç ä ~ë à õ II I- × ì à é í à
63.
64 .
Çà ñ â ~ä ÷ó þ ï ð à â èë ü í îñòü çà ç í à ÷ å í èõ ó ö ~é Ä å êï à ð à ö é
20 Y +
(ï à ï è ñ)
ð.
.d o
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
F-
XC
h a n g e Vi
e
y
w
10
Ï ðèì ~òêà .
1. Ä å êë à ðàö èÿ
çà ï î âí þ åòüñÿ
çàçí à÷å í èì è ó ï óí êò 1 i ï îä ï óí êòi "à" ï óí êòó 2 ÷àñòèí è ...
î ñî á àì è , çàçí à÷å í èì è â àáçàö ~ ï å ðø î ì ó ÷à ñòèí è ï å ð ø î Þ
Óêðà ~í è "Ï ðî çà ñàä è çàï î á ~ãàí í ÿ i ï ðî òèä ï êî ðóï ö Ã . . .
çàçí à÷å í èì è â àáçà ö ~ ï å ðø î ì ó ÷àñòèí è ï å ðø î Þ ñòàã ï
â~ä î ì î ñò~ù î ä î âèòðàò (âêë àä îâ/âí å ñê~â) ó ä å êë à ðàö é . .
2. Ä å êë à ðà í ò çàï î âí þ å ä å êë à ðàö èþ âë àñí î ðó÷í î
êóë üêî âî þ ðó÷êî þ ñèí üî ãî àá î ÷î ð í î ãî êî ë üî ðó òà êèì -.... .
â~ë üí å ÷èòà í í ÿ âí å ñå í èõ â)ä î ì î ñòå é .
3 . Ó ï î çèöè 1 ó par i, ÿ êù î ä å êï àðàí òî ì ó çâ~òí î ì ó pol i
iM'ÿ , ï î á àòüêî â~, ñï î ÷àòêó çàçí à÷àåòüñÿ í î âå ï ðîçâèù å , .... .
ä óæêàõ — ï î ï å ðåä í å ï ðîçâèù å , iM'ÿ , ï î áàòüêî â~.
ß êù î ä å êë à ðàí ò ÷å ðåç ñâî Þ ðåë ~ï é é~
ï ðèéí ÿ òòÿ ðå åñòðà ö~éí î ãî í î ì å ðà î áë )êî âî 1 êàðòêè ... . .
ï î â~ä î ì èâ ï ðî öå â~ä ï î â~ä í èé î ð ãàí ä å ðæàâí î É ï î ä àòêî âî ~
öå â~ä ì ~òêó y nac no pr i ãðî ì àä ÿ í è í à ,Óêðà (í è , — ó
ñå ðàÿ òà í î ì å ð ï àñï î ðòà ãðî ì àä ÿ í èí à Óêðà ~í è .
4 . Ó ï î çèö è 2 çàçí à÷à þ òüñÿ âä î ì î ñò~ ù î ä î
çàçí à÷å í í ÿ ì àä ðåñè æèòê à í à êîí å ö ü çâàí î ãî ðî êó .
Ó ðàç~ ÿ êù î í àçâà àä ì ~í ~ñòðàòèâí î -òå ðèòî ð~àë üí î 1
æèòë à) çàçí àë à ó çâ~òí î ì ó ðî ö ~ çì ~í è , ù î í å
ãðî ì àä ÿ í èí à Óêðà1í è — ä å êï à ðàí òà , — çàçí à÷àåòüñÿ òà êî æ
ä àòó çà ï î âí å í í ÿ ä å êë àðà ö é.
5 . Ó ï î çèö è 3 çàçí à÷àåòüñÿ çàé ì à í à ä å êë àðàí òî ì ..
í à ÿ êó ï ðåòå í ä óþ ä å êë àðà í ò.
6 . Ó ï î çèöè 4 çàçí à÷àþ òüñÿ Blp o MOCTI â~ä ï î â~ä í î ä î
÷àñòèí è ï å ð ø î ', ñòàòò~ 1 Çà êî í ó Óêðà ~í è "Ï ðî çàñàä è
î ñî áàì è,
ñòàòò~ 4 , òà
11 Çàêî í ó
, î ñî áàì è;
öüî ãî Çàêî í ó,
àáî
ù î çàáåçï å÷óå
ï ðîçâèù å ,
á àòüêî â~, à ó
â ~ä
ï î ä à ò ê~â
òà
. ; ì àå ï ðî
çà ç í à ÷ à þ òü ñÿ
ia
, . (àä ðåñà
ó ï àñï î ðò~
ñòàí î ì í à
àáî
ï î ñàä à ,
ä åâ'ýòî ãî
t ï ðî òèä ï
êî ðóï ö Ã .
7 . Â~ä î ì î ñò~ ù î ä î ðå åñòðàö ~éí î ãî í î ì å ðà î áë ~êî âî ~'
ï î ä àòê~â àá î
ñå ðí ' òà í î ì åð à ï àñï î ðòà
çàçí à÷à þ òüñÿ ó ï î çèöèÿ õ 1 i 4 , òà ù î ä î . .
çàçí à÷àþ òüñÿ ó ï î çèö Èÿõ 2 òà 2 3 —34 , ñ ~í ô î ðì à ö~åþ ç
í å ï ~ä ë ÿ ãàþ òü î ï ðèë þ ä í å í í þ .
8. Ó ðàç~ â~ä ñóòí î ñò~ î êðå ì èõ âåä î ì î ñòå é ó
ï ðî ÷å ðê.
9 . Â~ä î ì î ñò~ù î ä î ô ~í àí ñî âèõ ñóì çàî êðóãë þ þ òüñÿ , ,
10 . Ó nov i " ï å ðå ðàõî âàí î ãî ó ãðèâí Û' ó ï î çèö èÿõ 2 1
÷èñë ~ çà êî ðä î í î ì " ó ï î çèö èÿ õ 4 5 —64 çàçí à÷à þ òüñÿ
, ä î ñòóï î ì i
ï î ë ~ ñòà â è òü ñÿ
i ï î ë ~ "ó òî ì ó
. çà î ô ~ö ~éí èì
Í à ö þ í àë üí èì
êóðñî ì ãðèâí ~ä î eip no eip ~o i ~í î çå ì í î 1 âàë þ òè , ,
áàí êî ì Óêð à ~'í è í à ä å í ü ï ðî âåä å í í ÿ ô èí à í ñî âî i î ï å ðàö è'.
11. Ï î ë å "ñóì à âèòðàò (ãðí ) í à ï ðèä áà í í ÿ .
ï ðàâî êî ðèñòóâàí í ÿ " ó ï î çè ö!ÿ õ 2 3- 2 8 , 35 - 39
ï î ëå
÷è í à |í ø å
ó ï î çèöèÿõ
, ïî
ï åðåâèù óå
46 , 4 8 , 50 , 56 òà 59 çàï î âí þ åòüñÿ , ÿ êù î ðàçî âà âèòðàòà
KO)KHiA ~ç çàçí à÷å í èõ ï î çè öèé ó çâ~òí î ì ó ðî ö~
150 òèñ. ãðèâå í ü.
12 Ä ðñòî â~ðí ~ñòü âí å ñå í èõ ä î ä å êë àðà ö ï
ï 1äô ð ô Ù Ì àðà í òà òà ýàçí à÷å í í ÿ ì
àò è
' - óð 'þ
(Ê
çâèãIHAIIOM
çàñâä ÷óåòüñÿ
I iil
./ ß
~à Ì ~ÓÆÎ
, ..... ï ë àòí èêà
Óêðà ~í è, ù î
• î á'àêòà , ù î
.d o
o
m
o
.c
m
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
c u -tr a c k
w
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
PD
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
er
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
F-
h a n g e Vi
e
y
bu
to
k
lic
c
/ ,@ì
/
~ ó'
~
~
ãÆÛ,'á~Ô~
æ ~
6ð
4 ý ì Ô ý~ ý *, ó
4ô~ Ù
~
ã
~~
~ ~ 7óô ~
~ßÜ é æð
ÀÆ ,'
~ ,@ó Ä ô ~
4
Ôÿ ñ~ ,
~~ð ~ë,È ô ~ Èæ Ë/ ð ~~é ~ÆÔÃ-
ô
, ô ~Ô~~~
~
Á~ - '
,j3
/ Ù
~
~:~,.Ð
~ Mc3Ar~
~ô ô ~ô ô ;
ô & ~ ,Ô~ Ì Ë.4 Ì ~ ô ;~~ Ó®-.ó ðæ ó ì ó.
l
Äé 9
ÄÎ Ê~~ ~"
' Ã4
3 Î ÐÈÃ!Í ÀËÎ Ì
.d o
m
w
o
,4û+ë' '
o
m
~
C
y
k
to
bu
~ ðÑÀÀ~
lic
C
c u -tr
.
ack
w
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
XC
N
O
W
PD
w
!
h a n g e Vi
e
er
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
y
.c
.d o
I I EHCIAHHA ÔÎ Í Ä ÓÊÐÀ 1Í 3
Ó Ï ÐÀ Â Ë 1Í Í ß I I E H C I N H O I Î Ô Î Í Ä Ó Ó Ê ÐÀ 1Í È
Â Æ Î Â ÒÍ Ê Â Î Ì Ó PA H O H I Ì .ÇÀ Ï Î Ð1Æ Æ ß
âóë. × åðâî í î ãâàðä |éñüêà, 38, ì . Çàï î ð|ææÿ, 69002, òåë/ô àêñ (06 1) 764- 18-64, Å-ò à11: ãÜî úãï .0 1® ãàãï Û åã.ru, êî ä ÑÄ ÐÏ Î Ó 20508433
,~ Ä . g p . ß 1
/ ~~ pro ;ã ô ô',/ ð
Í à #
â 1ä
Ãî ëî âí å óï ðàâë Í Í ß IOCT H I l;l l
ó Çàï î ð|çüê|é î ( cact i
Ï Î Â?ÄÎ Ì ËÅÍ Í ß
ï ðî ï î ÷àòî ê ï ðî õî äæåí í ÿ ï åðåâàðè
29 ñ1÷í ÿ 2015 ðî êó â Óï ðàâë|í í | Ï åí ñ|éí î ãî Ôî í äó Óê1:è òòè
ï Æ î ÿ òòò~÷ì ì ÷
(í àéì åí óâàí í ÿ î ðãàí ó äåðæàâí î i âëàä~ 'î ð ãàí ó ì |ñö åâî ãî
( ä àò à ï î ÷ àò êó ï åð åâ àð ê è )
ðàéî í ~ ì .Çàï î î |ææÿ
ñàì î âðÿäóâàí í ÿ)
ð î çï î ÷àòî ï ð î âåä åí í ÿ ï åð åâÀðêè ù î ä î òàêèõ î ñîá :
À í òî í ü Î êñàí ó Î ëåêñàí äð|âí è — óï ðàâë1í í ÿ
Ï åí ñ|éí î ãî
á î í äó Óêðà~í è
(ï ðîçâèù å, iM'ÿ ï î áàòüêî â| î ñî áè, ì ÿñöå ðî áî òè,
â Æî âòí åâî ì ó ðàéî í Å ì .Çàï î ð|ææÿ, ãî ëî âí èé ñï åö~àë~ñò â~ää|ëó ç ï ðèçí à÷åí í ÿ
ï î ñàäà í à ÷àñ çàñòî ñóâàí í ÿ ï î ëî æåí èÿ Çàêî í ó Óêðà|í è " Ï ðî î ÷èù åí èÿ âëàäè" )
ï åí ñÈé; Ì |í üêî âî 1Í àòàë1Ì èõàéë1âí è —óï ðàâë~í í ÿ Ï åí ñ|éí î ãî ô î í äó Óêðà|í è
â Æ î âòí åâî ì ó ð àé î í Å ì .Çàï î ð 1ææÿ . ãî ë î âí è é ñï åö |àë |ñò -;s i z nisry ç ï ð èçí à÷åí í ÿ
ï åí ñèé .
Äî äàòî ê: êî ï è äåêëàðàöÈé ï ðî ì àéí î , äî õî äè, â>1òðåòè i çî áî â'ÿçàí í ÿ
ô èí àí ñî âî ãî õàðàêòåðó çà 2013 ð1ê (zpiM âåäî ì î ñòåé, ù ñI â1äí åñåí 1 çàêî í î ì äî
1í ô î ðì àöï ç î áì åæåí èì äî ñòóï î ì ).
Í à÷àëüí èê óï ðàâë1í í ÿ
(ï î ñàäà êåð~âí èêà
Ï åí ñ1éí î ãî Ôî í äó Óêðà~í è
î ðãàí ó äåðæàâí î Éâëàäè/
â Æî âòí åâî ì ó ðàéî í Å
î ðãàí ó ì 1ñöåâî ãî ñàì î âðÿäóâàí í ÿ)
ì . Çàï î ð|ææÿ
Ë .Ò. Ì àî òè í åí êî
(nipaac)
(~í ù )àëè òà ï ð ]ñâè ù å)
m
o
w
o
c u -tr a c k
C
lic
k
to
bu
y
bu
to
k
lic
C
.d o
w
w
w
w
N
O
W
!
h a n g e Vi
e
N
PD
!
XC
er
O
W
F-
w
m
h a n g e Vi
e
w
PD
XC
er
w
~
F-
c u -tr a c k
.c
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа