close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...граждан Украины получат адресную финансовую помощь;pdf

код для вставкиСкачать
ǎǾ1
õĒŹąúĝŦ
; <=>
=> [email protected]
A BC>>
BC >>
DEF GH
G H BIJK
BI JK L$
MNO A
A B>
B> />>
>>
!"# $%& ' ( $ )*' +),- .../0123453678054 8 1 08 / 9 4:
ųŊƵǶƲƖƲŦŦǩúċ
ųŊƵǶƲƖƲŦŦ
ǩúċ
ǩúċ
ƯƖǮƣǔŒžĒŅõýąŅĸōƖ
ƯƖǮ ƣǔŒ žĒ ŅõýąŅĸō
ŅõýąŅĸōƖ
Ɩ
ƯõƬŦǎĊ
ŦǎĊ
Ċ
ƥŦǓǮŊ
ƥŦ
ǓǮŊ
Ŋ
ƹǓú űǎąĕ
ƹǓúűǎąĕ
Ź÷çƵŦĺĊĵèƴƯǎķŦǓƻǓĺĊŤŀŊĸåõžȈèōƖŅŹčƔê (q`r st
Ź÷çƵŦĺĊĵèƴúŦǪŦŤƤƖƖĆŦƶĺĝƔêŅĺìê
ĵǑúĹè ĺñĈƓ žêèƓ õŦǓĂŊ
ƯõƬŦǎĊ ƥŦ ƔŤ ŹŅø ùǣ ĈĐōƖŦ
Ź÷çƵŦĺĊĵèƴĵòǎƑǦõŦǎƻõǎũņŅǎêȀê ÉšĸĊ Ưžêæ šƔćƗŒÊ ĺåƖ ĵ÷ǡĆŊ
(\QUp
Up
ƯȁŤƯŦǓƻȈĠƻĐƴŧĈōƖƯŦǓƻĂĈ
ĵõĂĈŊȝ ƯŦǓƻ ŊĊȍ ǓĺĊȝ Ņǩøć
ŶđŊ ňžĒ ĸåõžȈêȝ ĵòǎƑǦ õŦǎƻ
ƯŅǎũŦ ǎŦƟĺŦ òǑƓ űĒõĒë ĵøĢąĺŤ
íčŅŬ čšƼŒŦ ĵøĢąĺ ƑŦdžê ƯŅǡąǡĆ
ƯďćèŦżȝƯãŦƻȝƯŅĸĵĆŊƛąĺŵúĉŊĒȝ
ƯLjĶŇȝ ƯţƖơèŦƻŤ ųŊƵǶƲƖƲŦ ǓåčĻŒ žĒ ŅõýąŅĸōƖ Ưǎķ ǓĺĊŤ
ŀŊĸåõžȈêȝĵ÷çƵŧŒƯ÷ģǡĊǎŦƟĺ űďňȝ ĻȒ ǐƻĈ űNjŊȝ űĐŦň ŲƹƲȝ
úŦǮŤƤƖƖĊĵõƶĵĢŤĵòǎƑǦõŦǎƻ źĆȑ űĈŒŒǓȝ ƯãŦƻ ƣǓšŊ ƲèōƖ
űŦŻŊöŻĚõàňȝűěžûáŦèêȝźøĊ
ĵõƲƤŅŹčƔê
ƯȌƺĈêƛĠĹòǓǴǏùŦĝŦ ŵúȝĿĘêźøĊŤöţĚźøĊȝƯŅĸĵĆŊ
ƛąĺ ŵúĉŊĒ ƣǓšŊ ƲèōƖ õíõƻ
ƛú ĵȌƺĈê ŹȍŅŬ ȍĊƻ ĹŊ ŅąŬ
ĚȋŦ õíõƻȝ ŷŋ ƑĊêƻ ųŦŅĊŤĚŤê
ŒëŊ žĒ ƯõýąŅĸōƖȝ ŅǡĊǤćƗŒ
ȍćƥŦ źĸŦƲŤ Ʒĸƴ ŷŋ Ǒèć ŵêŵêďȝ
ųŊƵǶƲƖƲŦ űĚąȍ űƑê űĺƼŤ ĵĂĈ
ƯţƖơèŦƻ ƣǑ ĎÞĒ ȓĈĐƻŤ ƯNjĶŇ
űĒŻƲNjšŊƯ÷õĆŊűżȔųúȔžĒŘèȊšņ
ƣǓšŊƲèŊďŤõíõƻõíöƻƴĸèæ
ƯŅƑčšƯǓêøŚĵĊȝƯďćèŦżƣǑƯäŢŊ
dg RST B )U VCuvT
àŊĈNjǓ ƲĐŦň ĎĉŦƻĈŤňȝ ȕèŦƔňNj
õƬŦǎċŒŤ Źéè űżĸķ ĵõǢ ƶǎůŒ
õżŹê ƯšĵąƖ ǓǮŊ ƹǓú øǎĊĕņ
Ņǎåǹ ƯȌƺĈê õŦǓĂŊ ǓǮņŦ
åøĺąƻ ƯõŹèŹƲŤ ƯȌƺĈê ȖçĒ Ƒƶ
űżĸķƖøčøĈņŦűĒňƖĦê
ƯƛƴŦ ŶøůŒ åćȖĊŅĊ ŶŦƶǎåǺŊ
Źäšȝ ĵŅƶǑǑ÷ ŹÉšĸĊ šƔćƗŒÊ
ĵƶąčĸōƖ ǦĠŊŤ ǓƻƲ ƯŅøąĆŊ
ƶǎůŒȝ ŹĝŤŊ ĵȊŊ ĵŅĝčĝčƖ ǓǮŊ
dg RST B )U
VCuvT
ƯŦĺĸŦžĸåűžďƵŧŒŅƑżƵŒĸŦźŦŤĺñĈƓĸŦžŦƑĝĎ
ƯŦĺ
ƯŦĺĸŦžĸåűžďƵŧŒŅƑżƵŒĸŦźŦŤĺñĈƓĸŦž
ƯŦĺĸŦž
ĸŦž ĸåűžďƵŧŒ
ŧŒ ŅƑżƵŒ ĸŦźŦŤ ĺñĈƓ ĸŦžŦ
ĸŦžŦƑĝĎ
ƑĝĎ
ƯĸŦźĻĊƻƑĝĐƖŦ
űĒŅĸĺìê
({|\}
\}
ƯŦĺųŦŅĊŤĚŤêĸŦžƯƹƴĉžŅċŒĻĊƻ
ƲêŅǎĸ ŅǓĸĊ ŶƯȈǹõ šƖ ĵ÷ê åĝąĵ
űĹņňĺñĈƓĸŦžõĊúċķƲǡŤĢĢúȝ
ƯƶąčĵŊŦ ƖǥŊ çǎêǾêŦ űêŐåú ďæ
űĹņň űĢĈķƗŒ ƑĝĐ űĝąĶ Ŧĺ ĸŦž
õýąŊƯéåƖžĒšƖĺëňê
wi(#xA Ay\]p\zO
ĵŦĺ ĸŦž ĻĊƻ ƖĒǦ ŅȈǡĆ ƯŅĸæ
čĸŊƔŤƔŤǓƻȈŋŒŦĵõƲƤƑƶĺñĈƓ
ĸŦž űĹņň ƲĝąĶ ƯĸåűžďƵŧŒ ŅƑżƵŒ
õĒŹąúĝŦƛúĵčǢŊõǓåǬȝ
ĵĺñĈƓ ĸŦž ĵŅƶąǎƖ úĊõĈ õýąŊ
ǓƻȈŋŎ ķňưúȝ úŦú ƛƴšŊ òǑƓŤ
űĒŅƹƶĈƓ ƝĊúlj űåõƑčƷ ŶŦƹĐƟŤōƖ
ŅŤǓąƔê
ƯűĹņň űĢĈķƗŎ ĒĺĒĺ ĵŦĺ ĸŦž
ƖĒǦ ŹȍŅŬ űžďƵŦ żèōƖ ĸåűžďƵŧŒ
õżŹêȝ ƯųŊƵǶƲ ĝƴ õĒĝê øŚĵĊ
PAPQ(RSTB)UVCWTXY
Z[Y\Z;]^_`ZRabc' deb'Xf]dgHhZi`)L)[email protected](H`Zi_mFno"
ǎ
M—]Zœ+©
Z"$Z$N|
"•ªf‘„ A
jgm
MZ«N©
«e#+\‡
ĵ÷ƸƲŤſúưţŽĚŦĒđŦŅĊŵúďď
eRS`X "d${>IyBByB=[?/=BK
ŘèȊšņƯŅƑčšƯǓêøŚĵĊ
XS ,Z«N¬'
{|\}
ŶƯňŅõƯ÷ƑǤǑƣǤ
¢cR+
q`rst
Z«N¬'
p\zONY
–$r)
űƻĈĘțĻéžȍåŹŅøĝĵéƯĹŊĞǦĊ ${Z«N¬'
\gq)y"A+
ȖĒňűűųŊƵǶƲ
–$Z‹`O
øĒňƑğƲĚƲǮŤĒĊǮŊ
\QUp
"f£
bZ(AA
PFF#HWKLRQHWHW
A”­†g
(PDLOPFFUHSRUWHU#\DKRRFRP
OŒ«(
:HEVLWHZZZHWKLRSLDQUHSRUWHUFRP
õĒŹąúĝŦ
XS ,#xA A
#xA ˆ'
g$’“)O
]SA”•
–$ —jm˜
~™{‡m
"Aš›f"’A
{TezOW"
mT + ­C7
Z?{6.«#Þ
QRzAk]ŒM)yœ{
"\d+QS#gA WqWžŸ
‘S)yHTkj)S
˜ O AUS
AYeZ_ k¡`W\Ok
[ T¢\gqk[…|˜k
X$£Qkq` ]
"\d+<‡S‚
X{Ag’•kL$d¤k
]¢T~dTkl¥$f¥W–RT
})~k
¦dA;"rk)…§h"gSˆ
¨W […| }k^+W-
Mf]ƒR„…WA
XS , f]ƒR„…Wˆ'
f]ƒR„…Wˆ'
W(†Tp\‡
n&ˆRe
{`q‰r
ŠW\gq
ae_T‹
FŒaW
+Ž
[…}n&ˆ
Mwif]A wif]ˆ'  q}
\]p\zO
Sq‰r
eAY ‘T+Z${
ĵǴǏùŦŅdžõąĵĐúŦŊßåŊǐƣƯ÷ňŅúZ]~€ŹĻéõƻŘťƛåúƑƶĺĈĒäĒȒňêĵ÷ƑĒƶƖõŦǎƻŹĻéųŦŅĊŤĚŤêäʼnêűǡǎĺ
TR>IB>€JJC=>Gy>BB€GGBGBKIyJCyJK R‚>BB€GGBGBJI
ĊŶčűŦĝǾ
ƯűǎĊ ǡèŊ ƻãšŊ ĐƴäŦöĒŤ
ƯűǎĊǡèŊƻãšŊĐƴäŦöĒŤšƖ
ƯűǎĊǡèŊƻãšŊĐƴäŦö
ƯűǎĊǡèŊƻãšŊ
ĐƴäŦ öĒŤ
ĒŤšƖ
šƖ
š űǎĈŒŦųŊƵǶƲĵƛåúĵƻãšňōƖŹ÷ňƑĞűǎċŒŅĊňŊýåȋåŒĵŶĊǓǦųŊƵǶƲĵűßŢ
ƑĢŊĵƛåúèƴȈǤŦƯųſŧ÷ƝƻǎŊŶƲĒõƟǎĶżæűǎċŒõżŹêűŦƽõäŨĵƛåúňƔğõǎŤŬ
ĺƠŘŦĐƴĝĊŶƯŅšǎąšƖűǎćņúŶNjǓǓƠȍƯŅĸæƯõýąŅêøŊǓŦĸňƗŒŦŶƲŹŤƑšŒšƖ
ƯãƹđƖǓƻĺǓŦĸňŹűǎĊűêȎåĵĊżňƯǕąĹŊűǎċŒǦĢúŶŦƶ÷čǦǓêǾšƖŹơãúĸåȈ
űǎćņĵŊĈŦĒȖĊŊõýąŅêøŊèƴŶNjǓǓƠȍƯäšųŦĽĒŊõŦŊŶƲȈččŒšƖĵơãúïƶŊ
ƖĒǦĵĊżňõŦǎƼŒŶƯŅǎšĶďäŦȝŶNjǓƟõŤƓƯäŢƯĸĶĊõĒõċŒúǓŦĸňŶƯŅżâƶšƖ
űǎćņĵŅƑčŢƛõňŊƖĒǦĈĔŦõżŹåŬǎķżèōƖűǎċŒŅĊňåøýåȍŹȍŅŬŊǓêƖĒǦ
ŊǎŬåŒõŦǓĂŊúäšòƤĶƴãŦƯűǎćņŦĈƝƴŹǓĺåøƻąĒƑǎĸōƖŦňǦĝƖŅšĒŅƔê
ĵõäŢúƴãŦƯűǎćņŦĈƝƴåøĒȈǹúĵ÷ƶąǎƖŊŦĢŦĢƖĒǦƻãšŊƔšŬǡèŊõäŢĵŅƶǑǑ÷
ŅǎêȀê
ųŊƵǶƲżèŊŹ÷çƵŦĵèƴòƤĺƖĒǦűĊĸŹõŋƯ÷äšƖŹƻãšŊƑåêĵňŒƴǎŬê
ĵơãĂéŊŶšơãƣǕŒĵĝŦŹßåŊƼèĊĵňŒƲǎŬæøåŊšƖĵõäŢúĵĊżňƣǕŒĵơã
ƯƻãšŊűąŦĦƖĒǦäšƖŹȍŅŬƔǑŶƯŹȈæŤōƖŶšơãƣǕŒåčƖênjŒűĒȈèǐŤõýąňƓ
ƯäŢűǎêǓëŋŒŦűƲǎŪúĵõäŢúŶNjǓűĒōǑ捏ĸƻƯäšõĈĈòƴƑŊƴõĈæ
ĵűŦƻĵźêűǎćņŹȍŅŬƯƝƻǎŊǕƹŤƖĒǦĵõäŨŹơãĵȊŊňƴŅƖƯøƴňƑĞƯųſŧ÷
ĵŶĊǓǦųŊƵǶƲƯŅåƲưŶúĢƯŅȈǦċÞĺŋŒƲèŊűǎĊĵõäŨƯƛåøŒŦŦƯŅåƲưųŦĽĒŅċŒ
ĺŊĒĺèƲĒǎĊúƴŒèêűßŦƯŅƲƲƟŒƖŦƯųſŧ÷ǓĒǑđøĒĝǡæƲŦƲãêèƴŹĺƻƴŒèê
ƴãßæƯųſŧ÷ŶŦĢĒĠđŶƲåǓŦűßŦúĵĊżňƣǕŒŹƻãšŊűåõèĝĠōƖǦƲġƲĒšĐê
ĵŶĊǓǦ ċú ĵűŦƻ ĝŦ űêŅǎšĸŒú ŶŦƶ÷ĸåƖ ßæȝ ßæú šǎĊ ĵűŦƻ ǐƣ ƴȈňê Ņĺë
űƴňčĺú Źèƴ ŶĒŹ ňŒ ĸåƖ ƯõŦǓĂŊ õƔĢĊ ƖĒǦ ƻãšŊ Ưűǎćņ ǡèŊ õäŢ ƴšǎĈê
ĵõäŢúƯõǎŤŬĺƠŘŦúķäŢƯűǎćņƔšŬǡèŊƻãšŊĵõäŢƴãŦŦǡèŊõǑȈǦŤõƔǑŊ
űĒȈèǐõäŢŦéŊŅĝŦƴčĺżæ
ŶơãèƴǓŦģúĺëøčĺƲĒȈêǑêĵŶĊǓǦƻãšŊŦøŦúűƴȈêǎƖúúžŦƲņúčƗŒŦ
ƲåõǡåƲȝƲåúǓĺȝƲåűêĸĐŊȝƲåǥŦšŊȝƲåƶĒňŶŦƸßúƲåƝĊżňŤŹĵĊżňõêżúšǎċŒ
ƲĈĊĠêčƗŒĵƻãšŊĐķƲøƻąǓƯ÷ȈêǏŊŦšǎĊĐƲƶĊǏŶŦƸĝĆúƲƶĊǑêĵŶĊǓǦĒåƻãšŊ
ĺƠøåŊűƲĒȈêǓúúžŦƲņúĵƯĻňƖĵǓêǾĒå÷ňƴšƖ
ĵéèĵźêƶǓûűǎćņĵŅȈǦċúäšĵčƖŘƴêƯňƶåŒõäŨǓêǾšƖŶNjǓĵĊżňƲêŅšź
ƯŅȈǦċÞĺŋŒŶŦƹæƔŊĵƯǐƣƖƴǎåǼêƴãŦŦßæƯŅȈǦċÞĺŊŤƯčƖŘƴêƴƢǓŦűßŦú
ųŊƵǶƲƶáŹ÷ĸæŊűǎċŒõżŹêűŦƽŤŊňƸƲŒǓĆƯŊǑšƖ"
ŶơãèƴõňƑĢƲåĵŊƻãšŊĵűŦƻƑĢŊƯ÷ŧĊŶƖšňŶŦLjƟåƛåøƓűƴƶåúúžŦƲņú
űßŦĵƛåøŒŦĵÞĺňúšňōƖƯ÷ňƑĞűǎċŒĵűŦƻƑĢŊŶŦƶŶŬƖƶáƯ÷ĸæõäŤōƖŦ
õƟŦǑŊ űƲĒȈêǓú ƴãŦŦ ĵúĐé ĺŦǎêǹƖ åűŦƻ čƖ ƯòȄŦšŊ ƝƻùƖ Ƒƴú òȄŦšņ ǡèņ
çäŦűƴŒêúúžŦƲņúøŦúčƖƴãŦŦƯòȄŦšŊǐƣøĐåȍǓƻƴåƔêšǎĊǓŦűŦƻčƖ
ĵòȄŦšŊƟõŢøǓũŊƯ÷ǎĸƖŦűĒȈèǐšǎċŒøǓũŊżêŐåøƶǓƯ÷ĸåƖšǎĊűƴňčĺúĒåơã
øŦúòȄŦĵơƲǐƣűĒȈèǐƖŦšǎĊżǎũƑƶ÷ĝǦåƖƶąljõĕǑǎĆűƴĝĉšƖĵõäŢúƝƻǎņ
ƯøƴĝĊšƖøåŊšƖĒåơãåơãčƖĵøŦŬƖúßťňòȄŦšņǡèņçäŦűƴŒêú
ƴãŦúĐéƲšĐšƖĵƛåøŒŦƲæŶNjǓÞĺňúűǎċŒűßŦŶŬŶƲåȍŦƲåŦĵŊƻãšŊøĐåȋōƖŦ
åøĐƯŊšƖĵǤúĵűǮĊƟõŦƯĵåȁǏŊŦŶŦƶưŤƴŊƻƛąĺŵùćŊĒƲæűǎċŒŦĺŦõåŹŊȝ
ƻãšŊŦƯŅèĝĞŊĵăĒŊűĂĊŊƖĒǦõäŢŦêĺƴìêåúĐéưŤƴŊƻƛąĺŵúĉŊĒŶNjǓƶá
ƯúŊĸêűǎĊƯšĵąŒĺŊäŦúȝĵǤúĵűǮĊǐƣƖĒǦƴãŦňćƂŦõåƑǦŒèåŒ
õŦǓĂŊƻãšŊŦŶƯŅƔǑßšƖķêúȝƻãšŊĵĈĎǡèŊçäŦŶŦƶøƴŒêõňƑĢűåĵŊ
šǎĊǓŦŹǐƣƑƶǐƣŶƯŹȋƯõǤƖöĒŤȝõĝƯĊƯ÷ŒåƖŦƯƻãšŊǎǾňŶŦƹƴĝƯĊŶƲƶąǎ
šƖĵŶĊǓǦöĒŤƯƝƻǎŊżŦčĊõäŢķňƑĢúȝõŦǓĂŊŹƻãšŊƴêĢƯƻãšŊõŦĒƜƯäšƖ
öĒŤŦķňǎêåƖǦøúǤŊĝèêƴäŤêǡèŊĸêäššǎĊèƴǦƴŊŶƯŅſĎƯűǎĊŤƯòƤĺ
ÞĺŊŦŹøĸŹŦƴêĢȝŊžžåŬƯäšƖŦǡèŊåƴŋøĒƑǎƻŅȈèǐƖåƖǦŶŦƸõǤƲƶĊǑê
ĵõäŢúƯűǎĊǡèŊƯäšƖŦŤĵŶNjǏŅŦčĈȍŋƯ÷ǎũƖöĒŤűȋǤŮõȍŊñƲĒȈêǎƔê
ĵöĒŤúžŦƲŊƯõýąŅêøŊȕċdžžŋŒƴǗŅňæƑƴúűƴŹŤƑŢúŊúãĊŊĹŋŒȝäĒȒňëŒȝ
ƯõŧćƲ ĹŊ ǓŦĸň ȕċdžžŋŒȝ õŦǎƼŒȝ òŦȄƗŒȝ ƑƟŅ ǦĈňōƖ ŅǗƻë ƴǎšĸæ ƶąljōƖŦ
ƯǡĵĞĸåõäŤōƖåűǎêǓëŊĺĞűƴäŢúöĒŤĵƣǔŒõżŹêƯŢċêưšŊƴȈǦĈêűŦƷŦ
ƯĒåŊêNjéèƖŦĸƝƻƲƶĊǑêöĒŤƻãšŊŦƲĸĺĐêƯűǎĊǡèŊƻãšŊĐƴäŦöĒŤšƖ
;<=>[email protected]>>
"\d+
ŶŦĢĒĠđƗŒŦ ƴňƲæ ĵơãú ĵĊżň ƯƛåøŒŦ ųŦĽĒŅċŒ ƛƴŤōƖŦ Ư÷ǦæĸŊ űǎĊ äŤåŒ
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ3
ƯųŊƵǶƲ
ųŊƵǶƲ űƯĊ
ųŊƵǶƲŦŹLjĶŇƯ÷ƲǎŤũƖƯķçƵŦ
ųŊƵǶƲŦ
ųŊƵǶƲŦŹLjĶŇƯ÷ƲǎŤũƖƯ
ŹLjĶŇ Ư÷ƲǎŤũ
Ư÷ƲǎŤũƖ Ư
Ưķç
ķçƵ
ķçƵŦ
ƵŦ ƯųŊƵǶƲűƯĊ
õŦǎƻŦ ƯĢǦĊ
õŦǎƻŦƯĢǦĊ
ǦĊ
ĺĊõŦǎƻǓŦĸňåŐ
ĺĊ
õŦǎƻ ǓŦĸň åŐƴŤźĸŦƲŅ
åŐƴŤ
ŐƴŤźĸŦƲŅčǡ
źĸŦƲ Ņčǡ
čǡ
ȎĊøçŇ
ȎĊøçŇ
űüêŅƖ Ɩê
űüêŅƖƖê
ê
ƯȈąö ƑǤŋŒ
ƯȈąöƑǤŋŒ
ŅĵƶêŦ
ŅĵƶêŦűæ
Ŧ űæ
(OŒ«(
(bZ(AA
ƯųŊƵǶƲ űƯĊ õŦǎƻ ĵýêǤŮ ƯøĊŽŇŦǓ
žȍê ýĈŅŬšŊ ĸƑǤƖ øĒňƑğƲ õýąŊ
ŅƑƹƻąƖŤƯűƯĊõŦǎƷŦƯĢǦĊȎĊøçŇƲåȉ
ƑǤŋŒȝ ĵȈǹöŊ Ɩê õýąŊ űƯĊ õŦǎƷ
ĐƴǡĈōƖčĸŊƑĈŊøåȋōƖŦåćȖĊŅĊǎåǺ
űƯĊõŦǎƷŒǓĆŦŶƲǤĈßšƖĺìê
ŹűƯĊ õŦǎƷ ƯĢǦĊ ȎĊøçŇ űŦƷ ƯĂĈ
õêĝğƲŹĝƻûõĂćƲĹňōƖøúǤŊõäŢŦ
Ư÷ŤǎĆŊƑǤŋŎȝĂĈōƖŦåĝƖƯųŊƵǶƲűƯĊ
õŦǎƻŦƯĢǦĊƖêŹȈąöčĸŊƑĈŊķƲêȉúȝ
ŶĒżßŦűåõǡĈňōƖŦĵơãúŹȍŅŬųſŧ÷ƲƓŤ
ûĈèƓǏƹŊŶŦƶƶąčĸōƖŅŤǓąƔê
űƯĊ õŦǎƷ ĸƑǤƖ øĒňƑğƲ õýąŊ
űõêżœŒ øåȋōƖŦȝ ŹŶšơã ƖĒǦ Ư÷äŢŊĝƻûŹ÷ýĆĵŊõĂćƲĹŊ÷ĒǦĈƓ
ſŦȊƶŦėƲê ƯĂĈ õêĝğƲ ƶĺƹĹŤ ƔĒ ƴƟƖ
ƯĂĈ Ɩê ŹűƯĊ õŦǎƷ ǑĊ õȈǹøōƖŦȝ
űĂĊƯ÷äŢŊƶǓûƔĒƴƟƖŹĝąĶĵŞèƯƖê
aªa ®¯Aa _+ M —] Zœ+© ° A œ ±ªf ²b³+ )´' _`—Tµ M ĒúúšŊõȈąøōƖŦȝƯŅĝĆŊĂĈȈèǐƗŒ
ǓŦĐƴǡĆõĢąňōƖŦåćȖĊŅĊǎêǹƔê
{WR AZi…WdTg)A‘TYaA¤
ĵõäŢú Ư÷äŢŊ Ģƻõ ƯĂĈ Ɩê
ȈĊõƖ ĵŇŽŊ ŷȊĒŤ ĵŵĊȖĊŊ ŷȕĉĚŦ ƯĂĈ
ĵűßŢ ƑĢŊ ǓŦ ĵűĒȓêŊ ƶąlj õŦǎƷ ƔŤ ƹƴĉžŅĊ űŋ Ƣƴƻ Ƒêƶ ǎĺĊŵêŤ ƯďLjď ƟĊȎŒ åõĂĈŊ ƯăĒŊŤ ƯűúĒŊ ƑĈŊ ĂêǡŤ
ŶŦƸǎšĸõƑčŢĵűżĸķƖųſŧ÷õšĠĠŊçȈǦĊ ŷĽĊĿĒ úžŊê ĂĈ űĒŻƲNj øĒŅĊ ŻŦ çLjŦǓ ŶŦƶ÷ƑĒƷŶŦƶŅǎåǹèōƖƲĒąƹæĵĢƻõƯĂĈ
ƖêèƴĵĂêǡŤèƴĵ÷äŢĵŊǐƣĒå÷ŹȈèōƖ
ŶŦƶ÷Œê ĸåöƲƗŒ ƴŤǎĈæ ƯơãŦ õŦǎƻ ŅȈĈĊõƔê ƴã õŦǎƻ ĵăĒŊ ƛõňŊ ƖĒǦ
dgRSTB)UVCuvT
ƯƖê ĒúúšŊȝ ƯųŊƵǶƲ õŦǎƼŒ ĸåĂêǤŦ ŅǎŦĺŋŶŦƶ÷ǡŤĝĢŅǎêȀê
"\d+
ƯúĂĈĢųŊƵǶƲųſŧ÷ƲƓŶúĺĊŊŶŦƸäŦ
ŹňǩƖ ƻĉƹƔ ŹŅø ŶĒŹ LjĶŇ ƻąĒ űƸĒ
ƯűĒȓêŊ õŦǎƻ çƟąǑ šƖ ƯųŊƵǶƲ õŦǎƼŒ
ĸåĂêǤŦŻëùŊĊõŦǎƻĵķçƵŦĺĊ
ŶŦƸǎšĸȝåŐƴŤƖźĸŦƲďLjďŷĽĊďĒȕċdžžņŦ
ŅȈĈĊûűĒąžļê
åơãǓƠȍȕċdžžŊåďLjďŷĽĊďĒŹ÷ŹȈåƖ
ƖĒǦ ĵõŋ Ư÷äšƖ ŹŐƴŤ ųúȖĊŊ
ŵžĒȖĊŊ ŵǓơú ĸŦž ĵĺƻĊȝ ĵõŋ ƶǓû
ĵųŊƵǶƲõŦǓĂŊƴĕȈŤê
ƴãȕċdžžŊŅǓĸĈƓďäŦȝŹűƔĚ÷éLjĶŇ
ĝǦë ßåŅŬƖ ƯǎķŤ Ƒǫ ſćƶĊ ƴäŤê Ņĺë
ƴǡĵĠê ƯųŊƵǶƲ õŦǎƼŒ ĸåĂêǤŦ õąlj
ŶŦƶ÷ƲõåžŅƖȝ ĵűƔĚ÷éLjĶŇ ſćƶĊ èƴ
ƴƶĊĒƯšĵąƖƯŊĈȊžõǩŤšĢŤƯǏƥĊĝŊŒǓĊ
ĵűƸĎõŦǎƻǓŦĸňƴȈňê
ƯƻĉƹƔƶƑéLjĶŇõŦǎƻĵƔŤŮšŊƯúĂĈĞŦ
ƯűǎćņžȍêŹLjĶŇƑƶĺǑĊƯ÷ƲǎŤŮŹõäŢú
ĵŅǩøćȝ ŹøƝŹèƓ ƯųŊƵǶƲ žȍêŤ ŶŦƸßú
øƝŹèƓ ųŊƵǶƲŦ ŹúĂĈĠƓƖ Ưűǎćņ žȍëŒ
ǑĊƲǎŤŬêŅĺìê
Ươã õŦǎƻ űżê ƯäšƖ Ư÷ŵēƻĉƹƔ
õŦǎƻ ǓŦĸň ŶŦƶ÷żâƻ ďǡĵĢȝ Ư÷ŵēLjĶŇ
õŦǎƻåųŊƵǶƲǎķŤƑǫŦǓƻõĝèǡȍŹȍŅŬ
űĒŅƔǾŷ ŶŦƶ÷ƲƶĊǓŤ õŦǎƷŦú ŶŦƶ÷ƲĐǦĊ
õąljƗŒƴǡĞøæ
õŦǓĂŊ ƯƻĉƹƔ ŹŅøŦ ƯųŦƷĒŊć ȓĊž
ƯøƻąǓƝĢƻŶŦƹåƖƴǎêǼêĵŹŅøƖĵŅŹååƖ
ƯųŦƷĒŊćƥŦƖĒǦȝĵĊżňƯƖǮŤƯűǎĊƖĒǦ
źĸŦƲƗŒ ųŦĽĒŊ ĵøƻąǓ èƴ ŶŦƶ÷ǎŪú
ćȖĊŋŒƲĐƲæ
Źơã ĵŅǩøć ƻĉƹƔŤ ĵƠćƲƔ Ư÷ǎŪ
űżĸķƗŒȝ ĵűŊžêŊŤ ȍĈȍĉ úĊŊ Ēå÷ňƑĞȝ
Źơã ĝƶú ƴãŦŦ úĊŊ Ƒƶ LjĶŇ åõèž
ķûŹĊúȝ õŦǎƷ űĒōǑć ĵõäŢŤ úĊņ ƶǓû
ĵĝèæåĺêĚŊƯ÷ƹąǓĵõäŢȝƑƶLjĶŇåõèž
űĒōǑćŶŦƶšĵĊďǎåǾģƴŌê
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ4
ÔÔĂêǤŦ
ÔÔĂêǤŦåõƲƤƯòƤĺ
ĂêǤŦ åõƲƤ ƯòƤ
ƯòƤĺ
ĺ
ȈĠƻƲĒȈêǑêÕÕ
ȈĠƻ
ƻ ƲĒȈêǑê
ƲĒ
ǑêÕÕ ȕĉơƹŦŊöèņŅěõ
ZiZ{ANzOUp(°`XZj¶ORe[Wg$NTZ-
ųŦŅĊſ
ųŦŅĊſŦŇťŦňê
ųŦŅĊſŦŇťŦňêäʼnëŒǓĆȕĵűƸĒ
ų
ŦŅĊſŦŇťŦňêäʼnëŒ
ŦŇťŦňê äʼnëŒ ǓĆȕ
ǓĆȕĵűƸ
ĵűƸĒ
Ē
űĵĸƛåúűĝȍäʼnêçƲĒŅƹƻĊšƖ
űĵĸ
ƛåú űĝȍ äʼnê çƲĒŅƹƻĊ ššƖ
XŠFR_+NA ]$
(\QUp
ųòűƺǓƯòƤĺȈĠƻűǓŮŋŶĒŹŅõąǡƻąĒ
åąƬú ǐƣ ĂêǤŦ èƴ õģƯņ ŒǓĊ ŶŦƶéåƖ
ƯųȌƺćȕĉơƹŦŊƼĊöèņŅěõǎåǺ
ƯȖåŇż ȓĊŇ ƯòƤĺ ƴßŦňŦ ĐƲǎŮȝ
ĐƴƑƹƶĊŤ ĐƴõąǦ ĂêǤŦ õƲƤ ŶŦƶéåĵŊŤ
šƖĊ ŶŦƶäšú ƯǎåǺŊ ȕĉơƹŦŊ ƼĊ öèņȝ
òƤĶ ŶĒŹõąǡƖŤ ŶĒŹŅĝĵåƖ ƻąĒ ƶǓû
åĵĊżňƛõňŊĂêǤŦçƴƤŶŦƶ÷ŒêȝƯƟõŦ
õåƑǬŦúžŦƲŊĵøƻąǓǴǏùŦĝŦƛú
ĵčǢŊõǓåǬűĒňƑĞ
ųòűƺǓ èåȉŊ ƛõňŊ ƯõŦǓĂŊŦ
ĂêǤŦǡĢêëõƲƠŅǎķűåõäŢŦĵ÷õåŹŊ
ƯŅåƲư ƯŚĺąŅčĺ žȍëŒ ŶƯŅŤǎĆ õäŢŦ
űĒõêžŋ ƯŅǡƯĞŊ ȕĉơƹŦņȝ ĵĊżň ƯȖåŇż
ȓĊŇ ƻĊdžŋŒ õŧĈōƖŦ ǡĞõƖȝ ƯųŊƵǶƲ
òƤĺŶŦƶĈđƗŎŦŶŦƸõĊǦĵòǎõŦǓĂņƝƻæ
ƯŅčǡƖ ĵõäŢ ƯõąǤōƖ ŶŦƶĈđƗŒ űĺèǬ
ƯȓĊèøõĝõǬżǎŪȝƯõŦǓĂŊŦĂêǤŦçƴƠ
ŶŦƶ÷ŒæűĒňƖĝƔê
ĵõäŢú ųòűƺǓ űĺèǬ õĝõǬ ĵøǓũņ
åĵĊżň ƛõňŊ õŦǓĂŊ äŧ õĝǡæ šƖĊ
űåõäŢŦ űžåƔê ÔÔšƖĊ Ư÷äšƖ òƤĺ
ĐƴõĊǡƖĂêǤŦŹŅģŤǡǡĺŐšƖȞÕÕĺåƔê
űŦƻ ƯȖåŇż ȓĊŇ ĂêǤŦ ĒåȈåǎ ĺŐ ĂêǤŦ
øǓũŊ ŶŦƶøƴŒê ƯǎåǺŊ ƼĊ öèņȝ ĂêǤŦ
åøǓũŊ ƹĊ ŶĒŹƹĊ Ɲƻê ƯŅčǤōƖŦ ƯųŊƵǶƲ
ĺñĊȝĺñąčĻŒŤòƤĻŒȈĠƻøǓũŊŶŦƹåĵŊ
ŅŤǓąƔê ƯƺûžĈď ĂĊƛŊ űżâƻŦ ŶƯŅŹŅå
òƤĺ ŹõąǡƖ ƯȖåŇż ȓĊŇ ǑĊ Ņĸĺċ űǎĊŦ
õǎŦĸŊűĒȈèǐõäŢŦúűõêžŅƔê
ĵĢĊĶ ŹƯõŦ ŅèêȈƖ ƯŅčǢŊŦ űŋ
űŦƹĊǑōƖ ǾǒŦ ĵ÷õåŹŊ õŦǓĂŊ ƴĢĊň
·{ ´yA ¤jY ¸ `Z„¦ ¹ (“Q
Nºµ|f`»`Nº“¼'"]#+aq½
ƲƶĊǓèōƖ ŶŦƶäš ƯŅǡƯĞŊ ȕĉơƹŦņȝ
ŶĐōƖŦ ĵ÷õåŹŊ úŦú ƯƶąĐōƖ šǎĊ ŶŦƶéå
űĒňƖĝƖȝ òǎ õŦǓĂņ ǓŦ åƣǔŎ ƲǔŤȁȈƖ
õĺŊ Ēèå űýĈĆŦ ŅŹŊë øŦŬƖŦú ǦƲġ
ƯøĒŅŤǎƻ ŘèȊšŊŤ Ǔƺň ŶŦƹåĵŊ ŅŤǓąƔê
õŦǓĂŊżåĵŊŘèȊšŊűŦȄĊűĒȈèǐƖŦŶŦžĺżĹ
ŶŦƶ÷ƲƶĊǓúǎêǹƔê
ȕĉơƹŦŊ ƼĊ öèņ Ņěõȝ űƸĒ ƛõŊŦ
úžŦƲŊĵøƻąǓåƯȌƺĈêƯòǓňĈ÷ƗŒ
ƴĢĊň øƻąǑōƖŦ űĐƖĝƔê ĵ ƛú
ƯųŊƵǶƲ ĺñĊȝ ĺñąčĻŒŤ òƤĻŒ ŅĸĺąƖŤ
ŅƶǑǓȈƖåƝƻǎŊƯ÷ýĆĵŊƯčèúƛõŊŶŦƸäŦ
ƯõêżúúůŊõǓåǬōƖŦűĒŅèêȈƔê
² A˜›•\Tn‰'fQ(—Qe-(l&'°Ž“Q\Mn‰'eXTZ¾² A˜›•\T
S]RA “†£O
(A”­†g
g
ųŦŅĊſŦŇťŦňê äʼnëŒ ǓĆȕ ŹȁùžĒ
äʼnëŒŤƯŦǓƻĂĈŘèȊšņƯŅƑčšƯǓêźĸŦƲ
ǑĊ ƯøťNjõŦŊ ĒúúšŊ øƻąǏŦ ǎåǹ ƛåú
űĝȉ ųŦŅĊſŦŇťŦňê äʼnëŒ ǓĆȕ ŹȁùžĒ
ǑĊ ƲƶąǎƖ ĒúúšŊȝ žĈƖŦ ȕèƢ ƯŅĸåƖŦŤ
űƸĒűĵĸƖĒǦĵȁùžĒŶƯŅǎšĸƯ÷ǎũƖŦäʼnê
åøĒŅƹƶĊ õäŢŦ ųŦŅĊſŦŇťŦňê ƲƑǤƖ
õǓåǬűõêžŌê
ųŦŅĊſŦŇťŦňê äʼnëŒ ǓĆȕ ĸƑǤƖ
õǓåǬ ŶŦƹčȈąƖȝ ÔÔžĈƖŦ ȕèƢ űƸĒ űĵĸÕÕ
Ņĺë Ư÷ǡĈƖŦ äʼnê åøĒŅƹƶĊ ŹűǎĊ ĵĝæ
ȁùžĒ ǑĊ ƯŅĒøøƖȝ űƸĎ äʼnê Ư÷ǎšĸĵŊ
Ưêƶňűżĸķȝåűȍ濌ĺąŊſ÷ĚŦżåƖĢĊĵŊȝ
ĵƯƛõņ ÷çƵŦ õŦǎƶůŒ ĵųŊƵǶƲ űƯĊ
õŦǎƻűøżƴšŊõĒŅŤǎƻõŐèōƖŦŶŦƶõšĘ
úžŦƲŊĵõǦĝĒšƖ
åäʼnê ƟĊȉ ŅĒø÷ ßťňƗŒ ĵøǦŤŊ
ųŊƵǶƲ ƖĒǦ ĵųŦŅĊſŦŇťŦňê äʼnëŒ ǓĆȕ
Ư÷õĈ äʼnê ƝƖŦ åøƻąǓ õúǤņŦú ƴȋ
űƻĊǗêĵűƸĒűĵĸŶƯŅǎšĸƯ÷ǎũƖƛåúűĝȍ
äʼnê ĵ ƑĈŊ ƖĒǦ ŅǡŤģ ĂĈ ƴdžúĈê
dgRSTB)UB=uvT
ƯűƸĒűĵĸĝèêĸĶĊȕċdžžŊŹŅõƻƯÔÔžèƴùŊȋƴŤŦĒÕÕĺƻĊűǎũ
ƯűƸĒűĵĸĝèêĸĶĊȕċdžžŊŹŅõƻƯÔÔžèƴù
ƯűƸĒ
űĵĸ ĝèê ĸĶĊ ȕċdžžŊ ŹŅõƻ ƯÔÔžèƴù
ƯÔÔžèƴùŊ
ƯÔÔžèƴùŊȋƴŤŦĒÕÕĺƻ
Ŋ ȋƴŤŦĒÕÕ ĺƻĊ
ĺƻĊűǎũ
Ċ űǎũ
(bZ(AA
A
ƯűƸĒ űĵĸ ĝèê ĸĶĊ ƯűƯĊ ĺžåŊ ƯøƲƶĊĒ
ȕċdžžŊ õäŢŦ ƲąǑǎǡƖ ƯŅĸĵĆŊ õŦǓĂňŊ
ƻĊNjŊ Ņõƻ ƼèĊ ĺƻĊ ȈĝƶåŊ
ƯųŊƵǶƲ úƻĊ ĸĶĊ ſĊȖĉĚŦ ÷çƵŦ ƼèĊ
ŅǩøćĺƻĊŹŅåƲưƯƖǮűĵƹćƗŒǡƴĦê
åűƸĒ űĵĸ ĝèê ĸĶĊ ȕċdžžŊ ƯÔÔžèƴùŊ
ȋƴŤŦĒÕÕ ĺƻĊ ƯčǡƖ ƯŅĸĵĆŊ õŦǓĂňŊ
ƻĊNjŊűżêƯäšƖȕċdžžŊűǎêǓëŊǾòȈŊĹŊ
81236õäŢŦȝƯųŊƵǶƲúƻĊĸĶĊſĊȖĉĚŦ
ƯõýąŅ êøŊ ÞĺŊ űĒŅƹƹĊ ƹƴĉžŋĉŊ
ƹƴĉžŅĊŤƯſĊȖĉĚŢƯžèƴùŊȋƴŤŦĒȕċdžžŊ
øťdžĊűŋĕƔŦǓƢƖžȍéåćȖĊŅĊǎêǹƔê
űßŦ ƲåƖŦ ƯųŊƵǶƲ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ƟĊȍ
ŹǓúŊ ƖĒǦ ĵøĒǎĸŊ ĵŅƶąǎ Ǔúǎøȝ Ŷŵű
ĵ ŹŊĈŦĒȖĊŊ ƟĊȍ ĵƛõŊ ƴåĝĢ ƯšĵąƖ
űúĒŊ÷çƵŦŋŦĵżƴǑƤŶŵŵĵƑƶ
÷çƵŦ ŋŦ ĵƛõŊ çƲƻǓ ŶŦƶ÷Œê ƯųŊƵǶƲ
úƻĊĸĶĊſĊȖĉĚŦǦŤŊƲõåžňê
ĵűßŢƑĢŊŶƯŅǎšĸƯ÷ǎũƖűǎĊűĝȍƯĸĶĊ
Z„Z(_HjT_¿Aˆ’RZ¾ZeTOXHTZg__Wdg†±›°+]Of‰_TnT
ťŊƑĊžƯűƸĒűĵĸĝèêĸĶĊȕċdžžŊŦǩúċȝ
Ze_^°)ÀOA
ŶŦƸßú ŹűǡĠèƴ ƯĸĶĊ ȕċdžžŋŎ ǑĊ ŅƲƲƬ
ƯäŢ űǎêǓëŋŒ Ƒƶ ŅǓĸĊ ďǎĶȝ Ŷŵű ĵ
ķƲŦĒ ƟǡŮ ÷çƵŦ ŋŦ ĵżƴ ǑƤ ƯõĝšĒ űĢú
ŶŦƶ÷ŧĈōƖǦŤņƴǡĞøê
ƴƉŦŦõýąŊĵøƻąǓúåŅĸĵĆŊõŦǓĂňŊ
ƻĊNjŊ ƯȕċdžžŊ űǎêǓëŊ ǾòȈŊ ĹŊ ƯĝąĵƖ
ƯĺƻĊ ǦƲġ ŅĝĸƴšŊ øǓũņŦŤ ĵĢĊĶú ƯĺƻĊ
Ēúúšņ ŅȈǼ÷ ƴäŤê Ņĺë ŶŦƶ÷ǡĵĢ űŋ
ĕƔŦǓƢƖűĒąƻŅƔê
ƯŅȈĝƶƖƼèĊŹűƸĒűĵĸĝèêĸĶĊ
ȕċdžžŊ ǑĊ ŅƲƲƬ åäŢ űǎêǓëŋŒȝ øåŊú
ƯĸĶĊ ǤķƲƗŒŦ åõǎŦĸŊȝ åƖŘȝ åųŦŅĊťŊŤ
åŵéžŊćž Řƴê űĢĊĻŋŒ Ư÷Ɩê õäŢŦ
ǎêǹƔê
ƯŅȈĝƶƖ ĺƻĊ åŅƑčŢ ƯŅõąǢ ƯöŹĈ
ȕċdžžŋŒƯ÷ƖêõäŢŦƯǎåǺŊűŋĕƔŦǓƢƖȝ
ŅǩøćƼèĊƯĺƻĊǦƲġåǾòȈŊĹņ
õĢąĶŦŅŤǓąƔê
ŹŅǎũƖ ƼèĊ ĺƻĊ ĵŅǩøć Ư
÷çƵŦ ƼèĊ ƯžèƴùŊ ȋƴŤŦĒ ĺƻĊ ǦƲġ
ådžĊõŦŤåŶŦǓçƤƯžèƴùŊȋƴŤŦĒźĸŦƲƗŒȝ
ŶŦƸßú åűȍćż êøŊ ĸŦž õĢąĶŦ åõąƹŊ
ŅŒìê
åõŦǓĂŊýĈŅůŒƯšȄŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊĵűƖŋĺēŒƴdžõĈê
åõŦǓĂŊýĈŅůŒƯšȄŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊĵűƖŋĺēŒƴdž
åõŦǓĂŊ
õŦǓĂŊ
ŦǓĂŊ ýĈŅůŒ ƯšȄ ŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ ĵ ű
űƖŋĺēŒ ƴdžõ
ƴdž
ƴdžõĈê
Ĉê
(bZW
ĵűƸĒűĵĸŹŅøĵȌƺĈêŤĵŹŅøƖűĒŅƹƶĊ
ĂĊ èæ ƯõŦǓĂŊ ýĈŅůŒ šȄ ƯŊĈŦĒȖĊŊ
űǎêǓëŊȝŹõĒŹąúĝŦƛúdžúċĵ
űƖŋĺēŒƯöŹĈĒúćŊŶŦƶ÷džõĊŅǎåǹ
ĵŹŅøƔ ĵŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ ŶǦąŊŤ
ĵýĈŅůŒ ƯĂĈ čƛŊ õƟǓƯŊ úžŦƲŊ
Ư÷ȈǡąƖŦ ŒǓĊ åõĢąȍȝ ŹűŦƻ ƛõŊ ĵȊŊ
ƯŅĦĦõƖƯȐĺçžčĊĿĒƯŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊ
ƻĊNjŊűǎêǓëņŦĵƴȋŶŦƶ÷džúĊȝåõšĘűĂĊ
ƯöŹĈĂúćŋŒŶŦƶ÷ŧĆŊűĒňƖĦê
ƯƻĊNjņƔŤĂĈűĒŻƲNjűŋƶądžƑêƶƵíŦĒ
åćȖĊŅĊ ŶŦƶǎåǺŊȝ ĵĢĊĶ Ź ĵèƴ Ư÷äŢ
űƖŋĺēŒ ĵĺąň ĺąŊŤ ųŦLjšćŦǓ ſĊȖĉĚŦ
ŅǎǤǦõƖ ƯŅąŹĶ ďäŦȝ åǐƣƖ ǡƔŊŤ øň
ĵýĈŅůŒ õǓķƲŤ õƖǬ čƛŊ űǎêǓëņ
ƴdžõĈê
dgRSTB)UB=uvT
;<=>[email protected]>>
(Z„Z(_X "(—]O»f^+q¹°\O][email protected](†(ÁÂTW
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ5
ƯŦǓƻƖƻƻĊŤƯĕøœŒǦĵĠĸåĂêǤŦ
ƯŦǓƻ
Ɩƻƻ
ƖƻƻĊŤƯĕøœŒǦĵĠĸ
ĊŤ ƯĕøœŒ ǦĵĠ ĸåĂêǤ
åĂêǤŦ
Ŧ
BÃB>>\TÄAHTÅ("A ‰Æ½{g)“O)`Ç
(fTŒA[i'jWA]+e¡OÈT
(A”­†g
†g
ŶĒżßŦĵȓĒňŤĵøżċţèƴƲƶąǏŊŦĢƻõ
ƯƶõƑƤǮøćƯƔǑøĒŅżŹƲƲƶąǏȋĺćżƗŒŦ
ƤĊƤĊƲĐƑĝƖĸåĂêǤŢȝĵơãƛõŊúŊêêĢ
űúĈœŒŤNjúèűĒõǫƗŒèƴŊźąŊĵøƻąǓ
ŶŦƶ÷ýĈűĒňƖĦê
XÉ\X"eˆZ]Ê'NA( g$)OWW eX`OMN
ƯúĊŊ
ŅĞ
ƯȋĺćżƖĒú
ƛƴšŊ
õåŻƲ
ŹƶõƑƤøĒŅżŹƲĵȊŊ
ƯšĵąƔǑĵĺĊ
ŹƶõƑƤøĒŅżŹƲĵŞè
ƲåƖƔǑĵĺĊ
ŹƖƴƴŊĵŞèĵƶĺƹĹ
ƯǎåǺêŦĵĺĊ
űĒŊſƯúǓĺſúȕéžŊŘ
ƯŅƯǓø
ȓĒň
źŦňê
øżċţ
źŦňê
ùĊ
ȓĒň
ǓĈú
Ʋĺ
ȓĒň
ǓĈú
ȕćø
øżċţ
Żë
ȕćø
ȓĒň
ǓĈú
ƯƻĉƹƔȉƻſúȕéžĒ
űžďƵŦøŚĵĊ
ŁĈ
ȓĒň
ĵźŦňê
äĈȉƻſúȕéžĒ
Ďȕćø
ȓĒň
ĵźŦňê
ŽĺċŦȉƻſúȕéžĒ
øżċţ
ĵźŦňê
fOAÆ"Ê'@(†_`—TµM
{WR AZiAX¿«`HNºµ|f`»aq½
űĒňƖĦê űĺƢůŎ ĵøĒǡŦĝğƲȝ ĵƻĊƻĊŤ
ĵƝĊĢďȈņŶŦƶšĵĊúǎêȀê
ĵűƸĒ űĸĸ ƠćƲ ĵ÷ǎŪ Ưŷċ÷Ʋ êư ƥŦ
ŹŅûŒȝĵűĠğĠçŇȝĵŦȋĒĒêžèȍŋŤĵſêȌ
ĝĈţƵ ŶŦƸßú ĵűƸĒ ŹŅø žȍå ŹŅø ƖĒǦ
úĊŋŒŦ űĒõĒë ĵõĂĈŊŤ ĸƝƻ šǎċŒŦ
ĵõĝƯǦ ŅǓĸĊ ĵĒȋŊ ŶƯňƯ õäŢŦ ƯǎåǺŊ
űŋõĊŹĶȝĵŅåƴƯƹĻõǑǎćƲŶĊěűĒõĒåƖ
Ư÷ýĆ ǎĵƲ èƴ ŶŦƹƲƖæ õƶąǏŦ ŅŤǓąƔê
ÔÔĵơãŹŅøŶNjǓűƶǎŬƯäšƖĒƂĊĵøĢåǦøĊ
šƖĺåƖďĕǢŤõŦǓĂŊĵƻǔøƯ÷ƲĝĊĵƖŦ
ĒƂĊĵűŦƻƑĊǐƣƖĒǦźŦňêďǡĝöȝ
åűŦƻĝŦĺŐƯ÷ýĆčƗŒŦŹžêêĵøĒõǤŊ
ďƲýĆšĵĊȞÕÕƯŅĸæŅǡĊǤćƗŒõƲƢōƖŦ
ƲúċŊƯúǓĺſúȕéžĒ
džøšĚŘèȊšņƯŅƯǓøŚĵĊ
Ë€fOAÆ"Ê'@(†_`—Tµ
"\d+
ƯŦǓƻ ƖƻƻĊŤ ƯĕøœŒ ǦĵĠ ĸåĂêǤŦ
ƯƶõƑƤ ǮøćŦ čĵĺ ĵøƻąǓȝ ÔÔųſŧ÷ƲƓ
úžŦƲŊ ĐƴŧĊÕÕ ĵúǓĺŤ úǓĺ šž ĕĝǧŒ èƴ
ƔǑ űŦąƔê ĸèōƖ űżèŊ èƴ ƯŶĊúŊ ƝĊúlj
ŶŦƸƑčƻĵ÷ƲƶĊǓĵŊƑĢŊȝĵŅåƴĵƯƑĆ
źŦňêĒƂĊĵøĢåǦøĊšƖĵ÷êøĐĐŐǎĵƲ
ƖĒǦďĕǦõƲƠǓĈŶŦƹǑĸƖǎåǹ
ĵűǎćņŊêêĢŤōƖƲèōƖŦúǓĺŤƯúǓĺ
šžĕĝǧŒŦƯ÷ƲõĊņȋĺćżƗŒŦŤűĒõǫƗŒŦ
ĵøšǑǎĊ ŹƶõƑƤ ǮøćƖ ĵȊŊ ĵšĵąƖ ƔǑ
ŶŦƸĕǢĒúúšŊèƴõƶąĎŦƯǎåǺŊƯĸåĂêǤŢ
ƔŤ ƹƴĉžŅĊ űŋ õĊŹĶ Ɵåĝȝ õĒŹąú ĝŦ
ƛú ĵčǢŊ ǑƣǤƓ õǓåǬ ƑĢŊ šƖ
űŋ õĊŹĶ ŶŦƹĒňƑĞŊȝ ĵűǎćņ űĈŊ ƔŤ ƔŤ
ȁą ƖƻƻĊ ŅǓĸĈŊ ƴňƲæ ĵĵèƴšŊ ƯŅƲƟŦ
ǎĵƲ ƲèǓĸĺ õǡĝúȝ ĵŚĺąŊ ƔǑŦ õƑčŦȝ
ŅǎķƲêäŢƯŦǓƻűýĈċŒŤƖƻƻĊŦƯ÷ǎƻĶ
ƖãƶŋŒŅǡĢčƔê
ĵŶšơã ȁą ƖƻƻĊ ŅǓĸĈŊ ĐķƲ ĵŅåƴ
ƯƶõƑƤǮøćƖŦĵõŦŅĈĒŹNjúèűĒõǫƗŒŤ
ŹűúĈœŒdžúċŶĒŹōĊŐćƗōƻąĒƯƔǑǮøć
ŅƶĊǔĸōƔêƯŅĸæŊúĊŋŒŤűǎêǓëŋŒƟƴŊȝ
ƷġŊȝ ƯňĕǏ ƖŘƗŒȝ ȓĒňȝ øżċţȝ ĆƤȝ
ƯŊúãĊŊ ĹŊ žȍƲȝ ƯǥŤ ŅĦøŊ űǎêǓëŊŤ
ƯĹŊ ŻĈƴ Ư÷ǡĝĎ õäŤōƖŦ ƯŅŤǎĆŊ ƔŤ
ƹƴĉžŅĆȝĵŶšơãèƴǮøćƲƶąǏűżèŊŹƶõƑƤ
ǮøćƖĵȊŊƑƶšĵąƖƔǑõõåĐōƖŦĵƶĺƹĹ
ŶŦƹĐƑĞ ǎêǹƔê ĵơã õýąŊ űêĐú źĸŦƲ
ĵúĊŋŎèƴƔǑŶŦƶøƴǩúĊõǓåǺŦȝŹõǡǦ
ųŦƷĒŊćƖ ƹĕŦ ķĈ ƯǩõąƖŦ ƔǑ ƑƸƲƖŢ
øŦĐņŦȝ Ǯøć żƶąǎ ĵŞè åøŦĐŊ ďƲĢøø
ģƴŋ ĵõǩąĘ ǮøćƖŦ øŦĐņŦ ƲĒňƑĝƖ
ķLjűƴųŊƵǶƲŦűŋõĊŹĶǡĢčƔê
ĸåĂêǤŢ ĵűŦƻ ƑĊ ƖĒǦ Ʋãê
ĢĉňƗŒŤ ǦģøƗŒŦ ĵ ƯšȄ õĒõĊ Ēêź
űøżƴšŊõĝĵæŦȝŹŶšơãƖĒǦűúĒņĵűĒŅƹƶĊ
Œëņ ňƴŅƖ ƯòǓ ƝĊúlj ŶŦƶŅƑčƶĸōƖ
ƔŤƹƴĉžŅĆŅŤǓąƔêÔÔĵǤúŅƶŤǓǡŦšĵĊ
ƯǏƹưŦ ƖĒĺĒĺšŊ ƯŅąƹšƖ ĵŞè šƖȞÕÕ ƲæŊ
űŋõĊŹĶȝŅǡĊǤćƗŎƯŹŅøƑǤŋŒŦĐƴĝĊ
ƯǎǡĊ øĊ űƦć ĵøĒõčê ŹŅøƖ ƖĒǦ
ŶŦƸĕǢ ďƲƶĊǏ õģƯňōƖŦ ŅŤǓąƔê ßåŊ
õĒňƑŊƯéèōƖ÷ţĸēŒƑŦĵċŐōƖŦĵøŦĐŊ
ĒƂĊûêŅƖŶŦƶǬŢõƲƢōƖúŅšǓČêŹơã
ƻĊǐŊdžĊĸżæčƗŒõżŹêƯĕøœŒŚĺąŊĂĈ
øŚĵĈŊŤšǑƺƗŒŶŦƶ÷ǡąǡĆǡĢčƔêäŧú
ƻĊǐņĸåĂêǤŢŦǓĈŶŦƹǑĸĐƴŤǎĆűèåȉú
ĵűƸĒ űĵĸ Ư÷ǎŪ ƯǓê ŊúãĊŊ
ĹŋŒ ĵƯŊúãĊŊ õŦȈĢŤ ĵƯƛõņ Ư÷ƲƶĊǏŊ
Ǯøć ŹȍŅŬ äŧ ĵõǎũņȝ ĵŊúãĊŊ ĹŋŎ
èƴ ƝĊúlj åõƖčƻ ĸåĂêǤŢ úĊõĈ èƴ
õäŢŦ űĒňƖĝƔê ǮøćƖ åƑènjŒ ĐƴǎåǾ
Ư÷ƶąǓ ŹõäŢú ĸĘǎĊȝ õŦǓĂŊú ƑènjŒú
űƴõåŹňōƖú Ư÷ê űƤø÷Ʋ ĵŊúãĊŊ
ĹŋŒ űżĸķ ŶƯŅŦȁĸąĝ ŶŦƶ÷ňƴú ŅŤǓąƔê
ŊúãĊŊĹŋŎƲƶąǏŊŦǮøćŶŦƸƲšĎĵƖƴƴŊ
ƑĢŊ ķǎåǾèōƖú ȈĠƶŬ äšƖ űêŅǎŪú
ŅĺìêƯűƸĒűĵĸŊúãĊŊķċĵõdžõćƲƠĊ
ŊúãĊŊĹŋŒŹȍŅŬƯƔǑǮøćøƻąǑōƖŦ
űĒňƖģ ŶŦƶšĵĊ űĒňƖčƔê ĵűŦȄĆ ŊúãĊŊ
ĹŋŎ ƯĹŊ ŻĈƴȝ ƯǓĺƛŊŤ õčê ƑǫƗŒŦ
õŦǓĂŊ ŶŦƸõåŹŊèōƖ ďǡƴĞ ŶŦƶšĵĊ
űƴƟšǑú ƴãú äŧ ƯĹŊ ŻĈƴŦ ĵ÷õåŹŊ
ĵűǎĊ ƶąlj ƯŅĦĦõŤ ĵŦǓƻ ÷ţĒʼnĊ Ư÷õĈ
Ǔĺą Řƴê õȍŊñ åøúǤŊ ŶƯýĈ ŶŦƶ÷ǎŮ
ǎêǹƔê ƯĹŊ ŻĈƴ Ɩê òǑƓ ĸêäš õŦǎƻ
ŶƯŅżâƶõäŢŒǓĆŦŶŦƹĸĸčƖúǡĢčƔê
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ6
Ɔ ã ę Ĺ
(q`r st
ĸåȈƖ ąĶƝ ĵŅǡŤĝĝƖ Ư ƛú
ĵĊżňȖåŇżƓǏƹƵŒŦƲĒŅŤǎƶŒƖųŊƵǶƲȝ
ĵŅƲƟƖƛúƯúĊǬƛõŊŹõäŢűƂƲ
ƯĵåǡƯȖåŇżŊźĐŊƴŧĈêŅĺëƴǎõňê
ƴßŦŤ űĺƢŬƗŎ ƯȖåŇż ǏƹƵŒ ĵŅǡŤĝĝƖ
ƛõŊ ĒúúšŊŦ ĵõȍǡĊ ƯŅǡŤĝĞ ĐƴäŢ
Ƒƶ űƸĎ ƛõŊ ƯŅĕǑǎĆ ŹõäŤōƖ űƂƲ
űĒȈèǐšňōƖåűƸĎúƛõŊǮúĊšƖ
ƯűŦƂĊȖåŇż
ƯűŦƂĊȖåŇżƓǏƹƵŒ
űŦƂĊ ȖåŇżƓǏƹ
Ɠ ǏƹƵŒ
ƵŒ
ƼèĊ ƯŊĈŦĒȎĊõĊ ǓƬ ƯȈǹõ ďäŦȝ Ğêȍ ÷Ť ƴǬƑňê ƲåƖŦ ÔÔűå ĵNjúèÕÕŦ
ƯŘƴêøŹȋȈƲǤķƲƗŒŦŶŦƸƲĘĚêŤƯŘƴê ƯõýąŅƖúĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
øĒŅèåȊƲõĒõċŒŦŶŦƸĝƴĊȝŘƴƻċŐƴŤ
õŦǓĂŊ Ưõêżú űĒŅƹƶĊ ŒǓċŒŦ
åŅčũƯŐƴŤźĸŦƲȕċdžžŊčǦŌê
åõȍňŊöæĺĠŊèƴűåõƻąĎŦƲĒňƑĝ
ƯſĊȖĉĚŢ ƯąNjú ǐƣ ŘèȊ ƯšĵĆŊ űŋ ďäŦȝ ĵõêżú űĒŅƹƶĊ èƴ ƲŅſąƖ
úòąŊ ƶĵĵ ƯåĝĞŊú ĵơß ƛõŊ šĵĊ ĵ÷çţƯúűƹĈĚƯŅżâƶƖĺñĈƓſŦȈąŦĒŦ
õýąňƓ űǎêǓëŋ
õýąňƓűǎêǓëŋŒ
űǎêǓëŋŒ
Œ
ŹĝŤŊ ĵȊŊ ƯŅȈǹõƖŦ Ưǎĸ Řƴê øõŦǬ ǩúċ ĵéëŒú õƻąſŒ èƴ õêżú
ƣǔŒ ĵĂêǤŦ èƴ żå õŦǓĂŊ ȕċdžžŊ ĒúúšŊŦ ǩúċ ĵĊżň ĒúúšŋŒ űĒŅƹƶĊŦ ĵűǎćņ åøĒȈŦ ǐƣ Ư÷ǡƴĢ
Ư÷ǡĺĦōƖ õýąňƓ űǎêǓëŋŒ õüèŊŤ õƶąǑōƖú ƴňƑĐê Ǔêǎê ǐĹ ăĒŊ ķäŦúȝõýąňƓŤŅǩĸǮåƖǧŒŦŶƲõǤ
űåõüèŊ ĵƯŊŬƖú űǎĊ ƯȖåŇż ƔǑ ƯŘƴê øõŦǬ ĵƝĢƷ õýąŊ ĵ ƛú ĒåõäŢ ǓŦ űĒǎŦƤļê ĵſŦȈąŦĎ èƴ
Ư÷ƲĒŹȍêǏƹƴšƖƯŅǡŤĝĝƖƛõŊƣǔŒ ƴǡŤĝĠê Ņĺë ķǎõŊúȝ űŦƹŦƻ õąljƗŒ õýąňƓ űǎêǓëŋŒŦ ŹøǓũŊ űƂƲ ŅĐňȊ
ĵŵéžŊćžŘƴêȝĵƖŘűĢĊĻŊȝĵųŦŅĊťŊŤ ŶŦƶøƴǡŤĝĢ ĵõǡģøōƖ ŒǓĆ ŶŦƹƴĸĸĒ ƣǔŒ åĝąĶèōƖ ƟĊȈ ĺƠ ǦƲġƗŒ ǡĢèƴ
ĵĒêž űǎêǓëŊȝ ĵŊĈŦĒȖĊŊŤ ĵõĐčæŊ ĂǑŊõȍǡĆúŅƟǓļê
÷ţĒŊĊ Řƴå øĊƲú ƶĐåŮ šǎċŒ õêž
ǏƹƵŒ èƴ ĢĉňƗŐōƖŦ űúĊąƖ ƯǎåǺĵŊ
ĵŅõĐĐƴ ŹƛõŊ ĵèƴ ƯȈdžƖ Ưʼnéſú ŶĒŻƴƠ ƻąĒ ƣǔŒ åõŦǓĂŊ ȋň čǦŅƖ
šĵĊ åúĐé ŹűĂĊ ƑĈŊ ĵèƴ ƯŵéžŊćž øĒȋȊƲ ƻĊƻĊ ŅǡŤģ ƯűƸĒ űĵĸ ȕċdžžŊ ĵŊƝǓĂŊ ŶŦƸǡĺĞ ǡƴĝƖ šĵĊ ƯõýąŅ
Řƴê ƲǢ Ưȍő šƔćƗŒ ŅƑżƵŒ űƸĒ űĵĸ ßƔƕ å÷ĸåƖ ƯŐƴŤ źĸŦƲ ƯŅčǡ ķäŦúȝ êøŊĂĈƗŒŦƯ÷ƲĝŤNjŵdžŦďƯŅĦĦõƖú
õǦŅƖŒǓĆŶŦƸĝąȍŶĒŹõøȁŦƶĊčƔê
Ưʼné ƯťŊƑĊž ŒǓĊ űêŅĝąȈú ĵ÷ê ĵơßĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
õŦǓĂŊõýąňƓűǎêǓëŋŎŦĵ÷ȈåǎƖ ƯűǎêǓëŊ ŅǡĠ÷ƗŒ Ģĉň õĢąĺ
ƯõƻĵåȓĊŇĂ
ƯõƻĵåȓĊŇĂĊƛŊ
ƻĵåȓĊŇĂĊƛŊ
ĊƛŊ
ßťň ƯøĢąĺ Ǐƹƴ Źõêżú űĒŅƹƶĊ ǑĊ õĝǡæúŅƟǓĻšĵĊƣǔŒĵƖŘűĢĊĻŊŒǓĊ
ĵŅǡŤĝĝƖƛõŊĵǎƬƖȓĊŇŤĵŅĠƔ÷
ǦĺĢ ĞĊŮŊ ŶŦƹåƖ ĵõǡģúȝ ƯűĢĊĻŊ õčĠƯňōƖŦĵŅƶǑǑ÷ķǎêǺúȝõŦǓĂŊ ȖåŇż ȓĊŇƗŒ õżŹê űĺċ ƯõĂĈŊŤ
ŒǓĆ åĺŐƖ õȍŊñ ŶŦƶøƴäŦ ďƲõåžŊ ƯƖŘúĊŊŒǓĊŶŦƶéåĵŊŤŒǓĆƯŅȈǡąƖ ƯõĝĈąĶ Ǐƹƴ ŹõőƖ ǐƣ ĵĸč ßťň
šĵĊ ĵŵéžŊćž Řƴê ſĊȖĉĚŦŤ ĵʼné èƴ ĵŵéžŊ枍 ĵøýĈǬ úžŦƲŊ õäŢŦ ȆŦȍ ƯƲƟ šĵĊ ŅĠƔ÷ ȖåŇż ȓĊŇƗŒ
űĒŅƹƶĈƓåƖǦƲƶąǎƖõŦǓĂŊȝǏƻåŋŒŦ õǓåǺúűƴƟšǑú
õŦǓĂŊ űèýĈ ŶŦƹèōƖŤ òǎ õŦǓĂňƓ
åõĢąȍ ƯŅåƲư ȕċdžžŋŒŦ õŦƶȉú ďǎåǾ
ĵűǎćņĵűǡĠèƴƯŅĒŅƔåƖƯŊĈŦĒȖĊŊ õĺňōƖŦ ŶŦƹƴǡĝö ŶŦƶŹåŹèōƖȝ ƴĸĒ
šĵĊ
ŒǓĊĵŅåƴĵűƸĒűĵĸĵǤúƯŅĸĸčõäŢŦ ĺëúĵíčŅŬžĒűĸëŐōƖŦŶƲčąĒåõäŢ
ǓúŊ ƖĒǦ ĵøĒǎĸŊ ƯűƸĒ űĵĸ űĒŅƹƶĊ
ƯŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ Ư÷čǦ źĸŦƲ űĦĞû
Ƒƶ ŅǓĸĊ ƯǎĸƖú ĵŅǡŤĝĝƖ ƛõŊ šĵĊ
ƯűƸĒűĵĸĝèêĸĶĊȕċdžžŊƑƶűƸĒűĵĸ
ƠćƲ çĈƟú õäŢú ƯŅǎåǹƖ ĵơß ƛõŊ
šĵĊ
ĵŅƶǑǑ÷ǎêǹƔêųòűƺǓĵĵźæĵŅĠƔ÷
ȓĊŇƗŒŅĒȋĒåģąǡƯűƖĈȓĊŇĂĊƛŊŦ
űǡŤžċ ĵõĝǡê ƯŅĠƔ÷ƗŒŦ ÷Ť ĵĈĎ
çƑǤõƟǑdžņŦďǎêǾšĵĊƯŹąõƖ
ŅĠƔ÷ ƯȖåŇż ȓĊŇƗŒ űõĈĊ
ƯĝƯĆĵŊŤ ǦğŊ ňƔğ ȖåŇŹůŒú ĈĐōƖŦ
ƯĕĝǧŒ ŶǦąŊ Ư÷ŹčŅƖ òǓ ŅŹŊåƖ ŹűĸêšŊŤŹȓĊŇȖåŇżƲǎåæĵŊƛõŊšĵĊ
ĵøƴýĆšǑƺƗŒűøżƴšŊŶŦƶäšĵŅƶǑǑ÷ ƛąŤĵűŋǎĺĆűĒĈŊúŊžűŋĺĊáŢĵĊâŦ
ďǎêǾ ƯšĵąƖ õŦǓĂŊȝ ŒǓĆŦ åõĢąȍ ȕĉơƹŦŊ űƻĊǕ õĊǨê ųƺȓ ƼĊ Ǭť
ŅĠƔ÷ ȖåŇż ȓĊŇƗŒ ĵĚǓǓĆ ǐƣ
ĵƑǤƖ űƔNj õýąŊ čèøƓ ýêȍ åøƻąǓ
ȈĠƻ ƯøƲĒȈêǓ ķäŦúȝ õŦǓĂŊ ȈĠƻ
ƯèŒßú ĵ÷ê ƯĒĺčĸ ĢĒĝĐƗŒŦŤ čèøƓ
ýêȎŒŦ ŶŦƹƲƶĊǏ õŹêŹæŦ ĵŅƶǑǑ÷
ƯǎåǺĵŊƛõŊšƖűŦƻšŊȓĊŇŶŦƸƲƖú
ƯűƸĒ űĵĸ ŹŅø űĒŅƹƶĊ čèøƓ ýêȍŤ
ĢĒĝĐŦ Ư÷Źåžê ƶŦĺ øƖǤņŦŤ ĢĒĝĐ
åøƻąǓŤ ƯŅåƲư ƑąĝŋŒŦ åõĵŅŦ ȈĠƻ
ŶŦƶ÷ƲĒȈêǓ õƶŦǎǏŦ ĵõǦĝĒ űĒŅƹƶĆŦ
ŅŒŋšĵĊƯűƸĒűĵĸȖçĒſ÷ĚŦåơãŊŒŊ
ĵčǡƖúèĚÔÔĵõŦǎƻèƴåõĝĒĝĒŤƑąĝŊ
åõĵŅŦòǑƓȈĠƻøĢąĺǓƻƴèêȞÕÕĺëú
šĵĊ
űŦƻšŊ ĵýêȍ úžŦƲŊ ŹõŦǓĂŊ ǑĊ
ƯdžõąƖ ƖƤǓĺ űõĈċŎ ĵĚĺĊ ƑŦdžê
ŅǡĊǦąƖ ŶĒŹňýĆĵŊ ǐƣ ƻąĒ ŹƯŊŬƖú
ŅĠƔ÷ ȖåŇż ȓĊŇ ĵŅĘå ƯƣŤ ĚȋŦ ƲǎŪ
ŶŦĢĒĠđƗŒŦ űƻĊǗê űŦƻšŊ åõdžõĊƲ
ǐƣ ƯčĺƛƓ õĺŊ ǦčŊ ćȖĊŊ ƲĝąĵĵŊȝ
ƯȓĊŇƖ űõĈĊ űŋ űĂĈŊ Ǥđ ĵŒëŊ
õƻȈĊňĒąƖƯŅȈņĵŊȝŹõųűƻǑĊĵĸãĊ
ƹĊ ƯŅĠƖû ýêȍ ƲƶąǎƖŤ Źõųűƻ ǑĊ
çƲƶĊǎƖ ƯšĵąƖ ƖãƶŊú ƯŹĕȈĵŊȝ ƯòƤĺ
ǓŦŪšŊŘèȊƖŦűŋÞĺňöűƲéƖŦǩúċ
ŹȍŅŬ űõĈċŎ ĵĚĺĊ ƑŦdžê ŅǡĊǦąƖ
ĵĞǦǦĊ ĂĊ ƯƔæĵŊȝ ÔÔƯŶćň ĝŦÕÕ ĺë
"\d+
ƯųŊƵǶƲ ƯŵéžŊćž Řƴê ſĊȖĉĚŦŦ
åßåŊ ĵõžȈê ƯųŊƵǶƲ ƯŵéžŊćž Řƴê
Ư÷ĸåƖƯŘƴêøõŦǬèƴűŅźċŶŦƸýĈ
ďƶąǓȝ ƯųŊƵǶƲ ƯŵéžŊćž űǎêǓëŊ ƶǓû
ƯŘƴê ĂĊǮŊŤ žȍȍê èƴ űŅźċ ŶŦƸýĈ
ŅƶĊǔȝ ĚǓǓĆŦ åßåŊ ƛõŊ ÷çƵŦ
ĺĊ Ư÷ŹȈåƖ ƯãŦƷ źĸŦƲ ȓƑĊ Ǔćƻ
ŶŦƸõĈƖúŅĒøúŌêſĊȖĉĚŢƯŵéžŊćž
ŘƴêõģĈąǦŦåõĢąȍĵƛõņƯ÷çƵŦ
ŹĵƶŦ űƸĎ ȕĉơƹŦŊ űƻĊǔ Ưõąǡ ďäŦȝ
űŦƻšŊ ȓĊŇ űŋ ǓƢōƖ ĚȈĈƖŦ ųŦLjšĊ
ĵŅõĐĐƴ űƸĎ ȕĉơƹŦŊ űƻĊǔ õĊǨê
űŋ űĒǎƶ ǎĺą Ăèđ ŹƛąŤȝ űŋ öę čö
Źųƺȓȝ ƼĊ šǑē ǐƹƹ ŹűŦƻšŊ ĵȈĠƹōƖ
ĈĐōƖŦ øǓåèōƖŦ ƲĒňƑĞŊú ĵơß ǐƣ
šĵĊ
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
Ɔ ã ę Ĺ
ĵǡĈƖ čèøƓ ýêȍ ƯűƸĒ űĵĸ šƔćƗŒ
ŒǓĈōƖŦ åõŦǓĂŊ ŶŦƸǎêǺ ƯǑĵƟƖȝ
ƯĺñĈƓ õąljŤ ƶŚŦšŊ űǎêǓëŊŤ ƯȌƺĈê
ȖçĒ ƯǑĈ ȁą ĚĺĊ Ǔĺą Řƴê òǎƑǦ ŶĒĊ
ȈǾüêĵ÷êƯŹččĵŊȝűúĒŊƯĂĈűĒȈǼ÷
ſ÷ʼn űĸèŊ ŹȓĊŇƖ ȕĉơƹŦŊ űŋ ǓƢōƖ
ǑĊ ĸåõǓĸĸňŒŦ ŹŘèȊšňŒŦ åĝŤê ĺåƖ
ƲĐƑĞĵŊȝƴƉƖƯŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
ǎǾ7
ƲåƖŦŤ ÔÔòǎ õýąŊÕÕ ďê ƯǡĈƖŦ űƸĒ
òǎ õŦǓĂŊ åøĊĝĢ õšĘ õýąŊ Ư÷äŢ
ǏƹƵŒŦåƴŋƲĝȈƲåƖŦčšƻƴȋƲƶąǎƖú
ĵŅǡŤĝĝƖƛúšĵĊ
ŶŦƸģú ǦƲġ ƲĝąĵŒƖŤ ųŊƵǶƲú ƖƻĢ
ƲƶąǎŒƖĵơßƛõŊšĵĊǓĺȆƯãƹđǓƻĶŦ
űĺąŦŶŦǎŦĸƯ÷åƖǦƲġƔúĵŅõĐĐƴƖƻĢ
ŅƶĊǔĵňêƯǓƻĶǓŦĸňȍǦšŊĂǑŊƖĒǦ
ĵơß ƛõŊ ųòűƺǓ ĵŅƶǑǑ÷ òǎ ŹŋŬê èåŒƖ ǓĺȆ ƯųŊƵǶƲ úèĚ ÔÔǓƻĶ
õŦǓĂňƓ ĂĊƛņŦ űžĺąƖ Ź÷ŦĝĐĝĎ ǦĢúĚÕÕšƖƯ÷êšĵĊǓĺȆƯãƹđƖŦǓƻĺ
ŅĠƔ÷ȓĊŇƗŒǑĊŅĸĺċŶŦƶ÷ýĈȝšǎĊ ĵõĠƑú åŅõƻ űĹŊ Ŷèåß ĸåŒú ƑĢŊ
ǓŦÔÔȁąčèúŤűžĈćŘƴëŒÕÕƲèōƖŘƴëŒŦ ƯųŊƵǶƲúèĚÔÔűƲƔǤúŶŦLjżƔǤĚŶčƯƖÕÕ
ŶŦƶ÷ňǎê ƲĒňƖĢ šĵĊ ǡĢèƴ ÷ţĒŊĊ Ư÷êšĵĊ
ŘƴåøĊƲú ƶĐåŮ ĵŅĠƔ÷ ȖåŇż ȓĊŇƗŒ
ƴßŦŤǓĺȆŦŹšĵąŒĵŊƯȖåŇżűåõąǑǑŊ
ƶżøšŊųòűƺǓƑƶűƖĈȓĊŇšŊĵõĕǑǎĆ ƯøƖǤŊĞêȍ÷ŤűåƖƯŅĸåƖŦȕĉơƹŦňƓ
ƻĊĺ ŘèȊšŊ õĕŹöŦú ƯǎåǺŊ ĵŅǡŤĝĝƖ úĊǬƯĝƻûƖƯǧĊŘƴæűƢƬűĺƷêȈňã
ƛõŊšĵĊƯǑĈúžĊĹŊűĸêåäŢŅĠƔ÷ űêďďøĕšȋōƖŦŅŹŊëȝƯǓĺȆŤƯųŊƵǶƲ
ȖåŇż ȓĊŇƗŒ Ư ÷çƵŦ ĺĊ Ēǧň ǓŦŪšŊõĘĘêƲĐƯšƖƯõčåƖĵųƂŋćƲê
øĵĊŹņŦúųòűƺǓƯǎåǹƖĵơßƑĢŊšĵĊ ǐţƔŤŹŅøøèĻèƴĵŅƶąǎƖƯűȍ濌ĺąŊ
ƯųòűƺǓ űĸê ƯäšƖ ŷòƺƻ çĝõŦĵĆŦ ƯõćƗŒ ǏĸƜ èƴ ƯŅǎŤŪŊ ǡĢèƴ ÷ţĒŊĊ
űŋ ƛåøƯß űŋúĐŦ ĵĢƻ÷Ʋ ĵòõú ĵŞè Řƴå øĊƲú ƶĐåŮŤ ȕĉơƹŦŊ űêďď Ưãƹđ
ĵûŊżǤĵŞèĵűŋöžňĊŹƻĊƯŅżōƖú ǓƻĶŦ űĒõêžŋ ĵčĸŊ šǦĻŒ èƴ ĵõǓĸĸŊ
ĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
Ưƶõƶö ďäŦ ŹơƲ ĵŞè ƯǓĺȆ ƯƖǮ Ǐƹƴ
÷ţĒŊĊ Đùã žć ųŊƵǶƲŦ ǔĺŮŅƔê
ƯƖǮ ǓŦŪ
ƯƖǮǓŦŪšŊ
ǓŦ
ŦŪšŊ
šŊ
ĵƖǮ ǓŦŪšŊ ąǎƻ ĵ ƛú ųŊƵǶƲ ƯǓĺȆ ƯƖŘ ÞĺŊŤ ƯõĒŧ ÷ţĒŊĊ äĐú
ŶŦƶéèƖƛõŊßæŦĞŅĐňȊƯšĵąŒďäŦ űê ûǓáơ Ưãƹđ ǓƻĶŦ ŶŦƸǔĵŪ ųŊƵǶƲ
ƯĵĊżň űǎċŒ õćƗŒȝ ŹȍŅŬ ĸåĂêǤŤŊŤ ƯǑĵƟŒƖúĵơßĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
ĵƛõņ ƛąŤȝ čøƲƓȝ ųƺȓȝ ųĈȓŤ
õƻąž òƤĸƓ ĒĺčĸƗŒŦŤ čèøƓ ýêȎŒŦ
ƲåǎƬƖ ȓĊŇ ǬŤ øƻąǓ űêŐêŦú ĵ÷ê
ŅƶǑǑ÷ Ģĉň űĢĊĵƔê ƛąŤ űõĈċő
ĵõƶĺƶĸōƖúžŦƲŊƯǡĈßŊŦòƤĸƓĒĺčĸ
čĊƪåß ĺë šĵĊ õƻąž ĵíƔĐ ƯǡĈßŊ
ýêȍĵŶŦǓêŊšƖƯŅżâƶƖøåņúƴňƑĐê
ųĈȓĵŅõĐĐƴĵíƔĐĒĺčĸŶŦƹèƶĊǓǬŤ
ŅȈǦċĺŬêƲåƖúĵơßƛõŊšĵĊųƺȓú
űĸëő ďĝčĢĎ ŅƴƟƖ ĒåňčĆĺŮ òƤĸƓ
ĒĺčĸƳŦ čĊƪåß ƲåƖ ĸåȈƖ ƛõŊ šĵĊ
čøƲƓȓĊŇåŅĠƖûýêȍĵǓŦĸňúžŦƲŊ
õĒĝê űƶĸĸƴŦ ŶŦƹƴǡĝúŤ ĵúŊź ljŦùƹ
ĵżĊņú åßåŅŬ ǐƣ ƯŅǎŤŪŊ ųŊƵǶƲȝ
ŶŦƸƲżàƻĺŐȈĠƻøǓũņòǎƑǦšƖďê êżŦ ĶƻŧŒ ŶŦƸßú ųŦĽĒŅċŒú
ĎƹŦŤ ǓĺȆ Ưƛåú űĝȍ ŵžĒȐĊŋŒ ĶƻŦŦ
ƯǏĺŮňōƖõƹąĘųŊƵǶƲŦűƻĊǎƔê
ƲĒňƑĝƖúĵŅõĐĐƴƛõŊšƖ
ųŊƵǶƲåăĒŊƛõňŊűĦĊǤƖƯšĵąƖŦ úžą íĐĺ åõȈǹú ƯŅĒøöŊú ĸåȈƖ
ŅĠƔ÷ȖåŇżȓĊŇƗŒĵŅåƲưǏƹƵŒèƴ
ƛõŊšĵĊ
õǓåǬ ƲƑǢ ďäŦ ƯŅƑčŢŊ ĝêĺ Ư÷ĒĶ ƸȕëøďƲƓ ǓŦŪšŊ ŹĒƓƻŦŤ ŹƂňĊ ǑĊ
ĵơßƛõŊűêĕĸĺĵŽŦƲŤƴċķƯƕĒŊǒŊ
šĵĆõƻąžĵúĊǬƠćƲŹųòűƺǓǑĊ ŶŦƸĝǦêƲƶąǎŒƖúĵơßƛõŊšĵĊ
ƯňèĞãƹđǓƻĺĵŅåƴƶǓûƯǓĺȆƔšŬ ƯǎĵƲ øƝŹê èƴ ĸƶąčƖ ǦĠŊ čƗŒ
åõƶĈƶĊǦƲġűĢĊĻšĵĊųĈȓƸƲĒȖĈƖ
ĵõǫƖ úĊǬ ŶŦƸĐŅȍ Ư÷ƲƶĊǓ űýĈĊ ƯƸȕëøďŊźąŊƯšĵąďäŦȝǓĺȆĵȖåŇż òƴƑňōƖŦ øǤňōƖŦ ŅŹŊë åēøçƲ
ŅǓĸĈƓ ŶŦƸäŦ ƯǡƯĝƖú ĸåȈƖ ƛõŊ ĝƖĒ ƖĒǦ ĵšĵąŒĵŊ ƑĢŊ ƯǓĺȆ ƑňƶċŒŤ ĵŅčǡƖ êư ŊźąŊ ƯŅšĐȝ ųŊƵǶƲ Ưűȍćż
šĵĊ ųƺȓ ĵűƸĒ űĵĸŤ ĵŷċ÷Ʋ êư ƥŦ ȖåŇŹůŒ ŹŒǓĈōƖ åõƖǤŊ ĵŅƢšȉ ŚĺąŊƯēøçƲčèúűĒŹĸćŘƴêŦŅĝèĢèåŒ
ƯǑĈ øĒŅĊ ȕèŦ úžŦƲŊ ĵŅšĐƖ ĺǦĺǦ õąljƗŒ ƯŅûæ űƶŤǑć ȕċȓǑŦƹƗŒŦ ĵƛõņõǩąĘèƴƯűêĕĸĺõćűãõƻǔƹť
ƯŅƑčƶƖŦ ƝĊúlj Ư÷ƲǤĈ ǎåêŅŬ ſ÷ʼn ĵǓƻĶ èƴ ĵøĒȋȋŊ ƯŅǡõƷ õäŤōƖŦ ĵűùćżƯƻċŦǦĠŊõǎƶæúƴňƑĐê
ŅŹŊëȝ ųŊƵǶƲ Ņǎķ ƯúŊèōƖŦ õĊãŦ
õýąŊ ƲƶąǏ úèěŒ åõĒǡŊ ûžĈåŒ
ƯųŊƵǶƲõŦǓĂŊĵƛåúűĝȍǓŦŪšŊƟĊȍ
ĵǏƹư èƴ ƴĵêǦ çýĈ ƴǎĸê ĵ÷ê ŊŒŊ
ƴĝĊĺĵŊ Ưšĵą ķäŦúȝ ƛõņ ƯŅǡŤĝĝƖ
ƯųȌƸć òǎ õŦǓĂŊ òƤĸƓ ŅĝĸƴšŊ ŹǓĺȆǑĊűŦȄĈƓõǓĸĸŊĵõȍǡĊšĵĊ
ųŊƵǶƲ ĵãƹđ ǓƻĶ èƴ ŹǓĺȆŤ ŹĎƹŦ
ƯåƖú ĵ÷åƖ žĊžĆ Ņåƴŋ Ư÷ňƑĝƖ
čøƲƓ ȓĊŇ ĵúßĈŦ ŅĐŊȎ űĊĢġƔåß ǑĊĵżĊņúĸƶąǎŒƖƖƴƴŊèƴǓĺȆǓƻĶ
ǡĢèƴ÷ţĒŊĊŘƴåøĊƲúƶĐåŮĵűȍćż
ŚĺąŊ çĝõŦĵĊšňōƖ Ưƛåú űĝȉŦ ƯƑŦdžê
ȍĊƻ ĹŊ űƴďďŦ ĵŅõƻ ȊŊ Ưűȍćż
õćƗŒŦ ƯøƶŦ ƯȖåŇż ĂĈƖŦ ŶŦƸƲģú
ƯǡƯĞŊúĵơßĵƛúšĵĊ
űƸĔ Ưűùćż űúĸĐƶĊ ȓŊćėƲ áĒèž
ĵƴȋĂĈƯdžõĆŊȝƯƶĶĺĎƹŦƻĊƻĊĵűƸĒ
űĵĸƯŅżâƶƖȝƯŽŦƲȝƯljȓŦŤƯŐƴŤõćƗŒ
ȓĊèø
ȓĊèøƖ ĵơãú ĵŅǡŤĝĝƖ ƛõŊú
õšĠĠņŦ ƯĝǡåĵŊ ďäŦȝ ƯǎƬƖ ȓĊŇ
ųòűƺǓ űĸèŊ ŹȓĊŇƖ õýąňƓ õĊ
ÉƺûžĈďƲƓøƝŹèƓšŊÊĵŅƑčšßťňĸȈšǎǡ
õŦǎƻ ȓĊèø èƴ ƯŅåƲư íĐĻŒ ďčšƤĆú
ŅĒŅƖìêƯȓĊèøƖƯŅåƲưĦ÷ſ÷ʼnƗŒ
ĵűĒȈǼ÷Ɩ èƴ ǡŦŹĊ Ʋå ŊŒŊ ƯčšƟĆĵŊ
ƛõŊšĵĊ
ƯǥŤ ǦĵĠ ÷ţĒʼnĊ ŘèȊƗŒ ćȖĊŊ
ĵ÷ţĒŊĆ ĸåõĢąĶ ƯŅõåčƖȝ ƯųŊƵǶƲ
ƛåúűĝȍƯčèúŤêøŊųŦĒŇŊưŊűýĈĊŤ
ŅǡćšŊèƴǦƲġƯŅšĐƖȝƯŹŅøõĉŊúƤǎĸ
űƔNjŦåøȆƶĢȓĊèøƖƯȌƺĉĚŦúžĊĹŊŦ
ƴßŦňåõǡƯĢƲĒǎƶƶƖžĊžĊƯŅĒŅŤǎƶƖȝ
Ư÷ţĒŊċŒúžĊĹŊƯ÷êżōƖƯòǓąğģŒ
ƯǦĈŊǏƻåŊŶŦƹåĸōƖȓĊèøƖƯƑĝčƖȝ
ȓĊèøƖŤ ƔŤ ŷƸŅĊ ƯǎķƗŒ ĸåĂêǤŦŦ
åöĒŤ ƯŅǑåǡ űýĈĊ ƯƑĝĎŊ ĵŅǡŤĝĝƖ
ƛõŊšĵĊ
ȓĊèøƖ ĸȁƶĠōƖ òǔŒ úžŦƲŊ ƔŤ
ŷƸŅĊ ƯƶŚŦšŊ ŅĦøŊŦ ŷƸŊ åøƻąǓ
ƯdžõąƖŦǦŤŊƲĦąǡƖúĵƛúšĵĊ
ĵƛõņ ȓĊèøƖ ĵǡĢèƴ ŵňøĊ ú
ĂêǤŦŤŘèȊšŊèƴøĘĘƲƯ÷ƲƶĊǓƯõŹèŹƲ
űƔNj Ʋȁƶĝ ďäŦȝ ĵŅõĐĐƴú ĵõąlj õąĺ
ƶŚŦšŊȝ ĵƴĢĊňȝ ĵųŦĽĒŊõŦŊŤ ĵǏúĆž
űƔnjŒ èƴ øĘĘƲ űƻĊǗê ĵƛõņ ĵȓĊèø
ƯųòűƺǓ űĸê żêäŢ ßåŊ űĸèŊ õżŹê
űŦƷƯäŢŊĵǓêŅƑƹƻąƖõĝõǬƲĕšȉŊ
ƼĊ űĕĺĊ ƑêƶǐƵĊǐĒ ƯȓŦ űȍćż ȓĊèø
úžŊêȕĉơƹŦŊäšƖŅõĊǡƔê
ƯȍŊòĂĊƛŊ
Ŋò ĂĊƛŊ
ĵƛõņĵĊżňŹȍŅŬŊźąŊƯĐĶǏƹƵŒ
ĵȍĊƻ ĹŊ Ưňư ďäŦ ǏƹƵŎ ȍĊƻ ĹŊ
ŹõĢąĸōƖĵȊŊĵȖçĒúĊõĈȝĵƛĠĹòǓ
dgRSTB)UBJuvT
"\d+
ŶŦƸĦĦúƯǡƯĝƖúĵơßƛõŊšƖõƻąž
ƶǓûĵĺǦĺǢòƴƑňōƖŦèǢŤŦĺąňōƖ
åƑƶõ ƣǔŒ õŦǓĂŊ żĐ ŶŦƸŹȍê ǡƴģ
šĵĊõŦǓĂŊúäšųòűƺǓåŶšơãǦćƗŒŤ
ǦƲġƗŒúèĚĒåõĒǡņƯŅƟǎĵšǎĊƯåú
ųŊƵǶƲŦ ƯǔĵŪŊȝ åLjĶŇ ĵšȄ ƯŅčǡƖ ƖŘ
òǓƯƑǤĵŊȝňƔğƖķêƯšĊķêǒŊĒŹűƸĒ
űĵĸưţĽĊďŇƯžĺĊƼžŊĉŊƯŅĝĵæŊúĵơß
ĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊ
åõdžõćƲ ǐƣƯƑǤƯíĈNjøĒňƑğƲ
x
űķďŦƲ ĸŦž űø åčǡƖ ĺƻĊ ĵƔĒŊŤ ƯƲƢōƖŦŤ ĵýŦǡą ƖĒǦ ƯŅõåŹņŊŦ ƯõŧćƲ ĹŋŒ ĵűƔNj ĞǦĊ ŶŦƶŅĘĘåƖ åĸŦſŒ
ĵŅčǡƖ ĂêǤŦ õýąŊ ŦĺąŋŎ ĵ÷ǎŪĵŊ ĻňŤ ĸæĵŊ ßťň ĵǓêǾ ǩąň űƑƹƻċ åõĕǦ ƴȈêǑêțț ŅǬĈœŒ åǩąň ŹõĢąĸōƖ ĵȊŊ
Ư÷ŹŅæŊŦƶŦĻŒõǎŦƟĺƴŧĊĸōƔêțț
x
ŅǬĈœŒƯǩąňõšĘƔǑƖŦűŦƻűĈŅŬĵĸŦžĵŅąǑǎǡďȒŷĵűķďŦƲĸŦžűøĒúåǩąňøĒŹĵćƲĵøĒƲƤĵǩąňƖåõĐŅȍ
ƴŒèæțț
x
ƯǩąňƖűĕŤȊűĕŤȊšņĵƶĺƹĹŹŅǎåȁåŊĝŦdžúċƲĕšȈĵŊŦǡĢèèƔǑĵűĂĈűúĒŊĝŤŊƖĒǦűǡĠëŹȍëŦĺąņŦõąŹĺƴŧĊĵňêțț
ĵŶšơãĝŤŊƖĒǦűǡĠëżêŹȈåǩąňƖŅčĊƥƲĒƲƟƖǎŦƟĺåĸŦźǎķƴäŤêțțĵǩąňƖåŅĕšȉŊŅǬĈœŒƲĒƲƠŊďȒŷƴõåĒèōƔêțț
x
õƲƪčǫƖĵíĈĝŦĵĻňƖõǎũŊƴŒèæȝšǎĊǓŦĸƴǎŪíĈĵéæĵŊƴżâƹêțț
x
ƯǩąňƖűĕŤȊĵ÷ǎƢƖĹŊèƴåõŦǓĒŊƯĒúøƢƑćƲȝƯçƤȝƯǓĺĊŤňžĒžȍƲƗŒŦƴŹȍèêțțŹŅĈĞǦĊĵŅǡĝĎŊĹŋŒèƴŅǩøć
x
ƯǩąňƖűĕŤȊŦĺąņĵ÷ǎŮĵŊƯŹŅøűĒŅƹƶĊƟŦƻĝĊĻçŹȈêƯ÷ǎĸƖŦƯĢƻ÷ƲžȍƲĵõžȈêƯçƤƖêƴƔƔèêțț
ŶđŊňžĒűƴŹȈêĵŊúțț
x
ĹņŦĵĂĈčƛŊũċǓĈúűďƥåõǕĺũŊƑƴúåøƯŊƯ÷ŐêďäŦȝåŅǩøćõąljĵĒêžĞǦĊȝƑƴú
ĵõƶƑêõǡƯĢƴŐèêțț
ŅĞ
ŹŅĵƹćƖ
Ư÷ȈåǓĵŊĝćƝƹ
ŶĒŹǓŦĻŊĝŦ
ƛúƻąĒ
ƯõƲƪ
čǫƖ
Ēú
Ĺņ
Ư÷ǎŮĵŊ
űƻĈĘ
ƯǩąňƖ
õšĘƔǑ
ĺĊ
ǩąňƖ
Ư÷żâƻĵŊ
ĝŦŤƛú
űŋõŦǓĒņ
ǦĆšã
ĺĊ
űŋåø
ȁǑƳ
ĺĊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛú
űŋ
ǒňßŦ
ǎƢŮ
űŋƶąč
Ƒêƺ
ĺĊ
űŋ
űĘĵƹē
űƹøŹŅø
ĝĵé
ƯĹŊĞǦĊ
űƹøŹŅø
ĝĵé
ĺĊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛú
ț
ț
ĺĊ
űŋ
űĺƷąƢĢ
džøê
ŅĵƹćƖ
űƹøŹŅø
ĝĵé
ĺĊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛú
ț
ț
ĶéäĈ
ŹŅøĝĵé
ĺĊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛú
ț
ț
ƯŅĵƹćƖ
Ēú
űŋ
ŅõĒǎŦ
Źĵƶ
Źĵƶ
ŶĒŹčťĝŦ
ƛúƻąĒ
ĺĊ
www.ethiopianreporter.com
ƯĻňƖ
ĒȋŊĵżĉ
ùŊĊ
ƯĸåĹŊšŊ
øąǑǎǬ
żĊňĞǦĊ
åõŧćƲĹŊ
åõŧćƲĹŊ
ț
ț
åõŧćƲĹŊ
ț
åõŧćƲĹŊ
ƯúƤǎĸ
čƛŊ
Ưǩąň
čƛŊ
ț
ț
ț
ț
ț
ț
ƯĹņ
űǎêǓëŊ
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ8
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ9
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ10
ƯžȍƲõŦǎƻNjøĉŅĒȋŤĂǑŊ
ƯžȍƲõŦǎƻNjøĉŅĒȋ
ƯžȍƲ
ȍƲ õŦǎƻ Njøĉ
Njø ŅĒȋŤ
ŅĒȋŤĂǑŊ
Ť Ă
ĂǑŊ
ƈ
(²b³+’#+ORS+) £XAe#&'f^+RS+µ^+
({|\}
\}
ųŊƵǶƲ ƯõdžõćƲƖ
ƯäšƖ ƯžȍƲ õŦǎƻ
űǎêǓëŊ ŹƢĉ Ŷîƻ
õĒŹąú ĝŦ džúċ
ĂĈ
ƛú
ƴdžúĈê Żë
ùŊĊ ĊƤøť ƲåƖ
ƯűƸĒűƹøȈǤŦƯžȍƲõŦǎƻŦŅŹŊë
ĵŅõĐĐƴ űǎêǓëŊ Ư÷čǢ õŦǎƼŒú
ŶŦƶ÷ŧĆƴǡĵĠêŹűƸĒűƹøƯȍǦšŊ
õŦǎƻŦ ŅŹŊë Ƒƶ LjĶŇ Ư÷ƑĒƶƖ
õŦǎƻßåŅŬƯȍǦšŊõŦǎƻäŧçƲǎåǓê
ŶŦƶ÷Œêƴǎõňê
űßŦĂĈƯ÷džúąƖŦƯűƸĒűƹøŤ
ĵĝǤƴ çýĆ ƴŒèæ ŅĺåƖ Ư÷ǡĵĞŊŦ
õŦǎƼŒ åøĒŅƹƶĊ ƯŅĦĦõƖ ƯžȍƲ
õŦǎƼŒ ųŦŅĊȕĈƴƤ ƔŤ ĂĈ űĒŻƲNj
ƑċòƴƑŊûďĐųŦLjšĊŶŦƶ÷ǎêǺŊȝ
ƯžȍƲ õŦǎƼŒ ƯǓƻ Ư÷äŢĵŊ ƶąlj èƴ
ŶƯŅƶąčšƖƯűǎĊŤƯƣǕŒųſŧ÷ŶƲƶǎ
ĵõǤ ĞǦĊ ƴãŦŦ ȍèǕŊ çƲøè Ư÷Œê
ƯžȍƲõŦǎƼŒƲĒȈêǏŤêúƴèæŹȍŅŬ
ųŦĽĒŊõŦŊ Ư÷ǡƴĞŊŤ åŅǎêǑƵŒ
ĵȍǦšŊú äš åŅǎêǑư Ƒǫ ģǤķ ĸãć
ƲèōƖŦƯȍǦšŊõŦǎƼŒŹŹŅøƖǮĺŐ
ĐƴäŦ ĵŹŅø ƖĒǦ ŶŦƸǎšĶ Ƒƶ øƻąǓ
Ư÷ǎĸĵŊǐƣĆĢŶŦƶøƴäŦǡĞõƔê
ŶŦƶ űƸĒ űĵĸ Ʋæ ŹŅûŒ ƖĒǦ
ƲåƖŦ ƯŊĈȊž õǩŤšĢ åøĒĝąŊŤ
ŅĚŹĊżćƗŒŦĵĢêǦȍŤåøĒŅŤǎƻǮúĊ
ŵžĒȕąĒ õŦǎƼŒ Ư÷ŧĈōƖ ÷Ť ŹȍŅŬ
õäŢŦ ƲąǑǓǤæ ÔÔƑƶȊŊ ĵűƸĒ űĵĸ
ƯžȍƲ õŦǎƼŒ õǎŦĸŊ úŦú űøĈǮ
ƯéåƖǏƹƴšƖȞÕÕƯ÷æŊƑċòƴƑŊȝ
ƯűǎêǓëņŦ ǡĝùň ĵ÷ǎĸ åøƑĢ űŦƻ
ßåŊ õĒõċŒ èƴ öŹĈ çƶąǓú
ƴŒèê ĺåƔê ƯžȍƲ õŦǎƻ űǎêǓëŊ
ǡĝùňǦƲġƖĒǦƯ÷ǎĸűƴƶåúĵøåŊ
űĒŅƲƯňōƖŦƯčǢŊƯűƸĒűĵĸõŦǎƼŒ
ĸåĂêǤŦƔŤĂĈűĒŻƲNjųŦLjšĊȍĠƷ
ŘƴéŤōƖ
ĵơã õŦǎƻ õǡĝú ÔÔǐƣ ǎŦƟĺ šƖÕÕ
Ư÷åƖŦ űĸĸê ĵŊžžê çƲĐƴ Ư÷Œê
ĒåõäŢúųŦLjšĊȍĠƷǎêǹƔêÔÔƯȍǦšŊ
õŦǎƷåŅǎêǑưúŎƯäšĵõäŢƲåűŦƹŒ
ŒǓĊ ĵõǗƤ šƹNj õģǡĺ ƲĒŒèê ǐƣŦ
õģǡĶŤ ƯšƹNj õǡŦ õĝšĎ ĺŐ ĐƴäŦ
õŦǎƷúŎĵõäŢŅĚŹĊżćƗŒŦĒåøƴǕƹ
ƯõåƔƑǬƝĠƑǫŦúĒå÷ĝŦĒƯ÷õąǦ
šƖȞÕÕĺåƔê
Ƒċ òƴƑŊú ŅõĐĐƴ Ưäš űĒŅƲƯŊ
űèōƖ ÔÔƯȍǦšŊ õŦǎƻ ǡĝùň ĵĺƠ
õêž çǎåǾ ƴŒèê ŅĚŹĊżćƗŒ ĵúœŊ
ŶŦƸƲĚŹąžĆĵøƻąǓǮúĊƲǓƢêűƶǑ
ƴĝŦĐê Źßæú ĵèƴ ĵžȍƲ õŦǎƼŒ
Ư÷čĵčĵƖ ƯűǎêǓëŊ žȍƲ éëŒ
õŦǎƼŒŦ åøĒȋȋŊ Ư÷ƲĒŒê ĵõäŢ
;<=>[email protected]>>
ĵűǎĈƓųſŧ÷èƴŹȍŅŬűĒŅƔǾŷƲĵąžňêÕÕŶŦƸãƛƴšŊ
õŦǎƼŒ ųŦĽĒŊõŦŊ ǮúĊ Ư÷Ēĺ ĒåõäŢú Ƒċ òƴƑŊ
ǎêǹƔê
ƴãƯõŦǎƻűǎêǓëŊĵõŦǓĂŊŤĵǓæƟĊȍǦúąŊçýĈ
Ư÷ŒêƯǑĈųŦĽĒŊõŦŊŶŦƸȈǡĊƲĒŒèêƯȋƴŤŦĒŅĦøŊú
ƯơãƟĊȍŅƔŦƲŧŒĵõäŦŶŦƸĐŅȉçƲƶĊǓƯ÷ŒêŹõäŢú
ĵèƴåņćƤúƟĊȉúűĒŅƔǾŷƲĵąžňêŅĺìêŶŦƶűƸĒűĵĸ
ĸæŹŅûŒƴãŦŦƛƴšŊűǎêǓëŊõŅǓĵĆűĒȈèǐšƖƯ÷åƖ
ƯƑċòƴƑŊŦŶúšŊųŦLjšĊȍĠƷƯ÷ĒøöĵŊķäŦúȝűßŦ
ĸåƖ ƯűƸĒ űĵĸ ŅǩĸǮ ßťň ǓŦ õŅǓĵĊ ƴŹĺƹê ƴèæ
ÔÔƑƶȊŊ çäŦ Ư÷Œê ķäŦú űßŦ Źĸƻ Ư÷äŦĵŊ úžŦƲŊ
ƯžȍƲŤ ƯȍǦšŊ õŦǎƻ ďýĈȝ ŹơƲƖ ǕŦ åǕŦ ŹžȍƲ ƖǮ
Ư÷ýĈõŦǎƻƲĒȈêǑêűøĈǮżêŧąƯȍǦšŊõŦǎƷŦĺŐ
õǎŦĸņƖǥŊèƴŧąƖƴŒèêȞÕÕƯ÷êĂǑŊűèōƖäŧú
ǏƹưƑƶȊŊƯ÷ňƴçäŦŶŦƶ÷ŒêǡĞõƔê
ŹơßǑĊƢĉĵƴȋƴdžúĈêĵŅĸåƖƯȍǦšŊõŦǎƻűǎêǓëŊ
èƴ ĂǑŊ çäŦ ƴŒèê ƯŅĸåƖ űĠğ űżĸķ ƯȍǦšŊ õŦǎƷŦ
ŅĝĺåƖƯ÷ƲĒŅŤǓƷõŦǎƼŒǎŤǓŦĸňèƴõäŤōƖšƖ
ƲšǑǎĊŤōƖ űŦƹŦƻ űĒŅƲƯŊ čǫƗŒ ŶŦƹõåŹņŊúȝ
ŹűƹøĵȍǦšŊõǦŋűƸĒűĵĸõǓķƲèƴõǩŤšĢŹŅȈǡąȝ
ƯȍǦšŊõŦǎƷƯŅǎšĸĵŊŦúžŦƲŊçƲĐżűƴŒêúűƸĒűĵĸ
õǓķƲ èƴ ŶƯŅǎšĶ Ʋæ Ņĝĸƴ õŦǎƼŒ ƲåõǡŤĝĢ ƯȍǦšŊ
õŦǎƷűǎêǓëŊèƴŒǓĊçäŦŶŦƶøƴŒêųŦLjšĊȍĠƷú
äŢƑċòƴƑŊƴĒøøæ
äŧú ƴã ĂǑŊ ĝǤƴ ŶŦƹƴäŦ ƯŅdžõĆŊ õŦǎƼŒ
ŶŦƸǡŤĝĞ ŹűƸĒ űĵĸ õŦǎƼŒ ĸåĂêǤŦ ǑĊ ŶƯýĆ õäŢŦ
ƑċòƴƑŊƴǎêǼæųŦLjšĊȍĠƷúĵȍǦšŊƯ÷ƲĒŅŤǓƶƖ
ƯűƸĒűƹøõŦǎƻűĠğèƴĵŅåƲƯűĢǤǬƯ÷ĝĵæõŦǎƼŒ
ĂĈõȋǡŦǓƻƴèêƴèæ
ÔÔĵŶť ŶúšŊ ŹűƸĒ űĵĸ Ư÷ƑǤƖŤ Źűƹøú Ư÷õǤƖ
ŅĚŹĊżć Ư÷ƲĒŅŤǓƷŊ űĠğ űżĸķ Ʋæ õŦǎƼŒ ŅǡŤĝƖ
åűǎêǓëŊ żêĵĞȝ ƯȍǦšŊ õŦǎƷŦ õĒǡŊ Ư÷ǎĸƖŦ Ʋãê
űǎêǓëŊŶŦƹƴčǦƲƶĊǑêȞÕÕĵøåŊúŅŤǓąƔê
ĒåơãŶƯŅǎšĶƲæŅĝĸƴõŦǎƼŒƲåõǡŤĝĢƑƶȍǦšŊ
õŦǎƷ åõǓĸŊȞ ŶŦƸßú ŹȍǦšŊ õŦǎƷ Ƒƶ űƸĒ űĵĸ
www.ethiopianreporter.com
åõǓĸŊ ƯŅƑčš õǩŤšĢ çȈǦĊ õŐæ
Ư÷ǡĵĢ ĒåõäŢú ƲĒąƹæ ƴßŦ ŶŦLj
õŦǓĂŊ åŶšơã õŦǎƼŒ ŊźąŊ čǦŋ
ŶŦƸýĆŶƲƶąǎŤŅǩøćúõŦǎƻåøŹê
õňčĶŦűĒąƻŅƔêÔÔŹņæƸúņűƴďŇ
ȓĊž ƻąĒ ƲåƖ õŦǎƻ ƯǓƻ õýĈŊ
űåĵŊåơãȋƴŤŦĒŶƯŅȈåǎšƖƯƸƢƴŦ
ĂĈƖ ĵơã ƛõŊ ƴǡŤĝĠêȞÕÕ ĺåƔê
ųŦLjšĊȍĠƷ
ĝƶúƲæŊŅĝǤƴõŦǎƼŒǓŦĸňǓŦ
ŶƯŅŹŤƑŢďäŦȝƯŶšơãõŦǎƼŒõǡŤĝĢ
ƯȍǦšŊõŦǎƷŦűǎêǓëŊöæƲƶĊǏňê
ĺåƔê Ƒċ òƴƑŊ ú ƴã Ǐƹƴ űĐĐķ
ŹõäŢ űŦȄĊ űȋǤŮ õȍŊñ ŶŦƸƲǎŮ
Ņǩøć ĂĈƗŒ ŶŦƶ÷ýĆ űõêžŅƔê
Źơß ƯžȍƲ õŦǎƻ ǑĊ ŅƲƴƥ Ư÷šĐƖ
éè ǦƲġ ƶǓû ĵơã õŦǎƻ Ư÷ǡĝö
ŅĚŹĊżćƗŒ åűǎêǓëņ Ư÷ŹȍæŊŦ žȍƲ
ŅŹŊë ŶšĎú ĵŅǎêǑư èƴ ƔǑ ƴǩúĆ
ƴäŦ"Ư÷åƖǏƹƴšƖ
ųŦŅĊȕĈƴƠ
ĸƑǤƖ
õąlj
ŶŦƶƯŅĚŹĊżćƖ ƛƴšŊ öæ ņŦ Żë
ùŊĊ Ư÷ǡĝú ŅĚŹĊżć Ź ĺĊ
ƴŹȍèê
ƴãŹäšƯòƤĺøõèåĘĺĊŹȍë
ďǗƤ ĵŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëņ ŊĊȍ èƴ
ƔǑ çǩõĊ ƴŒèê Ư÷åƖŦ ĂǑŊ Ƒċ
òƴƑŊ űƴĝĵæŊú úžŦƲņú ĵžȍƲ
õŦǎƷõǎêǎæĺƠƑǫŦƯ÷ĝŦĒĵõäŢ
ĵŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ èƴ ƔǑ Ǯøć
ŶŦƶøƴŧĊ ŅŤǓąƔê ȈǤŦ űǎêǓëŊ
Ư÷čǦĵŊ Ēåäš ňćȍ çƲĒǩúĊ
Ư÷Œê úŦú ƛƴšŊ šǎĊ Ưåú Ư÷æŊ
Ƒċ òƴƑŊȝ ŶŦƸßú ŅǎêǑư űŊĈȊ
Ư÷äŦĵŊ ŶŦƶäš ƴŤǎĈæ ųŦŅĊȕĈƴƠ
ĸǡŤƖ ǦŤŊ ŶƲŦƹŦƷ ŅĚŹĊżć Ź ĺĊ
ĵèƴ ǎŦƟĺ Ư÷ģǦĺ ĵõäŢȝ ŊĊȍ èƴ
åƖǦŶŦƶøƲõǤűõèżŒƴäŤêŅĺìê
ƯűƸĒűƹøƯȍǦšŊõŦǎƻűǎêǓëņŦ
ĵƟõŤƓ õŦǎƻ Ư÷Ʋżàƻ ďäŦ ƯǮšŊ
ŅĚŹĊżćƗŒ ÷ƢŦȝ űƶǑ ķƶĊĒ űƶǑ
ƯƶąčĸōƖŦ ŅĚŹĊżćƗŒ Ư÷ƲšĎ žĉŧŒŤ
ƯűúĶèŦĒűǎêǓëŋŒŦúƲżŅŅšƖ
ƯűǎêǓëŊ űčǤǢŦ åøĝèǡȍ ďĸê
ŅǎêǑƵŒ çƲƖĞ ƴǎĸê Ņĺë ŹŅƟąƟĆ
šǦĻŒ õżŹê ƯǮšŊ ŅĚŹĊżćƗŒ
ƯžĺƶŊ õǡŤōƖŦ åøƑĢ Ư÷åź õäŢ
űŦƷ šƖ űĕƔŤ ƯõĐčæ ǮšŋŒŦ ƯƲƠ
ŅĚŹĊżćƗŒúĐƴĕȈŢõŦĝĐĝĒƯøƴŒæ
õäŢúŅǡĢĔê
ŶŦƶ ųŦŅĊȕĈƴƠ õąlj øŦŬƖú
ŅĚŹĊżćĵǓĈĵźêƯȍǦšŊõǡŢŻë
ùŊĊĵčƛŊďäŦȝĵõŦǎƷõǩąĘƯĝŮ
žȍêƶǓûŻëùŊĊĵčƛŊƴäŤê
ųŦŅĊȕĈƴƠ ƟõŤƓ ƯžȍƲ õŦǎƼŒŦ
ŹøĒŅƹƶĊ ǕŦ åǕŦ Ư÷ƲĒŅƹƻĈōƖ
õŦǎƼŒ ƖĒǦ Ʋæ ƯõŦǎƻ ŶƻĐŋŒŦ
Ʋżàƹê
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ 11
ĵŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊƯǓêƟĊȍ
ĵŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊƯǓêƟĊȍ÷ŤűƴƟšǑú
ĵŊĈŦĒȖĊŊ
ŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ ƯǓê ƟĊȍ ÷ŤűƴƟšǑú
÷Ť űƴƟšǑú
šƖƴãŦŦŶŬúŅǎêǑƵŒĵƯƝåņƯúŦõåŹŅƖǏƹƴ Ź÷ƲĒŅƹƻĈōƖƯŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊčǫŅĦøŊ
äŧ ŹƟåĝ ƛõňŊ űêȈƔê ĵŶĊǓǦ ĵĵdžŊ ƛõņ ƖǮƯŹŅøƔŦƯŊĈŦĒȖĊŊŒǓĊåõĢąȍƯǓêƟĊȉ
ŊźąŊ
çƶąǓĸōƖ Ź÷ǎĶ ǏƹƵŒ õżŹê űŦƷ ƴã ÷ŤúŦçäŦƴŒèêĺëøčĺƴŧĊĵňê
ŶŦƂŦåűƸĎƛõŊűƶąčŦűƸĎŦƛõŊúžŦƲŊ
åơãú ĈĎŦ ƯŐå ĒŊĈʼnLj ĵõŦƶȍ Ƒƶơã
ĵøƻąǓƯŶŦƂŦűƶąĐŒßõêƝžŊżĒŅèåȉƯõŦǓĂŊ ƯŊĈŦĒȖĊŊŒǓĊäŧõǎũņƯ÷ǡĵĢšƖ
ĵơã ƟĊȍ ƲåƖŦ ŒǓĊ åõȍňŊ ƯŅǡĝöŊ ƯűǎêǓëŊ ƟĊȍ Ư÷ǎĶ ŅƔŦƲŧŒŦ åøĵĈŹŊ
ĸåĂêǤŤŊ õżŹê ƯűƸĒ űĵĸ űĒŅƹƶĊ ŹŦŇĸ ƻćĸ
ƯõȍŊñíĐĻŒĺŐǓŦŒǓĆŦĵƟèğßťňƯ÷Ȉň ŶĒżêŅŅǑ ƻąĒ Ư÷ȈåǎƖŦ ƖǥŊ åøúǤŊ Źĸƻ
źøűŦƷŤōƖ
ŹŦŇĸƻćĸŶŦƂŦűƶąĐŒßŹ÷åƖõêƝžňōƖ šƖåøåŊƲĒōǓĈêŹŹŦŇĸƖűŦƶĵŊŶŦƶŅǡĝčƖ ƴäŤê űĒŅƹƶĆ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ŒǓĆŦ úŦǮ ĵ÷ǎĸ
ǔŦåǔŦŶĊĐōƖƯ÷õĆŊƯŹŅøƖűĒŅƹƶĊĵ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ŒǓĆŦ åõĢąȍ ƴąƹæ ƯŅĸæ ƔŤ ƔŤ ƴąƹê Ņĺë ƴňõŤê ĵŹŅøƖ ƖĒǦ úŦ Ʋãê
ƛú ĵƔŤšŊ åøŹŤƑŦ ƲčĸōƖŦ ĂĈƗŒ åŹŅøƖ žŦƖŧŒ ƶǓû ƯűŦĵĐ űƖŋĶĒ űǎêǓëŊŦ øǡŤŹĊ ƯŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ Ư÷čǢ ŅĚŹĊżćƗŒŦú
šƔćƲĐƑĞĵŊűǑǤ÷ŦȈǦČêĵĵdžŊƛõņĵƔŤšŊ Ư÷åƖ űŦƷ šƖ ĵĵdžŊ ƛõņ õǩąĘ űżĸķ ĂĈ ŶŦƹæú ƲƖĠê Źơãú éè ĵĵdžŊ ƛõņ úŦ Ʋãê
ƴýĈæŤűĒŅƹƶĆŊźąŊƲƶĊǓĸōƔêƯŅĸæǏƹƵŒ ƴdžúĈêƯŅĸåƖƯĝèêĸĶĊűǎêǓëŊĂĈõdžõĊú ƯŹŅø űƖŋĶēŒ åõǩõĊ ŶŦƶňĝƶú ŹŦŇĸƖ ĵğ
ƯŹŅøƖ šƔć ĵŅƶǑǑ÷ űĹņň Ư÷ƲčøĸōƖ éèƖƯõȍŊñƖűżêƴäŤêŅĺìêƤĊƤĊøĺĈćƲ õąljŶŦƹèōƖƴňčĸê
ǏƹƵŒŤōƖøåŊƴŐèêŶĊĐōƖƯŹŅøƔƔŤƔŤ ĸƴčǦĵŊúƯňžďűǎêǓëŊèƴƯ÷ýĈĂĈƯ÷ŧĊ
ĝèêĸĶĆĵĝŦúŦƲãêŅǗŒŦŶŦƶ÷ƲĒŅŤǓƻ
ƯŅĸæŊŒǓċŒƴƟƖõȍŊñåõĒǡŊõƟǑdžňōƖŦ õäŢŦǎêǹƔê
Ư÷ňƑĢšƖƴãúäŧĵȍèǔņŤĵűĢĊĻņõżŹêčȊ
ŒǓĆŦ åøĠåê ŹŦŇĸƖ ƯǡĝĎƔōƖŤ õȍŊñ
űõêžŅƔê
êưšŊ ŶŦƶ÷ŧĊ åŹŦŇĸƖ ƯŅčƑą űƴäŦú ƴãŦŦ
űĒŅƹƶĆ ŊźąŊ űƻĊǒ ŶýĈĸōƔåƖ żèōƖ ƲĒǎŪêŤê ƲæƔōƖ šǦĻŒ ĵŶĊǓǦú åŒǓĆ õȍŐ žȍŅŊåõöèŊƶǓûƯǓêƟĊȉĝƹ÷úĊǬçäŦ
ǏƹƵŒõżŹêƯƖŘűĢĊĻŊȝƯõŧćƲĹŊŤƯŵéžŊćž Ź÷ąƷ ŅǓĸĈŊ ƖĒǦ çǡĝĎ Ư÷Œæ ŤōƖ ƴßŦ ƴǎĸê
űǎêǓëŋŒ ƴǡĝĐæ ĵŶšơã ƯűǎêǓëŊŤ ƯűĢĊĻŊ ŶŦLj ƯŹŅøƔ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ŒǓĊ õŦǓĂŊ ĵĝǦň
űĒŅƹƶĆúƴãŦŦĵøõŦƑƶƟĊȉƯ÷ǎĶĸåÞĺŋŒŦ
žȍŅŋŒŦ åõöèŊ űĒŅƹƶĈōƖ ƑǎĶŦ ǡĵĢ űƻĊǔ ŅĐňȊŹ÷äŦĸōƖƯĸĶĊŤƯűŦĵĐűƖŋĶĒűǎêǓëŊ
ƖǮƯňčĵšǎĊƲåõŧĆŦçƲõèžŅŦƴŒèêšǎĊǓŦ øĵąňňŊǓƻƴäŤêúŎßťňõõŐōŊŶŦƸß
ŶŦƶ÷ýĈúűõêžŅƔê
ǦąŊ ĺŐ ŒǓĆŦ åõȍňŊ żåõŐæú
ĵõŦǓĂŊ
ƯűƸĒ űĵĸŦ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ŒǓĊ åøĠåê ƯǓê ƟĊȉŦ
ĵŹŅøƔƖĒǦűæƯ÷ĸæƔŤƔŤŒǓċŒåõȍňŊ
ĵèƴŶŦƸãƛƴšŊƯűǎêǓëŊƟĊȎŒƯĵåǡƖǥňø
ĵƛõņõdžõćƲèƴŶŦƸãĸåƖǦŦŅšĒŋåõĂĈŊ ŅĐŊȎƯ÷ǡƴĞűǎêǓëŋŒűżŋƯøƴǗƤŹäšƯŹŅƔŦ
Ư÷äŢŊ ĵǓê ƟĊȉ ďýĆ ǮúĊ ĒåõäŢ åǏƹư
õšĐĐņ ƴĵê Ư÷ƲčŮ šƖ ƴßŦ ŶŦLj ĵŅĸåƖ ƯŊĈŦĒȖĊŊŒǓĊõȍňŊűƴŐêú
ŶĊĐōƖŶŦƶǡĝĎŊĵĝǦňúäšĵŅƟƔƔćõŦǎƻ ŊźąŊõĒǡŊƲĘê
êž ĂĈƖ Ƒƴú ƖǦŢ õĉŊ èƴ õƔê űåõƔæ
ŹơãĝƶúĵŅƶąǏǦŤŋŒĵŅåƴƯňžďűǎêǓëŊ
çƲšǑǓąŦ ƴŒèê úůňŒŦ ǓŦ ǦğŊ ƯøƴĸåƖ ĵõŦǓĂŊƯ÷ŅƹƶĆƯűǎêǓëŊčǫŅĦøŊŦűĢú
ƯŹŅøƖžȍêĵƖŘűĢĊĻŊŶǦąŊƑƴúƯűǎêǓëŊ ĵøĐƶǓŤĂĈĵøĒdžõĊĺŐƯŹŅøƔŦƯŊĈŦĒȖĊŊ ƟĊȍ èƴ åõǓĸŊ ƲåƖ ȍèǔŊ ĵõĝšĎ ƯŹŅøƔ
ňžďƗŒĞǦĊŹøƶǓƴêĢŶƲĚģåģåšƖŅĺìê
žȍŅŊŶƲčøƲåƖċċõĦǬŶŦƸŧąƖšƖƯõŧćƲ ŒǓĊƴĝèêĺëøčĺƲĒōǓĈê
(\{|
ĵŶšơã ŅĦøŊ űǎêǓëŊ ƯŅƑčš åƖǦ çõǤ
ŶŦƶ÷Œê ķňõŦú ĵơã ƟĊȍ ƯǓê ŅĦøŊ ÷Ť
õňåȍűêšĵąĵŊúŹŹŅøƔƝƻǎŊǑĊŅƲƴƥŶƲƶǎ
Ź÷õǤƖƯòƤĺĞǦĊűŦȄĊĵŊĈŦĒȖĊŊűǎêǓëŊ
ƟĊȍçčøĆƯ÷ŒæƯǓêƟĊȍŅĦøŊŶŦƸŧĆȞűßŦ
ƲæŊŦúűĢúƯøĐƶǓĂĈŶĒżêŅýĈƻąĒƯŹŅøƔ
ƯŊĈŦĒȖĊŊŒǓĊšǎúƴĝǦèêŶŦƶøåŊšƖ
Ēåơã űĒŅƹƶĆ ĵĝǦňú äš ĵŅƟƔƔć
ƴã Źäš ŒǓĆŦ ĵõąƹŊŤ åŒǓĆ Ư÷äŢ
õȍŊñƗŒŦĵøĵdžŊƑƶűǎêǓëņƯ÷ǎĶňžďƗŒŦ
ƯøĐƶǏĂĈĵűĒŅƹƶĆŊŹĘèƴĒå÷äŦƯŊĈŦĒȖĊŊ
ĒŊĈʼnLjƖŦŶŦƸãżæǏƹƵŒǑĊĵøĒŅĐčĊƯŹŅøƔŦ
šƔć õňƶǓ ƲĘê ĵŊĈŦĒȖĊŊ űǎêǓëŊ õǗƶê
ŹŅǎêǑưŶŦǓêŊǑĊĺŐĐƴäŦŹúĊňøšŊűŦȄĊú
ňƴŋ Ư÷ƲĒŹŊåƖŦ ǏƹŊ ĵøõŦ çýĈĵŊ ƴǎĸê
õêżúűƸĒƛõŊ
"\d+
ĹŊŒǓĊŦåõĢąȍƯŅčŤƹƖȕċǓĈúĵűǓĸĶŅǓĸĊ
èƴ Ɩë øƯŊ šƖ ĵǦĢæ ƯŹŦŇĸƖ űŦƶĵŊ ĵűƸĎ
ƛõŊŶŦŹƖŤōƔåŦƲæƔōƖƔŤƔŤƖǦŧŒƯŅǩĵǡ
ŶŦƸäŦƴȈåǑê
ĵŹŦŇĸƖƯűƸĒƛõŊõêƝžŊƖĒǦƯĵåǡŊźąʼnŦ
ƯĐĵƖǓŦĵűƸĒűĵĸŹŅøƖĒǦƲåƖŦƯŊĈŦĒȖĊŊ
ŒǓĊ ĵŅõåŹŅ ƯŅŤǎĆŊ šƖ ŹŦǓǓĈōƖ õǎŦƟĺ
ŶŦƶ÷ŐåƖƯŹŅøƔƯŊĈŦĒȖĊŊŒǓĊŹȍŅŬŶŦƶäš
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ12
űšĒŅŬǎĵĉƗŒèƴƲšǤǡąƖ
űšĒŅŬ
ǎĵĉƗŒ
ǎĵĉƗ
ǎĵĉƗŒèƴƲ
Œ èƴ Ʋš
ƲšǤǡ
šǤǡąƖ
ąƖ
ƯűąŦǗƺűĺƵŊǓĺĊŤȈňŮǔŧŒ
ƯűąŦǗƺ
Ưű
ąŦǗƺ űĺƵŊ ǓĺĊŤ
Ǔĺ
ǓĺĊŤȈňŮ
ĊŤ ȈňŮ ǔŧŒ
(A”­†g
†g
ĵĢĊĶ ĵűƸĒ űĵĸ ŅżàƼ ĵšĵąƖ
Ưűȍćż űąŦǗƺ űĺƵŊ Ȏąú èƴ ƴȋ
ƯŅƶąǎƖƯűȍćżƯǓĺĊŤƑĢňƓćȖĊŊ
ƴǡĝĐê ĒĺčĸƖ ĵűšĒŅŬ ǎĵĉƗŒŤ
ĵűƯĊŦĺąŊåƖǦèƴűšǤǦČê
ĵűȍćżȝ ĵŅåƴ ŹčáĈ ĵňŒ ĵ÷ǎũƖ
žȍêŹ÷ŧąƖòƤĺĵűøżƴŹõŋƖ
ĵǓĺĊŤĂĈƴŅƹƶĈêűšĒŅŬǎĵĉƗŒ
Ư÷ĸæŊ űúĈœŒȝ ßåŊ ñžňĊŤ ŹơƲ
ĵňŒ Ư÷ƲĊĎ ŤōƖ ĺåŦ ĺŦĒøø
ƴèê ćȖĊņȝ ĵơã űŘƤ ĺŦĒøøȝ
ŹčáĈ ĵňŒ ĸåƖ űȍćż ƖĒǦ Ź÷ǎŪ
òƤĻŒ ŹõŋƖ úĊŊ ĵøúąŊ
űĒŅƔǾŷ Ư÷ƲƶĊǏŊ Ŷšơã űšĒŅŬ
ǎĵĉƗŒ õäŤōƖŦ ƴǡĢĐê ĵĻŊĒƔŤ
Źõŋȝ ĵŽŦƲ Źõŋȝ ĵøèƓ Źõŋ å÷äšƖ òƤĺ ƯúǓĺ űĢĊĻŊ
úŦǪűšĒŅŬǎĵĉƗŒŤōƖƴãúäŧ
Ź ÷çƵŦ òƤĺ ĵèƴ ĵ÷ŧĊĸōƖŤ
ŹčáĈĵňŒĵ÷ǎŪűǎċŒƖĒǦȝűšĒŅŬ
ǎĵĉƗŒ úĊňøšňōƖ ƤĢŅŬ äŧ
ƴǎŬê ƯǓĺĊŤ ĂĈ úĊňøšŊ űšĒŅŬ
õäŦ ĺŐ ĐƴäŦȝ ĵűĺƢŬƖ ĵĝŦ űŦƻ
ƼèĊŤŹơƲĵňŒƯ÷ƲĒǎŮäŧĵõģƯņȝ
åǎǡĈøƖűȍćżƻãšŊõŦčĈȋŊƔŤƖ
úžŦƲŊƴƶąǑê
ĵűßŢ ƑĢŊ ĵƛåú èƴ åǓĺĊŤ
ĂĈ űĒǎĈ÷ ʼnžŧëLjƗŒ ŶƯƑǢ šƖ
ĚĢĺ ŶĊĘ ŶƯŅƟƑŅą šƖ űŦƹŦƻ
űǎċŒ òŦȄ ŶƯýĆ ǓĺĊŤŦ ĵòŦȄ ƖĒǦ
åøĒŽƻ öŹĈ džúąƔê Ưűȍćż
űšĒŅŬ ǎĵĉƗŒ Ư÷ƶǓȋōƖŤ ĵʼnžŧëLj
Ư÷ąƹōƖ űǦŅƖ ŶŦƸß ƑȍƟĈĚȝ
êøƹƓ ƯűĒŅĈąĒ ƟƺƗŒŦ ďŹŅæ
ŧąƔêĵųŊƵǶƲŤĵéëŒƯűȍćżűǎċŒ
űßŦú ŶŦĒĐŊŦ ǡúƼ øąĒ ƯŅåõƶ
ŅǓĸĊ šƖ ĵćȖĊņ õýąŊȝ åǓĺĊŤ
ĂĈ ƯđŋŒ účēšŊ ƔŤ ďäŦȝ òȄŤŊŤ
éèƖúƯĹŅčĺűżêåŶĊĘĂĈƯ÷čåȉ
ŤōƖ űǓĈ ŹŅõýąŅ čĸŊ ƛõŊ
Ʋãê ķäšƖúȝ ƲčĵƖŦ ƯǓĺĊŤ űĺƵŊ
åøúǤŊĺƠõŦǎƻƯ÷ĝąƖƴõĒèê
åűȍćż ƯǓĺĊŤ ƟĊȍ űƸĒ ƯűąŦǗƺ
űĺƵŊ ŊĺĺĊ ĵ÷ê ƛèøȝ ĵűȍćż űǎċŒ ƖĒǦ ŶƯŅŦĝĐĝč Ư÷ǎũƖȝ
űçƲŦĒȎĊǓćŦćæĚŦųŦűȍćżűǓĈ
ƯŅčũƖŅĦúšƖĵűȍćżƻäŒűšĒŅŬ
ǎĵĉƗŒ èƴ åƖǦ Ư÷ƲõǤ ƯǓĺĊŤ
űĺƵŊƯŅƑǡšƖȝƯŅĘĘæƯčĺêŤƯŅžê
ƤĊƲƗŒŦȝƯǓĺĊŤʼnžŧëLjƗŒŦȝúĊǦ
ƟċŒŦ Ưõǡĝúȝ ƯŅȈǦċ øƹĵćƲŦ
ŹŽ÷żêøƹĵćƲǑĊĵøĝŤdžŊõŅǓĵĊŦ
ååƖǦŶŦƶ÷ĵNjŶƲĒŅǑĸƴǎŬêƴãú
äŧ ĵĊżň Ưűȍćż ǎĵĉƗŒ ĈĐōƖŦ
õõǎĺ űĢŌōƖ åąáĺŤ åƻĊĢ ďƹąǏ
ƴňƲê ŶšơãŦ ƯʼnžŧëLjŤ ƯǓĺĊŤ
úĊúĊ ƖǥŋŒŤ ǓĺƛŋŒŦ øǓũŊ
ŶƲĠňōƖ Ư÷ōǎĆȝ ĵűƯĊ ŦĺąŊ åƖǦ
čĵĺ åƝĊƹň Ư÷ƟąǏ žŦƼŒ ĵĊżŋŒ
õäŤōƖŦűȍćżƖƲŢűĒňƖĝƔê
Ŷŵű ĵ ƯŅŹčŅƖ ƻĊĢ
ųŊƵǶƲŦ ǩúċ űúĒŊ Ưűȍćż ĝŦƻ
űǎċŒŦ åŹȍŅŬ ǏƹŊ Ưƹąǎ šĵĊ ĵŅåƴ
ēøçƲƯŅŹčƖƻĊĢŤƲĒŹŅåƖčĺƛƓŤ
ĞĐƓ ǏƹŊ Ư÷ňƑĒ šƖ ĵǏƹņ õǡš
ĒȋŊ ƯŅšĐúȝ Ưűȍćż ŚĺąŊ ſ÷ĚŦȝ
ƯűŦƻ ķçƵŦ ƼèĊ ƯƝĊƹň øčĸčķƲ
õƻąžűƟǑNjŋŶŦƶšĵĊúƴňƑĐêǦć
ƯĝąĵèōƖ Ưűȍćż űǎċŒ ƯčǢŊ úèĚ
űĒŅƢƢķ äŧ űêê Źơã ĸĘǎĊ ĵøèƓ
ŶĒŹĢĊĺ ǐƣ ƻąĒ òƤļŦ åčģĠ Ưƹąǎ
űĒŹȊƻĊĢŤąáĺŅŹĒŋĵĊżňòȄŤŊŦ
åûŊŤ åĵĚň ƹĊǔ ďƲêȍȝ űßŦú
ƯűȍćżƖƲŢúèĚĝƤĠƢšĵĊ
ŹơãĝƻûßæŦűĝȍƯűȍćżƯǓĺĊŤ
êøŊ ȕċǓĈú ĵ÷ê Ư÷ňƑĝƖŤ Ź
ĵèƴ űǎċŒ ƯȈąöŊ ȕċǓĈú ĵűĂĊ
ƛõňŊ ǏƥƖ ƯňčĵƖŦ Ʋãê ƖǥŊ
;<=>[email protected]>>
ZS#eO+­_Šg?L$
`Z—A¹\+ŒTk(+Y
X²˜c°+zOZ—AXiO
(’`fA("MT`[email protected]
`"µ " O(A‚‚
WH$‚‚XLj(jW
Z)ˆ'ˆf]¤` f(A
^"¤k²b³+!ˆ
XÌ"W(T½Z)ˆ'
‹XZ—AXi(jW
(’\zO`fA«AS
"MjzO\WÍT‚‚WŒc
Z‡ˆf]¤„]«
(""`fAO«AS
_`O (’ (O
g°LQ(N°
AMT‚‚
ĐƲõǤȝ űǎċŒú Ġê ĵǎĶŊ õýąŊ
ĐƴȈǾöŊõǎĸƶƷåűȍćżǓĺĊŤƯűĺƵŊ
ǐƣ ǎŤ ŶŦƹêŅȈǡą Ư÷ƲĐĺĢ õäŢŦ
Ư÷ĒøöĵŊ ĸåöƲƗŒ űæ ƴƖú
űȍćżƖƲŢ ĸȁƶĞŊ õýąŊ åűĂĊ
ƛõňŊ Ʋãêȝ ĵƲõņ Źųſŧ÷ƲōƖ
űĂĊ ŹõŋƖŦ ĵdžŊ åǓĺĊŤ ĵøƔê
åƖǦåøúǤŊŅĒøúŅƖšĵĊĐƴäŦ
ĝą ŹýèĐ ĵèƴ űǎċŒ ȕċǓĈöŦ
åõŅǓĵĊ ķĒøöúȝ ųŊƵǶƲŦ ǩúċ
ŹăĒŊƯøƴĵêǢűǎċŒĺŐŹűĂĊŹõŋ
ĵèƴ ĵdžňōƖŦ åǓĺĊŤ ƟĊȍ øƔèōƖ
ňƴŌê ƴãú äŧ űßŦú ȕċǓĈö
ŶŦƸĈƟú ĵõĒøøŊ åǓĺĊŤƖ ƟĊȍ
ƯŅĸåƖŦĵdžŊõƻĵƖŶŦƶ÷ýĆĵƻǑ÷
ĒúúšŊȈĊõƔê
Źơã ĸĘǎĊ űǓĈ ĵƖǮ ƻǔø
ƯŅõýąŅ õäŢú űĺƵŅŬšņ èƴ ǦƲġ
ŶŦƸšĐĵŊ űƻĊǔňê ÷çŦƹŤ ǒŊĒ
ȋƖŦƺĚŦ ŹċžȌåĊ ŅĦú ǑĊ ĵõǤõĊ
ĵ ÷çƵŦ ƼèĊ ƲĦĦöŊ űĺƵŅŬƖ
ƯŊĺĺĊ ŅĦúȝ ĵűȍćżƖƲŦ ƟŦƻ
Ēå÷ŧąƖ ƯŅĝĸƴšŊŤ ƯƖǥňøšŊ Ǐƥ
èƴ ǦƲġ ȈǦČê űȍćżƖƲŢ ĈĐōƖȝ
ĵĈĐōƖ åõĂĈŊ ƲĝƷŊŦ åøĐżŊŤ
ƯĈĐōƖŦŒǓĊĵĈĐōƖåõȍňŊƻĊĢȝ
ąáĺȝ ǧĊšŊŤ ƯŹĊûƖ ƯųĻè ŀƴąĒ
ĵĚňŦ ƴǡĢĔê Ư÷ňƴĸōƖ õšĐĐŊŤ
ĞĊǡŮšŊȝ ƯűǓĈŦ ƖǥňøŊ ǦƲġ
ƖĒǦ ŹŊŋňê ŹǓĺĊŤƖ ĸĘǎĊ ƯčûŢ
ƯųĻè ƑąĊĚŮ ƯĵĊżň űǎċŒŦ ųſŧ÷
ŶŦƶ÷ƲŦſňźŊ ķšǎĊúȝ ƯƑąĊĚŪ
čèĸ űǎċŒ å÷ƲĝĊĶŊ ƯƝĊƹň Ǧć
ŅǎķƖŦ úèĚŤ ƻǑȍ øǓũŊ ŶŦƹêŐæ
ŶƯŅšǎą šƖ ŶĒżßŦ Ź ĵèƴ čƗŒ
ĵûņĵŊ ƑąĊĚŮ ĐķƲȝ Ưűȍćż űǎċŒ
Ưųſŧ÷ ŊĒĒĊ ǦƲġ ƖĒǦ ǎĺŌê
Ưųſŧ÷ ŊĒĒĊ ĵøúǤŊȝ ƯǑĈ ųſŧ÷
õǎŦĸŊ Ư÷åƖ Ưűȍż ŚĺąŊ õĊŚȝ
ĵųĻè úžŦƲŊ űǤĺğŮ ƖĒǦ ŶŦƶǎĸŤ
ƻŦĵċŒŦžȍŊĵøƻąǓƯŶĊĒĵĊĒŦǓƻŤ
ųŦĽĒŊõŦŊŦøĒȋȋŊƯ÷åƖõŦǎƻú
ŹƑƸßõšǑǎćƲåõäŦĵĢŌêƯűȍćż
ŚĺąŊƯøŚĵĈƓǏƹƵŒſ÷ĚŦƴãŦŦšǦĺ
ĵøŦĐŊ ĝƹ÷Ɩ äŨê ŶŦƸã ƻŦǎŅŬ
žĒŅŋŒ ĵ÷ƲƔžļŊ űȍćżȝ ƯŅąǑǑ
ƯǓĺĊŤ űĺƵŊ Ƒƴú åƖǦ øúǤŊ
űĒōǑćŶŦƶ÷äŦúćȖĊŋŒƴǎêǼæ
ĵƑĢňƓ Ưűȍćż ǓĺĊŤ ƴƟŊ èƴ
Ư÷ƲǡšǦšƖŦ ćȖĊŊ ƯǼȉŊ úßĈŦ
ŶŦƶ÷ûǓņŊȝ űȍćż åƛåú ĵżƴ ǑƤ
úŦǮšŊ ĵõäŦ Ư Źõŋ ƻĊĘ űèŊ
åơãúžŦƲņƶǓûűȍćżĵǓĺĊŤƟĊȍèƴ
åõŦǓĂŊýĈŅůŒ
åõŦǓĂŊ
õŦǓĂŊ ýĈŅůŒ
ýĈŅůŒ
ŶŦƶ ŶĐōƖ ǎåǼ ƯöŹĈ Ēúćņ
ĵŅõąǢ ƯŹŅøƔ žȍëŒ ƴdžõĈê
ĵƔŤšŊǩȌáƲŊȝdžûȝűĠğĠçŇȝ
ƯėƶĵéŤ űĒſ Ư÷ĸæ ƯŹŅøƖŦ
űżĸķƗŒƲżŊňê
XRST€B)UVu$
űƖŋĺēŎ åòƤĺ űǎêǓëŊ ŶŦƸčǢ
çƲõŐŒŶŦƶ÷ŒêúȍŦǮčǦŅƔê
ÔÔĵƔŤšŊ ƯŊĈŦĒȖĊŊ ŶǦąņ
Ư÷ňƯƖ ǡƔŊŤ øň ĵýĈŅůŒ
ƯĂĈ čƛŊ õǓķƲŤ õƖǬ šƖ
ƻĊNjņ ĵűŦƻ ķçƵŦ ĺĊ õšĘ ŹŶšơã ǐƣƲŊ Ɩǫ ƯŊĈŦĒȖĊŊ
żȒňê ŹűŦƻ ƛõŊ ĵȊŊ åŊĊȍ ŶǦąņ ŹňƯ åòƤĶú ĵžȍƲ ŹűŦĵĐ
Ư÷ýĈ õŦǓĂňƓ ƯêøŊ ƻĊNjŊ űƖŋĺĒǑĊĵõäŦűǎêǓëŊêŦčǦ
äŧƯŅĦĦõďäŦȝƯĈĎŦǎķøĒǎũŊ
ŶŦŒèåŦȞÕÕ ĵøåŊ ƯƑƶȊŊ ƯƻĊNjņŦ
ŶĒŻŒêƻąĒöæĵöæĵõŦǓĂŊ
ƝĢƻǎêǹƔê
ĵdžŊ ĂĈƖŦ õdžõĆŦ űŋ ƶądž
ƯöŹĈ Ēúćņ ĵǔŦ ĵźê
åćȖĊŅĊǩúąƖǎêǹƔê
ĵŅǼȈĸōƖ
űƖŋĺēŒ
ďdžúĊȝ
ƯõŦǓĂŊ ƻǑȍ åúŦ Ʋãê ǐƣ
çģƴ ŶŦƶ÷Œê åǐƣƖ ĸƴǎêǺúȝ åǐƣƖ ƯűŦĵĐ űƖŋĺĒ ȌĊøňƗŒŦ
ÔÔŹŅƑčŢ ǐƣƲŊÕÕ ĵŞè öæ ĵöæ ŶŦƶ÷ǡĝúúåøƑĢŅŒìê
åǐƣƖ űǎêǓëņ Ư÷čǡƖ
ƯĈĎŦ ǎķ øĒǎũŊ ĵ÷ŒêĵŊ ƶąlj
ĵøĐƶǓĈĎŦƯŐåƯêøŊƻĊNjŊäŧ ƯýĈŅůŐōƖŦƯŅüèõąljĝƻõƖ
åèź õĂćƲ ĹŊ ýĈŅůŒ õäŢŦȝ
ŶŦƶ÷ýĈűĒąƻŅƔê
ƯĢĊĺ ǐƣ ƯƻĊNjņŦ ƝĢƻ ĵïƶŊúƯűƖŋĺēŒŦĞǦĊĵõǩõĊ
ƯõŦǓĂŊ
ýĈŅůŒ
űĒõêžŋ ƯŅǡƯĞŊ ŘèȊƖ ƻĊNjŋŒ åßæú
ŹõŦǓĂŊ
ýĈŅůŒ
ĵŅǩøć űǎêǓëņŦŶŦƶ÷ƲǎŪŅǎêȀê
www.ethiopianreporter.com
ƯŅõýąŅȝ ƯŶĒŦĐŊ ĞǦĊ ƯŅĵĈŹŅĵŊ
ųſŧ÷ ĒåúŊõĈ šƖ Ư÷ê ƻúƹù
ŅƴƦê úßĈŢ Źơã ĝƶú ĵűȍżƖƲŦ
Ưűżĸķ ǦĵĠ ŅüǑœŒú äš ĵűȍćż
õŦǓĂňŊ ƴĝĊĶ ƯšĵĆ ĵżƴ űƴƶåŦú
öǓŋŒŦú űǤǦåƔê ÔÔŶŦƸã Ư÷æ
ƯűǎĊ õćƗŒŤ ĸåöƲƗŒ ŅõêčƖ
ŊúãĊŊ ĹŊ õèž űåĸōƖȞÕÕ ďæú
ƯƑĢņ ĐƴŦĒ ŶŦƶøƴƶǓȋōƖ ĵ÷ǡĞú
űšǑǎĊƖƻĢűƻĊǎƔê
ŹűĈŊƛõňŊĵȊŊĵƶĶĺűȍćżƴȋ
ƯŅƶąǎƖȝƯųŊƵǶƲƯűƯĊŦĺąŊĒŊĈʼnLj
ŶŦƹčȈąƖǓŦĵŅåƴųŊƵǶƲƯǓćŦáƖĒ
ĵżƴǑƤűõŦǫšŊŹĞǦĊƯøƴǎĸšƖ
ƴãú äŧ ƯǓĺĊŤƖ ƟĊȍ Ź÷õšǩƖ
÷çƵŦ ùŊćž ŋŦ ĵżƴ ǑƤ ƖĒǦ
ŊêĞŦƻĊĘƴƦêƯ÷åƖƯűǎćņűąŦǗƺ
ųſŧ÷ ĒŊĈʼnLj šƖ ųŊƵǶƲ ƯűƯĊ
ŦĺąŊ åƖǦŦ ĵõĦĦúȝ Ɵèğ Ưųſŧ÷
åƖǦåøúǤŊżĒȈåǑŊŤȝĵƛú
õżŹåŬ ǎķ åøǓŮŊ ŶŦƻŊŒê ŹŅȈåǎ
ķçƵŦƼèĊƑƴúƯűŦƻŊćçƵŦĺĊ
ƻǑȍ ŶŦƸƶąǓèŊ õǡƯĦú ƴňƑĐê
Ươã õšĘƖ ƶǓû űßŦ ŹúŊâƻĵŊ
õƶĵŬƯųſŧ÷ƝƻǎŊïƶŊĵõƖǤŊȝ
űąŦǗƺŤƟèğųſŧ÷åõúĈŊŶŦƻŊŒê
ďƶąǓ õäŢŦ ĵõŦǓĂŊ ĝĊĻ ƯšĵąƖ
ƯĒŊĈʼnLj čšƻ ƴƟžĈê űåĵåơƲ ǓŦ
ŹȍŅŬƖŦƯĵżƴǑƤĵ÷ƲõšǩƖǓĺĊŤ
ƟĊȍ Źõŋ ƻĊĘ űåƖȝ Ź Źõŋ
ĵèƴ ĵżƴ ǑƤ å÷ƲõšǩƖ ƯƶŦ õĒž
ĵűĺƢŬƖ ĵƶŦ ǮȍǩȋŤ ĵøǎƼ ĐķƲ
Ư÷ŹčŊ ĺžåŊ šƖ ĵõäŢ ƯǓĺĊŤƖ
ĵżƴšŊ ŹȍŅŬ äŧ çĝǦê ŶŦƶ÷Œê
űĐĒļê
ƴãú äŧ ŹǦğŊ ĐúŦňŊ ĵȊŊ
ĵűƸĒ űĵĸ űȍćż ŚĺąŊ ſ÷ĚŦ űƹĈĚ
ďżâƻ ĵšĵąƖ ǏĸƜ ƑĢŊ ŅǓŮŅƖ
ƯšĵĆŊ ĝƻûƖ ƯǑŤ ȕĉơƹŦŊ njŦ
źȎĊȝ ĵűȍćż ǓĺĊŤ èƴ ŹŅĒȋ ĵèƴ
åƖǦ çňƴ ŶŦƶ÷Œê ŅŤǓąƔê ƻĊĢ
ƯűȍćżƖƲŦ õåƲ űåõäŢŦȝ ŹčûŢ
űùćżŦƯõňƖŦűĒŹȊƻĊĢĵõŦŅĈĒ
ŦǓǓĊ űƻąǎƔê ƯűƯĊ ŦĺąŊ åƖǦ
űȍćżŦ Ư÷ǔƹƖŦ Ʋãêȝ úƝĈĸƖƲŦŦ
ŶƲǡĠĵõäŢȝűšĒŅŬƯűȍćżǎĵĉƗŒŦ
õƶǎȍƯßæúƻĊĘŶŦƶäšűĐĒĵƖšĵĊ
ÔÔžèƴùŊ ĒøĊŊ űǓćżêōĊÕÕ Ƒƴú
åűƯĊ ŦĺąŊ åƖǦ ȍņŦ Ưäš ƯǓĺĊŤ
ƟƺŦõĝƯĒåűȍćżƲŦƯĹŊĂĈõäŢŦ
ǡĞõƔê
ųŦŅĊſŦŇťŦňê
ųŦŅĊſŦŇťŦ
ųŦŅĊſŦŇťŦňê
ê
Ņĺìê
ĵųŦŅĊſŦŇťŦňê
ǓĆȕ
ƯãŦƻȝ ƯõżŹåŬƖ úĂĈĢŤ
Ưűȍćż ƔŤ ĂĈ űĒȈǼ÷ ȓĒżê
ǏƔĿŦ ŶŦƶŅŤǎĆŊȝ žĈƖŦ
ȕèƢ Ņĺë Ư÷ǡĈƖ äʼnê
ųŦŅĊſŦŇťŦňê ĵ Ưűȍćż
űǎċŒ ƖĒǦ Ź÷ƲĒŅƹƻĈōƖ
űŦƷåõäŦĵĢŌêƯȁùžĒźĸŦƲ
øťLjŦǓƹƴĉžŅĊűŋąƟšűƲéƖ
ĵĵźèōƖȝ úŦú ŶŦƂ źĸŦƲōƖ
ĵĂĆ Ư÷ƲĒŅƹƻĈōƖ ĵĊżň
Ưćê ĒʼnŊ ĂĈƗŒ ķŧĆŊúȝ
Ƒƶ äʼnê ųŦƷĒŊćƖ ďǎĸ
ƯõdžõćƲƖõäŢŦŅŤǓąƔê
ĵȁùžĒ äʼnëŒŤ ŦǓƻ ĂĈ
ƯŅǎšĸƖ äʼnê ăĒŊ ėò żĉ
ùŊĊĻňƯ÷ƲżêêďäŦȝäʼnæ
ƲąȈƖ żĉ ùŊĊ Ļň èƴ
õäŢ ňƖĦê äʼnæ ĸåĒúŦŊ
ȎĢŤ ĸåßåŊ úƻĊ ĹŊ ŶŦƶäš
ŹźĸŦƲƖƯŅǎũƖõąljƲĒąƹê
űƸĎžĈƖŦȕèƢäʼnêƟõŤƓ
äʼnëŒ Ư÷ƲüèōƖŦ ƴƟŋŒ
XRST€B)UVu$
ŶŦƹżŅŅ ƯŅǎũƖ õąlj ƴǎêǼê
äʼnæ čƖ Ư÷ƲĒŅŤǓƻ
ƯĒĺčĸűƹĈĚȝĒȖĊŊĸĊŦǩúċ
žȍëŒ ŶŦƹæŊŤ ƯõƔŬ
ǎŦƹŤƯĒȓűǎêǓëŋŎúŅǡĠěŒ
ŤōƖ
ųŦŅĊſŦŇťŦňêäʼnëŒǓĆȕ
ĵõèƖűȍćżäʼnëŒŦĵŅåƲư
ĒƲùƗŒŶƲĒŅƹƶąƴǎŬêŹŶšơã
õżŹê ųŦŅĊſŦŇťŦňêȝ žĈƖŦ
ȕèƢȝ äçƺƴ ųŦȝ äçƺƴ ųŦ
ŵžĒȕąĒ ŵŦƻ ĒʼnƴĺćNj ĎƓŊĒ
ĵĺĈŦƻ Ź÷ňƑĢĸōƖ äʼnëŒ
ƖĒǦƴǡĝĐæųŦŅĊſŦŇťŦňê
äʼnëŒĵƛåúèƴäʼnëŒŦ
ĵĸåĹŊšŊȝĵçƤŤéëŒźĸŦƲƗŒ
ĒƲùƗŎŦ ĵõǡĝú Ư÷ýĆŊŦ
Ư÷ƲĒŅƹƻĊ ƛåú űĝȍ źĸŦƲ
šƖ Ŷšơã äʼnëŒ ėò
žȍëŒ űæƔōƖ ŹŶšơã ĸĘǎĊ
űƹƸĒ äʼnëŒŦ åøúǤŊ
ĵïƶŊ èƴ õäŢŦ űĒňƖĦê
Ɩƻšã Ɵšĵ åơã Ɵǎĸ űĒŅƔǾŷ
űƻĊǗê
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
RST€B
ǎǾ13
Request for Quotations (RFQ)-Motor Bike
CNFA – AGP-LMD-08
ƯųŊƵǶƲŦǓƻĸŦžĒȖĊŊøãĵĊ
ƯǩąňøĒňƑğƲ
AGP-LMD Project: USAID-Ethiopia’s Agricultural Growth Program-Livestock Market
!"!
ƯųŊƵHƲŦǓƻĸŦžĒȖĊŊøãĵĊŹơãĵňŒƯŅǡĝčƖŦƯäʼnêűǎêǓëŊĵÞƔĐ
ŹŅøĵǩąňűƑƹƻċåõǓƢŊƴȈêǑêțț
#$
$%
%$&$'
!&
()
% %( ( %
ǩąňĞǦĊķƻ
* % + , ! & "'# "
( /0
( %
%
ŅĞ
ƯűǎêǓëņ
ƛƴšŊ
ƯŅȈåǎƖĝŦ ƯŅǡĠ÷ĺƢŊ
ĺƢŊ
Ưäʼnê
űǎêǓëŊ
ĝŦ
čƖ
ƯǩąňøĒŹĵćƲƔĒŊŤ
ĵďȒŷƑƴúĢƻõ
äťňŦĸèĒĝõǡƯĸŦž
ƔĒŊŤĺĊ
2.
3.
4.
*()
)%
%
10(
0
*
(%
#)((
!
&
)
%
)(
0)1
ĵǩąňƖåõżȈêƯ÷ȈêǏßæ
1.
%(
%
%
(
(
%
%
!&%10
Ưňƶč ŦǓƻ ȈĠƹōƖŦȝ ĵõŦǓĒŊ ǓƬŤ ŦĺąŊ űĒŅƹƶĊ ŵdžŦď ƻąǎǾ
ƖĒǦ ƯŅõƟǎĶĵŊŦȝ ƯŅǩøć űđŊ ňžĒ ƯŅõƟǎĶĵŊŦ øĒąlj čĊŅȍŽŊ
Ȏŋ ſȒƖŦ ĵøƲƲƤ ƯøƴõåĒ ĺĊ áúĐ ĺĊ ĵųŊƵHƲ ŦǓƻ ĸŦž áƔĐ
ƸĒŊćžŊ ĵõžȈê Ưǩąň čšƷŦ ŹõĒŹąú ĝŦ ƛú džúċ ƟƑŊĊ
ĵĂĈčƛŊŹǡƔņțŶĒŹțŶŤŹčƛŊțŶĒŹțĵųŊƵHƲŦǓƻ
ĸŦžáƔĐƸĒŊćžŊĂĈűĒŻƲdžķċŬȎĢĵõúǤŊõƖčƻƴŒèæțț
ŅǬĈœŒ ĒåǩąňƖ õąlj øǓũŊ ŹȈåǏ ĵĒêž ĞǦĊ Ƒƴú
ȋžĒĞǦĊƑƴúõǡƯĢ
ƴŒèæțț
ŅǬĈœŒ åǡąň øĒŹĵćƲ ķƻ ĻŦƻ ĵďȒŷ čšƷ ƖĒǦ ĵŅǡĝčƖ õêź
øĢąĺƴŧĊĸōƔêțț
5.
ǩąňƖ õĒŹąú ĝŦ ƛú ŹǡƔņ ț čƛŊ ĵųŊƵHƲ ŦǓƻ ĸŦž
áƔĐƸĒŊćžŊŬȎĢƴƟǑêțțŅǮĈœŒŶĒŹ õĒŹąúĝŦƛú
ŹǡƔņțčƛŊƻąĒŶƲĒõƟǎĶčšƹōƖŦøĒǎĸŊƴŧĊĸōƔêțț
ǩąňƖ õĒŹąú ĝŦ ƛú ŹǡƔņ ț űĈŊ čƛŊ Ņźê èƴ
6.
ĵųŊƵǶƲŦǓƻĸŦžáƔĐƸĒŊćžŊĂĈűĒŻƲNjķċŬȎĢåõǎũŊȈĠƶŬ
ĵäŢŅǬĈœŒƑƴúãǑƓƑŻëŐōƖȊŊƴŹȈňêțț
øãĵĆƯŅĘåõŦǎƻżǎũǩąňƖŦĵŹȊêúäšĵöæƯõčąƤõĺņƯŅǡĵĝ
šƖțț
ƯųŊƵǶƲŦǓƻĸŦžĒȖĊŊøãĵĊ
S/np
1
2.
Descriptions/items
6
%*
&%*)
;<
Unit
Pcs
Pcs
3&4
1
1
;!
trailer
Van Vehicle
Pcs
1
4.
5.
<
*6(&*
Milk Can
Lacte scan
Pcs
Pcs
pcs
4
<7
2
¾
¾
Remark
¾ 78
1
Contains generator
=(
'%
()
base
¾ [email protected]@@
¾ [email protected]
6
¾ ;@
%
120 samples per hour
0%
,
0%
,
%
,
'
'
0,H(0
0,H(0 '
%
'
%
J
J "
"
/
/
/
$1
$1
$ %
% 0
0
0
"
0?
"
0?<[email protected]!
0?<[email protected]
<1 [email protected]
K8!!
%0
N%
"
0?<1 [email protected] [email protected]@ %0
N%
"
0?<[email protected][email protected]@
%0
N%
"
0?<[email protected][email protected]@
N%
) 0 N%
)
0
!
!
$%
@KK<87
$%
@KK<[email protected]@OO
@KK<[email protected]@
@@OO
OO
/
/
66=
6"
/
66=
6"6(J%(;
66 = 6 "
6(J%
6( J%(
( ;
Q
űŦĵĐƯŹŅøűƖŋĶĒűǎêǓëŊƻĊNjŊ
űŦƻǐƣƯ÷ǎŮƯķƤšĒűǑǤ÷
űŦĵĐ ƯŹŅø űƑŋĶĒ űǓêǎëŊ ƻĊNjŊ åűƖŋĶĒ ƯȊŊŤ
ƯŞèõĒňƗŊĵøǤĵğƲšŊƯ÷ƲǎåǓê6LDOHLZLWKLWV
LWLH2
ȞŶŦƸßúåǔøøƶĘűǎêǓëŊƯ÷ƖêăĒŊ
ƛõšŊ 3
236 2
ĵßåŊ ëŊ űƟǑNjŋ ĵǓêǾ ǩąň
űƑƹƻċåõǓƢŊƴȈêǑêțț
ƻĊNjňŒŦ ŷĿƻ ſŦĒŊĈžĚŦ ŘƯŅƯǓ øãĵĊ ƯȋĺćżƗŒȞ
ƯõǑƟŧŒȞ ƯűƹĈěŒȞ ƯųŦƷĒŊćƗŒ ǓŦĸň ƟĊȍ ĵƔǑ
ŅõǤǤŮȞ ǦĈņŦ ƯǡĵĝŤ ĵűǮĊ ǐƣ ŅǎŦĺŋ çǡŤĝĢ
Ư÷ŒêűøĈǮƯǓŦĸňʼnžŧëLjĵűƸĎƛõŊƴƥƑƶǎĵƲ
ŶƯǎĸƯ÷ǎŮƻĊNjŊšƖțț
ĵơßõýąŊț
ĵűßŢčƛŊĵŹŅøŒŦĺëúĵűǎĈŒŦŹȍŅŬƯäšƯõǑƟŧŒ
ȍèǔŊƲåďäŦƻĊNjňŒŦƴãŦŹȍŅŬƯäšƖŦƯõǑƟŦȍèǔŊ
åøĊżŊƯ÷ƲĒŒæƯŅåƲưƯķƟšĒűøĈŦƴƥƑƶǎĵƲŶƯǎĸ
ƴǎŬêțț Źšơã ƯķƤšĒ űøĈŒ ƖĒǦ Ǔåčĺ ĸåŦĺąŋŒŦ
ŶŦƸßúƻĊNjŋŒŦĵŹȍŅŬßťňŅǡĠ÷çƲƶĊǏƯ÷ƲĒŒæ
ƯķƟšĒűøĈŒŦƴƥèŒßĝĊļêțțĵơßõýąŊĵơãŶƻê
ĵõǡĝú ƯǑĈ ŅǤĝ÷ åõäŦ ȍèǔŊ ƲèŒß Ź żù
ĵèƴ åǓŦĸň çƖê Ư÷Œê Ļň ŧČŒß ĵŅåƲư úžŦƲŋŒ
øêøŊ ƯŅōǎĈŒß ĸåŦĺąŊ ǓêčĻŒŤ ƻĊNjŋŒ ǑĊ űĺċ
õĒĈŊĒå÷ȈêǓƯơãƝƻêŅǤĠ÷ŶŦƸäŢƴǑĺƢêțțĒå
ķƤšĒ űǑǤ÷Ɩ 2SSRUWQLW\ ĵƤĊƤĊ åøƑĢ ȍèǔŊ żëŊ
ƑƶķČŒŦĺĢƴĵæƑƴúżæĵŊäšƖĵõƶƑêĝǡċƴƲƠț
ț
ǩąňĞǦĊűŹűűƻ
ŅǬĈœŒ ĵǩąň åõƑƹƶĊ ĵơã ƯĂĈ ƟĊȍ ŅýøĊŅƖ
òǑƓƯŦǓƻȈĠƻŤƯƟõŢŦǓĺĊƯŹȈæõäŦűåĸōƖȝ
ĵǩąňƖ åõƑƹƶĊ Ư÷ȈêǏ ŅǬĈœŒ ƯŦǓƻ ȈĠƹōƖŦ
ĵõƲƤƯżƺȖĵ÷ǎũƖƔŤƖõĹŊķċĞǦĊĵõĢąĺ
ƯŅǬĈœŒõõćƲƖŦƯøƴõåĒĺĊűŦƻõŋĺĊ
ĵõžȈêõƖčƻƴŒèæȝ
ŅǬćœŒåǩąňøĒŹĵćƲƯ÷äŦǎŦƟĵåƖƻƻĆƲĝąĶŊŦ
űǡĠèƴƔǑĵǦĉǎŦƟĺƑƴúĵĸŦžĵŅąǑǎǡőž32
ĵűŦĵĐƯŹŅøűƖŋĶĒűǎêǓëŊƻĊNjŊĒúøĒƲƤűåĸōƖȝ
ǩąňƖ õĒŹąú ĝŦ ƛú ŹǡƔņ ț čƛŊ
ŅƟǓŋĵơßƝåŊŹǡƔņĵțčƛŊŅǬĈœŒƑƴúòǑƓ
ƑŻëŐōƖĵŅǎŪĵŊƴŹȈňêțț
ƻĊNjņƯŅĘåűøĈǮżǎũǩąňƖŦĵŹȊêúäšöæĵöæ
ƯõýąƤõĺņƯŅǡĵĝšƖțț
ŊźąŊƲƻĊǏ
ƯơãƝƻêŅǡĠ÷ĵõäŦƯŹȍŅŬǦĢúŅǑćƴßŢ
űŦĵĐƯŹŅøűƖŋĶĒűǎêǓëŊƻĊNjŊ
űƸĒűĵĸ
ĒêžĞǦĊȖĞ
www.ethiopianreporter.com
ŷĿƻſŦĒŊĈžĚŦŘƯŅƯǓøãĵĊ
ĒêžĞǦĊ
űƸĒűĵĸȞųŊƵƲ
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ14
ÔÔĵŦȆȆĊďňƴƯŶ
ÔÔĵŦȆȆĊ
ÔÔĵŦȆȆĊďňƴƯŶŬűǎĊƯžȍƲ
ÔÔĵŦȆȆĊďňƴƯŶŬűǎĊƯž
ďňƴ ƯŶŬ
ŬűǎĊƯžȍƲ
űǎĊ ƯžȍƲ
õŦǎƻ ƔǑĵǤúƤĢŅŬšƖ
õŦǎƻƔǑĵǤúƤĢŅŬšƖÕÕ
õŦǎƻƔǑĵǤúƤĢŅŬ
šƖÕÕ
ÕÕ
ƑċòƴƑŊûďĐȝƯųŊƵǶƲƯžȍƲõŦǎƼŒųŦŅĊȕĈƴƤƔŤĂĈűĒŻƲNj
#xA A€ (˜]R£ ²¾# [email protected] ( gNN°
X°¦ eXT ˜]R£ "•© 'fA W“HT‚‚
(;A¿(Z)A†jW )Γ;jW°A
ÏW` "A+ g`h Z)A (HT ˜]R ˆ' (˜]R£
"•© Ð#+ +`_zO RS ±gS­ W)_T `MT‚‚
A&XT Ñ]Ò'"•© ++Ó'fˆ'zO
°-MzOzOÔ(˜]R£"•©Ð#+Z)A
(HT Ñ]Ò'XOË_+&'NA(<<Aa\Õg$%
jWzO"`W‹jTÔ
Ƒċ òƴƑŊț ŶŦƸã ƛƴšŊ žȍŅŋŒŦ ƯøƯŊ
Ɲƻæ šĵąŦ ĵŅåƴ ĵſŦĒŊĈžĚŦ øťNjõŦŊ ƠćƲ
ĵűǎĊƖĒǦŤĵƖǮŅĦĈŒõżŹêƲåƖŦêưšŊ
űƴŅŤê ƯȕċdžžŊ øťNjõŦŊ êưšŊ žȍŅŊ űå
ƴã žȍŅŊ ĵÞĺŊ űǡĠĝøōƖŤ ĵƖǥňøōƖ èƴ
ƴŦȁĸąĠêƲæŊŦÞĺŋŒĵűǓĸĶǦĢúèƴĵøƔê
ƖǥŊ ďƲǎŪ űƴňƴú ŶŦƶǎŤ ƶǓû ýĈŅůŒŦ
ĵøýêǡŦȝ ĵøĺĠŊȝ ĵøƶĈdžŊŤ ĵøĝŤdžŊ èƴú
žȍŅŊƴňƲêĵčĺſŦŊĈžŅċŒƯõǡĝúßťňƗŒ
èƴúžȍŅŊűåƯǎŦƟĺűǡĠĝøōƖèƴúŶŦƸß
ŅõĐĐƴ šǎĊ ƴňƲê ŶŦƸã ƛƴšŊ šǎċŒŦ Ēňƴ
ŹſŦĒŊĈžĚŦ øťNjõŦŊ ǑĊ Ư÷ƲƲƤ šƖ ŹŶơã
ƖĒǦ Ƒƶ ƟǡŮŤ űĂĊ Ư÷ƶĊĎ ƯſŦĒŊĈžĚŦ
űýĈċŒƴżŅňæŶšơãƯȋƴŤŦĒøťNjõŦŊȝƯǓƬ
øťNjõŦŊȝ ƯøĚšćƗŒŤ ƯõćƲƗŒ øťNjõŦŊ
ƯčƖ ÞĺŊ øťNjõŦŊŤ ƯõĐčæŊ ƯſŦĒŊĈžĚŦ
šǦĻŒŤōƖŶšơãŅƶúąƖšƖűŦƻŦƯſŦĒŊĈžĚŦ
ųŦƷĒŊćƑƶȈåǓšƖƶąljçƲƶĊčŦƯ÷ŒåƖŶơãŤ
ŶơƲ Ǒ ƲƯƖ ŒǓĊ Ņƶúċ šƖ ƖǥŊ Ư÷ňƯƖ
ƯűǎĊ ƖĒǦ ſŦĒŊĈžŅċŒ ƖǥňøšŊ åúŦ ĝšč
ĒŊê ĵĊżň ƯúňšĐōƖ šǦĻŒ űæ ƯǓƬ ïƶņ
ƯĈĎŅȆƝŧűåƖƯűǡĠĝúȝƯúĊǬȝƯƖĐťűčǤǦ
ƯčƖ ŘƴèōƖȝ ĢŦNjŊŤ ĺĠņ èƴȝ ŶŦƸßúȝ ŹƔŤ
õĂćƲ ĹŊ ŶĒŹ ĢĊŦǬȍ õĂćƲ ĹňōƖ ƻąĒ
ƲåƖ ƯøťNjõŦŊ ŊĒĒĊ èƴ žȍŅŊ ňƲåã Ēåơã
ŶŦƸã ƲæŊ šǎċŒ ķĘĘæ ƯűǎĊ ƖĒǦ ųŦƷĒŊćƖ
ƑƶŅĘåűĢǤǬƯõâƻƝƻæĵǤúčȊšƖ
dyˆ–Wdra’#+„f#+zO(a×T–(BIIع//XZ„Z(_Ր¯Aa›Zfh MT‚‚(˜]R£"•©" A„f#+zO
gfr/‘/Z/(=>>IXf±PZfh MT‚‚(²b³+)´'_`—Tµ( `+՗]Ïjƒi'Z)Tf`MT‚‚(;A»SÏjƒ(gX=>(jW˜]R£
ˆ’Ri'Z {$MT‚‚_`žZ]¹\_`—Tµ­"Xj|#©{WR AOZ)Tf`MT‚‚Z‡gfr(²b³+’#+O(RS+Z)Tf‰
°q“OZ„¦²b³+RS+)´'² A]WP(M—]Zœ+©„Q tMT‚‚dyˆ–Wd( `W(_`—Tµ—#+[Y( `+՗]
AXc'(ÏjƒjW(ŽÕ_zO¶º+(˜]R£²„#[email protected]ƒT"fÀ\zOW)]-‚‚(·ŒÙ[email protected](ˆ’R"•©X¹`ZHSXZ)A
[email protected]_+&'NALA MT‚‚WŒZ)[email protected]­OË_+&'Tg°T+-(g$%` £ËA{‹jzOW)T*-‚‚dyˆ
–Wd(˜]R£²¾#[email protected](YT(k( `WZ`°_`O˜]R£"•©RS (Z„¦RS+)Z)Tf‰( `X
{|\}ZNfvzMT‚‚
ĵűǎĊ ĵĝê ſŦŊĈžŅċŒ Ưǩąň űûèê ïƶŊ
žȍŅŊ űƴŅŤê ĵơãú ĵğ ƯčƖ Řƴê ŶŦƸƴƠ
õǎƶƻ ƴŧĊĸōƔê ĵȈĠƻ űčǤǦ èƴú ĺƠ ĂĈ
ƴȈêǑê űŦƻ Ưƶąlj űŦƻ ſŦŊĈžŅĊ úŦ űåƖ
ĒŊêȝƴãŦŦƲãêõćƲűåƖŊèåãäŧúƯõćƲ
øťdžĊ ŶŦƸŧąƖ żèĒǎƶƻž Ƒƴú ƯøťNjõŦŊ
ďĒŅúŶŦƸŧąƖżèĒǎƶƻžƯ÷çƵŦĺĊȋƴŤŦĒ
ƲĒŅƹƻĈê ƯŅĸåƖ ſŦŊĈžŅĊȝ ƯȋƴŤŦĒ űĒŅƹƶĊ
ĂêŊ ŶŦƸŧąƖ űèƶąǓžú øåŊ šƖ ƴãŦŦ
Ư÷ƲĒŅƹƻĊ ĸåöƲŤ ƯűýĈĊ ĂêŊ ƲĒȈêǎƔê
Ēåơã ŶŦƶ űǎĊ ƑǦ ĒňŦƹĊƻ ƲĒȈêǎŤê ŶŦƸã
ƛƴšŊêúƼŒõúǤŊűåĸōƖƯſćƲſŦŊĈžŅċŒ
ŶŦƺŊ šƖ ȋƴŤŦĎŦ Ư÷ƲĒŅƹƻĆŊ" øåŊ űåĺã
ĵŅåƴ ſŦĒŊĈžĚŦ ƯĈĎ ƯȋƴŤŦĒ ďĒŅú űåƖ
Ēåơã ƴã êúƻ õúǤŊ űåĵŊ ĵéè ķƤšĒ èƴ
ƯåõƻšƖŦ ƯȋƴŤŦĒ ďĒŅú Ƒƶ ſŦĒŊĈžĚŦ ƟĊȍ
ŶŤúǤƖżêŦƖǥňøõäŦűƴŐêúűƴǎǦúú
ŶŦƶ ďĒŅú čƖ ƲĒȈêǎƔê ĵȋƴŤŦĒȝ ĵõćƲ
øťNjõŦŊȝĵǩąňűûèêǮúĊĸåöƲƲĒȈêǑê
ĵćĒž űƑĐčƻŤ ĵŶƲŦƹŦƷ ƟĊȍ ĸåöƲŤ ďĒŅú
ƲĒȈêǑê åúĐé ǩąň ĵêúƻ ŶƯŅûè šƖ ƴã
ĐƴŦŇȊžĵäšűýĈĊõĘĘêűåĵŊ
#xA A€ † [email protected] \{A `Ô Â‰' Z)ˆ'
T`ZT dqgÔ
Ƒċ òƴƑŊț ƯéëŎŦ ƯøƯŊ šǎĊ ƲĒȈêǑê
Ư÷ǎŤŪ šǎċŒ űæ Ŷơã Ǒ ŊdžúĈåã ĒãŅŊ
ďňƴŶƯûèãŊâƹåãĵűßŢƑĢŊųŊƵǶƲƖĒǦ
ſŦŊĈžŅċŒ űŦƻ ƶąlj èƴ ƶĊčƔê űßŦ ƲåƖ
šǎĊ žȍŅŊ ƲåĸōƖŦ ĻňƗŒ ŶƲƯã ƲŦŦ ƯõöèŊ
ĂĈšƖƯ÷ýĈƖŶơãèƴšƖõĂĈŊƲåĺŦ
ſŦŊĈžŅċŎŦ űúǦŅŤōƔê űŦĵŊŤōƖú ŶŦƺŊ
èĺĠōƖ šƖ õĸê ƲåĵŊ ŶŦƶ ňŦƢţƲ ĵõĐčæ
;<=>[email protected]>>
wi(#xA Ay\]p\zO
#xA A€ (Z)A (HT ˜]R ˆ' jW „Œ ¹W
RS i'c]zOX\dHRS i'`"@( gAÖTÔ
ƑċòƴƑŊțŶŦƶųŊƵǶƲõŦǎƼŒĸåĂêǤŦ
ƯňưšǎċŒűæűŦƷƯčƖŘƴêžȍŅŊŦõǩõĊ
šƖ ĺĠŊ ƲèōƖ ƯȕċdžžŊ øťdžċŒŦ øȍĈŊ
űåĺŦƯȕċdžžŊøťdžċŒĺŐĐƴäŢĺĠŊƲèōƖŤ
ĒȔĘèƴƤ ƲƶąǏ ýĈŅůŒ ƲĒȈêǏŤê êž űßŦ
ĸåĂêǤŢ ĵøĒŅĊĒ ƸǓć ƶąlj ŶƲõǤōƖ ŶŦƹæŊ
ŅøćƗŒ øåŊ šƖ ĵűßŢ ƑĢŊ ĵűǎĊ űĝȍ ƶąlj
ŹȍŅŬ ƯøĒŅĊĒ ȕċǓĈú ŅdžúČê ƴã ȕċǓĈú
ŹăĒŊėòĵèƴŅøćƗŒŦƲżŅŅšƖűßŦúƴã
ĺŐ űƴĵĠú ĝǤƴ ƯäŢ űǬǮĊ ĂêǡŤƗŒú
ƲĒȈêǑæĵơãèƴĸåĂêǤŢƤǓNjŊŶƲƶąǎŶŦƶäš
űƖĠåßƯĹŋŒȝſŦĒŊĈžĚŦŤŹŅøêøŊ÷ţĒʼnĊ
ĵĈĎ õŦǎƻ ƯȕċdžžŊ øťNjõŦŊŦ ƟĊȍ åøǡŤŹĊ
ƤǓNjŊdžúČêƴãúĵƯƟĊȉƯ÷ýĈšƖĵűǡĠèƴ
ĵƯƟĊȉ ƯǓƬȝ Ưõżţżê ųţLjšĊ ćŦǓŤ ĵõĐčæŊ
ƯűýĈĊƴƟňōƖŦŶƯõƟšƖĐťƯ÷čǦĺĠŊƲåƖ
õżţżêųţLjšĊƲĒȈêǑêŷȕĉŅċŒúƲĒȈêǏŤê
űßŦ ĸåĂêǤŢ ĵŷȕĉŅċŒ ĂêǡŤ ŊêĢ ĂĈ
ŶƯýĈõäŢŦűƖĠåß
Ưűȍćż űǎċŒ ƖĒǦ åſŦŊĈžŅċŒ ĺƻĊ Ư÷ƲĝĊĶ
ĸŦſŒ űæ ƯȋƴŤŦĒ űĢö űåȝ ƯøĵƶĊ Ɲƻæ űå
ĵçơŦǓűýĈĊõćƲƯõǓƢŊƝƻæűåŶŬűǎĊ
ƶǓû ſŦŊĈžŅĆ Ź÷ȈêǎƖ ĵèƴ ÞĺŊ ƴƥ ŶŦƸǎŮ
Ư÷ǎƻƻĵŊßťňšƖƲåƖ
#xA A€`ÔR+YOÔ
Ƒċ òƴƑŊț úžŦƲņú ĒȔĘèƴƤ ƲƶąǏ čĺ
ſŦŊĈžŅċŒ Ưæú Ēåơã ŶšơãŦ čĺ ſŦŊĈžŅċŒ
ĒȔĘèƴƤ Ư÷ƲƶĊǓ ƯúƤǎĸ űýĈĊ ƲĒȈêǎŤê
õŦǓĂŊ ĵ÷ƲƟƖ ßťň âƶã űŦŅ ĒȔĘèƴƤƻ
ƯƻêƻƴſŦŊĈžŅĊšãȝűŦŅƶǓûĒȔĘèƴƤƻĊƤ
ƑĊžſŦŊĈžŅĊšãȝűŦŅűĒȓêŊſŦŊĈžŅĊšãȝ
ƑƟŅŹŅĸåűŦƻſŦŊĈžŅĊĒȔĘèƴƤƻĸƶąǎĵŊĂĈ
èƴŊźąŊűƻĊǕȝé댚ǎċŒŦŹǎĵƲçûèƴŒèê
űßŦ ĸåƖ ßťň ǓŦ ĒȔĘèƴƤƻ Ư÷ĸê ƯúƤǎĸ
űýĈĊĺƠúƯåúƯúƤǎĸűýĈĊĵõǡŢƯ÷ňƯƖ
ĵòŦȄǓŦĸňƖƟĊȍšƖĵõŦǎƻƟĊȍèƴĵĵğßťň
ƯåúķŧĊúƶǓûǎĵƲƖŦŶŦƸƲǎŪűýĈĆõȈǡĊ
űåĵŊ Ēåơã ŶŦƸã ŶŦƸã ĸæ ǏƹƵŒ ŶŦƶéëŒ
űǎċŒƯűýĈĊĂêŊøúǤŊűåĺŦƴãŦŶŦƶƲƶĊǏ
øĒǎƶƻƲĒȈêǑêƴãúøåŊűŦƻſŦŊĈžŅĊŹÞ
ŶĒŹȐƯ÷ƶĊčƖŦĂĈßæåõĂĈŊűƴǎƶƻú
ŹÞ ŶĒŹ Ȑ ÞĺŊ õƲƤ űƴǎƶƻú øåŊ šƖ űŦƻ
ſŦŊĈžŅĊ ƯűĒȓêŊ ȕèŦŊ ĸƴŧąƖú ƯűĒȓêŊ
čĺ ſŦŊĈžŅĊ ƲõǤê Ēåơã ƯűĒȓêŊ ȕèŦŊ
åõǡǎŦȝ åõǓƢŊȝ åøĒŅƹƶĊ Ư÷ƲƑǤƖŦ ǐƣŤ
ǎŦƟĺ ĒȔĘèƴƤƻ ĸƶąǎĵŊ ƟĊȍ èƴ ƲƖåƔê ƴã
ƶǓûƯĈĎŦŒëňŤƯĈĎŦøťNjõŦŊŶƲĐƶǎŹéëŒ
čĺſŦŊĈžŅċŒǑĊŶƯýĈƴâƹê
#xA A€ ˜]R ˆ' `"† `+Õ —]&'
LQ­)TÇMT‚‚W‡(`“„LQ`"$f
Z‡“H¦Tdg ~`g$%°+(?ZL]ˆ'`«AN
(–f H“ )A Z`Ô Z){© °_- Np&' ±cQ
ZW'-Ô
Ƒċ òƴƑŊț òǔŒ ĺƠ ŤōƖ ƯſŦĒŊĈžĚŦ
Ȗçď űå ŶŦƶƑǤ űƖĠåß ųŦƷĒŊćƖ ĵȖçď
ƶąlj õƶǎȍ űåĵŊ ƯſŦĒŊĈžĚŦ ųŦƷĒŊćƖŦ
űżâƻžȍŅŊƯ÷ûèŅĦúƲĒȈêǑêĵõŦǓĂŊŤ
ĵųŦƷĒŊćƖ õżŹê øåŊ šƖ ŶŦƸã ƛƴšņŦ
ĂĈ Ư÷ýĈ ŅĦú çõýąŊ ŶŦƶäšú űƖĠåß
ƯƶąčĵŊŦ ƶąlj ǓŦ ŶĊǓǡŬ ä õŤǎĊ űêŒêú
ƴãŅĦúŒǓċŒŦƯ÷ȈňƴäŤêŹòǓȝŹűýĈĊȝ
ŹĵdžŊŤ ŹõŦǓĂŊ ƝĢƻ űŦȄĊ çňƴ ƴǎĸê ƝĢƻ
ƯøƖǤŊ ŘèȊšŊú ĈĎ Ươß űżê šƖ úžŦƲņú
Ʋå ĵğ űĢú Ƒƴú ŹƝĢƻ ĵňŒ żĝƻž Ņõêē
ųŦƷĒŊćƖŦƴǔƹêŶŦƸãƛƴšŊŅĦúĺƠǡĝùň
űåƖåúĐéƯųŊƵǶƲõŦǎƼŒĸåĂêǤŦƯǩąň
űčǤǦďĒŅúȝƯĸĶĊõĒõĊǓŦĸňƯǩąňďĒŅúȝ
ƯõŦǓĂŊƯǩąňűčǤǦďĒŅúƖĒǦŊǎĸåãøåŊ
šƖŶŦƸãƯòǓøƝĝȍŶƯäŢƴõǤæøåŊšƖ
űŦƻ ſŦŊĈžŅĊ ƶąlj űŦƻ ſŦŊĈžŅĊ åõĸê úŦ
úŦ øüèŊ űåĵŊ" ĵŊžžê ƛåú űĝȍ êúƷ úŦ
ƴõĒèêŅĺëšƖõňƯŊƲåĵŊ
#xA A€(+{¾«AS`ÂTWÚ~jWP
˜]R A dW Ú~jWP O d½ +- «Aw'
( `‡•\°+)Î@;OÔ
Ƒċ òƴƑŊț ĵǤú ĒȔĘèƴƤƻ Ʋƶąǎ Ưƻêƻƴ
www.ethiopianreporter.com
ſŦŊĈžŅĊ ŧąã øåŊ ƸƢƴŧŒã ĵǤú ƖĺŤ Ƒǫ
ģǤķ ƴäŤæ Ēåơã ŶŦƸã ƛƴšŊ ĂêŊ ƴýĈê
øåŊšƖ
#xA A€ (²b³+ ’#+ O _`O [email protected]
)—]±’AO‚‚(RS+Z)Tf‰°q½)´'
`_Œ#+zOÛW)`*TÔ
Ƒċ òƴƑŊț õŦǎƼŒ ƶąljōƖŦ ǡĺĝƖ
ŅǡĠ÷Ɩ çƲǎŮ Ư÷ŒåƖŦ űǎêǓëŊ çƲĐż
ĵ÷ŒêßťňõŦǎƼŒŦõǎŦĸŊƲĒȈêǑêõŦǎƼŎ
ĵĸãćƲōƖŹȍŅŬƑǫƯ÷ǡƴĞȝƖƻƯ÷ĸæŤŹȍŅŬ
ųŦĽĒŊõŦŊ ƴȈêǑæ ƴãŦŦ ŹȍŅŬ ųŦĽĒŊõŦŊ
ŶŦƺŊ ųŦĽĒŊ èƻĊǎƖ" ŹơƲĒ ĵŞè ŶŦƺŊ
êǡĺĝƖ"Ư÷åƖéèǦƲġšƖƯòƤĶȍèǕŊűå
ųſŧ÷ ďƲƻǓ ȍèǕŊã ƲƻǑê űǎĊ ĒŊĘĘê űĺċ
åƖǢƴõǤêĒåơãƴãŦŦȍèǕŊŤåƖǦŶŦƺŊ
èüèĒŊêűǎĊűĦĈǮąƪƬúõŦǎƼŒŊȈêǑåã
čȋȊƯäŢŤŹűƶǑšȄõäŦűåĸōƖƴãŦŦĒňüè
ƔǑƖ ĵǤú ƴƑǤê Ēåơã ŶŦƸã ƲåƖŦ õŦǎƻ
ŶŦƺŊ ŶŦǎŦĸ Ư÷åƖ ŊêĢ ǦƲġ šƖ ŶŦƺŊ
ŶŦŹĸŹĵƔåŦ" ŶŦƺŊ ĝǤƴ äŧ ŶŦƸǗƤ ŶŤƶĊǑåŦ"
ĒŊê Ŷơã èƴ ƯžȍƲ ǦƲġ ƴõǤê ƯžȍƲƖ ƛèø
ǓŦ ƯŅåƯ Ƒƴú Ņǩøć ňžĒ åõčĺčĺ ĐƴäŦȝ
ŅǎêǑƵŒ ƲŦŦ õŦǎƻ ďǡĝö Ư÷ƲǎŪŊŦ ǦĢú
ňĐķ ŅƶĊǕ šƖ ƲŦŦ õŦǎƻ ĵõǡĝøōƖ ǐƣ
ƴģǦĸæȝšƹNjƴģǦĸæéëŒƑǫƗŒŦƴĝŦĐæ
ŹűƶǑšȄƴäŤæĒåơãĺƠǡĝùňŤƔĒŊŤűåƖ
øåŊšƖŶšơãĈĐōƖĵǎŦƟĺƯ÷åƑǢŤŅǩĸǮ
ŤōƖ ƴãŦ Ƒǫ ĵõǑĈŊ Ư÷čĵčĵƖ ǎķ ĵĝǤƴ
å÷ƶąǓ ǓŦĸňȝ ǦǎŤŤ ƯøĒȋȊƲ ĂĈƗŒ åøżâƻ
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ15
űĒŅƹƶĊšƖƯõŦǎƻƶŚŦšŊžȍêúűåƖŹŊĈȊž
ǑĊ űĺċ õĂĈŊ űåĵŊ ƯĈĎŦ ƯƶŚŦšŊ ĂĈƗŒ
ƴýĈêĵűƶǑǐƣƯ÷ǎǦöĂĈƗŒŦƯ÷ƲŹŤƖŦ
ŊêĢĶƻŦűåŦ
#xA A€ ² A]WÐ Z‡ ( +ŒT L] ¼'
)@)‰' W—]&'—]ÏjƒY
dÜTÔ`·Œ(Ý#+&'Z-M'‡Ô
#xA A€RS+)TWjTÔ
ƑċòƴƑŊțƯõŦǎƼŒƯžȍƲűýĈĊƯģƯšƖ
ĵŅåƲưǐƣƲŊĵŶǓĊå÷âƷŤåǑćƗŒƯ÷äŢǎŦĺŅã
ŹơƲ ĵŞè ŊǡĺĝƔåã ĵƟõŤƓ õŦǎƻ ǓŦ ĵŅåƴ
ŹßåŅŬƖƯƛåúǧĊšŊĵŞèűùćżȝljȓŦŤƯűƖċȓ
űǎċŒƯĵåǡŶƯŅǎĵĆŊšƖƯâƷŊõŦǓĂŊŊêĢ
ųŦĽĒŊõŦŊ űƖǦŋ õdžõćƲ ƴǎšĸê ƯǎšĸƖŦ
õŦǎƻ ǓŦ õǡĵĢȝ õǡǎŦȝ õŦŹĸŹĺŤ øĒĝǡêȞ
ŶŦƶǎŤ ƶǓû ƲƑǤƖŦ Ƒǫ ĵŻĈƴ õêž õčĺčĺ
ƲĒȈêǑêŚĺąŅčĶƯ÷ƲǎũƖŦǦĢúňĐķŶƲƶąǎ
ǎķƴčĵčĸêøåŊšƖ
#xA A€ (²b³+ RS+ )´' °+ {$O
² A]WP °+ {$O ) ^(j£ Û O
°“fOÔZg$%’YÛOÔ
Ƒċ òƴƑŊț ųŦŅĊȕĈƴƠ ĵŊĈŦĒȖĊŊ
÷ţĒʼnĊ ĂĊ šƖ ĵĻĊƻ Ư÷õĈŤ űŊĈȊ ƻĊNjŊ
šƖ ƯĈĎ ĂĈ űĒŻƲNjŤ úžŊê ĂĈ űĒŻƲnjŒ
ƴŧĆňê ƯŅåƲư ƸȓĊŊõŦŋŒ ŶŦƸŧĆŊ ŅƶĊǔ
ŅƔĢČêŶšơãƸȓĊŊõŦŋŒĵƹƴĉžŅċŒƴõĈæ
ĵƹƴĉžŅċŎ ĂĊ ƶǓû ķƲŦĒ ŹƟǡŮ ĵèƴ ĶƻŧŒ
űæƯĶƻŧŎĂĈƯŅåƲƯšƖĵűǡĠèƴƯøťNjõŦŊ
ďĒŅöĈĎŦƯŐåčƖƴȈêǑêžȍƲčĺĒĻǎŦƟĶŦ
ƑƶĸŦžƯøƻąĒĂĈƯŋêøťNjõŦŊŘèȊšŊšƖ
ƴã űýĈĊ ĵēȍŊƕĊŤ çňư ĵ÷Œæ ʼnžŧëLjƗŒ
ƯŅƶǎȈ šƖ Ēåơã õŦǎƷŦ Ư÷ǡĺĢȝ Ư÷ŹňŅêȝ
ƶŚŦšņŦ Ư÷Ʋƴ ûţŅćŦǓ žȍê ƴŧąƔê ƴã
ƯûţŅćŦǓžȍêƴãŦŦïƶŊĵűǡĠèƴŶƯŅŹňŅåŤ
ŶƯǡĵĝ ƴâƹê ƴã ŶŦƹå äŧ ŶšơãŦ ĵʼnžŧëLj
ƯŅƶǎȉõćƲƗŒŦƶǓûƯõǡǎŦŤƯõŦŹĸŹĺĂĈ
Ư÷ýĈžȍêúƴŧąƔêƯŵéžŊċõżţżêƟĊȍú
űåƖ
#xA A€ W RS+ )´' „cQ "$E
—] OԄŒ¹W)´'„cQ"$f
ÏjƒY"OÔ
ƑċòƴƑŊțĵűƔƴãŦŦƯøǦŤŊŤƯõĂĈŊ
ŘèȊšŊƯŅčǡƖåųŊƵǶƲõŦǎƼŒĸåĂêǤŦšƖ
ƯųŊƵǶƲ õŦǎƼŒ ĸåĂêǤŦ ƯȍǦšŊ õŦǎƼŒŦ
ƲǡŤêſŦŊĈžŅĊƲȈèêǓŤƴǎšĸêƴãƯŅƑčšƖ
ųŦŅĊȕĈƴƠçŧąƖŹ÷ŒåƖűĢúǑĊňƴŋšƖ
ųŦŅĊȕĈƴƠ űßŦ ĸåĵŊ ƶąlj åõŦĝĐĝĒ ƯĈĎ
žȍŅŊ űåƖ űƸĒ ʼnžŧëLj šƖ ƴãŦŦ õýąŊ
űƻĊǕ åõĂĈŊ ĺëú ǦǎŤ åøżâƻ ƯĈĎŦ ĂĈ
ƴǡƴĠêĒåơãųŦŅĊȕĈƴƠűßŦŊźąŊűƻĊǕ
ŶƯýĈƲåƖĵŷȕĉĚŦŤĵǦǎŤèƴšƖ
#xA A€(Z„€Z{"RS+)jW`“H
OMN+ŒTOÔX‰'Z)ˆ'NAaŠAÔ
Ƒċ òƴƑŊț ĵŦȆȆĊ ďňƴ ƯŶŬ űǎĊ ƯžȍƲ
õŦǎƻ ƔǑ ĵǤú ƤĢŅŬ šƖ ƴãŦŦú ƲƶąǓšƖ
ƲǡŤšƖƯųſŧ÷ƹčĐĒèåšƖƯǓŦĸňŤƯǦǎŤƑǫ
űåűŊĈȊƻĊNjŊúķäŦĵĵåǡǓŦƯǦǎŤƑǫƖŦ
ȕċdžžņŦƯõŦŹĸŹķƲȝƯȕċdžžņŦƔǑȝƯýĈŅůŒŦ
ƑǫŤ ƯŷȕĉĚŤê ƑǫƗŒŦ õĕȈŦ űåĵŊ Źơãú
éè ŹõŦǓĂŊ ǑĊ ŅšǑǓċ ĵŅƑčš õǡŦ åõŦǎƷ
ǓŦĸň ƯŅčǡƖŦ ĺƻĊ õõåĒ űåĺŦ ƴãŦŦ Ư
ƛõŊȕċdžžŊűƖǦŅŦšƖĂéņŦƯýĈšƖ
#xA A€ (·Œ ; L$ (¹ +ŒT )^
),`j'‡\_j'‡Ô(¹XØ>>°±bA)^
`"fÀZ;{'ÞT°_T)Aq‹`‡‚‚RRThÔ
ƑċòƴƑŊțĵƛõŊƯúŦǡĺĠōƖǎķƗŒűæ
ƲŦŦ űĒêŅŦ šƖ åĺƻĊ úŦ ƲãæŦ ŶŦŹȍèåŦ ĺåŦ
ƯúŦƑǦšƖƯĺƻĊžȍƲƖƑåƻűåƖƯĈĎƯƖǮ
úŦƢć ƑǫƗŒ űæŊ ƴã úŦ Ʋãê Ƒǫ űåĵŊ
Ư÷åƖŦŶŤƲåŦĵűǡĠèƴŷȕĉĚŤêƑǫƲŒŦĒŦŊ
#xA A€ RS+ ) Z„ ZL]A O‚‚ (RS+
)¾“H+ŒTMNW“W;W°`OE{W
( “†°&' « Hr ° O‚‚ X·‡ NA +Wu
,O œ ¹W +ŒT WXSjTÔ —ÂY Û
O°`O"d;WTNTMN'‡RS+—A¹Y
g°TW)QhÔ
Ƒċ òƴƑŊț ŶŬ õŻŧŐŒŦŦ ĵűǎêǓëŊ
ĸãćƲōƖȝĵõǡŤōƖȝĵĞõňōƖŤĵǕøĞǦĈōƖ
šƖ ŹȋȍåŦ ƯúŦåƲōƖ Ƒƶ ȍǦšŊ õŦǎƷ ĒŊǎĸ
ƯõŻŤƖŦ ƛƴšŊ åƴŋ Ư÷ƲĒĝúǦ ĒžćŦ űå
čĸŊ õåƲƗŒ űæŦ űšĒŅŬȝ õżŹåŬŤ ƯòƤĺ
øõèåĘƗŒȝ ŹȍŅŬ ƯòƤĺ øõèåĘȝ űšĒŅŬ
ƯǮšŊȝŹȍŅŬƯǮšŊŶƲêŦšƖƯŹȋȈêšƖŶšơã
žȍëŒ čĸŊ ķäŢúȝ žȍƲƖŦ ǓŦ ĵăĒŊ ƶąlj šƖ
ƯŹȈêšƖ úžŦƲņú ƯŶŬŦú Ƒǫȝ ƯŚĺąŅčĶŦú
ǓŦƢĹŤ ƯõŦǎƷŦ űƸĒšŊ ǓŦƢĹ ƖĒǦ ĵøĒǎĸŊ
ƯŅýĈ šƖ Ēåơã ŹűšĒŅŬ õŻŤ ŶĒŹ õżŹåŬȝ
ƯòƤĺ øõèåĘŤ űšĒŅŬ ƯǮšŊ õŻŤ ƻąĒ ƲæŊŦ
ăĒŊ žȍëŒ ĵűŦƻ ƯžȍƲ Ǧè ĂĊ šƖ ƲĒǎĸšƖ
ĵơã Ǧè ĂĊ Ʋæ ŅĚŹĊżćƗŒ űŦƻ ĵŻë ùŊĊ
ŦŇú ŶŦƸŹȍæ ƔǑ ƑǦŌê ĵơã ƶąlj
Ư÷ĒŅŤǎƷŅĚŹĊżćƗŒƯȍǦšŊõŦǎƷƯ÷ĕȍšƖŦ
ŻëùŊĊķǡĝöĺĊƴŹȍèæøåŊšƖ
ĵßåŅŬƖ žȍê ŹȍŅŬ ƯòƤĺ øõèåĘŤ õżŹåŬ
ƯǮšŊ ŅĚŹĊżćƗŒ ĵŻë ùŊĊ ŦŇú šƖ
Ŷšơã ŅĚŹĊżćƗŒ Żë ùŊĆŦ öæ ķǡĝö
ĺĊ űżĸķ ƴŹȍèæ øåŊ šƖ ĵăĒŅŬ žȍê
ŹĸƻŅĚŹĊżćƗŒƯúŦèōƖŦŹűĈŊŤõĒƻĒŊǕø
ĵèƴ äšƖ ǓŦ žĺƶňōƖ ŹȍŅŬ ƯäŢ ŅĚŹĊżćƗŒ
ŤōƖŶšơãĵűŦƻŻëùŊĊŦŇúƴŹȍèæ
õŦǎƷŦĵöæŹŅǡĝöƑƶĺĊƴŹȍèæ
#xA A€`Â[email protected])¾Xg$«WdW
X¾X °)_ £XAe# Wc]T‚‚ „Œ a RS+O
°Ž“$OXOÔ
ƑċòƴƑŊțžȍƲƖƯ÷čèƖƑƶȍǦšŊõŦǎƷ
ŹǎĸĵŊ Ļň šƖ ĵßæú õǓķƲƗŒ èƴ Ư÷ǎŪ
ĒžćŧŒ ŹøƝŹæ ǑĊ ƯŅĐčĆ ŤōƖ Ƒƶ ȍǦšŊ
õŦǎƷ ĵűŦƷ õǓķƲ Ưǎĸ õŻŤ ƯǎĸĵŊŤ ƯƑǤĵŊ
čƛŊƴõƟǎĸêéèƖĝĊŋŹŅȈĝƶƖȍǦšŊĵňŒ
ƲĚŹąŹąƑƴúƯŅŦĝąȈȈűĚŹĊżćèƴĢǤŊƴǤèê
úžŦƲņú ĵŅƑčšƖ ȍǦšŊ űêâƶú øåŊ šƖ
żêäšǓŦĵâƶĵŊŻëùŊĊŅĸƤŋƯ÷ŹȈêšƖǓŦ
űúĒŊĺĊõýąŊƲƶąǎűŹȋȈêƴŧĈêåƤĊƤĊú
äšåűŹȋȈêŶŦƸßúåűýĈĊŶŦƸƲõŒšƖűúĒŊ
ĺĊõýąŊƲƶąǓšƖ
#xA A€ZX-—A¹ZAL$+g$)
„` `)ÔZX-^+]QThÔ
Ƒċ òƴƑŊț åúĐé űŦƻ ŅĚŹĊżć ƯŅǗƟĵŊ
õŦǎƻĵűŦƻŻëùŊĊŹŅŅõšƖƔǑǑĊŅĸƤŋ
ĺĊŹŦŇúŹõǤȝƯúŤĒŹȍåƖĺĊšƖøåŊ
šƖĺĊŹŦŇúŹõǤƶǓûƯúŤĒŹȍåƖ
ĺĊšƖĺĊŹŦŇúűżĸķŹõǤúĺĊ
ŶŤĒŹȍèåŦĺĊŹŦŇúűżĸķŹõǤƶǓû
ĺĊŶŤĒŹȍèåŦ
#xA A€„Œ¹WYZL]A`$µ'‡Ô
ƑċòƴƑŊțűúĒŊĺĊňĐķďƶąǓåƤĊƤĊȝ
åïĺ űƲƲƤŤ åſöưţŽĚŦú Ēå÷õŒ šƖ űŦƻ
čƖ ĵäš Żë ùŊĊ ƲǤƖŦ ĵơãŬƖ ƲǎũƔê ĺƠ
ĺĊűƴƶåú
#xA A€ „Œ ¹WY ZL]A (W Z {g]'‡
jW»Z+AÔ`RdW`¤(AZWXSÔ
ƑċòƴƑŊțűýĈĆďĒŅúűåƖøŦúčƖ
ǤêĠƯ÷ǎĸĵŊűƴƶåúƯžȍƲűýĈĆſúȒưŅĈƴƤƻ
Ưäš ēȍŊƕĊ ƸƢƴŦ ŅƶĊǕåňê Ēåơã ēȍŊƕĆ
ŶƲŦƹŦƷŦßťňõõƤǎķƲĒèåƖïĐĶŦƴýĈê
åúĐé ŹƷŹú ƑǦŅã ĒŊǗƤ ƯŅǗƤŹƖ Żë
ùŊĊķäŦƴãŦŦŹŅŅõšƖƔǑǑĊűĸƤŋïĐĶŦ
ƴýĈŤƑƸƲƖåűŦŅƯ÷ƲĐƴãƔǑűĂĊĺĊĺë
šƖ ƴã ƯčƖ ǤêĠ ǎĺšŊ ƯåĵŊú ďĒŅö šƖ
Ư÷ýĈƖ ďǎĸ żĊƻ ƴčǡƔê ĵƯņ Ǒ ĒŦŊ čƛŊ
ŶŦƶǎĸƯ÷õƟǓĺŤňĊǑƖŦƯ÷åƴżĊƻűåƴãŦŦ
żĊƻďčǦŅĝĸưſƷŦďƲšĺŶŦƸãƛƴšŊňĊǑĵơã
čƛŊ Ŷơã Ļň ǎĺŌê Ư÷åƖŦ ƑƸƲƖ ſúȒưŅĆ
èƴ ƴšĵĸê ƯűĚŹĊżćƖ õŻŤ åõäŢ ňĊǑƖ
ƲąǑǓǤêŅĚŹĊżćƗŒƯŅŹȋȈæĵŊúƶĸűåĒåơã
ƔǑƖŦ ƲĸƢåňê ƑƸƲƖ ƔǑƖŦ ƲĐƲê ǓêǾšņŦ
åõǩõĊ ĂéņŦ Ư÷ƲĐƴ õćƲ !LVSOD\ "RDU
űåŦŹȋưĵơãĻĊƻèƴƯǎŦƟĶŦõǡŦƲƯƔê
#xA A€ (·Œ ) ±ÖÐ °'-
£XAe#&'
dgRSTB)U=>uvT
"\d+
ƻĊNjņŶŦƶųŦŅĊȕĈƴƤĵdžŊøĝƻȝűżâƷŦ
øƯŊȝ ųſŧ÷ƲƓ űƔǮšņŦ øƯŊȝ øǦŤŊŤ
õƑčŦűåĵŊåơãƶǓûƯȕèţŦǓŤƯųſŧ÷žȍê
ƲĒȈêǎƔê õŦǎƼŒ ŒǓĊ çǎǦøōƖ ƴŒèê
ĒåơãǦǎŤƲĒȈêǑêŶšơãŦõŹňŅêĺŐĐƴäŦ
Ņǩøć ƯøĒȋȊƲ ĂĈƗŒ çƲĒȈêǏ Ēå÷Œæȝ
ƴãŦŦƯ÷ŹňŅåƖƶǓûƯųŦLjšćŦǓƑƴúƯſŦŊĈŊ
Ƒċ òƴƑŊț åõšĘ Ź ĵèƴ ýĈŅůŒ
ƴŧĆŤê åǦǎŤŤ åŅƲƲƬ ǏƹƵŒ Ư÷ƲĒȈêǏŦŦ
õćƲƗŒĵĵğƶąljšƖƯúŦƴƟƖƢĉŤƯƢĉăĒŊ
ƛõŊƯ÷ƲĒȈêǎŦƯǦǎŤĸãćƴåƲƲêƢĉêŦȈêǎƖ
ƯúŦŒåƖǦǎŤŊŦŦĚƯŵéžŊċõżţżêõćƲƗŒŦ
åõǡǎŦƯ÷äŦƯčƖŘƴêšƖĵűƶǑǐƣǦǎŤƗŒ
çŧĆ ƴŒèæ Ēåơã Ƣĉ ƯúŦȈêǎƖ ĵơã ƶąlj
êŦýĈĵŊƯ÷ŒêűĢúűåŦ
šƖƯ÷åƖúƴňƲêűßŦƯ÷ƲĒȈêǏŦŦýĈŅůŒ
ĵöæ űêĝǡĊŦú åúĐé ĵűßŢ ƛõŊ ƑǫƲŒŦ
ĵŅƑčš ƶąlj èƴ šƖ ƲåƖ ǦǎŤ ĺƠ űŦǡĺĢú
ŶŦƸã ŶŦƸã Ʋæ šǎċŒŦ ňĐķ ĵøƻąǓ šƖ ĵơã
ƛõŊƴãŦŦƲãêǎķêŤǎŮŶŦŒèåŦĺåŦƲĝƻšƖ
šǎĊǓŦƝĢƷßéúŶŦƸßƴĝǦèêøåŊűƴƶåú
ĵ÷ĝǦåƖƛõŊƲæŊŦšĸĈƓßťňƗŒĸǎŤƟĵõŦǎƻ
ŶŦƸŹåĒƴƶąǑêŹƑǫƲŒŦŤŅǡĠ÷ƖŹ÷ƲǎũƖ
ǦĢúǑĊŅƲƴƥƑǫƴƶąǑêŶŬúŦƲãêêŤƑǤ
ŶŦŒèåŦĵøåŊšƖƑƶĢƻ÷ƲŊŦĵƲƯâƻšƖƲŦŦ
ǓŦöæƖŦêŦõêĒŹŐêŦǎŤƯõdžõćƲšƖƯžȍƲ
ĸãæ ǎŤ űêŅåõƶú ƯõŦǎƷ ǡĝùňŤ êưšņ ǎŤ
űêňƯú Ēåơã ƯõžȈê ȈĠƶŮšŊŦ Ư÷ƲĵąňňŤ
ųſŧ÷ƲƓ ŅȆƝŧ ĵéåƖ ßťň ŚĺąŅčĶ ȈêǕ ƑƼ
ŶŦƸûžąƖŤŶŦƸƲƯƖĵ÷ŒêĵŊßťňšƖƲčèšƖ
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ16
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ17
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ18
ÔÔĵŦȆȆĊď
ÔÔĵŦȆȆĊďňƴ
ȆĊďňƴ
ňƴ
ƴ
[email protected] `WÍT‚‚X·ŒOß[email protected]\zOZ ,­
£XAe#&' ±cQ W'j-‚‚ WŒ gfr `ZgN R+
± W'jT W_jT‚‚ „Œ {W \gANj'‡Ô
[email protected]@]'‡ÛO°OÔ(Z ,[email protected]°£X$XQ
£XAe#&'(·Œ)“HW'j-Ô
Ƒċ òƴƑŊț ƴƉ õŻŤ ƴâƹêȝ ƴƉ õŻŤ
űƴâƻú ĵøåŊ ŹȋȍåŦ åõåƯŊ űŦŒêú ŶŬ
ƯúŦǡĺĝƖ õŻŧŒ ȈĠƻ ďčǤōƖ Ư÷ŹŅæŊŦ
õŦǎƻšƖƴƉåŶŬúĺŐĐƴäŦĵűǎĊűĝȍƶąlj
ŶƲŦƹŦƷ ƯűƖĈ ǔƹŤ õŦǎƻ ƯĈĎ Ưäš ŹȍŅŬŤ
ƤĢŅŬ ƯȍǦšŊ ƑčŦ űåƖ ĵȍǦšŊ õŦǎƼŒ èƴ
ĵčƛŊ Żë ùŊĊ êŊšƹ űŊŒêú ƴã ƯǓƻ
šƖ ŶŬ Ǒú ƯǓƻ šƖ ƯȍǦšŊ ƑčŦ ƴƉ ďäŦȝ
űŦƻ õŻŤ ȈĠƻ ŹøǓũņ ĵȊŊ ĵơã ƛõŊ ŷȕĉŊ
ƲƶĊǑê Ư÷åƖŦ ȈĠƻ ŹøǓũņ ĵȊŊ ƲŦŦ ÷ţø
øüèņȝ ƴƟņ ďõƟŦ ȍŅĘ ŅƶĊǗê Ư÷åƖŦ ŶŦƶ
ďĒŅú Ŋĝĵèåã ƴã ĵõŦǓĂŊ ƯŅčǤōƖ õĺŊ
ĒåäšõĺňōƖŦêŊšȍǓűŊŒêúŶŹéŹŶŹéĺåã
űŦŅŶåȍȝűŦŅõŻŤãƯŅǔƹƴõĒèêĺåãƯõåƯŊ
űýĈĆ ƯåŦú êŦåƴ ƯúŦŒåƖ ĵŶŬ õŦǎƻ ƖĒǦ
ŹǎĸĵŞèĵ÷ƲĐƯƖĸãćšƖ
#xA A€¹W_Œ#Ô
Ƒċ òƴƑŊț ƯúŦǡĺĝƖ ĸãć ƯõǩąĘƖŦ
ƯȍǦšŊõǡŦĵčƛŊŹŶĒŹŻëùŊĊƑčŦ
ƖĒǦĺŐšƖçǡĝúƯ÷ŒåƖĵơãƶąljçǡĝú
ƯøƴŒêõŻŤķǎŮĵűƔƯŅĝõǡƖĢǤŊŅǓĸĈƓ
ƴƶąǓĵňê
#xA A€ „Œ +`O [email protected]@A `"$f °+'-
]{ˆ'Zj'‡dWÔ
Ƒċ òƴƑŊț űßŦ øŦƔê ĈƹĊ šƖ
ƯúŦǡĝõƖ øŢƔê ĈƹĊ ƯŅǎǡõĸōƖ ĵŊŦ
ăĒŊ õŻŧŒ űæŦ ĵŶšơã ŶŦģǤǡĈåŦ ĵŅƑčš
Żë ùŊĊ ƴãŦŦ ĞǦǦĊ ŶŦýĈåŦ ŶŦƶǎŤ ƶǓû
ƯȍǦšŊȝ Ưűšƹƻ ĸãćŤ ƯõĐčæŊŦ żùĈ ĸæĸōƖ
ĻňƗŒŶŦŹňŅèåŦ
#xA A€[email protected])¾—] f_]|`"$fÐ
—] g L] )TÇMT‚‚ WŒ +ŒT —] aL] ([email protected]
)¾jW]{AZ`cQ(—]'‡jW <cZ+AÔ
Ƒċ òƴƑŊț ʼnžŧëLjƖ ƖĒĺĒĺŤ ĵǤú Ɩƻ
šƖƢĉƯåŦúøåŊǓŦšǎűƴŧąŦúøåŊűƴƶåú
úžŦƲņú ƯŶŬ ƯųŦȎĊùĚŦ ʼnžŧëLj žãëŊ ĸƶǎ
ĞǦĊȝ ƯŶŬ ênjŒ ƸƢƴŦ Ư÷ƲƶĊǏŊ šǎĊ šƖ
ŊŦĚ ǐƣ ƴȈêǑê űßŦ öæ ĵöæ ĵųŦȎĊùĚŦ
ʼnžŧëLjƯŅƶǎȈƯĈƹĊďĒŅúƯåŦúǓŦĵøŢƔê
űýĈĊƯĈƹĊĞǦǦĊŶŤƶĊǑåŦ
#xA A€ ·Œ ) f_\ ZTŽ dg —] T)¿
O‚‚XRS+)¾ZL]ANA( ++«X‹W_`¤+&'NA
LQ—]Wc]TÔdW¤-(¤-—]O $R_'‡
L]j'‡Ô
Ƒċ òƴƑŊț ƯŷȕĉĚŦ ĂĈƖŦ åõĂĈŊ šƖ
ųŦŅĊȕĈƴƠ ƯŅĦĦõƖ Ēåơã ĂĈƖŦ öæ
ĵöæ ŶŦąŹĸåŦ ǓŦ ŹŐƴŤú äš ŹéëŒ űǎċŒ
êúƻ õƖčƹŒŦ űƴĝĊú ŶĒżßŦ ƯŐƴŤŦ õýąŊ
űƻĊǎŤê ƯljȓŦŦ űƴŅŤê ƯéëŒ űǎċŒ êúƻú
ŅõêžŅŤê ĵơã õšĘšŊ ƯŅƑčš šǎĊ ĵøƔĝĊ
ųŊƵǶƲƓ Ưäš ųŦŅĊȕĈƴƤ åõȍǡĊ ŅûžČê
ĺŐƖŦƴĝǦèêøåŊǓŦűƴƶåúŹűȍćżűǎċŒǑĊ
ŶŦýĈåŦŹŐƴŤǑĊŶŦýĈåŦŹéëŒúƝĈĸƖƲŦ
űǎċŒǑĊŶŦýĈåŦŐƴŤƖƲŦĵơãƯȍǦšŊõŦǎƻ
ƯűŦƂ
ƯűŦƂĊ
űŦƂĊ
Ċ
ƯžĒ űĝĈąĺȝ ŶŦƸßú ĵøą÷Ʋ ĹŊ űƲƲƤ
ßťňȝ ƯĂš ĂĊƛŊŤ ƯøĒąlj űĝĈąĺ èƴ
ĵĊżňĢĉňƗŒĝĊĵƖƯ÷ƸƲĚȋŦűǓŮŅƔê
űŦƹŦƻ ǏƹƵŒ ŶŦƸƲƖú òǎ õŦǓĂňƓ
ŊĊǏúŶĒŹõǡƯĢƶĊčƔêĵšűŋõèźȈŦň
ƯöĒŤžĒǏƹưŦåøƯŊĂêǤŦƲåƖŦȍĊƻ
ĹŊåõåƯŊƯŅčǡƖòǎõŦǓĂňƓŊĊǏúȝ
ƯȌƺĈê ŹȍŅŬ ĸåĂêǤŤŊ ǏƹƴŦ ƯøƯŊ
ƯõdžõćƲƶąljĂêǤŦåȌƶĈêǡĢèƴȍĊƻ
ĹŊƯ÷čǡƖűƔNjĞǦĊŅĘĚëƯƴǓĸŮ
õĺňōƖŦŶŦƸǡĝöȝĵȌƺĈêŹȍŅŬȍĊƻ
ĹŊŶŦƸňƴƯ÷ƲĒǎƻƻƖĐťƯŅčǡƖĵ
ƛúšĵĊ
XRST€B)UBCu$
ŶŦƸã ĵõåƯŊ ƯĝƻûƖŦ űżâƻ ňǡȋƔåã
ŶŦƸãƛƴšŊõŦǎƻĵõĂĈŊãűƶǑĵǤúƴĝŦĐê
ǐƣƴģǦĸêŹõĺĈŊǑĊƯŅƲƲƠŒǓċŒƴĝŦĐæ
éèƖƯõĒõċŎĒȋŊĺŐƖŦŊĊǏúűåƖƯűŦƻ
űƖĈǔƹŤõƶĵŬƶąljďňƴõŦǎƼŐŒŦùŊĊ
ĒȋŊ šƖ ƲèōƖ űŦƻ õŻŤ ĵäš ȍǦšŊ åõâƻ
Ư÷ȈêǎƖ űĒŅøøŮ ƯõŦǎƻ ĒȋŊ õǡŦ űå
ųŊƵǶƲ ƖĒǦ õĒõĊŤ ǡĊƤ ǡĺĝŦ õÞæ èƴ
ĒåúŦšƹ ŶŦLj ĵŊžžåŬƖ űšƹƻ űŦƻ õŻŤ õÞê
šƖƯ÷šƹƖĵßåņõĒõċŒõÞêšƖƯ÷šƹƖ
ǓŦ ŹéèŬƖ õŻŤ ƯŅƑčš ĊĝŊ ƲĒȈêǑê ƴã
ƯƝƴňǦŦĠġãȍǦšŊäŧȝƯúŊčǤōƖƖĐťƗŒŦ
ƯõģǤǡĊ ŶúšŊ ƴǩúĊêáê Ēåơã ƴã õŦǎƻ
åơƲ ĒňŦƹĊƻ ŶŦƸäŦ Ēåňčĵ ƯõŦǎƷ ŶƲŦƹŦƻ
éŧŒ ĒȋŊ ùŊĊ ŤōƖ ĵßåŊ ƯĹŊ õŻŧŒ
õżŹêùŊĊĒȋŊŧċŅǩøćéèŹűŦƻùŊĊ
ĵèƴêưšŊűåøåŊšƖĒåơãßåŊõŻŧŒǕŦ
åǕŦŶƯâƷĵğĻňĒèåúŦúšǎĊåõƑčŦƲĒŒèê
űǎêǓëŊ ĵǤú êúƻ űèōƖ ƯűýĈĊ êúƷŦ
øǓũŊŶĒŹúŦŒêĵŊƶąljƻąĒŹŶšĎǑĊŶŦýĈåŦ
ĵøĒŅƹƶĆ ĂĈ ǓŦ öæ åöæ ŘèȊšņŦ ƯƑčƶƖ
ųŦŅĊȕĈƴƠšƖ
#xA A€XZ„€Z{"Âj(RS+Z)Tf‰°[email protected]
)\;ÜTÔWŒ,OWTÔ
ƑċòƴƑŊțĵõǎŤŬĺƠ#ŦŶŦƶŅǎåǹƖƯûnj
íƔĐõŦǎƻĝǤƴƴäŤêƯŅåƲưȋƴŤŦčċŒŧąƖ
ǦŤņĵïƶŊèƴõäŢŦŶŤĒĸåŦƴãõŦǎƻƶǓû
ƯƑǫŤǎķſćƶĊšƖƴƉçĝǦêƯ÷ŒêõäŢŦ
ƲĐƲê ŶŦƶ÷ňƑĝƖ ŶŦƸã Ʋæ ƯȍǦšŊ õŦǎƼŒ
Ư÷ǎšĶŊųſŧ÷ƲƓǏƹƵŒŦňĐķĵøƻąǓšƖƴã
õšĘƛèøōƖšƖŹơãűŦȄĊƯLjĶŇõĒõĊƲåƖ
ƯǎķŤƯƑǫŦǓƻſćƶĈŒŦĵõäŢšƖŹơãƖǫ
ƯúňĒĵƖųŦŅĊűȍćżſťžŇĿŇƖĒǦƯûnjíƔĐ
õĒõĊšƖĵǤúǡĠ÷Ưųſŧ÷ŶŦĢĒĠđƗŒŹơƲ
õĒõĊ ŊǡĺĠåã éëŒú ƔŤ ƔŤ ĵĊ ĵúŦèōƖ
õĒõċŒ ƯȍǦšŊ õŦǎƼŒ ƴĒȋȋæ ĺåŦ šƖ
ƯúŦǡĺĝƖ
ŹơãŅǩøćĵȍǦšŊõŦǎƷűŦƻčƖĵȍǦšŊ
õŦƹŊ űåĵŊ õŻŤƖŦ ĵĊĝŊ õģǤǡĊ õŐê
űåĵŊ ŶŦƶǎŤú øĊĚ Ư÷ĝƴĊĵŊȝ Ư÷ƑǤŤ
Ư÷ƑĊƻĵŊúžŦƲŊõŧĊƯåĵŊúĵơãúõŻŤƖŦ
ĵơãßťňĵøĚŹĊŹĊŅǡĠ÷äšøåŊšƖűǦĆ
ƯňǡąƖ űĒŅøøŮšņŦŤ úŎšŊŦ åõǡĵĢ šƖ
ĵơãŬƖ èƴ êúǤ ĺŊê űƶǑ ƴǎǦúáê Ēåơã
ĵßåņõżŹêŹȍŅŬêưšŊűåêưšņŦƯúŊǡĝõƖ
ǓŦ ŅǡĠ÷Ɩ õĺŊŤ ǓƺňƖŦ ŅǡĢû ĵŊžžê
ďǎåǎêĵŊšƖ
#xA A€„Œ+-)´'(RS+Z)Tf‰„q½
X g$E (Þj dß+zO ( +ŒT ¶º WT- ‰
W“(†TÔ‰'Z)ˆ'TOÔ
Ƒċ òƴƑŊț ŶŦƶƯűǎċŎ Ưųſŧ÷ Ȗçď
ƴåƲƲê úŤêĸŊ Ƒƶ ljȓŦ Źâƻž ĵ ƛõŊ ĵ
ƛõŊƑǫƲōƖŦƯõåĎõŦǎƼŒűæŹơãŅúąƖ
ƢĉǓŦŹȍŅŬƯžȍƲƔǑĒå÷ǡƴĞĵŊȝĵŅĘåȍǦšŊ
ƔǑƖŦ çõêĎ ƴŒèæ Źơã űŦȄĊ ƯƢĉ ƛõŊ
ƲèōƖ ƖĐťŤ Ƣĉ ƲèōƖ ƖĐť ƴåƲƲê åúĐé
ŐƴŤ ƖĒǦ õŦǎƼŎ ƯŅǎšĶĵŊŦ ƔǑ ĵǤú ĵȍǦšŊ
ŶŦƸõêĎšƖƯ÷ƶąǎƖúžŦƲņúŅǩøćõŦǎƻ
õĂĈŊĒèåĸōƖšƖŐƴŤƖƲŦĸåȉŊƛõňŊ
ŹėòŻëùŊĊĵèƴƯȍǦšŊõŦǎƼŒŦõǎŦĸŊ
ŒåƔêďdžúĆĵŻëùŊĊšĵĊƢĉǓŦėò
ŻëùŊĊƯȍǦšŊõŦǎƻűèōƖĒåơãŶŦƸãƲæ
ƯȍǦšŊõŦǎƼŒǦĢöõêēåŚĺąŅčĶšƖŐƴŤ
ĺŊâƻ ĵƶŦĺ ŶŦƻŊŹȍê ƴǡĵĠê úžŦƲņú ĺƠ
ǦĢúűåƖƯ÷ǎũƖǎŦƟĺúåøĒȋȊƲĂĈƴƖèê
ŶŬ ƑƶȊŊ ƯúŤƯƖ ƯŅǎêǑư ƯõžȈê ȍèǕŊȝ
ƯűǡĠĝöŤ ƯõĐčæŊ Ēåäš ƲŦŦ øúǤņ èƴ šƖ
ŶŦLjŊźąŊƲƶąǓšƖȝõŹȈêűåĵŊƑƴżêŹŮƴƉ
õŦǎƻƯȈdžƖŦƑǫŋëõêēéèõýĈŊűåĵŊ
éëŒ ŶŦƸã Ʋæ õŦǎƼŒŦ øȍĈŊŤ ȋƴŤŦčċŒŦ
õĐĺűåĺŦúžŦƲņúƯžȍƲõŦǎƷƔŤƛèøƴãŦŦ
õŦǎƻ űĒŅƹƻċ Ưǎķ úŦǮ øǓŬ õäŢŦ Ư÷Ʋư
ǓåčĻŒȝõŦǎƻŦŶŦƶƯŊŬƖúųŦĽĒŊõŦŊĵõĞǡĊ
ųŦĽĒŊ åøƻąǓ ƴõǤæ Ēåơã ƯõŦǓĂŊŤ ƯǓæ
ƟĊȍ ŊĺĺĊ ƴŧĈê õŦǎƼŒ ĵơã ßťň ŶƯŅýĆ
ƴâƹæøåŊšƖ
åúĐéŽŦƲƖĒǦĵõŦǓĂŊŤĵǓæƟĊȍŊĺĺĊ
ŅõĐĐƴ ƯžȍƲ õŦǎƻ ŶƯŅýĈ šƖ ƲåƖ Ēåơã
ŶŬúƲŦŦŶúšŊȝƯűǎêǓëŊƶąljŤǦĈŊøúǤŊ
ŹŐêŦ ȋƴŤŦčċŒŦ ŶŦĒĸåŦ ƯȋƴŤŦĒ ŅĦøŊú
ĵõŦǎƻĂĈƖĒǦŶŦƸĐŅȉƲĒŒèêõŦǎƻĈĎŦ
ƯŐåƯǎķúŦǮäŧåűǎćņƝƻǎŊűĒŅƔǾŷűƻĊǕȝ
ŚĺąŅčĶŦ ǡĢûŤ ŅĒȋȍŋ űǎêǓëņ ŶƯǩõą
ƴâƹêŚĺąŅčĶƯ÷ƲǎũƖűǎêǓëŊŶƲƶǎĒå÷âƻ
ƴãŦŦ űǎêǓëŊ ƴĘê čƖ ŶƯûŅ Ư÷šƹĵŊ ßťň
ƴģøê øåŊ šƖ ŶŦƶ ŐƴŤŤ ŶŦƶ űùćż ĵėò
Ư÷ģǡĆ ƯžȍƲ õŦǎƼŒŦ ƯúŦýĈĵŊ ƶąlj èƴ
ŶŦõǤåŦøåŊšƖ
XRST€B)UKu$
#xA A€RS+)¾dµ(dß(+ŒT¶º
±TW'jT ‰W\q_TÔ
Ƒċ òƴƑŊț ƯõŦǎƷ ƸƢƴŦ űǎêǓëŊ å
ƛõŊšƖƴãúøåŊŅǩøćǓŦĸňĐƲĒȈêǎƖȝ
ŊêêĢ ƯøĒȋȊƲ ĂĈƗŒ ĐƲĒȈêǏŊ ƯŅĸåƖŦ
ƯŊĈȊžȍčŊűĒŅŤǓƼåáƲƛõŊƲǎåǓèêƑǤú
Ƒąƶ ĈĢ ŹŅĸå ĵ ƛõŊ ĺƻĆŦ õêē ĈĎŦ Œë
Ư÷ƲĒȈêǏŊŦ ƯǦǎŤ ƑǫƗŒ õǩąĒ űåĵŊ ĵáƲ
ƛõŊƖĒǦƴãŦŦøƻąǓõŐêűåĺŦ
#xA A€(·ŒRS+)(_Q)Z“†H
` “†°O°c$OTÕWT ‰W“(†TÔ
ƯűƸĒ űĵĸŤ ƠćƲƔ Ưŷċ÷Ʋ ƯǑĈ øĒŅĊ
ȕèŦ ƯŅǡšččƖ ĵŅǡŤĝĝƖ ƛõŊ ĸƴäŦúȝ
űƑƢǑķƯäšƖŤƯčƖòƴƑŊŤŦĺąŊƲǡȋƖ
ǓŦĵƛúšĵĊ
#xA A€ Z‡ _`O ZL]A ) @) —]&'
²b³+)´'_`—Tµg°L]W\d†T‚‚
(\ {QRS+)_`—Tµ­@)[email protected])_
"` OÔ ) U– [ `@) °(O
(’ZW`X\'‡Ô
Ƒċ òƴƑŊț ĵßåņ õżŹê úŦ êưšŊ űå
Ư÷åƖŦ ĵõdžõćƲ ŶŦƴ ßåņ õŦǎƼŒ ĒȋňōƖ
ƴåƲƲê šĸĆ õŦǎƻ ßåŊ ŅĚŹĊżćƗŒ ȊŊ åȊŊ
Ư÷ƲĒŅŤǓƻ šƖ õŻŧŒ õĺĈŊ ŶƲĵĆŤ ŶĊĒ
ĵĊĒ ŶƯŅƲư Ư÷âƷĵŊ õŦǎƻ šƖ ßåŊ õĒõĊ
ĺŐ šƖ õǡĸĵĢ űåĺãȝ õĢƶú űŊŒêú Ēåơã
ŹŅƑčŢ õŻŧŒ ĵèƴ øĒŅŤǎƻ űƴŐêú ŶŦƸã
ƛƴšŊõŦǎƼŒűĂĊėòõŻŤĵĝŦŶŦƸƲĒŅŤǓƷ
ŅƶĊǎƖšƖƸƢƴŦƯŅƶąǏŊĵųŊƵǶƲƯõŦǎƻƶąlj
ŊêĞĵĝŦűĂĊėòŅĚŹĊżćƗŒƯ÷ƲĒŅŤǓƻšƖ
ŹűĂĊėòȝŹáƲėòŤŹčèĐėòŅĚŹĊżćƗŒĵèƴ
ĒŊǡĺĢõŦǎƻãõŻŧŒĵĺƢŊŶŦƸŅèåȉĵŊĒȋņ
õǩõĊ űåĵŊ ŶŦƶ žȍƲ õŦǎƷ ƛƴšŊ ĒƻĒŊ
õŻŧŒƯ÷ŅèåȉĵŊõĒõĊéŦƲĒȈêǎŤêøåŊ
šƖŶŦƶǎŤúŅĚŹĊżćƗŎƯ÷ŅèåȉĵŊĻňõåƯŊ
ƑċòƴƑŊțƯõŦǎƻȈŦƻĂĈŦŶƯýĈŦšƖ
ǎķƲŒŦŦŶƯčĵčĺŦšƖŹŅȈĝƶƖƯǦĈŊõǡŦĵèƴ
ŊĈȊſŒ ķŧĆ ŶŦƻŦĝǤŤ ŶŦƻŦčĵĒĺ űƔ ĂêǤŦ
čǦŋŤêĒåơãǎķűåŦǦǎŤƖŦƯúŤżàƻĵŊĵdžŊ
ŹơãƖĒǦšƖƯ÷ƑǤƖ
êøŊȕèŦȕċdžžŊǾòȈŊĹŊĵŅĝŤdžßťň
øĺĈćƲ õĒǡŊ ƯdžõąƖú ŹĺǦĺǢ ĵŞè
šĵĊ
ĵõŦǓĂŊ õǎŤŬ ĺƠŘŦŤ ĵŵȍŵú ĉƸƵ
ǤķƲƗŒèƴŊŒŊõčŦƟĆƯŅƟǎĵĵŊȝƯųŊƵ
úŚƹĊǑƣǤűƟǑnjŒŹŅŹčĎĵŊƯĒúøǦȋŊ
ƑŦdžê ĵšȄ ƯŅčŤĵņĵŊȝ ƯųŊƵǶƲ ǑƣǡůŒ
õƻąž øŚĵĊ úĂąň ƲƑƢǎĵĵŊȝ ƯųŊƵǶƲ
ĉƸƵŤ ʼnéĿƬŦ ƻĊNjŊ ĵÔÔűŽêƹøÕÕ ƟǑķ
ȊêúèƴĵĝąĵĵŊƯĒúøǦȋŊžĒĵõąňņ
øą÷Ʋ ŶŦƸƲƑǤ ƯňƟƟĵŊȝ ƯÔÔűĊŇžê ÕÕ
ŅõĈøć ųŊƵǶƲ ŶŦƹƴǎĶ ƯŅŹåŹæĵŊȝ
ĒåňčĆŊǑƣǡůŒŤǧøĊƲŦõŦǓĂŊõąlj
ŶŦƸčǦ ĵŅåƲư űżèŊ ƯŅǡƯĝĵŊȝ ƯųŊƵǶƲ
ʼnéĿƬŦŤ ĉƸƵ ƻĊNjŊ Ƒƶ ſĊȖĉĚŦšŊ
ƯŅĝƯąĵŊȝ åǓê ʼnéĿƬŦ ȈĠƻ õĒǡŊ
ƯƟǎƯƖǦŦĠġƯ÷ǡƴĢĵõäŢšƖďæűȈ
ǏĸƜűĸƷèǎõƹƯǎåǺĵŊƛõŊšĵĊ
ƯǓŦĻŊƔŤȁíȊűŋűŦƹĊǑōƖǾǒĵƯõŦ
ĵĞǦǦĊ ĂĊ ƖåƖ åųŊƵǶƲ ŅèêȈƖ
øĒŅĊ ȕèŢŦ õýąŊ űƻĊǔ åŅȈǡąƖ
ƯŅčǢŊúĵŅǡŤĝĝƖƛõŊšĵĊǑƣǡůŒŤ ǓǮŊƯŷšǓŤƯǓŦĻŊŶNjŶŦƹåĵŊȝƯŷòƺƻ
ǧøĊƲŦȝ ƯȖåŇż ȓĊŇ űĸèŊȝ ŹĚĺĊ õąĺ ŹȍŅŬűõĈĊŤƯòƤĺŅƑżƵŒúžĊĹŊűȈ
ǑĊǓŦŪšŊűèōƖŅĺåƖĵĚĺĊŅŮšŊƑŦdžê ǏĸƜűĸƷèǎõƹƯǎåǺŊúĵơßƛõŊšĵĊ
ƯŅŹčĎĵŊƛõŊúšĵĊ
÷ƸƲ
Ʋ
ƯøĒŅĊȕèŢƖ
ƯøĒŅĊȕèŢƖƤǓĺ
øĒŅĊȕèŢƖƤǓĺ
ƤǓĺ
ƯŅǡŤĝĝƖ ƛõŊ ĵõŦǓĂŊŤ ĵ÷ƸƲ
Ưŷċ÷Ʋ êư ƥŦŤ ƯűƸĒ űĵĸ ŅƑżƵŒ
ĵøĒŅĊ ȕèŢ űĒŅƹƶĈƓ ǏƹƵŒ èƴ ƲƶąǏŊ
ĵŅǡŤĝĝƖƛõŊƯűǎĊƖĒǦƶŚŦšŊŘèȊ ƖƴƴŊ ĵĊżň ǦƲġƗŒ ŹŅšĎĵŊ ĵŞè Ǐƹư
ƯšĵĆŊűŋƑêƶĂèđƑêƶ÷żŵêŹŶãŊŤ ŶƯŅżąąõǦŋšĵĊĵűŦƹŦƻűĒŅƲƯŊčǫƗŒ
ŹƑŦƻøōƖ ǑĊ ĵöĒŤ ƑŦdžê ƯŅŹčĎŊȝ øĒŅĊ ȕèŢ ĵğ õǓĸĸŊ űêŅƶąčĵŊú
ƯĝƻûƖƯŷċ÷ƲžêêȕĉơƹŦŊƯűŋšƸŦ Ư÷ĸåƖŦĵűƸĒűĵĸèƴŷċ÷ƲƲèŊŦÔÔêư
ĐƼĸåĹŊŤéëŒŅŹĐěŒŹĚĺĊƑŦdžêžĒĵšȄ ǦĢúÕÕ Ư÷ƶšǓǎƖ Ưòǎ õŦǓĂņ űŦĝǾŦ
ƯŅčŤĵņŊȝ ƯűƸĒ űĵĸ ŦǓƻŤ ƟĊȍ øŚĵĈŊ ĵƻǑ÷åøƯŊƝƻêƯȈǡąŶŦƶšĵĊõǓåǼōƖ
úžĊĹŊĵĝƻûƖȕĉơƹŦŊűŋųƯĎĒƑĊĢ ŅƟǓļê
ƢȉƯŅŹččƖȝƯĝƻûƖƯĹţĘŦǏêǏöƤžêê
ĵøĒŅĊ ȕèŢ èƴ ŅĠƖû Ʋčö űżèŊ
ȕĉơƹŦŊ űŋ ƲąǑê űƴĕú ĵöĒŤ ƑŦdžê ĵŅåƴŅøćƗŒòƴƑŊŹǡȋŤŦĺąŊŹƑƶõ
ŅŹčƖ ƖĐť ƯŅčǡĵŊȝ ƯĝƻûƖ ƯǑúĹè ĵŞè ŹȍŅŬ ĸåĂêǤŤŊ ĒåȕèŢ ǡĝùň
žêê ȕĉơƹŦŊ űŋ ŷŽë űƂƴ ĵĚĺĊŅŮšŊ øĺĈćƲåõĒǡŊõûŹĈōƖúŅŅŒŋšĵĊ
ƑŦdžêƯŅŹčĎĵŊȝĵŶĒêúŤĒúĚĺĊŅŮšŊŦ õć ȕèŢ ĵĢŦNjŊ õýĈņ ĵűƸĒ űĵĸ ƠćƲ
åøĒȋȋŊűďąƔêƯŅĸæǓåčĻŒƯŅŹčĎĵŊȝ Ư÷ǎŪŹŅûŒŦúäšƯűƸĒűĵĸŦŅǡĠ÷šŊ
ƯųŊƵǶƲűƯĊõŦǎƻűƖċȕèŦƯǡåȈƖąƹŊ Ư÷ƲąǑǓǦ õäŢ ǓŦƢĹ ŶŦƶŅƲƟĵŊȝ ƯűƸĒ
űĺĈć Řƴå õƻŚŦ űĵĈ žĒ ƯŅõýąŅĵŊŤ űĵĸŤ ƠćƲƔ ŷċ÷Ʋ êư ƥŦ ƯŅĝŤdž ƯǑĈ
;<=>[email protected]>>
űåĵŊ űŦƶŬƖ Ư÷âƶƖŦȝ ßåŅŬƖ õŦǎƻ ƶǓû
Ư÷õåčƖŦŅĚŹĊżćŹȋȍëøĒŅŤǎƻűåĵŊ
õżŹê ƯšĵąƖ űåõǓĸĸŊ Ņĸĺē ƯĝǡåĵŊ
šĵĊ Ươã õǎåǬ ƶǓû ȍŊò ÷ţĒʼnĊ
ĵűúĒŊ õǾñŋŒŤ ĵűŦƻ ǑƣǤ èƴ žĒ
õõĂąņ ďäŦȝ ŹŶšơãú õżŹê ƯűƸĒ
ǏƹƴŤƯë÷õǾñŊűƟǑnjŒŹžĎĵŞèŹűǎĊ
õčƶƹōƖõƟǎĶšĵĊĵĚĺĊƑŦdžêƯŅǡąǡĆ
ǑƣǡůŒŤǧøĊƲŦĵĞǦǦĊĂĊƯƔæŊŤžĒ
ƯŅõýąŅĸōƖúĵƛúšĵĊ
#xA A€ RS+ )¾ Z† Ze_^ jW W!†T
‰ W\T‚‚ dg X " °)¿ )´' Z`"`†zO
'fAZWÔ
Ƒċ òƴƑŊț űƗ ƴã ƯŅƑčš ŒǓĊ çŧąƖ
ƴŒèêƴãŦŦõǩŤšĢåøĒĝąŊŹűƸĒűĵĸŹŅø
õŦǎƼŒ ĸåĂêǤŦ ǑĊ ŶƯŅšǑǎĊŦ šƖ űøĈǮ
õŦǎƼŒ ŶŦƸŧĆ ŶƯýĈŦ šƖ ƔŤƖ ǓŦ ŹžȍƲ
õŦǎƷŅĝǦåƖƑƶŹŅøƖĵŅåƯűĢǤǬƯ÷ƲĒǎĶ
õŦǎƼŒĂĈŶŦƸȋǡŢøƻąǓšƖ
ƯűƸĎ ȕ ƹŦŊúĊǬ
ƯűƸĎȕĉơƹŦŊúĊǬ
ƯűƸĎȕĉơƹŦŊ
úĊǬ
åąNjú ƛõňŊ ĵƸȕëøŊšŊŤ ĵŹȍŅŬ
ƯõŦǓĂŊŘèȊšŊĻňèƴƲǎåǎæŊƼĊöèņ
Ņěõ ƯųȌƸć òǎ õŦǓĂŊ ĵĂĈ èƴ ŹƔå
ĵŞè ăĒŅŬƖ ȕĉơƹŦŊ äšƖ ƯŅõąǢŊú
ĵơß ƛõŊ õdžõćƲ èƴ šƖ ƼĊ öèņ
Ņěõ ƯǎƬƖ ȓĊŇ űĸê ĵõäŦ åĵĊżň
ƛõňŊ Ʋǎåǎæ ĵõäŤōƖȝ ŹȕĉơƹŦņ
ǎåêŅŮšŊ ǑĊ űƴǑǮú Ƒƴ ĵ÷ê ǦƲġ
ĝĊĻĸōƖŶŦƶšĵĊúƴňƑĐêƼĊöèņêư
Ưųſŧ÷ Ƹȕëøď ŘèȊšŊ ƯŅčǤōƖ ďäŦȝ
ƯĵĊżň ƛõňŊ ƯĂĈ êúƹōƖŦ ĵõǡĝú
ĵƛúűƸĒűĵĸƯűȍćż÷ƸƲõćƗŒ ƯųŊƵǶƲƸȕëøďƯųſŧ÷ŊĺĺĊŤűǑĊšŊ
ȎąúŦ ƲĒŅŤǎƶŒĵŊȝ ĺċƻżĒŊ ĸåĂêǤŦ èƴŶŦƸƲŅźĊŶƲƶąǏõäŢúŅƟǓļê
ƯćȖĊŅĊǑƣǤøťNjŦǓŵƸŅĊűŋõèź
ƶúđ ƯŅǡąǡąĵŊ ƯƑŦdžê ƻĊǐŊ ĐƴǎåǾåŊ
Ƒƶ ƶĶĺ žêê íƔĐ ŅƑĒƼ åűŦƻ ĝŦ ňĒċ
żƶą ĵŞèȝ Ƒƶ žêê ƯŅƑčƶĵŊ ßťň òǓŦ
ƲêŅŹŅå ŶŦƶšĵĊ ƯǎåǹƖú ĵơƲƖ ƛõŊ
šĵĊ ĵƶĶĺ žêê ƯćȖĊŅĊ êư ƟǑķ äŧ
ďýĈ ƯšĵąƖ ǑƣǡŬ űĒȋƖ ĺĊáŢȝ šíđ
ĝŦ ƛú ÔÔăĒŊ ƯƶĶĺ žêê ĊƝč
õĒŅƹƻċŒŹĂêǤŤōƖŅšĎÕÕĵ÷êĵýĈƖ
ƟǎĸĵŅõýąŅĵŊžĒǦȋŅŬƯŅĸåƖŤĵűõžċ
ƯŅåĝĝƖĵơßƛõŊšĵĊ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ19
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ20
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ21
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ22
ė ǵ ŝ Ĝ
((#‡
ÔÔòǑƓƖŦŤ
ÔÔòǑƓƖŦŤòǎƑǢŦ
òǑƓƖŦŤ ò
òǎƑǢ
ǎƑǢŦ
Ŧ
øƶĵèåĢÕÕ
øƶĵèåĢ
øƶĵèåĢÕÕõŦǓĂŊĵŅǓĸĊ
ÕÕ õŦǓĂŊ ĵŅǓ
ĵŅǓĸĊ
ĸĊ
çƲĒŅĸĺåƖƯ÷
çƲĒŅĸĺ
çƲĒŅĸĺåƖƯ÷ǎĸžĒ
åƖ Ư÷ǎĸ
ǎĸ ž
žĒ
Ē
~`
ƯõdžõćƲ
ƯĂĊƛņŦ
ƯõýąņŦ
Ƒƴú ƯƖĕņŦ ƯŅąŊ ŅąņŦ ŶŦšǑǎĊ
ƯűǎćŌæƛèƓĂêǤŦĸåĹŊòƤĶšƖ
òǎ õŦǓĂņ Ươã æƛèƓšŊ õǎåǬ
šƖ æƛèƓšŊú Ư÷ǎåǹƖ ĵĈĎ ĵòǎ
õŦǓĂņõýąŊĵ÷õĊǤōƖŅƑżƵŎŤ
ĵĝǦňĵ÷ƲƶĊǎƖúƸûžĈďƲƓŅĐŊȎ ƑŦĵĊ ƲĕšȈƖ űŦƻ ȓĊŇ Źäš Ươã
űøżƴšŊ šƖ ĵơã õýąŊ ƯæƛèƓšŊ ƯȓĊŇõćõŦǓĂŊƲĦĞøêƯŅĝĆŊ
ßåņõģ÷ƲŤõąøõljŶǓċŒúĊǬŤ ȓĊŇƗŒÔÔŅĠƔ÷ƖÕÕŦƴõýĊňæ
ĝǦŅŬŅĐŊȎŤōƖúĊǬúƲåŅĐŊȎ
ĵúĊǬ ƯŅĦĦõ õŦǓĂŊ ƝĢƷŦ
űƴäŦú
åøĐżŊúąǢŮƲæĵŊŦȖçďåøĒȈǹú
úĊǬƶǓûƻúȆƯňǡĞƣǕŒƑƴú ƯúžĊ ĹņŦ ŶŦƶĈđƗŒ űĺèǬ ƻúȆ
ǓåčĻŒȝ ƻú$ŒŦ Ư÷ƲčĸĒĶ ȓĊŇƗŒȝ øǓũŊ űåĵŊ Źņ ƯŅƑżƵŒ úžĊ
ƻúȆ űĕŦȈƖ ƯƻúȆ čǫƗŒ ƑŻëŒ ĹŊ űĸèŊ õżŹê ƯűĺèǬƖŦ ŶŦƶĈđ
Ư÷äŢ ƝǪƗŒȝ ƑƟŅ ĵĢƻõ ßťňšŊ õĝõǬƲĕšȈȓĊŇåƝĢƻŤåȖçďĵğ
ƲĒȈêǑæƴƉßæŶƖšŊŶŦƸäŦíĐĺŦ ƻǑȍŶŦƶ÷ƲǎŮŶĊǓǡŬƴäŤê
ƯõǓåǾŤ ĵƻúȆ ƯõňǡĢȝ ƯõƶĈdžŊȝ
Ŷšä Ƣĉ űúĒŅŬƖŦ ƯòƤĺ ŅƑżƵŒ
ƑƟŅõĺŋŒŤšȄšŋŒƯŶšơãõȈǹ÷ƲŤ úžĊĹŊŦƑƶ÷õýĊŅƖƯúĊǬƟõŦ
øżâljõýąŅêøŋŒƲĒȈêǑæ
ƖĒǦǎĺŅƔêŹõdžõćƲƖúĊǬdžúċ
ƴã ßæ ďüèŤ ĂêǤť űúǧ
ƯƑåƹōƖ ƛåú űĝȋƓ ŊǓêŤ ŅǑƻë
åơã ƲĵĠōƖȝ ƯƸûžĈď ĸãëŒ
ŶđŋŒŤ ƶąljƗŒ ďüæ úĊǬ ƣǕŒ
űǎĈōƖŶŦƺŊõŅƹƶĊŶŦƹåĵŊõƑčŦ
Ư÷ƲĒŒêƝƻêƲǕŤǾȋōƔê
ƲåȉŊ úĊǬƗŒ ĵöæ ŶNjǓ ĵǤú
Źȍ Ʋå êưšŊ űĒõƤǓĻ ŹšĵąƖ ŹúĊǬ
ĵĒŅĝĊ űȍ ûêŅƖ Ư÷ŤǎĆĵŊŤ
ƯŅĠƔ÷ƗŒ ŅĐŊȎ ƯšĵąĵŊ űêšĵąú
ŹơãĝƶúŶŦƶŅǎåǹƖĵŅåƴƯűĈŅŬƖ
úžĊ ĹŊ úĊǬø åųòűƺǓ űǬƔŒ
ŶŦƂŦ ƯšĐƖ ïƶŊŤ ƖǥŊ šĵąƖ ƴã
Ư÷ƲĐƯƖ ųŊƵǶƲ ƖĒǦ Ưõƻĵå ȓĊŇ
ųŊƵǶƲƖĒǦƯõƻĵåȓĊŇƸûžĈď
űêŅõýąŅúøåŊǓŦűǎćŌåčèøƓŤ
åòǑƓ ŊǓê ƤǓ šŒ øåŊ ĵǮĈĚ
űƴƶåú ƯņŦ Ʋãê ķǡĺú ƯčèøƓŤ
ƯòǑƓŊǓêƝƻæűßŦúűå
ĵúžĊ Ĺņ űĺèǬ õĝõǬ ƲǎŪ
ƯȖåŇż ƻĊNjŋŒ ǡȍŅƖ ĵǤúĈ
ƯõŦǓĂŊĂêǤŦƯƲƠƯȖåŇżƻĊNjŋŒ
šĵĆƑƴ"
ŅĠƔ÷ƗŒ űßŦ ĸåƖ ƯòǓ ĂĊƛŊ
ƖĒǦ čèøƓŤ òǑƓ ŊǓê űƴýĈú
ĺåƖ Ư÷ǡĢĔōƖ ĵĊżň úžŦƲŋŒ
űæ ĵŅõĐĐƴú ųòűƺǓ ŅĠƔ÷ƗŒŦ
čèøƓƗŒ űƴƶæú òǎƑǧŒ ŤōƖ
Ư÷ĸêĸōƖ ĺƠ šǎċŒŦ ƴƟąƤĈê ĺƠ
ǐƣ Ư÷ǡĝčƖ ŶŬú ƶǑǓõŦ ƲšĐšƖ
òǑƓƖŦŤòǎƑǢŦƯŊǓêĂêŊøǤĝĒ
øƶĵèåĢ Ư÷åƖ šƖ ŅĠƔ÷ƗŒ
ŶƖšŊú õŦǓĂŊ ŶŦƶ÷åƖ ĐƴäŦ
Ư÷ƑĝĎĸōƖòǎƑǦŤòǑƓƖŦƯøƶĸåĢ
ŒǓĊŤ žĒ ŶŦƹåĸōƖ ßæ õŦǓĂŊú
űŦŅĒ"Ư÷ĸåƖǏƹƴűå
ƯúĊǬ ƛõŊ åõŦǓĂŊŤ åȓĊŇƖ
ĵŅåƴúƯõŦǓĂŊĂêǤŦåƲƟƖȓĊŇ
õšǎĊ ƲåĵŊ űŦƷ Ǐƹƴ ƴƉƖ šƖ
ĵȓĊŇ ƯĢĒĝĐ ĒĺčĸŤ ĵõŦǓĂŊ ƯĂĈ
ĒĺčĸĵõŦǓĂŊĉƸƵŤĵÔÔȓĊŇÕÕĉƸƵ
õżŹê ƯƴĒöè ŶŦƂŦ êưšŊ ǡȍŌê
ƯűǎĈŒŦŦƯ÷ƸƲõêžƛúƻĊƲƯűßŦ
ƶǓûűƯĊûǎƷßæĉƸƵȝŦǓǓĊäŨê
Ņĺìê Źûè ǔƶê ßæúȝ űåơƲú
űĺƢůŎ ƯĉƸƵ ǤķƲƗŒ ǓŦ ĵűŦƻ ǑŦ
ƯŅǡõĝƴƟŊűŹȋȋƴǎŦĻƗŒŤōƖ
ƯȖåŇż ȓĊŇƗŒ ƯúĊǬ Ăš
úǓĸĊ ƶŦĺ ÔÔƯúĊǬ ĻĊƻŤ ƯȍŊò
űżèŊ ŹøŤōƖú ƯȖåŇż ȓĊŇƗŒ
ĵšȄšŊŤ ĵǎåêŅŬšŊ òƤĺŦ øǎêǎê
ŶŦƹåĸōƖȝ ŶŦƸßú ƯűǎĊ õŹèŹƲ
ýĈƓŊ ĵòǎ õŦǓĂņ õýąŊ ŅǓĸĆŦ
ŹȖåŇż ȓĊŇƗŒ ŹƑǎŤƓšŊ šȄ ĵäš
űƂŞŦ ŶŦƸƲŹŤƖŦ ƯŅƶąǎ õäŢŦ
ĵõǎŦƟĺÕÕ õƑǤņŦ ƴǎêǼê ŶŦƸã
ƲæŊŦ ƯõŦǓĂŊŤ ƯȓĊŇ ŅǓĸĈŊŤ
ŶŦĢĒĠđƗŒŦ
øƶĸåģŒŦ
ÔÔƯöĒŤ
ŅǓĸĊÕÕűƻĊǕƴȈĊljê
ĂêǤŦ èƴ ƲåƖ ȓĊŇ űĸèŊ
ƯõŦǓĂŊŹȍŅŬûŒŤōƖƴãŒǓĊ
ųŊƵǶƲ űßŦú ƯõŦǓĂŊŤ ƯȓĊŇ ƯåĵŊúåúĐéƲãêƯõŦǓĂŊƯ÷ƸƲ
ŅǓĸĈŊŤ
ŶŦĢĒĠđƗŒ
õĝèĝêŤ ŅĦøŊŤ ƯŶšơã ŅģǤǤć ƻĊNjŋŒ
õƶĵèåĢ űêĦąǦú ƲåĸŊ űǎĊ õäŨŦ ƯűõĈĊ ĻĊƻŤ ŘèȊƗŒ Ŷšơã ƯȓĊŇŤ
űßŦú ǎŤ õŤǎĊ űêŐê ĺìê ĵơã ƯõŦǓĂŊ ĸåĂêǤŤŊ ŤōƖ ƴã
"\d+
ƴã ňĐķ ŅƶĊǕ űǎĈŒŦ ĵƯűúĒŊ
ƛõŊ űŦƻ ǐƣ åòƤĺ úĊǬ Ư÷čǢ
ƲãêƑŦĵċŒűìŊŶšơãŦƑŦĵċŒ
ĵúĊǬ ŅĘúŅƖ Ư÷ƴƠŊ ĵűĺƢŬƖ
ƯȖåŇżȓĊŇƗŒŤōƖĒåơãȓĊŇƗŎ
ƯŅŐèōƖŦ Ʋãê ĵǤú ĺƠ ƯúĊǬ
žêëŒŦűĺèǬƻúȆűǓŮŅƖĺƠƑŦĵĊ
õƲƤƴȈêǑæűŦƻȓĊŇĵŅƑżƵŒúžĊ
ĹŊƖĒǦŹĵèƴŶŦƶĈđƗŒżĕšȉåŊ
ƯǡĈŤƯåƯåŊűĕŤȊƴäŤêƴãŦƲãê
ĸåȉŊ úĊǬƗŒ ƖĒǦ ĒŦŊ ƯȖåŇż
ȓĊŇƗŒ ŅĐŊȈƔê" ĵŶƲŦƹŦƷ úĊǬ
ƖĒǦņŦõĝõǬƗŒƯŅĘöŊĒŦŊ
ƯȖåŇżȓĊŇƗŒšĵĆ"ƯõčæǦƲġƗŒŦ
øŦĐŊ ƯŊú Ļň ŅĈŤ õýąňƓ Ǐƹƴ
šƖ ĵųŊƵǶƲ ßťň ǓŦ šǎĊ ƛåö
ßæ ŶšơãŦ ǦƲġƗŒ åøŦĐŊ Ư÷Ʋƶè
űƴƶåú
ƸûžĈď ŅĦĞüê ĺë šǎĊ ǎŤ ŶƖšŊ
űåõäŢŦšƖ
Invitation to Bid for Fire
Protection Service Contract.
&
H
"!6
(0
0
T
W
(%
(
%
N%
%
%0!
)X1
1
6%
00=(!
1. J % %
) & 1 =(
/$H1Y&T&'Z(
!
2. J%
00
%(
(
"
[email protected]
"
0?<[email protected](
%[email protected]@[email protected]@!
;! J%
)%
N%
0%
!
4. J %
0 0
& $
"0
+
&
H
&
&
H
"!6
"!
"!6
Purchasing Division
$ J
$
J
5. &0%00%
[email protected]@@[email protected]@
6/!
<! J%
0
%"
0?[%
/
0;1
[email protected])0
[email protected]@!
O! &
H
"!6
(
0!
8.. +
0*
+
0*X31JTJ0%(1;
+ 0* X31JT
X31 JT J0%
J 0%(1;
(1 ; Floor
or
%0;K?&[email protected]<<^@?7
%0
%0 ;K? &
& Z @KK8<<^@?7
@KK8<<^@
;<=>[email protected]>>
0%00J*"6
'
6
J
[email protected],[email protected],[email protected]
1. 0%0 0 J* "6! '
(0 0
%%
0%(
[email protected],K7
3%
"
)
J%
!
2. & J %
0 0
J* X 7th
Q %0 &)1 6 J* H
&
0_ (
%0 J [email protected]@[email protected]@
JX%%(%
$^[email protected]@
[email protected]@[email protected]@8+K7_"
%^[email protected]@KK+87!
1
)&1&W66
Y&
=(
6
%
!
;! J000%
%
(
J
[email protected]@@@[email protected]@J&&%
%
J*
%
6
/6!!/!J%
0!
4. 0%
0
0W
%
X/1%(%0 *K7,[email protected]@O
4:00 AM local time1
%!?0!
5. J(0
0,
(
(
))
1*K7,[email protected]@O
[email protected]@
11
%!?0!
<! '
(0 0 0
%
%(1&[email protected]^[<<K^<[email protected]@8;^?
O! $%
K80%
automatic rejection.
8. &0*
(
0!
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ŶŦƶúŦűƻĊǕƯŶǓƣĊŦŹġĐĊƴåƲê"
ĵƛúƯűżƹ÷žżéŦƶĊõǩąĘ
ĵŞè ĵĊżň ƯŹȍŅŬ ŊúãĊŊ ŅøćƗŒ
ĂêǡŤŹŅƔêƯȍŊòűżèŊúŅõĐĐƴ
ĂêǡŤ ƖĒǦ ŤōƖ ƴãŦ õŦǓĂŊ
ĵǮĈĚ ƯȓĊŇ ĂĈ űƴƶåú ƯõŦǓĂŊ
ĂĈ šƖ ķê åøĐõŦ űƴōǓąƖú"
űýĈĆĵíùŊƖĒǦõƔũŊŦűƲąĸĵŊú"
ĵõǎŤŬĺƠŘŦǕêŋƯƑǤƖƯõŦǓĂŊ
õŹĈŹćƲĒåõŦǓĂŊȖçďŤĒŊĈʼnLj
øƑĢ ƯŊúãĊņ űŦƻ žȍêŤ Ǔƺň šƖ
Ư÷êšƖ
ƯűǎĈŒŦòǎõŦǓĂňƓĂĊƛŊƔšŬ
űĵljdžŊŹȖåŇżƓűƻêƗƯȁƹƯõŦǓĂŊ
űǎêǓëŊ Ư÷ƲąǑǓǦ ƔĒŊŤ õĒǡŊ
õŐê űåĵŊ ŹúĊǬ ƯøƴŅŤščƖ
ƯƸûžĈď ȋƴƹ űŦƷ ƴƉƖ šƖ
úĊǬ űŦƻ ȓĊŇ űĺèǬ ƻúȆ űǓŮŋ
ĂêǤŦ èƴ Ư÷ģƴĵŊ Ƒƴú åĂêǤŦ
Ư÷ĵĠĵŊĵƯǐƣƖƯ÷ƶąǓĂĊƛŊšƖ
űƸĎ ȓĊŇ ĵŅĈƖ ƯõŦǓĂŊ ĂêǤŦ
ďƴƤ Ƒƴú šĸĆ ĵòƤĺ ȈĠƻŤ úĊĠŊ
ĵĂêǤŦèƴďƟêĢŹøƴåƑǢŊõżŹê
űŦƷ ƯõŦǓĂŊ űǎêǓëŊ šƖ ďĿê
čĊĿĎŦȝ ƯõŹèŹƲ ýĈƓņŦȝ ƯƹŮšŊ
ĂĊƛņŦĵȓĊŇȖåŇżŶŦƹƴĵŹêøƻąǓ
úĊǬĵõǤĞǦĊűȍĊēŶŦƶǎŤŹõǎŦĸŊ
ƲƻŤê
ƯĺƠŘŦ øŚĵĈŊŦ ŹȖåŇż ȓĊŇƗŒ
Ư÷åƲōƖ ȖåŇż ƖĒǦ űåõǓĸňōƖ
ĐƴäŦȝĵȖåŇżȕċǓĈúƠćƲƯõčĸčĺŤ
åĂêǤŦƯõňǎêƛèøűåõƲƢōƖšƖ
ųòűƺǓĵųŊƵǶƲƯƸûžĈďƲƓĂĊƛŊ
ǓŦĸň ǏƹƵŒ Ȗçď õǾíȉ ƯöƲŤ
ƯĺƠŘŦøŚĵĈŊĵƸûžĈďǓŦĸňƖĒǦ
ŹǡĸĺƯöƲǦĢúƲåȈêưĻňŶŦƹèōƖ
ƴŤǎĈê øŚĵĈŊ ƯųòűƺǓ ŅĝȆè
ďäŢ šȄ űƶąljdžŋŒ ƴèōƔê ŅõĐĐƴ
ƯƸûžĈď ǓŦĸň ŊǓèōƖ ųòűƺǓŦ
ďȈňŅŦǓŦƯųòűƺǓõŦǓĂŊƯȖåŇż
ŊǓêŊĊǏúéèƴäŤêŶšơãõǤąēŒ
õĝǡêƯåĸōƖú
'
'
/J
/
/J
J
' '
'
3%
3%
3%
6
6
6
%
"%
'
%
"%
"% '
'
Bid No. PSI/010/2014
x
"'H
1'
/(x
1
0(00
%
H
0
produce and supply promotional items.
BIDDERS TECHNICALLY QUALIFIED THROUGH THE PROCESS WILL BE
ELIGIBLE TO PARTICIPATE FOR SIMILAR JOBS THROUGH 2015.
x
Prequalification criteria to be fulfilled by bidders are included in the Bid pack.
LIST OF ITEMS AND QUANTITIES FOR IMMEDIATE REQUIREMENT
"!Z!
1
2
;
4
5
Item
Cap
J(
&-shirt-Polo
&-shirt-Polo
&-shirt-Polo
3%
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
;[email protected]@@
"!Z!
<
O
8
[
10
Item
Cosmetics bag
J*J(
Umbrella
Gown
Lapel Pin
3%
[email protected]@@
[email protected]@
[email protected]@@
[email protected]@
[email protected]@@
x J(H
0
0(%
"'H
/"J)%(%
("
[email protected]%
/
[email protected];[email protected] (-%[email protected]
0!
x J ( %
H
% N%
[email protected] or (z!(!
to receive
b(%
!
x J( H
%
%0
`W
0%
"'H
0$
/
[email protected];[email protected][email protected]@!!
x J(%
%
%0
)W
%
SI Ethiopia Vi%
0)
/
[email protected];[email protected]:
PSI Ethiopia
Procurement Department1 &{?7K-KK<-<[email protected]<[;
!/!JW+8<^[email protected] 001H
x J ) 0 0 legal representatives who wish to a
October 0<[email protected]
"',H! "',H)%
J/(.
x 00
x "'H
(
0!
"'H
"',H
1J6%1
H1
XX
XZ«Nà€UžÇƒOZ`eX‹
°+Š_A;­)T*`‚‚
&+- {?7K-KK<-K^[77;,[@$W+{?7K-KK<-<?OO<?1001H
"\d+
ĵųòűƺǓ ƟõŦ ĦŦĦƖ ǮúĊ űƸĒŤ
ŶŦǓƹ Ưäš ÔÔűƶąljdžŋŒÕÕ Ư÷ĸê űƸĒ
ĒƲùõǦŌêŶŦƸãƯŅĸæŊøŚĵĈŊȝ
òƤĸƓ ƻĊNjŋŒȝ ƑƟŅ ŤōƖ Ŷšơã
øŚĵĈŊ ĵƯŊŬƖú ȓĊŇ ŅĝǦèšŊ ĂĊ
ĐƴƑƻĞ šȄ äšƖ ŶŦƸýĆ ƯòǓ ǦĵĠ
űåõĒǡŊ ƯűųƑøŦŤ ƯűųđøŦ Ǐƹƴ
õêē õƻǎú šƖ ĵéè ĵźê ƶǓû
ƯŶšơãŦ øŚĵĈŊ šȄ õäŦŤ ŹȖåŇż
ÔÔǎåêŅŬÕÕ õäŦ õƶĵèåĢŤ õĐŹĊ
ŶƯňƯĵŊšƖ
ǎǾ23
ƯŅøćƗŒȝ ƯõúãĈŦȝ ƯýĈŅůŒȝ
ƯđŋŒ øŚĵĈŊ Ư÷ĦĦöŊ åŅǡĝĎŊ
ƯŚĺąŅčĺžȍëŒǦĢúŤõĺŊåõňǎê
šƖõňǎêúĸãĊƲōƖšƖƴãƶǓû
ŹȖåŇżƑƸãøƼƲåšǎĊűƴƶåúƯöƲ
ǦĢúŤ õĺŊ ŹõŦǓĂŊ ȖçďƗŒ ǑĊ
ƲǎŤŬê ŹơƲú ĵèƴ ŹŶƲŦƹŦƷ øŚĵĊ
ƯƖĒǦ ǦĢúŤ õĺŊ ƲåȈŤ øŤōƖŦú
ƯöƲŤ ƯĺƠŘŦ øŚĵĊ Ư÷ƲǎŤŮ ǦĢúú
űå ĵšȄ ƯõƶĈdžŊȝ íĐĺŦ ƯõǓåǾŤ
ƯõĠƑú ĵűǡĠèƴ ƸûžĈďƲƓ ĂĊƛŊ
õǎŦĸŊŤ õĝǡêú ŶšơãŦ ƯöƲ
øŚĵĈŊ Ư÷ƲǎŤŮ ƯƑêŤ ƯǑĈ ǦĢú
šƖ ĵơã úžŦƲŊ ĵöƲŤ ĵĺƠŘŦ
øŚĵĈŊĵźêƲåƖŦõŦǓĂŊõƶǎȍú
äš õĠƑú çõǤ ƴŒèê ŹűŦƻ ȓĊŇ
űĦú ǑĊ õǤǤúŤ ŹéèƖ ǑĊ õĠąŦ
çŹčŊú ƴŒèê šȄ øŚĵĊšŊ Ư÷ǎåǹƖ
ƯȓĊŇűĦúŦĵõƶǎȍŤĸåõƶǎȍĐƴäŦȝ
ŹƻĊNjňƓ ƯĞǦǦĊŤ ŊƝƢƤ Ɩǫ äŧ
ĵƑƶƷŊåõŦĝĐĝĒĵõŐêšƖ
'ZY'&
'ZY'&&'/Z&/J'
&&
&'/Z&/J
Z &/ J'
'
&/+ Z&
&/+
Z&'/Z
&'/Z
6/Z&=
6/Z&=6&/="
=6&/=" /$
/$ 6
6&H/=4
&H/=4
&
=4 6,J6
6,J6 6
6""
"" ^H(
^H(
Z
Z
J/YH `'&X =HZH`H '6HZ"H Z
J/YH`'&X=HZH`H'6HZ"HZ=H'"&=&'/Z6H=&'$'6&HY'$/=
Z =H'"&=
=H'"&=&'/Z
=&'/Z
&
6H=&
6H=
=&'$'6&
&'$'6&H
&H Y
Y' $/=
&XH [email protected][email protected]@<
&[email protected][email protected]@<H!6!
[email protected]@<H!
H!6!
!
011552 81 95/96
ȋžĒ 011552 81 93
285
ƯǩąňøĒňƑğƲ
ň
ň
źĸŦƲŒŦƯżžȍƲȈǾûƯŅąŹĸōƖŦŅĚŹĊżćƗŒĸæĵŊßťňĵǩąňåõĕǦ
ƴȈêǑêțț
)ŅĚŹĊżćƗŎŦõǓƢŊƯ÷ȈêǏßæÞŤøĊƲúűżĸķƯŐƴŤǡǡĊøúąŐ
ĵĒŅdžĊĸŶŤĠçŇģĊŻȋĺćżdžĊĸĵ÷ǎũƖƯźĸŦƲŒŦ揼ćƗŒĵõǎũŊŤ
ĵøƯŊ Ư÷ǎƠĵŊŦ ƔǑ ĵčú ĵňĕǎ ŵŦĽëȕ ŶĒŹ õĒŹą% ĝŦ ƛúŹĝŢțčƛŊƻąĒƶŦĵêãŦȄŬȎĢĵ÷ǎũƖƯżõúćƲåơß
ĵŅƟǑdžƖǦŦƖĒǦǎķĵøƻąǓõǬąŊƴŒèæțț
)
ǩąňƖõĒŹą%ĝŦƛúŹĝŢțčƛŊĵźĸŦƲƖƔŤõĒćƲĹŊ
ŅǬĈœŒƑƴŦúãǑƓƑŻëŐōƖĵ÷ǎŪĵŊƴŹȈňêțț
)
éëŒŅǬĈœŒĸĝąĶŊƔǑèƴŅŦŅĊēƔǑõĒǡŊƯŅŹåŹåšƖțț
)ŅǬĈœŒƯ÷ǬąņĵŊŦŅĚŹĊżćƯõšĘƔǑƖŦűĒĊĵõŋĵĸŦžžȍƲ
øƟƪ32øĒƲƤƴŧĊĸōƔêțț
)
ŹĝąǦ šȄ ŹäŢŊ ŅĚŹĊżćƗŒ ĵĒŅĝĊ ĵéëŒ ŅĚŹĊżćƗŒ ŹǩąňƖ ĵȊŊ
ƝƹƗŒķŧĆĵźĸŦƲƖƴĕȈŤêțțĵǩąňƖåŅżŅņŦĺąŋŒŹǩąňƖĵŞè
ƲæŊŦøŤōƖúƑǫƗŒǎƬƖöæĵöæƴĕȍŤêțț
)Ưǩąň űĕŤȊƗŒ ƲĕšȉĵŊ ƔǑ èƴ Ņǩøć ŶđŊ ňžĒ &
űĒĈ
űúĒŊĵõŋĵŅǩøćšŊƴŹȍèæțț
)űĕŤȊƗŒƯǩąňƖƖǥŊŹŅǎåȁĵŊĝŦdžúċŶĒŹõĒŹą%ĝŦ
ƛúŶĒŹțčƛŊƻąĒžȍƲȈǾõƖŦĺąŋŎŦżêŅąŹĶƯǩąňƖƖǥŊ
Ư÷čąƤäŧŹèƴåǩąňøĒŹĵćƲƲĒƲƠŊǎŦƟĺåźĸŦƲƖǎķƴƶąǑêțț
K!&H
=6"
1H=6"1)
0(00
%( 01 N%
%
/$$'6H
/$$'6H 'Z&HZZ6H
'Z&HZZ6H `/=d"
`/=d"
/=d" H
H T
T =/
=/H=
=/H=&4
H=&
=&4
&4
&4
'Z'"=&&'/
'Z'"=&&'/Z"&/=H6//Z!
'Z'"=&
=&
&&
&'/Z
Z "&/=H 6//
//Z
Z!!
?! 0( %
0 % 0 (0
0%
%[email protected],/X%$
J,
[email protected] ,/ X%
$
J,
H=6"%
H=6"
%
1
1 &
&[email protected] 778 [8 OK1 !
!/!J
!/!JW
WK[7100
K[71 00!!
%
0%
!
;! J 0
%
H=6"1 %
1 &!?7K
KK778[8OK1!/!JWK[71X3%
100H=6"1H(("1
&?7KKK778[8O?1!/!JWK[71X3%
100!
8!0%
000%
?f
JY%1
0
6/J*%
qH
=6"
!
7!J%
0%0
,0
[email protected]
%
)1
H=6"1(
/1
00!
<!J)0
[email protected]@1
[email protected]@
[email protected]@1 [email protected]@
[email protected]@ 1
1
[email protected]
1 0 %
x ) )(
!'
[email protected]
1
)0
W
)*(!
O!&
%
)*0
)
W%[email protected]
(
)*!
^!JN%
0(%
%(
N%
%!
[! %
%
%
%
!
[email protected]!&H
(
0!
)źĸŦƲƖ ƯŅĘå õŦǎƻ żǎũ ǩąňƖŦ ĵöæú äš ĵŹȊê ƯõčąƤ õĺņ
ƯŅǡĵĝšƖțț
H=6"1%
1
H=6"1
%
1
1
&! [email protected][
&
&[email protected][8OK1
[email protected] 78 [8
8 OK
OK11
!/!JW1K[7100
!
!/!JW1K[7100&)1
W1 K[71 00 &)
&)1
&
1
ŦĺųŦĈŦĒźĸŦƲűø
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
"\d+
ė ǵ ŝ Ĝ
RST€B
ǎǾ24
"\d+
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
õêżúűƸĒƛõŊ
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
RST€B
ǎǾ25
Happiness lives here!
Simbo Beach Resort Langano
(former Bekele Molla Langano)
has finally opened its doors
inviting you into happiness.
For Reservations please call:
0115.58.00.46 or 0935.99.90.96 / 97
By Muller Industry
www.simbolangano.com
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ26
ė ǵ ŝ Ĝ
(ÙQg((
((
ÔÔųŊƵǶƲ Ưĝƶõ ňćž ĸåĹŊ šĵąŒ
ŹơƲ ĵŞè åƖƻĝŊ ŅƹąǎŒ űßŦ
ĵãƹđ õŦǎƻ Ƒƶ ňèĢšŌ ŶƯŅõåčŒ
šƖȞÕÕ ďĸê ßåŊ šǦĻŒŦ øǥŦ Ư÷ǎĸ
ƴõĒåŬê űŦƶŬƖ Ưųſŧ÷ȝ ƯŦǓƻŤ
ƯĂêǤŦ Źȍň ƯšĵĈŊ űǎĊ Ƒƶ ƻãšŊŤ
ŞèĝĊšŊ ƲĚģåģåŒ ŶŦƶšĵĊ űßŦ
ƶǓû ƴšĒú ƴĺƢú ĵßæú űżĸķƗŒ
Ưųſŧ÷ õĘĘêŤ ƯĂêǤť NjøĉƗŒ
ŹšǏƻåňōƖ ŶƯŅƲư õäŤōƖ šƖ
ƲúķäŦĵȖåŇżƓŤĵƸûžĈďƲƓïƶŊ
Ưšĵą ÔÔŊêĢšŊÕÕú äš Ƣĉú Ņõêē
ƯŅõšƶǎĺêȆǓŤƑƴúĚǓǓĊűååøåŊ
Ư÷ŐêĵŊøąǑǎǬƯåú
ųòűƺǓ Ƒƶ ĂêǤŦ ďõǤ ĺƠŘŢ
òƤĺŅĒȋƯǤåĸōƖčĺƛƓŤƸûžĈďƲƓ
õĺŋŒòǎõŦǓĂňƓƔĒŊŤűǓŮŅƔê
ĵòǓ õĂȈĈōƖ ĺŐ űĒŅøøŮšŊŦ
çƲõǤ ŶŦƶøƴŒê øąǑǎǬƖ ǓŦ
űßŦú ŹõĺŋŎ õżŹê ĵƴȋ åõȈǹú
Ư÷ƲĒȈĆŤ
Ư÷ƲčǏ
ŶƖšňƗŒ
õŧĈōƖ šƖ Ƣĉú ƻąĒ ųŊƵǶƲ
ƖĒǦÔÔȖåŇżŤſąŦŇÕÕåúŦäš"ǎ'Ɩ
ȓĊŇ õŦǓĂňƓ ƻĊNjňƓ žŦȍŦ ĺŐ
ĐƴäŦ ȁǦňŤ ƶŚŦšŌŦ ǩúƻƼ ĵõƲƤ
åúŦ ƯƻĊĺĊĺ ŶnjŒ ĸåĹŊ äš" ŶŦƺŊ
űŦƻŤ ßåŊ ǡŦżĈ ƯòƤĺ ƻǑȍ ƲåƖȝ
ĵĈĎ ƯŅøõšŤ ĵéèƖ ƛåúú Ư÷ňƑĢ
ƯŅĠƖûǕĈȓĊŇƑƴúõćõĺĝê
ŅĐšƖ" ƯƸûžĈď Ğêȍ Ǐƹƴ ƯäšƖ
ƯȕĉĒšȄšŊåúŦõŦňõŦǎƻèƴƶąč"
ĺëõȈŅĚƯõƻĵåȓĊŇǏƥƖŦĸƼšŊ
Ʋõèžňê
²–ZÛfdg—Tµaµ
ÐÏ­–P µ`_zO
q¹|„rR]a+|i'–)
f—\|MZfh MT‚‚(–f
—]zO‹Z ""h
±+µg"W'T"$N)»O
fZ‡XiáeXT(W
`Ç°+Q°+qE
O\&'c]zOO‚‚…
$²b³[email protected]ââx`›e
˜$›ãã`Ô)äOÉA›
f—\|A©\|RS‹
WŠ@\gåÍ!´
(+P`AA¬'
_`[ÔÛZ‡`
“e]–PNS+`Ok
(]¦ "(ÂjO¹`
°\d; †Oræ]çÉA›
dW#èHT OÔ
„rR]a?TSE{WO
`\)
jWg$qԉ £(`
ÉA›EuO_´+jR\T‚‚
ĒåĵåȁǏÕÕ ƯŶĒƲ űǎċŒ šĵĊ Ŷš ljȓŦŤ
ſćƲ Ƣĉ ƸûžĈďƲƓ ǎǹň ķƴƠú
ĵƑňƶĈƓŤ ĵƸûžĈďƲƓ õŦǎƻ šƖ
űßŦ ŶŬ ƲåȍŦĵŊŦ õŦǎƻ ƯŅĘǎĆŊ
ƴæŬê ÔÔŐƴŤú ķäŦ ŶĒżßŦ ƻąĒ
ŶŦƶúŊõåŹŅƖ ƯƸûžĈďƲƓ ŶđŊ
ŅĺåƖ ĵúƝĈĶ ƛåú Ź÷ĝšĝŢ ǏƹƵŒ
ƴêĢ ĵĈĎ Ưųſŧ÷ ȍêĒȍŤ ŅſĊ
ƯŅǡõƶ ƯűŦƻ ȓĊŇ õŦǓĂŊ ĸãć
Ư÷ƲĈúƻ šƖ ňƴƔŦŤ éëŎ ňćž
ƖĒǦƴƉŦŢňƲåãƯųŊƵǶƲõŦǓĂŊ
ƶǓû ƸûžĈďŦú êøŊŦú ĐƴšǤǦê
Ư÷âƻĂĊƛŊƟĊǓŌêȞÕÕƴèæ
Źűĸĸæ ƯúǎšƟĵƖ ƟƑŊĈƓ űŦžċ
åøƻąǓ ƸûžĈď ƯǓƻ űƴƶåú Ư÷åƖ
ƶąĢ ŶƖšŊ šĵĊ ƔŤƖ ƯòƤĶŦ
ŅǡĠ÷šŊ øąǑǎǦ ŶŦLj ƸûžĈďȝ
úĊǬȝ šȄ ȕĉĒȝ čĺƛƓŤ ƸûžĈďƲƓ
õĺŋŒ ƻúȄōƖ Đƴčø ĵűĊĸŤ ĵáúĐ
ƛõŊ ňćżōƖŦ ƯǎåĵǢ Ŷš Ŷǎé űæ
Ư÷ê šƖ ƴã űĒŅĐčĺ ƯǓåčĺ Ɲƴň
šƖ ĺŐ ŶŦƹêê Ư÷ƲƶĊǎŮ ŶƖšŊ ǓŦȝ
ŹǐƣƑƶǐƣĵűǎćņŶƲąĵĵƯõǤƖƶĺƢƢ
ƯõƻĵåȓĊŇȖåŇżƓßťňšƖ
űßŦú ĵųòűƺǓŤ ĵõŦǓĂŊ ĹŊ
ŶúĺƢú ĒåŅȎżżć ƯȖåŇż ǕĈ ǦŦżĉ
õǩšĢűƴňƴúŹȍďêĵĈĎĵõŦǓĂŊ
õƔĢĊ ƖĒǦ ƯŅåƯŤ űƸĒ űĒŅĐčĺ
åõĝĵê ƤǓšŊ Ʋå űƴõĒêú ƯƶĵƟƟ
ŶƯõčåƹǓúƯ÷ƲǎąĕƖƯǦèŐȖåŇżŤ
ǾŦȈŬ Ņȋè÷šŊ ŅƑǓƼȝ ĺñĈƓ ƯǑĈ
øƝŹèƓšŊŦõýąŊƲƶąǎƯȖåŇżúŚƹĊ
żåõŧĆú ĸĘǎĊȝ ÔÔŹŶť żêäŦž Źǡèʼn
ǑĊ šãÕÕ Ư÷åƖ ƯŤơ ƟõŦ űĒŅĐčĺ
ƯŅǡŤƑňōƖ űĒŅĐčĻŒ ĵŅåƲư ȖåŇż
ƻĊNjŋŒõĝŦĝŤōƖúűêĝąú
ŶĊǓǦ Ŷơã èƴ åŅȈǡąƖ ƖƻĝŊ
ŅǡƲğƖ õŦǓĂŊ šƖ èƴĸê ƴŐèê
ßæúƯȖåŇżŘƴëŒȝúßĈŦŤòƤĶú
ķäŦĵĝƶöŊȁąƸûžĈďƲƓĂĊƛŋŒ
űǕĵĊ ƖĒǦ ƯƑƶĞ ƴõĒèæ ƴãŦŦ
űĸĸêƯ÷ƶǓȍêŮíĐĺƯĝƻûƖƯųƺȓ
ȕĉơƹŦŊűŋõęčöčûŢŦŹćȖĊŅĊ
ǑĊĸƶąǏŊĠåúêêĒȝÔÔųƺȓďĦĦú
ăĒŊ õýąňƓ šǎċŒŦ Ŷňǎèåß ĺë
šƖ ƯõdžõćƲƖ ųòűƺǓŦ šƖ ƴã
Řƴê ĵõŦǓĂŊ ĂêǤŦ èƴ Ʋå šƖ
ųŊƵǶƲŦ ĵ÷ȈåǎƖ ƶąlj ĵųſŧ÷ȝ
ĵȖåŇżƖú äš ĵøŚĵĈƓ Ǐƹƴ øƹĵĊŤ
øĵêȁǓ űêŐåú ĵğ űĢú ƯåƖú
Ēåơã ŊǓê ƯúŤƶĊǎƖ ŹŶĎ ǑĊ šƖ
ĵúĊǬƯõŦǓĂŊšŊĂêǤŢŦűĐǦŅšƖ
ƯŶŬŦ űĒŅĐčĺ ĵøĒąȆ ƯŅĘå šǎĊ
ŶŤõǤåŦĺåŦšƖƯúŤúšƖßåŅŬƖ
ŅĠƔ÷Ɩ Řƴê šƖ ŅĠƔ÷ ƯȖåŇż
ȓĊŇƗŒ ĵòƤĺŤ ĵõŦǓĂŊ Ƒƴú
ĵųòűƺǓŤĵòƤĺõżŹêƲåƖŦžȍŅŊ
øǦĵĵ űêŐæú ƯųŊƵǶƲŦ ȖåŇż
ƯõȈžĊ ȖåŇż űƻĊǎƖňê ƯȖåŇż
ȍêĒȍŤȝ ƯĊƝƵŅ ƛåúŤ ƯȖåŇż ǦŤŊ
Ǐƹƴ èƴ űƴýĆú űŦĝǾ ȝ ƯĸãĊ
ĵĊȝ ƯųŊƵǶƲ õĵňŅŦȝ ƯǕĐ ȖåŇż
"\d+
Źơã ĝƶú űŦƻ ĵǎ'Ɩ ǓŦĸĊ ƖĒǦ
åƛõňŊ ƯŧĆ ņĸ ĸåĂêǤŦ ĒåêøňƓ
õŦǓĂŊ úŦšŊ ŶƲĒąƷŮ ŶŦǩƔƑŊ
šĵĊ ňƸƲ ƶǑǓõƖ Ư÷ƲšĎŊ űŦƻ
Ǐƹƴ ĵƸûžĈďƲƓ õŦǎƻŤ ĵƸûžĈď
ƶĺƢƢƖ Ưõƻ
ƶĺƢƢƖƯõƻĵåȓĊŇ
ƯõƻĵåȓĊŇ
ĵå ȓĊŇ
ȖåŇżŤƯƸû
ȖåŇż
ȖåŇżŤƯƸûžĈďƲƓ
Ť ƯƸûžĈď
žĈďƲƓ
ƲƓ
ĂĊƛŊǓŦĸňȈŅŤƗŒ
ƛŊ ǓŦĸň ȈŅŤƗŒ
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ27
ŹűdžŦƹōƖ ĸƴǡȉú ĵĢǢ ŅŅŦŊšƖ
űƲƖĞú ƯŊúãĊŊ ȖçďƖŦ ŊƖêƻ
ǎƹƴƴæňêšǎĊǓŦúŦÉŊƖêƻǎƹƴÊ
űƶąǎƖ Ư÷åƖŦ åøŚĵąčĶ ďƲĒąƷ
űƴĒŅƔæú
ÔÔăĒŅŬƖ øŚĵąčĶ šƖ òƤĶ
åƸûžĈď ĂĊƛŊ ǓŦĸň ƲåƖ ƤǓšŊ
ĵ÷ȈåǎƖ ƶąlj ƯĵčåŤ ƯǡšŹą űƴƶåú
ĢĈťƗŒŦƯ÷ȈňĵŊõŦǎƻƑƴƯŶťšã
Ƒƴǡèʼnšãĵ÷êõŦǎƻšƖƯųŊƵǶƲŦ
ŒǓĊƯøĘĘêǏƹƴȓĊŇĂêǤŦŶĒŻƴƤ
ƻąĒ çǡĺĢ űƴŒêú ƸûžĈďƲƓ
ïƶŊŦķäŦúĵĈĐōƖȍêĒȍŤǎŦǦåƖ
åųòűƺǓ ƻǑȍ åõĒǡŊŤ õêżú
ǕŢŦ åõǓåǾ ƯŅĝąȁ ȍêĒȍŤ űƻĊǎƖ
ƯŅąƷŊĺƠƗŒäŢ(ÕÕšĵĊƲæŊƴãŦ
ƟåǓ Ʋå ǦĢĒ ƯƑčƻźĵŊ úžŦƲŊ ǓêǾ
ĐƴäŦèŒßűƴĝĊú
ĵǎ'Ɩ ȓĊŇŤ õŦǓĂŊȝ ĵȖåŇż
ŘƴæúäšĵòƤĶƖĒǦƲåƖƯƸûžĈď
ĂĊƛŊ ĵŅåƴú Ưõƻĵå ȓĊŇ ĂĊƛŊ
ƯŅƖǎąǎą ĵõäŢ šƖ űßŦ űǎćņ
ĵúŊǎŮĵŊƶąljĒŹűŦƻűƖĈȓĊŇöæ
ĵöæ ŅȆƝŧ ŶŦƺŊ ƯƑǤŒ šŒ çĸê
ƴŒèê ŶĊǓǦ ĵƯŊŬƖú űǎĊ ķäŦ
ĵčèøƓŤ ĵƸûžĈďƲƓ úĊǬ ƲĕšȈ
űŦƻ ȓĊŇ ŶĒŹ ĝǤư úĊǬ ƟõŦ ƻąĒ
űǎćņŦ ĵŅõąǡĵŊ ƯȖçď űøĈŒ
ƯøĒŅƹƶĊ öæ ĂêǤŦ űåƖ šǎĊ
ǓŦ ĂĊƛņ ƸûžĈďƲƓ ŶĒŹäš ƻąĒ
ƯȖåŇżȓĊŇƗŒȝƯďĿžøŚĵĈŊȝƯǓæ
ȕĉĒ űżèŊ ŹƯŊŬƖú ŅȆƝŧ Źűǎćņ
Ǭȍ ŶĒŹ Ǭȍ Ư÷ŦĝĐĝĎĵŊ šȄ úŚƹĊ
õŧĊ űåĵŊ ĵƯűżĸķƖ òƤĶ ĵšȄšŊ
Ư÷ĐŅȍĸōƖ
õƻąſŒȝ
ƯõčåƖŦ
Ư÷ƶǓȍĵŊŤ Ư÷ŅŒĵŊ ßťň õȈǡĊú
ƴŧĊĵňê ƯŶšơã ŶƖšňƗŒ ŶƯĝǩǪ
õúǤŊ šƖ õƻĵå ȓĊŇ ĂĊƛņŦ
ŶƲƶĵƟƟâƼêŊǡȋŶŦƹåŒƯĘøĺĊáŦ
ŶƯûǩûǩŒšƖƯ÷ƲĒĺåƖ
ĵűǎćņ ƯȖåŇż ŶŦĢĒĠđ ƖĒǦ
ƯŊŬƖ ƯŅǎƹƹć ȖåŇż õćŤ ƯȖåŇż
Řƴê ǕúĊŋ ƑǤ" ŹųòűƺǓ űĒŅĐčĺ
Ɩǫ ƯøŦ űøĈǮ íĐĺ ƝƖĢŤ űǎũ"
ƯǦèŐȖåŇżƖĂĊĒåúŦűêšĝêűå"
Ư÷æǦƲġƗŒűßŦúŶŦƶǓǦúűƤøŒ
ŅõèêčƖõǡƯĢűåĸōƖƯŅȈǦċûŊ
ŹƑčƹōƖȝ ŹűǎĊ ŶĒŹŅčƶƷŤ ŹȖåŇżƖ
ŶĒŹ ƑǢ ÔÔňǑƵŒÕÕ úŦ ĵňŅŤōƖ"
ƯøŤōƖűĒŅĐčĺåéèƖŊƖêƻŅąȈ"
ȕċȌčĊűĂĈŊƑêƶƯĒȝųŦLjšĊĢǤƖ
ŶNjǏȝƼĊűąǑƓĵĊâȝƼĊšǎƶǕĵƣȝ
ƼĊ ňƳ Ƒêƶ čøƲŊ åųŊƵǶƲ ȖåŇż
ƲƶąǏŊűĒŅƔǾŷúŦƻšƖ"
ƼĊĺĊáŢšǑŤõčëŐōƖƯ÷ŐåƖŦ
ƯŊǓê ùƹ ŊŅƖ åúŦ ƑƶøƴäšƖŤ
ƟõŢ ƯøƴĝĵåƖ ĺê õŦǎƻ űõĆ"
ĵơßõƤǎĺŶšűŦƽåúűĈǒȝŶĒžŦƻĊ
šǑȝÞĺňöűƲéƖȝĵĝåõĊǑŤéëŒ
øą÷Ʋ ĹŋŒŦ åúŦ Ņĝèĝæ ĺë Ăą
õýąņŦõȈŅĚƴǎĸê
ĵųŊƵǶƲƯõƻĵåȓĊŇĂĊƛŊƖĒǦ
ŊêĢĻňƯ÷čǡƖúĊǬƔšŬȈĊǧŒ
ƯšĵĆŊƯȖåŇżƑǎŧŒƑƺŊǎĶ"Ŷšêƶņ
űƲéƖȝĝƶúďêŦǓǓĈōƖŦƯƑčƻšƖ
öę čöȝ ƯõĐčæŊŤ ǗƶůŐōƖ űƸĒ
ƯȖåŇż űøĈǮ ƲõǤæ ďĸê ĵúŦ
čĵĺ ÔÔȖåŇżŤ ſąŦŇ(ÕÕ űæ" ųŦLjšĊ
Řƴæ ĘƖê ŊŦȋĚ ŶĒžŊģú ƲæåŊŦ
ŊǓê åúŦ ƟšǏŊ" ŹŶĊNjŤŤ Źƻżú
ĵèƴ ŅĒȋ ģĈǮšŊŤ ƯųòűƺǓ ŅȆƝŧ
űèèƖĒƲèōƖƯ÷ĸæŊŶšȕċȌčĊĵƯš
)ǦċĒȝ ȕċȌčĊ õĒȍŦ Ƒêƶ øĊƲúȝ
ƼĊ šǑē ǐƹƹȝ űŋ ĶêŐ ƶõĢĐ ƑƺŊ
űæ" ŊƖêƷ ƯǤèōƖŦ Ưõƻĵå ȓĊŇ
ƸûžĈď űƶĈĒ ƑƺŊ ǤæŊ Ư÷ê ƑǎŦ
ƲĒȈêǑê
ŊƖêƻ
Ƒƶ
ųƸĒ
ƯųŊƵǶƲ
ƸûžĈďƲƓűĒŅĐčĺêƝêŤƴúǤŹŅĸå
Źèƴ ƯŅšĎ űŦƹŦƻ øšĠğƲ šǦĻŒŦ
õõĊõĊ ƲĒȈêǑê ĵȖåŇż ŊǓæ
ƸûžĈďƲƓšŊŦȝ ĵĐê čèøƓ ŊǓêŦȝ
ƝĊĢŤ űĺċšŊŦ ĐƲĐư Ƒƶ Ǣąň ĵŅĒȋ
õĞąǦúŶƯšǕƷƲæűŦǑȋƣǕŒßťň
ƲĐĒĸêűŦƹŦƼŒïƶņŦĵõǾíȍõêž
åŊƖêƻ åøƻąĒ ŶƯňŅĆ õäŤōƖ
õêżú ķäŦúȝ ŶĎú ķäŦ ŶŦƺŊ
ĸå ƯŘèȊšŊ ĒùŊŤ åŶŦƶ ųſŧ÷ƲƓŤ
ȖåŇżƓ øŚĵąčĺ ǓŦĸň ŶƲǎåǎå šƖ
ĺë õõĊõĊ ƴǎĸê Źßæú ĵèƴ ǓŦ
(Z)#Y x`›e ;†[email protected]
†m [email protected]
,O
,O
){{#x`›e#
){{#x`›e
{# x`›e #
#
x`›e ÏWTæAid
x`›eÏWTæAidµÔ
WT æAi dµÔ
µÔ
X²–ZÛfZ
f Z qOß
qOß"
q Oß "
"
Z"]Ë O;Z)À
Z"]ˍO;Z)ÀÔ
Z)ÀÔ
Ô
@j‹ x`›eO —A `
@j‹x`›eO—A`
ZTHT Z`Ô °[email protected]+í
ZTHTZ`Ô°[email protected]+í&'
- @+í&'
&'
Z‡[email protected][email protected]"'
g [email protected] ZP"
ZP"'
'
jTqO“;Z`_zO‚‚
jTqO “; Z`_zO‚‚
‚‚
@ˆ r Xdq{zOkXZ
zOk XZ)
)A
X qg¾Xx`›eOX
qg¾Xx`›eOX
¾ Xx`›eO X
d½ ââ\Nb'ãã (\ zO
OÔ
"zOZ
"zO
Z q`ÂjO
q `ÂjO
ÂjO
OT $ԈîqAZ—]
OT
$Ô ˆîqA Z—]
dTgk ²ªA ;µO ©
©Ek
Ek
´yAZ$N|(A¡k´yA)
´yAZ$N|(A¡k´yA)g
yA Z$N| (A¡k ´yA )g
g
æ(ºk ´yA \} dTg q"+
æ(ºk´yA\}dTgq"+
+
`²b³+ x`›e +g$E
`²b³+x`›e+g$E
+g$E
Z MU®OÔ
MU® OÔ
Ô
ƯųŊƵǶƲ ŅȎżżć ȖåŇż ǕĈ õǤõĊȝ
õĝŤdžŊŤ õƔÞƻ ŶĒżêŐå ƻąĒ
ÔÔƯȖåŇżƟĊűƴƖǤêãÕÕŅĺëƯŅąǎõ
ƲãêƯ÷ģǡĊšƖ
ŶơãèƴųŦLjšĊŘƴæĘƖêÔÔòƴƑʼnŤ
ƯȖåŇż ƝĊúljƳÕÕ ĵ÷ê õǾíȋōƖ
ƯǡĝĎŊŦšǦĺøǥŦƯ÷ǎĸƴõĒåŬê
ÔÔƯȖåŇżȓĊŇƗŒĵõčèōƖŤĵŅŐèōƖ
ĵųŊƵǶƲ ƸûžĈď ŶŦƸȁšĒŤ ŶŦƸƹĺĊ
ƯûŹĆ ƴõĒèê ĺƠ ƯȖåŇż ĶƻŦ šŦ
Ư÷æ ĵõŦǓĂŊ Ư÷ǡƯĞŊŦ õõĂąŐ
čšƼŒ űüêŅƖ Ƒƴú ĐƲüæ ĵŊƝƢƤ
ŅõĂĊŅƔê ĝǦë ǓŦ ŒǓĆ Źơã
ĵŞè šƖ õŦǓĂŊ ĺƠ ȓĊŇƗŒ
ĵõõĂąňōƖ ĺŐ ƸûžĈď ĵűǎĈŒŦ
ŶƯƹĵąõäŢŦƯ÷ƲĐƴĵǕúêžŊõäŢŦ
ĵĞǦĊ űĒƶǓȎ åĸƝƹŦ ƲčĈǬê òƤĶ
ƴãĺŅŤõäŢŦĵĢǢűêŅąƹúåűĺšŊ
ŹƛúúĊǬĵȊŊŹƯøƴĵêǢ
ƯŅõƟǎĶȓĊŇƗŒƯšĵĆďäŦȝƯĢŦNjŊ
űõĈċŒŹŶĒĊďƑǢŹȓĊŇƗŒĵèƴ
ƶĊčƖ ŅǎŮŅƔê űßŦ äšƔê
ƯȓĊŇƗŒ ĞǦĊ ŶŦƸã ƲĘĝĵƖ ƯŶŬŦ
õĒƔƝŊšŊ űǣšƖ šƖ ƑƴĒ éè åŶŬ
ǓêǾ Ʋêäš űĵąňŒ ßťňƗŒ ŅȈǦąƖ
šƖ" ŹúƤǎĸ ƑƸã ĒŦņ šȍĒ ƟĊŋ
ƴäŦ" ĵűǎćņ ǎŦƟĺ ƲåƖ šƔćƖú äš
úßĆ ȖåŇżŦ ďčø ƑƶøƲĸŦšƖ ƶąlj
Ưƶąč Ēå÷õĒê ÔÔŶŦƶĈNjŤ űŤĕŦȋåŦÕÕ
Ư÷åƖ õȈžĊ ƯûŊ ƖǥŊ õĒìêȞÕÕ
ĺåƔê ƴƉ ŅĒȋ õĞąǦ šƖ úŦú
Ʋãê õąljƖ ŶƖšŊ äš ƖĕŊ Ƒƴú
ŅĝĈĈķȝ Ư÷ƲƔǤƖ íĐĶŦ õƤŧ úŦ
ƶąljèƴšŦĺëõȈŅĚšƖ
űŦƻšŊƯŅčũƖȓĊŇƯƑĢņȕĉơƹŦŊ
ųŦLjšĊ ǓƢōƖ ĚȈĈƖ ĵĢĊĶ åõǎŤŬ
ĺƠŘŦ ƯčǢŊ űĒŅƲƯŊú ŅõĐĐƴ šƖ
ųŊƵǶƲƖĒǦĺƠȓĊŇƗŒűæŶƯŅĸå
ĵĺƠ ÷ƸƲƗŒ ĵŅƶǑǑ÷ ƴšǎĈê
ĵúĊǬĻĊƻúƤǎĸèƴĵĊżňȓĊŇƗŒ
õŧĈōƖƴňƑĠêúĊǬĻĊƻúķäŦ
ǡŦŹĊƯ÷åƖƖãƶŊŤĢŦNjŊŦĵõȍǡĊ
èƴŶŦLjƯȓĊŇøĦĦ÷ƲȈĠƻåõĒǡŊ
ȈǤŦŤ ĝêǤȋ šƖ ĵơãú úžŦƲŊ
ĺƠƗŎ ƯűǎĈŒŦ ȓĊŇƗŒ åúĊǬ čûŦ
ĺŐ ĺĢ ĺåƖ ƑąĝŊ ĵõĵŅŦȝ ȖĒŅĊ
ĵõåǡȍŤ åúĊǬ čûŦ ĵõƶĒſĊ ĺŐ
åƖǦ ŶŦƶ÷õǤ Ư÷ƲĒĶŊ ĵúĊǬ
ƯňƯƖƴãõäŢďňƑĢĵĝǤưǐƣ
õĝŤdžŊŤ õǤõĊ żêŅŐå ŹŦņ ƻżú
ŶŦƶäšƯŅąǑǡĵŊšƖďæǎêǹƔê
ųòűƺǓ ĵűǎƢƠ ƖĒǦ ĸåƖ Ư
ƛõňŊ Ɲƻù ƖĒǦ ĵêøŊŤ ĵõêżú
űĒŅƹƶĊƲĒǎŬōƖõêżúNjúċŒŶŦƹæ
õżƻƲĒōǓĈêĵõƻĵåȓĊŇĂĊƛņŤ
ĵƸûžĈď ĂĊƛŊ ǓŦĸň ïƶņ ǓŦ
ŶƲƶĊ ŹõƹĵĊŤ ŹõǡŤŹĊ ƴêĢ õĐĝĢ
Ư÷ňƴĵŊ ŶŦƶäš ĺƠƗŒŦ ƲĒøøê
ƴƉŦ űĒõêžŋ ƲšǑǎĊƂōƖ ƯűúĻ
ưţĽĊďŇ űŦƻ ƯēĘê ĐƴŦĒ õúãĊ
õŦǎƻ
ĵŶĊǓǡŮšŊ
ÔÔƯƸûžĈďƖ
ƯõõåĒ ßťň èƴ šƖ ƲåƖȞÕÕ ďæ
ƴdžúĈæ
ĵøĐƲ ďƲĺĈĆú ųŊƵǶƲ ƖĒǦ Ƣĉ
Ź÷ŦĝĐĝĎ ƯǓê ƯòŊõŊ ÷ƸƲƗŒ
ĺƢŊŤǦĈŊűŦȄĊƯƢĉƛõŊŤŹơƲ
ĵȊŊ ƯšĵĆŊ ƯŅĘæ ŤōƖ űßŦ żæ
ƯȖåŇżŅȎżżćƗŒǦŦżĉŤčĺƝŤűŦȄĊ
ƯƢĉűĂĊƛõŊƯšĵĆŊűøĈŒĵŶNjǏ
ƯǡšŹĆŤƯĵƠŤōƖĸåŦĵŊƑĢŊĵĂĈ
èƴ żæ ƯďĿž øŚĵĈŊŤ åƸûžĈď
űǑƬ ŹäŢ õŦǓĂňƓ ƲêäŢ ƻĊNjŋŒ
ĵŶĊǓǡŮšŊŹűĂĊƛõňŊĵȊŊƯšĵĆņ
ƯǡšŹĆŤ åïƶņ õǕêĵŊ űĒŅƔǾŷ
øƻąǓƯ÷ŒæšĵĆďêƲĺĈĈæ
ĵõŦǓĂŊ ÷ƸƲƗŒ űżĸķ ƯšĵąƖ
ÔÔƯšȄšŊÕÕƶąljŤ÷ƢŤƓšŊúŹǐƣƑƶǐƣ
ŶƯåƯåŊŤ ƯõŦǓĂŊ ÔÔȕċȓǑŦƸĒŊšŊÕÕ
÷Ť ĺŐ Ư÷ǬƑŊ ƯäšƖ űßŦ ĸåŦĵŊ
ƶąlj õäŢŦ ƲĒąƹæ ĵŅåƴ ĵĢĊĶ
ÔÔƯųŊƵǶƲ ĺċƻżĒŊ ſĊȖĉĚŦÕÕ Ư÷ê
ĒƲùƯŅčǡƖĺñĈƓƖʼnéĿƬŦŤĉƸƵ
ƻĊNjŊ ŹÔÔêøňƓÕÕšŊ űêȎ ƯűøĈǮ
ĵċŒŦŶŦƶƟǑšƖŅ*ƗŒƯ÷ǎêǺŊ
åõǎŤŬ ĺƠŘŦ ƟĊȍ ĢĊĵŊ ƲèōƖ
űŦƻűŦǑȋĸåöƲŶŦƶ÷ƲĒąƷŊȝűŦƻ
ƯõŦǓĂŊ ƯêøŊ ȕċdžžŊŦ ÔÔõýąŅ
ƻŦǑƴŅĝõǡÕÕŹ÷åƖűŦĒŋȝȝ
ȝĵõŋŅȈǾõƔêŹøåŊĸåȈŶĒŹ
úĊĠņƻąĒƯ÷ƶąǎƖŅŹňňƴŤűčê*
ƟǎĸƲåǦĊǦĊŹƹĻƖĵȊŊƯȕċȓǑŦƹƖ
÷ƢŦ õƻȋŊŦ ƲĐƲê ĵŊêêĢ ƛõňƓ
ĵƛèŊ ƯŹŅûŒ ĝŦȝ ƯĺñĊ ĺñąčĻŒ
ĝŦȝ ƯĸŦƸĈ ĝŦȝ ƯŹŅûŒ ƯúĂąň
ĵƛèŊ ĵõŦǓĂŊ ÔÔĸĊťǤÕÕ Ư÷Ņèåȍ
ƯǓŦĸĆ õêƝžŋŒ õĺƢŊúȝ űøĈǮ
űõåżŹŊ ĵøƴĒŅŤǎƻĵŊ ßťň ƖĒǦ
ŹȍŅŬ ƻȍǡǤŦ ȈǦČê Ư÷æŊ
ĸåöƲƖȝ ĵǓŦĸĆ ƖĒǦ Ʋæ ȓĊŇƗŒ
ƯúĂąň ĵƛèŊŦȝ ƯŶãŊ ȓĊŇƗŒ
ǏĸƜƗŒŦȝ ſŦȈąŦēŒŦȝ ƯĂĈ űĒȈǼ÷
ſ÷ʼn õƶĵŬ ĒĺčĸƗŒŦȝ ƯøƝŹèƓ
ſ÷ʼnŦȝƯȓĊŇƗŎŦŤƯǓŦĸĆŦƖƴƴŋŒ
ßæ ĵĒȋŊ ĵòƤĺ ÷ƸƲ ŶƯŅƟǎĶȝ
ƯűŦƻ ÔÔűøĈǮÕÕ ȓĊŇ ßšŊ ĺǤĚ
ƯƣŤ ĚȋŦ ĐƲǎŮ õĢąņȝ âƼ âƼ ǎƬƖ
ȓĊŇ ųòűƺǓŦ ĺōŬŤ ƯøƴǎčĒ ŅȆƝŧ
ƲąǑǎǡĵŊǐƣèƴõƶąĎŦƲĐƲêĺåƔê
űŦƹŦƻƑǎŧŒųòűƺǓŦƯõýąņŊŦ
űĸêŤ ŶãŊ űǑĊ ȓĊŇƗŒ ĵõĞǡĊ
ÔÔƯõƻĵåȓĊŇĂĊƛņŅąǑǓǨêÕÕżèæ
ĵĒŅĝĊ ƴãŦ čȊŤ ĺƤŘšŊ ƯŅèĵč űǎĊ
Ư÷Ƒžæ ƯȖåŇż űĒŅĐčĻŒ ŶƯŅĈõƷ
űƴƶæúƴãŶƖšňƶǓûŹǐƣƑƶǐƣ
ŶƯŅƹŹõŤƯõƻĵåȓĊŇĂĊƛņŶƯƶĵƟƟ
õúǤŊȝ ßæŦú ƑǎŧŒ çƲĐĒĺŤ
çƲĒģǮƴǎĸêĒŦŋŒõĒƔƝŊƯäŢĵŊ
ƯƸûžĈďĂĊƛŊǓŦĸňĵòǓŤĵűýĈĊ
ŶƯŅſŅſŅĵŅŐåõǡŦĺƠŘŢŦŶƲĐŅȈ
õâƻ ďǎĸƖȝ űźĈȊŤ Ư÷ĕĚ ĵűŦƻ
ƑǎŦȝ ÔÔøŦ űåĺŮÕÕ ĵéè ƑǎŦ ŅýêȈƖ
ƯǕćǦ Ư÷ŅƲưĵŊ űżâƻ ŶŦƸȈǡĊ
űƴƶåú
ŶŦƶš űŋ õåĒ ƣŤƓ čƖ żêâƶŤ
żêûŅűƴõčǎŦúƴìêƴãŦŦšƖƲæ
ǡŦżĈ ňǑƵŒŤ ȖåŇŹůŒ åƸûžĈď
ǓŦĸň ŹȍŅŬ ƔǑ ŹȍåƔê űßŦ űßŦ
ǓŦ ƯŅdžõĆ ƯƸûžĈď ĸãê Œżê ǦĊĒ
űŦƻ ĵűŦƻ ŶƲąǎȉ Ưõâƻ õƑĈǩŊŦ
Ư÷ƲĐưÔÔŅŻŘƴëŒÕÕŶŦƹƴĵƠƲčǑê
ȍĊƻĹŋŒȝƯòƤĺŅƑżƵŒúžĊĹŋŒȝ
ƯȁǦň ŘƴëŒŤ õŹèŹƲȝ úĊǬ ĻĊƻŤ
ŶŦĸ ǡĸğŦ Ưõčæ ŅĦøŊú ŹúŦú
ĵèƴ ŹȓĊŇ ƖǓŦŤ õƖǤŊ űåĸōƖ
ŅǡćšňōƖŤ ŅģĊĦćšňōƖú ķäŦ
åòƤĺŤ åòƤĺ ĺŐ çäŦ ƴǎĸê ƴã
ďäŦ ÔÔǎåêŅŬŤ šȄÕÕ õäŤōƖ ĵĺƠŘŢ
òƤĺ ŅĝĸƴšŊŦ ŶƲǎũ Ưõƻĵå ȓĊŇ
ĂĊƛņúŶƯĵąňŤŶƯƹĵąƴâƹêżêäš
ǓŦƸûžĈďƲƓĂĊƛņŦŹøǡŤŹĊƴêĢ
ƑƶǎƶêűȋȍŶƯǎȉŹõƑĊƑĊƖǫéè
űøĈǮçŧĊűƴŒêú
XZ«Nà€UžÇƒOZ`eX
‹°+Š_A;akǃO(²FWT
Z]~zOé0ê0ê0ëì6244/94:"fÀ
W‹jT‚‚
Better Way
Consulting Engineers
SOILS AND MATERIALS
LABORATORY
A Geotech and Materials Firm
Introducing Service No. III
III . Lab Equipment Rental Services
(Rental of Field and Lab Testing Equipment)
>Rental of full site soils and materials lab
>Rental of Asphalt Testing
Marchall Test Machine , Molds ...
>Rental of Field DCP and Density Apparatus
>Rental of Concrete Test Apparatus
Concrete Molds ,Slump Cone ...
>Rental of Concrete Testing Machine
>Other lab equipment
rental as required
Some Clients in
Equipment Rental
Value Engineering
Prominent Engineering
Net Consult
Classic Consult
Gemshu Beyene GC
Melcon Construction
NKH Construction
ASER Construction
Edge Consult
GMXONE Engineering
Aseyo Consult
CGCOC
For immediate solution
Call : +251 930 105903
On the new Road from
Shola Gebya to Lem Hotel
, 50m past the cross road
to Signal
Tel : +251 11 662 9763/64
Cell: +251 93 010 0684/5903
+251 93 598 7547/5947
Fax: +251 11 662 9769
[email protected]
www.BetterWayAddis.com
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
"\d+
ė ǵ ŝ Ĝ
RST€B
ǎǾ28
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ29
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ30
ĴĦĴïãŁ
(S<bf—Y
f—Y
ĵųŊƵǶƲ òžúŤ ŊúãĊŊ õčǡŊ
ŹŅdžõąŶšäƛõňŊûæƯõdžõĊƲƖ
ƯòžúŤŊúãĊŊĹŊĵĝƹøƓ\ƴåĂèđ
ưţĽĊďŇ ĵűßŢ űƸĒ űĵĸ ưţĽĊďŇ
ŶŵűĵďŹȈŊõúãĈŢĵűĺƢŬƖ
ŹƖǮűǎĊƯõǢšĵĆƯŊúãĊŊĹņú
ƯĢĵèűĢúűšĒŅŬšĵĊĵĝǤưŎűĂĊŤ
űĂĈűúĒŊƛõňŊƯĢĵèűĢúĵõǡŢ
ŹõǩõĆú
ĵŅǩøćȝ
ƯƖǮƗŎ
õúãĈŦ ĵųŊƵǶƲƖƲŦ ŶƯŅŅź âƷ
ƯűƸĒűĵĸưţĽĊďŇƯòžúŤŊúãĊŊĹŊ
ŅøćƗŒ ŹõdžõĊƲƗŎ džúċ ŶĒŹ ĢĊĺ
ǐƣƻąĒĵâƷĵŊƯŊŬƖúƯűǎĈŒŦúäš
éè Ưƛåú žȍê ĵöƲ ĺĠňōƖ ŶNjǓ
ƯŅõčǎŢ šĵĆ åơã ƯöƲ ĺĠŊ Ğêȍ
÷ĒǦĆŹŦƻȈíĐĺŊúãĊŊǔŦåǔŦĵğ
ƯŅǓĸĊĂêǡŤƴčǤōƖĒåšĵąšƖ
ŶƲĚģåģåå÷ǎũƖ
ŶƲĚģåģåå÷
ŶƲĚģ
åģå å÷ǎũƖ
ǎũƖ
ƯòžúŤ
Ưò
ƯòžúŤŊúãĊŊǦĈŊ
žúŤ Ŋú
ŊúãĊŊǦ
ãĊŊ ǦĈŊ
ĈŊ
õȍŊñƴȈåǓ
Ŋñ ƴȈåǓ
űèōƖ" ĝƶúŊ ŊúãĊŊ ĹŋŒĒ ķäŢ ƛƴšŊåøĐƯŊĸåõŐêšĸċŎúŊúãĊŊ
ŶŦƶǔĊȍ ƲǦåĝåĠōƖŦ Ņǩøć ƯŅøć ĹŋŒŅõĐĐƴŒǓĊűåĸōƖ
ĞǦĊ åøĒŅŤǎƻŤ ŅǎķƖŦ ŊúãĊŊ
ĝƶú ďê űúĒŊŤ ĒƻĒŊ ŅøćƗŒ
åõĒǡŊŒåƔêƑƴ"Ư÷æŊŦšƖ
Ư÷ƖæĸōƖ
ƯŅõèèĚŤ
ƯòöøŦ
űƸēŎ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ĵƯžêæ ďǎŪ õŅŬ žȍëŒ ĵűĊĸŤ áúĐ ŅøćƗŒ
űĺƢůŎ ĝƻû ƯűǎêǓëŊ õĒǬ ĺŐ ďǦåĝåĞ ƴĒŅƔèê ƯòžúŤ žãëŊŦ
ƯšĵĆäĒȒňëŎŦõšĘűƻĊǎƖƯŅĦĦö åøǓũŊƯ÷ŐåƖòõúŅůŒŦĵõƹĵĒŤ
åòöøŦ
ĵ÷ƶąǏ
ŤōƖäĒȒňëŎŶŦƂŦŅøćçƲĒŅŤǓƷ ĵõõĊõĊȝ
Ư÷ǡĵĢĸōƖŦƯõdžõćƲƶąljŤƯõżŹåŬ òžúŤƗŒèƴĵõĐŅȍåúĐéĵøƔåƻȝ
ƶąlj ƯäĒȒňê űǎêǓëŊŦ åøŹŤƑŦ õåĒŅŬ ĝƼ òžúŤ ƑƟŅ Ēåäšȝ
ŶŦƂŦ ŶNjǓ ďōǎĆ ƯšĵĆ ŤōƖ Ŷšơã ƯòöøŦŤƯŅøćƗŒĞǦĊűåõõǤǡŦ
äĒȒňëŒŦ åøĒŅøćƲšŊ åøĺĠŊ ƯŅøćƗŎŦ ĺĠŊ ŶŦƶ÷ƲĐŦčƖ ƯňƑĝ
ƯŅƑčš õƔƝå ŦƔƴ Ȉē çäŦ ƴŒèê šƖƯòžúŤžãëŊŦåøƹĵĊűŦƻŶƴȝ
ƴßŦŤĵŅåƴĵčƖƲãêąǎƻŹ÷ňčĵƖ űŦƻ ŶĊƹȝ űŦƻ ĂĈ Ư÷ĸê űĸĸê űå
ĵèƴ ƶżø ŤōƖ ĵŊúãĊŊ žȍëŐōƖ VHHRQHDVVLVWRQHDQRRQHƴã
űŦƻƑƴúßåŊõúãĈŦƲƖúűšĒŅŬ űĸĸêƯŅǓĸĊĂêǡŤĵøƯŊĺŐĐƴäŦ
ƤǓNjŊ ĺŐ ƲèōƖ ƴǎŬæ õúãĈŦ ĵõĂĈŊ ŶŦƶ÷ƶąǓ űĒąǓǧ Ư÷ƲĐƴ
ŹŅøćƗŎ ĵŅĘå ßťň ĵƝƖĝŊ êĝƖ šƖ
ĒåøƴǎŪ ŊúãĊņ ĝêƻ ĵ÷õĒê ǓŦ
õĈĈƝƖšŊšŊĸåƖÉƯűŐåűŐŊúãĊŊ
šƖÊ ĵ÷ê űĸĸê ĵĵĊżŋŒ ƴǎåǼê
Źßæú űĐĐķ ƯäšƖ ŊúãĊŊ ĹŋŎ
ƯŅĦĦöĸōƖ äĒȒňëŒŤ ĵƠćƲōƖ
Ư÷ǎŪéëŒƯǥŤŅĦøŊŅøćƗŎĵğ
ƯòöøŦ ĺƢŊŤ ƛƴšŊ űƴŅƖ ŅǎķƖŦ
žãëŊŶŦƸƲǎŪƯøƲĒŒæõäŤōƖšƖ
ĵòöøŦĞǦĊøšĒƯŅšĐĵğƯòöøŦ
űŦƻ ƯòžúŤ Ņøć űŦƸŊ ƑèƻŦ
åøƔåƻĵŦƻȈíĐĺŅúċéëŒďƲƔêƷ
űƴŋŶĊĎƶǓúĵĢĊĺĞǦǦĊĵĊżŋŒŦ
żèƔåƶĺŐƖŦŘèȊšŊçčǡƖŤŘèȊšņŦ
çƑǤűƴŒêúŹèƴƯǎåǾźŊŦƯòžúŤ
ŊúãĊŊĹŋŒŦĵűǮĊǐƣƲåĵğƤǓNjŊ
ƯõĵĈŹŊŤƯòöøŦŦƯŅøćƗŒŦĞǦĊ
űåõǤǤú żĸĸĎŊ ŒǓċŒ űŦƷȝ ƯǓê
ƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ƯŅǤĵĶŊŦ
"\d+
ƯĢĵèűĢúŹõŋƯøƴĵêǦšĵĊƴßŦŤ
ĵųòűƺǓ ƯĂêǤŦ ƟõŦ ƯõdžõĊƲ
ĵĊżň ƛõňŊ ƯŊúãĊŊ ĹŋŎŦ ƯĢĵè
űĢú åõǩõĊú ƴßŦ űƹƸĒ ƯòžúŤ
ŊúãĊŊ ĹŋŒ åõžȈŊ ĺƠ ǦąŊ
űêŅƶąǎú ĵơãú ƯŅšĐ ĵųòűƺǓ
ƯõdžõćƲƗŎ űĂĈ űúĒŊ ƛõňŊ
ßåŊ űƸĒ ƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ĺŐ
ßåŅŬƖ ƯųŊƵǶƲ òžúŤ ŊúãĊŊ
ĵõĝéŤĵíƔĐçŹȈņĵĢŅƔê
ĹŊ ĵǔŦƶĊ ƯǥŤ űǡĸĵĢ ſéNj Ŷŵű
ĸåȉŊ ĒƻĒŊŤ čĸŊ ƛõňŊ ǓŦ
ĵŅŹȈŅƴãúŊúãĊŊĹŊĵƑĢņ
ĵűƸĒ űĵĸ ưţĽĊďŇ ĂĊ Ư÷ŅƹƶĊ ĵƯŊŬƖú Ưƛåú žȍê ňƴŋ ĵøƴňƑĢ
šĵĊŊúãĊŊĹņĵõdžõćƲƗŎƛõňŊ ßťň ųŊƵǶƲ ƯòžúŤ ŊúãĊŊ Ĺŋ+Ŧ
ŹĝƻûƖ úĂĈĢ džĊõŦ ĵ÷õǢ ĞǦĊŤ ƯòžúŤ ŅøćƗŒŦ ƯĢĵè űĢú
õúãĈŦ ƴƶǓȍ Ưšĵą ďäŦȝ ƯŊúãĊŊ ĵŶNjǓ ĺƠ õǡŦ ǩúĈåŒ ƯòžúŤ
ǦĈņŶdžǓŹȍŅŬšĵĊăĒŅŬƖƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŎ ĞǦĊ Ưƶąč ďäŦȝ
ŊúãĊŊ ĹŊ ĵNjø ĵǥŤ ǦĵĠ ÷ţĒʼnĊ ǡĢèè ƯĢĵè űĢú ƶǓû ĵƛõŊ űúĒŊ
õćšŊNjøǥŤĐƴŦĒųŦĒŇŊưŊĵ÷ê ėòŤ ŹơƲú ĵèƴ ŶŦƸäŦ ŅƶĊǗê
ĒƲù Ŷŵű ĵ ƯòžúŤ ŅøćƗŒŦ åơãŹȍŅŬƯŊúãĊŊĹŋŒŤƯŅøćƗŒ
õĝĵê džõą ƴãú ŊúãĊŊ ĹŊ ĞǦĊ õǩõĊ ƖĐť úžŦƲņ ĵűǎćņ
ŶŦƶĝƻûƗŎƯűƸĒűĵĸŤƯǔŦƶĊƯòžúŤ ƲæŊ ƯíŻûŒ ĞǦĊ űŤĐ õäŦŤ űǎćņ
ŊúãĊŊ ĹŋŒ ǦĈŊ ƲåƖ ŊúãĊŊ åõƻąĒƲĝƶŐōƖŦƯúƝŅƛõņƯêøŊ
åõĒǡŊ ŅĐžŋåŊ úĆĠŢ ĂĈōƖŦ ǓĻŒ ĵűšĒŅŬ ƯíŻûŒŤ ƯéëŒ ƯǥŤ
ĵ÷ƲĒõčǓŦĺĠŊƴčǤæ
ĸåöƲƗŒ ĞǦĊ çƶąĒ űƴŐêú Ņĺë
ųòűƺǓ
ųŊƵǶƲŦ
øĒŅƹƶĊ õǎõņ šĵĊ ĵơã Ǿîȍ êȈŊĚ
ďdžúĊ ƯšĵĆŊ ƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ƯŅšĐßŊ ǦƲġ Ŷšơã űƹƸĒ ƯòžúŤ
Źèƴ ƯŅǡĝĎŊ ăĒņ ĺŐ šĵĆ ďäŦ ŊúãĊŊĹŋŒĵğƝƖĝŊŤžãëŊƲèōƖ
ƯŶƲŦƹŦƹōƖ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ƛõňƓ íŻúŒŦ åøȍąŊ úŦ Ʋãê ƤǓNjŊ
ſŦȈƯźŦųŦŅĊŤĚŤêķƤšĒŘƯŅƯǓøãĵĊŹŷċ÷ƲãĺąŊĂĈĸŦžűžĒƵŦøãĵĊȊŦȊťĢĊŦǬȍƯŅĵƶąƖ,ǎŦƟĺĵǎĸƖƖêõýąŊĒèêŹȈå
ĸŦź ĵűƔNj ĞǦĊ ĵŅčǡƖ ĒêǤŦ õýąŊ åĺƻĆ õŹȈê ƔĒŊŤõƲƪ ŶŦƸäŦ ĂêǤŦ ĸåƖ űżê ƲĒõƟǎĵƖŦŤ Źơã ĵňŒ ĸåƖ ýŦǡąƬ
õýąŊĵƤĊƤĊƯŅǎåǺŊ,ƯĺƻĊõƲƬƯäŢĵųŦĽĒŊõŦŊƯŅƲƟƯƼċŶĊĸňƻĊNjŊĵèưèƴŹ÷ǎŪƯŅåƲưŦĺąŋŒǑĊȞŶŦƸßúĵúĂĈĢĕƔ
ƥŦõğŹŅøƯ÷ǎũƖŦåõŧćƲĹŊŤåƻĊNjŊűǎêǓëŊƯ÷ƖêòŦȄĵǓêȆǩąňűƑƹƻċĵõĕǦǎŦƟĶŦƑƶŅĵƹćƖƝƹǎķåøƻąǓƴȈêǑêț
țĒåơãøŦŬƖúŅǬĈŒíĈĵ÷żâƻĵŊƝåŊǦĢúŊŶŤĝŦƛúŦĺąŋŎĵ÷ǎŪĵŊĻňĵõĢąĺĵǩąňƖèƴŶŦƸƑƹƶĊŅǑĺƦê
ŅĞ
ƯŅĵƹćƖĒú
ƯŦĺąŊűĒƲƬĒú
ƯŦĺąŊűƴšŊ
ſŦȈƯźŦ
ųŦŅĊŤĚŤêķƤšĒ
ŘƯŅƯǓøãĵĊ
ſŦȈƯźŦ
ųŦŅĊŤĚŤêķƤšĒ
ŘƯŅƯǓøãĵĊ
ſŦȈƯźŦ
ųŦŅĊŤĚŤêķƤšĒ
ŘƯŅƯǓøãĵĊ
ſŦȈƯźŦ
ųŦŅĊŤĚŤêķƤšĒ
ŘƯŅƯǓøãĵĊ
ĵųŦĽĒŊõŦŊ
ƯŅƲƟƯƼċ
ŶĊĸňƻĊNjŊ
ĵèưèƴŹ÷ǎŪ
ƯŅåƲư ŦĺąŋŒ
ƯŅåƲưŦĺąŋŒ
õŧćƲĹŊŤ
åƻĊNjŊ
űǎêǓëŊ
Ư÷ ê
Ư÷Ɩê
ƥŦ
Ƒą ĝĵé
ŹŅø
ƯĻňƖĒȋŊ
åǩąňƯĝąĵƖŦĺąŊűƻĈĘ
ųæűĸĻĈ
úĂĈĢ
ĵƶé
õğ
ƯĹŊ
ĞǦĊ
ĕƔ
ƔǑĺĊ
ƯżĊň
ĞǦĊ
ƯǩąňõšĘ
âžňĊ
żĉ
õğ
ùŊĊ
ǩąňƖ
Ư÷żâƻĵŊĝŦ
ŶŤčƛŊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛúǨƔŊ
ŹțŶĒŹț
čƛŊ
ǦĢúŊĝŦ
ƛúǨƔŊ
ŹțŶĒŹț
čƛŊ
ŅǬĈœŒŶŦƸƲƖĦōƖ
ŅǬĈœŒǩąňƖĵ÷żâƻĵŊƝåŊƯǩąňƖŦõšĘƔǑ ƯǩąňøĒŹĵćƲķƻĻŦƻĵĸŦžžȍƲøƟƪďȒŷĵŷċ÷ƲãĺąŊĂĈĸŦžűøĒúűčĊŅƖ
ƑƴŦúĵǦĉǎŦƟĺƴƟƖĵõĢąĺŦĺąŋŎĵ÷ǎŪĵŊűƻĈĘĝĊĵƖĵõõƤǎĺĵǩąňƖåõĐŅȍƴŒèæțț
ǩąňƖŹèƴĝŦŤčƛņĵŅåǎȁƖõýąŊĸåƝƹƗŒƑƴúãǑƓƑŻëŐōƖĵŅǎŪĵŊåǩąňƯĝąĶŊŦĺąŋŎĵ÷ǎŪĵŊǐķƖĒǦƴżâƹêȞĸåƝƹƗŒƑƴúãǑƓ
ƑŻëŐōƖĐƴǎŪķĝĆǓŦíĈĵéæĵŊƴżâƹêțț
ŦĺąŋŎŦĵĂĈčƛŊåõǔĺũŊå÷ȈêǏŅǬĈœŒűƸĒűĵĸŹŅøƯ÷ǎũƖŷċ÷ƲãĺąŊĂĈĸŦžȊţȊťĢĊŦǬȍƲĒǔĵŬêțțåŅǩøćõąljĵĒêžĞǦĊ
ȞȞȞƑƴúĵõƶƑêõǡƯĢƴŐèêțț
ƯǩąňƖűĕŤȊƯűĕšȈĵŊŦǡĢèèƔǑĵűĒĈűúĒŊĝŤŊƖĒǦűǡĠëõžȈêűåĵŊȞĵŶšơãĝŤŊƖĒǦżêŹȈåǓŦƲĒƲƟƖǎŦƟĺåĸŦźǎķäŧǩąňƖ
ƴýąƢêțț
ĵǩąňƖåŅĕšȉŅǬĈœŒƲĒƲƠŊďȒŷƑƴŦúǦĉǎŦƟĺƑƸƲƖŢŅõèĚƴƶąǑêțț
ƯǩąňƖűĕŤȊĵòǏõýąŊåõŦǓĂŊƯ÷ŹȈåƖŦøŦŬƖŦúžȍƲŶŤƯĒúøƢƑćƲƴŹȍèêțț
ĸŦźƯŅĘåűøĈǮżǎũǩąňƖŦƯõýąƤõĺņƯŅǡĵĝšƖțț
ŷċ÷ƲãĺąŊĂĈĸŦžűø
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ31
"\d+
ĴĦĴïãŁ
ƯõŦǓĂŊ äĒȒňëŒ åøĒŅøćƲšŊ
åõǡĝúõĘøňōƖ-úĊšƖ
ĵűßŢǐƣűĈŊƯǓêòžúŤŊúãĊŊ
ĹŋŒ ŅøćƗŒ ŅĝĺåƖ ĵøĒŅøĊ
èƴ ŶŦƶ÷ǎŪ ĵŶĊǓǡŮšŊ űƖĠåß
éëŒ ßåŊ ƶǓú ƴãŦŢ ĂĈ åõdžõĊ
ŶƯŅŦƶąƶĆƴǎŬæßæúƯǓêƯòžúŤ
ŊúãĊŊĹŋŒƯĂĈȈĠƻďƲǎŪƯĈĐōƖ
äĒȒňêŶŦƹèōƖŤåøĒŅøĊúŶšơãŢ
ƯĈĐōƖŦ äĒȒňëŒ ŶŦƶ÷ǡĝö
ĵøĒõčêšƖšǎĊǓŦŶĒŹƢĉűŦƹōƖú
ƯǓê ƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŒ ĵĈĐōƖ
äĒȒňê ŅøćƗōƖŦ ƯŅǓĸĊ êúúƻ
ďƲýĆ űêňưú ßæú ŊúãĊŊ ĹŋŒ
ĵŅøćƗŒƑƶŅǤĵĶŊƯõŦǓĂŊƯòžúŤ
ŅĦøŊ šƖ ŅøćƗŐōƖŦ Ư÷êźŊ
ĵơãúĵǬŤèƴǬŤĵõŦǓĂŊƯòžúŤ
ŅĦøŊèƴĵõǩõĊƯŅøćƗŒŦƯŅǓĸĊ
ŊúãĊŊƯøǓũŊƝƻêƲǡĶňê
ŽŽŘèȊšņƯŅƑčšƯǓê
źĸŦƲ
"\d+
ĵğ žãëŊ ĵøƲĒǩĺǢ ƯòžúŤ
ŊúãĊŊ ĹŋŒ ĵøĒǎĸŊŤ ĵøĒŅøĊȝ
øåğƲ åéåƖ ƯòžúŤ űǎêǓëŊ ŒǓĊ
ĈĔŦ ŶƲƟǑdžŒ ŊǎŬåŒ ĺƢŊŦŤ ǦĈŊŦ
øǤǤú űĢŌŊ åĺƢŊ ďĸê ǦĈŊŦ
ĵõčƔŊ ĵȍǦšŊ ŶƯŅǗƟŒ šƖ ƴãŦŦ
űƶǎŬ űĢǤǬ åøĒåƑǦŤ űżâƻŦ ģú
ƯǓê ƯòžúŤ ŊúãĊŊ ĹŋŒŦ ĺë åøƯŊ ĺëú ƯĢĵè űĢúŦ åõĝšĒ
ĵǤú űĒǎĈ÷ Ư÷ƲƶĊǑōƖ ĂĈōƖŦ ƻȍąŊŤĞĊǡŮŊƴǡƴĠêŅĐĒŅŦšĵĊ
Ư÷ƲŹŤƖŢŊ ĵŊĊȍ čƛŊ ĵ÷ýĆ øĘĘê ǓŦ ŶŦŒèåŦ Ư÷ê ƖĐť ŹŹȍŅŬ
õúãĈŦ õäŢ šƖ ĵűŦƻ ƯŊúãĊŊ ƯõŦǓĂŊ űżèŊȝ øåŊú ŹǥŤ ǦĵĠ
žȍêűŦƻŶŦƂŦĦ÷õúãĊĐƴŧĈōƖ ÷ţĒʼnĊȝ ŹŊúãĊŊ ÷ţĒʼnĊȝ űåȍ
èȕŋȕ ſúȒưŅċŐōƖŦ ŹĻň Ļň ƴƟƖ ďêúŹ÷ţĒŊċŒúžĊĹŊƴǡĵĠê
ĵơã Ǿîȍ ȍĉ íĺ èƴ Ǐƹư
ĵ÷ƥĆƯõŦǓĂŊƯòžúŤŊúãĊŊĹŊ
õúãĈŦ öæ ſĊĒ ƲĕȍŤæ ƯŹȍŅŬ Ư÷õåŹňōƖűżèŊßæƯòžúŤŊúãĊŊ
ŊúãĊŊ ŅĦøŊ ǦĈŊ ŅģǤǤć šŮ ĹŋŒȝ íŻûŒȝ õúãĈŦ ŶŦƶơßú
Ư÷åƖ ŵdžŦď ŊúãĊŊ ĹŋŒ ďŹȈņ ƯõŦǓĂŊ űżèŊ űĒŅƲƯŊ ķčǢĵŊ ƶĒ
ĵƑąĝŊ èƴ ƯŅĝõǢ ǓƤ õõƟŬ ƴåŬêúŦōǎąŮšŊƯ÷ƲƔǤŦűƴƶåúŤ
šǦĻŒŦ ŅüêŅƔê űêŅüæú ŹøåŊŤ ŒǓċŎŦ ȊŊ åȊŊ åõǑȍǦŤ ƯõȍŊñ
Źõȍĝƻ ĵƟååȝ ĒåŅøćŤ òöøŦ űĢǤǬ åøĒƲƤ ŹŶŬ ĵöƲƖ ŹŅčøĈŦ
ĞǦĊ õõǤǡŦ ŶƖšŊ ƯǓê òžúŤ ƣǔŒ ƯŅĘå Ưåú ōĊ ŶŦčŦĺŊ
ŊúãĊŊ ĹŋŒ ĵĈĐōƖ äĒȒňëŒ
ĒåøĒŅøĈōƖ åõŹňŅê űĢúú äš
XZ«Nà€UžÇƒOZ`eX
ȍèǔŊƲåƖűƴõêú
‹°+Š_A;­)`UkǃO
(²FWTZ]~zOì0.47é1ëì6244/94:
åøǡĠåê űǎĈŒŦ ųŊƵǶƲ ĵėƗŒ
"fÀW‹jT‚‚
Ư÷ģǡĆ ĺĆã ǮŦĢèŊ ƲèōƖŦ ƑǤŋŒ
6/H=6'JZd/$H&X'/'
'
'
6
J
JZ!K^,[email protected],K7
1.
2.
6J*H
6JH
%Y66+
=
"
Measurement
3
Y66
pcs
[@@[email protected]@@
& J %
0 0
( "
0 K^1 [email protected] 6
J*H
1%
"%01
Y
H01W
0
4%
1$
(
J%([email protected](
%0J;@@[email protected]@&X%0%(%
$^[email protected]@[email protected]@[email protected]@~8+K7!!_"
%^[email protected]@KK+87!!!
(
)&1&W66
Y&=(
6
%
(0!0%%
=(
6
0N%
!(0(
(
(
!(
%)
%
1&W66
3.
Y&=(
6
!
J0N%
%
%01%01W%0
(x
)
(0%
!$%
0%
%
0)
0
0
0*!
4.
J 0 0 0 %
%
N%
J [email protected]@@[email protected]@
&)X%$
$&%JN%
"H%%"
(
%
J*%
6
/6!!/!J%
0!
5.
6.
0%
0
0W
%
6J*
H
1%
"%01%(%0/
0?^[email protected]
[email protected][email protected]@
!!
%!?0!
J(0
0,
((
))
1/
0?^[email protected]
[email protected]+;@!!
%!?0!
7.
$%
?80%
%
!
8.
'
(000
%
%
"%01!
/! JW ?771001 H
1&! ?7KKK;O??^ 7^1 ?7KKK;O??^?<1 $W ?7KKK
;O??^^[1)))!0*
!!
9.
ŽŽŘèȊšņƯŅƑčšƯǓêźĸŦƲŹơãĵňŒƯŅƟąƟĆŊŦƯŅåƲư ƲǎåǎæŤ
űǎêǓëŊ Ư÷čǢ ƝĠƗŒŦ ĸæĵŊ ßťň ĵǓêǾ ǩąň űƑƹƻċ åõĕǦ
ƴȈêǑêțț
ƯĺĊƻêĺĒøúąŐõćƲƗŒ
ŅĞ
åǩąňƖƯƑǢ
ƯƝĠƗŎĺƢŊ
õǓåǬ
ƝĠƗŒƤĊƤĊ
ƯõĕõŬøĚŧŒ
ĵĞǦĊ
ŹšõåƔƑǬōƖ
ƯĺĊƻêĺĒøåĒåĘ
õõĊõćƲõćƲ
ĵĞǦĊ
ŹšõåƔƑǬōƖ
ȓŦŒżĊƻõćƲ
ĵĞǦĊ
ŹšõåƔƑǬōƖ
ĻžĒĒȒţŦǓȍĉûŒ
ĵĞǦĊ
ŹšõåƔƑǬōƖ
ƯƑĊžěȕƯøǡŤĝğƲ
õćƲƗŒ
ĵĞǦĊ
ŹšõåƔƑǬōƖ
ƯŅåƲưøĢå÷ƲƹƴĒňȍĝåûŒ
ŅĞ
åǩąňƖƯƑǢƝĠƗŒ
ƤĊƤĊ
ƯƝĠƖĺƢŊ
õǡŦ
õǓåǬ
Ĺơžĉƻ
ĵŻëǓĈú
ŻǓ
űĒŊĈƥŦĺćêĉƻLj
ȈĐĚ
“
ŻǓ
Ĺơžĺæ
“
ŻǓ
ĹơžƯëƖ
“
ŻǓ
ĵõäŢúț
x ŅǬĈœŒ Ư÷ǬąņĸōƖŦ ƝĠƗŒ ŤöŤ ǩąňƖ ŹƑǤĵŊ ĝŦ džúċ
űĠğĠçŇĵ÷ǎũƖƯȋĺćżƖĢǦĊǓķĵõǎũŊõõêŹŊƴŒèæțț
x ŅǬĈœŒ Ưǩąň čšƷŦ ŹųŊƵǶƲ ĉƸƵŤ ʼnéĿƬŦ òŦǼ űǡǎĺ
Ź÷ǎũƖ ŽŽ ƔŤƖ õĹŊ ĵõâƻ ƯøƴõåĒ ĺĊ áú ĺĊ
ĵõžȈêõǓƢŊƴŒèæțț
x ŅǬĈœŒ Źèƴ ĵŅƟąƟĆŊ ŅĞ èæ ƝĠƗŒ ĺĊ űĒĈ
űúĒŊėãĺĊŶŦƸßúĵŅĞèƴèæĺĊűúĒŊėãĺĊ
ƯŅǡĝčƖŦ ǎŦƟĺ åǩąň øĒŹĵćƲ ĵĢƻ÷Ʋ ĵ 32 ďȒŷ øĒƲƤ
űåĸōƖțț
x ǩąňƖŦƲèĕšȉŅǬĈœŒåǩąňƖøĒŹĵćƲƲĒƲƠŊǎŦƟĺŅõèĚ
ďƶąǓèōƖèĕšȉŅǬĈœŒǓŦƖêďȈĊöŹ÷ƲĒƴƠŊƯõêżúĒĈ
űȈǼǹúƔĒŊŤĒéŊèƴŅǩøćäŧňĐķƴäŦèōƔêțț
x ŅǬĈœŒ Ư÷ƲĝĊĶŊ ƯõƑƹƶćƲ ƔǑ ƯŅǩøć ŶđŊ ňžĒŦ ƲżŅŅ
õäŦűåĵŊțțŶŦƸßúŹčšƷǑĊƯňƶčŦǓƻȈĠƻŤčĊŅȍŽŊſȒ
øĢąĺƴǡĵĢĸōƔêțț
x ŅǬĈœŒŹèƴƯŅǡĝĎŊŦƝĠƗŒĵŅŤǡêúäšĵNjúèƯõǓƢŊõĺņ
ƯŅǡĵĝšƖțț
x ŅǬĈœŒƯƔǑøĢąķƲōƖŦŤƯǩąňøĒŹĵćƲďȒŷƯŹȈæĵŊŦƶąčŮ
ȎŋſȒĵűŦƻèƴĵȖĒňĵøĕǓƔŤƖõĒćƲĹŊǩąňŹƑǤĵŊĝŦ
űŦĒŋŶĒŹõĒŹąúĝŦƛúŹúĚņțčƛŊƻąĒøĒǎĸŊ
ƴŒèæțț
x ǩąňƖ ĵŅƟǑĵŊ ĝŦ øǓĒŊ õĒŹąú ĝŦ ƛú ŹǡƔņ čƛŊŅǬĈœŊƑƴúãǑƓƑŻëŐōƖĸæĵŊĵơßĝŦĵƔŤƖõĹŊ
ƯõčĺčķƲűƹĈĚƴŹȈňêțț
x ŅǬĈœŊ ƲĕšȉĸōƖŦ ƝĠƗŒ ĵ űĒĈ űúĒŊ ĝŤŊ ƖĒǦ øŦĐŊ
ƴŧĊĸōƔêțț ƴã ĐƴäŦ Źĝą ǓŦ ĵƑĢņ åøƴšĎ ƝĠƗŒ źĸŦƲƖ
ƯõǑƟŦŻĈƴƯ÷ƲĒŹȍêõäŢŦŅǬĈœŒõǎŦƟĺűåĸōƖțț
źĸŦƲƖĵŹȊêúäšĵöæǩąňƖŦƯõčąƤõĺņ
źĸŦƲƖĵŹȊêúäšĵöæǩąňƖŦƯ
źĸŦƲƖ
ĵŹȊêú äš ĵöæ ǩąňƖŦ ƯõčąƤõ
ƯõčąƤ
Ưõ
čąƤ õĺņ
õĺ
ĺņ
ƯŅǡĵĝ
ƯŅǡĵĝšƖțț
ǡĵĝ šƖ
šƖțț
țț
èȊšņƯŅƑčšƯǓêźĸŦƲ
èȊšņ
Ȋšņ ƯŅƑčš ƯǓê źĸŦƲ
åŅǩøćõąljĵĒêžĞǦĊ
åŅǩøć
Ņǩøć õąlj ĵĒêžĞ
ĵĒêž ĞǦĊ
ǦĊ 011 1515
15 90 15/ 011 115 11 74
74ƴƶƖæțț
ƴƶƖæ
Ɩæțț
țț
űƸĒű
űƸĒűĵĸ
Ē űĵĸ
ĵĸ
&6JH
(
0
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ32
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
RST€B
ǎǾ33
ƜŠķƢǣƟŬ÷ȃöķƻĪ÷őœÿŠœÿĴķƝķ
ETHIOPIAN INSTITUTE OF
CORPORATE GOVERNANCE
S T R I V I N G
F O R
A
ETHIOPIAN INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE
RESPONSIBLE BUSINESS PRACTICE
â×ũçŞƥÿŞâķ
ƜŠķƢǣƟŬ÷ȃöķƻĪ÷őœÿŠœÿĴķƝķŞƥû
ŞâķĢïŎçǀĥ÷őŅÕǷŎķœĢâžǑķ
ÕơƜIJâêòIJÿŪķƜäƟÿâƌǀģĢķ
ţœƥÑœơâř×
ÿ×ūǸūÿ
ÿ
ȃíċŞƥÿŞĢĥȊŠķƢǣƟ
Šæơ×HLFJDDFFVD#DGGLVFKDPEHUFRP
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
"\d+
ǎǾ34
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
6/H=6'JZd/$H&X'/'
6/H=
6'JZd/$
'JZd/$H&X
H&X'/
'/'
'
'
6
'
6
J
6
J
J
1. 6J*H
6JH
0
%
)(
+
Lot I
=
Services
U/Mes
3
1
`(%,,7*(
Gal
450
2
)6
pcs
;[email protected]@
;
)*"
pcs
<@@@
1/2’’
4
X(=?
pcs
4000
5
`$)
kg
180
<
`$J)
d(
180
O
`
6
d(
[@
8
*0)
kg
25
[
'Z!<
kg
[email protected]@
10
'!;
kg
115
11
'Z!8
kg
115
kg
180
kg
?;@
1/2
12
Pin nails 2
K;
Z!8
14
J
T%
^@^
pcs
4500
15
`")?;,8##17
pkt
180
K<
0
Z7
pcs
<@
KO
*0
[email protected]
pcs
50
18
X*)0")
pcs
45
K[
J%[email protected]@
pcs
450
20
J%[email protected]
pcs
450
21
"Z!^@
m
450
22
[email protected]
pcs
[@@
Measure
3
1
`)8
pcs
4500
2
'
);
pcs
[email protected]@@
;
6)^
pcs
O^@
1
3
4
?!‚‚‚‚;@@;@;!??^&
1
4
pcs
;!‚‚‚‚;[email protected];@;!7;?&
4
8!‚‚‚‚;[email protected];@;!7;<&
4
7!‚‚‚‚[email protected]@;7;!78^&
4
<!‚‚‚‚[email protected]@;7;!78?&
4
2
%
()0%
WJW&W€[email protected][email protected]8
pcs
2
;
%
0&€K^@??
*0
?!O
pcs
8
K!<@8
pcs
8
[email protected]8
pcs
8
06%
4
Z!J

J&&*J
€Z%0&
J")J
Lot VII
Item
No
Description of Goods or Related Services
Marble (Granite)
[email protected]@<@;)
0
0%T)
Unit of Measure
3
pcs
2000(1800)
Lot VIII
Item
Z
=
"
%
3
V-Belt (Machine belt):
%
3
pcs
500
6JH([email protected]@^@8
Measure
K!WJW&W€;@@;@;!?;<&
Lot III
=
Services
25
6%)0:- Fine cutter original higher tungsten
0T%
(%
1
'
Z
m;
=
Service
Z!
Lot II
=
Services
3
Lot VI
1
'
Z
%
d`x`*
[email protected]@?7,[email protected]7
;
'
Z
=
Services
'
Z
9.5x1775
pcs
10
B.
9.5x600
pcs
10
C.
9.5x525
pcs
10
D.
B51
pcs
20
Lot IX
S.no.
Lot IV
A.
=
"
%
3
?7[email protected]
pcs
4500
7[??
pcs
450
K!;?!72
m
<@@@
?!8<2
m
;@@@
&*(+
=
Services
'
Z
1
%
Unit of
Measure
Gal
Qty
1
180
2
$%
%N%
Gal
180
;
J*
Gal
40
$W060%0%6
H%
+
2
4
N%(
5
Dolveneti thinner
Lt
Gal
400
115
;
SM Double Plug Shuko Socket with Original
Makel or Plastic Cover
pcs
2100
4
&)K?XJ"%%
pcs
150
6J6
&JJ/(=
N%
+
Lot V
'
Z
1
2
=
Services
`*'
[email protected]@?7,[email protected]?!7
`*'
[email protected]@?7,[email protected]7
;<=>[email protected]>>
%
m;
m;
3
50
K;@
5
K!?7;
pcs
150
?!K<"(
pcs
800
<
`")…<
pkt
;@@
O
$…<
pkt
<@@
8
'%
(&%
,
&
!
pcs
;@@
[
"
J
…;J
%"
pcs
100
www.ethiopianreporter.com
Ö
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
Ö
2.
"\d+
10
6
J
J
…<
pcs
150
11
X")=(&)
X
pcs
150
12
6…K8
pkt
150
K;
H
([email protected]
pcs
150
14
%)K82
mt
2500
15
68;%
kg
150
150
K<
J%K1/2
pcs
KO
J%?1/2
pcs
20
18
J
0…<
pcs
150
K[
0
J
…K<
pcs
25
20
*")
()
x
*);,^
1’’
pcs
50
Management Building, 1st Floor, Room No. 101 against payment of a nonrefundab (Monday to Friday 8:00-12:00a.m., 1:00–4:15p.m.; and Saturday 8:0011:45a.m.). Presentation copy of renewed Trade License, Tax Clearance
!
3. Bid proposal shall be accompanied by a bid security amounting
amounting to
Birr 4,000.00 (Four Thousand
usand Birr) fo
for Lot I;
ƯǔøŤƯĸŊćƯǓƬǩąň
øĒňƑğƲ
ƯøøƑŅŊŤŅƔǾŷűúĈŒƯäšƖƯčĵňűǓċųŦƷĒŊćŘ
ƯŅƯǓøãĵĊƯŅåƲưƯŅĚŹĊżćǕøƗŒȞōĊŽƗŒŤĸŊćƗŒŦ
ĵǓêǾǩąňűƑƹƻċõǓƢŊƴȈêǑêțț
x ƯƟõŢƯňƶčŦǓƻȈĠƻƲèōƖȞ
x ƯǓĺĊõžȈƲŇŦĞǦĊŤŀŊŅõƤǑķƯäŢȞ
x ŅǬĈœŒƯǩąňøĒŹĵćƲĺĊĵżĚƑƴúĵďȒŷ
ŹõǬąŐčšƹōƖǑĊøĢąĺƴŧĊĸōƔêțț
x ƯǩąňčšƷŦĵƔŤƖķċøĒňƑğƲƖĵǑƣǤŹƑǤĵŊĝŦ
džúċĵƯĂĈĝŤŊƖčǦõƖčƻƴŒèæțț
x ǩąňƖĵűĒĈűŦƶŬƖƯĂĈĝŦŹĝŢțčƛŊňĚǕ
ĵƝåņŹĝŢțčƛŊèƴŅǬĈœŒƑƴúãǑƓƑŻëŐōƖ
ĸæĵŊƴŹȈňêțț
x ƻĊNjņƯŅĘåűøĈǮżǎũǩąňƖŦĵŹȊêúäšĵöæ
ƯõčąƤõĺņƯŅǡĵĝšƖțț
x
űƻĈĘŒŦȞáƲßåŊƖáêøŊ÷ţĒʼnĊűżĸķéžĒũèƢ
ãŦȄdžĊĸďäŦŅǩøćøĺĈćƲżĒȈåǑōƖ
ĵ÷ŹŅåƖűƻĈĘĵűżêƑƴúĒêžĵõƶƑê
õǡƯĢƴŒèæțț
‘’ 15,000.000 (Fifteen
(Fiftftfeen Thousand Birr) fo
for Lot II;
‘’ 11,000.00 (Eleven Thousand Birr) fo
for Lot III;I;
2,000.00 (Tw
(Two
Two Thousand One Hundred Birr)
Bi for
foor Lot
Lot IV;
IV;
čĵňűǓċųŦƷĒŊćŘƯŅƯǓøãĵĊ
ĒêžĞǦĊƑƴú
‘’ 15,000.00 (Fift
(Fifteen
ftfeen Thousand Birr) for
fo Lot V;
‘’
ǎǾ35
`(!$\O STE »]Ê'
The Bid document shall be obtained from Commercial Bank of Ethiopia, Procurement
Sub-Process, opposite to Vatican Embassy, next to Gibson Youth Academy, Facilities
‘’
RST€B
2,000.00 (Tw
(Two
Two Thousand Birr)
r) fo
for Lot VI;
VI;
‘’ 11,000.00 (Eleven
ven Thousand Birr)
Birr) fo
for Lot VII
VII;;
‘’
500.00
00.00 (Five Hundred Birr)
Birr) Lot
Lot VIII;
VIII;
‘’ 12,000.00 (Twelve Thousand Birr) for Lot IX
in the form of unconditional Bank Guarantee or Cash Payment Order
ƯǩąňøĒňƑğƲ
ƯǩąňĞǦĊ!(
.
(C.P.O). Bid security in any other form is not acceptable.
4. All bids must be deposited in the tender box prepared for this purpose at
no. 2 above.
ƯõŹèŹƲſŦĒŊĈžĚŦųŦŅĊũĈƴƤŹơãĵňŒĵŅǎåȁƖõýąŊ
ăĒŊáƴǎĊŤűŦƻżŐøçúœŒƲèōƖčĊĿĒƯ÷čǢŅĚŹĊżćƗŒ
ŅŹĈƴŋűƸĒűĵĸƠćƲǡƔŊŤøňåýĈŅůŒƯčĊĿĒűǎêǓëŊƯ÷čǢ
ŅǬĈœŒŦ űƑƹƻċ õŹĈƯŊ ƴȈêǑêțț ĵõäŢú áƴǎċŎ čƖ ƯõǬŦ
űĢøōƖȝȝďäŦƯżŐøçƖƶǓûƯõǬŦűĢúšƖțț
Bid opening shall be held in the presence of bidders and/or their legal
`€
!! " #$% &! '*&% hours before October 14,2014 att 10:00 a.m.
a.m at the place mentioned under
5.
agents who wish to attend, on October 14,2014 at 10:30 a.m. at the place
mentioned under no. 2 above.
6. Bidders shall be quite sure to state direct line telephone number/s, cell pone
number/s, fax number/s and e-mail address of their organization correctly
while collecting bid documents. Failure in receipt of bid communications
due to incorrectness of the above will not be the responsibility of the bank.
7. Failure to comply any of the conditions from 2 - 4 above shall result in automatic
rejection.
8. Interested eligible bidders may obtain further information from Procurement
1. ŅǬĈœŒ ĵǩąňƖ ƑĢŊ ƯŦǓƻ ȈĠƻ ƯĸåĹŊšŊ ƯúĒžĊ ƑąĝŊ ƯųŦĈŦĒ
ĚȋŦŶŤŅƢøNjšŊƲèōƖŦýšƼŒøĢąĺƴŧĊĸōƔêțț
2. ŅǬĈœŒ ƲĝąĶŊ õŻŤ ĵĺêĚŊú äš ƯŅåƲư ŒǓċŒ ďǎǦøōƖ űǎêǓëņ
ŶŦƹƴĦąǦŅžŋçýĈƯ÷ŒêõŻŤøĢąĺƯ÷ŒæõäŦűåĸōƖțț
3. űŹĈƴƯšƹNjƑǫƖŦĵĈĎƯ÷ĕȍŦäŧõŻŤƖŦŹšȌĆűǎêǓëŊåõĒǡŊ
ĵĝŦƯ÷ƲčŹȍæŊŦƔǑĺŐøĢąĺűåĸōƖțț
4. ŅǬĈœŒƯǩąňýšƷŦƯøƴõåĒĺĊűŦƻõŋĺĊĵõžȈêƟƑŊĊ
ĵĂĈčƛŊƑëýȈĊűżĸķĵ÷ǎũƖƯõŹèŹƲſŦĒŊĈžĚŦƔŤƖõĹŊƯǓƬ
ƯĂĈàƶŊŽƤŇúķċõǓƢŊƴŒèæțț
5. ŅǬĈœŒƯƔǑøĢąķƲýšƻĵčúĵňĕǎųŦëũŶĒŹõĒŹąúĝŦ
ƛúŹĝŢțčƛŊƻąĒĵŅƟǑdžƖƯǩąňĐǦŦƖĒǦøĒǎĸŊƴŧĊĸōƔêțț
6. ǩąňƖŅǬĈœŒƑƴúòǑƓƑŻëŐōƖĵŅǎŪĵŊõĒŹąúĝŦƛú
ŹĝŢțƴŹȈňêțț
7. ŅǬĈœŒõŻŤōƖƯ÷šĐĵŊĻňǡƔŊŹ÷šĐĵŊűżĸķķäŦƯŅĘåšƖțț
8. ŅǬĈœŒĵơãǩąňåõƑƹƶĊďõǢƯǩąňƔĒŊŤĺĊűŦƻėĺĊ
ŹĸŦž ĵŅčǡ ƯŅąǑǎǡ őž 32 øĒƲƤ űåĸōƖțț ƯõƻŦ ƻĊNjŋŒ ƔĒŊŤ
ŅĝĸƴšŊűƴŧąƖúțț
9. ŅǬĈœŒ åŻĈƴ Ư÷ƲĝĊļōƖ ŅĚŹĊżćƗŒ ƖčǤƓ ƴƟňōƖȞúœňōƖŤ
ʼnžţżƓúĊõĈĵĸåöƲƯ÷ąǑǎǦĵõäŢǩąňƖŹŅŹȈŅĵŞèŶŦƸƲĝĊĶ
ďšǎĈōƖƯ÷ǬąņĵŊŦõŻŤƴƟƖõĢąĺƴŧĊĸōƔêțț
10.
ƻĊNjņǩąňƖŦĵŹȊêúäšöæĵöæƯõýąƤõĺŊƯŅǡĵĝšƖțț
Sub-Process, P. O. Box 255, Addis Ababa, Ethiopia,
Ethiopi , Te
Tel. 251-1
251-11-372-2
251-11-372-281-372-28858, 251-11-372-28-26,
251-11-372-28-26, Fax 251-11-372-28-89
251-11-372-28-89,, www
ww
www.comba
www.combanketh.com.
ww
ww.combanketh.
nketh.com
om..
9. The CBE reserves the right to accept or reject any or all bids.
www.ethiopianreporter.com
űƻĈĘț ƯõŹèŹƲ ſŦĒŊĈžĚŦ
űƻĈĘțƯõŹèŹƲſŦĒŊĈžĚŦųŦŅĊũĈƴƤ
űƻĈĘțƯõŹèŹƲſŦĒŊĈžĚ
ſŦĒŊĈžĚŦųŦŅĊũĈƴƤ
ŦĒŊĈžĚŦ ųŦŅĊũĈƴƤ
ƯĝǦňĒêž
ƯĝǦň
Ēêž ƯøƥćƲĒêž
ƯøƥćƲ
Ēêž ȖĐĞ
Ğ ȋžĒĞ
ȋžĒĞ
Ē Ğ ųŊƵ ŐƴŤ ƑƹNjšŊ Ǖƹ
ųŊƵŐƴŤƑƹNjšŊǕ
ųŊƵŐƴŤƑƹNjšŊǕƹŤ
ƹŤ
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ36
(p\‡dA?
ĵűądž
ĵűądžűĞøƹűƸĒ
űądž űĞø
űĞøƹűƸ
ƹ űƸĒ
Ē
ƯƑƴŦ
ƯƑƴŦǡNj
Ŧ ǡNj
ƯäŢŊ øŚĵĈƓŤ ųſŧ÷ƲƓ ŊĒĒċŒȝ
ƻĊǐŋŒŤ ĂĈƗŒ ǓŦ åßæú ƯŅǎåǢ
ŤōƖƯòƤĶȍèǔŊõǩõĊȝƯƔǑǓĚĵŊ
ȈŅŤ õäŦȝ ƯõýąŅ êøŊ õĒȋȋŊȝ
ƯƑŦdžê õĵĈŹŊȝ ƯűŚǏĈƓŤ ƛåú űĝȋƓ
ŊĒĒċŒ õĒȋȋŊȝ ƯųŦĽĒŊõŦŊ øƶǓȝ
ƯčĺƛƓ õĺŊ öǓŋŒ õĺƢŊ ƑƟŅ
ŹƝƻǎņ ǑĊ ŶƲĒŅƔêŤōƖ ƯúŦǎŮ źšŋŒ
ŤōƖ ƴã åűǎĈŒŦ ÉƯƑƴŦ ǡNjÊ êŦåƖ
ƯúŦŒê űƸĒ Ȗçďȝ űƸĒ õĊãȝ űƹƸĒ
òǓǑŊçƟǑåŊƯ÷ǎĸáĢšƖ
ÉƯűądž űĞøƹÊ ƯúŦåƖ Ź ŶŤ Ź
ƛõňŊ ĵȊŊ ƯƑǢŊ űǎćņ èåŒĵŊ
ƯøŚĵĈƓŤųſŧ÷ƲƓƝƻǎŊƯòǓõýąŊ
Ư÷čǢȝƯƣǔŒŦõĺŊŤǓƺňƯ÷ƶšǓǏȝ
ƲåòǓžȍŅŊƝƻǎņŶŦƹƴĝǦêƯ÷ǤǤĆŊ
òǓǑŊ ŤōƖ Ŷšơã òǓǑŊȝ ƯȍŊí
ĺñĊòǑŒŦȝƯŦǓƻòǑŒŦȝƑƟŅƛƴšŊ
òǓǑŊ ŤōƖ òǓǑņ űċǒ Ư÷ƲčŬōƖ
ĸãĊƲŊ åßæú ƯŅǎåǡ šƖ ĵƟõŤŊ
ĝõĊ ŹűúĒŊŤ ŹĒƻĒŊ űĂĊ ƛõňŊ
ĵȊŊƯŅýĆõäŤōƖȝƑĢňƓƯøŚĵĈƓŤ
ųſŧ÷ƲƓ
ȖçďƗŒŦ
ƯøƲŦȁĸĊĞȝ
űǎćņ ƯȈąõŐōƖ ƛåú űĝȋƓŤ űŚǏĈƓ
ĒúúšŋŒ ǑĊ ƯøƴǤǤö ŤōƖ òǓǑņ
űǎćņ ĵòǓ ĺƠŚšŊ ĸåŒĵŊ ĂĊƛŊ
űáƹƓšŊŦƯ÷čĺźȝĵšȄŹȍåųſŧ÷ĢŮŊ
ŶƯŧąŒĵòǓǑņĸêŅǎåǺƯųſŧ÷õĊäŒ
ƯŅûæȝƟõŤƓƯòǓűĒŅĐčĻŒŦƲèżŅņȝ
æƛèƓšŊŦ/OREDOL0DWLRQƲèǎŤƟĶŤōƖ
ĸåȉŊ ŅƑčŢ ƛõňŊ űǎĈŒŦ ƯƑƴŦ
ǡŦ ŹűĞøƹƖ åøǤǤú ƯŅƑčŢ
ǦąŋŒ øƻąǗ Ưøƴňĵê áĢ šƖ űƸĒ
òǎ õŦǓĂŊȝ űƸĒ ƯƑŦdžê òǓȝ űƹƸĒ
ƯĹŅčĺ òǓȝ ƯųŦĽĒŊõŦŊ òǓȝ ƯƑĐŮ
źšŋŒ úƤǎĸ űƔNjȝ ƯĸŦž ĂĈ űƔNj
ƑƟŅ űƖǦňåŒ ƴã űƸĎŦ ƯƑƴŦ ǡNj
ĵűƸĎűĞøƹŶŦƶøĒĝõǦĵõäŢßåņú
ƴǡĸĵĠæƯŚĺąŅčĶåƖǦĵòǓǑņƖĒǦ
ŅĕȍŨê Ƒƴú òǏ ŚĺąŅčĶ ŶŦƸƲƻǓĵŊ
å÷ȈêǎƖ åƖǦ Ư÷ƑĒƷ õĊäŒ ĵƴƟņ
űżŊŌêƲúäŧòǓǑņúæƝŤōƖøåŊ
ŶŦƶøƴŐê ǓêǾ šƖ åűĺšŊ ƯƑŦdžê
òǏŦ 博Đȝ òǏ ƯƑǤƖ ƯƑŦdžê ȍŊò
ȖçďŹõȆƶĞĵȊŊĒåäšĵȖçďƖƴƟŊ
ƲêŅĠŪŤõĘĘêƑƴúõǩõĊƯ÷ȈêǏ
ƻŦǑǒƗŒõŧĈōƖűêĝąú
ŹŶšơã òǓǑŊ ĵŅåƯ ƶǓû ŹŚĺąŅčĶ
ƝƻǎŊŤ åƖǦ ǑĊ ƯøƴâƷ òǓǑŊ űæ
ĵõŦǓĂŊ ňúŧĸōƖ Ƒƶ øĘĘê ĂĈ
ƯǎĶŊ ƯŦǓƻ òǓȝ ƯƖĊĒ òǓȝ ƯƑŦdžê
ĂšĂĊƛŊòǓȝƯøĒąljòǓȝƯűĒŅƹƶĊ
Ăš ĂĊƛŊ òǓ ƑƟŅ ŹŶšơã ƖĒǦ
ƔŤ ƔŤƗŎ ŤōƖ Ŷšơã òǓǑŊ ĵßåŊ
õêź űĞøƹƖ ŶŦƸƲąNj űƻĊǎƖňê
ďdžúĊƯŅƑčŢŊòǓǑŊĵƻċƟõŦĢŮŊ
ƯŅýĆ űßŦ ŶƯŅȈǹö å÷ǎŪ øŚĵĈƓŤ
ųſŧ÷ƲƓǓŦŪšŋŒƯòǓõýąŊƯøƴäŢ
ŤōƖŶšơãƲąűĞøƹƗŒűƸĒƯäšƖŦ
øŚĵĈƓŤųſŧ÷ƲƓǓŦŪšŊƲȈĎňêƲå
òǓƯ÷õĆȝĵȖçďŤĵêøƻƯňčĆȝǓêǾ
õĺŊŤ Ǔƺň ƯøƴǡƯĢĸōƖ Ēå÷äŢ
Ʋå òǓ õŧĊŦ DZOHVVQHVV ƲĒŹŊèæ
űĒŹŊåƔêåúĐéŹŦǓƻòǓűŦȄĊƯŦǓƻ
øŚĵĈŊ ƯŅļƻŧ űƶąljdžŊ òǓ DZ
RQ 1ROLQ2 RPSDQLHV űåõŧĊ ƯŦǓƻ
ƻĊNjŋŒŦűýĈĊçƲĐêǦűåõŐæĵƯƛƖƷ
ƯčèŊŮŊŶƯƶąčĵŊšƖďĝǦêßåŅŬƖ
űĞøƹƖ ŶŦƸƲąNj ƲƶąǎƖ õƖǤŊ
ƲåĸōƖ űƹƸĒ òǓǑŊ ƲåõŧĈōƖ
"\d+
űƸĒ ƛõŊ ďõǤ űƸĒ ĂĈ øĝƻȝ
űƸĒ ŅĒȋ õƲƤȝ żåȈƖ Ņúċ ƯƑƶȊņŦ
øĒŅżŹê ƯŅåõƶ šƖ ĵƟõŤŊ õĝƲƯĊ
Ư÷åƑǡƖ ĝŢ ĐƴäŦ čƖ šƖ čůø
ßéú čů šƖȞ Ŷîƻú ßêǐƣ Ŷîƻ
ĵǓåčĺƶąljĺŐĐƴäŦĵõŦǓĂŊƶąljú
űƸĒíĐĺøĝƻƯŅåõƶšƖƯĵdžŊƛõņ
űƸĎŦƛõŊňĐķŅƶĊǔĒå÷ňĝƻĵdžņú
ĵƯđžŅĊõĂćƲĹņƯ÷ýĆŊúĂĈƗŒ
ĵűƸĒƴňĝƹæȞƴýĈæŹòǓöƲűŦȄĊ
ŹòǓǑĊŅƲƲƬšŊƲèōƖƯđžŅĊõĂćƲ
ĹŋŒ òǓ űƖǮƖȝ òǓ űĒȈǼ÷ƖŤ
òǓ ŅĊǗøƖú ĵơß ƛƖƻ űƸĒ ƝĢƻ
űƟǑNjŅƔêƑƴúƲƟǑljæŅĺëƴňčĸê
ĵơã Ǿîȍ ƯúŦõåŹŅƖ ƯòǓ űƖǮƖŦ
õýąňƓŤòǎõŦǓĂňƓǓƺňȝƟõŤŊ
ĵŅåƑǢ õǡŦ çĝĆ Ēå÷ǎĸōƖ òǓǑŊȝ
çƑǢ Ēå÷ǎĸōƖ űƹƸĒ űƔnjŒŤ ƶŦĻŒ
šƖ
Źèƴ ĵõǓķƲƖ ĵĊƝĒšŊ ƯŅǡĝúŦĵŊ
õǾíȍĢƷĐƓŘƴåĠêúƴãŦŢåøŦȁĸąĢ
ƲåõšƖĵõǾíȉŶŦƶŅĝõǡƖŶƖšň
ĵűądž êĺĒ űƸĒ ŶĈȊ Ư÷ƲŧĊ Ưåú
õǤȊƲƖ êĺĎŦ ƴĻǮĝƔêŤȞ õĝƶƷú
Ưĸč ƴäŤê ĵűądž űĞøƹ űƸĒ ƯƑƴŦ
ǡNj Ư÷ƲŧĊ ƯåúȞ ķƶąǓ ǓŦ űĞøƹƖ
ƴȈšƹêȝƯƑƴŦǡúƴȈĐêȞűĞøƹƖú
ƴǡȋêšǎĊǓŦűƸĎŦƯƑƴŦǡNjĵűƸĒ
űĞøƹ ƲŧąƔêȝ ßåņú ƴǡĸĵĠæ
ƴã ǾŦč íĐĺ ƯŅšĐŦĵŊŦ íĐĺ ĵűǓĸĶ
ŶŦƶ÷ǎêǾǹíȊƖƲúŤê
ĵơã ƛƖƻ űƸĒ ƯƑƴŦ ǡNj ƯúŦåƖ
űǎĈŒŦĵøŚĵĈƓŤĵųſŧ÷ƲƓƟĊȍŶƲĐƯŒ
ƲåŒƖŦåƖǦŤƝƻǎŊšƖĵűǎĈŒŦƲåƖ
Ưųſŧ÷ ƯƝƻǎŊ õǡŦ űáƤ Ưųſŧ÷
ĸåöƲƗŒŦ ĸƲĒøøú ƯåƖǢ õǎåǬ
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
ƲåõƖǤňōƖ šǎĊ šƖ ĵŅƑčŢ žêëŒ
ƯĹŅčĺ òǓǑņ ĐƴĘĘæ åƟõŤŊ ƯƻċƖ
ƲądžòǓŅȈǼ÷õäŢȝƯűžďƵŦøŚĵĈŊ
űƶąljdžŊ ĵŅĒȋȋĵŊ ƟõŦ ƯűžďƵŦ ǎĵƲ
òǓ 6WRF (FKDQ2H DZ òǓ űåõŧĆȝ
ƯøĒąlj òǓŤ ƯűĒŅƹƶĊ Ăš ĂĊƛŊ
òǓǑŊ ĵűǓĸĶ ßæŦú õĊäŒ űżŊŅƖ
űåõčƶĈōƖűåõŧĈōƖ ƯòǓ ƻǑȍ
Ư÷ȈêǏŊŦ űƹƸĒ øŚĵĈƓŤ ųſŧ÷ƲƓ
ĂĈƗŒ ŶŦƹƴȋǡŢ õ荞ê õäŤōƖ
űƴĝĊúĵơãǾîȍƯƑƴŦǡŤűĞøƹƖ
żêŅǤǤõĸōƖ ƯòǓ ƟĊȎŒ õżŹê
ƯƑŦdžêĂšĂĊƛŊòǓĵøĐƲšŊĵõƖčƻ
ĸåƻĊĘűżèŊĵŅåƴúòǓűƖǮƖĵűƸĎ
ƛõŊ ŶŦƸǤǤö Ư÷ýĈōƖŦ ĂĈƗŒ
ŶŦƸƲǡŤžĊ Ƒƴú ŶŦƸƲȋǦŦ ƯŅƑčš
úêŹňåøƻąǓƴûŹĈê
ƯűądžűĞøƹŅúĐéŊ
dž
ƹŅúĐéŊ
åŅšĐßĵŊšǦĺøĐƲƯ÷äšƖƯƑŦdžåŬ
õĢǬ Ăš ĂĊƛŊ òǓ šƖ ĵűǎĈŒŦ
ĵĂĈ èƴ ƲåƖ Ư ƛú ƯƑŦdžåŬ
õĢǬ Ăš ĂĊƛŊ òǓ ƯŅąĝĝƖ ƯƖǮ
űǎċŒ ƣǔŒ ĵĝƹ÷šŊ ĸƟǑƔōƖ ąğģŒ
èƴ ŅõĂĊŋ ĵųŊƵǶƲƖƲŦ ƯòǓ űĊĠğ
ſ÷ĚŦ űĸèŊ õäŢŦ åąğĢ òǏ ƖƴƴŊ
ĵ ƛú Ưĝąĵ Ǿîȍ ƲĒąƹê ĒňŦç
ƣƻ ȊĕĊ ŶŦƶǎåǺŊ ƯŶŦǓçƥŒ ŅȆƝŧ
Ź÷ňƴĸōƖ ƯŅĵǤǡĎ ƯȍŊò űĒŅƹƶĊ
òǔŒƖǮųŊƵǶƲŶŵűŶĒŹƻąĒ
ƴã šƖ Ư÷ĸê ƯƑŦdžê Ăš ĂĊƛŊ òǓ
űêšĵĈŊú åűßŢ ƯƑŦdžåŬ õĢǬ Ăš
ĂĊƛŊ òǓ ŅȆƝŧ ƲĐƶĆŊ ŶŦǓçƢƓƖ
ƯòǓúßĊčĊŐĊåĒøŇƖŤōƖĵĂš
ĂĊƛŊ òǏ èƴ čȊ ǦŤŊ ƲƶąǏŊ ĒňŦç
ƣƻȊĕĊŶŦƹæŊòǏƑƶſõŦëƖűǎċŒ
ĂĊƛŊ ƲƟšĵåȝ ƯſŦŇšŦňê ĂĊƛŊú
ƯŅƑčš ǎǾň ƲåƖŤ ƯøŦú űǎĊ ûƺê
ƲêŅŹŅå šƖ ƯĂĊƛŋŎ êưšŊ ĵžĊžĆ
ïƶŊƯŅŹĈżćƑǎŧŒƛĠĹòǓȝŅŹĐŤ
ǎǾ37
ǡĵĠƖ ŶŤ ƹŬƖ áĞŦ åøƖǤŊ ƲèōƖ
ŅĐŊȎ èƴ šƖ ĵơã ąǎƻ ƯĂš ĂĊƛŊ
òǑŒŦ åŅŹĈżć ƑǎŧŒ ŅĐŊȎ čȋ Ʋå
Ļň Ư÷čǦ HUVDU\ õĊäŒ Ư÷ĵƠĵŊ
ďäŦȝ űêȎ űêȎú ƹůŒ Ư÷ǡƴĞĵŊȝ
ƯǦƲġƖŦ űƻøĒ Ư÷ƑĒŢĵŊŤ žĊžĆŦ
Ư÷õĆĵŊŦ õĊäŒ Q3LVLWRULDO V\VWHP
ƲżŅŅšƖ
ĵòǓ ĂĊƛņ ĵŅåƲư ǐƣƲŊ ĵŅƶąǏ
ǦŤŋŒ ƯƑŦdžåŬ õĢǬ Ăš ĂĊƛŊ òǓ
žȍŅŊ ƲåĵŊ õäŢ ķąǑǎǦú ĐƴĘĘê
ŶĒżßŦ ĵĂĈ èƴ ƴǎŬê òǏŦ ƯøĘĘê
ĂĈĵȍŊò÷ţĒʼnĊŤĵȍŊòŤòǓĂĊƛŊ
úĊúĊ ųŦĒŇŊưŊ ĵŅåƲư ǐƣƲŊ Ņûžċ
ąğĢòǓŅƟǑNjŋĸåƻĊĘűżèŊƯŅƑƲưĵŊ
ķäŦú åƖǥŊ űêĵĠú ĵűßŢ ƑĢŊ
ƯąğĢ òǏŦ ƯøƟǑdžŊ ĂĈ åȍŊòŤ òǓ
ĂĊƛŊúĊúĊųŦĒŇŊưŊŅčǦŌê
ƯűĞøƹƖŦ
ƯűĞøƹƖ
Ŧ
õåƑǦ
õåƑǦ
Ư÷ƲĒǎƻƷ
Ư÷ƲĒǎƻƷ
ßťňƗŒ
Œ
ƯűĞøƹƖŦ õåƑǦ ĵĂš ĂĊƛŊ òǏ
øĐƲšŊ øĺĈĈŊ ŶŦĝǦê ƯƑŦdžê Ăš
ĂĊƛŊ òǏ ŅĘĚë ŶŦƶ űƸĒ õĝąȆ
ŶŦƹåĵŊűŹĈżćűƴƶåúƴãúĵõŦǓĂŊ
ňúŧĵŊ ĂĈƖ ĵŶŦĢĒĠđ èƴ Ʋå õäŢ
ĵğ űĒąNj šƖ äŧú ƯòǏ õƖǤŊ ĺƠ
ǦĢûŒ ƲæŊ ĵõäŢ ĵơã žȍê òǏŦ
åøĘĘêúžŦƲŊƯ÷äŢŊŦƯŅƑčŢšǦĻŒ
åøŦĐŊŶŦûžĊ
ƯõdžõćƲƖ úžŦƲŊ ĵĂĈ èƴ ƲåƖ
ƯƑŦdžåŬõĢǬĂšĂĊƛŊƲåĵŊžȍŅŊ
šƖ òǏ ŒǓĊ ŶŦƹåĵŊ ǎŤ ŹõƑǤņ
ĵĸåöƲƗŒƴõčŹĊĵŊšĵĊĵòǏèƴčȊ
ǦŤŊƲƶąǏŊĒňŦçȊĕĊòǏŦĵøĒõêŹŊ
ĸĐŅöŊ õǾíȍ ÔÔĵŶť ŶúšŊ òǏ ĵǤú
űǦǑķ űƴƶåú ƯòǓ õǾíȍ çĕȍŤōƖ
Ư÷ǎĸōƖŦ šǎċŒ ĵĂĊƛŊ űƔãƼ ƲêƲƟȝ
ĞŦȆêĵõäŢƯòǓűúǮƖŦƛèøåõǡģú
űƲĒŒêúȞÕÕĵ÷êĒåŒǓĆƴǎêǼæĵòǏ
èƴƯŅƶąǏƯŅåƲưǦŤŋŒòǏčȊžȍŅŊ
ƲåĵŊ õäŢŦ űĐƴŅƔê òǏ ƯŅĝąȁƖ
űǎćņ űáƹƓ ĢĊȁ õŦǓĂŊ ĵúŊŹŅêĵŊ
ƟõŦĵõäŢƯȍĊƻĹŋŒĂêǤŦĵȌƺĈæ
űƑĠĝĊ õýąŊ űêňƯú åúĐé űƖĈlj
Ư÷ê õƔĢĊ ĵűßŢ ƯõŦǓĂŊ űƑĠĝĊ
ƯåúȝƯȌƺĈêŤƯžêêƯĂššǎĊĂêǤŦŦ
åƴŋ űƲõåžŊú Źĝƹ÷ úĊõĈȝ
ŹõƲƤȝŹĺĊĵĈȝĵøą÷ƲĹŊĒåøģƯŊȝ
ĒåƔĒŊŤȝĒåžĒõĒøŊȝƴǓĸŮŤĢǤŊ
űƑĐčŦǑĊƯŅƲƲƠĺƠžȍŅŋŒåƟõŤŊ
ŅåƴŅƖ ƖƴƴŊ ŅƶĊǔĸōƔê ƯŶšơã
ŒǓċŒ űåõĒŅżŹê ȍŊòŦ øƟǓƯņŤ
ƯǓåčĻŒŦ õĺŊ õŦżņ űŹĈżć űƴƶåú
ĵéè ĵźê ƯƛĠĹ òǓ ƯøĒĝǤŊ űĢúŦ
ƯĝščƖ ĒåõäŢ ŅǎêȀê òǏ åŒǓċŎ
õĝąȍ Ư÷ąƷ ƯžĒȝ ƯǦȋŅŮšŊŤ ƯĢǤŊ
ƻĊƻĊ 3OHD "DU2DLQLQ2ȝ ƹŮšŊ ŶŦƶǎŤ
ŶŦƸňƴ Ēå÷ǡƯĢĵŊ ßťň .HLHZ
R 42PHQW űåøżŅņ ƯƑŦdžê ǏƹƵŒ
ĵȍǦšŊŶêĸŊŶŦƹƲǎŪȝƯŅȈǹöĒãŅŋŒ
ŶŦƹƴňąöúžŦƲŊäŨê
åòǏ õĘĘê ßåŅŬƖ úžŦƲŊ
ƯųŊƵǶƲ ȌƶĈèƓ ƺûžĈďƲƓ ćȐĺçž
òǎ õŦǓĒŊ õƖǤŊ šƖ ƯĂš ĂĊƛŊ
òǏ ďƑǤ Ưűǎćņ òǎ õŦǓĂŊ Ưņ
ƯŅĘĘåƖ òǎ õŦǓĂŊ ďäŦȝ ƴã òǎ
õŦǓĂŊ ƯƲƢōƖ ƯčĺƛƓ õĺŊ ƤĊƤċŒ
ŹűßŢ ǑĊ ďňƴ ĵğ űêšĵąú ƯűßŢ
òǎ õŦǓĂŊ űŦƻăĒŅŬƖ žȍê ĵčĺƛƓ
õĺŋŒŤ šȄšŋŒ ƯŅĕȈš ďäŦȝ ƛåú
űĝȍƯčĺƛƓõĺŊĒúúšŋŒƯűǎćņòǓ
űżê ŶŦƸäŢ ƯòǓ ƔĒŊŤ čǦŌê ĵơã
õýąŊ űǎĈŒŦ ƯǓåčĻŒŦ čĺƛƓ õĺŋŒ
Ư÷ƲĒŹĺĆƛåúűĝȍĒúúšŋŒŦƯȈąõŒ
ďäŦȝ Ăš ĂĊƛŊ òǏ ŶšơãŦ ƯǓåčĻŒ
õĺŋŒ ĵűǓĸĶ Ēå űåõǡĵĞ õĒøøŊ
űå ƯƑŦdžê Ăš ĂĊƛŊ òǏ ƯŅŹčĎ
čƗŒ ƯĝąĵĸōƖŦ øĒąlj ƯõõêŹŊŤ
ƯõǡƯĢ õĺŊȝ ƯŅǡĊǤć Ǔåčĺ ƯƔĒŊŤ
õĺŊȝ ĵĞǦǦĊ ƯƔå čƖ øĒąljƖ ňƴŋ
Ēå÷åĝĢĵŊßťňƑƟŅĵűǓĸĶűåøżŅņ
Ƒƴú ƻŦǑǒƗŎ ǓêǾ űåõäŤōƖ ĵòǎ
õŦǓĂņ ƯŅąǑǎǢ čĺƛƓ õĺŋŒŦ
åøĒŹĵĊ Ư÷ąƷ űêäšú Ēåơã ƯĂš
ĂĊƛŊ òǏ Ưòǎ õŦǓĂņŦ ƶąlj ĵŅüè
ßťň Ư÷ǡĺĢ ĸåõäŢ õĘĘæ űøĈǮ
ƯåƖú
éèƖúžŦƲŊåƑŦdžêĂšĂĊƛŊòǏ
õýąŊƯ÷äŢȖçďŤòǔŒõƖǤňōƖ
šƖűǎĈŒŦŹĢĊĺǐƣƑƸãƯƑŦdžêȍŊò
ȖçďƲƑǤŒďäŦȝƯȖçďƖƴƟŊŹąğĞ
åõąƹŊ ŶŦƶŐêźŊ ƯƑŦdžê Ăš ĂĊƛŊ
òǏŦ åõåƑǦ Ư÷ƲĒǎƻƻ šƖ ȖçďƖ
ĵƑŦdžêȍŊòƯȖçĒŦŤƯƛĠĹòǓŦƻĊĘ
Ư÷ŅšŊŦ ďäŦ ƯžĒȝ ƯǦȋŅŮšŊŤ ƯĢǤŊ
ƻĊƻĊŤ ƹŮšŊ ŶŦƶǎŤ Ư÷ňƴĵŊŦ ßťň
ǮúĊ űżŌê ƯƑŦdžê òǏú ĵĝƻûƖ
ƯƑŦdžåŬ õĢǬ òǓ ƲêŅõåŹņ űƹƸĒ
ƑŦdžëŒŦƑƴúƯŅżŅņķäŦúȝĵĵğßťň
ƲêŅƹčĎŊŦƲĘĘåĵõäŢĂšĂĊƛŊòǏ
ƯƑŦdžêƻĊǐŋŒŦŶŦƶƯĸãćƲōƖƯ÷ƹŪĵŊ
ƯúĊõĈŤ ƯžĒ ïƶŋŒŦ ƲżŅŅ ĸåõäŢ
çĒŅżŹêƴǎĸƔê
ĵéèĵźêƯĂšĂĊƛŊòǓĸãĊƴƯƲƠ
űƔnjŒ ƯõĵĊŹňōƖ šǎĊú ƯĂš ĂĊƛŊ
òǏűĒȈèǐšŊŦƲǡŤžąƔêĵơãąǎƻƯȁą
öĒŤ êư ƯĂš ĂĊƛŊŤ ƯøĒąlj òǓȝ
ƯúĒžċŒǦĵĠűƔNjŤƯȁąĚĺĊŅŮšŊűƔNj
ŅǡĠĚŤōƖƯĂšĂĊƛŊòǏĵõǾíȍ
RHõêžƯ÷ƑǤŹäšĵŅåƲưĻňƗŒ
ƲæŊŦƯĂšĂĊƛŊƶŦĻŒçƲżŊŊƯ÷ǎĸ
ďäŦȝ ĵƑŦdžê òǏú ŹŅżŅņŊ õýąňƓ
õĊäŒŤƤĊƤĊƑŦdžëŒűŦȄĊűȈǼǹöŦ
çƲĒŅżžêƴǎĸê
ƯűĞøƹƖ õåƑǦ ŅǓƹċŋŒ
ƯűĞøƹƖõåƑǦŅǓƹċŋŒ
ƯűĞøƹƖõåƑǦ
ŅǓƹċŋŒ
ĵűċǒ űĞøƹ ƯŅõčæ õåƑǦ
ŧċĸōƖ ƲêŅåƑǢ òǓǑŊ ĵűƸĒ õêž
èåõƖǤňōƖƯ÷ĝĊĶŅǓƹċœŒĵƔŤšŊ
ŅĦøƓ ĞĊǡŮšŊ ƴõĒèê ƯƑŦdžê Ăš
ĂĊƛŊòǏŦøĐƲűƻĊǎŦšǦĶŦåøĺĈĈŊ
ŶŦûžĊƯĂšĂĊƛŊòǏŶĒżßŦĐƴĘĘê
åƟǎƯĵŊƯ÷ĝĊĶúžŦƲŋŒƯŅåƲưŤōƖ
ƯĝƻûƖ ƯƑŦdžåŬ õĢǬ òǓ åõĘĘê
ďňčĺ džúċ ƯƑŦdžê Ăš ĂĊƛŊ òǏú
ŶŦƸĘĘê ňĒĻ ǦŤŋŒ ŅƶĊǎƔê ĸåƻĊĘ
űżèŊ ŅƑƲƴŅƔêȝ ąğģŒú ŅƟǑNjŅƔê
äŧú ĞĊǡŮšŊ ĵűƸĎ ƛõŊ Źéå ĵĝĊ
ƯƑŦdžê òǏ ŹƑǤĵŊ ŹűĂĊ ƛõňŊú
ĵŞèƯõƖǤņŅĒȋĢĊĺűƴõĒêúåơã
ĵúžŦƲŊšŊ Ư÷ǡĝĎŊŦ űŦƹŦƻ šǦĻŒ
ŶŤŦĐ
ŹĢĊĺ ǐƣ ƑƸã Ư÷ĝĊĵƖ úžŦƲŊ
ƯƑŦdžê ȍŊò Ȗçď ĵéåĵŊ ßťň ƯĂš
ĂĊƛŊòǏçƑǤűåõŐæšƖĵõýąņ
òǔŒ ŹõƖǤňōƖ ĵȊŊ ȖçďƗŒ
ŹŅĝą5 ƯòǏŦ űĢǤǬŤ ƴƟŊ Ư÷Ʋõèžņ
ĵõäŤōƖǡĠ÷ƴäŤêĵűǎĈŒŦƯƑǢŊ
www.ethiopianreporter.com
òǔŒßæǓŦƯȖçďõýąŊĒåõŧĈōƖ
ǦŤŊ ƴȈêǑê ƯƑŦdžê òǏ ĵơã ąǎƻ
ƯƑǤƖŹȖçďƖĵȊŊĵõäŢƯĂšĂĊƛŊ
òǏ ƲêƑǤĵŊŦ úžŦƲŊ ƯȖçď űåõŧĊ
õĝĵêƴōǓĈêƯȁąöĒŤűƔNjȝƯƑŦdžê
ȍŊòűĒŅƹƶĊƯȖçďõšĘĐƴŧĊõäŢŦ
õǎŦƟĺ ƴŐèê ĵéè ĵźê ƯƑŦdžê ȍŊò
űĒŅƹƶĊ ȖçďƖ ŶƯŅąĝĝ ǔŦ åǔŦ ĵčê
ƲåƯøĊĝĢĂĈķŹŤƑŦŧċȖçďƖŹƑǤ
ĵŞèŊŦĚƯøĒŅżŹêĂĈŅǩúċĵŊòǏ
åõƖǤŊĵŐåšĵĊéëŒúžŦƲŋŒĵĢĊĶ
żæŹ÷õåŹŅƖűżêƯúŦčøƖƴäŤê
ŹȖçďƖ ƴêĢ òǓ åøĊĝĢ ĂêǤŦ
ƯŅčǡƖ űżê ĞĊǡŮšŊ õèèŊ åòǏ
űåõƖǤŊúžŦƲŊõäŢŦõąƹŊƯŅĘåƖ
úžŦƲŊ ƴäŤê òǏŦ ƯøĊĝĢ ĂêǤŦ
űŦƺ ȍŊò ÷ţĒʼnĊ éè ǐƣ ƯȍŊòŤ
ƯòǓ ĂĊƛŊ úĊúĊ ųŦĒŇŊưŊ éè ǐƣ
ƶǓûßåņúŶƯŅȈĈąĞďýĆõģƯňōƖ
ƴňƑĐê Ŷšơã űżèŊ ƯƯĈĐōƖ ſ÷ʼn
ĵøƔĝĊȝ ĵƯĈĐōƖ õĒõĊ ąğĢ ƲƟǑ
ķäŦúåƖǥŊƯĵĠĂĈűêňƯúƯéëŎ
òǔŒŦ ƯøĊĝĢ ĂĈ èƴ ŅõĐĐƴ ŒǓĊ
ƯŅŹčŅ ķäŦúȝ òǔŎŦ ƯøĊĝĢ ĂĈƗŒ
ĵűǓĸĶ Ǔĺ ďõņ ňƴŌê åĂš ĂĊƛŊ
òǏúŘèȊšņŦƯƑčƶűżêĵğƯčƖŘƴê
õƻĻȝƯǎŦƟĺŤƯĞĐĞĒűĢĊĻņŦűĒŅżžë
òǏ ŶŦƸąĝĢ żêýĈ ƯòǏ õƖǬ Ɲƻù
ƴĈƟøê
ĵéè ĵźê ƯĢŦNjŊ űåõŧĊ åĂš
ĂĊƛŊòǏõƟǓƯŊúžŦƲŊõäŢŦƯąğĢ
òǏňćżƓűżâƻƲĐƲêĵȍŊò÷ţĒʼnĊŤ
ĵųŦĒŇŊưņ õżŹê ƲåƖ ǓŦŪšŊ ĵűǓĸĶ
űåõĝŤdžņ ĵƯǐƣƖ òǏ ĵąğĢ ŶŦƸĝĊ
űƻĊǔňê ƴãŦ ŒǓĊ åõĢąȍ ŅĦøņ
ĵĢŦNjŊżêŅŦĝĐĝĎƑƴúßåņŦŅĦøŊ
Ư÷ģǤǡąƖűżêǡŦŹĊƲåõõĊƲżêčǡ
ƯòǏŦ õƖǤŊ ĵĢĊĶ åøƯŊ űŦňƶêú
ƴã ƯøĊĝĢ ĂĈ ĵĈĎ Źĸƻ ĂĈ ĵõäŢ
ĸåöƲƗŎ Ưöæ ǐƣ ĂĈōƖ çƲƶĊǏŊ
Ư÷ǎĸ ďäŦȝ ąƟú Ʋå ƯĂĈ êúƻ
ķŧĈōƖƶǓûűżâƷƴĝêèōƔê
ĵűßŢ ƑĢŊ ƯȍŊòŤ ƯòǓ ĂĊƛŊ
úĊúĊųŦĒŇŊưŊąğĞŦűƟǑNjŋƖƴƴŊ
ƲƶąǎķäŦúȝűßŦúåõƖǤŊƯ÷ŒêĵŊ
ƶąljèƴƯƶąčűƴõĒêúąğĢòǏõšĘ
Ư÷ƲƶĊǑōƖǦŤŋŒõåƔƑǦȝƯąğĢòǏ
ƻŦǑǒƗŒ õĺƢŊȝ ƯǦĈņ ßťň ƑƟŅ
űßŦú òǏ űƸĒ äŧ ŶŦƹƴƑǤ ŶŦĢȋŊ
õäŤōƖűêĝąú
űĞøƹƖ ŹƑƴŦ ǡ ŶŦƸǤ
űĞøƹƖŹƑƴŦǡŶŦƸǤǤú
űĞøƹƖŹƑƴŦ
ŶŦƸǤǤú
Ǥú
Źèƴ ƯƑŦdžê Ăš ĂĊƛŊ òǏŦ
åøĐƲšŊ ŅõåŹŊŦ ŶŦLj éëŒú õĘĘê
Ư÷ǎĸōƖȝ ŹƟõŤōƖ ǑĊ Ŷźê çčȉ
Ư÷ǎĶ òǓǑŊ űæ ƯŦǓƻ òǏ éè øĐƲ
šƖƯŦǓƻòǏƯøĘĘêĂĈŶŦƶƑŦdžê
Ăš ĂĊƛŊ òǏ ßæ åąNjú ǐƣ ĵõąĝĢ
ǓŦ ŶĒżßŦ åõƖǤŊ Ʋêňƶå òǓ šƖ
òǏ žȍŅŊ ŶŦƹåĵŊ ňúŧ ŶŦƸƟúŦȝ
åűƸēŎƯųſŧ÷ƲƓåƖǧŒƯŅõōŶŦƸäŦ
ĵõĘĘêèƴķäŦúõƖǤņĵűƸĎƛõŊ
żêňĝƶ åŦǓƷ øŚĵąčĺ õêżú ƣŤ
űƴäŦú
õĘĘêƲåĸōƖòǓǑŊŹŅĘĘæåűǎćņ
øŚĵĈƓŤųſŧ÷ƲƓƝƻǎŊŶŦƶdžĊĸűǦŦŊ
ŤōƖ ƯƑƴŦ ǡNj Ʋå űĞøƹƖ ãêƖŤ
ŶŦƶøƴŧąƖ Ɲƻǎņú ƲåòǏ õýąŊ
űƴŧąƖú űǎĈŒŦ òǓǑŊ ķŧĆƔŊú
ƯŅƑčŢŊƟõŢŦƲêƔűßŦèåƖƯųſŧ÷
åƖǦ õýąŊ ƯøƴäŢ ŤōƖ òǓǑņ
ĸêŅĘĘæĵŊßťňƑƴúõƖǤŊƲåĸōƖ
űƹƸĒ òǓǑŊ ĵòǓ ĂĊƛņ ŶŦƸĝą5
żêŅƶąǎƯűǎćņŦƟĊȈĺƠêøŊŦøƶŤĝȉ
űƴĝĊú ƴã ƶǓû ƲądžƖ űĞøƹ űƸĎŦ
ƯƑƴŦǡNjŶŦƶ÷ƲȈčƖøåŊšƖòǓǑņ
Źűǎćņ ƝƻǎŊ ǑĊ ŅǤǦõƖ ŶŦƸâƷ
ĸåƻĊĘ űżèŊ ƯĈĐōƖŦ ŘèȊšŊ ŹŅƑǢ
űĞøƹƖŹƑƴŦǡǑĊŶŦƸǤǤúĵűƸĎ
ƛõŊƝĢƻŅƴƥçȈǹúƴŒèêòǓǑņŦ
ƯøƖǤŊƔŤŘèȊšŊƯòƤĺŅƑżƵŒúžĊ
ĹŊ ŶŦƶõäŢ õǡŦ åǏƹư ƯŅåƯ ŊźąŊ
ĵõĒǡŊ űĒȈǼ÷Ɩ űżêŤ Ư÷õåŹŅƖ
ŅĦúòǏŦĵøĊĝĢąǎƻƯ÷ýĈƖŦĂĈ
çģǤǡĊȝ çõĈŤ õõĊƲ çčǦ ƴǎĸê
ƴã ƯȖåŇż ĞĊǡŮšŊ ĵŅǓĸĊ żêňƯ ǓŦ
ƟõŤŊ ĵŅåƑǢ õǡŦ ƯűądžƖ űĞøƹ
űƸĒ ƯƑƴŦ ǡNj ŶƯƲƟ ƴĝǦèê ĵĝǤƵŎ
ƛõňŊú ƯßåņŦ õǤǤú èŦõčžĊ
ŶŦŒèåŦ
XZ«Nà€ÇƒO–f“(†Z"e#
a­k(²FWTZ]~zOï01ðñ4.ëï:63ò/
94: "fÀW‹jT‚‚
;<=>[email protected]>>
RST€B
"\d+
ǎǾ38
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA
INVITATION FOR BID
1. National Bank of Ethiopia invites eligible bidders for the supply of:
'!Z!
01
"%
0
room
3&4
J=Z!
ZJH,Z6J,`,@;,[email protected],K7
=0
HW(/
%
`)
=N%
HW'
H/'
N
6',Y/6
W
(
(
%
''!6
("!
& N%
HW '
H/' ( (0 (x
0(6',Y/6)
N%
(!
'!6/Z4J6d=/Z
2. J(%
00
%
% W
Z
J* H
Z) 0%( "66/ %
%0H
[email protected]@[email protected]@%
%
[email protected]@[email protected]@^@@@@K
% ZJH Z) J%(1 "%00
Q %( % J `(
1 !6!1 6',Y/6 (x
(
(0%1
1
1%
%
00()
0
!$
1(
)))!!(! 6%
1 6',Y/6 % + "',1
"',6",$HH''!
$^[email protected]@[email protected]+;@[email protected]+@@@;+;@!!
;!
J
)
[email protected]@<H!6!1&W
'
Z%01&W
Y&(
!
4.
J%
000%
?f
&
J
6/J*%
!
5.
J 0 %0
JW % ,0
"
[email protected]@[email protected]@!
0
!
<!
J(0
0,
)
)
1
0
1
"
[email protected]@+;@!
0
!
O!
$%
?
<0%
%
rejection.
8.
'
(0 0 0
%
%
1&!Z!{?7KKK77?[?^<!{?7KKK7KO7?88
[!
&J*
(
0!
Z&'/ZJZd/$H&X'/'
ƯŹčąƖäèŦƻżĊŘƯŅƯǓêøãĵĊ
ƯŦĺąŊƔǑǓúŊĂĈǩąň
''!6&H/=4/$"H=Y'6HZ//"
A. SERVICES
1. &
"
2. ("
;! /HN%
=
4. (Q
1
1
(11
%1%1
5. 0*1010(1
101'10%"
<! X
6$
O! "%
"
8. /6("
[! /J%(
1=
1
1
6%
&
"
10. &(
11. Customs Clearing Agents
12. Y=
K;! Y=
""1Z=$"='%x%1 6%10%16
0%
14. J%(("%
15. (%
%'(
HN%
'
6(
J!//"
ƯŅǎǤǡöŶŤƲêŅǎǤǡöõŻŧŒȝøĚŧŒõåƔƑǬƝĠƗŒ
K!"
/"%
?!/HN%
$%
%
;!
Y"
8!
Y&J
5. Motor Vehicle Spare Parts
<!'&HN%
6
(1
1
O!(%
%HN%
((HN%
^!(%
%"%"1
x1%
[!
[email protected]!6(HN%
%01&
KK!X%%(
6SDUHSDUWVŶŤêưêưƝĠƗŒŦǓúŊƔǑVVHW&DODWLRQ
'''!H''J'&4
ĵĸåöƲĵøčĈŊöƲƖŶŤƯĂĈȈĠƷƲèōƖƯ÷ƲĝĊĶŊŦ
&
0
(0
1
0"&
%0
)(
%
!
ƯŹčąƖ äèŦƻ żĊ ŘƯŅƯǓê øãĵĊ ĵûnj ŹŅø Ư÷ǎũƖŦ
ƯõŻŤõǎǤǡ÷ƲȋĺćżȝĵȋĺćżƖǓķƖĒǦƲæŊŦŦĺąŋŒȝ
ƯűǎêǓëŊƔǑűƑƹƻċøčĈŊƴȈêǑêțț
ĒåơãöƲƖŶŤȍĠƷƲèŒßøĒąljŒßŦĵõƲƤõĒŹąú
ĝŦƛúŹǨņčƛŊûnjŹŅøĵ÷ǎũƖƯȋĺćżƖ
ĢǦĊ Ǔķ ĵõǎũŊȝ ǓúŊ ƔǑ Ư÷ƑǤåŊŦ ŦĺąŊ ĵøƯŊ
ŶĒŹõĒŹąúĝŦƛúŹĝŢțčƛŊƻąĒƶǓû
ƯõĂćƲƔǑŒßŦĵňĕǎŵŦĽëȕĵøãĵĆǾĹŊĈĒäʼnêŬ
ȎĢŶŦƻňĝĊĶƴǑĺƢêțț
ƻĊNjņƯŅĘåõŦǎƻżǎũĵǩąňƖűƴǎƶƻúțț
ĒêžĞǦĊț
ƯŹčąƖäèŦƻżĊŘƯŅƯǓêøãĵĊ
ŦĺąŊǡĸğ
;<=>[email protected]>>
1. (W
0
2. )
0%
W0
H
%
! 6 1 1
W%0
;! 6(
,)0%
4. &W=(
'Y&10
5. /%
*
*
,(
'Y!"J'""'/Z/$H=H""'/Z/$'Z&H=H"&
/ZH(
%0H/'%(
%
0
)
H(! & %0 %
0 "
0;@
[email protected]+K7H&H
&
)(!
6',Y/61%
((1=1
J%(18
$
{?7KKK<<[email protected]<^7,@[KKO<;8[8,@[[email protected]<[O
Or
Email to: %
z
!(
H%
00)
(
(x
)%*
!
* !!
6',Y/6
(
%
H/'!
6',Y
6',Y/6
,Y/6
(
%
Y
(
%
H/'
H/'!!
00
+
00
0
++
H+ 0
z
!(,%z
H+0
z
H+0
z
!(,%z
!(
!(,%z
!
!(
(
&+{[email protected]<<[email protected]<^7,@[KKO<;8[
&
&+{[email protected]<<[email protected]<^7,@[KKO<;8[8,@[[email protected]<[O
+ {?7K @ KK <<[email protected]<^7,@[KKO<;8[8,@[[email protected]<
8,@[[email protected]<[
[O
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ 39
ŅĒȍ
Ņ
ŅĒȍĚ
ĒȍĚŶ
ŶŤ ǎĺĊ
ŶŤ
ǎĺĊĚ
ǎ
ĺĊĚ
ĒååűǎĈŒŦƝƻǎŊŤ
Ēå
åűǎĈŒŦ ƝƻǎŊŤ
ƝƻǎŊŤ
čèú ĺèŒß
čèúĺèŒß
ß
ǎǎǡ
ǎǡõŮ
ǡ
ǡõ
ǡõŮ
õŮ
õŮ
űƸĎƛõŊçǎĸƯĝŤŊƝƻùďĝĆŊŹƛõŊĵèƴƯýȈĈŒŦšƔćŶŦƶšĵĆƯ÷šǎĊèōƖűŦƸŊűƢƖŦŊ
ŹơãƛåúĵûŊŅåưŦŶ6ãĵǏêŊŦǓƻƯ÷ŅƹƶĆŶŤŊĵűŦƸŊǡĸĺžȍêƯĝĵéĹŊƖĒǦšƔćƯšĵĆ
ďäŦȝêNjƯèōƖúĵűåȍǎƶúçǡƴĠōƖƯ÷õǤÔÔƟõƻÕÕŶŦƶäšƯ÷šǎĊåŊűŦƻčƖĺŐżêäšĵĒŅĝĊȝ
ƴƉšƖƯ÷ĸêƟõƻúƯèōƖúĵűǡĠèƴĺŐōƖŦŧąƖšƖåƟåƛåöƲĕåĶŊƟõƻűêĸĺōŬúĒŻŦ
ƯűżĸķƖ čƗŒ ŅčĸĒĵŦ ƯĝĺĊ Ăš ĂĊƛņŦ åøĒȈǹú ƑƸƲ ƑƸã ĒŦê űúĒŊ Ʋãê čƗŒ ŅõĊǡŦ
ƲèōƖŦŦĺąŊŶŦƻŤĒŹĺĊŅƑčšĵơãúõýąŊűĒŹĉŤōƖŦűĒǎŦƟŦßæúšǎĊĵƑǏõýąŊŹŅȈǹõĵŞè
ƑƶĝĺĊĒŦŦĝĐĝĒȝĵčĺĐķšŊƯõąǦŤōƖűƢƖŦŊĹņŦģåȉŊŹƶNjǡĸğúõƶĶåŊƯűƢƖŦŌŦĝĺĊ
ȈǾõŦåăĒŊĝŤŊƻŦƂŦƖĒǦĺŦŹĊúúȝÔÔƟõƻÕÕŅĺëƯ÷ňƑĝƖŦčƖǓŦøǓũŊűêŐêŦúšĵĊƯŊ
ŶŦƶ÷ŧĊűƴňƑĢú
ƲúäŧűúĒňŒŦƯſ÷ʼnűĸèŊĵĆŦűĒŹȍŅŦƯűƢƖŦŌŦŦĺąŊűƶĈNjŅŦåøĐƑĢĂĈdžõĊŦĵõdžõćƲ
åƛõňŊƴŅŪĵŊƯšĵąƖŦƯĚĻűêǑåøƖǤŊȍĈŦĒŤšĐåøõŦƯ÷ƲƹǓŊšǎĊǎǡõŦĵȍĈŤŹĂĆ
ĵŅšǡȈƖűċǒĺĊƻêĺĒõżŹêŹƹĊŶĒŹƹĊǎŦƟĺŶŦƶĸãĊƢȍĢǡêŅǔƤǏƦêõĉŊèƴǑķűŦǦȈŦ
ǎŦƟĶŦèưèƴõêžõêžŶƲĒƲƤŦűĒĝõǦŦŶNjĵŶNjĵŅƶąǎģǡĈĺĊŅǎũǏƻűêŦĵǏêŊŦǓƻ
ŶƯŅģĈõƷƴŧĆƯšĵĆŶŤŊĵĝŦűŦƺƑƴúßåʼnģëƑƴúğǤŶƯĵæȝűŦdžňōƖŦűĒąƖƴãŦŦßæǎŦƟĺ
øŹøōňōƖǎąõŦűêǑōƖŦűƖǦŅŦéëŒŊĊŻúĊŻƝĠƗŒŦøƯŊdžõĊŦ
űßŦƶǓûƯĸčšǎĊǎǡõŦƯĵĊĵĉƝĠōƖŦĒŦŹȍŅƖǎŦƟĺȝƯĚċƝĠōƖďŹȈŊǎŦƟĺȝƯǦǦűǎêǓèōƖ
ďŹȈŊǎŦƟĺȝƯĒţąŹĻŊõĐķƲƖĒǦǎŦƟĺȝűŦƶŬƖǦǓèƴƯŅĝõǡƯƻċűšĒŅŬƯĺąŊĐǦŦƖĒǦ
ǎŦƟĺȝĺŐúŦűåȋŒßĹņƖĒǦƲåƝĠƖĒǦßæǎŦƟĺűåßæŦúĻňűĵǦąŦȈŊĕŦďģǡĊŅǩøć
ĺĊŅǎũ
ŶøøǓŦűŦƻúĝŦǔŤōƖŦűĐĊȈƖƯąĸšǎĊĵêŅƖűƲƖĞúƴêĞŦúǔąĹŊűŦƹŦƺŹ÷ƲǔĊĐōƖ
ƯŅĘåšǎĊűƴŅƖűƲƖĞúĵǤúűĐƟŢŮƝĠōƖŦĵöæȈŊĕŦǩĊčŦżĒŅżŹêŦĵŞèǤćƲèƴƯŅŦǡåǡæ
ĢëŒŦűƯŦűƖĊƶŦĒŦȈŊĚéèĺĊűǎũŦűƴŶøøøŦŶŦƶ÷ĵèƖƯøƴňƑĢåƛõňŊƯŅǡĈĝõ
ĵǡĢèèƖŹėòĺĊĵèƴǦåƖűêȈƔêűŦƻĝŦŶŦƂĐƴƶèōƖ
ÔÔƟõƻÕÕ Ư÷ĸåƖ čƖ ŶĒżßŦ ĺĢ űèåú ǔąĹņ ƶǓû úŦú ķäŦ ĒƂĊŤ ĶŤȝ öƤŤ ĺĊņżŦ ŶƯƲƟ
Ư÷ǡƴĠōƖĒåšĵąƑĈĘōƖŶĎõäŦűåĵŊĺëĒåƑčšŶƯŅǡĵĝšƖűŦƻĝŦĺĢďêŹûňōƖƴêĢ
ŊŅƖåŊƲåȉŊƻŦǎŅŬÞĺŊŶŦƶ÷ƲĒƶšǓǡƖűƴǡąǡĊúűŦƷƲŹøōƖŦéèƖõĺèņƯŅåõƶĵäšĸŊ
ƛåúƖĒǦȝĵƑŦƻøøœŒŤĵŶãŊøøœŒõżŹêĵƖĊĒúžŦƲŊĵƯĻňƖƯ÷ȈǡąƖŦǧĊšŊèƯƴƉèƴƶŦĢ
ƴŒèêĵƯȍĊƻĹņƑĈěŒƯŢƢƣƑąĝŊÔÔȎĊNjƻÕÕŶƲýĆďżčĎĺƠǐƣĒèƯßȝüŒĵòƴƑŊŶƲåèƴňŒ
ƑĊƼǦëŊƲåȈÞĺŊĦ÷ƗŒŦŶŦƹƴäŢďƲƶĊǑōƖƯøƯŊƝƻêķŧąƖŧċŶŦƺŊƴäŦšĵĊŶèåß
ƯűƢƖŦŌŦƑĈĚŶƯǡĵĢŦĸåŦĵŊƑĢŊŹƛõňŊĵȊŊƯŅŹčŅűŦƻǎǡõŮŊƤűåŮƻċȒƲĐĕƔäĒʼnê
ƖĒǦ ĒŧĊ űŦƻ čƖ šĵĊ ƴã ŶŦǓçƤ űǎĊ øĒŅĊĎŦ ýĊŋ åĵĊżň ƛõňŊ ĵõŦǓĂŊŤ ĵŅåƲư ƯƖǮ
ƻĊNjŋŒƖĒǦƲǎåǎåčƖåúŦäĒʼnêƖĒǦŶŦƶ÷ŧĊƴŹšžšŮšĵĊŶťŤõčëőĹŊűǦŅŦšƖŶơƲ
ƯúŦŧąƖƴãčƖǓŦĵƟõŢŹȍŅŬŅŹȋƴƯšĵąŹõäŢúĵèƴƯĈĎűċǒõŻŤšĵąƖƯ÷ƲĐƤšƖǓŦ
úǓĺƯ÷ĵèƖĵǤúĊżĚƯŅĸåĻňšƖĞĊĎŦĘƴŤƹĻűšĒŅŬĘƴĹŊǎĺŋƴĵèêúĐƖŦƶǓûĵűŦƻĺĊ
ŹáúĐĐŦŇúĚċĵĠćƲƴĵèêŹơƲƖǫòƴƑŊƯåƖúĵŶǓĆȒƲĐŦŶƲżååķĈŶŦƂǡǦŋűƲƖĢú
ŽžúĵêŋűƲƖĢúŅģĈúƼŧċƻŦǎŊĐƴňčĺƴňõøê
äĒʼnæƖĒǦšƔćƯšĵĆŊèêĢčƗŒŦűĒǡĊŋűŦƻčƖƟŦƻŶŦƸƶƖæåŊƲĒƶĊǑêÔÔƑŦƻùÕÕƯ÷åƖ
Ʋ Ư÷ƲƖĝƖ čƖ ƴõǤê ƯøƴňƑĝƖ čƖ ĵõêžú äš ĵǓĺĊú űƴõĒåƖú ĵĠ ĸƝƻ õäŢ ĵƶŦĺ
ƲĒňƖĠê åĒèĐ õǡǦŤ ĝåê Ʋæ úǓĻŒ ŶƲõǤ ķûžąƖ čƖƯƖ õĺèŊ űêŐåú äĒȒňê êƖčƻã
ďåƖǎŦƟĺøƖǤŊĒèêȈåǎŶŦķűåûŊűƴĝĊúŤûŅƴãÔÔƑŦƻúÕÕƯŅĸåčƖĝĺĆŦżĒȈǹõĵŞè
ƯčƖƯƖŦžȍêŹȍŋčšƼŒŦďĵąĺĊĸŦžƖĒǦƯŅŹøōĵõŋėƗŒƯ÷ģǡĊǎŦƟĺøǓũņŦčøŦǐƣĐƲǡȋ
ȍĊƻĹŊűĐƖnjƑąčĹŊƖĒǦƲǎũƖŦǎŦƟĺŤõŻŤúƑčƶƯäĒʼnæŦžȍêåűŦƻƯǎƢƟõƷĵĒǧňčǡ
ƲƑĈĚƢĉŶťšŮƲåÞĺňúšƖĵűŦƺŹƣċƑƶ÷çƯšĊšŊƯ÷ĝƴąƖŦƝƻêƲǎũÞĺňúűŦƹŦƺ
êȋňŒŦŤƖǤƖąƹŒŦŶŬŦżêǡĝõŦƯòƴƑŊŊĊǏöǓĈƲǑĸêõdžõćƲåĈĒĵŞèåéëŒĺŦŧĊĒ"
ǡķĶčåûŦŹȁíƴĵňŒúŦúűƸĒšǎĊŶŦƶéåďǎêǾƯõŹąŦȝêȋňŒŦŦĵõƶčŊŶŦƻŤżžĒšĵąĵơãŒ
ŘèȊƛåúúŦűģĈõƶŦ"
ĐöŵêŅȈćȝŹűƸĎǎĵƲ
ųŊƵǶƲĵƯƛõņųſŧ÷ƔűõĊğĵ÷ĸêƖǥŊ
ƯøƶǗ úžŦƲŊ ĵŶŦĢêȍŤ ĵƑĉ űƴƶåú ƣǕŒƔ
ĵŹȈæŊ õĈĊ õĒƔƝŊšŊȝ ĸȈåĎŊ šǮ èĸōƖŤ
éŊŅĝŦĵõêȋňōƖŶŦLjűù濍űƖċȓƑƴú
ƯŵĒƲűǎċŒűßŦƯƶąĎĵŊƯƝƻǎŊƶąljèƴƯŅǎŪŊ
ŊƖêƼŐōƖ ŅǓŅƖ ĒåýĆȝ űĒȈèǐƖŦ õĒƔƝŊ
ĒåŹȈæ šƖ ĵűǎĊ ĝêƻ Ưåú ĝêƶŬ ĸƴǡȋú
ĢæßæúƲƶǏűǎċŒűßŦèæĵŊƶąljåõƻąĒ
ųŊƵǶƲ ŶƯŹȈåŒ ƲåŒƖŦ õĒƔƝŊšŊ ŹȍåƔê
ųŊƵǶƲ ŶƯŹȈåŒƖ ƲåƖŦ õĒƔƝŊšŊ ǓŦ ƯǓƻ
õžȈêűƴǡĵĢĸŊúšĵĊúžŦƲņúżƶǏŊűǎċŒ
ŊúãĊŊõƖčƻøåŊåƖƻĝŊƯƹąǑōƖŦúŒǓĊ
åƴŋ ĵõƖčƻ ĵňƹǐšŌ Ư÷ƲǑǦüŊŦ ŒǓċŒ
øĒƑǎƻ øåŊŦú ƴǩúĈê ƟõŢ ƯǓëĸèƴƣĚŦ
ŅȆƝŧȝƯĚĺĊŅŮšŊűƶǑȝƯȖåŇżųſŧ÷úãƔĊ
ŶƯƟĝǡ ƲåĵŊ ĵõäŢȞ ųŊƵǶƲ ŶŦƸã ƲæŊŦ
ŅǓƹċŋŒ ŅĦĞø ŹǓĺĊŤ õĊ Ƒƶ ųŦƷĒŊć õĊ
ųſŧ÷ĵøúĈŊèƴŊǎŬåŒ
ƯĒêžȝ ƯõĺĈŊŤ ƯƖŘ êøŊ ĂĈƗŒú
ķäŦ ƝƻǎŊ ŶŦƹèōƖ űé Ư÷ĸê űƴƶåú šǎĊ
ǓŦ úĊĊ ƲåŮ šǎĊ űå ŶťŦ ĺŐú űƴƶåú
ƯųŊƵǶƲ òƤĺ ŅøĊĈê ĺê åĈđ űêƔĕßú
ųŊƵʼnéſúÔÔĂĈŒŦŦŶĒžŦǩĊĒƻąĒĵŊƝǓĒŊ
ĒåǡĵĠŒßŦŶŤõčǓŤåŦȞÕÕĺëĐƴǩĊĒéèŒǓĊ
ŶƯŅƶĈąĵ ƴǎŬê űǡǎĹ äŧ ƯúƶƖêåŊŦ čƖ
ŶŦƂŦÔÔƯƶƑæèōƖŦƶŦĵŬűßŦøǓũŊűƴŒæúÕÕ
Ư÷åƖŦŦǓǓĊõĒøŊčêŒŋŬêűƸĒűĵĸŶŦƸã
ƯŅĵèĕȝžêëŒňƸƲŶŦƺŊçäŢšƖ"Ƒƶžȍå
űǎĊ ƶƖë ĹŅčĺȝ ƑƹNjȝ ĸêƶąĸŦ ĵĒêž øšǑǎĊ
çĝĊšƖƯ÷õĒåŮĵöŹĈĺƢŊƯûĸƴêĸŊćƲŒŦ
ŶƲåĝ ƴǡȋê ĵűǎĊ ŶƲåŦ øǓũŊ űƴŒæúȝ Ǧć
űƴĝĵêú ŶƯŅĸåĺŦ šƖ ƯŊ ŅàƼ šƖ Ēûň
Ư÷šǎąƖ"ĉƸƵŤʼnéĿƬŦĐƴĝĊĒêžƶƔƵŐōƖŦ
ďƲšǑǓĆĵťŊƗĊžŒǓĊõƶøõǦĒåŅōǎĆÔÔŶĒŇ
ŶƯŅŦĝĐĝĎ ƴûžĆÕÕ ƴèæ ĵûĸƴê ųŦŅĊťŊ
ďǡĝöúʼnéǎŦƟĺõĝøŊdžúČêƑƴƲĒĺèêȞ
ŶƲƶĊ ŶŦƶõĘĘê ŹšűżʼnƖ ŶƯŅŦǎƹǎƶ ƴǎŬê
űǎêǓëņ öæ ĵöæ ŅýĊŋ ŶĒŻǡŤĝĢ ĵƶĺƹĹ
ŶƯŅǼǼȍŦ ŶŦƶƻċƖ ŶŦûžąƖ ƴäŦ" Ƒƴ ýĊŋ
űêŅǎåǎêŦĵŊƑƴűêģõõíêĹŊŅōǎĊŦ
ƯõĺĈņǏƹƴåǏƻšƖƯŘƴêűĢĊĻŊĵõŧĆ
åƖǮ űǎĊ ŶƯĕǦŦ ŶŬ ǓŦ ƴƖ Ư÷ĵĈĵŊŤ
Ư÷ǡȋĵŊŦ čƛŊ ĐŤƖĢ ĵűǗǏê ĒùŊ ƖĒǦ
ŶŦǎŬåŦ ƑŦƼŒ ȁǏĊ ĹŊ âƶƖ ǓøĚ ȁǏĈōƖ
øĚŦŶŦƶǎĸĵŊȝđŋŒƯƖĵŊĐëŦâƶƖȁǏĈōƖ
ǓøŦ ŶŦƶŅŅſč õĺĈŊ ƯǡȋĸōƖȞ ĘƴŤ ĶŤ
ĹŋŒȝųŦŅĊťŊȝȎŋſȒĹŋŒȉĊŧĹŋŒƯŒǓĆ
ŅĦƹĚäšƖõĺĈŊǡȍŋšƖĵ÷êúžŦƲŊĂĈ
ŶƯŅĵèĕĸōƖšƖåŅŹĈưĵŊĹŊŤåĝǡĆŊýĈŅŬ
ĐƴýĆ ĵõžȈê ŻĐĈ õǓĸňōƖ Ư÷ƲøĊĈōƖŦ
ĹŊƴĞǡĈōƖ
ƯƖŘšǎĊúĒĊĢňšƖƯäšƖŹõĺĈŊŘƴê
űĢĊĻŊ ŒǓĊ ƯƖŘƖ ƯŅĘå Ư÷õĒåƖȝ ƖŘ
åßåŊŤ åăĒŊ ĝŤŊ çǡȋ Ēåäš õĸæ ďäŦȝ
ŹšűżʼnƖĵĒãŅŊŶŦƂĐƴõǤŹĐúŦŊĵèƴȁǦąǮ
øåņ ǓŦ ƯŅåõƶ šƖ ĵŅåƴ ĵƛõŊ ĵƛê ƑĢŊ
ƛƴšǦèűåĵŊƯčƖƯƑĉõšĘŶŦƶúŦűƶĈŒß
ŶŦƶúŦ ƔèŒß õäŢ ƯǓƻ šƖŤ ŶǓơűĺñĊ
ƴõĒǎŦƑƴúűêáúƷçèàøåņĝĊŋÔÔúŦűƹĊ
űåȝ úŢŦ Ɩë ƴĸèêÕÕ ŶƯŅĸĸêŦ šƖ ÔÔéçŊ
ňúùêĚĚŦŊĹŊêǎĸĺêȝõĺĈŊƯåúĚŦŊ
ĹņƶǓûĵǩåøŶŦƶêǎĸĵŊƯênjŎŶƹćšĵąĵŊ
ŶŦƹêąǓǡƖȈĊőŅƖźŊȞÕÕƴèæűŦƸŊƑƴƟċ
ÔÔňƸƲ űňǦĶŊú" ƴèæ éèƔ ǡƲğ åƛõê Ʋãê
ŶŦLjúžŦƲņŦűèǢŊúÔÔŶùʼnƖŘĒŹƯŊŅǎŮŋ"
ĐúŦŊ Ŷſ űåȈŦ ƖŘ ŹǡȋŒ ŹơƲ øƼ žȍå
ŹŅø űå Ņĺë ĒŦŊ ŹȍåŦ åúŤǎũƖ džćżŦ ƖŘȝ
ƠĊƲ ǦúǦú õŦǎƻ åßåŊ ăĒŊ ňžď Ņǩøć
ƑǫŤƻżöĸčŶŦƸãäšŦƲõǤšƖŦƖŘňƸƲ
ǏċċűŒŦŦ ŶŤĊĒĵŊ ƑƴĒ ĚŦŊ ĹŊ ŶŦǡĺĵŊ"ÕÕ
ĺåƖŅǡƲğƔďõêĎčúŐåßÔÔňƸƲƶƖèŒß
åƖŘ êøŊ øõêŹŊ šĵĈȞÕÕ ƴèæ ǗƶŬƔ ǡƲğȝ
ĹňōƖƯƖŘǓƻĺƲåĵ÷õĒêűšǑǎĊťŊƑĊź
õŒýĈŤšƖ"ŶťÊſƯǎąõŮõŦǓĂŊűĕĸćƗŒȝ
éĻŒŶƲåŹ÷ƶžúĵƯõĂćƲĹņŅčǓĒǎƖƲæŊŦȝ
ŹűĕĸćƗŒĵèƴòƤĶŤõŦǓĂŊèƴŒǓĊŶƯȈǡĆ
ƲæŊŦ ķģǤǡĊ" êøňƓ űĒŅĐčĺŤ űõåżŹŊ
ƲèōƖŦ ųŊƵǶƲƖƲŦŦ ŶƲĒõąĆ Ư÷ǎŪ ƯŅåƲư
ƯõŦǓĂŊűĒȈǼ÷ƗŒŤõćƗŒȝõŦǓĂŊŅáƻē
ķƲƶĊǓĸōƖűǎĊŊǡĝúšĵĊ
ǓƬ ƯŅȈǹõĵŊ õćƲ ǦĈŊ ƴǕƻåƖ
šĵĊȝ ƯĸåöƲ ŶǦąŊ šƖ ƑƟŅ ŶƯŅĸå úžŦƲŊ
Ư÷čǡƖ ĵõŦǓĂŊ šƖ ųŊƵ ʼnéſú ĵõĺĈŊ
Řƴêȝ ĵƖŘ êøŊ ƖĒǦ żæ űõĈĊ űżèŊȝ
ƯȖåŇż ŒǓĊ ŧČōƖȝ űõåżŹňōƖ ƯõŦǓĂŊŦ
ȖçďƯ÷ĠƑúŤŹȆŦȈůŒǕĈƯŅĝèĝæòƤĶŦŤ
õŦǓĂŊŦ ŶŦƸĠąŢȝ õŦǓĂŊ ĵűȈǼǹú ǏƻåŊ
ŶŦƸƑĝĒ ŶƲƶąǏ ĒèåõäŤōƖ øąǑǎǬ çŧąŦ
ƴǎĸêõŦǓĂŊŹúŦúšǎĊĵèƴøŅſĊƲêŐåĵŊ
Ƒƴú Źêž ĵèƴ ƯŅĕŹøōƖ ŒǓċŒ ƲĐúöŬê
ƯõýąŅ êøŊ űƖňċŒŦ Ư÷õĆŊ űżèŊ ŶƖŦ
ŹʼnžţžŤŹöƲŶǦąŊŒǓĊĵƟååéèƯȖåŇżŒǓĊ
ƯéåĸōƖŤōƖƯ÷åƖõňƯŊűåĵŊ
ĵŶšơãűƖňċŒƖĒǦòƤĶŦåŒǓĊŤåŶŦǓêŊ
ŶŦƸßú åŅǤĈ űǎêǓëŊ ŶǦąŊ ŒǓĊ ĵøǑåǦ
ŶŦƸøąĊŤĵõŦǓĂŊèƴĢƲùƴƥéèǐƣåĵĝê
ŅšĐĒŋ ŶŦƸƲúȆ ŶƲƶąǏ èåõäŤōƖ õŦǓĂŊ
øąǑǎǬƴŧąƖƴäŦ"
ßæúűõĈĊűżèŊßæúĸåöƲŶŦƸãšƖ
øåʼn ǓŦ űƴƶåú ƯűǎĊ ĺêǾǓŤȝ ƯòƤĺ čèúŤ
www.ethiopianreporter.com
õąǑǑŊȈêǕŶŦƶǓêŢċƖŒǓĊģǦċßťňƖ
ŶƲõõƖƯ÷ňǎêĒŦŊűå
űǎĊűƶǎŒȝŅõšƶǎŒŅĺëƛåúĵ÷åȍȍĵŊ
ǐƣȝĵĂĈǏƹƴĵõŻŤúäšĵŶǓĊƯúŦŦĝĐĝĒĵŊ
ĻňĐƴǡȋȝűǎĊčèúäŧĐåĵŹŅøõáêźĉƗŒŤ
ƑŦƥŒŅȈǦąƖĺŤêĵõŻŤďâƻǎƶêűêȎõáê
űĒȋêŊ èƴ ƲģąƖŦ ƖŘ ĵǕøƖ ŶƯŅąǩ űèȊ
űǓƹ÷ƖŦŶƲĵèĕåǡĺƹĊǕŤêĒŦņčƖǑĒŦņ
Ļň èƴ õąǎúŤ õǩĠǩĢ" Źơãú ŒǓĊ ĚĚŊ
ŹõŻŤǑĊĒŦņŅǑǩ"ąĒŦņŒǓĊ"ƯŹŅøƖ
űĒŅƹƶĊúŦŶƯýĈšƖķĸêƴƖűǎĊŶſŶƯŅǎšĸ
šƖ ƴĸèê űŦƹŦƼŎŦ űŦžƻú ŶƯŅǎšĸ šƖ
ĵŶĊǓǦǓŦõåǡȍõŦǎƻďýĈŹƖŘêøŊƝĢƻ
ǑŹʼnéſúƝĢƻǑƑƟŅŅƢúƶƖŤŅŤĵƖżêýĆĵŊ
úŦƴąĸêűŦƷƯýĈƖŦéèƖďƲȈĊĒĵŊȝűŦƷ
ďǡǓŦ éèƖ ďƲĵèĚ ŶƲƯŦ űŦdžňŒŦ ďĠǡê
ŧąŤê ĵơƲ èƴ ƯǦĈņ ǏƻåŊ űƴšǎĊú ĵűǎĊ
êøŊĒúƯǓêǦĢöŦĺŐŶƯŅŹŅåƢĉƯŅýĈƖŦ
ĵšǑňƖďƲȈĊĒďƲĵèĚŤŶŦƹåšĵąďƲƶĊǓȝűǎĊ
Ư÷åƑǦĵŊ ĺƠ ǎŦƟĺ ŶƯȈčĒ ŶŦƸß õŤ ďĝĊ
úŦƻŦšƖšǎĆƲĒĺèêŶšűùćżĵŶŦƸãƛƴšņ
ƖǤ Ɩąƻ űêȈƖ šƖ Ƣĉ ŹƶąĎŊ èƴ ƯƶąĎŊ
ňƸƲ ŶšĎ ƯŅǡĝöĵŊŦ õŦǎƻ õŹŅê ŶŦLj
ĒãŅňōƖŦ õƻǎú ƯåĺŦú ĵúŦ úžŦƲŊ šƖ
ŶŦƸã ƛƴšŊ ŒǓĊ Ư÷ŹčŅƖ" ƯĞǦǦĊ ĂĊƛŊ
ĸåõƟĊǑŊȝ åŅȈǼ÷šņú űĢú åøǤŊȝ ĵĸåöƲ
ŶǦąŊ šƖ Ƒƴ ĺë øƯŊ ƴǎĸê ŶŦƸã ƛƴšņŦ
ŒǓĊ åøĒĝąŊ űêƲú åõĝšĒ ĝƻûƖŢ ĺĞ
ƯčƖ Řƴê øýêǡŦ õȍŊñ šƖ żåĺŦ ŒǓĊ
åõƖǤŊŤ żåƖ Ŷźê åõŧĊ ƯõŦǓĂŊ ýĈŅŬ
Ư÷ŹȈåƖƶõƑƤĵğĒèêäšĵűĦĈǮǎķåøǓũŊ
ďĸêŶŦƶűãƲƔűĸĸêÔÔŶťżêŧĊźčĊƼűƴĺĝêÕÕ
ƛƴšŊ ŶƯäš šƖ ŒǓĆ Ŷơã èƴ ƯõŦǓĂŊ ŶNj
űǮĊ šƖ ĵõäŢú ĂĊƛņ èƴ űĒōƂƴ åƖǦ
øúǤŊűåĵŊ
ĵƛõŊõǎĸƶlj÷ţĒŊĊõĂćƲĹŋŒåƛõņ
ƯƝĢƻ űȈǼǹú Ǔúǎø ƴĝõǤæ úŦ ŅýĈ" úŦ
Ǖƶå" ĵøŦ šƖ ƯǕƶåƖ" Ư÷åƖ ǦƲġ õýąňƓ
šƖĵúŦõêžŅȈǹõƑƟŅƯ÷æŊõšĐňōƖú
ƯǓƻ šƖ ƛõŊ ƯųòűƺǓ ƯĂêǤŦ ƟõŦ
ĵƯõĊŘ ǓĺĆ ĺƠ ƝĢƻ ƑǦŋ ŅýĊŌê ƯơƲŢ
Ʋãêú ƖƻõŊ šĵĊ ŶŦƶǓå űĒŅĐčĺ ǏƻåŋŎ
ĵõƶǑǎøōƖúžŦƲŊűǎĊŦƑƶȊŊƯĵåǡçƲýåǦŦ
ƯšĵĆƝĢƼŒŦúűĒĝĊŅƖçäŦƴŒèê
úŦúƴßŦúŦǓŦƯõŦǎƻŤƯéëŒſŦĒŊĈžĚŦ
ĂĈƗŒȝƯƖŘêøŊȝƯõĺĈŊŤƯĒêžĂĈƗŒŦ
åõƟĊǑŊŶƯŅĸåƯ÷ƶĊčƖǦȋŊŹ÷ǎũƖƖǥŊ
űŐŶƯäšƴõĒåŬêõŦǓĂŊåơãǏƹƴŊźąŊ
űêčǡƖú ĸêêúȝ õĂćƲ ĹŋŒ ƝĢƼŐōƖŦ
ĵƤĊƤĊ ĵõåƔƑǦ ŅƑƲƴŅƖŤ ŅŤĺĵƖ żêýĆȝ
ĵƯȊŤōƖĵ÷ýĆŊĂĈŶƯŅŹčŅƲåƖƖƻõŊŤ
åűƶǑŶƯŅǑåǡƲåƖčƖŶƯŅĵĈŹŅšƖ
ʼné űƸĒ űĵĸ èƴ ÔÔŶĒžŦýĈŤ ŶĒžšǩĊĒ
ĒåňǎĐŒßŦ ŶŤõčǓŤåŦ ĺë ĵŅŤǎą øǓĒŊ
ĵžêëŒŶŦƂƯéåƛƴšŊƯťŊƑĊžõģĈąǦŒǓĊ
ŅŹĒŌê ƴâ ƯűŦƻ ĝŦ ŒǓĊ űƴƶåú űƸĒ űĵĸ
ŶŦƸã ƯäŢ éè Ļňø ŶŦƺŊ çōǎĊ ŶŦƶ÷Œê
űĒĶŊ ƯűǎĊ êøŊŦ Ư÷ƲȋǦŦ õŦǓĂŊ ķƶǎȍ
ǡĸĺšŊ űƴƶåú ĵűǎćņ ĵõŦǓĂŊ õƔĢĊ
ƖĒǦäšƖŹõŦǓĂŊõƔĢĊƖǮĵäŢŘƴëŒ
ŶƯŅõĆŤŶƯňǎƠòƤĶŦåúĉŊƯ÷ƹĊǏŦĵűȋǤŮ
ŅáƻēĵøƻąǓøȆƹŊűåĵŊŶšĎƯűǎĊêøŊǏƥ
ŶžëŒ ŤōƖŤ åŶšơã ƻĊƻĊ űƲĒȈêǓú żêäš
ĝƻûƯøĒŅøĊŤűõåżŹŋŒŦƯøšǾĂĈƴýĈ
éèƖ ȁą čèú ŘƴëŒ ĵčèøƓ ŊǓê ïƶŊ
ŅǡĠ÷ĒèƴƶæȝčèøƓßťňŦƯ÷ƲĵèŊĵčèö
ǐƣ úĚǓ õĚǎƖ šƖ ŶŦdžĈōƖ űƴƑǤèōƖúŤ
čèúŦ űĵžąƖ ƴǡèæ ŶšĎ ĵĸãćƲōƖ Źčèú
õǡĝúŦűƴƑƷúǓŦčèúƯčȈšǐƣúŎßťňŦ
ƴǡĝøæ ǐƣ űǓŮŅƖ ƖĒǦ åƖĒǦ ŶƯŅŦĝĐĝĎ
ƶĸƲƶĸæǓŦĺƠúűêŅĐżèōƖú
űǎćŌčèúŹõäŨƯŅšĐƯņćĒŊĞǦĊĵƤŌê
ĒåơãéçŊĵƯǕƹŤƖďƟƔƑĆȝĵƯõǡǦĹņƶljȍ
ŅčĺĒĵƖ Ư÷ƤŤŢ ƯƖǮ űǎĊ ƣǕŒ õõêŹŊ
ƯĈĐŒŦĸãêƲãêƯŅåõƶäŨêňƸƲŶơãèƴ
ĒŦźĈĈǦŦĠġúĂĈƴƶąǓĵŊčèúåűǎĊêøŊ
ƝƻǎŊŤ ĺêǾǓŤ õêżú šƖ õêżú ŶŦĢêȍŦ
ƲĒŅŬŤê ƯčƖ ȍèǕŊ ƶǓû ĵčèú ŅŹĸĺċŤ
ŅȈĠĢċ ĵŶźêšŊ ŶƯĵåȁǎȝ ĵčèú ƑǦŋ õǓĸŊ
šƖ
ĵčèú ǐƣ ŹøŦú ĵèƴ ǡŦĢģ ƯģĢŦ Ʋãê Ɵĺ
ƯõģöĂĈåõŹèŹƲýĈƓŊŤåȁǦňŘƴëŒĺŐ
õǤêƯåĵŊúÔÔĵčèúǐƣŹøŦúǐƣĵèƴǡŦĢģ
ƯģĢŦ Ʋãê Ɵĺ õģú űåĺŦÕÕ ĵøåŊ ĵűŦƻ ƑĢŊ
Ưĝƻû ǡĢèƴ ÷ţĒŊĊ õåĒ ƣŤƓ õŤǎĈōƖŦ
űĒňƖĐåßåơãßèŒŦúŘèȊšŊűåĺŦ
çRS‰fA"WkXZ„Z(_è
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ40
"\d+
;<=>[email protected]>>
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ41
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ42
"\d+
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
66%
66%
"
6%
"
"
6
0%(
6(
6
0%(
6
0%(
( 6
(
(
(
J*(%
J
*(
*(%
(%
"ZY# 0% ( * *)( %(
0%(
!`
0
(x
% 1 /1 "ZZ= &( ( )*( `"X1
(%
%=)0(
!
N%
%
%
0%( ) * (1 0 N% ) %
%
( % * 0
%
1
(
)!
&
(
%
(0"ZY#
(
0* 1 ) (
)N%(N%
((!X1
(
*
0
(
)
%
0(
Objectives
Obj
Object
bjjectives
ives
x
x
&0%
;@
((
"ZY
(1 ((1 ( (,%
(
(
W
H
!
& % ( %
% )
*)(
%
x
N%
)
0%
!
6%
=N%
6%
=N
6%
=N%
N%
`*(W%
%
_)
)(
(0
%
( ) W
"ZY (
(
(x
! ` W
%
(*)(
H
W
!
Participants
Par
Part
rticip
rt
pant
ants
s
"ZY W% ;@ (! &
)0
(,
(
(,((((,%(
(! & % 0 0 ( *)(N%%(
(
%
0
(x
!
%%0+
3'
6%
,%
(%
&="ZYH
6%
/N%
&=0x0&~ ()z)!(
(
z
(
3& %0
% 0 *
&H6XZ'6=//"$'ZZ6'=//"!
3 %0 % 0 %0
*!0)
3
%%0
)0%,
W(
(
)
3"ZYH
(
0!
3
%
"ZY
3
X%%/+
"ZYH
&J%([email protected],@?1
/+{[email protected]?<[email protected]@
;@
"
[email protected]/J!
/
)0
!
;<=>[email protected]>>
Y%6
&
Background
g
USAID-Ethiopia’s Agricultural Growth Program-Livestock Market
Development (AGP-LMD) project is USAID’s contribution to the
H
(%
% )
( *
!
!"!
$
$%
%$&$
!&(
1 ) ()
1 ( )
$
$
(1 %
0 % %(!# 0
()
%
0(
%
) * Y% 6 +
T ! ( % (
H
/11 "ZZ &( (
*%
!
%
%
(
(
%
(
%
1
%()
%
0)!
&(%
%
*
%1
%
*
(
*
1)
0(*
%
(
)
W
*
!
/0
(
/0
0
(
0%
H
'
%
)*(
*%0
1
(x7
(
*Y%6
!&0
%
( Y% 6 (
( * (!&
(
(
%
(
Y% 6 6
( (
1 ! J (
)00
%
1
*)(Y%6
!
*(N%Y%6
(
!&
)
Y% 6 ( ) %
(
(%
(
(
%(
%0
!
1..
% %%0+
%0
+
+
3
'
%%
"`"ZYH
6%
/
N%
"`0x0&~()z)!(
3
& %0
% 0 * &H6XZ'6
=//"$'ZZ6'=//"!
3
%0%00%(
*!
3
"ZYH
(
0!
3
%
%("ZYX%%
"ZYH
&J%([email protected],@?1<th Floor
/+{[email protected]?<[email protected]@
3 ?;"
[email protected]/J!
www.ethiopianreporter.com
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€B
ǎǾ43
;<=>[email protected]>>
RST€B
ǎǾ 44
"\d+
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
XR
XRS
XRST€B)
XRST
RST€B)
€B)UB
€B
)U
UB
UB
U
B u
u
u$
u$
$
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ƯųŊƵǶ
ƯųŊƵǶƲűƯĊ
ųŊƵǶƲűƯĊ
Ʋ űƯĊ ǎǾ45
XRST€B)UØu$
ǎŦƟĺȝ ĂĈ ŹdžõĆ ĵŞè åűúĒŊ ƛõňŊ ĂĈ ĒãŅŊ šƖ ĵøåŊ űƯĊ õŦǎƷ ŶŦƹõšȝ šǎĊ
õêĝĢŶŦƶøƴŒæȝŹåĝĞǓŦŶŦƶƯĂĈõƶĸōƖ ǓŦ ǏƹưŦ ĵŅõåŹŅ éè ǐƣ ŊǡĈèŒß ĵøåŊ
Ư÷ǤêĸōƖƯžȍƲõǡŦõżŅņŦƴǎêǼæ
ŶŦƶõåčèōƖúǎêǹƔêĵéèǐƣďǡƴĞƶǓû
ƴã ßæ Źäš ĵŞè öæ ƯĢǦĊ ȎĊøçŇ đŻưćŇ ĒèèåȋŒß šƖȝ ŶŦƶǎŤ ȈŅŤ õƖčƻ
żüæŊƯĂĈƔĒűĢĊĵƖƖêƯȈąöȝŶŦƸßú űåĸŒß ŶŦƶŅĸæȝ ŶŦƸßú ĵéè ǐƣ ȈŅŤƖŦ
ƖêżêȈąöŊčƗŒƖĒǦĵǡĢèèƖčƗŒ øåȍ ĐƴǎĸŒß šƖ ƲåȋŒßŊȝ éè ĂĈ ȈêǏȝ
ŅǡĊŅƖĂêǡŤõƖčƹōƖŦƯ÷ǎêǺŊƑǤŋŎȝ Ǐƹư ĵŹȍŅŬ ƯĂĈ űõĈċŒ ŶƯňƯ šƖȝ ƑƟŅ
ŶšĊĎǓŦƯĂĈĢǦĊȈǾõƖŤĂĈōƖŦåĝƖ
Ư÷æŶĊĒĵĊĐōƖƯ÷ǑǮúèěŒŶŦƶ÷čǨōƖ
ƯűƯĊ õŦǎƷŦ Ǧć ďǡĸĵĞ èåȉŊ čĸŊ ƑĈŊ
űĒąƻŅƔê
õģƯňōƖŦƲĒąƹæ
ĵơãú úžŦƲŊ űƯĊ õŦǎƷ ĵğ Ưäš
ÔÔǏƹư å÷õåŹŅƖ ƯűƯĊ õŦǎƷ ƯčƖ Řƴê
űĒŅƹƶĊ ŶƯŅõèåĒŦ ĂĈ űĒåĢĠŒß ŶĒżßŦ úžŦƲŊ ĐƲĝĊĺ òǓ ĵõǤĒ ųſŧ÷ƲƓŤ ûĈèƓ
ƻąĒ êŊǡĆŦ űêŐèŒßú ĂĈ Ưåĝĝ ŶƲå ǏƹŊ űƻĊēĺŤê ĵøåŊ ŶŦƶŅĵƶæŤ õƻêŷ
ĂĈƲåĝĝŤƔĒĺŐƲĝąĵȝŶŦƸßúƔĒŤƯĂĈ ŶŦƶƶąčĸōƖǎêǹƔêǏƹưŦĵŅõåŹŅƯųŊƵǶƲ
õêĝğƲ żèõǢŊ õżŹê ƯĂêǡŤ Ǧć øƻąǓ űƯĊ õŦǎƻ ƯòƤĺ ǓŦŪšŊ žȍê ŹćȖĊŅĊ
úŦøåŊšƖ"ƯŅǡĆŊŅƑƹƹćƗŒĵúŦõõƟŬ åĝąĵåŊ ǦƲġ čĸŊ ƯĂĈ ĝŤŊŦ ŹƑčƶ ĵŞèȝ
šƖ"ÕÕĵ÷êǦƲġøĢąĸōƖŦƴŤǎĈæ
ŒǓĆŦ ŶƲǤĈß šƖ ŹøåŊ Ɩǫ ƤĊƤĊ õąlj
ĂĈ ƯåĝĞ ŶƲæ ƲåĝĞŊ õǡĈňōƖ õĒǡŊűêŐåú
ƯŦĺĸŦžĸåűžďƵŧŒ
ƯŦĺ
ĸŦž ĸåűž
ĸåűžďƵŧŒ
ďƵŧŒ
XRST€B)UBu$
ŅƑżƴ ĵäŢŊŤ ƯøŚĵĆ úžŊê ǹíȊ ĵűŋ
ƑŦƻűƑĢűĵƣčĺĐķšŊƯ÷õĈšƖŅĺìê
ǑƣǤƓ õǓåǬ èƴ ŅǎŮŅƖ õǓåǬ ƯčǢŊ
ƶǓûűŋĸŦĐĹʼnŦƬøȝűŋƯĚǦèĵĝåŤűŋ
åǎýǎèŦƯŅĸæŊƯűĹņňűĢĈķƗŎŅƑżƵŒ
ŤōƖ
ĺñĈƓĸŦžåűĹņňűĢĈķƗŎõąljƖŦ
ƯøƴčǦĵŊ úžŦƲŊȝ ÔÔűĹņň űĢĈķƗŎ
ĵòǓ ƯŅȈĝƶèōƖ čƗŒ Ƒƴú űżèŊ ƖĒǦ
ƲêŅżŅņĵõäŤōƖšƖȞÕÕĵøåŊĵĺñĈƓ
ĸŦžƯĸŦŻŦǓĎȐĊĿƬŦƹƴĉžŋĉŊƹƴĉžŅĊ
ƯŅǼȈƖƹĺƹĹƲõåžňê
ŶŦƶ űĹņň űĢĈķƗŎ ǎåǼȝ ĵĝąĵƖ
űĹņň õýąŊ úĊõĈƖ ĵĺñĈƓ ĸŦž
åűĈŊ ƑĈŊ Ņżàƽê ĵúĊõĈ Ɩǥņú
űĹņň űĢĈķƗŎ ǓƻȈŋŎ ňƖĝƔê ƴèæ
űĹņň űĢĈķƗŎ åűĹņň ƲšĐĐōƖ ƔŤ
ƔŤ úžŦƲŋŒȝ ǦĢúŊ ĝŦ ƛú
ĵ÷çţƯúűƹĈĚƯŅżâƶƖŬõƶĵŬǡĢèè
ǏĸƜšƖ
űĹņňűĢĈķƗŎǓŦƴãŦƶĺƹĹĸåõĝĵê
ŅǩøćƶĺƹĹøĒǎĸňōƖŦŅŤǓąƔêŶŦƶ
ăĒŅŬƑǎŦĐƴäŦǏƹưĵĝǦňƯ÷õåŹňōƖ
ĵõäŢȝ ÔÔõąljƖ çšȈǎŦ űƴǎĸúÕÕ ĸƵŒ
ŤōƖ ŶŦƸã Ʋæ ǓƻȈŋŒ ŅȈǾõƖĸōƔê
ĵŅĸæ ĸŦſŒ èƴ ƝĊúlj ďƑčƻ ĵŦĺ ĸŦž
èƴ ŅȈǼ÷ űåõäŢ Ņǎķ űƴƶåú ĵ÷êú
ƲøĊĈæ
ĵơãú õšĘšŊ ĵŦĺ ĸŦž ĻĊƻ ŅȈǹö
ƯŅĸæčĸŊƔŤƔŤòǎƑǦŅǓĸĈŊŦĵõåƯŊ
ĺñĈƓ ĸŦž ǏƹưŦ ŶŦƸƲǤĈ ĵƶĺƹĹ
õǡƯĠōƖŦ ŅŤǓąƔê ĵĻĊƷ ŅȈǾõƔê
ĺåƖ żĝąĶƔōƖ ƔšŬ šǦĻŒ ƖĒǦ űŦƷ
ĵƖǮ úŦƢć űǎêǓëŊ èƴ ƲêŅǎĸ ŅǓĸĊ
õȈǹöŦ Ư÷õåŹŅƖ šƖ ĵơã űǎêǓëŊ
űčǤǦèƴĵòǎƑǦõŦǎƻåűŦƻǓåčĺűĂĊ
÷çƵŦĺĊſ÷ĚŦõŹȈæõǡĠĝúƲĐƯšĵĊ
ƴèæ
űĹņň űĢĈķƗŎ ĸšĔōƖ ǏƹƵŒ èƴ
ćȖĊŅĊƲšǑǎĈōƖƯĸŦźƯƹƴĉžŅċŒĻĊƻ
čĺĐķ űŋ ňȈč ĻǑåȝ ƯűĹņň űĢĈķƗŎŦ
žĒ űƴĝĵæú ÔÔƯǓê ȍèǔŋŒ ƲæĵŊ šƖ
űŦƹŦƼŎǏƹƵŒĵǦĢúèƴŅšĒŅƖĵűĺèǬ
ƻúȆƖƻĢƯäŢŤōƖȞÕÕƴèæ
űŋ ňȈč ŶŦƶ÷æŊȝ ĺñĈƓ ĸŦž
ƯĝąĵƖŦűĹņňűƴŋŅĒøúňŒßĂĆĺë
ƖĐť űĐêê ÔÔĵƖĐťƖ õýąŊ ĵƯǐƣƖ
Ư÷ƶąǏ ƯĻĊƻ ĒĺčĸƗŒ űdžŦƹ ŶƯĝąȆŦ
éèƖ ĸŦź Ư÷ǎšĸƖŦ ĸåăĒŊ ȎĢ òŦȄ ĵõèžŶŦƺŊŶƯýĈŦŶŦƶäšŶƲĐƑĢŦšƖȞÕÕ
Ư÷õåŹŊ šƖ åĺñĈƓ ĸŦž ĝąĵ ĵŅĸåƖ Ư÷æŊ űŋ ňȈčȝ ĵõêżú ßťň ŶƯâƶ
űĹņňƯòŦȄƖǓŦĸňŅdžõąƯŅĸåƖƲåĵğ ƲåƖŦ űýĈĊ åõĵąƤ Ư÷ƶąǓ ŅǓĸĊ šƖ
űƔǫšŊ ǦŤŊ šƖ ĵơãú ĸåűžďƵŧŒ ĵøåŊ ƯűĹņň űĢĈķƗŎ ŶŦĢĒĠđ Ņǎķ
ƴǕƹæƴèæĸåȈƖƛĊĺǑƣǤƓõǓåǬƖŦ űåõäŢŦűĒąƻŅƔê
ŹčǢŊ ƯűĹņň űĢĈķƗŎ ŅƑżƵŒ õżŹê
ĵƖǮ úŦƢć űǎêǓëŊ èƴ åĝąĵƖ žĒ
űŦƷ űŋ ĸŦĐĹ ʼnŦƬø ŶŦƹæŊȝ ĸŦź űŦƻ
ƶǓû úŦú ƛƴšŊ õąlj űêĝąĵú ĺåƔê
ķçƵŦ ĺĊ żȒňê ƴƥ ƯűŦƻ ķçƵŦ ĺĊ
ƴãǏƹƴĝƶúďêƯšĵąšǎĊűßŦǓŦƯéå
òŦȄ õǎŦĸŊ űêšĵąĵŊú Źäšú ĵűƔǮšŊ
õäŢŦú ƴǎêǼæ ÔÔǓŦ åơãú ķäŦ õąlj
ǦŤņ åúŦ űǎêǓëŊ ŶŦƶ÷Ɩê õǡĝĒ
šĵąĵŊ ÔÔűƔǮšņú ĵƤĊƤĊ çĝĊĺêŦ ƴǎĸ űåŦƯſ÷ĚŦžȍƲƖĸŦźŦåõǦĝúƯŅƶąǎ
šƖȞÕÕĺåƔêĵòŦȄǓŦĸňèƴűåƯ÷ĸåƖú
šĵĊȞÕÕ ĵøåŊ ŅŤǓąƔê éèƖ ŅƑżƴ űŋ
ƯėǦè ĵĝå ƶǓû ĵƖǮ úŦƢć ǓĺƴŊ èƴ ŒǓĊ ķäŦ ĵŅõĐĐƴ Ư÷ňƴ õäŢŦ űŋ
ſ÷ĚŦŶƯŅŹȈåƯŅýĈƖòǎƑǦĂĈĵǓêǾ ňȈč űĒąƻŅƖȝ ÔÔòŦȄƖ åķċ űǎêǓëŊ
ŶƯňƑĝ ďýĈĵŊ šĵĊ ĺåƖȝ åĺñĈƓ ĸŦž šƖ Ư÷ƖåƖ Ēåơã ƯűƔǮšŊ ǦŤŊ űĒȈèǐ
ŅǡĞûúŦúƝĊúljĐƴƑčƻĵŊĝĊŌêďæ űƴƶåú Ư÷ƲĒȈêǓú Źäš űßŦú øǦŤŊ
ƴŐèê åķċ ƯúŦýĈƖ Ēåäš űƔǮšŊ
űĒąƻŅƔê
ƴŢĊ űƴŢĊ Ņĺë žĊžĊ ƖĒǦ Ư÷ǎĸĵŊ
ĢĊŦǬȍ ķċƗŒ űƔǮ ĵøƴäŢ
űƴƶåúȞÕÕĺåƔê
ĻňƗŒ ŅŹȍŅƔê Ư÷êú űĹņň ĝĊļê
Ươã òŦȄ õǎŦĸŊ åĸŦź õêżú Ēú
ŶŦƸã ĸæ ƲêŅǎĶ ŅǓĸĈŊ ƖĒǦ ƲåƖ
Ŧĺ ĸŦž ŶƲĒõƟǎĵ ĸåƖ ƖǥŊ èƴ ŅȆƝŧ ǓŦĸň Ư÷ąƹ õäŢŦŤ ƴã ĒãŅŊ ĸåõäŢ
åĺñĈƓĸŦžǮúĊĝĊĵƖøĒąƹňōƖŦűŋ
ĵøĐƶĆú űŊĈȊšņú ĝŦĔê ƴèæ űĹņň
űĢĈķƗŎŶŦƸãƲæǓƻȈŋŒåĺñĈƓĸŦž ňȈč ǎêǹƔê ƯĺñĈƓ ĸŦž ųŦĒȔžŅċŒ
ĝĊĵƖŤ úĊõĈ ŶƯŅƶąǎĸōƖ šƖ ƯŅĸæŊ õĊúąƖ ǓƻȈŊ ŅǎŮŌê åŅĸåƖ Ǐƹƴ
ǏƹƵŒ Ŋžžê űåõäŤōƖ ŅąǑǓǧ ŶŦƂŦȝ ƶǓûȝ ÔÔųŦĒȔžŅĆ èĝąĵƖ ćȖĊŊ ĝĊĵŦ
űĒŅƹƶĈƓŤ òǑƓ ƝĊúlj åõƖčƻ űåõŐæ úèĚ ŶŦƻŦčǦ ŅǡƴĝŦ õêĒ čǦŅŦĵňêȞÕÕ
ĺåƔê
űǓĸĺűåõäŢŦŅŤǓąƔê
ųŊƵǶƲƖƲ
ųŊƵǶƲƖƲŦŦǩúċ
ŊƵǶƲƖƲŦŦ
ŦŦ ǩú
ǩúċ
ċ
ŅǡĊǤćƗŎ ĵŅåƴ Ʒĸƴ ŷŋ Ǒåć
ŵêŵêďŤŷŋƑĊêƻųŦŅĊŤĚŤêȍćƥŦ
źĸŦƲƗŒȝ ųŊƵǶƲ ƖĒǦ ĵğĊģĒ žȍå
ŹŅø Ư÷ǎũƖŦ űżȔ ųúȔžĒ ŘèȊšņ
ƯŅƑčš ƯǓê øŚĵĊ ŶŦƶ ĚȋŦ ĵõǡĝú
ƯƑŦdžêƻĊǐŊõȈǹøōƖŦžĎƲĺĈĈê
ƯďćèŦżƣǓšŊƲèōƖàŊĈNjǓƲĐŦň
ĎĉŦƻĈŤň àŊƲĈNjNj ĎĉŦƻĈŤ ȕèŦ
ƔňNjűďňĐĈŤňȔĉĊűďňƻĊNjŋŒŦ
ĵ÷õåŹŊßåŊƯďćèŦżƣǕŒĵųŊƵǶƲ
ƯƷĸƴ Ǒåć õćŤ ąƹŊ õć ĵ÷ê Ƒƶ
ųŊƵǶƲ õǓĸňōƖŦú žĎ ƲĒąƹê
Ʒĸƴ ŷŋ ǑåćŤ ŷŋ ƑĊêƻ ųŦŅĊŤĚŤê
źĸŦƲƗŒȝ ĵųŊƵǶƲƓƖ űĚąȍ űƑêŤ
ƯNjĶŇƣǓšŊĸèŊďŤõíõƻĸåĹŊšŊ
ƯŅĦĦõƖŦűżȔųúȔžĒŘèȊšņƯŅƑčš
ƯǓê øŚĵĊŦ ĵĚȋŦšŊ ĵõǡĝúȝ íčŅŬ
ƯĂĈƖêõȈĈąøōƖúĵžĎŅǡĢĔê
ĵøåŊ ƯűĹņň űĢĈķƗŎ žĒ úŦú ǮĺǦ
ƯåƖú ƴèæ ƴã űĹņň ŶƯĝąĵ ƲåƖ
ĵŅƑčŢ čƗŒ ǓȊŊ ŶŦƶäš Ư÷ŤǎĆŊ űŋ
ňȈčȝ ĵŅåƴ ƯĸŦź úĊǬ ĒåŅĠąĵ ĻĊƻ
ƖĒǦ åõǓĸŊ żå ȍèǔŊ ŶŦLj ŅǩĸǮ šǎĊ
ŶŦƶéåúűĒąƻŅƔê
űĒňƖĦê
űĹņňűĢĈķƗŎƴŤǎĈæ
ŷŋƑĊêƻųŦŅĊŤĚŤêȍćƥŦźĸŦƲƗŒ
ŹğĊģĒ žȍå ŹŅø ƯǓĺĊ Źȋƴ õåƲ
ĞǦċŒŦƯƑčƷķäŦúȝƯȁŤƯŦǓƻȈĠƻ
ĐƴŧĈōƖ åƖǮ ĸåÞĺŊ ƯøƴȈĝƻ
ĂĈ èƴ ĵõčøĈŊ żǎŪŊ ǎķ ǓĺĊ
űåõžȈèōƖŦ žĎ ƲĺĈĈê ĵõäŢú
íčŅŬ čšƻ ĵøĢąĺ Ź ÷çƵŦ ĺĊ
ĵèƴ Ưǎķ ŦǓƻ ǓĺĊŤ Ņǩøć ŶđŊ
ňžĒűåõžȈèōƖŦžĎƴǡĞøêŹ
÷çƵŦ ĺĊ ĵèƴ Ư÷äŦ ǎŦƟĺ úŦǪŦŤ
ƤƖƖĆŦ õƶĵĠōƖ ŅǡĢĔê ŶŦƸßú
Ź ÷çƵŦ ĺĊ ĵèƴ ĵųŊƵǶƲƓƖ
űĚąȍűƑêŤĵƻĊNjņűżȔųúȔžĒĒú
ĵŅåƲưĸŦſŒĵøĒĝõǦȝĵòǎƑǦõŦǎƻ
ƯŅǎũŦǎŦƟĺòǑƓűĒõĒåƖøĢąĸōƖŦ
žĎƴƟąƤĈê
ãŦƹƓƖ ĿĘê źøĊ èžáţ ƶǓû
ƯĸljNj õǎǤǡ÷ƲŤ øúąŐ ŦǓƻ
ƯĂĈ ƟĊȍȝ ŹųŊƵǶƲ ųŦĽĒŊõŦŊ
ŵdžŦď ƯųŦĽĒŊõŦŊ ȈĠƻŤ ƯŦǓƻ
ȈĠƻ ĵøƖǤŊȝ ŶŦƸßú ŵĚƲ űȍċ
űƖŋûķêĒ ĵ÷ê ŹŦǓƻ ÷ţĒʼnĊ
ĵŅčǡƖ ƯŦǓƻ ĒƲù ĿĘê źøĊ èžÞţ
Ư÷ê ƻĊNjŊ øĦĦöŦ žĎ ƴǡĞøê
šǎĊǓŦƯõǎǤǡ÷ƲȋĺćżƖŦĐƲĦĞúŤ
úŦú ƛƴšŊ ƯűĒõǫšŊȝ ƯűŹȋȋƴšŊŤ
ƯŒĊŐċƯȁŤƯŦǓƻȈĠƻĐƴŧąƖȝĸljNj
ŹƖǮűǎĊĵøĒõǤŊĐƴǎǤǡúĵNjúèŤ
ĵŒĊŐċ ďĕǦ ŶŦƶšĵĊ ĵžĎ ŅżŌê
ŅǡĊǤćƖ Ź ÷çƵŦ ĺĊ ĵèƴ Ưǎķ
ǓĺĊŤ Ņǩøć ŶđŊ ňžĒ żåõžȈæú
éëŎ ŅǡĊǤćƗŒ ųŊƵǶƲ ƖĒǦ
ĵèƴȝĵòǎƑǦŦǓƻŤǓĺĊďýĈƲǎũƖŦ
ĵŅĦĦõƖ űżȔ ųúȔžĒ ŅĝǤć
ýĈŅůŒ ĵõúčêȝ íčŅŬ ƯĂĈ ĢǦĊ Ź÷çƵŦĺĊĵèƴƯäšǎŦƟĺȝŹƑŦdžê
Ɩê ĵõȈĈąúŤ ĵƻĊNjņ ĂĈ űĒŻƲNj ŅǡƲğšŊåøúåǦĵøčĺƯǎŦƟĶŦúŦǮŤ
ųŊƵǶƲƓƖ űŋ űĚąȍ űƑêŤ ĵƻĊNjņ ƤƖƖĊõƶĵĞŦžĎƲĺĈĈê
ŅǡƲğšŊĵéèƯĂĈõƶĺȈĠƻĵøƖǤŊ
ƯLjĶŇ ƣǓšŊ ƲèŊ ŅǡĊǤć ďŤ
ďǡĝöŶŦƶšĵĊúžĎƴǎêǼê
õíõƻõíöƻĵŅĸĵĆŊƛąĺŵúĉŊĒ
ãŦƹƓƖ űěž ûáŦèê ĘĊøŤ ĵƷĸƴƯųŊƵǶƲģŦďèǾíȈŊĹŊĝĊĸȝ
ţƖơèŦƹƓƖ ĎÞĒ ȓĈĐƻ ĵņćĒŊ ĿƢ ÔÔƯĹŊ ŶõĹŊÕÕ Ư÷ê íčŅŬ õąlj
Ƒƶ űǎĊ ƖĒǦ ǎĺŅƖȝ ƲåúŦú ƯĂĈ ĵõĒǡŊ õňƑğƲ ĵøǓũŊ ĒŊǎåǎêĵŊ
ȈĠƻ ƯĸljNj õåƔƑǬ ĚƲǮ ŦǓƻ ĂĈ ĵõžąüŤ íčŅŬ Ưäš ŷȊđèƓ čšƻ
ƖĒǦ ĵõčøĈŊ ĵžêëŒ ĵ÷ǎŪ ƯƥŦŤ ĵøǮĵĊĵĊøǓũŊƑŦdžêõŹčĔŦƯƛĠĹ
ƯƑąƹ ŹŅûŒ ĵõƟƔƑĊŤ ƯǎĵƲ ǦŤŊ òǓžĒĵƤĊƤĊƲĐƲê
ĵøƻąǓȝ åƔŤ ƻĊNjňōƖ ćȖĊŊ ďêź
ŅǡĊǤćƗŎ ĵűǡĠèƴ Ź ÷çƵŦ
õǎũňōƖŦžĎƲĒąƹê
ĺĊĵèƴƯǎķŦǓƻǓĺĊŤŀŊĸåõžȈêȝ
ųŊƵǶƲ ƖĒǦ ƲĦĦöŊŦ űżȔ
Ź÷çƵŦĺĊĵèƴúŦǪŦŤƤƖƖĆŦ
ųúȔžĒĵĚȋŦšŊĵõǡĝúåųŊƵǶƲƖƲŦ
ĵõƶĵĢȝ ŶŦƸßú Ź ÷çƵŦ
ĸåÞĺŋŒ ĺŐ ƯŅŹååŤ åƖǮ ƣǔŒ
ĵøƴȈĝƻ ƯűĒõǮšŊȝ ƯNjúèŤ ƯŒĊŐċ ĺĊ ĵèƴ ĵòǎƑǦ õŦǎƻ ĵõƲƤ žĒ
ŦǓƻĂĈƖĒǦŅčøĊŅƖõǎũňōƖŦŤ ŅõĂĊŋĸōƔê
ŅǡĊǤćƗŎ úŦú ƛƴšŊ ƯȁŤ ƯĂĈ
ȈĠƻ ĐƴŧĈōƖȝ åųŊƵǶƲƖƲŦ ĺŐ
ƯŅŹååŤ åƖǮ ƣǔŒ ĸêŅȈĝƶ ƯŦǓƻ
ĂĈ ƟĊȍ ĵõčøĈŊȝ ƯĸljNj úĊŊŤ
õåƔƑǬ ĵĝǦň ŹƷĸƴ Ƒƶ űǎĊ ƖĒǦ
ďƲĒǎĶŶŦƶšĵĊžĎƲĒąƹêŅǡĊǤćƗŎ
LjĶŇƖĒǦŹ÷ǎŮƯŦǓƻƻĊNjŊŵĒƸď
ĵĊĵĈ ȍćƥŦ źĸŦƲŦ ĵõǡĝú ĵLjĶŇ
ĵźê Ƒƶ ųŊƵǶƲ ĵøĒǎĸŊȝ ĵųŊƵǶƲ
ĵ÷ǎŪ žêëŒȝ ƥŧŒŤ ƯƑąƹ ŹŅûŒ
ĵõƟƔƑĊ ƯǎĵƲ ǦŤŊŤ éëŒ ŅƲƲƬ
ƯŦǓƻĂĈƗŒŦĵõĂĈŊåƷĸƴŷŋǑåć
ŵêŵêďćȖĊŊďƲƶĊǏõǎũňōƖŦžĎ
ƲĺĈĈê
úŦú ƛƴšŊ ƯĂĈ ȈĠƻŤ ƯȁŤ ƯŦǓƻ
ƯŅǡĊǤćƗŎ ǡĵģŒ åƶŦĵůŐōƖ
ȈĠƻĐƴŧĈōƖĚȋŦĵõĒǡŊȝĵņćĒŊ ƯƔĒŊŤ õĺŊ ŶŦƸǡĵĢèōƖ ĵǾîȍ
ĿƢ ĺŐ ƯĸljNj ŦǓƻ ĂĈ ŶŦƸčøĆ åȍĊƻ Ĺņ ĵøĢąĸōƖȝ ƛĠĹ òǓ
õƶąǑōƖŦžĎƲĺĈĈê
åǦƲġƖĵǾîȍúèĚŶŦƸčǦåõĒŹąú
űżȔųúȔžȝƷĸƴŷŋǑåćŵêŵêďŤ ĝŦƛúĝǡċŅčǦŌê
ƯõƬŦǎĊ ƥŦ Ǔ
ƯõƬŦǎĊƥŦǓǮŊ
ƯõƬŦǎĊƥŦ
ǓǮ
ǮŊ
Ưĵĝê ƝĊúlj ĵõƖčƻ ŅĐŊȈƔê
ŅĐŊōƖú ǦȋŅŬ ŤōƖ ĸìōƖ űżèŊ
èƴƯĵĝêƝĊúljåõƖčƻšƖ
ƯƶǎůŒ òȄŤŊ ênjŒŤ ÷ĒŋŒ ĐƴĝĆ
ƯǦĠŊ čåĸ äšƔê ĺåƖ ƲĝąĶŊ Ģĉň
ĵȌƺĈê õŦǓĂņŤ ĵžêæ ĸåĂêǤŤŊ
úèĚ
űèǎũú
ĺåƖ
ĵøõŤōƖȝ
ênjŐōƖŦŤ ÷ĒŋŐōƖŦ Ƒƶ éëŒ
ƯčƗŎ øĺĈćƲ ƯĝąĵƖŦ ƯųŦĒȔžŅċŒ
ĵŅåƴĺñĈƓĸŦžĵųŦĒȔžŅċŒĸƶąǎƖ
űżĸķƗŒĵŅåƴúŻëùŊĊĊĝŊèƴ
ǦŤŊõýąŊǓƻȈŋŒŦƲõåžňæƯŅĸæŊŦ ćȖĊŊ Ư÷ƲȈĊĒ šƖ ŹơƲ ĵŞè ƲåƖ ĵúŊǎũƖ ʼnȒ ŹŅø ĵøĕĚȝ åøǦĠŊŤ
ƖǥŊƯƲƟćȖĊŊŶŦƸčǦǡƴĝƖçčǤōƖ ĺñĈƓ ĸŦž ĵčǡƖ űĢǤǬ õýąŊ
ĈĐōƖŦŹǦĠŊåõŹèŹêƤǓŶŦƶäŢú
ŶŦƹêŐåȝ ĵŅƶǑǑ÷ åĸŦź ƯǼȉŊŦ ƶĺƹĹ ŶƯŅýĈĵŊ ĵõäŢȝ šǎĆŦ ŶŦƶ űƸĒ øƯŊ
ŅǎķűƴƶåúƴèæÔÔõąljƗŎŦúűĢĊĵŤêÕÕ úŦŒǎêǹƔê
űĐƴŅƔê
ÔÔĒå÷ƑčƶƖ
ƝĊúlj
ŶŤĐƖĠŒŞåŦ
ŅĺåŦú ĒŦǡĸĵĢ ĺñĈƓ ĸŦž ŅǓĸĈƓ
çƲƶĊǎƖ űêŐåúȞÕÕ Ư÷æŊ űĹņň
űĢĈķƗŎȝ ÔÔĵõǩąĘ ƯŅčǡŦ ƶĺƹĹ
ƯúĊõĈƖŦƖǥŊƯ÷õåŹŊõąljõĒǡŊ
ƯøƴŒêõäŢŦšƖȞÕÕƴèæ
XRST€B)UBu$
XRST€B)UBu$
ƯƶąčƖƯǏƹŊõǡŦǎŤŶƯŅǤĈõäŢŦ
űĒąƻŅƔê
ĵƶĶĺ ĺñĊ ĺñąčĻŒ ĺñĈƓ žêê
Ưĕż ƥŦ űĒŅƹƹć űŋ űƤõĈ űŦƶûȝ
ĞǦĈōƖ ĵŊžžê åõǓåǾ Ư÷ƲĒōǓĊ
ĵĊżň čƗŒ ĵǓǮņ úžŦƲŊ ĵƥŢ ƖĒǦ
ĵúŊǎũƖ ʼnȒ ŹŅøŤ ĵéëŒ ƯǎǡĊ
ĝĵéƗŒ ĕĚŅƖ õǡåèōƖŦ åćȖĊŅĊ
ǎêǹƔê
űŋűƤõĈŹǴǏùŦĝŦƛú
džúċ Ƒƶ ƥŤōƖ ƯõǢ čƗŒ ĵŅåƴú
òȄŤŊŤđŋŒƶŚŦšňōƖŅǡĺģõýąňƓ
űǎêǓëŊ
ŶŦƶĝĊĺèōƖ
åøƻąǓȝ
Ź÷õåŹňōƖ ƯõŦǓĂŊ űżèŊ ǑĊ
ƖƴƴŊŶƲƶąǏõäŢŦúǡĞõƔê
ÉõǥÊ ŅĺåƖ ƯŅåƲư ǬŤƗŒ
Ư÷ƶĊĒĸōƖ ƶǎůŎ ĵÉšĸĊ šƔćƗŒÊ
ƯŅƶĈdžŤĵŊǦĢƯňǎƟǦĠŊŶljōƖűåĵŊ
ĺåƖ Ư÷ƲĒļōƖŦ ƯƥŢ ĸåĂêǤŤŊŦ
ŹƑĈŊ ĵȊŊ ƯŅŹčŅƖŦ ŅõĐĐƴ
åøǦĠŊ õûŹĈōƖŦú úŦŒ űžåƖ ǓǮŊűĒõêžŋõŦǓĂŊŶljōƖűåĵŊ
űõêžŅƔêŊžžåŬĞǦĆĸƴǎåǾúƯčƖ ĵŅĸæ ƯűżĸķƖ ĸåĂêǤŤŊ èƴ Ǔúǎø
ƯĸŦź ŊĊȍ ŶƲĚģåģå šƖ Ư÷åƖŦ
ƯűĹņň űĢĈķƗŎ øõêŹŐŦ ŅŦŅĊē
òƴƑŊõǦȋņŦúŦŒǎêǹƔê
żƶąǎĵŞèȝƝĊúljŶŦƶƑčƶŤåŒǓĆƟèğ
ĺñĈƓ ĸŦž ƯǼȈƖ ƶĺƹĹ ŶŦƶ÷ƲõåžŅƖ ƯűĹņňűĢĈķƗŎűĒŅƲƯŊűŋňȈčĵõąlj
ƯƥŢŦ űĒŅƹƹćŤ Ưžêæ ȕĉơƹŦŊ õȍŊñ åõĒǡŊ ƲĒŐå ƯúžžĊ õƻąž
ƶǓûȝ ĵĸŦž ƯĂĈ űƔNj ĞǦĊ ƲêŅƶǎȈ ŊŒŊ šƖ ĺåƔê ÔÔĸŦź ĵ
ƛú
Ź
÷çƵŦ
ĺĊ
ĵèƴ
űŊĊê
ƴãú
åćȖĊŅĊúèĚåõĒǡŊȈĠƶŬĸƴäŢúȝ
űƟǑNjŋ ÉõǥƗŒÊ ŶŤ ÉšĸĊ šƔćƗŒÊ
űŦĝǾ
õýąŊ
ŶŦƶŅǡĝčƖȝ
ƯųŊƵǶƲĺñĈƓĸŦžĵĂĈúžŦƲŊŹĸŦſŒ ŹĝƶõƖƛõŊĺêǬƲåƖšƖƯĸŦźűżâƻ ƯȌƺĈê ǏƹƵŒ ÷ţĒʼnĊ ƯòƤĺ ǓŦŪšŊ ĵǓêǾ ƖƴƴŊ űƻĊǎƖ űǦǑķ ƖǥŊ
Ư÷ƲǎŬōƖŦõąljƗŒĵ÷ĒǦĊõƲƤƲåĵŊŤ ŶƯǡšŹą ŶŦLj ŶŦƶ÷ĸåƖ űƴƶåúȞÕÕ ďæ ŘèȊ űŋ űĵĵ ƑĊĞ ĵűżĸķƖ ǓǮŊ õǎũņŦ øĺĈĈņŦ űĒõêžŅŦ õƟǎĸŒŦ
ĵòǓ ŹŅȈĝƶåŊ ĵĒŅĝĊ åăĒŅŬ ƑǎŦ ŅŹĈžąƔê
ĵƻǑ÷øǎĊĕņŦåćȖĊŅĊǎêǹƔêűŋ ƴňƑĐê ƯǓǮņ õšĘ ĵƔšŬšŊ ƯĶŤ
ƯűĹņň űĢĈķƗŎ ĒĺĒĺ ĵĂĈ èƴ Ʋæ űĵĵǓǮņŦåøĺąƻĵűżĸķƖƯõŹèŹƲŤ õĉŊ ĸåĹŊšŊŤ ƯǦĢú žȍȍê õäŢú
űĐêȎ õĒǡŊ ŶŦƶéåĵŊ ƯŅƶšǎǎ ĵõäŢȝ
õąljƖŦåűĹņňűĢĈķƗŎƯøƴčǦõäŢŦ ăĒŊƯƹƴĉžŅċŒĻĊƻűĸèŊŦƲżŅŅõäŢŦ ƯȌƶĈê ȖçĒ õčøĈňōƖŦ ķǎêǺúȝ õǎåǺűƴƟšǑú
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ46
ĒȖĊŊ
(g$’“)O
O
eS·{²+Y
ćȖĊŋŒŦƴõåŹňêŅĺëƴǡĵĠê
ąĶƝ õĒŹąú ƯƖƻƻĊ ſ÷ʼnȝ Ưűĸê
ȌƺĉĚŧŒ űýĈĊŤ űƶąljdžŊȝ Ưżȍ ŹȍŅŬ
űõĈċŒƯŶĈŊƤǓNjŊſ÷ʼnćȖĊŋŒďňưȝ
ĵøǓĒņ õĒŹąú Ưżȍ ȕĉơƹŦŊŤ Ưűȍćż
ŚĺąŊŘèȊƗŒƖƴƴŊŤƯŚĺąņõǎŤŬĺƠŘŦ
űýĈĊ èƴ ƖƴƴŊ ƴƶąǑê Ņĺë ƴǡĵĠê
ŶŦƸßú ĵųŊƵǶƲ ďŵúď űżĸķ ƯŅǎšĸƖŦ
ƯżȍøýêǡŬøƝŹêǏĺŮŊƴƶąǑêŅĺìê
ĵĝǤƴ ĝŧŒ ƶǓû Ưżȍ űõĈċŒ ĵűŦƹŦƻ
ĸêŅǡŤĝĞ űdžŦƹƗŒ èƴ ĵõšǑǎĊ ƖĐť
ŶŦƶ÷ƲĐêȍƴǡĵĠê
"\d+
ƯűȍćżŶǓĊƂĒſŦȌƺĉĚŦżȍƛõňƓ
õƶĵŬǏĸŵƖŦĵűƸĒűĵĸűȍ濌ĺąŊűƹĈĚ
Źdžõą Ƣĉ ăĒŅŬ ĝŢŦ ƴƦê ǏĸŵƖ ŶĒŹ
õĒŹąúĝŦƛúƻąĒƯ÷ģƴďäŦȝ
ĸåȈƖƛĊĺŹõŹȈņűĒĝƻûƯżȍȕĉơƹŦŊ
ųĐíƲņĵǡĢèƴ÷ţĒŊĊŘƴåøĊƲúƶĐåŮ
ķċŅǎŮŅƖĒåǏĸŵƖõšǑǎĈōƖúňƖĦê
ĵűȍćż ŚĺąŊ õƸŤ ŶƯŅŹŤƑš Ư÷ǎũƖ
Ưżȍ õƶĵŬ ǡĢèè Ǐĸŵ Ź÷õžĊĸōƖ
ǏƹƵŒƖĒǦȝƯŚĺąņçĝõŦĵĊƺè÷ţƠø
ĵŅǎŪĵŊŶŵűƯŶŤĵƯűȍćżƔŦǬ
űƟǑNjűǎĊúĊǬĵƻúȆõƑčŦűŦƷďäŦȝ
űê7ćƲȝ żùĆŦȝ ǐţȝ űƴŁćſĒŊŤ ƢúķƲ
ƯűĒŅŤǑNjšņ Ɲƻê ŶŦƸčǤōƖ ƯǡƯĞ űǎċŒ
õäŤōƖŦƯżȍƻąǎǾƟǎĸűõêžŌê
ƟǎĸƖ ƲåƖ šǎĊ ĸƴŧĊú ǏĸŵƖŦ
ŶƲĒŅŤǎƶŒ ƲåŒƖ ųŊƵǶƲ åçķƲ ŅčǦŋ
ƯšĵąƖŦ Ư ƯűȍćżŦ ƔŦǬ åøĒŅŤǎƻ
ȍèǔŊ ŶŦƹèŊ ƯųŊƵǶƲ ŶǓĊ ƂĒ ȌƺĉĚŦ
ȕĉơƹŦŊűŋšƸŦĸĘåķķďĵčǢŊõǓåǬ
øĒňƑĠōƖõƟǎĸŒŦƴňƑĐê
ĸåȈƖ ƛĊĺ Ưżȍ õƶĵŬ ǡĢèè Ǐĸŵ
ŹõŹȈņ ĵȊŊ ǡĢèƴ ÷ţĒŊĊ Řƴå øĊƲú
ƶĐåŮŤųĐíƲņĝƻõƖƯŅǎŤŪĵŊúžŦƲŊ
ųŊƵǶƲ Ư űȍćżŦ ƔŦǬ åøƟǑdžŊ
żĝąĵŒƖǦƲġǑĊƯŅƲƲƠšǦĻŒèƴçšǑǎĆ
ŶŦƶ÷Œæú ƯȌƺĉĚŦ úŦŒ åćȖĊŅĊ
ǎêǹƔê
õƶĵŬǏĸŵƖŹơãƖǫĵŊŤŦŊŤƖƝåŊ
Ưżȍ øĊŽŇŦǓ ſ÷ʼn Ưűȍćż ƔŦǬ űƟǑNj
ſ÷ʼnƗŒ ŅƲƲƬ ƤǓNjŋŒ úŦ ŶŦƶ÷õĒæ
õžČê ĵƢĉƖ ƝåŊ ƶǓû ƝƻùƲōƖ Ź
ŶŤ Ź ƛõŊ ĵňŒ Ưűȍćż ƔŦǬ űƟǑNj
ſ÷ʼnƗŒȝ ŶŦƸßú ĵżȍ ƯȉĐêŤ ƯűĕƔ èƴ
ŶǓĊ ƂĒ ƤǓNjŋŒ úŦ ŶŦƶ÷õĒæ ŅšǑǓċ
ƖĐť Ư÷čǦĸōƖ õäŢú ƴǡĵĠê ĵšǎƖ
ƝåŊ Ưżȍ Ưžåĺ èƴčŦďŦǓŤ ƯƹůŒ ſ÷ʼn
ĵ÷ƲĝĊļōƖ ćȖĊŋŒ èƴ ŅƑƲƴŋ ƖĐť
ŶŦƶ÷ƲĐêȍ ďǡĵĢȝ øžčů Ưżȍ ʼnžţžŤ
êøŊſ÷ʼnȝƯòžúŤſ÷ʼnŤƯŷƸŊſ÷ʼnƗŒ
Ưżȍ õƶĵŬǡĢèèǏĸŵ
ƯżȍõƶĵŬ
ĵŬ
ŬǡĢèèǏĸŵŤűdžŦƹƗŎ
ǡĢèè ǏĸŵŤűdžŦƹƗ
Ť űdžŦƹƗŎ
Ŏ
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ47
ĒȖĊŊ
#xA A€ZF#eŒAŒZ“HŒdgZ)A[
``R+Œ²b³+¿¿`"LT“
X($ŒEE­W)]T‚‚
€ ĸǎũßŊ ŶƖĝŊ ųŊƵǶƲ ĶŤŦ
åøǎêǎê ȍèǔŊ šĵąŮ ƴßŦŤ ȍèǔʼn Źúůʼn
çƲêȍĸåõŐæžåĶŦåøýêǡŦƝƻêűèǎũßú
#xA A€R+Wc$OWÔ
€ ďdžõĊ ųŊƵǶƲ ĶŤŦ åøýêǡŦ
ȍèǔņšĵąŮĒêĶŤĒåŅǬƑŅŤűùćżĒåŅøĊź
ĺŐ ƲåƖƻƻĊ õǓĸŊ űåĺŮ Ư÷ê ŶúšŊ ƴ8
űêšĵąúžåĶŊžžåŬøĒňƑğƲűƖǦŋŹĝąĶŊ
ŅƑƹƻĉ ŶŦƻǎĸ šĵĊ ȍèǔʼn ŊžžåŬƖ űýĈĊú
ƴƉƖšƖšǎĊǓŦĒõǤƲčĺźŊŤƲǑǡõŮšǎĊ
ĵǤúƯ÷ƲĐƤŦŤƯ÷ǎĊúäŧšƖƲǎũßŊ
#xA A€R+Y`f`U'fAZ`OÔ
€ ƯäššǎĊĵõäŢƻĺĢšǎĊƯåƖúȞ
Ŷť ĶŤŦ åøýêǡŦ ŶŦƶúȈêǓ ĵűŦƹŦƻ ƯžåĶ
ƶǑȊƗŒƟŦƻõƑĈŊďdžúĊȝĵéèƑǎŦƲæƑǎŧŒ
ƶǓû õíõƻ ŹĢƷĒ ǐƵĊǐĒ čƗŒ ǑĊ ǓŦŪšŊ
ĒèåƖ åųŊƵǶƲ ĶŤ űƶǎŬ õäŢŦ øĒƑĈŊ
džõĆƴãĺŐúűêšĵąúĶŤŦåøýêǡŦȍèǔņ
ƯšĵąŮǎŤƯÔÔďÕÕèƴčŦĒƯűýêǤŮšŊƶąljŶŦƹǎũß
šĵĊĵƑĢņúĶŤŦåøýêǡŦƯÔÔďÕÕèƴčŦĒĵğ
ĒèêäšűŦĝĵêãúŅĸêźŶŦƶǎŤƑƶűùćżñ7
ƯÔÔķÕÕ èƴčŦĒ ƯűýêǤŮšŊ ƶąlj ƴ8 ŅõåĒź
űßŦúŹúžŦƲŊƲåȈõêĒøǓũŊĐêŒêģƯß
úžŦƲņ ŶĒŹƢĉ ĵǤú ƴǎĊõŬê ĵŶƖĝŊ èƴ
ĸêŅõýąŅúžŦƲŊĶŤŦŶŦƹèýåǦŦŅƑčšĺŮ
#xA A€ Z ([email protected] X;¾ ¶bA¶ q&' NA
fÎZT($ŒÔ
€
ĵűùćż ĵƯƛõņ ĵ÷ƶąǎƖ
ƯųŊƵǶƲƖƲŦ ǓǦ÷Ʋ èƴ ŹĢƷĒ ǐƵĊǐĒ ƯĻĊƻ
űõĈċŒ ǑĊ ŅǎŤŮŋ ǎŦƟĺ čǦŅƖňê Ư÷åƖ
šƖ ƯƑĉƖ õšĘ šǎĆ űæĸêň šƖ čƗŎ
ŶĊǓǦšƖƖƻƻĆèƴŅǎŮŅƖĒåšĵąøŦŬƖú
ųŊƵǶƲƓ ŶŦƶ÷ƲƶĊǎƖ ßæ ƯȈǤć čèúň
ŅåƔƖǡŤê ŹơƲ ĸåȈ ǓŦ ǓŦŪšŊ ƯåŦú
ĵųŊƵǶƲĶŤƲŦƲãêƛõŊĒǬƑŊĵĒúżêäš
Ư÷ĸæŊŦ čƗŒ ĵűżê űèƖĠōƖú ǓŦ ƶǓû
ĵéèõêźŹŅõåŹŊšƖƯŅĸæŊčƗŒåžåĸōƖ
ďæ ĵöƲƖ ƲåȈŤ ƯŅøą öƲŅŬ ĵøšǑǎĊ
çǡĝöĵŊ õûŹĈōƖ Ư÷ƲĐƯƖ ĺêǡňōƖŦ
šƖŶƖšňƖƴƉšƖ
#xA A€ `·Œ ²b³+ ¿ Z]ˆ' MT
+TROÔ
€ ĵŊžžêú ƯýĆŊ ĒãŅŊ šƖ
úžŦƲņúűŦƻƯŶǓĊƂĒöƲŅŬĺĠņƯ÷åżƖ
ĵŶƖĝņ ŶŦLj ŹŹé ǑĊ ǓŦŪšŊ űåƖȝ ƯåƖú
ĵ÷êűĒŅĐčĺõäŦƯåĵŊúƴƉšǎĊƯűǎćņŦ
ŶǓĊƂĒűƲĐƻǓú
#xA A€ F+zO XBK ¹ (\' ²b³+
¢]| ¿ (RT ZLTµh LA ”Tk ($O
Z“†jW‡•\ÛZ)À§OÔ
€ ŊƝǓĒŅŬä ĵõģƯʼnƲǎũßŊšǎĊ
šƖ ŹơƲ ĵȊŊ ǓŦ Ưĝƻû ƯųŊƵǶƲ ĺñĈƓ
ĶƻŦ űýêǤŮ ŹŘèȊšňōƖ ďšĎȝ ĺñĈƓ
ȌƺĉĚŢ ƔŤ űýêǤŮ õĢǡĊ ŶŦƶ÷ȈêǓ
øĒňƑğƲ øƖǤņŦ ŅŹŊë ĵúžŊê űčêǤŮšŊ
ŶŦƻýĈ ǦƲġ űĢĊķƲåß úžŦƲņú ĶƻŢŦ
ĵƔŤ űýêǤŮšŊ åøýêǡŦ Źêúƻ űƂƲú ǎŤ
ĒåäŦź űĢùŦ ǓúŊ ƖĒǦ űĒǎĺő ƯƑčŦźŊú
šĵĊ ĺñĈƓ ĶƻŦ åõƲƤ ĵžåĺ ƶąlj õĂĈŊ
ƲĒȈêǑê õøĊ ŶȈêǑåß Ʋú ĐƴĐż ģƴŋ
ƝƻùƲōƖŹƛõŊĵňŒĺñĈƓĶƻŦďĦĦú
ƯĶƻŢ ƔŤ űýêǤŮ ƯšĵąƖ ųŦĒŊĈžŅĊ ƵíŦĒ
ĐòéĒåšĵąƯŶĎúžŊêä ĺýĈúŦúŒǓĊ
ŶŦƶéåĵŊĵõǓå5ƝƻæŦűǓŮőýĊŐåßĵǓé
ŹƵíŦĒǑĊõĂĈʼnŶŦƶűŦƻƝƻåŬģǦĉƔåß
úžŦƲņú űýêǤŪ ĵŶƖĝŊ Ư÷ýĈŤ ĵŶƖĝŊ
Ư÷ƲúŦ šƖ ŶŦƸƲƖú űǎćņ ĵơã öƲŅŬ
űêŅǡĝõĵŒŊú Ư÷ê ŶúšŊ űåŮ Źơã ĸåȈ
ǓŦ ĺñĈƓ ȌƺĉĚŢú ňƹǐƗŒ èƴ ƯdžõąƖ
ŶŦĢĒĠđǦĆšƖǓŦűßŦúĵŊźąŊõĂĈŊ
ƴǡƴĠê úžŦƲņú ŶǓĊ ƂĎŦ åõåƑǦ Źơã
ƯŅĘåűøĈǮĒåéåøåʼnšƖ
#xA A€(;A¿dgfTWu\ `d“O$A
a› R` ¿­ (M ZLTµh WP d÷T‚‚
HgaTa)@¤Œ($O¹WqRTZT)“ŒÔ
€ íąĊ ďŇ Ư÷ǡĝúĵŊ ƯĈĎ
Ưäš űýĈĊ űåƖ ƴãŦŢ éëŒ Ưűǎćņ žåĻŒ
ŶŦƸŹŅæŊ ŶõžĈåß ƯžåĶ űƶąljdžŊ ƯĈĎ
Ưäš ĻĊƻȝ ȕĉơƹŦŊŤ ĂĈ űĒŻƲNjȝ ƯĶƻŦ
õćȝ öæ ŘèȊšŊ ƯŅčǡƖ űýêǤŮŤ øŤdžĊȝ
ĵƔŤƖ ĶƻŦ ĂĊ ƑǤŋŒȝ ňƹǐ ƑǤŊ ĶƻŧŒŤ
ĵŅåƲƯƶąljƯ÷ǎŪåúĐéĵűƸĒűĵĸƶąljŶĒŹ
Ư÷ƶĊĎňƹǐƑǤŋŒȕċdžžŊűåƖßæú
ȕċdžžŋŒ ƯĈĐōƖ űýêǤŮ űèōƖ ƯžåĶ
űƶąljdžŊŹûèǔƶêƴãŦďõĒêȝƴƉßæďäŦ
ſ÷ʼnƯ÷ĸêšǎĊűêǎǡõŮúßæúƯĈĐōƖŦ
ŶŦƶ÷ýĆšƖƯŅąƹßŊßæúĵŅčǡƖƯĂĈ
ƻĊĘ ŶŦƸýĈ šƖ ƯűõĈĆ ƖĐť ƴãú Źéè
Ņǩøć šǎĊ ǑĊ ƯúŊǎŤŮĵŊ úŦú ƛƴšŊ ŦžŻ
Ư÷ĸêšǎĊŶŦƹƴŧĊƲƶĊǑêƶĒƲåŮúšǎĊƴƉ
šƖƯžåĶűƶąljdžŊŹűýêǤŮšņĵŅǩøćƯžåĺ
øťNjõŦŊ ŶŦƻŊøĊ ƲƶĊǓáê ƴƉ ĵűǎĈŒŦ
ƯŅåõƶűƴƶåú
#xA A€ (Z)#Y (,O R` ZLTµh aH“A
` ~- !MÊ'ƒA"(“Z]Q„+A`
²]™çœfèX±^+O[N·X "R`NAa»d
9íąĊ ďŇ ĵűǎćņ ƯŅǩƔŒ
9íąĊďŇĵűǎćņƯŅǩƔŒ
ŶǦąŊŶŦƶéåøąǑǎǬäŧŬê:
ŶǦąŊ
ŶǦąŊŶŦƶéåøąǑǎ
ŶŦƶéå øąǑǎǬ
øąǑǎǬäŧŬê
Ǭ äŧŬê::
²]™çœfèk$Aa›R`ZLTµh
ĵŶǓĊƂĎƟĊȍêúƻŦŹŊúãĊŊǑĊűǤǦõƖŹ÷ŦĝĐĝĎűýêǤŬŒűŦƷšƖ
ĵŶǓĊ
ĵŶǓĊƂĎƟĊȍêúƻŦŹŊúãĊŊǑĊűǤǦõƖŹ÷ŦĝĐĝĎűýêǤŬŒűŦƷšƖŅƑêƼƲƶǎƖĵűƸĒűĵĸƂĒùƹŅĺëĵ÷ňƑĝƖűżĸķ
ĵŶǓĊƂĎƟĊȍêúƻŦŹŊúãĊŊǑĊűǤǦõƖŹ÷ŦĝĐĝĎűýêǤŬŒűŦƷšƖŅƑêƼƲƶǎ
ŶǓĊ
ǓĊ ƂĎ ƟĊȍ êúƻŦ ŹŊúãĊŊ
Ŋ ǑĊ űǤǦõƖ
Ɩ Ź÷ŦĝĐĝĎ űýêǤŬŒ űŦƷ šƖ ŅƑêƼ
ŅƑêƼƲƶǎƖĵűƸĒűĵĸƂĒùƹŅĺë
ƲƶǎƖ
Ʋƶǎ ĵűƸĒ
ĵűƸĒűĵĸƂĒùƹŅĺëĵ÷ňƑĝƖ
űĵĸ ƂĒ ùƹ Ņĺë ĵ÷ňƑĝƖ
ĵ÷ňƑĝƖűż
űżĸķ
űżĸķ
šƖƯõdžõćƲƶąljŊúãĊņŦĵƟĊƛƴƶąĒȝßåŅŬƶąljŦƶǓûĵűƸĒŹŅøßåŅŬƶąljŊúãĊŊĹŊűǡŤģåŹȍŅŬŊúãĊŊƯ÷ƲĵĠšǦĺ
šƖƯõdžõćƲƶąljŊúãĊņŦĵƟĊƛƴƶąĒȝßåŅŬƶąljŦƶǓûĵűƸĒŹŅøßåŅŬƶąljŊúãĊŊĹŊűǡŤģåŹȍŅŬŊúãĊŊƯ÷
šƖ
Ɩ ƯõdžõćƲƶąljŊúãĊņŦĵƟĊƛƴƶąĒȝ
ƯõdžõćƲ
dž ćƲ ƶąlj ŊúãĊņŦ
Ŋú ĊņŦ ĵƟĊƛƴ ƶąĒȝ ßåŅŬ
ßåŅŬƶąljŦƶǓûĵűƸĒ
åŅŬ ƶąljŦ ƶǓû ĵűƸĒ ŹŅø
ŹŅøßåŅŬƶąljŊúãĊŊĹŊűǡŤģåŹȍŅŬŊúãĊŊƯ÷ƲĵĠšǦĺ
ßåŅŬ
åŅŬ ƶąlj ŊúãĊŊ
Ŋú
Ŋ
ĊŊ ĹŊ űǡŤģ
ű Ťģ åŹȍŅŬ ŊúãĊŊ
Ŋú ĊŊ Ư÷
Ư
Ư÷ƲĵĠ
ƲĵĠ šǦĺ
űúǦŋĵŦǓƻĂĈſéNjåűŦƻƛõŊģƴňűƻĊǗêŹŊúãĊņǔŦåǔŦåõąĺŤŶǓĊƂĒȍĢĊŤžòëņúĒåšĵąƖĵõąĺƂĒŶĒŹűƸĒűĵĸ
űúǦŋ
űúǦŋĵŦǓƻĂĈſéNjåűŦƻƛõŊģƴňűƻĊǗêŹŊúãĊņǔ
űúǦŋĵŦǓƻĂĈſéNjåűŦƻƛõŊģƴňűƻĊǗê
ĵŦǓƻ ĂĈ ſéNj åűŦƻ ƛõŊ
Ŋ ģƴň űƻĊǗê
ƻĊǗê ŹŊúãĊņǔŦåǔŦåõąĺŤŶǓĊƂĒȍĢĊŤžòëņúĒåšĵąƖ
ŹŊúãĊņ ǔŦ
ǔŦåǔŦåõąĺŤŶǓĊƂĒ
Ŧ åǔŦ åõąĺŤ ŶǓĊ ƂĒ ȍĢĊŤ
ȍĢĊŤžòëņúĒåšĵąƖĵõąĺƂĒŶĒŹűƸ
ȍĢĊ žòëņú ĒåšĵąƖ ĵõąĺ
ĵõąĺƂĒ
ƂĒ ŶĒŹ
ŶĒŹűƸĒ
űƸĒ
Ē űĵĸ
ű
űĵ
ĵĸ
úĊǦȝĵŶǓĊƂĎƶǓûĵƛúƶõĈå÷ĸêĶƻŦĵŊƖĒŊâƼĸĐƯƖŶŦĢĒĠđĵƑĢņųŊƵǶƲĶŤŦďƲýåǦŦƯšĵąƖűýêǤŮĂưúűĸŅ
úĊǦȝ
úĊǦȝĵŶ
ĵŶ
ĵŶǓĊ
ǓĊ
ǓĊƂĎƶǓûĵƛú
ĊƂĎƶǓûĵƛúƶõĈå÷ĸêĶƻŦĵŊƖĒŊâƼĸĐƯƖŶŦĢĒĠđĵƑĢņųŊƵǶƲĶŤŦďƲ
ƂĎ ƶǓû ĵ ƛ
ƛú
ú ƶõĈ
ƶõĈå÷ĸêĶƻŦĵŊƖĒŊâ
å÷ĸê
ê ĶƻŦ ĵŊƖĒŊ âƼ
âƼĸĐƯƖŶŦĢĒĠđĵƑĢņųŊƵǶƲĶŤŦďƲýåǦŦƯšĵąƖűýêǤŮĂưú
ĸĐƯƖ ŶŦĢĒĠđ ĵƑĢņ ųŊƵǶƲ
ųŊ
ĶŤŦ ďƲ
ďƲý
ďƲýåǦŦ
åǦŦƯšĵąƖűýêǤŮĂưúű
ƯšĵąƖ űýêǤŮ Ă
Ăưú űĸŅ
űĸŅ
õêúëŊ ĵžåĶ åűŦƻ
õêúëŊĵžåĶåűŦƻƛõŊõǬƑņŦƴŤǎĈê
õêúëŊĵžåĶåűŦƻ
õêúëŊĵžåĶ
åűŦƻƛõŊõǬƑņŦƴŤǎĈ
ƛõŊ õǬƑņŦ ƴŤǎĈê
ê
ŹơƲú ĵƶĶ
ŹơƲú
ĵƶĶĺ
ĵƶĶĺ
ĺ űȍćż
ĺ
űȍćż
ćż ŽȕňƖŦ
ŽȕňƖŦ àţçž
àţçž
àţ
åŅčũ
åŅčũ
ũ žåĺ
žåĺ ßåŊ
ßåŊ ƛõŊ
ƛõŊ ŅǬƖŌê
ŅǬƖŌê õíõƻ
õíõƻ ųĺĈïú
ųĺĈïú
ųĺĈï
ųĺĈ
ų
ú ŻŦǓ
ŻŦǓ ŹßåŊ
ŹßåŊ ƛõŊ
ƛõŊ Ưƶ
ƯƶĶĺ
ƯƶĶĺ
Ķĺ űȍćż
űȍćż
ż ģƴň
ģƴň
ĵŞè
ĵŞèåųŊƵǶƲĶŤŹŶĒŹƛúŅǬƖŌêĵƛúĵĆƔŦƹűĒŅŤǑNjšŊĵŅŹŤƑšƖƯúĂĈĢŤõżŹåŬƖűȍćżđżȋƔŦǬŦ
ĵŞèåųŊƵǶƲĶŤŹŶĒŹƛúŅǬ
ĵŞèåųŊƵǶƲĶŤŹŶĒŹƛú
Şè åųŊƵǶƲ ĶŤ Ź ŶĒŹ ƛ ú Ņ
ŅǬƖŌê
ŅǬƖŌêĵƛúĵĆƔŦƹűĒŅŤǑNjšŊĵŅ
ƖŌê
ĵ
ĵƛú
ƛ ú ĵĆƔŦƹ
ĵĆƔŦƹűĒŅŤǑNjšŊĵŅŹŤƑšƖ
űĒŅŤǑNjšŊ ĵŅŹŤƑšƖ
ŹŤƑšƖƯúĂĈĢŤõż
ƯúĂĈĢŤ õżŹåŬƖ
ƯúĂ
õżŹåŬ
żŹåŬƖűȍćżđż
Ɩűȍćż
űȍćż
ćż đżȋ
đż
đżȋƔŦǬ
ȋ ƔŦǬŦ
Ŧ
ųŊƵǶƲ
ųŊƵǶƲĒňšĐȝõíõƻƯơƲĶƻŦűĸêšĵĊĵõíêűĦĊǧŊŊúãĊņŦåõĝǡêĵšĵąƖƯȁŤŶúšŊĵűùćżšȄƯŊúãĊŊƝƻêűǓŮŋűèĸø
ųŊƵǶƲĒňšĐȝõíõƻƯơƲĶƻŦűĸêšĵĊĵõíêűĦĊǧŊŊúãĊņ
ųŊƵǶ
Ʋ ĒňšĐȝ õíõƻ
ƲĒňšĐȝ
õíõƻƯơƲĶƻŦűĸêšĵĊ
ƯơƲ ĶƻŦ űĸê šĵĊ ĵõíêűĦĊǧŊŊúãĊņŦåõĝǡêĵšĵąƖƯȁŤŶúšŊĵűùćżšȄƯŊú
ĵõíê űĦĊǧŊ ŊúãĊņŦ
ŊúãĊņŦåõĝǡêĵšĵąƖƯȁŤŶúšŊĵűùćż
Ŧ åõĝǡê ĵšĵąƖ ƯȁŤ ŶúšŊ ĵűùćż
ćż šȄƯŊúãĊŊƝƻêűǓŮ
šȄ ƯŊú
ƯŊúãĊŊ
ãĊŊƝƻêűǓŮŋ
Ɲƻê űǓŮŋ
ű ŋűèĸø
űèĸø
űǓćżêōĈêŵŦƻùżţżêưţĽĊďŇǎĺŋĵĒȖĊŊøťNjõŦŊƯõdžõćƲƸǓćƖŦűǓŮŌêĵŅǗƹŮúƯÔÔďÕÕŶŤÔÔķÕÕƯŶǓĊƂĒűýêǤŮšŊƯƶąlj
űǓćżêōĈê
űǓćż
űǓćżêōĈêŵŦƻùżţż
ǓćżêōĈê
ćżêōĈêŵŦƻùż
ŵŦƻ ùżţż
ùżţżê
ţżêưţĽĊďŇǎĺŋĵĒȖĊŊøťNjõŦŊƯõdžõćƲƸǓćƖŦűǓŮŌêĵŅǗƹŮúƯÔÔďÕÕŶŤÔÔķÕÕƯŶǓĊƂĒűýêǤŮšŊ
ê ưţĽĊďŇ
êưţĽĊ
ţĽĊďŇ
ĽĊďŇǎĺŋĵĒȖĊŊøťNjõŦŊƯõdžõćƲƸǓćƖŦűǓŮŌê
ǎĺŋ ĵĒȖĊŊ
ĊŊ øťNjõŦŊ ƯõdžõćƲ ƸǓćƖŦ űǓŮŌê ĵŅǗƹŮú
ĵŅǗƹŮ
ƹŮúƯÔÔďÕÕ
ƯÔÔďÕÕ ŶŤ
ŶŤÔÔķÕÕ
ÔÔķÕÕ ƯŶǓĊ
ƯŶǓĊƂĒűýêǤŮšŊƯƶąlj
ƂĒ űýêǤŮšŊ
űýêǤŮš Ưƶ
Ưƶąlj
ąlj
ĺĠŊøąǑǎǬűǓŮŌêĵűßŢƑĢŊúƑƶűǎĊĹŊŅõêēƯíąĊďŇŶǓĊƂĒžåĺŦŶŦƸƲýåǦŦŘèȊšŊŦŅąžļêŹơƲĵȊŊǓŦųŊƵǶƲ
ĺĠŊ
ĺĠŊøąǑǎǬűǓŮŌê
ĠŊøąǑǎǬűǓŮŌêĵűßŢƑĢŊúƑƶűǎĊĹŊŅõêēƯíąĊďŇŶǓĊƂĒžåĺŦ
Ŋ øąǑǎǬ űǓŮŌê ĵűßŢƑĢŊúƑƶűǎĊĹŊŅõêē
ĵűßŢ ƑĢŊú
Ŋú Ƒƶ űǎĊ
Ċ ĹŊ Ņõêē ƯíąĊ
ƯíąĊďŇŶǓĊƂĒ
ďŇ ŶǓĊ ƂĒ žåĺŦŶŦƸƲýåǦŦŘèȊšŊŦŅąžļêŹơƲĵȊŊǓŦųŊƵǶ
žåĺŦ
žåĺ ŶŦƸƲýåǦŦŘèȊšŊŦŅąžļê
ŶŦƸƲýåǦŦ
ŶŦƸƲý
ŘèȊšŊŦ Ņąžļê ŹơƲĵȊŊǓŦųŊƵǶƲ
ŹơƲ ĵȊŊ
ĵȊ ǓŦ ųŊƵǶ
ųŊƵǶƲ
Ʋ
ĶŤŦåøýêǡŦżĝąĵƖǦƲġdžúċĵéèúĒȖĊņĵ÷ǡƴĝƖõĒžǎĺŋåõĂĈŊŅƶǑǑ÷ǦƲġűĢĊĻõêĒĐƲǎŮåƛõňŊøĐåȉŦƴŤǎĈê
ĶŤŦåøýêǡŦżĝąĵƖǦƲġdžúċĵéèúĒȖĊņĵ÷ǡƴĝƖõĒžǎĺŋåõĂĈŊŅƶǑǑ÷ǦƲġűĢĊĻõêĒĐƲǎŮåƛõň
ĶŤŦ
ĶŤŦåøýêǡŦżĝąĵƖǦƲġdžúċĵéèúĒȖĊņĵ÷ǡƴĝƖõĒžǎĺŋåõĂĈŊŅƶǑǑ÷ǦƲġűĢĊĻõêĒ
ŤŦ
Ŧ åøýêǡŦ żĝąĵƖ ǦƲġ džúċ ĵéèú ĒȖĊņ
ņ ĵ÷ǡƴĝƖ õĒž ǎĺŋ åõĂĈŊ ŅƶǑǑ÷ ǦƲġ űĢĊĻ õêĒ ĐƲǎŮåƛõňŊ
ĐƲǎŮ åƛõňŊ
åƛõ
åƛ
åƛõňŊøĐåȉŦƴŤǎĈ
øĐåȉ
øĐåȉŦ
ŦƴŤǎĈê
ƴŤǎĈê
ƴŤ ê
ƶądž ǡǎŤƖ űšǑǓċňê
ƶądžǡǎŤƖűšǑǓċňê
ƶądžǡǎŤƖűšǑǓċňê
“WŽ jW Xg$q (Þj O `"LT“
°""OŸ($Aa›g·Œ¹W)AZjHAŒŸ
R+WcA”TÔ
€ žåĶ ĵűßŢ ƑĢŊ ĵƔŤ ĶƻŦ ƶąlj
ŅǩƔœŒŦƴƦêŶšơãßæŅǩƔœŒďƴƤ
åŶƲŦƹŦƷŅǩƔœŒƯ÷ŹȍåƖŶźêƑĊŘƓžȍƲ
šƖ ŹơƲ Ɩǫ ƯȊĊø Ư÷ĸê ǎŦƟĺ ƯŅčǡƖ
ŅǩƔŒ Ưåú Ưßæú ƶõƑƤ ĺĊ šƖ
ßæú ŅǩƔŒ Ź÷ƲǎũƖ ǎŦƟĺ õžȈê ƲåĵŊŦ
ƯõŦǓĂŊ ňžĒŤ ǓĺĊ ƴŹȍèê ƴƉ ƛƴšņ
ßťň ĵéëŒ žåĻŒ åõŧĆ ŶĊǓǡŬ űƴƶåßú
ĵíąĊďŇƶĒƯŅčũßĵŊűŦƷúžŦƲŊúƴƖ
šƖȍèǔʼnúŶŦƸãƛƴšņűýĈĊĵé댞åĻŒ
ŶŦƸåõƻšƖ
#xA A€ ( `W (Z‡­ d; !MÊ' XdAÏ|
RS+WT;ƒA")«„XjzO°TEzO‚‚
X$A a› ( HA ‡- "` (°+'T T
!MÊ' °+A¤ ƒA" )« +q½ O‚‚
X·ŒZÄ+ƒA"eTqµ'‡(°T !MÊ'`"fÀ
ZT z)]'‡Ô
€ ŅǩƔœŐŒŦ ßæú űƸēŒ ŤōƖ
ƯȊĊø Ư÷ǡƴĞ ŅǩƔœŒŦ űŦƻú űêƲƤŦú
íąĊ ďŇ ŅǩƔŒ åõĢǡĊ ďƲĒĺ űƸĒ űĵĸŦ
ǩúċ ĵßæú Ưžêê ŹŅûŒ ĵõŦĝĐĝĒ ŶǓĊ
ƂĒõǬƑŊŶƯŐæȝšǎĊǓŦŶƻæŦƲèǎŪçŧĆ
ŶŦƶ÷ŒæĵøõŦĵűƸĒűĵĸĵűĵĵķğèĒňƸƯúȝ
ĵíƔĐŤĵűƹøŶŦƸßúĵíąĊŤĵéëŒúƯžêê
ŹŅûŒåŅǩƔœŒǦćĵøƻąǓùƹèƴňƴŅƖ
ƯŅõąǢ ŤōƖ Ư÷ǎĊõƖ ŹõĺƢňōƖ ƯŅšĐ
åõúąǦ ŶŦƂŦ ŅōǓąŦ šĵĊ Źơã űƂƲ íąĊ
ďŇ ĵűǎćņ ƯŅǩƔœŒ ŶǦąŊ ŶŦƶéå øąǑǎǬ
äŧŬê åĺñĈƓ ĶƻŦ ĐƴĝĊ Ư÷õǦŢ ênjŒŦ
šƖ ƲǎũšƖ ƴãú űǎćņ ƯŅŅŻ ƯŅǩƔŒ ŒǓĊ
ŶŦƶéå ƲąǑǎǦŦĵŊ űǑǤ÷ú šƖ ƴãŦ ßæ
ĒŤƶĊǓ Ưßæú ȍèǔŊ žåĺ űǓŮŅƖ õǬƑŊ
ŶŦLj ƯȊĊø ƴŹȈåŮ Ư÷ê ǦƲġ ƲĝąĵêŦ
űêǎǡõŦú ƴãú ŅǩƔœŒŦ åøǓũŊ ĵűǎćņ
ĵßæú űĢǤǬ õŦĝĐĝĒ Ư÷Œê öƲŅŬ żå
ĵƯõŦǎƷ Ư÷ƲĒƶúú űĢúŤ žãëŊ ƲèōƖ
ênjŒ åøǓũŊ ŶŦƶ÷Œê Ư÷ƲĐƴ šƖ ŅǩƔŒ
Ưǡȋ Ư÷õĒåŦ űŦƻ Ļň èƴ ƯŅĵèĕ űýĈĊ
ĒèåƴõĒåŬêßæúžåĻŒŹơãƛƴšņűýĈĊ
ķƑǢŤ ķŦĝĐĝĎ ĵŅåƴú ĵűßŢ ƑĢŊ ŹűŦƻ
÷çƵŦ ĺĊ ĵèƴ ƯȊĊø ǦƲġ ĸêĝąĵĸōƖ Ēê
űĒĸåßíąĊďŇƯƲƢōƖŅǩƔœŒŹűƸĒ
űĵĸȝ Źűƹøȝ ŹíƔĐȝ ŹíąĊȝ ŹųŊƵǶƲ ēøéŤ
ŹéëŒú žêëŒ ƯŅǎŪ ŤōƖ ƯŅąĎŤ ŶƻæŦ
ƲèǎŪ ňƹǐ ƑǤŋŒ ĵűǎćņ űæ ŶŦƶöƲŅŬ
ŘèȊšŊŅčúŋŦõŦĝĐĝĒƴǡĵĢĺŤêíƔĐèƴ
ƯǎǡõŦŦƯŅǩƔŒĺƢŊåõåƯŊŹăĒŊǐƣĵèƴ
ƯøǤĈŊĂĈýĊŅŤêƴãúĵƝƻùƲōƖúäš
ĵŒëňōƖ ƯŅĘæŊŦ ŶŦƻŤǎŮ űĒŒëŤê ŊêĞ
šǎĊǐƣčǦŋõĂĈņšƖ
#xA A€ZF#e|{+x]°-ŒZ-Ô
€ Ƒƶ íąĊ ďŇ ŹõúǤʼn ĵȊŊ
ĵöƲƖ ƖĒǦ ǎĺő ŶŦƶŅƑèNj ŶŦƹêŦĝĐĝĒ
űŦƷŤ ƔŤƖ õ荞ê äŧĺŮ ƯģƯƖ õíõƻ
ųĺĈàú ŻŦǓ űùćżƓ ƹƲĒȖĈ šƖ Ư÷åƖ
šĵĊ ßæú ŶŦƸƲƖĢêŮ ƯúȈêǎƖ ƯŶť
űùćżƓšŊĵƑąĝŊŶŦLjƶùŤøŦšʼnųŊƵǶƲƓ
šƖåǦĢúšƖƯ÷æķŧĆĸåŮŶƖĝŊĵűùćż
êýĈ ĺê Ư÷ŹåžåŮ šǎĊ űƴŧĊú ŶŦƸƲƖú
ĵűùćż ĺýĈ ƯŅĘå ŅǡĠ÷ú õäŦ ƯúŒêĵŊ
űǑǤ÷ĺƠšƖűùćżŧŒĵȕċȌĚŤëŒƲúŤæ
ŶŦƸǡĢøōƖ õƻąſŒŦ ƲõŐŐæ ŶšĎŦ
åƑąĝņŤŶƖĝņŦåøǓũŊŅǡĢùĸōƔåßƴƉ
ŹäšĵŞèƶǓûűǎĉŦõǦĝúöæƯäŦźƲãê
šƖ Ư÷čøŮ éèƖ ĵöƲƳŤ ĵŅøĊźŊ űǎĉŦ
êǦĝú ŶƲêź ŶŦLj ĵűùćżƓšʼn åųŦĽĒŊõŦŊ
õĉŊ űêǡƯźú ĵơã ŶŦƂŦ Ưűǎćņ õŦǓĂŊ
ƯƖǫƣǔŒŦŶƲĵąňňšƖƯ÷ǎĊõƖŶŦƶõǤß
ĵňƹǐƗŒ èƴ ƲåúŦú žȍƲ ŶŦƹǎåǓê åȌƺĈæ
ĒȖĊŊſ÷ĚŦŤåȌƺĉĚŢƶĺƹĹűĒǎĺőŶĒżűßŦ
úŦú ƛƴšŊ õêĒ űèǎũßú ƣǔŒŦ ŶƲĕĕŦ
ƯƖǫ űúèŻ õäŦ ƲåĺŦ űƴõĒåŮú ŶƻæŦ
żǎŪåŶǓĊƂĎűýĈĊŤƝƻǎŊõȍŊñƯ÷äŢ
čƗŒŶŦƹæűúŤåß
#xA A€Wø‡•\_`(Z)#YfAÄHµW
www.ethiopianreporter.com
µÛ\M`ŒÔ
€ ĵŅåƴ ŶǓĊ ƂĎ ƟĊȍ èƴ ƯúŦǎŮ
öƲŅůŒŤ űýêǤůŒ õøĊ űåĺŦ ŶǓĊ ƂĎ
ŅȎżżćŶŦƸäŦŹŅȈåǎŹňŒňƹǐƗŒŦƯ÷ƲĵĞ
űýêǤůŒŦ ĵĺƢŊŤ ĵǦĈŊ øĒŅøĊ ƲĒȈêǑê
õýąņƲåƖŹĒĊšƖķŐêĵơãƶąljƯ÷ýĆ
űýêǤůŒƑƶűƶǏŊűǎċŒŅêŹƖŊžžåŬƖŦŤ
ƯƟõŢ ĂêǡŤ Ư÷ǡƴĝƖŦ ŶƖĝŊ ŶŦƸƲǎŪ
øƻąǓ ƲĒȈêǑê ĵűǎćņ ƑǦ Ưäš ƯĂêǡŤ
ȍêĒȍŤ Ưåú ƯŅåƲƯ ȍêĒȍŤ ƴĒŅƔèê ƴƉ
űŦƻ ĈĎŦ ƯŐå ŒǓĊ šƖ Ēåơã ƴãŦŦ Ƒƶ
űŦƻ šǎĊ åøúǤŊ ĂĈ ƴǡƴĠê åơã ƶǓû
ŶƖĝŊ ƲĒȈêǑê éåƖ ĵĒȖĊņ ƟĊȍ öƲƖ
Ư÷ǡƴĝƖ öƲƓ ĦŦĦ õǡĝú ŊêĞ šǎĊ
šƖ åøåŊ ĺŐ ĵ÷ĸæ šǎċŒ ƯŊú űŦƶĊĒú
ƴãŦ ƯúåƖ ŹƯŊú űúǦő űƴƶåú åűǎćņ
ŶǓĊ ƂĒ ňƹǐƗŒ èƴ õĂĈŊ ŶŦƶ÷ƲĒȈêǓ
ƯøƴšǎĊĵŊ ǐƣ ĵǤú ǦğŊ šƖ ĵŅǓĸĊ ǓŦ
Ưåú õȍŊñƖ ƴƉ šƖ ŹŅĸå Ƒƶ ĂĈ ǎĺŋ
õĂĈŊƲĒȈêǑêƝƻùƲōƖŹƛõŊĵňŒ
åĺñĈƓĶƻŦåøƟǑdžŊƯšĵąƖŦŒǓĊõõêŹŊ
ĵğšƖĵĢĊĶĵűƹøŹŅøĵŅƶąǎƖŹƛõŊ
ĵňŒƯňƹǐƑǤŋŒƖƻƻĊŅƶĊǗêűŦƹŦƼŎŦ
ƖƻƻċŒ ŅõêžŐåß ƯšĵĆŊ ŅƑƹƹćƗŒ Ź
ƛõŊ ĵňŒ ĝĊŋ ĵƗŎ ŶŦƂŦ Ư÷ƲĒǡąǦĆ
šĵĆ åƖǦ åøúǤŊ Źõýąņ żêŦ åõĂĈŊ
ŒǓĆúŦƻšƖ"ǐƣçƑĒƻƴŒèêõĂĈŊżåĺŦ
ǓŦõĂĈŊƯßæúŘèȊšŊçäŦƴǎĸêűǎćņ
ƯűȍćżŶǓĊƂĒõĂĈŒŹ÷ĸæűĈŊűǎċŒűŦƽ
šŒĵơƲŦƟõŦƲêšĵĆűǎċŒƢĉűýĈĈōƖŦȝ
űƶąljdžňōƖŦȝ űõåżŹňōƖŦ ĐƴĝĊ åƖǡƖ
ĵßæ šǎĊ ĵêǡƖŤê ŶŬĒ åúŦ" Ēåơã åĈĐŒŦ
ŶŦƶ÷õŒ űƻĊǎŦ ƯúŤƟǑdžƖŦ űýĈĊ õŅƖŤ
Ƒƶ ŊžžåŬƖŦ õŦǎƻ õâƻ ƴǎĸŤê ĐƴŦĎŦ
ŶŤƖĝƔåŦ żêŦ ƲŦŦ õŹŅê ƲĒȈêǎŤê ĐƴŦĎ
ŀƴąĒçäŦĺŦűƴǎĸúéèƖŤŊêĞšǎĊƯűǎćņ
ĺñĈƓ ĶƻŦ űßŦ ĸåƖ ßťň ƴĝǦê ŹŅĸå
űýêǤŮ ƯņŦú Ʋãê ķåƔƑǦ åƖǦ űƲõǤú
åƖǦŶŦƸõǤõýąņèƴõĂĈŊȝžåĻŒèƴ
õĂĈŊƯǓƻƲĒȈêǑê
;<=>[email protected]>>
RST€B
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
ǎǾ 48 ;;
ƸƢƴŦŤƤǓNjŊĵ÷ƸƲſúưţŽĚŦđŦŅĊ
;<=>[email protected]>>
űĐň÷Ư÷ƸƲŤſúưţŽĚŦđŦŅĊűň÷țĺĊáŦŤčèúøŅ÷ƲƻĊNjŊžŹŅøțűĈƹĝĵéțƯĹŊĞǦĊț
www.ethiopianreporter.com
ĸãèƓ
(–$Z‹`O
ŦĞǤǤĚ Ɣƣ
Ɣƣø
ø Ěċùƹ
ĵűŦƻ õƶĺĊ
Ċ ƖĒ
ƖĒǦ
Ē šƖ
ƯƶąŊ
ŊŻĎ
ŻĎ ǡĊŒ
ǡĊ ŒĵčŦƶĢ
ƛèø ĝåúŤ
úŤ
Ť ĵĞêȎŒ
ƻĊƻĊ Ņǐǧ ƯŅýĈƖŦ
ű
űąŦǗ
ƺ ŶNjǒ ǏĊ
Ċƻ
ƻ ż
żŻ ĕ÷Ƥ
Ƥ ƲǎèĺǤæ
ƑƴƟċ
ċƔ
Ɣ êĺĎ
Ɣ
ê
ĵĶèĝ
ĝåúú űåšǎĊǓŦ
ĝå
ĝåúú
ĵŅåƲ
Ņå ưĎ
ưĎģ
ĎģŒ
Ďģ
ŒŶŦƶŅõåŹŊšƖ
ŊšƖ
šƖ
ƖǎƬƗŒƔǑ
Ư÷ǡƴ
÷
ĞŊ
Ŋ ĝĊĵƖ ŶƲǎè
Ʋǎè
èĵǢ
ĵǢ
Ǣ Ư÷ƲưŊú
űąŦǗ
ąŦǗƺƖŦ
ƺƖŦ
Ɩ šƖêĺĎ
êĺ ÔÔē
ÔÔēĈ
ĈÕ
ĈÕÕŅĺëƯ÷ǡĈ
ĈÕ
ď
ďäŦ
ĒƲùƖ
ùƖú Ưê
Ư ĺĎú
ĺĎú ƝƖĢŤ
Ɲ
ƯŅšĐƖ
ĵêưƯŶĒž
ŶĒž
žĒňǮ
Ēň
ň ȈĈĵ
ȈĈ
ĈĵĺƠƗ
ĈĵĺƠƗ
ĺƠƗŒ
ĺƠ
Ɨ Ź÷ňƑĝƖ
ÔÔēĈ
ĈÕÕŹ
Õ Ź÷åƖ
÷åƖ
Ɩ ĸãèƓ
Ɩ
ãèƓ
ƓƟȈ
ƟȈŦ
ȈŦšƖ
ššƖ
Ƒƴ Ɣ åßåŊ
ƑƴƟċ
åßåŊ
åŊ ênjŐ
njŐōƖ
njŐō
ŐōƖ űąŦǗƺƖŦ
ēĈ
Ĉ ǎƤŅƖ
ƤŅƖ
ŅƖ
Ɩ åŊêĢ
ŊêĢ êljō
ŊêĢ
ōƖ
Ɩú åõǓƢŊ
ĵõȈå
õȈå
ȈåǓ
Ǔ Ŋê
Ǔ
Ŋ Ģ Ğ
ĞǦĊ ǡƯ
ǡƯĞ
Ğ ƯêĺĒ Ĺņ
Ğ
űĒŅŤ
Ņ ǑNjĺ
ŅŤ
NjĺƠ
Njĺ
Ơǐƣ
Ơǐƣ
ǐƣ
ƣêĺĎ
êĺĎåòȄ
êĺĎåòȄ
åò ŤŊ
ŤŊ
ŊǓȋďêú
Ŋ
Źȍè
Źȍ
èæňƹǐƗŒ
æ ňƹǐ ŒƯ÷ýĈ
÷ýĈ
÷
ýĈĵõä
ĵ
ŢŹĝąĵƖ
ƖǮ Ŋê
Ɩ
êĢ
Ģ ŶŦƶéå
ƶéåƖ
Ɩ ǎåǹèō
Ɩ
ǹèōƖ
Ɩ
ķäŦú
åűƔğƗŒ
åűƔğ
ƗŒ ĵŊƝƢƤ
ƗŒ
Ɨ
ƢƤ ŶŦƶ
Ŷ ÷ýĈ
÷ý
ýĈ åƑ
åƑƴƟ
å
Ƒ ċƔ
šǎĈ
šǎĈō
ĈōƖ
ú
úŦ
úŦú
ŶŦƂ
ŶŦƂ
Ƃ űŦƻ
űŦƻ
ƻƛƴšŊ
ƛƴšŊĸƴä
ĸƴ
ĸƴä
ĸƴäŢűø
ƴä
ƴ
äŢ
ĈǮ
çäŢ Ư÷Œæ
÷Œæ ķŧĆ
ķŧ
ķŧĆú Ƒƴ
ƴƟċƔ
ƟċƔ
ċƔ
Ɣ å
åŊ
åŊêĞ
Ŋ êljōƖ
ê
êljō
lj
ú õǓƢŊ
ú
õǓƢ
ƢŊ
Ŋ
Ŋ Ư÷Ȉê
Ư÷ȈêǏ
÷
Ŋ űąŦǗƺ
ŦǗƺƖ
ƖŦ
ēĈ ĺŐ
ēĈ
ē
Ő ŶŦƶä
ŶŦƶä
ƶäš ĵõ
ĵõǓå
õǓå
åǾ
Ǿ Ưõǩą
ƯõǩąĘ
ǩą ŊêĢ
ǩąĘ
ƯŅĸåƖŦĕ÷Ƥ
ƯŅ
Ƥű
űŦĒŅ
ŦĒ
ĒŅƖĵõ
ĒŅƖ
ĵõåżŊå
ĵ
Ŋåêljō
Ŋå
êljōƖ
êlj
êljō
lj
ƴäŤê űƴäŦú
ú Ư÷åƖŦ
÷åƖŦ
÷åƖ
֌
ƖŦ õǎõ
õǎõŊ
õŊ džõĆ
džõ
õ
ĵõǩąĘ ƯåźŊ
ŊŦ åõƖč
ŊŦ
Ɩčƻ
ƻ ŅĒøúŅ
úŅ
ŅƖ
ƯăĒŊ
ŊēĈ
ē ïĐĺ
ïĐĺ Źȍå
ŹȍåƖ
ȍåƖ
åƖ
ƖŹĎĞ
ŹĎĞƑǢ
Ź
ƑǢ
Ǣ
Ěċ ùƹǎĵ
Ěċùƹǎĵ
Ěċù
ƹǎ ƲĺŐ
Ʋ úĐƴ
Đƴä
äŦƯ
äŦƯ
ƯõŦǎƻèƴ
ĸƢĊ ŶƯŅż
ŶƯŅżñƶ
ñƶ
ƶ ĸåĸōƖ
åĸōƖ űżĸķƗ
űżĸķƗ
ķƗŒ Źĕøȝ
ŹǦåŊȝ
ŹǦåŊ
ȝ ǦåŊŤ
ǦåŊŤ
Ť ű
Ť
űĶdžƸ
ĶdžƸ
džƸ éèú
ú éèú ŶƲå
ú
ƯűǎĊ ĸãê
ƯűǎĊ
ĸãê êĺĒ
ĺ ĵčȊ
ĺĒ
ĵčȊ úĊǬ
Ǭ åǎĵƲ ĝĊĻ
ƴňƲêê
ƴňƲê
êĺĒĺ
ĺĒĺ
ĺŐúĐ
ŐúĐƴäŦ
Őú
ƴäŦ ĻĊ
ĻĊ ĒżĊȍȝ
ĻĊĐȝ
ǬøŤĸĊťǤ
ǬøŤ
ĸĊťǤƗŒú
ƗŒú
ŒúĵŅåƲ
ĵŅåƲ
ŅåƲƯõê
ŅåƲ
Ưõê
õêź
źŅýĊŅƖ
źŅ
ĝĊĵƔê
ĝĊĵƔ
ê
ê
åŶšơãƯĸ
åŶšơ
ãƯĸ
ĸãèƓ
ãèƓ
ãè
èƓ űêĸĐ
űê ŊúĊ
űêĸ
ĊǬ
Ǭõ
õĒȋŊ
Ŋ
ƯŅåƲư
ƯŅåƲ
ư šǎċŒ
šǎċŒ
Œ ű
űĒŅƔ
ĒŅƔ
ĒŅƔǾ
Ņ ŷ øĵ
øĵĊŹ
ĊŹ
Źňō
Źň
ňō
ň ƖŦ
Ŧ
ƲšǑǎĊŤōƖ
ƲšǑǎ
ĊŤōƖ űĒŅ
űĒŅƲƯŊ
ŅƲƯŊ
ƲƯŊ čǫƗŒ
Œ ƴ
ƴŤǎ
ŤǎĈæ
Ĉæ
æ
öơĠȝƯŊú
öơĠȝ
ƯŊúãĊŊ
ãĊŊ
ãĊŊ
ĊŊ
Ŋ ĹŋŒ
ĹŋŒ
ŋ Ưĸãê
êĝŦŤ
ĝŦ Ưĺñ
ĝŦŤƯĺñ
ñĊ
Ċ
ĺñąčĻŒ
ĺñąč
ĻŒ ĝŦȝ
ĝŦȝ ƟõŤƓ
ƟõŤƓ
õŤƓ
õ
Ɠ Ƹ
ƸƢƴ
Ƣ
ƢƴŦ ĵơ
ĵơã ąǎ
ąǎǎƻ
ąǎƻ
ƻ
Ư÷ǡĝĎŤō
Ư÷ǡĝ
ĎŤōƖ
Ɩ
dgR
RS
ST=
T=
=)UØuv
)
)U
)U Ø
)
Ø uv
Øuv
vT
dg
dgR
d
g RS
gR
ST=
ST
T
T=
= )U
=)U
)U =G
)U
=G
=G
GuvT
T
RST€=
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ2
ƶ è è Ɩ
õêżú Njøĉ ĵõêż
õêżúNjøĉĵõêż
ȍȄù ƴňdžĺ
ȍȄùƴňdžĺ
ŶŤú ƯĸĘƳ êNj 9ǧĊšŊ õčåã Ƒƴ": űêŹŮ
ĺë Ưĸč űƟš< ŶŦƺŊ" 9ĵȌĒĶž żêäš ĵĒŅĝĊ
ĵűżê ǧĊ ùƹ Ư÷âƻ čƖ ǡȍŌêȞ: ĺë šƔ<
úŦŶĎƯøƴåƖŦǡƴĞŮ<ŶĎƴƉŦŦďêňƸƲ
ŶťĵŅĈƳ9ƟĈȍ:űêź<åõňøŊƯ÷ƲĵĠĒŦŊ
šǎĊ ŶƲå ŶŦƺŊ ĵǧĊšŊ ŶŦňø ĺƳ šƔ 9ƟĈȍ
űżŻƟĈȍƖąƻŶŦƖąƻĵĞêĞåņƯûŅƖƴöŊ
ňêĢĒ ŶŤņ ƟĈȍ: ŶƲêź Ēĕêê ƯĸĘƳ êNj
ƶŦǓǧȝ 9ą űŦĵĊĺĊ ĵȈǡąã ĝĒ ĵê: ƴåŬê<
9ƯúŦĝĒšƖƯúŦƤúňȝǦåŦŶŦƖƶĢƯõǤƖ
ƴúǤ:ĺƳĐêǩĊĒȝ9ƔŤƖǡèňŒŦƻãšŊšƖ:
õĸæŊƤűåŮ<ĵĕåêźĵŊĵǎƢùƹƳǏƲƳĂĊ
űĢȌƖ ƯúŅŬƖ øǤŊ ƯûŊ ňèĢ ƑŦƻú åż
ĵčȊƯǔêêưšŊŶƯõĈŮšƖ<ĵǎƢùƹŒŦǓŦŶĒŹ
õőǔĵƤ"
űȍň Đƴģƴ ňƸƲ ĵűƸĒ ƛõŊ űǦķƲ
ƯƑƹ7 ŹȊê íƟŦ ĒöŦ ĝƴċ ŅǑĺŋĺŮ űąȈƖ<
ŶŦƹêƂŒß ĒåƔŤƖ ǡèňŒŦ ƻãšŊ ĐĒĺ
ĒŦȍŤŒŦŤ Ƒĉ ƑƹƻšňŒŦ ŊƤ ŶƲåŮ ŅĵĐǩß<
ĺĒǮʼn ĐƴåĝŮ ĵƛƖƶ ƛõņ øǓĂŊ ƯúŊĕǦ
űŦƸŊÉŵžƤŹƖŇĿÊšĵąŒŤƯŶĔŦǏƹƴêǩĈĊĒ
ĐƟǎǓú Đåß űŦƻ żå úèĒ úŦú éè ȁǑ
ƲêŅčǡƖƑĉƑƹƻŶŤƑĉűøŮĵ䚌ĺąŅčĺ
ƖĒǦ ŶƯŧĊŦ úèĒ ŶŦƶȁǑ żêŅģǡą ňƸƲ úŦ
çģǡĊšƖ"Ƒƹ7űǎũŮ<ĐƯƖžȉŬŅŤƽê<9úŦ
äŦž": űêźŊ< ƯäšƖŦ ĒŦšǓĈōƖ ƶǓû Ƒĉ
űňĺƠ Ư÷æŦ ĵƤŅƔê Ŷſ< 9Ƒĉ ƑĉŤ ĶǩĠ
čåōŮ űŦĵĊĺĊ: ķåŮ čøƴ ŶĒŻčšǡĢ ĐĢźŮ<
ƯúǤƷĐåƯŶŦĢĶäŧĺŮŶſšƖ<
9úŦŊĒĠåã"ƯúĉŦšƖŶſƯøƑĈãȞ:űåŮ
ŅŤƼ< 9Ŷė úŦ Ņĸêž": Źøåʼnȝ 9úŦ ƯøŊĸåƖ
šǎĊ űå": ĺë ŶťŦú ǩõąŮ< ĺŐƖŦ õĺèŊ
ƯŅåøõƶƖ Ƒǎť ĺŐƖŦ õňøŊ ǎŤ ŶŦƹåõƶ
űßŦ űƑĢź< 9ŹŦȈĊã Źǡģą ďǑĈ űǬĚ šƖ
Ŋĸèåã< øň èƴ øĒŇż ĒňèúǦ ŹňƯã 9õǡǦ
õǡǤņŦ ŶŦƹƴňƑĢĵŊ šƖ øĒŇż Ư÷ƲŮŹƖ
Ŋĸèåã<űǎĊűøŦĺåãģŦNjƳƔŦƯűžĒŊãŦêNj
úĐåõǑĵƤõíêȒƲĐèƴŹňƯãňƴŋƴäŦ
ŶŦƺ"Éƴ*ŦģŦnjűȈĐŊ<ŶĎŶſ9Njĺ:ȊŊšǎĊ
šƖ<ƴƉťǎŦƟĶŦűƴňšƖêǦȍƲåŒĵŊ<ǎŦƟĶ
ďƲêĢ ŶĺĒ šƖ ƯúŊåƖ ƴæáê< õŦǎƻ èƴ
ƯňĕǎƖŘǎƤŅŦƯƖŘǦøŒŦŦøĊżŊűêŐêŦú<
úžŦƲņú åǏĈ šƖ Ŋĸèåãțț õŦǎƻ èƴ ĒêžãŦ
ŶƯšżżã ƯúŊâƻ Źäš űĹŊ ƯÉȌĒĶžÊ ĎčŬšņ
ŶŦƸãűĝĊĝċŶſÉȌĒĶžÊšƖƯ÷ǔąǏąƖƴæáê<
ňƔğŦ čƖ ĒŊŅŒ ňƔğ ŅŒŋ ƝƖĢŤ åøǓũŊŤ
űšǑǑćåõäŦšƖŊĸèåã<ƴãŦŦƑĝĐåõĕĚ
ƶǓûŊŒŊãŦĵƻĺĢĠèŊĒŊǾȍűĚöąŬȝúŦ
ŶŦƶ šǎąŬ ňĕöĈåã" Ŋĸèåã< ŶŤú ňƸƲ ȊŊ
åȊŊ Ƒƴú ĵűĚöĊ żêǼȍŦ ǮǮ ŶŦĵê" Ǐƻ
ŶſšƖ(:ĺëŅšȈč<9ŶŦƸãĵƯõŦǎƷŹŅšȈĒžú
űŦƻ šǎĊ šƖ: ĺƳƖ Ŷťú Ƒƶ ĂĈƳ âƻź<
ĺĊáŢŦŊŅŦßéǩåøƖŦøƯņƯ÷ƲƢêĝŦǐƣ
èƴűƴƶåŦøƑƴĺĊáŦŤǩåøűŊæú"
ƲêƂŒßŦ ĢŦǢ õŻŤ űĘĚ= ŶŦƶǩąĒź
Ƒƶ ýȈĊ êõåĒ ĐĒĺ ėò ƛõŊ èƴŧĊ ĵƛƖƶ
ƛõŊ čûŦ ŹúŦĝ>ĝƬ ŶƲêź űŦƻ Ưťĺǥ
õǤŤ 9ĒåűƸĎ ƛõŊ ĒåűƸĎ ãêù ĺåãȞ:
űåŮ<ĒåãêöõĒøŊȈêǒȝ9ƯúŦűƸĒãêú":
ĵøåŊǡƯĢźŊ<9ĵĠĵƛúåčĸŊƛõňŊ
ƯŅčøĈßĵŊŦ ƯêõŤ ĂĈ űĞù űƸĒ ĂĈ
ŶdžúĈåß ĺƲåßȞ: űåŮ< ƴňƲŒß ĂĈ šƖ Ŷſ
Ư÷åŮêõŤŦ<9ĵǤúǦĆšƖĵĊňȞ:ĺƳƖêǗƤ
Ēê ňƸƲȝ 9úŦú ĐŊčǡŮ" åõĦĦ÷Ʋ Ư÷äŦ":
ĺë ĝƻûŮ ŅĈúƼ ȊŊ åȊʼn ģõ< 9űá ƴã*
űƸĔƟƺõäŨšƖ"ĵãêúŤĵĈƝƴĒúõåõŦ":
ĒåƖŶŦƶšĠßĵŊǎĺŋŊȝ9úŦŒǓĊűåƖŶŦƂŦ
ŶťõŦǓĂŊĈĎĵĈƝƴŤĵêøŊĒúƴåúŦƯå
ŶŦƺ":ĺëĵƻȍąŊõåčêŮ<ĺĚĢĺƳ9õŦǓĂŊŤ
ǓåčĺŦúŦűǎŤŬōƖ":űêźŤãźĵŊ<ĺňưŊ
Ŷſ ƑǡúĘ ǔąúĐ šƖ< 9ƯǓåčĺ ĈƝƴ ƯõŦǓĂŊ
Ưǎķ úŦǮŤ Ɲƻù øĈƟ÷Ʋ äš űƴƶê ŶŦƺ":
ŶƲå õŦǎƷŦ ďĝǦê ŦƺʼnŦ õģǤǡĊ ĒèêŐêź
ǎȍŊĉƖŶťúõŦǎƺŦĝǡêź<9ĵúȆƔŊƯ÷ŧąƖ
ĐƴĝĊ õŦǓĂŊŦ Ēå÷Ʋžê ŊêĢ ŅĦúȝ òƤĺŦ
Ēå÷ƲžêňèĢĒĺĒĺŶŦƶȈĝƶƖŶƯȈŅȈŅŶŦƺŊ
ƴŧĈê": ĺèōƖ ĸĘƳŦȝ 9õȍŊñƖ ŶƯõąǢ
õĒøŊšƖ:űæŮ<ǓŦŶŦƺŊƴŐèêŶŤŦŅ"
ĵæŶĒŻŶŦčšĸĵŊ<ýȈĊŶŦƶƶąĒźǩåúåú
Ēèå ƯĸĘƳŦ êNj ƶƖƳ ƯŅåõƶŒƔ ǓċčćƲŒŦ
ŶŦƸõǤ šǎĊźŊ< ŶĎ ŶĒŻƶĊĒ Ŷť ķĈƳŦ ƴ8
čƖ Ư÷ƲƑĈƖŦ űƹúǤåß< ĵűĺƢŬƖ øåŊ
ŶŒèåß čƖ Ư÷šǑǎąƖ ĵűƸĎ ƛõŊ çäŦ
Ēå÷ƲĒĵƖȝ çŹƖŦ Ēå÷ƲĢƶƖ šǎĊ šƖ<
űŦƷȝ 9õǡǦ åáƲ úŤúŦ ƛõňŊ ǡǦőƲåß<
ŹõĒŹąú ƛú džúċ ǓŦ ŦžŒ űèƶĊǓúȞ:
ďê éèƖȝ 9ďǑĈ åąNjú ƟõŦ űǮĘåß< íŻú
ĈĎ ÉżǩĒž ŊûňåãÊ ĺëŮ ŶŦƂŦ űǩĒ šĵĊ<
ŹơãŹűƸĒƛõŊĵŞèǓŦèåøǩĒŶûžĈåßȞ:
ƴèê< ƑƸƲ øƼ ƲåƖ ƶǓû 9Źơã ĵȊŊ ǎŦƟĺ
űǦȊšĵĊź<ĵűŦƻĝŦĺƠėòĺċŒƲǡȋßĵŊ
ǐƣšĵĊ<ĵƛúǓŦƯĸŦžűżƖŦŊŹȍőĺĉŦ
åõģǡĺűĒĹƲåßȞ:ďêƝĢƷŦƴƟąƤĈê<9ĸåȉŊ
ƛõňŊ ŢċƳŦ ĵƑŦƶèǥšŊ ĒõĈ ŶƲŅĈõĒź
šĵĊ ƯŧĊźŊ< ĵŶƖšŊ ĝ÷Ē ƯåĵčŒ űňêȈŮú
šĵĊ< űßŦ ĵ ƛú ǓŦ űŦƻ ƯúƑƹŊŦ đŊ
õĊ=ĹŅčĺƯõõĂąŊƝĢƻűåŮȞ:ďêéèƖ
ĵǮĺǩĸ ƴňdžĸê< ƴƉť ƯĸĘƳ êNj ƶĊē šĵĊ<
9úŦ Ņǎũ": űåŮ< ǮĺǩĸƖŦ šƖ< čƗŒ ßéú
űƸĒ ƛõŊ ďõǤ Ēå÷ǎĶŊ ǓŦ ĒåøƲŹĺĆŊ
ŹĈĒ ǑĊ Ēå÷Ȉǹú Ġê ŻƹŦ õäŢŦ êĺ ďêȝ
9ĵõĒŹąú ǏêĵŊ õǩąĒ ĺŦŒê ĵšíđ ƶžõŦ
űŦǎŮú šĵĊ: ĺë ƯåĵǤ ĐĢ Đĝ< ŶĎ ďĒĢ űĸņ
űƟƖŊąƖȝ 9ŹšǎĊ Njøĉ ƯšǎĊ ȍȄù ƴĵêǤêȞ:
ďæ ƯúčøƖ űĸĸê ŊƤ űåŮŤ ÉŶŦƹdžøõĆ
űǩĈąĎŦú ƲĐúąƖÊ űêź< 9åŶƲŦƹŦƷ Njøĉ
ȍȄù ķŧąƖúȝ ŶƲŦƹŦƷ ȍȄùú Njøĉ űåƖȞ:
ƲåƖ øŦ šĵĊ" õêżú Njøĉ ĵõêżú ȍȄù
ďňdžĺ ƶĒ ƴèê űƴƶê" õêżú űƸĒ ƛõŊ
õêżúčŦĵŊ
"\d+
čèú čèú ǎŤ ĐƴšǑèōƖ ƯýȈĆ 9ĚĺĊ:
Ư÷ĸæđŊȝ9úŦčèĐǐƣŶŦĞǤǤĚƴåŬê"ƴƉ
űõƹú: ŶƲæ ƴáæ< 9åƛĸƴ űƔǦőȝ åƝƻĊ
űƔǦőȝ Ŷť åĈđ ĐèƔǤ ŹčƖšŊ ŅĈ ƑǦőȝ
ƶǓû åŶŤŦŅ êǎĺĊ": ďæ ŶŦčøōƔåŦ< 9øŦŦ
ƴäŦ": ŊèåŒ ƯŶťƔ øŦǡǓĻĚ űǡǎĹ ŅŮň< ǎŤ
ĵűƸĒ ƛõŊ õǓķƲ ýȈĆŦ ĵšǎĊ Ļúĺ ŶƯƶĵƶĶ
űèĒŅŪŊøåňōƖŦƲƑĢźŊƶǓûĸĘƳŦĐǎŬōƖ
šƖ< 9úŦ õƛŊ õǤ ĺƳ ĺŦŦ Ŷêêáåß ƴã*
żêãĚ űŊŧćú ƯŅĸåŒ ƯúŊõĒê ĝêĵ ķĒ
đŊƵ ŧĈåŒȞ: űæŮ< úžŦƲņŦ ĐǤĈèŒß ňƸƲ
űŦƷ Ǐĺê ƯŶŦĞǤǤĚ ĂƝê Ēë çȈêǤōƖ
ĵĈōƖŦĵøŦƂƂņšƖűæ<9űŦĵĊĺĊĵŶŦĞǤǤĚ
ë÷ƴƥƶNjõǦŤŊƯŐåúƑąĝŊèƴĝåúĝĸĺŋ
ŹƟõƻűƤøƻĐŦŇúõĝĵêƯêNjƑǏšƖ<úŦ
ŶŦƸƲƯ÷ƲĒãšǎĊűåƖŶĒŻ":ĸĘƳŅŦǎĺǓĵƖ
ŧČê<
9ŶŦǓƸã ĵŶĐōƖ Ţċ ǎŤ űƸĎ ƛõŊ Đƴǡĸ
ƑǫĵĈōƖŦďƲŦƂƂúŦƲƻĊǏ":ĺƳŶťúƤú
űêź<øǤŊĺƠŶŦƶ÷ƲŤǓĊŤĺƠŶŦƶ÷ƲĒĺê
Ư÷ƲƖĢƲƖĝƔêõőú<Ŷ6ãõŦƶĊŅŬƖ9ĚĺĊ:
Ư÷êĢȆêĒúƲƑǤèōƖđŊƵňƸƲƯøƴŤǎĆŊ
šǎĊ Ưåú< űŦƻ ĝŦ ĵűǡǎĸōƖ ŶƲåȍźȝ 9ƶá
ĵŅĒŻƲŦ Ēûȝ ĵȁëŊ ŅǓŋ ĵ÷ƲõǤƖ čèú
Þĺňú ŶƯŅŦȈèččĵŊ : ďæ õĒøʼn ŊƤ
ƴåŬê<ŹßæĵèƴǓŦĒøōƖƯǎššƯäšƖĝĵé
ĵǡĈƖĒĺčĸèƴĒåŵéžŊćžĸĶĆƯŅŤǎĆŊšƖ
ƴĸèê< 9åõäŢ ƴƉ ƯŵêžŊćž ĸĶĊ ŶƯŅǗƟ
õĺĈŊķǡȋƑĊƹŒßǓȉêŊæŦšƖ":űæűæ<
Ţċ ƯĸčĵŊ Ư÷ŤǎąƖ ĺƠ šƖŤ ŶĐōƖŦ åĝĢ
űƻĊǎŦ ĵĈĐŒŦ ùƹ õǬƑŊ ĺŦĝǦê ĐƲƔǤŦ
űƴĝĊú<űƴõĒèŒßú"
Ƒƹ7 ƯĸĘƳ êNj ĵƛƖƶ ƛõŊ čûŦ ĵŹȊê
ƶĒňŤ ĵŹȊê íƟŦ ŅƖǧ šĵĊ< ƯíƟŢ úžŦƲŊ
ĺñĈƓ ĶƻŤŒŦ ĵùƹƖ õĕšȉ ďäŦ ƯƶĒňƖ
úžŦƲŊĵƛúňƴŋŬêƯ÷åƖĒŽņšƖ<
9ǧĊšŊ űƶąǓŹƖ ŶŦƺ űŦŅ čƖƳ" ƂĒ Ŷſ šƖ
ƶǓûúŶŦƂŦŶŬĺĈơêúĵùƹƔĵƶǑȊƔȊŊšƖ
å ƯŅĕšȈŒƖȞ: ŶƲêź ŹíƟŢ èčžšƖ ûŹĊź<
űêäšú<ƟŦƻċŅŤǓċøĸĸĒŶŦLjøĒŹŦŊŦǓĊŊ
ƑƶõäŦ ƯŅĝƯą ƴõĒèê< šǎĊ åõåſĒ ƤǓ
ƯäščƖĺŐŶſšƖĵƯĻňƖƯ÷ǎũƖƯúĊŶŬ
Ŷſ ĝƤĝƤ ŹøƻąǓ ƴêĢ öĝŊ Ư÷åĢĺŦ åúŦ
ŶŦƶ÷ƲúąŦ ŶŦljțț Ư÷ƲĠǦåŦ šǎĊ ĵƢ õčê
ŅĝǤǤƴĸãćƲŒŦŶƯǔèšƖ<èƴƯèưŦďňƴĈĎŦ
ƯǎƢ Ư÷õĒê ßè ŅĝǤǦë åøĝǤǡê űčȍĒȎ
ĒňưøåčƖƯ÷äŦųňŧêƴŧĊƴäŦ"ƲčŬê<
øĺąljǡȋțț
*+,-./-0-1.2
ƯõŹèŹƲ ſŦĒŊĈžĚŦ ųŦŅĊȕĈƴƤ ƯżçĺĉĚŦ øƝŹê ǓŦĸň
ȕċdžžŊŹơãĵňŒƯŅǎåȁƖŦĒĈŅǬĈŋŒŦűƑƹƻċøĒĈŊ
ƴȈêǑêțț
ƯĒĈƖűƴšŊțƯǓŦĺĒĈ
ĵǩąň õżȈê Ư÷ȈêǏ øŦŬƖú űõêżœŒ ƯƟõŢŦ ǓĺĊ
ƯŹȍæĵƟĊȉãǑƓȈĠƻƲèōƖŶŤŅǩøćŶđŊňžĒƯŅõƟǎĶ
ŹčĆĸōƖ ĻňƗŒ øĒąlj øĢąĺ Ư÷Œæ ĵŅǩøć éëŒ ǩąň
çƲĐŊȋōƖƯ÷ŒæãǑƓčšƼŒŦøĢąĺƲ÷ŒæõäŦƴŧĊĸōƔêț
ț ƴã Ưǩąň øĒňƑğƲ ĵǑƣǤ ňŊû ŹƑǤĵŊ ĝŦ džúċ ĵ
ŅŹňňƴƯĒĈĝŤŊƖĒǦŹƓŦǒŊűƶĸĸƴƑƶűƸĎĝåĵŊõŦǎƻ
Ư÷ƑĒƶƖ ùŊĊ ĵ÷ǎũƖ ƯżçĺĚŦ øƝŹê ǓŦĸň ȕċdžžŊ
űĒŅƹƶĊ ķċ ĵõĢąĺ åơã ĒĈ ƯŅƟǑdžƖ čšƻ ƯøƴõåĒ ĺĊ
ĵõžȈêõǓƢŊƯúŊŒæõäŢŦŶŤĐƖĠåŦțțǩąňƖĵơã
ƯõǩąĘĝŦĵțĒƛŊŅƟǓŋŅǬĈœŒƑƴúãǑƓƑŻëŐōƖ
ĵŅǎŪĵŊŹĝŢțƴŹȈňêțț
3
ƻĊNjņƯŅĘåõŦǎƻżǎŮǩąňƖŦĵöæúäšĵŹȊê
ƯõčąƤõĺņƯŅǡĵĝšƖțț
øĒňƑĘțŬĝŦĵƛêƑƴúŶßƻŹäšƑƶ÷ĝǦåƖĝŦ
ƴƢƑĈêțț
4-
563
---------7-899:;<=89=
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
ŻŦŤĸãê
íöĒƯĸŅƖ
íöĒ
ƯĸŅƖ
ƯųŊƵǶƲ
ƯųŊƵǶƲ
ŶŤ
ŶŤ
ƟõŦ
ƟõŦ
(²b³+«Zùµ“Ay_–$L$=>>K¹ –$KC>K¹ ¹`(ŠWZùµ“Ak=>BC(ŠW(!$†@AZùµ“A_`O
¤kX$BNB=q¹jW)ÍT‚‚_Œ-OƒY°“HO²b³+XjX+L]|(`Y(Z„Z(_NB=q¹jW«­`d½
B=¶ºS( ˜ZvT‚‚ç`±jW°`[email protected]²b³+«gÂ`TWÈT肂ÄZÆN)$úg²b³+[ RA›+Oƒ
X«"AŽç=>>Gèdg«-†ç=>>Kèk(` b ÆNf$TŸ(!$†X$BGH=>BC¹//kg²b³+TOƒ`Y
(ÐT;¥©BGHBVØC¹ Ù©]kg²b³+ZW‡ç[ ]‘TèOƒ(²-TBGHCKKV¹ [email protected]$Z„¦¹ H`T‚‚(Z)]'
Zùµ“AL$ŠW¹_`O¤Wf_ª¹Í(ØCVHUO²b³+!$†Z„¹X$BH)_Om=CH
=>>G¹//(A‚‚«ˆae°+P+VH°X($OkZW‡Z„¹ˆ£”~åç(¹`@;èX$BV€BG°X($Ok²j²ZTZ”
çZ$èX$=VH°X($OX·Œ²b³+!$†Z„¹(ݏ­TWÈT‚‚‡-²b³+Zùµ“AO‚‚ "AO_–$_'
$O_–$_'(ŠWç4ò68èk(!$†(ŠWçûð73ü4ò68è(!$†çûð768谎@A‡-ZA”"O+‰'”W"ci'Zùµ“A
+«Oúúúwif]žZ„«—]OZgWZ(_(Mº"O(Z„Z(_e…ý`)(+(H$((¶º ÝO‚‚ç(¢cR+_–$ŒAè
ĸãèƓ
XRST=)UBu$
ŹĕøƯŅýĆĸãèƓêĺēŒĵŅåƴúűĵĘêĺĒŤ
šǮĵšǮŅšȋšȍȝĵƟõŤƓƸƢƴŦƯŅƑčššǎĆ
ƯĕøäŧĵŅåƯõŦǎƻƯŅýĈêĺĒȝēĈŤõčê
éëŒűƶĸĸƴŶŦƸƑǢŤƯĺƠƗŒúĊǬŶŦƸäŢú
ŹèƴƯŅǡĝĎŊúžŦƲŋŒĵŅåƲƯõŦǎƻűĒŅƔǾŷ
øƻąǑōƖŦĵĢĊĒǦŤŊŤ
ǦĵĠĸåĂêǤŦŵžĒȐĊŊ
ƯäŢŊ űŋ ŘƴåõåſŊ
űǓƟƖƴŤǎĈæ
šǎĊ ǓŦ ĵŅåƲƯ
õŦǎƻ ŶƯŅƔƑĞŤ ĸãê
êĺēŒ ŶƯŅĸæ ƲæŊ
ÔÔŶƖšŊ Ưĸãê êĺēŒ
ŤōƖ Ƒƴ"ÕÕ Ư÷ê ǦƲġ
ƲšĐæ ƯűøĈ ĸãê
ǮȈĈ Ư÷ňƴĵŊ žçȕ
èƴƯ÷ňƯƖżŻÔÔēĈÕÕȝ
żŻĞúǤúĸãèƓêĺēŒ
ŶŦƹêäŢ
åøĒąƹŊ
ƴûžĈæűŋŘƴåõåſŊ
ÔÔżŻ ƯűĊē űƶċŒŦ
űåĸĵĒ ƴƑžèêȞ šǎĊ
ǓŦ űĊē űƶĆ żŻ
õêĵĒ ƯdžõąƖ ĕø
ďƑƶƻ šƖÕÕ Ư÷æŊ
űŋ ŘƴåõåſŊ ƯöơĠ
žçȖŒŦ
ĵúĐéšŊ
ĵõǦĝĒ úŦú ŶŦƂ
ĸãèƓ êĺēŒ ŶŦƸŅƔƑĞ
ķƲƶĊǏú
ĸãêŦ
ƯøƶĵèåĢ ƛƴšŊ šǎĊú
ŶŦƶ÷ňƴ Ʋõåžňæ
űĊŇĒŋŒ
çýĆ
ƯȈåǏŊŦ ĸãê żèƑĞŊȝ
żèǡŢŊ Ư÷ýĈƖ ĂĈ
Ưĸãê êĺĒŦ ĝǤƴšŊ
ƯøƲĒǡĺĢ ŶŦƸƲƖú
Ư÷ƲĒŅƖ ŶƯäš çñƻ
ŶŦƶ÷ŒêƲĒąƹæ
úŦúƛƴšŊõƶĵèåĢ
ƯȋĚŦŅȆƝŧĐƴŧĊĸãèƓ
êĺēŒŦ ƟƑŊĊ Ư÷åĺĎ
ŶŦƶ ȕċȌčĊ ŵȍĉú
ƴĂíĢȝ Ƒċ ǾƵŦ
÷żŵêűŦƼúȝŶNjǓƯŅŹĵĆƯƛåúëĉŊùŊĊ
űĊŇĒŊűȈƑĊĢŅžéŤŶŦƶűŋƖĺĕŊƑĊĠåøß
Ʋæ ųŊƵǶƲƖƲŦú ƯűǎĊ ĸãê êĺĒ ŶŦƸňƑĢ
ƯĵźèōƖŦøƻąǑōƖŦƴŤǎĈæűŋŘƴåõåſŊ
ĵŅĠĈţƖ ŹȍŅŬ ĸåĂêǤŤŊŤ õćƗŒ ƟƑŊĊ
ŶŦƂ ĸƴäŦ ƯƖǮ űǎĊ ĸåĂêǤŤŊŦŤ êżŦŦ
ďĝĵæƯűǎĊĸãêêĺĒõêĵĒŤøĒŅƔƑĢďǎĸōƖ
ƴã ōê õĸæŦ ƴƑĢĐæ ÔÔĢŮ ƯŅǎƠ ƯúƝĈĺ
űȍćżűǎċŒĸåĂêǤŤŊƑƶűǎĈŒŦďõǢúäš
ƛåúűĝȍĒĺčĸèƴåĺčƖƯúŤƲōƖƯĈĐōƖŦ
ĸãèƓêĺĒšƖȞÕÕƴèæ
ŶĐōƖŶŦƶ÷æŊűßŦĵĒȋŊŶƯŅƔƑĝƲåƖŤ
ĵĺƠƗŒĸãèƓêĺĒŶƯŅĸåƲåƖƟõŤƓšŊŤŦǓƻ
õýąňƓ ƴƟņŦ ƲĐŅƖ Ưĸãê êĺĒ šƖ ĸãê
ƟõŦ Ư÷ĘǎąƖŤ åŊƖêƻ Ư÷ŅèåȈƖ ĵȈǡĈȝ
ĵƸƢƴŦƖĒǦĐƴäŦĵõǡĵĢƖĒǦšƖ
ňƔğƔ ƸƢƴšĊ Ƒċ čƔĒƖ Řƴæ ĵŅƑčš
õêź Ưűŋ ŘƴåõåſŊŦ íĐĺ ŊǑĈåŒ ĵŶĔú
äšĵéëŒƸƢƴšċŒƟõŤƓšŊŦŅèĺčƖŶƯŅýĆ
ƲæƟõŤƓƯűǎĊêĺēŒĸãèƓêĺēŒŤōƖĺè
űňúŦú ÔÔƯĸãê êĺĒ ĵúŦú õêź õŹåĒú
õĵąƤú ƯåĵŊúÕÕ Ư÷ê űĦú űèŊ Ƣĉ èƴ
ƟõŤƓäšƖŶƯŅýĆĸæƯűǎĊêĺēŒŤĵƔŤƗŎ
ƯűǎĊ ĸãê êĺēŒ õżŹê ŊêĢ êưšŊ ŶŦƹåú
ŊŤǎĈåŒ
ĂĈƗ+ ĸãêŦ õýąŊ ƲƶąǏ ƸƢƴŧŒ
Ư÷ňưĸōƖŤōƖƸƢƴŦåøƻąǓƯúŊǡĝõƖú
ŶŦƶĕø Ʋæ ĵűǎĊ ƖĒǦ Ư÷ýĆ ǩĊģŒŦ šƖ
űąŦǗƺƖ ƯēĈ êĺĒŦ ĵúĐéšŊ ĵøŦĐŊ ǩĊĞ
ĵűǎĊƖĒǦƯŅõąŅĐƴäŦŹŐƴŤƯ÷ǎĸŶŦƶäšȞ
šǎĊǓŦĺƠƗŒŶŦƸåĺĎŊäŧõýĈņƲŦƲãê
ŹĸãêƲȈšǎǡƯ÷ĸêŶŦƹêäšňĒąƹåŒ
Ƒċ ȍĢĊŅ ŶŦƶúŊåƖ ȋĚŦŦ ƯŅŹŅæ
ƸƢƴŧŒ ƯűǎĊ ĸãê êĺēŒŦ ŶƯĵąƠȝ ŶƯŹåĎ
ŶƲǡȉ šƖ Ư÷ê űõåżŹŊ õýąŊȝ ĸãèƓ
ǩĊģŒåúĐéĵŅåƲưȋĚŦŦĵŅŹŅæƸƢƴŧŒ
ŶƯŅĈõƷ ďñƷ ƲêŅšżźŊ ƔŤ ĸãèƓ êĺēŒ
ŶŦƹæŅǡĺĝƖŶŦƸñƷƯøƻąǓĂĈŶƯŅýĈ
ĸåõäŢšƖ
ȋĚŦ Źǐƣ ǑĊ ŶƯŅĈõƶ Ư÷ĝƲƯĊ ĵõäŢ
ƸƢƴšċŒ ĵơã õýąŊ ĵŅåƲƯ õêź ƸƢƴŦ
ƯøƻąǓšȄšŊŶŦƹåèōƖƯúŊŤǎąƖƑċȍĢĊŅȝ
ƯĸãêêĺēŒĵƟõŤƓƸƢƴŦõýĈŊĸãèƓƖŦŤ
ĝƹ÷ƖŦŶƲǡȋĐƴäŦĵĈĎõŦǎƻŶƯñƶšƖ
ŊèåŒ
ÔÔåúĐé ƯŶť êĺēŒ õšĘōƖ ĸãê ĵõäŢ
ĵŅƑčš õêź ĸãêŦ ƲŦȁĸĊĠæÕÕ ĵøåŊ
ķäŦú ǓŦ Ưĸãê ǩĊĢ ĕø ŹƟõŢ ǑĊ ƸƢƴŤōƖúŦúƴßŦúŦêĺēŎƯŅýĆŊűǎĊ
ŶŦƸĈõƻ åøƻąǓ ŶƯŅýĈ ƲåƖ ĂĈ ǦĆ ƖĒǦĵŅýĈǩĊĢõäŢúűŦƻéèšǎĊõäŢ
õäŢŦŊǎêǼåŒŶŦƸãĕøȋĚŦƯŅŹŅåŶŦƸäŦ çčõĊĵŊ ƴǎĸê ŊèåŒ šǎĊ ǓŦ ĝƹ÷ƖŦŤ
ĸƴƶąǓ ƯĺƠƗŒ úĊǬ űƴäŦú ƯúŊåƖ Ƒċ ĸãèƓƖŦ êĺĒ ŶŦƸǡĵĢȝ ŶŦƸĝǦê ƯøƻąǓ
čƔĒƖƯƖǮűǎĊêĺēŒŦŶƲĒǎĶŹõǡĝúƴêĢ ŘèȊšŊƯƸƢƴšċŒúõäŢŦűĒąǓǤåŒ
ĵűǎĊ úĊŊ ĵųŊƵǶƲƓ ƸƢƴŦ ƯŅýĈ ŶŦƸåĵĒ
űŋ ǕĐƳ õ?ŦŦ ƯöơĠ žçȖŒ ďýĈ
úŎøƻąǓŊêĢƝĊúljõäŢŦňúŤåŒ
ƯŅƑƢƔŒŦ űêĸĐŊ ƸƢƴŦ ĵøƻąǓ ƴĐŅȋê
ƯĈĒŦ øŦšŊ ĵűåĸĵĒ øŦȁĸąĢŦ ĵ÷õåŹŊ ŹƟȋůŒ íĐĺ Ư÷ĝĵê ķäŦú űĺƢŬƖŦ ǐƣ
ŶŦƶ űŋ ŘƴåõåſŊ ßæ ƯŅåƲư Ưűȍćż űǎċŒ
êĺēŎŦ ƸƢƴŦ Ư÷ƲƶĊǎƖ ĵĈĎ šƖ űŋ ǕĐƳ
õćƗŒŦƯúŊǡĢčƖƑċčƔĒƖȝƯŶŬƯúŦåƖŦ
åžçȖŒ ĺŐú ĐƴäŦ åõƻąž õćƗŒ åéëŒ
ĸãêøĒŅƔƑĢŤƯĈĒŦšǎĊøŦȁĸąĢƯßæúƣǑ
ȕċǓĈûŒúƸƢƴŦƲƶĊǑê
ŘèȊšŊšƖĺèŶŦƶúňúŦúŊǎêǼåŒ
öơĠĵơãõêźĸãèƓêĺēŒŶŦƸŅƔƑĞŤ
ĵŅõĐĐƴ õåź öơĠȝ ƟõŤƓ ƸƢƴŦŤ
ƯŊúãĊŊĹŋŒƯĸãêĝŦűŹĸĵĊĵŅåƲƯõŦǎƻ ĵĺƠƗŒ ŶŦƸåĺĎŊ ŅȆƝŧ õȍǡĆŦ ŶĎú
åĸãê êĺēŒ õŅƔƑĢ õåĵĒú ŊêĢ űĒŅƔǾŷ ƲúŤê êĺēŎ ĵűßŢ ƑĢŊ ĵűĺƢŬƖ ŶƯŅåĵĎ
ƲæŊ ĵűĊŇĒŋŒ ķäŦú éëŒú Ư êĵĒ ȍèǕŊ
øĵĊŹňōƖŦ ƯúŊǎêǹƖ ňƔğƔ ƸƢƴšĊ Ƒċ ƲæŊĵűĊŇĒŋŒķäŦúéëŒúƯõêĵĒȍèǕŊ
ȍĢĊŅ űƸĒ šŒ ÔÔĵšǡè ƣø ĵűǎĊ ĸãê êĺĒ ŶŦƹèōƖ ƴŤǎĈê ƯŊ ƴǎŬæ" ƔǑōƖ ĺƠƗŒ
ňćżŒŦŦŤ ĸãèŒŦŦ ĵ÷ƲĐƴ žçȕ ňƔğ ƯäŢ ĵĝèæ çŹȍæ Ư÷ŒæŊ šƖ Ƒƴ" Ư÷åƖ
ƟȋůŒŦ õǦĝĒ ƴŐèêȞÕÕ ŊèåŒú ĵéè ĵźê ǦƲġ ŶŦLj žçȖŒ èƴ Ư÷ňư ĵŅåƲƯ õŦǎƻ
ĵöơĠ ĵžçȖŒ èƴ Ư÷ňƯƖ Ươã ƛƴšņ šǎĊ ƸƢƴŦ ƯŅƶąǏ êĺēŒ ȈèǐƲōƖ ĺƠ šƖ ƴèê
ƯöơĠƖ ųŦƷĒŊć ƑƶĈĒ øŦšŊ ƯõõåĒ ŶĎú ƯŶšơãŦ êĺēŒ ĂĈêŦ ǦƲġ ĵŅƶǑǑ÷
ƝĊúljŶŦƶäšúňúŤåŒ
ŶŦƶ÷ĝĊĺåŊƴǎêǼê
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ4
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
th
Opening September 15 !
The First Urban Complex in Ethiopia
Ge
t an
the
ag
ad
ree
dit
me
ion
nt
al
fro
2%
d
m
5 th i s c o
to
15 thu n t
b
Se
pte
mb
ys
er
ign
ing
Come visit our
showroom
Located in front of CMC Round About
Residential units in the main structure
are now 70% completed and will be
finished by this December.
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€=
ǎǾ5
;<=>[email protected]>>
RST€=
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ6
ƤŦĢ
ǎšŊǎášúŶŤ
ȈǤćƲæŊƯŊ
šƖ"
ĵžĊĒŊŤ ŶŤ ĵŶĒêúŤ ŶŦƸßú
ĵĺƠƗŎ áƴøŧŋŒ ƟŦƻ ǎšŊȝ ǎášú
ŶŤ ȈǤć Ư÷ĸæ ǏƹƵŒ űæ ǓŦ Ŷšơã
ßťňƗŒŹĐƴŦĒűƂƲďňưŶƖšŊŤōƖ
Ƒƴ"ĵŶĊǓǦĵĺƠƗŎŅõĈøćƗŒƟŦƻ
ŶšơãăĒŊŤōƖƑƴ"ĵŶĊǓǦĵĺƠƗŎ
ŅõĈøćƗŒ ƟŦƻ Ŷšơã ăĒŊ šǎċŒ
úŦú ƛƴšŊ ŅĝĸƴšŊ ƯéèōƖ ŤōƖȞ
Ươã úžŦƲņ ƶǓû ŶšơãŦ ăĒŊ ǏƹƵŒ
ĵĐƴŦĐƓ úĊúĊ űøżƴšŊ õŧĈōƖŦ
åøƑĢ åĺƠ ƟõŦ Ʋãê ĒèêŅŐå šƖ
ƯȊơžĒƯõǩąĘƖƶąljƂŦŅúùżţžĒ
šƖňƸƲõŦȈĐƓšǎċŒŦŤĞĐƓšǎċŒŦ
åøǎŤŮŊ ƯŅŐåƖ ĵơã ƯõǩąĘ ƶąlj
úĊúĊøåŊúĵƂŦŅúùżţžĒűøżƴšŊ
šƖĵŶĊǓǦƴãƂŦŅúùżţžĒǎšŊŦȝ
ǎášúŦ ŶŤ ȈǤćŦ ĐƴŦĐƓ ĵäš õêź
åõŅŦŅŦűĒŒìê
ňƸƲ ǎšŊȝ ǎášúŤ ȈǤć ƲæŊĒ ƯŊ
ƴäŦ" ĵűĺƢůŎ áƴøŧŋŒ űĒŅúãċ
õýąŊ ǎšŊŤ ǎášú ƯšȍĒ øąȊƲƗŒ
ŤōƖ čƗŒ ĵ÷ûņĵŊ ƑĢŊ šȍĐōƖ
Ƒƶ ǎšŊ Ƒƴú Ƒƶǎášú ƲõĈê
űĒĝƻõŦ ŶŦƹƯšƖ ƶǓû šȍĒ øåŊ
ƯíĐĺžúŒŊšŒĒåơãúƑƶǎšŊƑƴú
Ƒƶǎášú Ư÷ƲõĈƖ Ƒƴú ĵǎšŊ Ƒƴú
Ƒçē
ĵǎášúƖĒǦƯ÷ǎũƖƯíĐĸōƖžúŒŊ ǏƥƑƶƑçē
ƑçēŹűƸĒűĵĸƶĶĸƓúƝĈĺĵźêŻëùŊĊĊĝŊèƴƯúŊǎŮŹŅøŤŊțțĵĝƹøƓŘƴåĂèđÔÔǓƵŦÕÕƯ÷êĢǾêĒúƑƹŅąȈŒƖƑçēȝņćĒŋŒŦ
šƖøåŊšƖ
ŹűƸĒűĵĸƴƥŹ÷ǗƟƖžȍŊŅĚŹĊżćǑĊõĐåõĐäŤĵȈąĒƯúŊǕŅŊúǑćƯűżĸķƖŦŚĺąŅčĺňõèêĐåŒțțȎŋĵňúĈŊǒňōƖ
ĝƶú ďê ŶŦƹƯšƖ Źäš Źßæú
űĒĝƻû ƯǎšŊȝ Ưǎášú ŶŤ ƯȈǤć ȆŦč
íĐĺ ƯŅȈǡąƖ ĵŶŬ ĵčƖ ênjŒ òçŤ
ƖĒǦšĵĊĵáƴøŧŊŤĵŶúšŊűøżƴšŊ
úŦűǎŬōƖ
ƴãõŦȈĐƓȆŦčíĐĺĵõèƖƛåúĵčƖ
ĺëåǡƯĝƖŶĒŇƴšǎąƖ
êNj ƟŦƻ çčĈǮ Œìê ĵơãú ƯŅšĐ
ŶťűßŦèĺĈĈƖ
ĵķçƵŧŒ Ư÷ģǡĆ čƗŒ ŹǦŦŊ ǐƣ
űêǑúǤƻäŧƯ÷ǑǓĆĵŊ
űŦĒŋ ƴãŦ õčæŦ õŦȈĐƓ ȆŦč íĐĺ
űĺĒåƖűƖǦŅƖƯ÷õǎĶĵŊ
ĵűǎĈŒŦƯűŨŨĊĂĊƛŊƯǎŦƟĶŦűƲƲƤűƖģȝĺźŦšŊŦŅĦĞûĵĂš
ĵòçŤōƖ ƖĒǦ ďƲõèêĎ ģƴŅƔê
ĒŦŊčƗŒűæȞĺƠƯäŢĵŊ
ĂĊƛŊ ĈĎŦŤ ĹŅčĶŦ ĵ÷õĈĵŊ ǐƣ Ʋå Ēö Ēú ŅčǦŋŊ ÔÔĒĒňúÕÕ
ŶŬú űĒĝƻõŦ ŶŦƹƯšƖú ƴâŦ õčæ
ŅĺëƴǡĈêŶŦƶȈåǎĵõǡǤŊŤĵøõŦƟĊƯ÷ŧĊčƖƶǓûŶŦƶåǑĒ
ŶĐņŦåźčƖǮąƖŊ
ƯíĐĺ ƻǓǓûĚŤ žúŒŊ ĵĵĊżň čƗŒ
ŅģǦċÔÔűĸčǡƖȝűĸõŦƤĊÕÕŶƯŅĸåƴûǎĐêĵơãƛƴšŊƯǎŦƟĺűƲƲƤŤ
ŶĈĐōƖšƶƖçǢŦďƲȈĎĵŊ
űƝúċ ƖĒǦ ĵõõèåĎ ƯŅšĐ ŶŦƶ
űǡĠĠúƟƺƯ÷ƲƖĞƯêêĈĒšŊøƝąǓƲèōƖŶŦƶĊƝčõƂŦŦŊšĵĆ
ŶŦƸãŶƯŅĸåĺƠéçŊšǑ
ƂŦŅú ùżţžĒ ȆŦč íĐĺ ĵĊĝŊ ĸæ
ŹéèƖ űŐ ǗƶŬōƖ żŦƻ čƖ ǑĊ ďƑƲưȞ ÔÔŶŹé ƯŊ âƶ"ÕÕ ĺåƖ
ƯŶŦdžĈŶŤűêǑ
ƯưţĽĊĐŒŦ ǑèžďƗŒ ƖĒǦ íĐĶ Ƒƶ
ĵ÷ǡƴĞĵŊǐƣÔÔåŹȍŅŬŊúãĊŊƑƶŶŦǓçƤűǎĊâƶÕÕűìōƖÔÔúŦƻŦ
ĝŦŶƯŅĻżéçŊĵǑǎĈ
ŶƖšňšŊƴĝƯĈêĵõýąņŅõĐĐƴšŊ
šƖ Ư÷øąƖ"ÕÕ ďæȞ ÔÔųſŧ÷žĒÕÕ űìōƖȞ ÔÔųſŧ÷žĒ úŦ øåŊ šƖ"ÕÕ
ĵăĒŊĵűĈŊĝŦŹƖǮšƖŶŦdžĈ
ďìōƖȞÔÔŶŦƺŊŅĐĐŅŶĸżŒß"ƴãŦúĵƑŦƻùĵêêĈĒŶŹéĹŊǡŦ
ƴƟŊ ƲèōƖ íĐĻŒ ŅĝĈĊĵƖ šƖ
ĵűúĒŅŬƖĝŦéèŶĒŹ÷Ļż
ŶƯǡǤçøąƖƴŒêűêšĵąúƑƴÕÕűæ
ƯŶƖšŊ ĢĊȆ Ư÷ƴƠŊ ĵǤú ƯŅĈĈĝ
ƯǑåúǤƻȈż
[email protected]ââ‡`)Zˆ"P,ããç=>>Cè
ȆŦčíĐĺƲèōƖíĐĻŒƶǓûŅĈĊĝƖ
űƴŶŦdžĈŶŤűêǑ
šƖƯŶƖšŊĢĊȆƯ÷ƴƠŊ
ĺƠĒŤƑĈ
ĵơãú õýŊ ŶŦǓƸã ǎšŊ Ư÷ĸåƖ
éçņŶſšǑ
šǎĊƯƲƟƖíĐĺűąŦǗƺȝŦ5ãȝĵǤȋǮ
[ T¢«j`ââ!`_zOããç=>>G
úǓĻŒ ƯŅûèȝ žȋŊ ŶŤ ŒǓĊ ƯéåĵŊ
¹//è
űĒƶĐŒ ƯšȍĒ øąȊƲ Ļň ďäŦȝ ǎášú
ƶǓú ƟåƛåøƓ ĵäš Ư÷ƲĠǦê ŶĐŊ
ƯŅûèĵŊȝ ƯžȋŊŤ ƯŅŦſê ĂȍĈ ŶŤ
ƯŘǣűŅŬšȍĐŊøƶćƲĒȍĈšƖ
ĒåơãúŶšơãßåŊĒȍĈƗŒŅĠĈţ
ßťňƗŒŦ ĵƖĒǤōƖ Ʋĝȉ ŤōƖ øåŊ
ĵêƓĒżċêÔÔOLFHLQ:RQHUODQÕÕĵ÷åƖõǾíȍƖĒǦȝűçĒŹűŦƻĸĊťǤűúĊŋŹ÷ĕǦƯŅljljåŶĺƻǑĊíĐĵĵøŦĐŊďŹĈŹĆ
šƖ ŶŤú ŅĝĈţƗŒ ŶŦƶõäŤōƖ
ƴňƲê
õǡŦú íĐĻŎ ĢĊȄōƖŦ Ư÷ƴƠŊ
űçĒÔÔűŦƻšǎĊĵơãõêźøõŦűƴǎĸãúĵȍǺúƯ÷ŐêšǎĊűƴƶåúÕÕÔÔĺèűĒŅƲƯŊĒŊčǡƖƴãĸĊťǤűúĈŒƑȈȌĵźĈŊŤ
ĵõdžšŦȞÔÔŹŦņƯäŦĚšǎĊÕÕŶťßéúǨŊǨŊĞĊĒŹõĺèʼnĵȊŊķƲŦĒßåŊƯøƴŐæŶúšŋŒĵøƹĵĊåƖǥŊĵøĺĠŊêúƻ
ĵŅĈĈĝ ĒȍĈ šƖ øåŊ šƖ íĐĻŎ
űżĺŐåßÕÕĵøåŊõêĒĒǤŊ
ƯčƖêNjĵĝąȄōƖõýąŊŶƖŦƴäŤæ
űĺƢŬƖ űżĸķƲŒŦŤ ƛåú ĵǡĢèèƖ øåŊ ƴŐèê ƯƖĒǦ ǦĢú øĒǡĵĢŦȝ ǏǏŊŦŤ õáƴúšŊŦ űŦƻ èƴ ŅģĈŮŅƖ ĵòƤĶ èƴ
ĵŶĊǓǦšǎŊŤǎášúŶĐŊßåņúƯ÷ǎŪŊ
ĵõĒȈŦƯơãƛƴšņŦƯøƴŐêűƔNjďƲĒšǓĆƴƶõǤêƯøƴŐåƖƴŐèêƯøƴäšƖƴäŤêďæúƴňƲê
ĵéèǑèžďƖĒǦĵŅĠĈţƖƯčøƴžȍå
ƖĒǦšƖ
ƯȈǤćŦ Ǐƹƴ ƯŅõåŹŊŦ ŶŦƶäšú
űŦƻêŤĒŅƖåƖƯ÷ǎĸűĺƴǏƹƴűåȞøŦŦúŹŤņøòȁŦďƑǤŘƴøŧŅŬȝȖåŇŹŬȝǩƔȝŅǓĸķäŧűƴƶåúƑƴúƯǓê
ǏƹưŅõĐĐƴšǎĊšƖƯčƖêNjűƝúċ
ŶúšņŦƴƥűƴƑåƻúŶšơãŹèƴƯŅǡĝĎŊĵŞèƟõŢŹűżĸķƖšƖƯ÷ĝĒøōƖĒøōƖŦŹéèƖŶŦƶõõćƲŤêúƻĵõƖĒƻšƖ
ĵȈǡąƖ õýąŊ ȈǤć øåŊ ßæŦ
ĵƻǓǓûĚƯ÷ǡĈōƖ
Ư÷ƲƖĢȝßæŦøƻąǓƯ÷ŒêȝǦŦŊú
ĵǤúűƶǎŬƖűĺƢŬƖčƖŹòƴƑņűĺêǧŶƲõšĵŊƲåƖšǎĊŶNjǓƯŅĐĐŅŤŹŦņƖĕŊõäŢŦšƖŶšơãŶúšŋŒĵíĢƲêňdžĶ
Ưšĵą űßŦú Ʋå ƑƶȊŊú ŶĒŹõǩąĘƖ
õäŤōƖĐƴĵĠŶĊĒĵĊĐƖƯ÷ǤąĎŤƯ÷ǑǪõäŤōƖŦĵŅǩĸǮĸæõąljƗŒŶƲšǼǹĆøĐƯŊƴŐèêĊŶņŶŦƶĵŊõƲƤĺŐ
ƻąĒƯ÷ŧĊȍǦąŊƛåúŦƯȈǡąƯưţĽĊĒ
åĺŐƖŊžžåŬƖíĢűƲĐƴúŅǩĸǮǓêǾƯäšíĢĺŐšƖõąljçäŦƯ÷ŒåƖ
ĸåĹŊŤȈǤćšƖ
ĵűŦƻƑĢŊűĺąáúçŦŹŦŹŅƑčŢƯżķťŊ÷ţĒċŐōƖǑĊĵűŦƻšǦĺèƴƯǧȈžĊžĊƖĒǦǎĺŅƖšĵĊȝƯƓçƲúĒňšŋšȝŦǓǓĆŦ
ƯűĺƢůŎ áƴøŧŊ ŅŹňƵŒú ȈǤćŦ
űĒģöŤÔÔƯƖĘǮĈŶǓĊĺåãĺŊǡĈƖűßŦƖĘĒŦŊŶǓĊƴŧĈňê"ÕÕĺåƖǡƯĞŊĒňŦŋŦƑƸƲƖÔÔűúĒŊÕÕĺëõêĒčǡ
ĵŅõåŹŅ ƲèōƖ űĒŅĐčĺ ƴâŦ Ưõčå
ÔÔűƴƶåúÕÕĵøåŊçŦŹŦƯ÷ŹŅåƖŦõêĒčǢÔÔƯƖĘǮĈŶǓĊĺåŦĒåǡĈšƖĺŐĵȍǺúŶǓĊűƴäŦúÕÕƔŤƖšǦĺƴãŦƴõĒèê
ĵűŦƻƯäššǎĊøõŦøåŊűŦƻƯäššǎĊŶƖšŊŶŦƸäŦõȈåǓŦƴǡĞøêšǎĊƯƖŶƖšŊúƴßŦƖĕŊåøąǑǎǦõĒøŊűåõȈåǓŦ
šƖ ĵơãú ƯŅšĐ ȈǤć ĵõè ưţĽĊĒ
úŦúȍŦǮűƲĒȈêǓúƯŅĐĐŅšǎĊėǐƣķƶǑǎúĵŊǑŊĝŦŤøňķƑĝǦĢŦǤŊŶƖšŊűƴƑǤƖú
ƖĒǦ ƴŧĈê ĵűĺƢůŎ áƴøŧŋŒ
ƤšŬƖƯĒŽŊčƗŒŅøĈøćƯäšƖŤȖçƵŦàêåáƲűúĒŊƛõŊƯűùćżĒŽňøŤĸåȁǑčƗŒŦúĒǣĊĵǦêĢűǡŤõąõąŹơã
ŅŹňƵŒűĒŅĐčĺõýąŊȈǤćõŦȈĐƓ
ǦŤņƖǥŊĵõšĐŊåčƗŒõĒǡŊƯ÷ŒåƖúĊǦúžĊƯ÷ŹŅåƖŦƴõĒèêÔÔƯŅȈǦċŦòǓĵõǼąĊåøĕšȍĵȍǺúŶŦƹƴûžĆŊÕÕ
ŶŦƶõäŢ õǡŦ íĐĶ Ƒƶ ŶƖšň
ĺìê
Ư÷ĝƯąƖúõŦȈĐƓĵäšõêźšƖ
ŶŦdžĈŶŤűêǑ
ųſŧ÷žĒúŦøåŊšƖ"
ƯƑĢņŶŦģĢêĚ
ßæúŶúšŋŒŹŊúãĊŊšƖƯ÷ǎŪŊ
€Ze-^${ââ+`TÑ@ããç=>>Øè
´yAZ¿£Z+ÂOââZT®FNØãã
ç=>>Gè
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€=
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ7
ø Ś ĵ Ĉ Ɠ
űúĒŊưţĽĊďŇƗŒƯßåŊ÷çƵŦ
űúĒŊ
űúĒŊưţĽĊďŇƗŒƯßåŊ÷çƵŦ
ưţĽĊďŇƗŒ ƯßåŊ ÷çƵŦ
ĺĊ ĞĐĞēŒ ĵƝĊƹň űǎŪ
ĺĊĞĐĞēŒĵƝĊƹňűǎŪ
ĺĊĞĐĞēŒ
(\gq)$"A+
űúĒŊ
ƯõŦǓĂŊ
ưţĽĊďŇƗŒ
ĵŤŎĈê ćēĊĒ øťNjõŦŊȝ ĵņćƤúŤ
ĵųſņćƤúådžõĆŊƯøĒŅĊĒŤƯȒŵŒƸ
õĊíǓĺċŒűĢúǓŦĸňƯ÷ƖæŤßåŊ
÷çƵŦ Ƒǫ Ư÷ƲƑǢ êư êư ƛƴšŊ
ĞĐĞēŒŦǴǏùŦĝŦƛúĵƝĊƹň
ŅąŹĶ
ƝĊƹňƖŦú ƲǎŪŊ ŅĦøŊ ƯűƸĒ
űĵĸȝ ƯNjøȝ Ư÷ƢŦ ʼnȒȝ ƯűĊĸ úŦǮ
ưţĽĊďŇƗŒŤĵíƔĐưţĽĊďŇƯƑŦƼǎšŊ
ƸŦŤ ƯŅȈǦċ ÞĺŊ ſéNj ŤōƖ
ŹŅąŹĶŊú ĞĐĞēŒ õżŹê ƯèĺĈŋć
õćƲƗŒȝĶžĒżšċŒȝèȕŋȕŤƸĒžŋȕ
ſúȒƖŅċŒȝ ƸLjňê ĿƸƵ żùĈƗŒȝ
ƯȎŋſȒøĚŧŒȝȕćŦŅċŒŤȕċdžžŅċŒ
ƴǎŪĸōƔê
ƯŅǡĝĎŊŦ
ƯŊúãĊŊ
ĞĐĞēŒ
ƯǎƢƖ ĵűƸĒ űĵĸ ưţĽĊďŇ ƯäĊŦ ŷȍ
űȍćż ćLjŤê ųŦŀƴċõŦŊ đŦŅĊ ŵŦƻ
ťŊƑĊžŤ ƯűúĒŅĊƹú ưţĽĊďŇ ĵǑĊ
ƲĦĦöŊņćƤúĹƤƻŷŦŤŎĈêćēĊĒ
øťNjõŦŊ ƓƤ 7ŦƶĊ ĸèŦĒ ĵ÷ê ĒƲù
Ư÷ǡĈƖ ȕċdžžŊ šƖ Ưȕċdžžņ ƛèø
ĵűúĒņú ưţĽĊďŇƗŒ ĵŅǡĝĎŊ õĊí
ǓĺċŒƠćƲƯűĢúǓŦĸňĂĈĵøŹŤƑŦ
èƴƲŅſąšƖ
ĵǏåéĻňţžǑĊƶŦĵ÷ǎũƖƯäĊŦŷȍ
űȍćżćLjŤêųŦŀƴċŦõŦŊđŦŅĊŵŦƻ
øĒňƑĘ
ƹƴĉžŅĊƼĊűĊűƲűĒȋƖŤōƖ
ŵžĒŻưŇ@ ƹƴĉžŅĆ ĵơß ǐƣ
ŶŦƶŅŤǎĆŊȝ ŹƯŅĦøņ ƯŅƖǤǢ űĂĊ
ƯȒŵŒƸ ŅøćƗŒ ĹêLjƯúŤ ťƟĊèŦƻĒ
ƖĒǦ ĵŤŎĈê ćēĊĒ øťNjõŦŊŤ ĵųſ
ņćƤúĵõýêǡŦèƴŤōƖ
ĂêǡŤōƖŦúűǡŤĝƖƑƶűǎĊĹŊ
ďåĎ ĵƯŅĦøņ ŅõƻĵƖ ŶšơãŦ õĊí
ǓĺċŒŶŦƸƲĒŅúĆƴƶąǑêŹơãúéè
ĵĊżňƯøĒŅĊĒŅøćƗŒĵŶšơßƟĊȎŒ
èƴ ŊźąŊ ƲƶąǏ úĊúĊ ĵøżâƻ èƴ
ŤōƖ
ƯŅȈǦċ ÞĺŊŤ ņćƤú ŅƲƲƬšŊ
ŶŦƹèōƖȝ õýąŊ èƴ ƶǓû űĺƢŬƗŎ
Ưűǎćņ òƤĻŒ Ţċ ƯŅõýąŅƖ ĵŶšơß
ÞĺŋŒ èƴ ŶŦƶ䚍 åŶŦƸã ƛƴšņ
űŨŨĊƶǓûűøĈŒõȈåǓŶŦƶ÷ǎĸȝ
ŹűøĈŒűŦƷŤƔšŬƖņćƤúŶŦƶäš
űĒąƻŅƔê
åņćĒŊõĒãĺƯäŢŊŦĺĊĢƳŤƻŦĢƳ
ƯƷĊŶŦĒĐŊŦõŦŹĸŹĺȝƯŅǗƬõúĊƲ
ŊĈ@åĊ Ǒƴƻ ŶŤ Ưčéƹ øĒňƑğƲ
ĻĊƻĶžéŊøƟǑdžŊŤĵŅåƲưõǎŤŬƗŒ
ƯøĒŅƔƑĢĂĈøżâƻƟĊȉŦåøǡŤŹĊ
õƑčƻ Ź÷ǎĸōƖ ƝĊúljƗŒ õżŹê
ŅǡĠĚŤōƖ
åơãúŅǓĸĈƓšŊĵŅĦøņƯŅdžõĆŊ
`Ր¯Aa›&á deb'A{\O+$X¿•dAM{WR A´yAZAZ+ZO zO
ƯøĒŅĊĒŤƯȒŵŒƸõĊíǓĺċŒŹȍŅŬ
ťŊƑĊžƔŤõĂćƲĹŊȝƯĒĺčĸűƹĈĚ ĵƯŅĈ ƯŅąŹĶŊ ƯƯưţĽĊďŇƗŎ ŅƑżƵŒ Ưäš űĒŅƔǾŷ ŶŦƹèōƖ ŹƼĊ űĊűƲ
ĵŅŹŤƑšƖ Ăš ĂĊƛŊ èƴ ƝĊƹňƖŦ ďäŢȝ ƲĒąŹĶŊ ƶǓû ƯťŊƑĊź ƔŤ øĺĈćƲåõąƹŊŅŒìê
ĐƴŦĒ ĵűøĊŬŊŦĚĒå9åȊơžĒï
ĐƴŦĒĵűø
ĐƴŦĒĵűøĊŬŊŦĚĒå9åȊơžĒïĐĸƓƤǓNjŊ:
ĊŬ ŊŦĚ Ēå 9åȊơžĒ ïĐĸƓƤǓNj
ĐĸƓ ƤǓNjŊ
Ŋ:
(fA"ZOfzOç´yAè
ƴãǾîȍĵĢĊĶĵűƸĒűĵĸưţĽĊďŇȕąĒ
9åȊơžĒ ïĐĸƓ ƤǓNjŊ: ĵ÷ê ƯňŅõƖŦ
õǾíȍ Ư÷õåŹŊ šƖ< ƯĂš êĐŦ ŶŦNj
ƯïĐĺúäšƯȊơžĒĸåöƲűƴƶåŦúŤĵƴƟņ
èƴ ƯúŦčǡƖ űĒŅƲƯŊ Ưåú< ƛèøƖ ĵơã
õǾíȍƠĊƲűŦƹŦƻšǦĻŒŦŶŦƶűŦƻűŦĸķ
ĵŅåƴ ŹĂš êĐŦ űŦȄĊ åøŦĐŊ šƖ< ƴãŦ
õǤǦȍŶŦƻŦǾȍƯŅǎȋȋšƖõǾíȉŊźąŊ
Ư÷ĘäŧĒèǎũšƖšƖ<
ƯõǾí ǾîȋƓ õąlj Ư÷ŹŅåƖ šƖ
ĸòĆżßŦȝĠåűĺżßŦŶŤõèźƛƴŤåú
ƯúãŦƻĒŤǡƴĻŅŹňňƴǾîȎŒǦĈƤ
ƯúãŦƻĒŤ ǡƴĻ ŅŹňňƴ
ƯúãŦƻĒŤǡƴĻŅŹňňƴǾîȎ
ƯúãŦƻĒŤǡƴĻŅŹňň
ƴǾîȎŒ
ǾîȎŒ
ŒǦĈƤ
ǦĈ
ǦĈƤ
Ƥ
AȞ åȊơžĒ
AȞ
åȊơžĒ ïĐĸƓ
ïĐĸƓ ƤǓNjŊ
ƤǓNjŊ< űƸĒ űĵĸȞ űƸĒ
űĵĸưţĽĊďŇȕąĒ<
åȊơžĒïĐĸƓƤǓNjŊ
åȊơžĒ
ȊơžĒ ïĐĸƓ
ïĐĸƓƤǓNj
ƤǓNjŊ
ŊǎǾĺƢŊƲåƖ
ĵͶͶ B Ͷ ĵ ĵõĸê ĵ÷ňƑĝƖ
ƑąĝŊõǡŦƯňŅõďäŦŹĢƻõǾîȍŶŤ
ƻãąǾîȍžȍëŒƖǮúƝĈȎŒűæŊ<
ŶšĎúúƝĈȍõƶĵŬžåĐĸĺƢŬƖõčąňƓ
ƯïĐĺǾŦčíĐĻŒŦƯƲƟšƖȝõčąňƓĂš
ĢĊȆ ĸǮĆȝ ƯŅåõƷ Ăš ĢĊȄƓ úĒëŒȝ
ǦúĊ ŶŤ ǦúĈƓ ĂĊƛŊȝ űĊķ ŶŤ
ŅĈķȝƯïĐĺúêžŋŒŶŤƛąȍŅšǎċŒȝ
ƯŅȈǦċõåŻƲűÞƻȝĝåêƲåűêdžĺĈȝ
ƯűêdžĺĈŶŤƯƹǓøƓŶźêňűǎêǓëŊȝ
Ɵƕ ĵĉƸƲŦ êž ŶŤ ƟƕƲƓ ŶŦĢĒĠđȝ šȄ
ŅĸĈƴȝǦǎŬŅĸĈƴȝŅǓĸĊŶŤšǡèƓŅǓĸĊȝ
ĒšƟƕĸǮĆȝűǡĠèƴƟƕƗŒȝƯĐƴŦ
ŶŤƯſĐƴŦãǔŒȝǡƔćƗŒȝƯǡƔćƗŒ
ƻõĈŶŤĢšĐȝƯǡƔćƗŒĺƣŊȝŶŤ
čéƹƓŶŦĢĒĠđŤōƖ<
ĵĢƻõ Ǿîȍ žȍæ õĢƻúȝ ƲǼǼȍ ŶŤ
ƲĝĈąĺ ĂêŊȝ ŶŤ úĒǑŤ ŅżŅƔê< ĵƻãą
Ǿîȉ žȍê Ɣķ ǾîȎŒȝ űĈŊ űĸćƗŒŤ
ƯǹíȊƗŎŦ Ġê êǡĝúŤ ĢĎú LQH
ŅżŅƔê< ǹíȊƗŎ ĵĊǓǦ ĢĎúŦ ĵűĸćƗŒ
ĂĊšƖƲĝąĶŊ<
ĵõĢƻö ŶŦƶŅǎåȁƖ ĵ9ƯúãŦƻĒŤ ǡƴĻ
ŅŹňňƴ ǾîȎŒ ǦĈƤ: ĒĊ çƑǢ ƯňčĶŊ
ĝǤƴ ĢCŒ ĵƶĈďƗŎ űǡĠĝú ǦĈƥŒ
ŶŦƶ Ģƶú ŅŹŅèōƖ Ư÷ŹŅæŊ ŤōƖȞ õčąňƓ ȊơžĒȝ Ǿîȍ A QDPHQWDOV R
3K\VLFV3DUWȝõčąňƓȊơžĒȝǾîȍD
QDPHQWDOVR3K\VLFV3DUWȝĝƹ÷Ŋ
ŦȍĠƓ ĒšĒéŊ QWURFWLRQ WR !LHUHQWLDO
DOFOVȝ ĝƹ÷Ŋ ǦĊŦĠƓ ĒšĒéŊ
QWURFWLRQ WR QWH2UDO DOFOVȝ űƶĺ
6WDWLFVȝŶŤŅáƖē!\QDPLFV<
ǹíȊƗŎ ŶšơãŦ õǾíȎŒ åõȄȍ
ƲšĐĐōƖŦ šǦĺ ĵõĢƻö èƴ ŶŦƶ÷ŹŅåƖ
űĒȍąƖňêȞ9ĈĐōƖŦ ĵĈĐōƖ ȊơžĒŦ
åøĒŅøĊ ȍèǔŊ ŧČōƖ ƯŶŦǓçƤŬ ĦŦĦŤ
ƯïĐĺ ƤǓNjŊ ŶǦąŊ õ荞ê åäšĸōƖ
ƴã õǾíȍŤ Źơã õǾíȍ ǑĊ űĺąƖ
ĵĢƶú ŅŹŅê Ư÷âƷ ǾîȎŒ ǡĠ÷ õšĘŤ
õŦƶĊƶćƲƴäŨōƔê:<
ƴãŦ
ƯõdžõćƲƖŦ
õǾíȍ
ĵŅõåŹŅú
ƶĈďƗŎƯ÷ŹŅåƖŦƴèæ
9ƯȊơžĒ ǦŤŊ ïĐĺŦ
ƴõąſƢê< ĵúĊźƤŤƖú
úžŦƲŊȝ
ȊơžĒŦ
åõdžõćƲ ǐƣ Ư÷ƲǡŢ
ŅøćƗŒ ĵïĐĺ ŶƖĝŊ
ǏƻåŊ úžŦƲŊ ȊơžĒŦ
õŹňŅê ƲĒōǓĈōƔê<
ƴãŦ ŒǓĊ åøĠåê ïĐĺ
ŹȊơžĒűŦȄĊĵĢƻ÷Ʋĵơã
Ǿîȍ ĝĊļê< Ēåäšúȝ
ƔŤƖŤ űĒȈèǐƖ ƯïĐĺ
ĒêŊŤ űǡĠĝú ŶŦLj Ŧ5ã
ƯïĐĺ ŇƗć űƴƶåú<
ĵŅŐå õǡŦ űƸĒ ƯïĐĺ
ȆŦč íĐĺ ďĝĊĺ ƯȊơžĒŦ
úĐéĵõǡĝúƴäŤê<ĵğ
úĐéƗŒŦ ŹõĒǡŊ ĵèƴ
ŹƯúƝĈȉ žȍê õǩąĘ
èƴ õåøõlj ƴäŢ ƟŦƻ
õǡšŬ ǦƲġƗŒ ƴǎŬæ<
åßæú ĐƴäŦ åŅõąǢ
ǦƲġƗŒ õêēŒ Źõǹíȉ
õǩąĘŅčǦŅƔê<
9Ươã Ǿîȍ űĝĈąĺ
ƯßåŅŬ ƶąlj ŊúãĊŊŦ
åõǩąĒƤǓNjŊå÷ƲƶĊǏ
ŅøćƗŒ ķõĒêúȝ ƔŤƖ
űèø ĵűǑǤ÷ úžŦƲŊ
ƯßåŅŬƶąljŊúãĊňōƖŦ
űĦĊǡƖ ĵĂĈ åŅčøĆȝ
ƯƝƖĝŊ ǦøŊ èèōƖ ňňćƗŒȝ ĈĐōƖŦ
ȊơžĒSK\VLFVåøĒŅøĊå÷ȈêǏƯŅŹňňƴ
ǾîȎŒűǡĊƲåƯĵźĊǾîȍšƖ:<
Źèƴ ŹǡĝĒšƖ õǾíȍȝ 9åȊơžĒ ïĐĸƓ
ƤǓNjŊ:ȝĵĒŅĝĊƶĈďƗŎĵŅŹňňƴçƲƑǢ
ƲčļōƖ éëŎ õǾíȎŒ ǎŤ űêňŅöú<
Ēåơã ĒåšĎ Ŷơã ƯúŦåƖ ƯåŦú< Ǧąņ ǓŦ
ŶŦƹåƯúŦƖĝƖŦõǓå5ĵǔƴõĒåŤê<
ƶĈďƗŎĵÞǎĊŬĦŦĦǦêĢƯĐƴŦĒǏƹƴŦ
ƴƟƖ õšĐňōƖ ĵĈĎ Ư÷ƲĒõčǓŤōƖ
šƖ< ƯŶŦƶơã űƴšŋŎŦ õǾíȎŒ øƟǑdžŊ
ȈŅŤƖ ßåŊ šƖ< űŦƶŬƖȝ ĈĎ õǾíȍ
www.ethiopianreporter.com
õȄȍƯ÷ǡƴĝƖŊƝǓĒŊŶŤŹĸƻǦąŊšƖ<
ßåŅŬƖȝƯĐƴŦĒƲêäšĦŦĦĸêåõƶƖĻň
ŶŦƸǎĸ ďƶąǓ Ư÷ƲõǤƖ ŒǓĊ šƖ< ƴãŦ
ŒǓĊ åõȍňň Ư÷ǡƴĝƖŦ ƻżú ŅǑȈǡƖ
ǡĠ÷ĂĈƯ÷ƲĵąžņúßĈŦĵÞǎĈŒŦĺŐ
ĐƴäŦĵƛåøŒŦúǦğŋŒŤōƖ<
ĵĢĊĶǡåĢƲåĐƴŦĒšžǾîȎŒĵűøĊŬ
ĵǓåčĻŒǦąŊõňƯŊdžúąƔê<åơãűĺšŊ
Ư÷äŢŦ ƯčåûŦ ƴĊǑŦ õǾíȎŒŤ ƯõĒȍŦ
űąǑŦ ƯöƲ õƤǎĵ ĠèŊ õǦĝĒ ƴŐèê<
Ư9åȊơžĒ ïĐĸƓ ƤǓNjŊ: ƶĈďƗŒ ƴãŦ
õǾíȍ åøƟǑdžŊ ƯŅǡĝöĵŊ õŦǎƻ ŶŤ
ƯĠèŊȈǡĈŒëňōƖŶNjǏŦƯ÷ƲążšƖ<
ĠèŊõȍǡĊŹĸƻűƴƶåú<ŹĸƻƯ÷äšƖ
šǎĊ ƯŅȈǡąƖŦ Ġê ŶŦƶšķƴ ƑƶȊŊ ĵøƯŊ
ĵŚĺąŅčĶ ďƶĊĒ ŅĝĸƴšŊ ŧċŊ Ư÷ƟêĢ
õäŢŦŹõšĘƖõǎŦƟĶèƴšƖ<åơãƶǓû
ƯĦŦĦƖŦ ĂĊƛŊ ĵƑǏ øǥŦ ƴǡƴĠê<
ƯĦŦĦƖŦ ĂĊƛŊ ĐƴǡĺĢ Ư÷ȈǡĊ Ġê
ƯŅȈǡą ĝŦ ûŌê øåŊ ƴŐèê< Ɵèğšņ
űŦƻõŋŬúűƴäŦúŤ<åơãúšƖĺƠǐƣ
ĵŶŦƶơãűƴšŊĂĈƗŒƯĂšêĐŦĸåöƲƗŒ
ŶŦƸĐŅȉ Ư÷ƶąǎƖ< ĠèŊ ĵõȍǡĊ ąǎƻ
ƶĈďƗŎƲƶąǏŊǦąŊƯ÷ƲĒõčǓŦšƖ<Źơã
ĵȊŊƯŅčĆŅõĐĐƴĂĈƗŒŦȝǡĠ÷õƤǎĵ
ĠèŊŦ ŶŤ ĵĦŦĦƖ èƴ ƯčƔĒƖ õǾíȎŒŦ
õĊúąƔê<
9åȊơžĒïĐĸƓƤǓNjŊ:ŶNjǓƯŅƶŹõĵŊ
õäŢŦ ĵĝèæ ƯúŦǎšƟĺĵŊ ĂĈ šƖ<
úŤêĸŊú űøĊŬ ƑƶȊŊ å÷ƲƶĊǎƖ öæ
ĵöæƯĐƴŦĒĦŦĦƯõäŦǦąŊĵøƲǡĈǦĊ
õêź õčąŊ ƯǤå ĂĈ šƖ< ŶŦƶŬ ŶúšŊ
9åȊơžĒ ïĐĸƓ ƤǓNjŊ: ŶŦƶ űŦƻ ƯïĐĺ
øĒŅøĊƲõǾíȍĺŐäŧƯ÷ňƴűƴƶåú<
ĵűøĊŬ ňćž ŊêĢ Ļň Ư÷čǡƖ õǾíȍ
šƖ< õǾíȉ åĵĊżň úßĈŦ 9ƴãú ƴŐèê:
Ư÷ê ŊêĢ õšĐĐŊ ƴȈǦĈê Ư÷ê ŶúšŊ
űåŦ<
ĵĊǓǦ űŦƹŦƻ
ĵĊǓǦ
űŦƹŦƻ ǦĠĢŦ
ǦĠĢŦ ŒǓċŒ
ŒǓċŒ ĵõǾíȉ
ĵõǾíȉ
ƖĒǦ űæ< õǾíȉŦ åõǡĝú Ư÷ƲĒōǓĆ
ǓŦűƴƶåú<ŶšơãŦšǦĻŒåƶĈďƗŎĵĝǦň
ŶŦƸƶĊĎ űƻĊǎŤêŤ Ŷơã õƟĊƟĆ űĒȈèǐšņ
űƴňƯŦú<ƶĈďƗŎŦƴĵĊņŶŦèåŦ<űŦĸķú
ƴĵĊņ ŶŦƶ÷êêŦ ŅĒȋ ŶŤƶĊǑåŦ< ŅŹňƴ
ǾîȎŐōƖŦĵǏǏŊŶŦǡĺĠåŦ<
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ8
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€=
ǎǾ9
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ10
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
ĺĊáŦųŦĈŦĒűø
Berhan Insurance S.C.
ŶŦƂŦåƛúĵčèúűƶąĐŒßțț
Ƃ
õǫƖǐƣƯǥŤŶŤƯƶĒňŶŦƸäŦèŒßŶƯŅõũŦĵŅĦĦõ
ĵűǮĊǐƣƑƶŊĊȋøšŊƯǎĸƖźĸŦƲŒŦűƸĎŦƛõŊúžŦƲŊ
ĵøƻąǓ ŶĒŹ õĒŹąú ĝŦ ƛú ƻąĒ ĺŐ Ư÷ģƴ
ƲåűǎêǓëŊžȍƲŅǩøćűžĒƵŧŒŦĵƔŤƖõĹŊŤĵßæú
ĢĊŦǬȍ ķċƗŒ ŶƯĕǡ Ēåäš ĵơã êư Ŷƻê ŶŦƻŊǡĝö
ĵűžĺċŊŅǑĺƢŒŞêțț
ŢűĺąŦŶŦĂĈȝĵűŦƻèƴŶŦƶǓ
§ª
Awash International Bank S.C (AIB)
&
Development
p
Bank of Ethiopian
p
(DBE)
(
)
Notice for Extension of Bid closing and Opening Date for
J%( 6
%
`* 1
Amhara Regional State.
& ( ( 0 J%(6
%
`*J=Z'JTJH,
/,`,@@;,[email protected]
)+
¾ 6(
"
0?<[email protected]
[email protected][email protected]@!
¾ /( "
0 ?<1 [email protected] [email protected]+;@! information’s are remaining the same.
4% 0
%
"%
"
%(&[email protected]@O,@@^8
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
RST€=
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ11
ŻŦŤĸãê
ƯƖƶƛõŊƣøƗŒ
ƯƖƶ
ƛõŊ ƣøƗŒ
(–$ —jmþ
ť
űúĒŊ űýĊňŊ ĵȊŊ
ĵȖçĒýĈƓŊöơĠžȍê
ƖĒǦ ăĒŊ ƑĈŊ åĝąƖ
ƯŶŦĞǤǤĚ ĵƛê Ư÷äŦ
öơĠ çĝúĊ ƯƲťƖ ƑǤŊ űŋ ŅĒȋƳ
űĵĵŅĝúǨêŹŷĊǑŢȊŊåȊŊŅĝúǧ
ƯŶŦĞǤǤĚǡąŦƲåƖöơĠĒåõĂĈŊ
űčèčå
ĵŅĝõǡĵŊäŧűĒĝƻûƯöơĠƖŦ
ƣø ĵõĝǡêú ǓǦöŦ ǼȈ Źơã
ĵŞè ƯĝąƖ øŦ ƴƤȈšƖ Ư÷åƖ šĵĊ
öơĠƖ åŷĊŽĒŊĈƖ űĸèŊ ŹŅčǡ
ĵŞèĵƻúȀĢèEŅõĈǮƯ䚌ƖƟćņ
ǒňßŦšĵąŒƟćņúŶĒŹƢĉƻąĒƟõŦ
ŶƯŅĘǎąȝ űƸĒ ƛõŊŦ Ư÷ƲƶúĝƖŦŤ
ĵƯŵéžŊċţžĒ ÷ƸƲƗŒ Ư÷åĝĝƖŦ
ÔÔŶŦĞǤǤĚŶŦƂŦõǤĚÕÕŦűƣõŒ
ÔÔŶŦĞǤǤĚŶŦƂŦõǤĚ
ĵűĵĻŒõÞêŶŦúšĚšĚ(
õĒŹąúǡĸ(ŶčƴŶčƴ
ƯƶĒňƟõŦƴßŦȁƶƴ
ƑŦƥŒǕƶæźêêŶƲæ
ġǡøƗŒúƲøúĈæȞÕÕ
ÔÔŶŦĞǤǤĚ ŶŦƂŦ õǤĚÕÕ ŹŅƣõ
ŹƛõňŊĵŞèúűċǒƛõŊĵűƸĒçŅż
ĝŤŊ ďĝĆŊ džúċ ŹƯõǎŤŬ ĺƠáŢ
Ź÷ƶõǢ
Ź÷ƶ
Ǣ ƣøƗŒ
ƣøƗŒ ŅǡĠĚ
ŅǡĠĚ šƖ
šƖ ŹűƸĒ
ƛõŊĵŅǩøćƖƶƛõŋŒŦƯ÷ƲNjĶ
öơĠƗŒ ġǡø ŅǔƤǏƥ ŹĹŅ Ɵõƻ
ǑĊ øƝƻ Ư÷ĦƶĎ čƗŒŦȝ ĵƯǎĵƲƖ
ǔĈ Ư÷æ ĕøœŒŦȝ ĵƯáƴøŧŊ ŅĦö
úĒǑŤ Ư÷ƲƶĊĎ ǓåčĻŒŦŤ éèú ƯƖƶ
úĒǑŤƯ÷ƲƶĊĎǓåčĻŒŦŤéèúƯƖƶ
ƛõŊŦ ƻĸĺ ĸƟæ úĒëŒ ňNjĵƖ
ƴĝĊĸæƖƶƛõŊďĠąĺúĊŋŐōƖŦ
Ư÷ƲĒŅƔƖĞ ƻĊNjŋŒ ĐƴĝĊ Ēå ĵƛê
ĵŅƣõ ødžķƲ öơĠ ƴǡĝøæ Ưĵƛê
öơĠƗŒ Ɩƶ ƛõŊ ĵõǤ ĞǦĊ
ŹƯűĢǤǬƖõƶõǤōƖĵƛêŤöơĠŦ
ƯűŦƻŦŇúßåŊǎǾňűĒõĒìōƔê
ƯöơĠ ƯŅƖťŊ ĸåöƲŤ õúãĊ
ƯäšƖ ŅĒȋƳ ƯƖƶ ƛõŊ öơĠƗŒ
Œ
ƯĺƠáŢŦ ĝêĺ Ư÷ĒĶŤ ĵƛêŦ úæ
æŶ
Ư÷ƲƶĊǏ õäŤōƖŦ ƴĒøøĵňê
ňê
úǓĺȝõǡǦƟõƻǦƯĠŤéëŒ
Œúƛ
ú ƛõŊ
õŊ
ĵ ďäŦňĐķƯ÷ƶąǏßšŋŒ
ĵƛê
ŒŶ
ŶŦƹæ
äšƖöơĠƑĢŊŦĵõǓåǾƯĈ
ƯĈĎ
ĎŦ
ĎŦ÷Ť
ŶŦƶ÷ǬƑŊƴŤǎĈê
ŶŦƶ űĊŇĒņȝ ĵŅåƴú Ź
ƛú
džúċ
úċ åƖƶ ƛõŊ Ư÷ýĆ
ýĆ öơĠ
öơĠƗŒ
ơĠ
ĵƛƴšŊŤ ĵĞǦĊ
ĵƛƴ
ĵĞǦĊ ŅĵĈ
ĵĈžŅƔ
ŅƔê öơ
ö ĠƗ
ĠƗŒ
ĵĝƻû
ĵĝ
ûƖ žĺĊ
žĺĊ Ɵĵ
ƟĵŬ
Ŭȝ ĵųŊ
Ŭȝ
ĵųŊƵǶƲ
ƵǶƲ ĺñ
ĺñĈ
ĈƓ
ʼnűŊĊŤ
ʼnűŊ
ĊŤÞǎĊ
ǎĊȍĢ
ȍĢĊ
Ċ
ĊĵƴĵêǦ
Ǧ Ɩ
ƖƶƛõŊ
ƛõ
õŊ
úžŦƲŊ
ƲŊ űƻĊ
ƻĊǎƖ
ǎƖ
Ɩ ƴýĈæ ŅĒȋƳ
ŶŦƶ÷
÷åƖ
ƖĵƑ
ĵƑĢņ
Ģņ ŹĵƛèŊƑĈŊűĒĝƻû
õ Ƽ ƴdžõĈê ĵƯĵƛæ Ư÷ƟǑdžƖ
õčŤ
öơĠ ƯŅåƲư
åƲ
Ʋư ĺ
ĺñĊ ĺñąčĻŒŦ ĸãê
ŶŦƸǎêǾŅƶĊǔ
Ċǔ
ǔ ƴý
ƴ
ƴýĈ
ŤƣøƖűêĸĐŊú
ƴǎõǎøæ
ĵƑĢņ åĵƛè
ĵƑĢ
ƛèŊ
Ŋ Ư÷ýĆ
Ư÷ýĆ
öơĠƗŒ
Ɵ
ƟõŦ
ŅĘǑć
ŅĘ
õ żĒŐì
õäŦ
ìōƖ úžŦƲŋŒ
ìō
űŦƷ ąƟ
Ɵú Ʋå ǐƣ ŅƑĒƼ
ĒƼ Ưĵƛê åƢ
ŶŦƸŧĈō
ĈōƖ
Ɩ Ņǡ
ŅǡŦŋ Ư÷ý
Ư÷ýĆ õäŤ
õ
ōƖ
Ŷ äš ŅĒȋ
ŶŦƶ
ȋƳ ƴǎåǼ
ǎå ê ÔÔÔƯƖ
Ư
ƶ ƛõŊ
ƣøƗŒ ĵƯƛ
ƣø
Ưƛõņ
ņ ŶŦƶ
ņ
ŶŦƶ űƸĒ
űƸ ŶŦƸƶõǢŤ
ĵŤȍ
ĵ
ȍģŊ
ģŊ ŶŦƸ
ƸǡĵĞ
ǡĵ ƲƶąǑ
ƲƶąǑō
ōƖ Ưĵƛê ƑƤ
ŶŦƸŧĈō
ŶŦ
ĈōƖŅ
ŅĝúąƖõýĈň
ýĈňōƖšƖȞÕÕ
ƴèê
ŹĢĊĺ ƛõňŊ ƑƸã Ź÷ýĆ
öơĠƗŒ õżŹê
ê ŅƶǑǓõƖ Ư÷čöŤ
ÔÔĵƛêĵƶą
ƶąčÕÕ
čÕÕ
čÕ
ÕÕÕƯ÷
Ư÷ƲĒ
Ư÷
ƲĒĺ
ƲĒ
Ē æĂĈƗŒ
Ɨ ķŧĆúȝ
ĵƴƻąĒ
ĵƴƻ
ąĒ ƴƻ
ƻąĒƯ
ĒƯŅýĆ
ýĆŶŦ
ŶŦƹæú
æ ƴǎ
ƴ êǼê
ŅĒȋƳ ÔÔųŊƵǶƲƓ ĝåú ƯéèōƖÕÕ
Ư÷èōƖ ƯƖƶ ƛõŊ ƣøƗŒ ƟõŦ
ŅĘǑć
õäŤōƖ
ŶŦƶ÷ƲǡĈǦĊ
ƴŤǎĈê ŶŦƶ ŶĎ ǎåǼȝ åƖƶ ƛõŊ
Ư÷ýĆ öơĠƗŒ ĸãêŦ øŦȁĸąĢ
Ēå÷ǡĵĢĸōƖ ĸåöƲƗŒȝ ƯĸãêŤ
ņćƤú÷ţĒʼnĊŤƯ÷õåŹňōƖűżèŊ
ĞǦǦĊçƲƶĊǏĸōƖǓƻƴèê
ĵĸãê ƟȈċŎ ƤŤŦ ƲŅąȈƖ čøŮ
ĵåƖ ƯƖƶ ƛõŊ ƟȈŧŒ ƟõŦ
ŶŦƸĘǎĆ Ǔƻ ƴèê ƴèê ƟõŦ ŅĘǑć
Ư÷ƲƶĊǑōƖú ĵƛèŊ ƟȈŧŒ ĺñĊ
ĺñąčĺ Đƴåưȝ áƴøŧŊ ŹáƴøŧŊ
ĐƴšǦæ ųŊƵǶƲƓ űŦƻšŊŦŤ ŚĺąŊŦ
ƯƖƶƛõŊžĺąŊŦŤžĺƶŊŦűǏêŅƖ
ƖƶƛõŊžĺąŊŦŤžĺƶŊŦűǏêŅƖ
Ēå÷ƟȍŢšƖ
ÔÔŶƲ ĵê ŶƲÕÕ Ź÷åƖ ƯõĒĝê
ĵƛê ƟȈŢ ĵĒŅĝĊ ƯžĊĒŊŤŤ ŶĒêúŤ
ĵƛèŊŦ ƲǤõĆ ƯƖƶ ƛõŊ ƟȈŧŒŦ
Ư÷
÷ǬƑŅƖ čøŮ ĵéëŒ ƯŅƟȈŢ
ƠƗŒ ƯƖƶ ƛõŊ ƟȈŧŒú ŶŦƹæ
ĺƠ
ƴŤ
ŤǎĈê
ƯƟõŦ õåƑǬ ĵƛê Ưßæú
ŊƵǶƲƓ õäŢ ƶǓû ĵơã ƑĢŊ
ųŊ
Ư÷
÷ƟȈŢƟȈŧŒƯĺƠƗŒŦĝêĺƯ÷ĒĶȝ
ŊƖ
ƖĒň ǦåƖ Ư÷Ʋêȉ ŹƛõŊ ƛõŊ
Ư÷
÷ƶõǢŤōƖ
ĵűĈŊ
Ưĸãê
ƟȈŦ
űêĵûŎ
Ư÷
÷ňƑĝƖ ǓƢōƖ Ņěõú ĵčøŮ
íĐ
Đĺ ƴĒøøê ĵŅåƴ űƸĒ ƛõŊ
ßæ
æú Ư÷ƲŹĺąƖ ƯǑĈ ĵƛê Ēåäš
ƶøǮšņú ƴǔèê ŹßåŊŤ ăĒŊ
Ņƶ
űý
ýĊňŊ ĵȊŊ ƯŅƟȈŢ ƯƖƶ ƛõŊ
ƟȈ
ȈŧŒ ƟõŦ ŅĘǓąƖ ƴƶõǤæ
Ưø
øƴąĎŤßéúƯ÷ňƑĎŤōƖűßŦ
Ư÷
÷ýĆŊŦú
÷ýĆŊŦú
ǩúċ
ǩúċ ŅƶøǮšňōƖ
ŅƶøǮšňōƖ
ĝè
èêŶŦƹêäšǓƢōƖƴŤǎĈê
ĵųŊƵǶƲ
ƖĒǦ
ĺƠ
ĵƛèŊ
õŧ
ŧĈōƖúƯƖƶƛõŊƯŅåƲưƟȈŧŒ
ĵƯ÷
÷ƸƲƖ ŶŦƸåĝĞ ƝƻêŦ ȈǦČê
ĵčƖ êĻŤ ŶŦƸčĊ5ú ŶŦƸß Ưĵƛê
ĵč
www.ethiopianreporter.com
ƟȈŧŒ ĵŅåƴ Ɲƻù ŶƲĒģǡĆ ďâƷ
ĵĵƛê ĝŦ ŶŦƶ÷ǔƟǔƟƖ ġǡøȝ ŶŦƶ
ŹđƖĚňȝƯ÷ŤȈĞŤōƖƛõŊĵƛê
õƻąĎĵƼċȝĵĵǓȝĵǡèȝĵǡNjȝĵƻȎȝ
ĵŒĻȝ ĵǎĵƲ ǓĊǓĊŤ čƖ ŶŦƶƯűĢö
ĵ÷ƲƶĊǎƖƤǓNjŊďƶúĢƯ÷ƲǑȍąƖ
ƶǓû ƯƖƻ ƛõŊ ƟȈŦ šƖ ĵƛê
ĵƟȈŦďňdžĺƴƶúĠê
åõĒĝêȝ åêƶŊȝ åĶñŤ éëŒú
ĵƛèŊ Ư÷ýĆ ƣøƗŒ ŹĵƛèŊ ǑĊ
ƯǡĵĝĞĊŮŊƲèōƖŤõƶõǤōƖĵƛê
űĺĐć ĵõäŢ ǦŦĠġ ƲĒȈêǑōƔê
Ư÷êűĒŅƲƯŊƯčǡŦűĊŇĒŊŅĒȋƳȝ
ĉƻƵŤ ʼnéĿƬŦȝ éëŒú ƯõǎŤŬ
ĺƠáŦ ŘèȊšŊ ŶŦƹåĸōƖú űõèžŌê
ĺƠáŦŘèȊšŊŶŦƹåĸōƖúűõèžŌê
Ɩƶ ƛõŊŦ úžŦƲŊ űƻĊǎƖ
Ư÷ýĆ ƣøƗŒ ŹõŦǎƻ èƴ ƯöơĠ
űêĵú űƦćƗŒ űŦĒŋ ƯöơĠ űêĵú
űĐň÷ƗŒŤ
űŹȋȋƵŒŦ
ǎĵƲƖŦ
ƲƶĆňê ĵűĈƹ òŦȄ űżĸķ ƯöơĠ
űêĵú ďƲƟƔƖĊ ƲǎũšƖ ƑǤŊ
ŶŦƶ÷åƖ ĵƛêŦ ňŹƖ Ư÷ƑǢ
ƟȈŧŒ ƯƖƶ ƛõŊŦ ǎĵƲ ƴģǤǡĈæ
ĵƟõŤƓúƴßŦĵĸãèƓõŦǎƻƯ÷ýĆ
Ưĵƛê öơĠƗŒ ƑĢňōƖŦ ǡĺĝƖ
űƻøǮŶŦƹèōƖƴǎêǼê
ƯƖƶ ƛõŊ ƣøƗŒ ĵűƻøǮú
ƟŦƻ ŅĝĸƴšŊ űèōƖ ÔÔĵƛê űƴƶê
ŶŦƺ ƯöơĠƖŦ ƻúǾ Źȍ űƻĊǏȞÕÕ
Ư÷ê ƯĹŅčĺ űĸê űƴňǤú ĵĵƛê
Ɣƣø űêȎ űêȎú ŹƖƶ ƛõŊ ĵŞè
ŹĺƠƗŒ õŧćƲ öơĠ ƴƶõǤê
ƟõŤŊ ŅĘǓąƖ Ƣĉú ƻąĒ Ư÷ƶõǢ
öơĠƗŒ čøŮŤ ǓƢōƖŦ ĵõčæ
űŦǑȋ ĸåöƲƗŒŤ éëŒú öơĝůŒ
ƴƑƶĐæ ŹĢĊĺ ƛõňŊ ƑƸã ƯŅýĆŊ
ƴƑƶĐæŹĢĊĺƛõňŊƑƸãƯŅýĆŊ
ŶŦƹæ äšƖ åƑƶȊŊ Ư÷ýĆ ƯƖƶ
ƛõŊ öơĠƗŒ ĵƛê ĵƛê ŶŦƸĕņ
ƲĐĒĸæ
`·Œµ@S–$r)Z MUÿ
ZAN`'‚‚
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ 12
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€=
ǎǾ13
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ14
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
ĻéøŅ÷ƲƻĊNjŊ
BOLE PRINTING ENTERPRISE
rj‰'†&'£+Ë!$\
ĒƂĊſĊȖĉĚŦƯûèčĒúĊŊŹƑŦLjĒƂĊȋĺćżĵűƸĒűĵĸĠçŇűżĸķ
õǑƟŧŒƯ÷ǎŪƯűǎåǎæŶŤűƸĒĸƼƯĒƂĊŹąǣŊŤƯűǎåǎåƯűƸĒƟõŦ
ǑƣǤĸæĵŊßťňĵǩąňűƑƹƻċåõĕǦƴȈêǑêțț
ſùĊĘêŧ÷ţĒŘƯŅƯǓøãĵĊ
ƯòŊõŊǓĺƛŋŒŶŤƯòžúŤűǎêǓëŊǩąňčšƻ
ƻĊNjňŒŦåȋĺćżǓĺűŊƯ÷ƖæǦĉƝĠƗŒȝȊêúȝȕéŊȝĝåúȝƑąĝŊȝ
ȊžčĊȝƸĽëȐĊåõǓƢŊŤŶŤƯýĈŅŬƯòžúŤűǓêǓëŊƯ÷čǢƻĊNjŋŒŦøƑƹƶĊ
ƴȈêǑêțț
ĵõäŢú
ŅǬĈœŒ ĵĢƻ÷Ʋ ƯøƴõåĒ ĺĊ űŦƻ õŋ ĵõžȈê åơß ǩąň
ƯŅƟǑdžƖŦčšƻŹǓƬŤŦĺąŊžúŒŊƯĂĈàƶŊķċõǓƢŊƴŧĊĸōƔêțț
ŅǬĈœŒåǩąňøĒŹĵćƲƯƔǑōƖŦĵĸŦžĵŅąǑǎǡőžƑƴúďȒŷƑƴŦú
ĵǦĉǎŦƟĺĵĢƻ÷ƲøĒƲƤƴŧĊĸōƔêțț32ĵſ÷ĊĘêŧ÷ţĒŘƯŅƯǓøãĵĊ
ƴƟǑNjțț
ŅǬĈœŒűǓĸĺšŊƲåƖòǑƓƯŦǓƻȍĠƻƲèōƖŤƯƟõŢŦǓĺĊƯŹȈæõäŦ
ƴŧĊĸōƔêțț
ƯŅǩøćŶđŊňžĒƯŅõƟǎĶƻĊNjŋŒƯõƤǎĺčĊŅȍŽŊøƲƲƤƴŧĊĸōƔêțț
ŅǬĈœŒŹǩąňčšƻǑĊĵ÷čǤōƖõõƟŬõčąŊƯȋƴŤŦĒŤƯʼnžţžĺåƖ
ĵõåƲƯŊåǦĉƝĠƗŒŹŤöŤǑĊĵčúĵňĕǎųŦĽëũĵøƻąǓƴãøĒňƑğƲ
ĵǑƣǤŹƑǤĵŊŶåŊdžúċĸæŊŅŹňňƴƯĂĈĝŤŊķċĞǦĊčšƻ
õǓƢŊƴŒèæțț
Ưǩąň čšƻ ƯƔǑ øĢąķƲ ĵ ƯĂĈ ĝŤŊ ƖĒǦ ŶĒŹ ĝŢ ț čƛŊ ƻąĒ
ĵƻĊNjņƯǓƬŤŦĺąŊžúŒŊƯĂĈàƶŊķċĞǦĊåơßĵŅƟǑdžƖĐǦŦ
ƖĒǦøĒǎĸŊƴŧĊĸōƔêțț
ǩąňƖĵơßŶåŊŹĝŢțčƛŊŅǬĈœŒƑƴúòǑƓƑŻëŐōƖ
ĵŅǎŪĵŊĵƻĊNjņƯõčĺčķƲűƹĈĚƴŹȈňêțțǩąňƖĵ÷ŹȈŊĵŊ
ŶåŊĵƛêŹäšĵ÷ĝǦåƖƯĂĈĝŦĵŅõĐĐƴƯĂĈčƛŊƴŹȈňêțț
ƻĊNjņǩąňƖŦĵŹȊêúäšöæĵöæƯõčąƤõĺņƯŅǡĵĝšƖțț
űƻĈĘ
ſùĊĘêŧ÷ţĒŘƯŅƯǓøãĵĊĻéøŅ÷ƲƻĊNjŊ
ĒêžĞǦĊ
ȋžĒ
ȖĐĞ
Ēåơã Źơã ĵňŒ ƯŅĝõǡƖŦ õĒȈĊŊ Ưúňüæ ŅǬĈœŒ ĵǩąň
ŶŦƻŊĐŅȉŶŦǑĺƢåŦțț
ŅǬĈœŒ ƯƟõŢ Ưňƶč òǑƓ ƯŦǓƻ ȈĠƻ Ƒƴú øãĵĊ ŹäŢ
ƯŅƶĈĵŊŦøĒąljøĢąĺƴŧĊĸōƔêțț
ŅǬĈœŒåǩąňøĒŹĵćƲåûèčĒĺĊűĒĊėãĺĊűƸĒ
ƯĒƂĊ ŹąǣŊ ĺĊ űúĒŊ ėã ĺĊȝ åűǎåǎå ŹąǣŊ ĺĊ
űŦƻėãĺĊȝŶŤåűǎåǎåǑƣǤĺĊűúĒŊõŋ
ĺĊĵďȒŷøĒƲƤƴŧĊĸōƔêțț
ŅǬĈœŒƯ÷ǎƠŊŦƯûèčĒõǡŦƯűŦƻźŦňêƔǑȝƯűŦƻŹąǣŊ
ƔǑŶŤƯǑƣǤƯűŦƻŻǓƔǑŹŅǩøćŶđŊňžĒĵȊŊŤĵŘèƲåƖŦ
åƴŋõǓåǾƴŧĊĸōƔêțț
ŅǬĈœŒåĚƲǮƯĝąĶŊŦŹąǣŋŒŤöŤŶŤǑƣǤõõêŹŊƴŒèæț
ț
ûèčĎƑŦLjĒƂĊȋĺćżƯ÷ǎŮĒåäšúĊņŦƯ÷ȈêǏŊõǡŦĵĝŦ
ƑƴúĵƑĊõäŢŦõǓåǾƴǡĵĢĸōƔêțț
ŅǬĈœŒ ĵǩąň åõĐŅȍ åûèčĒ ŶŤ ƯĒƂĊ ŹąǣŋŒ ƯŅƟǑdžƖŦ
Ưǩąň čšƻ ĺĊ áúĐ ĺĊ ĵõžȈê Ư÷ǎƠĵŊŦ ƔǑ øĢąĺ
ƴŧĊĸōƔêțț
ǑƣǤƯ÷ǎƠŊŦŅǬĈœŒƯƔǑøĢąķƲȎĊúĵšǼõƖčƻƴŒèæțț
ǩąňƖõĒŹąúĝŦŹǡƔņțčƛŊĵõčĺčķƲűƹĈĚ
ĵŅƟǑdžƖƯǩąňĐǦŦƖĒǦƲĒǎĸêțțêžțčƛŊèƴƯǩąňƖ
ĐǦŦ ƴňĕǑêțț ǩąňƖ ĵơß ƝåŊ ŹǨņ ț čƛŊ ȊçȕĒ òŦȄ
űĈŅŬȎĢķċĞǦĊĸåƖűƹĈĚƖĒǦƴŹȈňêțț
ſĊȖĉĚŢƯŅĘåƟƺżǎũǩąňƖŦĵöæúäšĵŹȊêƯõčąƤõĺņ
ƯŅǡĵĝšƖțț
åŅǩøćøĺĈćƲĒƂĊſĊȖĉĚŦǓĺƴŊƟĊȍ
ĒêžĞǦĊțȝȝ
űƸĒűĵĸ
Invitation to Bid ((Tender No.RBSC-012/2014)
For the Construction of
x 0*(
(T*
x H
(%(T0(
x $
x "
m
=J)"!6!(
0
'
66H
!=
J)%
%
*
H
K
0
%
(
(1%(1$T"
"
(
(1 %(1 $ T "
(
(1%(1$T"
"
"
J%
!
‘
&
0)
&(()
)!
‘
'
0%
0%
%
(
0%Y&(
‘
J%
0%
0(( $"
0K?,[email protected]
$"
0K?,?
K?,[email protected]
@K8
8 %([email protected]@$%J%()*(%!
‘
=
001J
%X"
X(0J%(<
Q!
‘
%00 $"
0K[,[email protected]%
?+;@
$"
0K[,[email protected]
0K[,[email protected]%
?+
K8 %
?+;@
;@ .
‘
Bid opening shall take place on$"
0K[,[email protected]
;+;@
$"
0K[,[email protected]
;
"
0K[,[email protected] ;+;@
+;@ in the presence of bidders or their representatives.
JN%
%0
)W)
0%
=J)"6
"
J%(<
Q1!/!JW??^[email protected]
001H
$%
%)
)(%0%()*(%
&%[email protected]<<?[[K[@KK<<;^;@<@[KKO7[K8;@[KK^[K^@?
=J)"!6!
(
0
(
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
RST€=
ǎǾ15
¢ Ύ—Þ8Ύ—p
Õ.ØΎ].ΎÕ—ŸııÚΎ·¡xΎ Êô^Ύœ8Ÿ
8Ÿ+ Ύ̶̰̳̱̯̯̐ΎÁ˷ Ύá+8Ύk.Å
ŹűƸĒűĵĸŻùĊĝŊèƴĵŊǓĈƴžêêĵøƴǩƖŹŅøĵǓŦĸňèƴƯ÷ǎũƖƯĈƲķĈȋĺćżĵƟõŤƓƯǡõĠ
ʼnžŧëLjƯ÷ƲõĊňōƖŦķĈƗŒĵűƸĒƛõŊåǎĵƲøĢąĺŶŦƶ÷džúĊĒŦǎêȆŹȍŅŬƶĒňƴčøŤêțț
ŹơãĵňŒƯŅǡĝĎŊŦƔŤõĒȈĊŋŒƯ÷ƲüæŶŤƯĈƲķĈúĊŋŒŦĵ÷ŧĆĵŊűżĸķåøŹȋȈêƯ÷ȈêǏƑŻëŒŦ
űžďƵŦøãĵĆõƤǓĻĵøƑƹƶĊåõõƶĺƴȈêǑêțțƯúƤǎĸƖǐƣúĵŅõƤǑķƗŒǦƲġõýąŊŶĒŹõĒŹąú
ƛúƻąĒƯŅĈƟõõäŢŦŶŦǎêȄåŦțț
ĒåơãŹơãĵňŒƯŅǡĝĎŊŦõĂȈĊŋŒƯ÷ƲüæøĒąljƗŐōƖŦĵøĢąĺŶŦƸõƟǎĶŶŦǎêȄåŦțț
ŅõƤǑķƗŒøüèŊƯ÷ǎĸōƖõĒȈĊŋŒŤøĒąljƗŒ
ü
ĵøŹȋȈêĂĈåõýøĈŊƯ÷ƲĒŒêƯňƶčŶŤãǑƓƯŦǓƻĂĈȍĠƻŶŦƸßúƯŇŦýĊŅȊŽŊƲåƖȝ
åķĈøǗǗƪŤøŹȋȈƲűǎêǓëŊƯ÷ƖêźŦňêåõǬŦƯ÷ŒêƯăĒŅŬƑǎŦųŦĈŦĒƲåƖȝ
ŅĕŹĊżćĵĈĎƑƴúĵƻĊNjņĒúƲåƖȝ
åøŹȋȈêĂĈƖƯĺĊƯõŦĝĐĝĘżȒňêĵƻĊNjņĒúĵƤǓàĺűĒĝúǧåơãúƯĸŦžøĒąlj
øĢąĺƯ÷Œêȝ
åúĊŊøŹøŐƯ÷äŦõǑƟŦƲåƖƑƴŦúåŅŹĈƯƖõǑƟŦƯŻĈƴƖêøĢąĺƯ÷Œêȝ
ƯéèŅƑƹƹćķĈűŹȋȋƴƑŻêƲêäšȝ
ƯĈƲķĈúĊŋŒŦåøŹȋȈêĵ÷ȈêǓĵŊƑąƹƥŦŨćĒåõäŢƯŅąǑǎǡŤȝĵűżĸķƖĵõêżúĒĈƖ
Ư÷ňƑĢțț
ĵŅĝĈĈķƑƴúŅƢøNjƯŦǓƻĂĈǦĆêúƻƲåƖķäŦƴõąǤêțț
ŅõƤǑķƖƯĈƲķĈŦĵűżĸķƖåøŹȋȈêĸĝƶĵŊžêêĒåĂĈƖƝĢƻŹǎȆĸêĵåǡűƟǑNjŋƲĝĊĸê
ƑƴŦúåơßĵŅƟǑdžƖĢǾèƴȕċǓĈöŦƴûèêțț
ƯúƤǎĸǐƣŶĒŹõĒŹąúƛúƻąĒŅĈƤüê
ü țț
ŅõƤǑķƗŒŹơãĵňŒŹŅǡĝĎŊűƻĈĘƗŒĵ÷ƲõŐōƖĵűŦƷøĒąljƗŐōƖŦƴƟƖĵõĢąĺŶĒŹõĒŹąú
ƛúƻąĒĺŐŹčůŶĒŹƛĊĺƟƑŊĊĵĒĈčƛŊŶŦƸßúĢƹùǓøĚĝŦŶĒŹĝŢțčƛŊƻąĒĝĊĵƖ
åúƤǎĸƯŅƟǑdžƖŦȎĊúûêŅƖõȈąúűåĸōƖțț
ƯúƤǎĸĻň
øƴǩƖĈƲķĈȕċdžžŊǾĹŊĒêžĞǦĊ
õFåƯúƤǎĸǾĹŊĒêžĞǦĊ
ƑêƸƲƯúƤǎĸǾĹŊĒêžĞǦĊ
ŶŦƹĒèđƯúƤǎĸǾĹŊĒêžĞǦĊ
űƸĒűĵĸĈƲķĈűøǾĹŊĒêžĞǦĊƑƴú
åŅǩøćõąljĵĒêžĞǦĊƴƶƖæêŦêŤĒŅŤǓƻƗƤǓšŦțț
ƯĈƲķĈűžďƵŦøãĵĊ
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ16
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€=
ǎǾ17
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ18
Z
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
+
ĸêŅȈňŒǓĊƯűǎĊŦŒǓĊ
ĸêŅȈň
ŒǓĊ ƯűǎĊŦ
ŒǓĊƯűǎĊ
Ŧ ŒǓ
ŒǓĊ
Ċ
õȍňŊƴŐèêƑƴ
õȍňŊƴŐèêƑƴ"
ňŊ ƴŐèê Ƒƴ"
"
èƴ äŧ ƶǓû Ưýåǡš űĒŅĐčĺŦ øĒȈŦ Źĸƻ ȈŅŤ ďäŦĺŦ ƴňƲê Ươã ƛƴšņ
ƯøƴûŹĊ šĵĊ ƯűǎĈŒŦ ųŊƵǶƲ ƔšŬ ŒǓĊ Ư÷ňƯƖ ĵõŦǓĂŊ ĵźê ĺŐ
űǎĈŒŦųŊƵǶƲĵĊżňŒǓċŒƲæĸŊ ŒǓĊú Ư÷džúąƖ Źơã õýąňƓŤ űƴƶåú
ƴêĞŦú ĵŅĠƔ÷ ƯȖåŇż ƻĊNjŋŒ
űǎĊ õäŨ ĵŶNjǏ ǓêǾŤ ǓêǾ šƖ ŅǩĸǮ Ưäš Ǐƹƴ èƴ ŅšĒŋ šƖ øåŊ
ŹŶšơã ŒǓċŒ ƖĒǦ ƶǓû ĵƔšŬšŊ
çǡĝĒ Ư÷ŒåƖ ƯƻãšňŒŦ űąŦĦ šƖ
ĵõdžõćƲŅĈøNjƯäšȖçďåõĢąǾƯýåǡšűĒŅĐčĺ
ƯƻãšňŒŦú ƔšŬ úŦǮ ŹűĒŅĐčĺ ǑĊ
ƲĒȈêǑêȖçďŦúĵűǓĸĶåõŅǓĵĊƯýåǡšűĒŅĐčĺƑĐŮ
ƴƲƲƢê ųŊƵǶƲ ĵŅȈǦċƔ ĵŶNjǏ
ÞĺňúŤÞĺň8űǎĊŤŊǓŦǓŦƯýåǡš
šƖűǎĈŒŦųŊƵǶƲíĐĺŦĵšȄšŊõǓåǾƯøƴŐêĸŊűǎĊ
űĒŅĐčĺȝ ŅĈøNj Ưäš ȖçďŤ ĵĺĠŊ
äŤģƴňåŒíĐĺŦĵšȄšŊõǓåǾĵøƴŐêĵŊƟõŦèƴäŧ
èƴ ƯŅõýąŅ űȈǼǹú ĸåõŧĆ ƴã
ƶǓûƯýåǡšűĒŅĐčĺŦøĒȈŦƯøƴûŹĊšĵĊƯűǎĈŒŦ
ƯűǎĈŒŦ ŒǓĊŤ ƻãšŊ ĵŶNjǏ ǎŧ åąNjú
ųŊƵǶƲƔšŬŒǓĊúƯ÷džúąƖŹơãõýąňƓŤŅǩĸǮƯäš
ƟõŤŊ Ʋãê Đƴĝąȍ ģƴŌê űǎĈŒŦ
ųŊƵǶƲűąŦǗƺĵäšŅȈǦċŅƖĸĵƶąĢ
ǏƹƴèƴŅšĒŋšƖøåŊƴŐèê
ŅõĒèú ŧĈåŒ ƴã ßæ ƯŹȋ ŒǓĊŤ
ƯƻãšŊƖǥŊƯŅõƟǎĵƖŹèƴåõǓåǾ
ŶŦƶŅûŹąƖȝĵĈĐŒŦŒǓĊŤƯűõåżŹŊ
ƻžõŊ õäŢ ǓêǾ šƖ åúŤ űąŦǗƺ
ŅȈǦċ ƴƟŦ ĒŦĈĺ ŧąŤê ĵĊżň ƴŐèê ƴãŦŦ ßæ åøŦĐŊ ƯúȈêǎƖ ĵźê ĵŶNjǏ ǔêŋ ƴňƲê ĵ÷ê õǓåǾ
NjąŋŒŦú ňĢȈŦ ƖŘ ŶŦƶéåƖ äšŦ Ʋå úžŦƲŊ űƴƶåú ƴêĞŦú ĵűǎĈŒŦ ƴŐèê ĵõdžõćƲ ƶąlj ƯȖåŇż ƻĊNjŊ
ĒŦǡø ŧąŤê űǎĈŒŦ ųŊƵǶƲ Źƛåú ųŊƵǶƲ űßŦ ĵŅǩĸǮ ĵ÷ňƯƖ ďĸêƔšŬƖƛèøűǎĊŦŤòƤĺŦűĒŅĸĺċ
ßæȊŊƯĂêǤťøøèƴƑǦňĂêǤť ƯƸûžĈď òƴƑŊ èƴ űßŦú õĈõƻ õúĈŊ Ư÷ƲĒŒê Ȗçď õĢąȆ šƖ
ŶŦƶéèŊűǎĊúåõäŦĵĢňåŒűßŦú ƲåõŐæŦ åøĐƯŊ šƖ Ƣĉ űǎĈŒŦ òƤĺŦ űŦƻ űƻĊǔ åêøňG ĂĈ
ƯơãßæƻúĊúžŦƲŊƯýåǡšűĒŅĐčĺ ųŊƵǶƲƯĵĠƯšĠȍŦŊƖƲåƸûžĈďƲƓ øčøĈŊ Ư÷ƲĒŒê ƛèø øŦǎĺ õŐê
ŒǓĊƖǥŊšƖĵ÷êøǡĠåêƴŐèê ĂĊƛŊ ǎŦĺňåŒ ĺåŦ õźĈĈŊ èŦŒê šƖƑƶűǎĈŒŦƯȖåŇżƻĊNjŋŒǏƹƴ
(gHŠN}Z_W
} Z_W
ĵõdžõćƲŅĈøNjƯäšȖçďåõĢąǾ
Ưýåǡš űĒŅĐčĺ ƲĒȈêǑê ȖçďŦú
ĵűǓĸĶåõŅǓĵĊƯýåǡšűĒŅĐčĺƑĐŮ
šƖ űǎĈŒŦ ųŊƵǶƲ íĐĺŦ ĵšȄšŊ
õǓåǾ ƯøƴŐêĸŊ űǎĊ äŤ ģƴňåŒ
íĐĺŦ ĵšȄšŊ õǓåǾ ĵøƴŐêĵŊ ƟõŦ
ŶŦŒêƴäŤêǓŦƶǓûƴĵêƯ÷ƲčŮ
ƸûžĈďƲƓ Njøċ ŶŦƹåŦ êŦƟšǑ
űƴǎĸúƴãŦŦúƯűǎĈŒŦŦƸûžĈďƲƓ
Njøċ ŶŦƶ űŦƻ ƣǑ äšŦ ĒŦõåŹŅƖ
ŊêĢ õýąŊ šƖ ĵ÷ê õǓåǾ ƴŐèê
ĵơãŊêĢõýąŊèƴõĈõƻǓŦĵŶNjǏ
ĒŦõåĒǓŦƴãƝƖšňĵǓêǾŶƯňHšƖ
ĺë åõǓåǾ ƲĒōǓĈê åúŦ" ƝƖšŊ
ƸûžĈďƲƓ ĂĊƛŊ ĒåéåŦ ƴäŦ"
ƝƖšŊ ƯȖåŇż úŚƹĆ Ēå÷ǡĵŦ ƴäŦ"
ƝƖšŊƯõŦǓĂŊǬŤĒåĵąňĺŦƴäŦ"
ƝƖšŊ űȋŮŤ ǩĦŮ Ưäš õŦǓĂňƓ
'
6%
"
1..
'
%
Ch $%
% 6$' (% (
organization established in 1985. The organization is working to serve and promote the
0
)
0
(
%
!6%
(x
( % `"X 1 % 0 `
H
1 00! & %
N% %
)
)
Y& (
%
0 % `"X 0
%0
Z*
dd00!
&%W
%0
`"X
(
%
(
0!&%
%%0
)
%
0
%
%
!
2.
(
"
%
'
W
%
( 0
N%
N%
%
0
%0
#
area setting. The team is believed to develop its own data collection tool and share it to
6$%
0
%)*!
3..
=N%
,6
=N%
=N%
,6
,
,,6
&%
,%
(%0)
*)(W
"`"X((
W
)(
%
0*(%!
™ "6,X)
H
0*(%
™ ,J%
(
™ ,J"6)
%
((!
4. Timing
ming
&)0
%)
*W%;;!$
1K<)0
!'
W
%
%0
%%
%!&%
%%)
*0
)*%
!
5. +
"
0
+
"
[email protected]
+ "
0
"
0
[email protected]
[email protected]
8
<! X)
<!X)
&/='
N%%
(%0
%(
/!JW+;K[;^00
H+6%
z
!
_
'
Z*
%0
*
6
+&[email protected];<[^@@^
@KK;<[^@[email protected]@[KK^K^^K<
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
ĂĊƛŊ Ēèå ƴäŦ" õêĎŦ ßæú ƑǎŦ
ĵĈđ ŶĐĹ èƴ ŅõĂĊŋ ĵƯǓæ űƝúċ
çõêčƖƴǎĸêŶèåßƲúäšƴãǓŦ
ŶŦƶ űŦƻ ƣǑ äšŦ ĵǓêǾ ĒŦõåŹŅƖ
ƯűǎĈŒŦ ƯȖåŇż ƶĊNjŋŒ Ǐƹƴ Źǐƣ
Ƒƶ ǐƣ Ƒƶ Şè ŶƯŅŦĕĈŅŅ šƖ ĵ÷ê
øǡĠåæ Ư÷Ęê ƴõĒåŬê Ǐƹư ƴã
ĺŐ űƴƶåú ƯűǎĈŒŦ ƯȖåŇż ƻĊNjŋŒ
ƖĒǤōƖďȈŅĚòƤĺŦøǎêǎêƯ÷õĒê
šǎĊ ƯèōƖú ƲĒĺèê ĵõdžõćƲ űŦƻ
ƯȖåŇżƻĊNjŊȓĊŇåòƤĺêƝêŤďê
Ņǎķ Ưäš õĒƔƝŊšŊ ŶĒŹõžȈê ƻąĒ
õǗƤƲåĵŊƴõĒåŬê
åõäŢ ƴãŦŦ ƛƴšŊ õĒƔƝŊšŊ
çŹȍêƯŅƟǑdžƯȖåŇżƻĊNjŊűåŦƑƴ"
ƴãŦŦǏƹƴƯøšĐƖƲåúžŦƲŊűƴƶåú
ƴêĞŦúűǡĠèƴƯȖåŇżƻĊNjŋŒŦǏƹƴ
ĵűǓĸĶ øƯŊ ŶŦƸŐê šƖ ĵõdžõćƲ
ƶąljĵŅǡŤĝĝƖƛúƖĒǦĵĊżň
ƯȖåŇż űõĈċŒ ŹűõĈĊ čǫšňōƖ
ďåĞ ĵǓêǾ ňƴŌê Źơãú ĵŅǩøć
ƯűǎĈŒŦ ƯȖåŇż ƻĊNjŋŒ úĂąň
ĵŶĊĒ ĵĊĒ õšĦģĊ èƴ ƯŅõýąŅú
ƴõĒèê ŹơƲ űåȍ ďê ƶǓû ƯȖåŇż
ƻĊNjŋŎ ãêƖŤ õŧĊú Ư÷ňƑĝƖ
IúĊǬJ Ư÷ĸåƖ Ǐƹƴ ďõǤ ĺŐ šƖ
ĵ÷êøǡĠåêƴŐèêƴãúǏƹƴķäŦ
ĵĝƶöŊƛõňKŶŦLjűßŦűßŦøƴãú
ĵŶNjǏ ŅĝƢĢƥ ƴňƲê ĵ÷ê õǓåǾ
ƴŐèê åúŦ" åúŦ" åúŦ" ĵõdžõćƲ
ƯȖåŇżƻĊNjŋŎãêƖŤǥŤøšƖƑƴ"
Ư÷åƖ ĵűǓĸĶ çňƴ ƴǎĸê ƴã Ǐƹƴ
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
Z
"\d+
+
ĵĈĎĵȖåŇżƻĊNjŋŎűĸèŊĵźêçȈŅĕ
Ư÷ǎĸƖ ƴõĒåŬê ƴãŦŦú ƯúåƖ
ƲåúžŦƲŊ űƴƶåú ƴêĞŦú ƯűǎĈŒŦŦ
ƸûžĈďƲƓ ĂĊƛŊ ãêƖŤ űǡŤžċ
ŹõǗƠűƂLűĒȈèǐšǎĊõäŢŦåõǓåǾ
šƖ
ƯűǎĈŒŦ ƯȖåŇż ȓĊŇƗŒ ãêƖŤ
ĵűǓĸĶ çǡŤŹĊ ƴǎĸƔê ƴãŦŦ ãêƖŤ
ĵøǡŤŹĆ Ǐƹƴ èƴ áƴ Ư÷ê ĸåĹŊú
çŧąƖ ƴǎĸê ĸåĹņ ƶǓû ƯȖåŇż
ƻĊNjņűõĈċŒŤűĸèņŤōƖĵõdžõćƲ
ßæŦúűĸèŊĵűǓĸĶƯ÷ƲǓĸĸõýąňƓ
ƯäšƯȖçďűĢǤǬçŧĊƴǎĸêßåŅŬ
ƶǓû ƴãŦŦ õýąňƓ ƯȖçď űĢǤǬ
Ư÷õĈ ĺĠŊ ƲåƖ űõĈĊú çȈǡĊ
ƲĒȈêǑêƴãŦŦõýąňƓǏƹƴĵűǓĸĶ
øƯŊ ƴǎĸê ƯȖåŇż ƻĊNjŋŒ ƯòƤĺ
ŅƑżƴ šŦ øåňōƖ ĺŐ ĵğ çäŦ
űƴŒêú åòƤĺ ŅƑżƴ Ư÷äŢĵŊŦ
ŅǩĸǮ Ưäš ƝƖšň ǓêǾŤ ǓêǾ ĸå
õêź ĵűǓĸĶ øĐƯŊ űåĸōƖ ƴãŦŦ
šĸĈƓƝƖšňĵűǓĸĶåòƤĺżèĐưõŤģĆ
çĝǦêƯǓƻšƖƯõŤģĆƔšŬúžŦƲŊú
ĵűǓĸĶ õȈŅĚ űåĵŊ õŤģĊ ƸûžĈď
űƴƶåúçäŦúúűƴŒêúĒåƝƖšŅŬ
ƸûžĈď Ǐƹƴú êĺ ĺë øčĺ ƴǎĸê
ƸûžĈď ĵǓƻ Ư÷ǬŦ ĝŦĵĊ űƴƶåú
ŊŦú ŊêĞú Ư÷ǓĸĶĵŊ ƯǑĈ ĦŦĦ
õäŦ űåĵŊ ƴãŦŦ õýąňƓ ŒǓĊ
ĐƴȈņŅƑƹƹćõäŦűƴŐêúŅƑƹƹć
õäŦ űåõŐêú ĺŐ ĐƴäŦ ŅƑƹƻċ
øĕšȍú ķŐêȝ űǎĊŦŤ òƤĺŦ űĒŅĸĺċ
õúĈŊ ĵŶNjǏ çƲĒōǓĊ ƴŒèê
ƸûžĈďƲƓ ĂĊƛŊŦ ĵŊžžê űĒŅĸĺċ
õúĈŊżêŅŐåƶǓûűúĸǎšŤƓĂĊƛŊ
çŹŅê ƴŒèê ƴã ƶǓû éèŬƖ ƯűǎĊ
ƖƻĝŊäŧĺĢçêúƴŒèê
ĒãŅŊ"ĵõdžõćƲƶąljßæúšǎĊŊžžê
çäŦűƴŒêúßæúšǎĊƶǓûĒãŅŊ
ĺŐ çäŦ űƴŒêú ƴãŦŦ šĸĈƓ ǦƲġ
ĵűǓĸĶ õȈŅĚ žȋŊ űƴƶåú ƴêĞŦú
ňèĢǦĵĺŤĺêãšŊúšƖĵ÷êõǓåǾ
ƴŐèêŹơãúåƯŊĸåßťňƸûžĈďƲƓ
űŦƻúň8 űåƖ øåŊ ƴŐèê åúĐé
Ʋãê Ǔø Ŋžžêȝ ŹȊæ ĒãŅŊ äŧ
ķǎŮŶŦƂ:ƯűĺƢŬƖƻúȆǎ'Ư÷äŦĵŊ
šĸĈƓƝƖšňĒèåøåŊšƖƴãŦŦǏƹƴ
ƯøšĐƖ ƲåúžŦƲŊ űƴƶåú ƴêĞŦú
čûŢŦĵŅåƲƯűǎĸĺèƴäšŦƯúŦčøƖŤ
ƯúŤƯƖ šǎĊ ĺƠ ĺƠ Ēå÷ƲĒĺê šƖ
ŹǦğŊǐƣƲŊĵȊŊdžúċƯȖåŇżƻĊNjŋŎ
çƔáƷšƖçƔÞƷšƖƯ÷êƑĉƴčø
šĵĊģƯŊĺëƶǓûƖãƶņŹĕȈȝĐƴĐż
ĝąȝ ƑƟŅ Ư÷ê ƣŤ ŅčúŌê åúŦ"
õýąňƓŒǓĆúŦƻšƖ"ƝƖšŊßæŦú
ƑǎŦ Ư÷ƲǓĸĸŤ ƯǡĈ ƯȖåŇż õĒõĊ
Ēèå ƴäŦ" ƝƖšŊ õŦǓĂŊ ĵȖåŇż
ƻĊNjŋŒǏƹƴƖĒǦǦêĠĒå÷ǎĸƴäŦ"
åõäŢ ƯűǎĈŒŦ ŅĠƔ÷ ȖåŇż ƝƖšŊ ƯȖåŇż úŚƹĆ Ēåǡĵĵ ƴäŦ"
ƻĊNjŋŒ ĈĐōƖŦ ĵĈĐōƖ ŶŦƺŊ ƴãŦŦǏƹƴßæúƑǎŦõêēõèêēêĺ
űƻĊǎƖ ŶƯõƟŢ ƴäŦ" Ŋžžê ƑƴĒ ĺëçõåŹŅƖƴǎĸê
åõäŢ űǎĊ ƯúŊȈêǎƖ úŦ ƛƴšŊ
ȖçďƴäŦ"êøňƓȖçďƑƴĒƯǦȋŊ
Ȗçď"ĵõdžõćƲƯűŦƻűǎĊȖçďŶšơã
ßåŊõýąňƓǏƹƵŒèƴŅõĂĊŋçǎåǾ
ƴŒèêêøňƓȖçďŹäšűǎĊŤòƤĺ
űŦƻŤűŦƻçäŢƯǓƻšƖƯǦȋŊȖçď
Źäš ǓŦ űŦƻšŊ Ư÷ĸåƖ ĵúŦú ƛƴšŊ
ßťňçȈǡĊűƴŒêúŅĠƔ÷ƯȖåŇż
ƻĊNjŋŒúĵűǓĸĶõȈŅĚƲåĸōƖǏƹƴ
ƴãŦŤƴãŦŦõčæŦǏƹƴõäŦűåĵŊ
ĵõdžõćƲƶąljƖãƶŊçȈǡĊƯ÷ŒåƖ
Ư÷ƲǓĸĸȖçďďŧĊĺŐŶŦƶäšĵűǓĸĶ
çňƑĢ ƴǎĸê Ư÷ƲǓĸĸ Ȗçď ŧċ
ƖãƶŊçȈǡĊƯøƴŒêŹäšƶǓûĒãŅņ
ƯȖçďƖĐƴäŦűõĈĆƟŦƻçäŦƯǓƻ
ƴäŤê űõĈĆŤ ȖçďƖ ǥŤø ŹäŢ
ǥŤø ƖãƶŊ çȈǡĊ ƯǓƻ šƖ ǥŤø
űõĈĊŤ ǥŤø Ȗçď Źéå ǓŦ ǥŤø
ƖãƶŊ çŧĊ űƴŒêú øåŊ šƖ ňƸƲ
ƯűǎĈŒŦŅĠƔ÷ȖåŇżƻĊNjŋŒƖãƶŊĒ
åúŦ űêŅĐżú ƴäŦ" ƯȖåŇż úŚƹĆ
õǦĵĺ ƑƴĒ ƯǥŤø űõĈĊŤ ǥŤø
Ȗçď űåõŧĊ" ƴãŦŦ Ǐƹƴ ƶǑǓû
űßŦú õõêŹŊ ƴǎĸê ßæú ƯȖåŇż
ƻĊNjŋŒ ĵűǓĸĶ çƲǥŢŊ ƴǎĸê øčĺ
ƲåĺŦ ĒåűǎĊŤ ĒåòƤĺ ĺŐ Ēåäš øåŊ
šƖ ƴã űŦƻŤ õýąňƓ Ǐƹƴ šƖ
ĵéè ĵźê ƶǓû ĵűǓĸĶ õňƯŊ ƲåĵŊ
éèƖ Ǐƹƴ õǫƖ Ư úĊǬ úŦ
çäšƖƴŒèêƯ÷åƖšƖƴãŦŦúǏƹƴ
åøŦĐŊ ƯúȈêǎƖ ƲåúžŦƲŊ űƴƶåú
ƴêĞŦúűšǑǑćƯäŢűƲéǏƹƵŒçŧĆŊ
Ēå÷ŒæšƖ
RST€=
ǎǾ19
űƶŤĢȎŮ ǤåŮJ Ư÷åƖ ƛƴšŊ úžŦƲŊ
ƖĒǦŶŦƹŦǎĸøåŊšƖƯȖåŇżúŚƹĆ
ǡļêȝȓĊèøƖƲŦƻȓĊŇõƔĢĊĺŐ
äŨê ŶŦƹŦĸĸê åøåŊ šƖ ĵõdžõćƲ
űŦƻȓĊŇŅȎżżćšŮĺëĈĎŦåƖƻƻĊ
żèĝąĵéèűżêŅȎżżćűƻĊǔçƲĝĊĵƖ
ŶŦƶøƴŒêƯŅąǑǎǡÞĢšƖŹơãúéè
úĊǬƖ čèøƓŤ ƸûžĈďƲƓ ŶŦƸäŦ
ŹŅȈåǎßæúŅȎżżćƑǎŧŒŹõdžõćƲƖ
űŦĒŋĒåúĊǬƖčèøƓšŊĵǑĈõĂĈŊ
ĒèåĸōƖ šƖ úĊǬ Ư÷żâƶƖ åűǎĊŤ
åǑĈ Ǐƹƴ Ēåäš øåŊ šƖ Źơãú
õýąňƓ ƝƖšň èƴ ŅšĒŅŦ ßæŦú
šǎĊ ĵűǓĸĶ ĒŦõåŹŊ ƯŅĠƔ÷ ȖåŇż
ƻĊNjŋŒ ƯúĊǬ ŅĐŊȎ ƤǓNjŊ ĵŶNjǏ
ŅĝƢĢƥƴňƲêĵ÷êķǎåǾøǑšŦçäŦ
űƴŒêú IúĊǬ Ʋå ƖãƶŊ űƴĐżúJ
ĵ÷ê ƯȍƟŊ ßťň ƖĒǦ Ņǎĺŋ ƴňƲê
øåŊƴŐèê
ĵűǡĠèƴ űǎèåǾ õƔÞƻ űŦƻ Ǐƹƴ
šƖ űåõƔÞƻú éè Ǐƹƴ šƖ òƤĺŦ
ĵĝŤšŊ åøǎêǎê Ư÷ƶąǎƖ ïƶŊŤ
ƤǓNjŊ ǓŦ ŊêĢ ŊźąŊ çčǡƖ ƴǎĸê
ǮĢǮĢŤ ŦŊĊž ƯòƤĺŦ õýąňƓ
ŒǓĊ çȈň űƴŒêú čèøƓ ŅĠƔ÷šŊ
ƯƸûžĈď ȍĉ šƖ úĊǬú éèŬƖ
ƯƸûžĈď ȍĉ Ēåäš øåŊ šƖ ƴã
šĸĈƓƝƖšňĵŅĠƔ÷ƯȖåŇżƻĊNjŋŒ
ƟŦƻ ĵűǓĸĶ çňƴ ƴǎĸƔê òƤĺŦú
ƯƝƖšŅŬ ƸûžĈď ȍĉ ŅǡĠ÷ øƻąǓ
ƲĒȈêǑê šǎĊ ǓŦ ĸêŅȈň ŒǓĊ èƴ
ŅõĂĊŋ ƯűǎĊŦ ŒǓĊ åõȍňK õƹƹŊ
ŹǦĢö ƴêĢ Ǐƹņ çƲõƤŦ ŶŦƶ÷Œê
åõäŢ úĊǬ úŦú ƛƴšŊ çňƑĢ ƴǎĸê ƴãŦŦú õýąňG ŒǓĊ
ŅȎżżć ȓĊŇ ĐƴŧĊ ĝĊŋ úĊǬƖ ĵűǓĸĶ űĒƑǓƼ åčèøƓ úĊǬ öæ
ƲåŅȎżżćķǡŤĝĢúŦƛƴšŊúĊǬšƖ ƤǓNjŊŤŅĐŊȎøƻąǓƯƣǓšŊõĺŊšƖ
Ņĺë çǎåǾ ƴŒê ƴäŦ" ƸûžĈďƲƓ ŶèåßōĊŶŦčŦĺŊț
úĊǬ ƑƴĒ ųƸûžĈďƲƓ úĊǬ"
ƯŅǮĵąĵą úĊǬ ƑƴĒ ƶǓû ŊžžåŬ
ŸŰƞǐdžȚǽíȈƮǸìȉƕť
úĊǬ" åúŦ" ƴãŦŦ Ǐƹƴ ĵűǓĸĶ
ŰôäŻŸʼnĹŏƮöƱťȀķĉġôãšť
øƯŊ ƲĒȈêǑê úžŦƲņú ƯŞè Şè ŵƮǍäǽťȜǸìȉƕťĴŲøƳéŰƺćėŌƕ
ƯúĊǬƖ čƛŊ ďƶĊĒ IƯŶŤʼn ĝ÷Ē
GHWVD#\DKRRFRP÷ǒŨʼnƳŏçé
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ20
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
www.ethiopianreporter.com
RST€=
ǎǾ21
;<=>[email protected]>>
RST€=
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
ǎǾ22
ŻŦŤĸãê
Ăš ǦĵĺŦŤ ĺƠŘŦ õŤćƲƗŒ
ĂšǦĵĺŦŤĺƠŘŦõŤćƲƗŒŦ
õŤćƲƗŒŦ
ćƲƗŒ
ƯŅõåŹŅƛåúűĝȍſŦȍąŦĒç
ƯŅõåŹŅƛåúűĝȍſŦȍąŦĒçżâƻšƖ
ƯŅõåŹŅ
ƛåú űĝȍ ſŦȍąŦĒ çżâƻ
çżâƻšƖ
šƖ
(–$ —jmþ
ĵĂš Ǧĵĺȝ ĵȐĺƠÞŦ õŤćƲƗŒ ĺçž
ĒȔēŊŶŤŊƖĒňƗŒŦƟõŦŅĘǑćĵøƻąǓƟƳ
èƴ ƲŅſą ƛåú űĝȍ ſŦȈąŦĒ ŹõĒŹąú ŶĒŹ
ȝƛúĵűåƯĂšǦĵĺŤƸƢƴŦŊúãĊŊ
ĹŊƴżâƹê
ŊúãĊŊ Ĺņ ŹdžĊõŢ ųŦĒŇŊưŊ ȎĊ
ųŦŅĊŤĚŤê żêōĈê ćéĚŦĒ ǑĊ ĵõŅĸĵĊ
ƲƟǑdžƖſŦȈąŦĒűĊŇĒŋŒȝƯňćžŅõĈøćƗŒȝ
õíŦƸēŒŤ źĉŅċŒŦ ƲøŹå ƯȓŤê ƖƴƴŊ
ŶŦƸßú ĵŅåƲư ǏƹƵŒ èƴ ƯŅƟǑ ƯǦŤŊ
ƑąĝŋŒŦƲĒŅŤǓƹêĵűƸĒűĵĸƲæƝƻùǡǎĺ
ĂȍĈƗŒ ǏĺŮŊŤ ƯŶǓĊ Ǐƥ Ư÷żâƻ ďäŦȝ
ȐĊȎĊøŦĒéžōĊŤƖƶĊƝƴúƴĝĊĸê
ÔÔȊƖōĊ ùûćĒÕÕ ƯƑƶȊŊ ŊƤňƗŒ Ư÷ê
õǡćƲƯŅčǡƖƯăĒŊĝŦſŦȈąŦĒƯűȍćżűǎċŒ
ĸæűōƖ ĺƠÞŦ õŤćƲƗŒ Ƣĉ èƴ Ư÷ŹƑŢ
ňćſŒ šǎ Ư÷ňƑĎ ŶŦƶäŢ Ư÷ǡĝöĵŊŦ
õŦǎƻŤ Ʋåȉ ňćſŒ űßŦ èåƖ ŊƖêƻ ĵúŦ
õŦǎƻ ŅǡĺĝƖ ŶŦƶŅĝõǢ ƴƹĒĐê ſŦȈąŦĎ
ŹĢĊĺ ƛõňŊ ƑƸã ƯŹŅø õĒȋȋŊ ƯƟõŤŊ
ňćžűĘĈĸąȈĸōƖĻňƗŒèƴűƶǑŶŦƸƲŦƪĺĺ
øƻąǏèƴƲŅźĈêſŦȈąŦĎŹűãǏćņƯŅƖǤǢ
ŅǑĸŒĵƯűǎĈōƖƲåƖŦŅûžċƯ÷ƲżȍæĵŊȝ
ƯűƸĒ űĵĸ ĺƠÞŦ õŤćƲ Ȑĺçž ĒȔĒ šĸĈƓ
ßťňƯ÷ƹčĒĵŊŶŦƶ÷äŦƴǡĵĠê
ŹűƟǑnjŎűŦƽýƛçŊúòąŊŹĵƶåćȖĊŅĊ
ŶŦƶǎåǹŒƖȝ ĵſŦȈąŦĎ õšĘ ĵŊúãĊŊ Ĺņȝ
ĵűƟǑNjƻĊNjņȝĵĸãêŤņćƤú÷ţĒʼnĊŅƑżƵŒ
ĵ÷ƶąǓŦǓǓĊŅŹȍŋƟǑķȊêúƴňƲêſȈąŦĎ
ĵĝǤƴ ĵȒƲĐȝ ĺñĈƓ ʼnűŊĊȝ õĒĝê űƶĸĸƴȝ
űĈŊ ŻëŤ ĵéëŒ ňćżƓ ĻňƗŒ ŹŅǕĵŪ ĵŞè
ĵűƶĸĸƵŒȝíƖêŋŒŤĺƠÞŦõŤćƲƗŒűƲƲƤŤ
űǡĠĝúèƴƖƴƴŊƲƶĊǑê
ŶŦƶ úòąŊȝ Źĝƶö ǐƣƲŊ ďƑĊƻ ďƔąƻ
ƯõǤŦ ňćž Ư÷Ʋõèžņ ĺƠÞŦ õŤćƲƗŒ
Ư÷ǡĵĞĵŊõŦǎƻèƴƖƴƴŊűĒȈèǐšƖĵȈǤŦ
åƖǦ ƖĒǦ Ʋæ Ưűȍćż űǎċŒ èƴ Ư÷ƲŅźąƖ
ƖƴƴŊȝ ňćž ŹõƖƶö űĒĝƻû ģú Ņĺë
ŶŦƸňčĺƲĐĒĸêĺèåŒ
ŅǎķűƲƲƤŶŦƶ÷Ư÷ƲĐĒĺƴäŤêȞÕÕƲåŒƖ
úòąŊ ĵſŦȈąŦĎ èƴ Ư÷ĐŅȉŊ Ư÷šĐƖ ĊƝč
íĐĺ ĵĝǦň Ư÷õåŹňōƖ õäŢ ŹſŦȈąŦĎ
å÷ǡĵĝƖƖǥŊűǑƬŶŦƶ÷äŦƲèŊŦŶúšŊ
ǎêǼåŒ
ÔÔĻňƖ ƯøŦ šƖ"ÕÕ Ư÷ê ǦƲġ ŶŦƶ÷ƲĒšĎŤ
ĵȓŤê Ɩƴƴņ ŶŦƶ÷żŅņ ŅŤǓĈåŒ ſŦȈąŦĎ
Ăš Ǧĵĺ ĵŹŅûŒ žȍŊ Ļň ƲåƖ ÷Ť èƴ
Ư÷ƲŅźĊďäŦȝűĊŇĒŊĵĝåõ?ŦŦȝűĊžʼnžŊ
ȋďê ǐƵĊǐĒȝ ýƛçŊ úòąŊ Źĵƶȝ ƯȎŋǓĈȍ
ÔÔſŦȈąŦĎƯňćźĸåĹŊƯäšƖøŚĵąčĺƯǏƹư
ſŦȈąŦĎ Ź÷ƲŅźĊĸōƖ éèƖ ƯűƶĸĸƵŒ
ĸåĹŊ ŶŦƶäš Ʋõåžňê åƑƶȊŊ ňćž Ư÷äŢ ǏƹƴšƖŹŚĺąŅčĶňćžǑĊŅƲƲƬšŊƯéèōƖ ĸåöƲ÷żŵêȁǑƳŤŹŅåƲƯűǎċŒƯŅƖǤǢ
ĂȍĈƗŒ Ƣĉ õǡĵĢ ŶŦƹåĸōƑŤ ƯĝƶöŊú øĒňƑğƲƗŒ Ư÷ňƴĸōƖ ƯűƸĒ űĵĸ űƶĸĸƵŒ Ư÷ƶĊĎĸåöƲƗŒƯ÷ĐŅȉĵŊƴäŤê
ƯE ĵżȋ ňćž ŹǓŶƤ Ƒƶ
ƯEĵżȋň枏ǓŶƤƑƶ
űøĊŬŅŅĊǏûňŅõ
űøĊŬ
ŅŅĊǏû ňŅõ
ƛĶ"
(NºµO#xA A
ĵŬƖ žȍå ƟõŦ ĵųŊƵǶƲ šǓýƖ ƯšĵĆŊ
ƯEĵżȋňćžšǎĂŊŹǓŶƤƑƶűøĊŬŅŅĊǏû
ňŅõ
ƯöơĠƤǓNjŊ
ƯöơĠ
ƤǓNjŊ
NjŊ
ĵĒõõŦǓĂňōƖõďòčǎƻŅĺåƖĵƟõš
ǔŦƶĊåƛõňŊƯšǎMŊŦEĵżȋňćžŦĵǓŶƤ
ƯǼȉŊ ǹíȌ ŊŶƢƢōƖ űƢƬ ďŧƹ ďäŢȝ Ƒƶ
űøĊŬƯŅąǕöŊűŋƛåöŘƴéŤōƖ
ƯųŊƵ ùžďſ ƑƹNjšŊ Ŭ
EĵżȋƯňèĞŦŤŅĝƹ÷ƖŦƯĝƹøƓųƲĎŦ
Ȗçď ĵõŹŅê åųŊƵǶƲ ųſŧ÷ƲƓŤ ĸãèƓ
ƝƻǎŊǦąŊƲƶĊǏŶŦƶšĵąĵõǾíȉõǓķƲèƴ
ŅõêžŌê
ƛõŊ žĺą ĵƛê úžŦƲŊ
ĵøƻąǓƯùžďſƑĊŶƯŅŹĵą
ĵżȋ ƯêNjšŊ ƟõŦ ǗƶŬōƖ ŹšĵąƖ ŹňèĞ
ĸåĢť ŅƔŤƴ ƟǔŦNj ǑĊ ŹƝƖĝŊ øƝƻ űĺąƖ
ŶŦƶŅĦƶĎ ƴšǎĈê ĵżȋ ĵêNjšňōƖ ŹǗƶŬōƖ
ŅƔŤƴ ǑĊ ĵŊúãĊŊ ĹŊ ďøĆ űȍű Ŷƹć
ƑǦŅƖŅĝúǡƖĐæÔÔŶťĺšǓĂűŦŅŦĕêùŤ
ěù űêĢáåßÕÕ Ư÷ê ƯêNjšŊ ŅúťňƓ ŅĒȋ
čǦŅƖšĵĊďšǓMǓŦűèĒňƑĎŊúŤƑƶŦǏM
ĝĊĻĢťƖŦűĝąĵ
šƖ žĺą ĵƛæ ĵĺñĈƓ
öơƯúŹ÷żâƶƖƯȎŋǓĈȍ
ƖƶĊƝƴĵŅǩøćõĒŹąú
ĝŦƛúùžďſűƓƖ
ÔÔĵżȋųŊĊĐŶƟŅƔšƴšžêŵš
ŶŦƟűĵűĺĊáúűŦŅƖĺŶďŅűĺĊáúűšÕÕ
Ư÷êšƖ
ǐňćĒŊ
ĵżȋßåňŒŦƯŅǬƑŊšƖŦűŊĊĐ
ĉŦŅćŤ
ųŊƵǶƲƓƖ ŅƑƢƔƬ õèź
űŦŅ ƯűĺĊáú űĸŊ ňĈ ĒŊäŦȝ Ŷťú
ƯűĺĊáú ÷ĒŊ Ĉ ĒäŦ ŶĊĐōƖú úĒǣĆ
ǎĸōƖŤűĒňƖčƖƲæŊŦȈǹöåŊƴĸèê
ĵèƴ ĵĺñĈƓ ʼnűŊĊ ŹúĚņ
ĢĊĒ ǦŤŊŤ ǦĵĠ ĸåĂêǤŦ ƲĐŅõƖ ňćž
šǎĂŊƯűøĊŬƖŊĊǏúŹǓŶƠǑĊűĺċƑǦŌê
ŅĊǗ÷ƖűŋƛåöĝƶúďêƯűEƗŎǎèƖƺƗĒȝ
ýĊȁƻŦǓêȝĎĒŦƵĒŦƣŤõƔƝëŒõŅĊǔøōƖŤ
åŦĸĺøĺĠňōƖƴňƑĐê
;<=>[email protected]>>
ȓſ
čƛŊ èƴ ƤǓNjňōƖŦ
ŅĝŤNjŅƖƲĝĊĸæ
www.ethiopianreporter.com
|Ŷ
Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
RST€=
"\d+
ǎǾ23
ĂšȍǦąŊ
űĐƗŒ ĵƯȈĊ
űĐƗŒĵƯȈĊ
ƯƛǦĺĒűêǬ
ƑǦåčƖ
űĒȈèǐǦĉƝĠƗŒ
õżŹåŬǮêȋŻëǓĈú
ňǦĻ ĵąljNjö ƯŅģĈąǡŤ ƶąĢ ǡNj
ƖĒǦƑƴúƯë÷ǮøğƖĒǦåǓøĚ
čƛŊƯŅƟȈƟȈŇèȒƲȞ
ƯěĊĸ øŦŻƲ ÷ç çŊĊ
ƶąĢ ǡNj Ƒƴú Ư ȍĉ ë÷ Ǯøğ
õƟȍƟȊƲ
õżŹåŬ Ǯêȋ ǓĈú
ĵąljNjöƯŅŹŅȈĝƴĚŦźĊŊ
ƯěĊĸøŦŻƲĊǦĺĢõú
ƯěĊĸøŦźƯĊǦĺĢõú
ȍĉƖƑǦŋƯŅčšǡĝĠĊƲ
ƯěĊĸ øŦŻƲ ÷ç çŊĊ
ƟƴŊ
ƯĶŤĒţǓĈúƯȉĊŧƷġŊ
ƯĘƴõŦŻƲǩƖ
űƟǎljdžŊ
ĝƴ ĚŦźĊņŦ ĵƖŘ ĺŐ ĵƶŦĺ
øĺčêȞ
ƖŘ ǡĺ ŶƲƶąǏ øĞèèŊŤ ƖŘƖ
ďõǦƟƴŊõǩõĊȞ
ĊǦĺ ĢõúŤ ŶĊƻ ǩúċ åŊŦĚ
ǐƣøøčêȞ
ĵȊŬǔNōƖŦƯ÷ýĆŊ
ŹűȋōƖ Ư÷ƲƑǢŊ úĈĢ õƴ ȊŬ
ǔNōƖŦ Ư÷ýĆ űĐƗŒ űæ Ŷšơãú
ďƲùĒ ǡĵŬ űĐ 6LDPHVH L2KWLQ2 LVK
ȓĈƴƹƴƤ űĐ 3DUDLVH LVK ŶŤ ǔĈøĒ
/RUDPLV ƴĸèæ ǕnjƖŦ Ư÷ýĆŊ
ƑŦƼŎďäŢŶšĎúŹƖŘƖƯèƴŬƖžȍê
õǦŅƖűƯĊƑƶűȋōƖƴĒĶŤúĈĢõĐƴ
ȊŬ żȋōƖ ƴåĠæ Ŷšơãú úĈĢ õĐƴ
ȊŬƗŒĵűŦƻšŊŅčĸĒĵƖĵƖŘƖƯèƴŬƖ
žȍê ƴǤĵĠæ Źơã ĵŞè ƑŦƷ ÷ĒŊ
ȍåǑ ƴâƻŤ ĵúĈĢ õĐư ȊŬ ĵŅýĈƖ
ǕnjƖ ĂĊ ŶŦĞèê ŶŦƻŊǦê ƲƶĊǑňê
ŶŦĞèæ ŹšĸƟĊ ǑĊ ŹŅƔáƶ ĵŞè Ɩßƻ
ãƔĎŦĵúĈĢõĐƴȊŬƴĕȍšƔêŹơƲú
ƯŅĕȈšƖŦ Ɩßƻ ãƔĒ ƴåĝƔê ĵơãú
úžŦƲŊ ŹǔnjƖ ǑĊ ƴǤĵĠê Źơã ĵŞè
đŌŦ ƲĸĊĈê ŶŦĞèëŎ ŶĒŻȈåȈæ
ƻąĒú ƑŦƷ ĺŐƖŦ ǕnjƖŦ ĵõǡĵĢŤ
ĵõǡǎŦ ƴģƲê ŹŅȈåȈåú ĵŞè űĺċ
ĵõƔũŊ ǦĵĠ ďƲƶĊǓ åŅƑčš ǐƣ
ƴģƲêƯ÷ǎĊõƖšǎĊǓŦŹŅƑčŢĝŤŋŒ
ĵŞè ƯƑèNjšŊ ĒùņŦ ĵøǤŊ ƯƲƟƖŦŤ
ƯǎũƖŦ ßæ õĺèŊ õdžõĆ šƖ ĵơãŦ
ǐƣênjŎĵƲĢǤǬƖƴĵŅŤæ
ƯƛƖŦƖŘĵ÷ǎĸűǡŦȍȎŤȈĊŧ
ƷġŊ åƖē ŶŦƹƴǤĵĢ ĵƟƴŊ ƯŅĝĸ
õǦĵĘ èƴ ĵøƻąǓ ǡĺē ƶąĢ ďê
øƖǤŊŤĞéņèƴõǩõĊȞ
ŶŦƹƴȈĈĊĒ ĵƤǓň
ŶŦƸĵĒêõŅƖȞ
øøčêŤ
ĵĒëƖŘƖŦďõǦűƖǦŋĠĊƲŤ
ǩƖĵõǩõĊåǎĵňøĢąĺ
OƯŅƟȈƟȈ ƛ ƑƶƻĒŊ ŹõǩõĆ
ĵȊŊ ƟĊƟĊ ĸå ƑŦȊŊ èƴ ŅƶĊǕ
ĵƶŦĺŶŦƸŦǡȈǡȍøƻąǓƴǎĸêP
g$dA;Z_ ââ_Œj|fÁ'
Z«)%’ããç=>>Øè
ŶŦƶȊŬƯ÷šȉűĐƗŒ
ȐȈĊ 3HUȝ Ǔëĺ /OREH ŶŤ
ljĊŊ űĐ 3RUFSLQH LVKȝ Ư÷ĸæ ƯűĐ
ƤĊƲƗŒ űĒǎĈ÷ Ưäš ĈĐōƖŦ ƯõŹèŹƲ
õŦǎƻ űèōƖ ƴƖú Ŷţã ƤĊƲƗŒ
ŹŊžžåŬ õǡŤōƖ ĵĺƠ ĵ÷ĵêǦ ßťň
ĈĐōƖŦ űƯĊ Ƒƴú ƖŘ ŹŷčȋǎōƖ ǑĊ
ƢȍèƴƯ÷ƑǢűĐƗŒ
ĵŅǎŤũŹąǣŊõčêƯűżèōƖžȍêƖĒǦ
ȐĊŒ 3HUFK Ź÷ĸæŊ ƯűĐ ƤĊƲƗŒ ĵøĒǎĸŊűżèōƖŦŶŦƶĸëŦȊŬƴšȋæ
ƖĒǦƢȍèƴƯ÷ƑǢƤĊƲƗŒűæŶšơã ƴãŦƯ÷ƲƶĊǏŊúŶšĎŦƯ÷ƲǡĞŶŦĒĐŊ
űĐƗŒ ĵĞõŊ Ź űĒŹ Đù ďƶĊĎ ĵ÷õǢĸōƖǐƣåøňåêåõĕƑƻšƖ
űšĒŅŬ õǡŦ űèōƖ ĵĒŦǦĸōƖ ĚȋŦ ƴãŦŦƟƺƯ÷ǡĝöŊűĐƗŒűƯĆŶĒŻƑǤ
èƴ Ư÷ǎũƖŦ ŅŦĝĐĠĚ ê Ưűżêžȍê ƻąĒĵƖŘƖèƴŶŦƸŦĐȈȉƴǎƶƹæ
ĵõƟĊǑŊ õĉŊ ďģšǦǢ ǮĈŤ ƯȊŊ
õĊƢûŎ
žŦȈűĐ ŶǓĊŦ ƯŅżƖ ĵõǡĝú ƶǓû
ĵŘƴê ƑƶȊŊ ƴǎȋæ ƯŶšơã űĐƗŒ
ǗǏŦōĊ űĐ RD LVKȝ ĵĝĝŦ űĐ
ĒŦǦĺ åŅƑčš ǐƣ ĵűƯĊ èƴ ŶŦƸŅšȍĎ 3DUURW LVKȝ ljĊŊ űĐ 3RUFSLQH LVK
äŧ ƯŅĘĘå ĐŦĸ õčê űżê šƖ ĵơãú ŶŤ ȐȈĊ 3HU Ư÷ĸæŊ ƯűĐ ƤĊƲƗŒ
úžŦƲŊƖŘűżĸķƯ÷ǎŮƢȍèƴõƖǤŊ õĊƢø ŤōƖ õĊƢø šǎĈōƖ ĵõĈķƲŤ
ŒåƔê
úǓĺõȍǬƯűżêžȍèōƖƖĒǦƴǎŬê
ŶŦƶ Ɲƻê äŧ õĊƢø ƤĊƲƗŒŦ ĝèê
ĵŅźĒƯ÷ƲƻŦűĐ
òǓ ĵõŹŅê êŦåƲōƖ ŶŦŒèåŦ ƴƖú
ãŦƻŤ ĵĊø űżĸķ Ư÷ǎũƖ ƯűĐ ƤĊƲ
ƯŅåõƶƖŦ ƯűĐ ĢĊȆ ƯƲƟ ƯøƴõĒåƖŦ
úǓĶŦ Ư÷ƲǎŮĵŊ õŦǎƻ űĒǎĈ÷ äŧ
űĐĸåõĺèŊšƖĺƠƗŎõĊƢøűĐƗŒ
ƴǎŬê ƴã űĐ Ư÷õǎĵƖ ĵƖŘ űżĸķ
ƯŅåõƶƖ ƯűĐ ĢĊȆ ƯèōƖú ƯŅåƯŤ
Ư÷ǎŪăĒŊűȆġƗŒŦQVHFWVšƖƴãú
ăĒŊűȆġƗŒŦQVHFWVĵƖŘƖűżêèƴ űĒǡçň Ư÷ĸê ƛƴšŊ õêž űèōƖ
ďĵĆ ĵ÷õåŹŊĵŊ ǐƣ Ƒƶ ăĒŊ űȆġƖ åúĐé ȐȈċŒ 3HU ĈĐōƖŦ ŶŦƶȊŬ
ŶĒŻǡǑ ƻąĒ ĵĝĒň ĵõƔũŊ ƴĝĊĺŤ ƴšȋæ űŦƹŦƻ ƤĊƲƗŒ ƶǓû ŹŅåõƶƖ
űȉŦ ŹƖŘƖ ĵèƴ ĵøƖǤŊŤ ǡĺň ƖŘ ĢĊȍ õĐƴ űżê ƴêĢ ê Ưűżê žȍê
ĵűȉĵõƲƤƖŘƖŦĵŊžžêűšǤǦċăĒŊ ƲèōƖŤōƖéëŎƶǓûƯĵĝĝŦƯ÷õĒê
űȆġƔŦ ŶŦƸõňŊ ĵøƻąǓ ǦëȞ ĵĝèæ űǦŦňúúŦĠĊõĐƴƯűżêžȍêűèōƖ
űȉ ƖĒǦ ŶŦƻŊǎĸ ƲƶĊǑňê ƴñ šƖ űĺƢůŎõĊƢøűĐƗŒǩƔøƯƖŘžȍê
ƖĒǦƯ÷ŧĆŤōƖ
ŅźēƯ÷ƲƻŦƲĒĸåƖ
ŊêĢ êưšŊ ĵƑèNjŤ êNj
õżŹê
ĵĸòĊƖĒǦƯ÷ŧĆŊƯčŦȊĚ6QLVK
ƤĊƲƗŒĵǤúŊêĢďäŢȞĵ÷ǎĊúßťň
ŶŦĞèèōƖŤƯ÷ƑêƷŊêNjõǡŤōƖĵǤú
űšĒŅŬšƖŶŦĞèæĐùƲãêĞõŊ
ƲåƖďäŦĵ÷ȈåȈêĵŊǐƣĐù
ĞõŊ ĺŐ ƴŧąƔê Ŷšơã ǦĠĢŦ ênjŒ
űƻǎƖŊêĢďäŢùĊƤõŊŤŹ
ŻǓ ĵèƴ žĺƶŊ ƴõƤŤæ ƴã øåŊú
ŶšƢ ǦĠĢŦ ňƹǐƗŒ ƝƻǎņŦ ƯǩąčƖŦ
ŊêĞŦ űĐ åøŹê ÷çƵŦ ŶǦȍ Ʋãê
žĺƶŊõǩõĊűåĸōƖƴãúĵňƹǐƗŎŤ
ĵŊèêģŎƤĊƲƗŒõQŹêŹƯŊŬƖúŶŦĒĐ
ƯĵåǡƯõǡŦêưšŊŶŦƹåƲĐƲê
LVKȝņŤ
QDŶŤéëŒŊèêĢűĐƗŒŦ
åøúåǦƴǡĝöĵňê
ĸåúĸƗŎ
åűȍćżƖƲŧŎ ĸåúĸ űĐƗŒ ƻĊĢ
ƴƥŊ çõǤ Ư÷Œê úŦú ƛƴšŊ űƶǑ
Ưåú ƯƖŘ űżëŒ ĵ÷ƶĊĞ ǐƣ Ŷšơã
űĐƗŒ Ƒƶ ǮĠ čĊĒąƖ ƴǎĶŤ åĈĐōƖ
úŎ ĹŊ ȈǦąƖ ƴŅŬæ Ŷš6ã ƤĊƲƗŒ
Ư÷ƲõšǪŊ åÞǮ õĐƴ úĈĢ ŹǮĠƖ
ǑĊŅƔãƼƴǡšžĊŤűżèōƖŦűĢȎƯ÷ƴƤ
źĺƯ÷ĸêűżêƴȈǦĊèōƔêĵơãŦǐƣ
ňƸƲ űƯĊ Ư÷ƲǎŪŊ ĵŅĻąĻąƖ ƯèƴŬƖ
žȍêĸåžȍŅŊďäŦƯ÷ŅšȍĎĵŊúűżê
ĵűƯĊȊŬšƖƴãúűżêŶŦƶĐúĸűƯĊŦ
űżĸķűƯĊƯ÷ĝĵêšƖƴãïƶŊúƤŤĺ
ŅõêēŶĒŻõǤŤȁíƴƯĝĝåƖŦĹňōƖŦ
ĵĈćƗŎ
űŦƷ ƯĸòĊ èƴ Ǐƥ űĒƶĐŒšņ ŹĸòĆ ĵƖŘŶĒŻûèèōƖƻąĒƯ÷ĝǦêƴäŤê
ûǎƻ ĵèƴ ĵĶƻŦ äšƖ Ư÷ĵĆ űĐƗŒŦ ĒåơãŶŦƶơãƛƴšŋŎűĐƗŒďȋNjĵøŦŻƲ
øƯŊšƖƯŶšơãĵĈćűĐƗŒƯȊŊžŦȈ ďĵĊƻ ĵŶNj Ư÷ĸæŊ ƛƴšŊ ŤōƖ ƖŘ
űĐ ŹõƶĵŬƖ ĵŅåƯ ßťň ƲƶǎŤ ŶŦƶ ďŧĊĵĒŦǦĺȞƻĊĝďäŦĵúĸ
žŦȍƯ÷ƲǎåǓèōƖšƖĵ÷ĵĆĵŊúǐƣ
űƹůŎ
Ŷšơã žŦȈűĐ ƴƟąǏŤ ĵűżèōƖ Ŋžžê
ĸåĐúĸƗŎ űĐƗŒ Ƒƶ ƯĺĒ úǓĺ
ƴäŤæ űŦƹŦƻ ƤĊƲƗŒ ƶǓû ŹȊŅŬƖ
ȍåǑ ĵ÷ƑǢĵŊ ǐƣ ŶŦĚèçŊȝ űƴǧŒŦŤ
ĵŅǩøć ƯŞåŬƖŦú žŦȈűĐ ƴƟąǏňê
ďdžúĊ űĐƖ ĵƖŘ ƖĒǦ NjĈņŦ ĵŘƴê ƯõĐčæŊŦűżëŒĵõèŊķňƑĞúȞĵƶąĞ
ƴ
ĵøŦĝĐĝĒ ȍǦšŊ
ĵøŦĝĐĝĒ
ȍǦšŊ ƴǩúĈê
ƴǩúĈê ĵŞè
ĵŞè èƴ ƯƯĺĒűƶŦèƴäšĺåƖƑƶǬǪŋŒĹŊ
žŦȈűĐƖ ďƟąǑ ƲåƖ ȍǦšŊ űżæŦ Ƒƶ ĵõâƻǬǪŋŒŦƯ÷ƲƻŢŊƯƶĶĺűùćż
űĐƗŒűĒƶŤğƤĊƲƗŒŤōƖŶŦƶŅƟǎĵƖ
űƯĊ åøĒȈŦǡĊŤ åøŦĐȈȍ ƴąƹƔê
ĵąĈƖ åĺƠ õŋ ùŊċŒ ĊĝŊ çäŦ ňćž Źäš ǬǪŋŐōƖ ƯŅĵæĸōƖ
ƴŒèê ƴã ĵĈć űĐ Żù ĵčƛŊ ĸåĹŋŒčĈğƖŦåõƯƤƯ÷ƲƶĊǏŊǦąŊ
ŶŦƶ÷ĵĊ ŅƟǓļê ƴãŦŦú ƲêŅåõƶ ŹŅĐżèōƖúǓĸōƖűĐçäŦƴŒèê
ĵąĈǡèŋŐōƖƯäŢŊŦĒƗĊƻűĐ6ZRU
"W)$OÆ[email protected]ââ_`ZXAe#&'ããç=>>Vè
www.ethiopianreporter.com
;<=>[email protected]>>
RST€=
ǎǾ24
| Ŷîƻ õĒŹąúĝŦ
"\d+
;<=>[email protected]>>
www.ethiopianreporter.com
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа