close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Творчість – це не сума знань, а
особлива спрямованість
інтелекту,
особливий зв'язок між
інтелектуальним життям
особистості і прояви
її сил в
активній діяльності.
В.Сухомлинський
У Державному стандарті базової і повної загальної середньої
освіти (затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 р. № 1392) дається тлумачення
понять «компетентність», «ключова компетентність»,
«компетентнісний підхід»:
 - компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність
учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення,
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
 - ключова компетентність - спеціально структурований комплекс
характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй
ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до
загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 - компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного
процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно
підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева)
компетентності;
Формула компетентності
Компетентність = мобільність знань +
гнучкість методу + критичність мислення
До складових формули компетентності входять:
ЗНАННЯ, але не просто інформація, а швидко
змінювана, динамічність, різноманітна, яку треба
вміти знайти, перевести у досвід власної діяльності:
УМІННЯ використовувати знання у конкретній
ситуації: розуміння, яким чином можна добути це
знання, для якого знання який метод потрібний:
АДЕКВАТНЕ ОЦІНЮВАННЯ – себе світу, свого
місця в світі, конкретного знання, а також методу
його здобування чи використання
Ключові компетентності
ПІЗНАВАЛЬНА
ОСОБИСТІСНА
САМООСВІТНЯ
СОЦІАЛЬНА
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
ТВОРЧА
Творча компетентна особистість
Поняття “творчість” і “компетентність особистості”
взаємопов’зані . Компетентність є основою здатності особистості
творити на вищому рівні творчої діяльності. Творчість є
складовою сукупності компетентностей.
Здібності – індивідуальні особливості, що дають змогу за
сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою
діяльністю, вирішувати певні завдання. Це зреалізовані в тому
чи іншому напрямі і в тій чи іншій мірі задатки людини.
Творчі здібності – дають змогу успішно виконувати творчу
діяльність.
Творчість – вищий рівень логічного мислення. Розумова й
практична діяльність, результатом якої є створення
оригінальних неповторних цінностей.
Складові творчості: мислення, почуття, уява.
ЯКОСТІ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ
здатність до творчості, продуктивної
самоосвіти; використання прийомів
збудження дитячої уяви; уміння
зацікавити постановкою питання; знання
творчих здібностей дитини; системний
підхід до навчання; уміння створювати
проблемні ситуації,ситуації успіху;
спрямованість на формування творчої
особистості; врахування важливості
мотиваційного фактору в організації
пошуково-дослідної роботи.
Творчі компетентності
здатність до самоаналізу і самоконтролю;
здатність до виявлення і постановки проблеми;
здатність до висловлювання великого числа ідей;
гнучкість – здатність до висловлювання
різноманітного числа ідей;
оригінальність – здатність відповідати на
подразники нестандартно;
здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі;
здатність вирішувати проблеми, тобто до аналізу і
синтезу.
ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ, УМОВИ ЇХ
РОЗВИТКУ
Ітелектуальні Художні Музичні Літературні
Артистичні Технічні Спортивні
Розвивають в процесі навчання, у практичній діяльності
Демократичний стиль спілкування з учнями
Вдосконалення методики навчання і виховання,
Розвиток інтересу до навчання «Жадобу знань»
Рушійна сила-боротьба протирічь (між поставленими
завданнями та наявним рівнем знань, умінь і нвичок)
ШЛЯХИ ФОРМУВАНЯ
ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ
 ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗВИВАЛНИХ ТВОРЧИХ ІГОР
 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ
 ПРОБЛЕМНИЙ ПІДХІД
 САМОСТІЙНА РОБОТА ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ
 ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ, ІКТ
МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Форми організації навчання: урок-диспут, урокконкурс, урок-казка, урок-аукціон, урок-гра, урокдослідження, урок-спостереження, урок-проект,
урок-вікторина, урок-змагання, урок-подорож
Методи стимулювання творчості:метод
еврестичної загадки, метод синектики, метод
комбінованих запитань, метод фокальних об’єктів,
техніка сили розуму, мозкова атака, метод інверсії,
метод емпатії, метод діалогічної взаємодії, метод
проектів.
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНООРІЄНТОВАНОГО УРОКУ З МЕТОЮ
РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
-Орієнтація-аналіз і оцінка можливостей для
досягнення цілей
- Мртивація і визначення мети
- Проектування-добір адекватних засобів і складання
плану діяльності
- Зовнішня діяьність-реалізаці плану діяльності
- Контроль та оцінка діяльності-оцінка відповідності
визначеній меті
- Корекція і аналіз результатів діяльності
- Оцінка результатів-досягнуто частково, повністю
ТРИРІВНЕВА СТРУКТКРА
ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ
-спийняття, усвідомлення, осмисдення
- запам’ятовування, узагальнення і
систематизація, застосування знань за
зразком у нестандартній ситуації
- творче застосування знань
ДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО
МИСЛЕННЯ
Створення проблемних ситуацій
Завдання для порівняння
Проведення дискусій і суперечок
Використання нестандартних задач і завдань
Складання схем таблиць, алгоритмів
Розвиток мислення засобами письмової мови
Що стимулює творчого
учня?
Олімпіади
суспільне визнанння
Конкурси
профільне навчання
Змагання
випуск газет
Факультативи туристичні мандрівки
Гуртки
товариші, сім’я
Поглиблене вивчення предметів
Постановка п’єси “Назар
Стодоля”
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа