close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
LOGO
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Інститут аспірантури, магістратури, докторантури
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
ТЕМА: ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І УЧНІВ
ДО ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НА МАТЕРІАЛІ РІЗЬБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ)
Роботи учнів та студентів
Плоско-рельєфне та плоско-прорізне різьблення
Роботи учнів та студентів
Плоско-рельєфне різьблення
Створення моделі виробу засобами ІКТ
Роботи учнів та студентів
ТЕМА: ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І УЧНІВ
ДО ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НА МАТЕРІАЛІ РІЗЬБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ)
Мета проекту: підвищення якості
підготовки студентів і учнів до художньографічної діяльності засобами
інформаційно-комунікаційних технологій.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Етапи реалізації проекту:
ІІІ
ІІ
І
2012-2013 рр.
Вивчено, проаналізовано
вітчизняний та зарубіжний
досвід щодо теорії та
практики здійснення
навчання студентів і учнів
художньо-графічній
діяльності засобами
інформаційнокомунікаційних технологій.
Розроблено інформаційнометодичне забезпечення
навчання студентів і учнів
художньо-графічній
діяльності засобами
інформаційнокомунікаційних технологій.
2013-2014 рр.
Розроблення теоретичної та
інструментальної бази
навчання студентів і учнів
художньо-графічній
діяльності засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій, удосконалення
методик проведення занять,
впровадження розробленого
інформаційно-методичного
забезпечення навчання
студентів і учнів художньографічній діяльності засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій.
2014-2016 рр.
Апробація та впровадження
інформаційно-методичного
забезпечення навчання
студентів і учнів художньографічній діяльності засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій
Основні педагогічні цілі використання
інформаційних технологій у навчанні різьбленню:
1. Розвиток особистості учня, підготовка до самостійної продуктивної
діяльності в умовах інформаційного суспільства, що включає:
- розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення
завдяки особливостям спілкування з комп'ютером;
- розвиток творчого мислення за рахунок зменшення
частки репродуктивної діяльності;
- розвиток комунікативних здібностей на основі
виконання спільних проектів;
- формування вмінь прийняття оптимальних рішень у
складній ситуації;
- розвиток навичок дослідницької діяльності;
- формування інформаційної культури,
обробку інформації.
умінь
здійснювати
Основні педагогічні цілі використання
інформаційних технологій у навчанні різьбленню:
2. Реалізація соціального замовлення, зумовленого інформатизацією
сучасного суспільства:
- підготовка фахівців до використання інформаційних
технологій;
підготовка
учнів
засобами
педагогічних
і
інформаційних технологій до самостійної пізнавальної
діяльності;
- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного
процесу;
- підвищення ефективності і якості процесу навчання
за рахунок реалізації можливостей інформаційних
технологій навчання;
- виявлення і використання стимулів активізації
пізнавальної діяльності;
- поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання
сучасних засобів обробки інформації під час розв’язування
задач різних предметних галузей.
Напрями використання інформаційних технологій
1) комп’ютерний підручник, що пропонує учням
необхідну інформацію відповідно до потреб
кожного;
2) моделююче програмне середовище, що
дозволяє учневі змоделювати той чи інший процес
або ситуацію;
3) інструментальні програми для виконання
окремих видів діяльності, що містять системи
управління базами даних, електронні таблиці та ін.;
Напрями використання інформаційних технологій
4) графічні редактори для побудови креслень,
технічних рисунків, ескізів, конструювання пристроїв
та пристосувань;
5) моделюючі мультимедійні програми, що
дають можливість спостерігати явища та процеси, які
важко або неможливо продемонструвати на
практиці;
6) керуючі програми, що використовуються для
організації навчального процесу;
Напрями використання інформаційних технологій
7) графічні діагностичні програми, призначені
для діагностики розвитку індивідуальних здібностей
і психологічних особливостей кожного учня;
8) контролюючі програми,
перевірки одержаних знань.
створені
для
Практика показала, що чинником, який визначає успішне
застосування сучасних інформаційних технологій, є робота самого
викладача
над
використанням.
науково-методичним
забезпеченням
і
його
Коротка інформація про очікувані результати
Усе вище зазначене вимагає вирішення цілком конкретних питань:
- добір змісту навчання
відповідно до дидактичних
властивостей і
можливостей засобів
інформаційних технологій
навчання;
- вибір способів
сполучення й
інтеграції
інформаційних
технологій навчання з
традиційними
засобами навчання;
- створення відповідних
дидактичних умов
навчання – формування
навчальних груп,
організація
індивідуальних занять і
самостійної роботи;
- прогноз можливого
впливу інформаційних
технологій навчання на
характер мислення і
поведінку учнів.
Впровадження ІКТ
Соціально-економічний ефект
Використання
інформаційно-методичного
забезпечення
навчання студентів і учнів художньо-графічній діяльності
засобами інформаційно-комунікаційних технологій у Вінницькому
державному
педагогічному
університеті
імені
Михайла
Коцюбинського забезпечуватиме можливість підготовки
висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця з художньографічної діяльності в галузі
декоративно-вжиткового
мистецтва.
Соціально-економічний ефект
Розроблення методичних матеріалів та використання
ІКТ у процесі художньо-графічної діяльності сприятиме:





підвищенню якості підготовки фахівців;
розробленню відповідних методичних матеріалів для
впровадження ІКТ у навчальний процес художньо-графічної
діяльності, послідовного та ефективного використання ІКТ
для вивчення декоративно-ужиткового мистецтва;
створенню інформаційних умов для формування цілісного
уявлення про стан освітнього процесу та виробничих
технологій;
проведенню
навчання
педагогічних
працівників,
як
використовувати ІКТ та сучасне обладнання з ЧПУ для
художньо-графічної діяльності;
широкомасштабному впровадженню технічних засобів з
використанням ІКТ для різьблення деревини.
LOGO
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Інститут аспірантури, магістратури, докторантури
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
ТЕМА: ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І УЧНІВ
ДО ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(НА МАТЕРІАЛІ РІЗЬБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа