close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ
ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ
ШЕГЕНЬОВОЇ НАТАЛІЇ ГЛІБІВНИ
Загальноосвітня школа I-III ступенів №23
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
19/02/2015
2
Педагогічний стаж
роботи - 21 рік
Кваліфікаційна
категорія - спеціаліст
вищої категорії
Педагогічне звання –
”старший учитель”
3
Педагогічне кредо :
“ Приймай дитину з благоговінням, виховуй з
любов’ю, відпускай вільною ”
Р. Штейнер
Творче кредо:
“ Творчість – це не розкіш для обдарованих, а
загальна біологічна потреба , інколи не
усвідомлена нами ”
Г. Іванов
Мої принципи у роботі з дітьми:
“ Дати дітям радість праці, радість успіху у
навчанні, збудити в їхніх серцях почуття
гордості, власної гідності ”
В. Сухомлинський
4
Актуальність
Технологія особистісно орієнтованого навчання є однією із
перспективних технологій сьогодення, яка дозволяє людині
реалізувати
власні
устремління,
допомагає
їй
самовдосконалюватися.
Провідна ідея
Найти, підтримати, розвинути в дитині найкращі людські
якості та її здібності, закласти механізми самопізнання,
самовдосконалення, самостійності, достатні для розвитку
навчально – пізнавальних компетентностей особистості
та її взаємодії з оточуючим середовищем.
Мета
Застосування методів особистісно орієнтованого навчання
на уроках
хімії в умовах оптимізації навчання для
формування навчально - пізнавальних компетентностей
учнів, розвитку творчого та продуктивного мислення,
формування вмінь та навичок практичного характеру.
5
Учитель потрібен дурню, учню потрібен Майстер.
Бі Дорсі Орлі
У своїй моделі розвитку особистості Л.С. Виготський
показує ідеальну картину будь-якого пізнання: дитина
рухається від залежності до самостійності. Такий рух
має бути відбитим, висвітленим у прожекторі
компетентностей залежно від пріоритетів кожної
галузі, кожного предмета.
6
Компетентнісний підхід:
 спрямованість процесу навчання на формування і
розвиток ключових (базових і основних) та
предметних компетенцій особистості.
Причини кризи традиційної системи:
 надлишковість знань;
 їх розірваність;
 слабкий зв’язок з дійсністю, потребами практики;
 неузгодженість між освітніми ланками;
 взаємне дублювання змісту.
7
В. В. Раєвський, А. В.
Хуторський
• Результат набуття компетенцій
Члени Міжнародної комісії
Ради Європи
• Як комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок, якими
забезпечується спроможність особистості сприймати та
задовольняти індивідуальні і соціальні потреби.
С. Шишов
• Здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань,
наявність досвіду самостійної діяльності на основі
універсальних знань.
Великий тлумачний словник
сучасної української мови
Експерт Ради Європи Вало
Хутмахер
В. Резнічеко
• Який має достатні знання в якій-небудь галузі;
• Який має певні повноваження, повноправний;
• Обізнаний в певній галузі, знаючий.
• Поняття , що за суттю ближче до “знаю як ”, ніж до “знаю
що”
• Загальна здатність і готовність до діяльності, що
опирається на знання і досвід набутий у процесі навчання і
виховання.
8

Це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної
діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної,
загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які
пізнаються учнем. Сюди входять знання й уміння організації
цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії,
самооцінки навчально-пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних
об'єктів учень опановує креативні навички продуктивної діяльності:
добуванням знань безпосередньо з реальності, володінням прийомами
дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення
проблем. У рамках даної компетентності визначаються вимоги
відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від
домислів, володіння вимірювальними навичками, використання
ймовірнісних, статистичних та інших методів пізнання.
9
НПК
Когнітивний
компонент
Поведінковий
компонент
Операційнодіяльнісний
компонент
Рефлексивний
компонент
10
Особистісно
орієнтоване
навчання
Проблемне
навчання
Укрупнення
дидактичних
одиниць
Розвиток
критичного
мислення
Проектна
НПк
Дифренційованого
навчання
Ігрові
технології
Створення
ситуації
успіху
Групової
діяльності
Індивідуалізації
навчання
11
Ірина Сергіївна Якиманська
доктор психологічних наук, професор,
співробітник Інституту педагогічних
інновацій РАО.
«Визнання учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу складає
сутність особистісно орієнтованої педагогіки».
І .С. Якиманська
12


Особистісно орієнтоване навчання є гуманітарною
технологією відкритого типу. На відміну від
традиційного навчання,
яке
орієнтується
в
основному на когнітивну сферу та мислення, ця
технологія проектується для роботи зі свідомістю
людини та процесами її індивідуально–особистісного
розвитку;
Метою цієї технології є розвиток особистісних
структур свідомості (здатність робити вибір,
рефлексія), суб’єктивних якостей (автономності,
самостійності, відповідальності) та індивідуальності
учнів.
13
Дитиноцентризм – орієнтація на внутрішній розвиток учня, перехід
від особистості до індивідуальності й далі до універсуму.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа