close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Викладача
спеціальних
предметів
• Короткі біографічні відомості:19.02.1952 року
народження м. Черкаси
• 1969 рік закінчила ЧСШ № 6, у 1986 році
Київський інститут легкої промисловості
(КТІЛП) спеціальність за дипломом “Інженертехнолог швейного виробництва”. З 1978 року
працюю в ДНЗ ЧВПУ ім. Г. Ф. Короленка.
• Педагогічний стаж 41 рік
• Педагогічне звання, категорія викладачметодист вищої категорії
“Ніхто мені не друг, ніхто мені не ворог.
Кожен мені вчитель.”
(Ш. Амонішвілі)
• Навчати та виховувати учнів , здатних до
свідомого вибору напрямку роботи, які
могли б підтвердити конкурентно-здатного
робітника в службі побуту.
1) ступінь ясності: виділення матеріалу і поглиблений його
розгляд;
2) ступінь асоціації: встановлення зв'язків між новими та
старими знаннями;
3) ступінь системи: виведення правил, формулювання
понять, законів;
4) ступінь методу: розуміння теорій, застосування їх до нових
явищ, ситуацій.
В своїй роботі використовую дидактичні правила, які випливають з
певного принципу навчання:
- у методах викладання відображаю методи наукового пізнання,
розвиваю мислення учнів" (принцип науковості);
- перехожу від легкого до важкого, від загального до конкретного, від
відомого до невідомого, від простого до складного, від близького до
далекого" (принцип доступності);
- часто використовую запитання "Чому?", щоб навчити учнів розуміти
причиново-наслідкові зв'язки" (принцип свідомості й активності);
- повторення та закріплення вивченого здійснюю так, щоб
активізувати не тільки пам'ять, а й мислення та почуття учнів"
(принцип міцності);
- слідкую за тим, щоб спостереження учнів були систематизовані та
відповідні причини, їх наслідки незалежно від порядку, в якому вони
здійснювалися (принцип наочності).
• На сьогодення бурхливий розвиток науки і техніки,
використання
інформаційно
комунікаційних
технологій у всіх сферах людської діяльності,
міграційні процеси вимагають формування у
випускника
професійно-технічного
навчального
закладу (ПТНЗ) не тільки набору певних знань, умінь і
навичок, що складають фахову основу спеціальності, а
й формування професійно значущих якостей і
здатностей особистості.
Впровадження дидактичних засобів
навчання на уроках спеціальних
предметів.
Тести з предмета «Обладнання».
Тема: підготовчо – розкрійне виробництво.
Професія кравець закрійник кваліфікація кравець кваліфікація 4 – й 3акрійник кваліфікація 4– й розряди.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Матеріал поступає на швейні підприємства в порядку й особливості складання і маркування,
пакування:
а) текстильні полотна формують у куски та сувої одного артикулу , сорту кольору, відтінку;
в) у рулонах або кіпах;
б) у твердій тарі ( ящики дерев’яні та фанерні) ;
г) тканини складають різними способами: згортають у рулони (грубі вовняні тканини);намотують на
шаблони (тонкі вовняні,шовкові, бавовняні тканини); складають у розкладку, в згин.
2. Після розпакування матеріал:
а) поступає на переробку на потоки в швейні цехи;
в) на виробництві використовують спеціальну класифікацію маркування тканин;
б) поступає для зберігання на стелажі; у підготовчий цех;
г) знаходиться на висувних конвеєрах.
3. Зберігання матеріалів може бути:
а) стаціонарним ( штабелях і на стелажах ), механізованим ( елеваторним і барабанним ) способами;
б) у напівтвердій тарі ( кіпи ) пакують більшість тканин і матеріалів, що перебувають у спресованому стані;
в) швейні матеріали зберігають у сухих критих складських приміщеннях при температурі 15….18 градусів С;
г) механізований виконується зберігання елеваторним способом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4. При зберіганні рулонів матеріалу на стаціонарному устаткуванні навантажувальні – розвантажувальні роботи
можуть виконуватися:
а) механізовано ( автонавантажувачами, електропогрузчиками; електроштабелерами );
б) для таких робіт наймають спеціальні бригади вантажників;
в) під час зберігання матеріалів – люльками( вільно підвішених до ланок ланцюга ) тканина подається на швейні
потоки в цеха;
г) при стелажно – клітковому зберігання барабан з матеріалами переміщають у розкрійний цех;
5. У підготовчих цехах широко застосовуються для бракування матеріалу:
а) за допомогою швачок перемірюють рулони;
б) матеріал поступає з вказівкою довжини, ширини і інших вказівок;
в) перед початком роботи на фабриках ( ПРВ) повторюють необхідні перевірки і розбракування матеріалу:
вимірюють довжину і ширину, відзначають дефекти і різновідтінкість;
г) механізовані вимірювальні для бракування верстати різних типів, спеціалізовані на певній товщині і ширині
матеріалів;
д) під час бракування рулони подають у експериментальні розкладки.
6. Механічний засіб для транспортування рулонів тканини, пачок крою в робочі цеха:
а) за допомогою промислового стола;
б) штабелери;
в) елеватор;
г) стелажно – клітковим способом..
7. Принцип роботи вимірювального для бракування
9. Дані розбракування, вимірювання рулону матеріалу
верстата:
заносять:
а) верстат має зварну конструкцію корпусу, на якому
а) до документів розкрійного цеху;
закріплена оглядова дошка. На дошці вікно, закрите склом 6) у паспорт рулону;
через, яке матеріал підсвічується
в) на зберігання у архіви;
знизу. Укладений рулон матеріалу в жолобі, що обертається, г) відправляють на текстильні підприємства.
по оглядовій працюючі дошці протягують при піднятому
10. Дані розбракованого рулону поступають на:
притиску. Кінець матеріалу вводять вниз і намотують на
а) розрахунок полотен у настил;
качалку. Ширина матеріалу контролюється візуально по
лінійці. Після того, як буде повністю розбракований матеріал б) у експериментальний цех;
працюючий натисне на педаль конвеєр перемістить рулон в) для виготовлення лекал базових конструкцій;
вліво;
г) на розрахунок економічності моделі.
б) працюючі переміщають рулони та за допомогою лінійок 11. Способи збереження матеріалів:
переміряють довжину і ширину рулонів;
а) у складальних цехах;
в) на швейних підприємствах не проводяться операції
б) у твердій тарі;
розбракування матеріалів;
г) матеріал поступає з вказівкою довжини, ширини і інших в) штабелях і на стелажах, механізованому обладнанні;
г) на текстильних підприємствах.
характеристик.
12. Розрахунок полотен у настил :
8. У підготовчому цеху виконуються операції:
а) пов’язані з прийомом, транспортуванням розбракуванням, а) дані паспорту розбракованих рулонів ;
вимірюванням і зберіганням матеріалів;
б) відповідно до даних розрахунково – електронних
комплексів;
б) розкроюванням настилів матеріалів;
в) даних отриманих з текстильних підприємств;
в) перевірки і уточнення конструкцій;
г) даних підготовчого цеху.
г) випробовується нове устаткування.
Питання
1. З яких складових
складається стіл SK-3 для
настилання матеріалів?
2. Дайте коротку
характеристику
устаткуванню для
розрахунків настилу
матеріалу.
3. Охарактеризуйте
способи настилання
матеріалів.
4. Перерахуйте розкрійне
обладнання і устаткування
для розкрою настилів.
5. Яка техніка безпеки
використання під час
розкрою стаціонарних
розкрійних машин Vista
SM V-900, пересувних
COBY та розкрійних ножів
з дисковими ножами ?
Відповідь
Питання
1.Розвантаження
матеріалів, що поступають
на швейне підприємство
розвантажують:
Відповідь
а)працівники потоків швейних цехів
ТАК НІ
б) рулони або кіпи встановлюють на
платформи самохідного візка, який доставляє
контейнер у цех.
ТАК НІ
2.Найбільш розпошириним
а) зберігання матеріалів у штабелях
способом є
ТАК НІ
б) зберігання матеріалів – люльками
ТАК НІ
3.
Для транспортування
а) використовується штабелером ТШП – 89
рулонів матеріалу в цеху:
ТАК НІ
б) використовується елеватор – весь ланцюг з
люльками і рулонами матеріалу,
що
зберігаються в них, переміщають до тих пір
поки необхідна люлька не досягне рівня
ручного розвантаження
ТАК НІ
4.У
підготовчих
цехах а)механізовані вимірювальні для бракування
застосовують:
верстати різних типів ТАК НІ
б) на підприємство матеріал поступає з
вказівкою
довжини,
ширини,
і
ін.
ТАК НІ
Науковий
• Складання довідників для швейного виробництва
Методичний
• Методика використання технічних засобів навчання при
вивченні предмета, використання ІКТ
Дидактичний
• Виконання тестів з різних тем, кросвордів, картокзавдань
Навчально-методичний
* Створення методичних розробок, проведення уроків зі
спеціальних предметів, тісний зв'язок з предметами
«Матеріалознавство», «Обладнання», «Спецтехнологія»
•
•
•
•
•
Вчитель повинен вміти:
ставити реально досяжні завдання;
створювати нешаблонні, адекватні соціальному замовленню
ситуації;
визначити міру важливості завдань, не упускаючи
першочерговості виховних завдань;
перебудовувати педагогічні цілі в залежності від зміни ситуації;
поєднувати навчальні завдання з розвиваючими та виховними.
Впровадження дидактичних засобів навчання на уроках
спеціальних предметів.
• Підготовка конкурентоздатних робітничих кадрів для служби
побуту на сучасному етапі потребує розширеної навчальної
бази і обладнання робочих місць новим устаткуванням. Ці
завдання сприяють випуску якісно підготовлених робітників.
Розпочати свою кар'єру на робочих місцях майбутні кравці,
закрійники, технологи, конструктори повинні мати доступ і
навички в роботі на сучасній техніці з впровадженням
різноманітних інформаційних ресурсів. Досконало повинні
знати асортимент текстильних тканин, його властивості. Моє
завдання озброїти майбутніх робітників знаннями, навичками
та вміннями, сформувати їх світогляд.
• Ефективному використанню засобів навчання сприяє: кабінетна
система навчання, що передбачає проведення занять з усіх
предметів, а також позаурочних занять у навчальних кабінетах,
забезпече6них підручниками, навчальними посібниками,
додатковою літературою, засобами наочності, технічними
засобами навчання. Така система створює кращі можливості
для використання наочності та ТЗН.
1. Словесні: підручники,
навчальні посібники .
2. Прості візуальні
засоби: реальні
предмети, моделі
навчального
обладнання .
1. Механічні візуальні
пристрої: кодоскоп та інші.
2. Аудіальні засоби:
програвач, магнітофон,
радіо.
3. Аудіовізуальні: звуковий
фільм, телебачення, відео.
4. Засоби, які
автоматизують процес
навчання:, комп'ютери,
інформаційні
системи,телекомунікаційні
мережі.
• Підручник - це навчальна книга, яка детально
відображає зміст освіти, навчальну інформацію, що
підлягає засвоєнню. Цю інформацію
можня
отримати не тільки у вигляді тексту, а й у
фотографіях, малюнках, схемах .
• Другою не менш важливою функцією підручника є
функція управління пізнавальною діяльністю учнів.
Апарат організації засвоєння навчального матеріалу
складається з двох частин: допоміжних знань, які
включені до основного навчального матеріалу, і
завдань, вправ, проведення ЛПР та іншого, що
забезпечуює процес засвоєння знань.
• Вчимося не лише впроваджувати в навчальний процес
новітні технології, які дозволяють розвивати систему
накопичення і поширення наукових знань, а також
застосування їх на практиці;
• У навчальному процесі навчаємось використовувати
потенціал інформаційно-комунікаційних технологій та в
подальшому використовувати їх на практиці.
• Практична
значимість
досвіду в тому, що навчаю
учнів
самостійної
дослідницької діяльності
під час навчання в
училищі. В своїй роботі
використовую різні типи
уроків (урок засвоєння
знань,
комбінований,
урок перевірки і корекції
знань, умінь і навичок,
лабораторно-практичних
робіт та ін.).
• Для більш повного вивчення використовуються
дидактичні матеріали до кожного уроку: тестові
завдання, технічні диктанти, кросворди, наочність
на кожне робоче місце. Вивчаючи технічні терміни,
які використовуються в швейному виробництві,
широко використовується “Довідник швейного
виробництва” та методична розробка «Підготовчорозкрійне виробництво», створених на базі ДНЗ
ЧВПУ, що дає можливість тісного взаємозв”язку з
предметами “Спеціальна технологія”, “Обладнання”
та “Матеріалознавство” за швейним напрямом.
• Прискорення розвитку науково – технічного прогресу,
сучасний рівень науки і техніки, втілення інноваційних
технологій в усі галузі народного господарства ставить
перед системою професійно-технічної освіти проблему
підвищення якості навчання і виховання учнів ПТНЗ.
• Необхідно повніше реалізовувати принцип поєднання навчання з
виробничою працею, добиватися підвищення ефективності навчання,
покращення підготовки молоді до самостійного життя і праці. В зв’язку
з цим одним із головних завдань виховання і навчання учнів є
формування
самостійного
мислення,
високої
професійної
майстерності, творчого відношення до праці.
• Професійний
розвиток
особистості важливо вивчати в
єдності його операційного й
споживчомотиваційних
компонентів.
Професійне
становлення – багаторівневий
процес, що складається з
чотирьох основних стадій:
• Для чого ж вони, знання, потрібні? Більшість молоді
переконана: лише для того, щоб влаштовуватися на гарну
роботу. Адже опанувати професію і займатися улюбленою
справою, а тим більше стати висококваліфікованим
фахівцем і бути корисним суспільству, без знань не
можливо.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа