close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчально-методичний центр освіти м. Львова
ВЕСНЯНА ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ - 2014
Навчально-практичний семінар
заступників директорів з НВР
«Методичний супровід
траекторії особистісного
розвитку педагога:
проектування і
реалізація»
Підготувала Бідник Н.С.,
завідувач відділу методичного
супроводу НМЦО м. Львова
11 березня 2014 року
L/O/G/O
Члени міської творчої групи:
Опалінська О.В.,СЗШ № 27
Кравс Л.Є.,ССЗШ № 37
Ярошевич В.В., ЛПГ
Поперечна Д.О., «Престиж»
Іваськевич О.В., НВК ім. В. Симоненка
Маковецька О.М., СЗШ № 43
Данилевська О.Л., СЗШ № 77
www.themegallery.com
ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ:
І. Пленарне засідання
1. Створення сприятливого мікроклімату в педагогічному колективі – основа
творчого зростання кожного педагога. Подолання антиінноваційних бар’єрів.
2.
Шляхи становлення професійного менеджера освіти – заступника директора
закладу освіти.
ІІ. Майстер-класи
1. Управління розвитком і саморозвитком педагогів .
2. Забезпечення результативності роботи педагогічного колективу.
ІІІ. Бліц-проектування
1. Удосконалення самоосвіти педагога .
2. Вивчення системи роботи та педагогічного досвіду вчителів.
3. Подолання конфліктів у педагогічному середовищі.
4. Врахування індивідуальних особливостей членів педколективу в
особистісному розвитку кожного вчителя.
5. Мотиваційний потенціал професійного розвитку педагогів .
6. Шляхи попередження професійного вигорання заступника директора.
www.themegallery.com
Курси підвищення кваліфікації, самоосвіта
5
4
3
1
Випус
кник
ВНЗ
Май
стер
Прак
тик
Моло
дий
вчи
тель
Методист
2
Техно
лог
Педагогічне спілкування, наставництво
www.themegallery.com
Творчий та інноваційний
потенціал:
Безпосередньо пов’язаний з позитивним іміджем
навчального закладу та сприятливим мікрокліматом в
колективі
Професійне самоствердження
Бажання
зробити процес
навчання більш
цікавим, дієвим,
привабливим, і
тим самим
активізувати
навчання
Підвищення
статусу в
колективі,
досягнення
більшого
визнання,
велика
конкурентоспро
можність
фахівця
Можливість
кар’єрного росту,
самореалізація
педагога
У
С
П
І
Х
www.themegallery.com
www.themegallery.com
Склад педагогічного колективу
Педагогічний колектив формує й виховує, передає молоді знання й досвід,
накопичений людством. Цим визначаються особливості його функціонування,
моральних відносин, громадської відповідальності, єдності, колективності та
гуманістичної спрямованості
Колектив учителів складається з людей,
які відрізняються за :
фахом
віком
досвідом
смаками
Характером
поглядами
моральним
рівнем
інтелектом
сімейним
станом
темперамен
інтересами
том
www.themegallery.com
Ознаки сприятливого мікроклімату в
педагогічному колективі
Можливість
висловлювати
власні думки
Достатня
інформованість
членів колективу
про його
завдання та стан
справ під час
їхнього
виконання
Відчуття
належності до
колективу
Прийняття
відповідальності за
стан справ
Відчуття
безпеки і
захищеності
Відсутність тиску керівника на
підлеглих і визнання за ними права
приймати відповідальні для
колективу рішення
www.themegallery.com
Організація заходів,що направлені на
підвищення професійної компетентності
учасників інноваційної діяльності
Завдання заступника директора з НВР
 Створити
умови, що мотивують професійну майстерність,
узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду
• Забезпечити
проведення професійних конкурсів (конкурс
програм, уроків, «Вчитель року», і ін
• Організувати
проведення методичних конференцій, майстеркласів, творчих звітів, публікацій;
участь педагогів у районних, міських та обласних
методичних заходах
Підвищення
професійної
компетентності
педагогів
• Допомогти спроектувати
Перспективну траекторію особистісного зростання
кожного педагога
www.themegallery.com
Об’єктивними показниками
оптимального мікроклімату є:
Результативність праці педагогічного
колективу (рівень розвитку, якість
засвоєння знань, рівень вихованості
учнів тощо)
Плинність кадрів
Стан трудової дисципліни
Частота конфліктів
Підвищення
іміджу ЗНЗ
www.themegallery.com
Умови результативності
інноваційної роботи
Створення
системи роботи
з вчителями
Стимулювання
професійного
зростання вчителя
Знання адміністрацією
навчального
закладу
.
Підтримка його
особистих
прагнень руху
до нового
Залучення
вчителів у
вирішення
проблем школи
професійних запитів і потреб вчителя;
рівня професіоналізму; мотивації;
труднощів кожного вчителя
www.themegallery.com
Заступник директора з НВР
ПЛАНУЄ
графік підвищення кваліфікації та впровадження педагогічних інновацій
АНАЛІЗУЄ
- тенденції розвитку системи освіти в районі, місті
- можливості педагогічного колективу в здійсненні педагогічних інновацій
- результати експертизи і впровадження педагогічних інновацій в школі і можливості
пропаганди отриманого досвіду
КООРДИНУЄ
- спільну діяльність учасників інноваційних процесів
- взаємодію працівників школи , ГО та інших інституцій
ОРГАНІЗОВУЄ
- заходи щодо підвищення професійної компетентності учасників інноваційної діяльності;
- збір і накопичення інформації про значущі для школи педагогічні інновації;
- систему контролю за ходом експертизи і впровадження педагогічних інновацій
КОНТРОЛЮЄ
- відповідність ходу експертизи і впровадження педагогічних інновацій і їх результатів програмам,
планам, критеріям, нормам;
- самоосвіту педагогів;
www.themegallery.com
- стимулювання інноваційної діяльності в школі
Антиінноваційні бар’єри
та шляхи їх подолання
Антиінноваційні бар'єри
(франц. barriere — перешкода, перепона) — зовнішні або внутрішні перешкоди,
які заважають здійсненню інноваційної діяльності.
30%
Несумісність
нового з наявним
досвідом
цінностями,
прийнятими в
суспільстві;
стереотипи
мислення
педагогічного
співтовариства
Cоціальні
бар'єри
27%
Протидія втіленню
нововведень;
відсутність
координаційних
центрів з
розроблення та
впровадження
педагогічних
інновацій,
консерватизм
Організаційні
бар'єри
22%
Брак методичного
забезпечення
нововведення,
недостатня
проінформованість у галузі
педагогічної
інноватики
Методичні
бар'єри
21%
Застарівша
матеріальнотехнічна база,
побутові умови,
рівень
заробітної
платні
матеріальнотехнічні
бар'єри
ЗОВНІШНІ БАР’ЄРИ
www.themegallery.com
Опір новому нерідко спричинюють боязнь
проявити власну некомпетентність, занижена
або завищена самооцінка, слабка мотивація тощо.
Боязнь
виявитися «білою
вороною»
Схильність до
конформізму
Негативне
самосприйняття
(«Я-концепція»)
Ригідність
(негнучкість)
мислення
Бар'єри
творчості
Відсутність потреби
впроваджувати нове
Боязнь видатися
надто
екстравагантним
Невміння
реалізовувати
щось нове
Недостатня
розвиненість
творчого потенціалу
www.themegallery.com
Стимулюючі фактори
подолання бар’єрів
Приклад і
вплив колег
та керівників
Новизна діяльності,
умови праці та
можливість
експериментування
Заняття
самоосвітою
Можливість
творчого
розвитку і
зростання
Особистісний
розвиток
Зростаюча
відповідальність
Підвищення
кваліфікації
www.themegallery.com
Перешкоджаючі
фактори
Власна інерція
Відсутність
підтримки й
допомоги
керівництва
Обмежені ресурси,
скрутні життєві
обставини
Неадекватний
зворотний
зв'язок із
колегами та
адміністрацією
Нестача часу
Низька
мотивація, або її
відсутність
Стан здоров'я
Розчарування
від невдач
www.themegallery.com
Люди за своєю природою є, за
словами І. П. Павлова,
найсильнішими подразниками.
Тому для створення сприятливого мікроклімату в педагогічному
колективі заступнику директора в своїй роботі слід враховувати
психолого-особистісні характеристики членів колективу
27%
26%
10%
Імпульсивні
12%
Сміливі і рішучі
18%
7%
Самовпевнені
і безпечні
Емоційно
нестійкі
Повільні у
сприйнятті
Занадто
вразливі
*
www.themegallery.com
Засади
мудрого заступника
Посередній учитель розповідає, гарний учитель пояснює, чудовий
учитель демонструє, а геніальний – надихає (Річард Бах)
Внутрішній
спокій
Розсудливість
• Уміння відрізняти головне від
другорядного
• Делегування повноважень
• Уміння оцінювати проблему з різних
боків
• Намагання розуміти інших
• Володіння інноваційними технологіями
Фаховість
• Глибокі знання педагогіки, методики і
психології
www.themegallery.com
Дякую за
увагу!
Запрошую до
подальшої співпраці
З повагою Бідник Н.С.
L/O/G/O
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа