close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Реалізація критеріїв оцінювання
Діяльності спеціальних
навчальних закладів за показниками
якості результатів
навчально-виховного процесу
У 2013/2014 навчальному році
КЗ «СНВК № 2» витримав серйозні
випробування: у листопаді 2013
року інспектування, квітні-травні
2014 року державну атестацію
навчального закладу.
Відповідно до Законів України «Про
освіту», «Про дошкільну освіту»,
«Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту» державна
атестація є основною формою
контролю за діяльністю
навчального закладу.
Алгоритм організації та
проведення державної атестації
навчального закладу:
1.За 3-4 місяця до атестації видається
наказ по закладу «Про створення
комісії з проведення самоаналізу
освітньої діяльності навчального
закладу».
2.Комісією закладу, що буде проводити
самоаналіз, складається робоча
програма самоаналізу освітньої
діяльності закладу, яка
затверджується наказом по закладу.
3. Протягом місяця комісією закладу
проводиться самоаналіз діяльності
закладу (за останні 3 роки),
проводиться оцінка діяльності закладу
за протоколами самооцінки та
складається звіт про проведений
самоаналіз освітньої діяльності
закладу.
4. Звіт про проведений самоаналіз
освітньої діяльності оголошується на
педагогічній раді закладу.
5. За 2 місяці до атестації звіт про
самоаналіз подається в атестаційну
комісію Департаменту освіти і науки
Харківської обласної державної
адміністрації.
6. Атестаційна комісія Департаменту
освіти і науки Харківської обласної
державної адміністрації протягом
визначених 2-х тижнів проводить
атестаційну експертизу діяльності
закладу, вивчає роботу, оцінює її за
протоколами експертизи.
7.Протягом 20 днів після роботи
атестаційна комісія складає акт
атестаційної експертизи, робить відповідні
висновки, розробляє рекомендації щодо
поліпшення стану діяльності закладу.
Висновки та рекомендації оголошуються
перед колективом на педагогічній раді.
8. За рекомендаціями атестаційної комісії
складаються заходи щодо усунення недоліків,
виявлених під час атестації, які ухвалюються
на педагогічний раді.
9.Обласна регіональна рада з питань
ліцензування та атестації навчальних
закладів розглядає матеріали атестаційної
експертизи і готує вмотивований висновок
щодо атестації навчального закладу.
10. Матеріали з атестації переплітаються у
друкарні, 1 примірник залишається у закладі
11. Закладу видається свідоцтво
встановленого зразка.
Першим кроком до успішного
проходження державної атестації є
підготовка та проведення
самоаналізу діяльності
навчального закладу.
З метою якісної підготовки до
державної атестації було видано
наказ від 31.01.2014 року № 26
«Про проведення державної
атестації навчального закладу».
Самоаналіз проводиться
експертною комісією навчального
закладу з числа досвідчених,
компетентних працівників.
У самоаналізі необхідно
відобразити динаміку розвитку
навчальног закладу за останні
3 роки з визначенням недоліків у
роботі та надання рекомендацій
щодо їх усунення.
Самоаналіз освітньої діяльності –
це внутрішня експертиза з
визначення відповідності показників
роботи навального закладу до
Державних стандартів освіти, рівня
та результативності діяльності
закладу, пошук резервів і шляхів
удосконалення його діяльності.
Основою для його здійснення є
повна й достовірна інформація про
всі сфери життя та діяльності
педагогічного й учнівського
колективів.
За результатами самоекспертизи
встановлюється рівень освітньої
діяльності навчального закладу
(високий, достатній, середній,
низький).
Самоаналіз КЗ «СНВК № 2»
здійснено за методичними
рекомендаціями Харківської академії
неперервної освіти «Науковометодичний супровід організації та
проведення державної атестації
навчальних закладів», 2013 р.
Самоаналіз освітньої діяльності
навчально-виховного комплексу.
Дошкільний підрозділ
Розділ 1.Організація навчально-виховного
процесу (С1=335).
Розділ 2. Результативність
навчально-виховного процесу (С2=94).
Розділ 3. Окремі питання управління
дошкільним навчальним закладом (С3=110).
К заг. дошк. підр.=С1+С2+С3=539
Встановлений рівень діяльності дошкільного
підрозділу-достатній
Самоаналіз освітньої діяльності
навчально-виховного комплексу.
Шкільний підрозділ
Розділ 1.Ресурси та умови для організації
діяльності навчального закладу (С1=119).
Розділ 2. Організація навчально-виховного
процесу та забезпечення прав і законних
інтересів його учасників (С2=254).
Розділ 3. Результативність навчальновиховного процесу (С3=112).
Розділ 4. Окремі питання управління
загальноосвітнім навчальним закладом
(С4=58). К заг. шкільн.
підрозд.=С1+С2+3хС3+2хС4=825 (високий)
Кожний розділ має підрозділи, у яких
розраховуються коефіцієнти за
рекомендованими формулами.
К заг.= К заг. дошк. підрозд.+ К заг. шкільн.
підрозд.=539+825=1364
Встановлений рівень діяльності НВК -1364
(високий)
На підставі наказу Департаменту
науки і освіти ХОДА «Про результати
державної атестації КЗ СНВК № 2»
ХОР № 287» у той же день видається
відповідний наказ по НВК (від 22.05.2014
№ 84 «Про результати державної
атестації КЗ «СНВК № 2» ХОР».
Оприлюднюються результати державної
атестації НВК в засобах масової інформації
(ст. 36 Закону України «Про загальну середню
освіту», ст.21 Закону України «Про дошкільну
освіту»)
В установлений строк надається
інформація навчальним закладом щодо
усунення недоліків, виявлених у ході
атестаційної експертизи організації
функціонування НВК.
Зауваження КЗ «Спеціальний навчально-виховний
комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської обласної
ради (шкільнийц підрозділ)
1.
2.
3.
4.
5.
У протоколах засідань предметних методичних об’єднань відсутні
питання стану викладання базових навчальних предметів, що були
заплановані на 2013 рік;
Висока плинність складу основних педагогічних працівників за
останні три роки;
Спальні приміщення забезпеченні меблями не в повному обсязі
(кількість тумбочок у спальних приміщеннях не відповідає кількості
ліжок);
У приміщеннях харчоблоку шкільного підрозділу частина
світильників не обладнана освітлювальною арматурою;
Частина персоналу не має даних щодо проходження гігієнічного
навчання та заліку з санітарного мінімуму.
Зауваження КЗ «Спеціальний навчально-виховний
комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської обласної
ради (дошкільний підрозділ)
1. Висока плинність складу основних педагогічних працівників за
останні три роки;
2. Під час проведення свят, розваг, спортивних заходів недостатньо
використовуються атрибути, костюми відповідно до тематики та
сценарію заходу;
3. Недостатньо використовуються форми роботи щодо розвитку
природних нахилів та здібностей дітей;
4. Перевищення нормативів наповнюваності дошкільних груп;
5. Допускаються недовиконання певних затверджених норм
харчування;
6. Порушення правил зберігання хліба на харчоблоці дошкільного
підрозділу;
7. Недостатня забезпеченість обладнанням, іграшками, посібниками
спортивно-музичної зали, групових приміщень (відповідно до
нормативних вимог).
Інформація
про усунення недоліків, виявлених в ході атестаційної
експертизи організації функціонування КЗ
«Спеціальний навчально-виховний
комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської обласної ради
1. Медичні книжки працівників придбані за
формою №1-ОМК «Особиста медична
книжка», затвердженою наказом
Міністерством охорони здоров’я України від
21.02.2013 № 150.
2. Навчання та залік персоналу з санітарного
мінімуму заплановано на серпень 2014 року.
3. У поточний ремонт 2014 року заплановано
побудову пандусу, ремонт допоміжних сходів
та коридор першого поверху дошкільного
підрозділу.
4. Акт на право постійного користування
земельною ділянкою знаходиться на стадії
оформлення.
5.У плані роботи методичних об’єднань на
2014/2015 навчальний рік заплановано
питання вивчення стану викладання базових
навчальних предметів.
6.З 01.09.2014 заплановано відкриття четвертої
дошкільної групи, що дасть можливість привести
наповнюваність вихованців до нормативних вимог.
7. Продовжується робота щодо забезпеченості
обладнанням, іграшками, посібниками спортивномузичної зали, групових приміщень відповідно до
нормативних вимог.
8. Придбання шафи для зберігання хліба на харчоблоці
дошкільного підрозділу заплановано на 2015 рік.
9. Книга записів медико-педагогічного контролю за
фізичним розвитком дітей приведена до нормативних
вимог.
10. Рішення педрад розміщені на офіційному сайті
закладу.
Дякую за увагу.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа