close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про організацію оздоровлення
вихованців шкіл-інтернатів улітку
2014 року та основні вимоги до
організації оздоровлення дітей за
кордоном
Шевченко Н.В..,
головний спеціаліст відділу дошкільної,
позашкільної та корекційної освіти
Департаменту науки і освіти
облдержадміністрації
Нормативне забезпечення
•Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
•Закон України «Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року».
•Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 року
№ 121
«Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління
освітою».
•Рішення сесії Харківської обласної ради від 24.04.2014 № 981-VI «Про хід
виконання у 2013 році Програми збереження та розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011-2015 роки,
затвердженої рішенням обласної ради від 27 жовтня 2011 року № 248- VI (зі
змінами)».
•Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації від 24.04.2014 № 234 «Про організацію заходів з літнього
оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році».
•Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації від 28.04.2014 № 240 «Про організацію та проведення літнього
відпочинку й оздоровлення учнів (вихованців) шкіл-інтернатів обласного
підпорядкування влітку 2014 року»
ЗАВДАННЯ
щодо організації та проведення оздоровчої кампанії
влітку 2014 року

Забезпечити належні умови перевезення дітей до місць
відпочинку і назад, а також безпечні умови перебування
їх у дитячих оздоровчих закладах, посилити
відповідальність керівників, вихователів та інших
працівників цих закладів за життя і здоров’я дітей

Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу
життя, залучати дітей до регулярних занять фізичною
культурою і спортом, раціонально використовувати для
цього наявну матеріально-технічну базу фізкультурноспортивних організацій, ігрові і спортивні майданчики

Організувати змістовну виховну роботу
Планування оздоровчої кампанії
2014 року
• Позаміські заклади оздоровлення та відпочинку
обласного підпорядкування:
“АІСТ” – 106 дітей
“Чайка” – 240 дітей
• Дитячий заклад праці та відпочинку з цілодобовим
перебуванням «Джерело» - 108 дітей
• Оздоровлення та відпочинок за кордоном – 74 дитини
• Санаторії та дитячі заклади оздоровлення - 324 дитини
Форми звіту
№
п/п
П.І.Б
учня
Дата
народ
ження
Пільго
ва
катего
рія
Докум
ент,
який
підтве
рджує
пільго
ву
катего
рію
Повна
назва
навчал
ьного
заклад
у, клас
Дома
шня
адреса
П.І. Б
Форма оздоровлення чи
батькі
відпочинку (з
в або зазначенням конкретного
осіб,
закладу, місцевості тощо
які їх
замін
юють,
контак
тний
телефо
н
червен
ь
липень
серпен
ь
• Передбачити 100 % охоплення оздоровленням дітей пільгових категорій
• Своєчасно надавати звіт за формою
Оперативна
інформація про хід оздоровлення та відпочинку дітей – вихованців
_______________(повна назва навчального закладу інтернатного типу
обласного підпорядкування) станом на _______________(до 16 червня, 14
липня,
18 серпня, 1 вересня 2014 року).
Усього дітей у навчальному закладі (станом на 05.04.2014) ______________.
Усього оздоровлюється _________________________.
Усього відпочиває ______________________________.
У тому числі пільгового контингенту _____________.
Пільговий контингент
№
з/п
Кількість
дітей
пільгового
контингенту
у
навчальному закладі
Оздоровлення та відпочинок дітей пільгового
контингенту
Оздоровлення
Позаміські
заклади
оздоровлення
обласного
підпорядкування
• діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування
Санатор
ії
Оз
до
ро
вле
нн
я
за
ко
рд
он
ом
Р
а
з
о
м
Відпочинок
Інші
позаміс
ькі
заклади
оздоров
лення
(у т.ч.
за
межами
області)
У
опі
ку
нів
Баг
ато
де
нні
екс
ку
рсі
ї
Тури
стич
ні
бази,
бази
відп
очин
ку,
ін
ше
%
охоплен
-нн
Завдання
директорам навчальних закладів інтернатного
типу обласного підпорядкування
• Щосереди звітувати про кількість дітей у позаміських
закладах оздоровлення за формою
Усього дітей Присутні Відсутні (указати, з якої
причини і де перебувають)
Директор табору
ПІБ
Порядок організації виїзду
дітей за кордон на
відпочинок та
оздоровлення
Нормативна база:
• Постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
№1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду
дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення», від
03.09.2008 №779 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251»
• Положення про організацію роботи з охорони праці
учасників навчально-виховного процесу в установах і
закладах освіти, затверджено наказом Міністерства освіти
і науки України від 01.08.2001 № 563 (зі змінами)
• Листи Міністерства освіти і науки України від 16.06.2007
№1/9-378, від 28.07.2008 №7/1-15-2-1290 (рекомендацій про
впорядкування закордонних поїздок неповнолітніх
громадян України)
• Постанова Головного державного санітарного лікаря
залізничного транспорту України від 12.04.2010 №150ЦСАН «Про гігієнічні вимоги до умов перевезення
залізничним транспортом організованих дитячих
колективів»
У списку групи дітей, які виїжджають
за кордон, зазначаються:
• Прізвище, ім’я, по батькові дитини
• Дата народження, адреса, телефони
батьків (опікунів)
• Навчальний заклад, у якому дитина
навчається (утримується)
• Номер проїзного документа дитини
Перелік
документів для виїзду дітей
• договір про надання послуг у сфері відпочинку та
оздоровлення чи запрошення (українською мовою та
мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому
обов’язково зазначаються строки виїзду групи дітей за
кордон і повернення їх в Україну, умови проживання,
харчування, програма перебування дітей за кордоном, а
також інші додаткові послуги
• нотаріально завірені копії установчих документів
організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну
реєстрацію)
• договір із страховою компанією про обов’язкове медичне
страхування та страхування від нещасного випадку
дітей і супроводжуючих їх осіб
Перелік
документів для виїзду дітей
• договір з транспортним підприємством, що має
ліцензію (дозвіл) на право здійснювати міжнародні
перевезення пасажирів, підтвердження про
бронювання місць, гарантійний лист іноземного
перевізника (копії документів завіряються
організатором)
• довідки про стан здоров’я кожної дитини за
встановленою формою
• нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів)
кожної дитини на виїзд за кордон та її копія, що
завіряється організатором
• копія наказу про призначення супроводжуючих осіб, на
яких покладається відповідальність за життя і здоров’я
дітей і повернення їх в Україну
• список групи дітей, які виїжджають за кордон
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа