close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звільнення працівників у зв’язку
зі скороченням чисельності або
штату працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Сировацька Л.О., методист
Центру методичної роботи з керівними кадрами
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
Процедура вивільнення працівників у
зв’язку зі скороченням чисельності
або штату працівників,
пункт 1 статті 40 КЗпП України
Травень:
Роботодавець видає економічно обґрунтований
наказ (з основної діяльності) про необхідність
внесення змін у структуру і штатний розпис
підприємства. У наказі вказується перелік посад,
роботи
на
яких
з
певних
причин
не
проводитимуться, кількість і категорії працівників,
які будуть виключені зі штатного розпису
підприємства. При цьому прізвища вивільнюваних
працівників не зазначаються.
Процедура вивільнення працівників у
зв’язку зі скороченням чисельності або штату
працівників,
пункт 1 статті 40 КЗпП України
Наказ погоджується з виборним органом
первинної профспілкової організації (за три
місяці
до
звільнення
працівників
(ст. 494 КЗпП). (Травень).
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Після цього складається і затверджується
новий штатний розпис. До нового штатного
розпису не заносяться посади, які скорочено.
Після затвердження нового штатного розпису
працівники, посади яких скорочуються, згідно зі
ст.
492
КЗпП
України,
персонально
попереджаються про вивільнення не пізніше ніж
за два місяці. (Травень-Червень)
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Відповідно до статті 492 КЗпП України
роботодавець видає другий наказ (з особового
складу) про попередження за два місяці конкретних
працівників про можливе їх звільнення на підставі
пункту 1 статті 40 КЗпП України. (Червень)
Попередження про звільнення і виключення зі
штатного розпису певної посади ще не є
звільненням працівника з роботи!
Законодавством не заборонено пропонувати
працівникам вільне робоче місце нижчого рівня
кваліфікації.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Працівників
про
наступне
вивільнення
попереджають за два місяці письмово (окремим
письмовим повідомленням або під підпис в
наказі). Дата відліку двох місяців починається не
з дня видання наказу, а з дня попередження
конкретної особи про її звільнення.
Переведення працівників на інші посади у
зв’язку зі скороченням чисельності або штату
працівників супроводжується повідомленням про
таке скорочення. (Червень)
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Одночасно із попередженням працівників до
районного центру зайнятості направляється
відповідне спеціальне повідомлення про можливі
звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП.
Виходячи з вимог статті 492 КЗпП, одночасно з
попередженням конкретних працівників і протягом
двох місяців роботодавець повинен пропонувати їм
всі наявні підходящі за кваліфікацією вакансії.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
У разі згоди працівника щодо переведення на
вільну посаду чекати двох місяців нема потреби
— його можна, згідно зі статтею 32 КЗпП,
перевести на цю посаду у день попередження (У
трудову книжку запис: «Переведений на таку-то
посаду у зв’язку зі скороченням чисельності
працівників».
Якщо
вивільнюваний
працівник
не
бажає
відпрацьовувати двох місяців, його можна звільнити
(за згодою профспілки) до закінчення зазначеного
терміну
Для цього він має подати заяву: «Прошу питання
мого скорочення вирішити без відпрацювання двох
місяців у зв’язку з…» (зазначається поважна
причина). Це не буде порушенням законодавства про
працю (роз’яснення Держінспекції праці від 14
квітня 1999 року № 13-1272). У цьому випадку
неправомірно писати в заяві: «Прошу звільнити
мене за ст. 40 КЗпП України», оскільки йдеться про
звільнення за п.1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін.
Працівники, яких попереджено про наступне
звільнення, і посади яких вже вилучені зі штатного
розпису, продовжують працювати ще не менше
двох місяців і отримують заробітну плату. Деякі
представники
бухгалтерських
служб
часто
порушують питання про те, на яких підставах
таким працівникам слід виплачувати заробітну
плату, адже їх посади вже відсутні у штатному
розписі підприємства. Виплата заробітної плати
здійснюється на підставі чинного трудового
договору, дія якого не припинена. Трудовий
договір продовжується.
Ст. 94 КЗпП України передбачає, що заробітна
плата виплачується працівникові за виконану ним
роботу.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Работодавець надає обгрунтоване письмове
подання до профспілкового органу, членом якої є
працівник.
Профспілка має протягом 15 днів розглянути
подання і повідомити роботодавцеві своє рішення
у письмовій формі у триденний строк після його
прийняття (ст. 43 КЗпП). Виборний орган
первинної профспілкової організації повинен
приймати рішення у повному складі!
(Серпень)
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
На засідання профспілкового органу для
доповіді
свого
подання
прибуває
сам
роботодавець, або його представник.
Подання роботодавця має розглядатися в
присутності працівника, на якого воно внесено.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Якщо працівник або його представник не
з’явився
на
засідання,
розгляд
заяви
відкладається до наступного засідання у межах
строку, визначеного частиною другою статті 43
КЗпП. У разі повторної неявки працівника (його
представника) без поважних причин подання
може розглядатися за його відсутності.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
У разі хвороби працівника роботодавець сам
знімає його кандидатуру з розгляду до повернення
такого працівника на роботу.
Працівник може письмово відмовитися від
участі в засіданні профспілки (складається акт
про його відмову прибути на засідання
профспілки).
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Якщо профспілка необґрунтовано пропустить
термін розгляду подання або її відмова буде
необґрунтованою, роботодавець може вважати, що
згоду на звільнення працівника надано (ст. 43 КЗпП
і ст. 39 Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999
року № 1045-XIV).
У разі коли працівник після прийняття
рішення профспілки хворіє більше одного місяця,
роботодавець має знову направити подання, яке
розглядатиметься
на
повторному
засіданні
профоргану.
Процедура вивільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Якщо працівник є членом виборного органу
профспілки, то спочатку розглядається подання
роботодавця на засіданні цього органу, а потім
ще одне його подання — на засіданні
профспілкового органу вищого підпорядкування
(частина 3 ст. 252 КЗпП).
Звільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Із працівниками, яких попереджено про
звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності
або штату працівників,
після розгляду
виборним органом первинної профспілкової
організації подання
власника та отримання
власником рішення цього виборного органу
первинної профспілкової організації (згоди на
звільнення працівників),
трудовий договір
припиняться за п.1 ст. 40 КЗпП України.
Звільнення працівників,
п. 1 ст. 40 КЗпП України
Власник або уповноважений ним
право розірвати трудовий договір не
через місяць з дня одержання згоди
органу первинної профспілкової
(профспілкового представника) (ст.
України).
орган має
пізніш як
виборного
організації
43 КЗпП
Дякую за увагу!
к[email protected]
731 46 93
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа