close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Алла Соляник
Європейські вимоги до
якості підготовки
бібліотечних фахівців
Закон України “Про вищу
освіту”
наголошує на необхідності поєднання освіти
з наукою та виробництвом з метою
підготовки конкурентоспроможного
людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного
розвитку країни, самореалізації
особистості, забезпечення потреб
суспільства, ринку праці та держави у
кваліфікованих фахівцях.
Основні принципи розбудови
державної політики в галузі
вищої освіти
 міжнародної інтеграції та інтеграції системи
вищої освіти України у Європейській освітній
простір;
 збереження і розвитку досягнень та
прогресивних традицій національної вищої
школи;
 розвиток автономії вищих навчальних
закладів та академічної свободи учасників
освітнього процесу.
Рівні вищої освіти
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти –
кваліфікація передбачає виконання типових
завдань, що передбачені для первинних посад у
відповідній галузі професійної діяльності;
 перший (бакалаврcький) рівень – виконання
базових професійних обов’язків за обраною
спеціальністю;
 другий (магістерський) рівень – ефективне
виконання завдань інноваційного характеру;
 третій (освітньо-науковий) рівень - продукування
нових ідей, розв’язання комплексних проблем,
педагогічна діяльність, власне наукове дослідження;
 науковий рівень – методологія наукової діяльності.
Ступені вищої освіти:
Початковий рівень – молодший бакалавр
(обсяг ОПП 90-120 кредитів ЄКТС);
перший рівень - бакалавр
(обсяг ОПП 180-240 кредитів ЄКТС);
другий рівень - магістр
(90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньонаукової програми – 120 кредитів!);
третій рівень - доктор філософії
(нормативний строк підготовки в
аспірантурі - чотири роки);
науковий рівень - доктор наук
Ключові компетенції
європейських бібліотекарів
 Управління електронною інформацією;
 Управління колекціями цифрових ресурсів
бібліотек, зокрема й мережевих;
 Управління бібліотечними онлайн-сервисами,
створення комфортного для користувачів
бібліотечного середовища;
 Підтримка активної онлайн-присутності бібліотек
у соціальних мережах
За даними Європейської асоціації
бібліотечно-інформаційної освіти
Найактуальніші тематичні модулі змісту освіти у більшості
європейських бібліотечних шкіл:
 Сутність інформації та методи її пошуку — 100%
 Управління бібліотекою, її просування в суспільстві 96%
 Управління знаннями, семантичний веб — 86%
 Інформаційна грамотність та навчання користувачів
76%
 Бібліотека та поцифровування культурного надбання
людства — 66%
 Перешкоди вільного доступу до інформації – 62%
Прогресивні традиції
національної вищої школи
-
це наявність ґрунтовної
загальнонаукової та
фундаментальної підготовки,
яка формує професійний
світогляд, гнучке управлінське
мислення, уміння
встановлювати системнопричинні зв’язки й швидко
адаптуватися до безперервних
технологічних викликів
швидкоплинного цифрового
середовища.
Розподіл змісту освітньо-професійної програми,
мінімальний та максимальний навчальний час за циклами
підготовки бакалавра з напряму 6.020102 «Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія»
Цикли підготовки
Мінімальний
навчальний час
за циклами
(кредитів ЄКТС)1
Максимальний навчальний
час за циклами (кредитів
ЄКТС)2
І. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
(СГП), усього;
у т.ч.:
> нормативна частина
23,0 (9,6%)
36,0(15,0%)
ІІ.Цикл фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічні підготовки
(ФПНЗЕ), усього:
у т.ч.:
> нормативна частина
23,5 (9,8%)
36,0(15,0%)
73,5 (30,6%)
63,0(26,3%)
10,5 (4,3%)
168,0(70,0%)
120,0 (50,0%)
240,0 (100,0%)
III. Цикл професійно; та практичної
підготовки (ПП), усього:
у т.ч.:
> нормативна частина:
-навчальні дисципліни (ПП 1)
-практика (ПП 2)
Усього
нормативна частина за циклами підготовки за
4 роки
Перелік навчальних дисциплін нормативної частини
освітньо-професійної програми
Навчальні цикли та назви навчальних
дисциплін
Навчальний час у кредитах
ЄКТС
II. Цикл фундаментальної підготовки (шифр — ФПНЗЕ)
ФПНЗЕ 1. Соціальні комунікації
4,0
ФПНЗЕ 2. АСОД
5,0
III. Цикл професійної та практичної підготовки (иіифр-ПП)
Навчальні дисципліни (шифр - ПП1)
ПП 1.1. Книгознавство
5,0
ПП 1.2. Бібліотекознавство
5,0
ПП 1.3. Бібліографознавство
5,0
ПП 1.4. Інформаційно-пошукові системи
5,0
ПП 1.5. Бібліотечно-інформаційний сервіс
5,0
ПП 1.6. Інформаційна аналітика
5,0
ПП 1.7. Інформаційне право
5,0
ПП 1.8. Електронна бібліотека
5,0
ПП1.9 Менеджмент і маркетинг бібл.інформ. діяльності
5,0
ПП 1.10. Автомат. бібл.-інф. системи та
технології
8,0





Варіативна часина ОПП за спеціалізаціями
«Менеджмент бібліотечно-інформаційної діяльності»
«Технології створення бібліотечно-інформаційних продуктів і послуг»
«Ринок інформаційних продуктів і послуг»
«Економіка бібліотечної діяльності»
«Управління інноваціями в бібліотеці»
«Бібліотечне краєзнавство»





«Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек»
«Організація інформаційно-аналітичної діяльності»
«Виробництво інформаційно-аналітичних продуктів і послуг»
«Інформаційно-бібліографічна евристика»
«Організація баз даних»
«Аналітика тексту»





«Менеджмент книговидання та книгорозповсюдження»
«Книжковий менеджмент і маркетинг»
«Організація і технологія книговидання та книгорозповсюдження»
«Настільні видавничі системи та дизайн книги»
«Інформаційні системи у книговиданні та книгорозповсюдженні»
«Реклама у книговиданні та книгорозповсюдженні»
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа