close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“i” scurt
sit [sɪt]
“i” lung
seat [si:t]
hit [hɪt]
heat [hi:t]
rid [rɪd]
read [ri:d]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“u” scurt
“u” lung
good [gʊd]
food [fu:d]
put [pʊt]
group [gru:p]
foot [fʊt]
spoon [spu:n]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“a” lung
“a” scurt
love [lʌv]
start [stɑːt]
fun [fʌn]
heart [hɑːt]
blood [blʌd]
dark [dɑːk]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“o” scurt
“o” lung
rock [rɒk]
four [fɔː]
stop [stɒp]
door [dɔː]
hot [hɒt]
law [lɔː]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“ă” scurt
about [ə’baʊt]
“ă” lung
nurse [nɜːs]
observer [əb’zɜːvə]
learn [lɜːn]
butter [‘bʌtə]
refer [rɪˈfɜː]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“e”
said [sed]
bed [bed]
net [net]
“e” la baza limbii
lamb [læm]
apple [‘æpl]
fat [fæt]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“ciî” pronuntat scurt,
monosilabic
“ş”
fish [fɪʃ]
nation [‘neɪʃən]
ship [ʃɪp]
teacher [‘ti:tʃə]
chair [tʃɛə]
choice [tʃɔɪs]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“dj” pronuntat scurt,
monosilabic
“j”
vision [‘vɪʒən]
pleasure [‘plɛʒə]
leisure [‘leʒə ]
judge [dʒʌdʒ]
bridge [bridʒ]
gym [dʒɪm]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“s” cu limba intre dinti
thin [θɪn]
throw [θrəʊ]
earth [ə:ð]
“z” cu limba intre dinti
then [ðen]
this [ðɪs]
other [‘ʌðə]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“c”
cat [kæt]
come [kʌm]
act [ækt]
“n” la baza limbii
sing [sɪŋ]
English [‘ɪŋglɪʃ]
tongue [tʌŋ]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
“u”
“i”
quick [kwɪk]
use [ju:z]
queen [kwi:n]
yellow [‘jeləu]
window [‘windəu]
beauty [‘bju:tɪ]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
ge
ge
“ghe”
get [get]
forget [fə’get]
ghetto [‘getəu]
gi
“ghi”
give [gɪv]
forgive [fə’gɪv]
gift [gɪft]
GramaticaEngleza.com
ALFABETUL FONETIC
Diferente
start [stɑːt]
[stɑːʳt]
heart [hɑːt]
[hɑ:ʳt]
dark [dɑːk]
[dɑːʳk]
four [fɔː]
door [dɔː]
[fɔːʳ]
window [‘wɪndəʊ] [‘wɪndoʊ]
ghetto [‘gɛtəʊ]
bed [bɛd] [bed]
said [sɛd] [sed]
head [hɛd] [hed]
…
[dɔːʳ]
leisure [‘leʒə ]
teacher [‘ti:tʃə]
[‘getəʊ]
[‘ti:tʃəʳ]
[‘li:ʒər]
schedule [‘ʃɛdju:l]ˈ[‘skɛdju:l]
[‘getoʊ]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа