close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Зміст
й
особливості
програмного
та
науковометодичного
забезпечення
навчально-виховного процесу
в 2014/2015 навчальному році
Татаринов М.В., завідувач Центру
методичної роботи з керівними кадрами
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
Планування та здійснення організаційнометодичної роботи з молодими вчителями
у 2014/2015 навчальному році

Розділ
«Проведення
методичної
(організаційно-методичної роботи) з вчителями
школи (НВК)» плану роботи загальноосвітнього
навчального закладу на новий навчальний рік.

План
роботи
методичної
ради
загальноосвітнього навчального закладу (директор;
заступники директора з навчально-виховної
роботи; керівники предмет методичних обʼєднань і
класних
керівників;
соціальний
педагог;
бібліотекар ; шкільний психолог).
Планування та здійснення організаційнометодичної роботи з молодими вчителями
у 2014/2015 навчальному році
 Плани роботи предметних
методичних обʼєднань і класних
керівників.
 Плани
роботи
різних
тимчасових методичних утворень:
мобільних груп; ТТК; різних
«Шкіл» (наставництва; молодого
вчителя, ін.); творчих груп.
Планування та здійснення організаційнометодичної роботи з молодими вчителями
у 2014/2015 навчальному році
 Щорічно (до 01.09.) кожний
молодий вчитель загальноосвітнього
навчального закладу обирає конкретну
методичну тему, що сприяє реалізації
єдиної методичної теми, та враховує
сучасний стан розвитку загальної
середньої
освіти,
конкретного
предмета.
Реалізація пріоритетних напрямів у
організаційно-методичній роботі молодого
вчителя у загальноосвітніх навчальних
закладах різних типів і форм власності
області у 2014/2015 навчальному році
 3-й клас: новий Державний стандарт
початкової загальної освіти, затверджений
20 квітня 2011 № 462.
 6-й клас: Державний стандарт базової і
повної
загальної
середньої
освіти,
затверджений
постановою
Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
Зміст та особливості роботи молодого
вчителя
 Компетентнісний підхід та особистісна
орієнтація, урахування світового досвіду та
принципів сталого розвитку.
 Забезпечення системного підвищення
якості освіти на інноваційній основі,
сучасного
психолого-педагогічного
та
науково-методичного
супроводження
навчально-виховного процесу.
 Удосконалення системи… підвищення
кваліфікації педагогічних…кадрів системи
освіти…
Реалізація
пріоритетних
напрямів
у
організаційно-методичній роботі молодого вчителя
у загальноосвітніх навчальних закладах різних
типів
і
форм
власності
області
у 2014/2015 навчальному році
 Галузева
Концепція
розвитку
неперервної
педагогічної
освіти,
затверджена наказом Міністерства
освіти
і
науки
України
від
14.08.2013 № 1176.
Зміст та особливості роботи за цим
напрямом
 Забезпечення
розвитку
педагогів…, їх професійної діяльності.
 Забезпечення якості освіти на всіх
рівнях відповідно до Державних
стандартів загальної середньої освіти.
 Формування
методологічної
культури …педагогічних кадрів.
Зміст та особливості роботи за цим
напрямом
 Глибоке
опанування
методиками
викладання
навчальних
предметів
із
використанням
можливостей
інформаційно-комунікаційних
технологій...
Зміст й особливості організації та
здійснення навчально-виховного процесу у
2014/2015 навчальному році
 Лист Міністерства освіти і науки
України «Про організацію навчальновиховного процесу у загальноосвітніх
навчальних закладах і вивчення
базових дисциплін в основній школі»
від 01.07.2014 № 1/9-343:
 Додаток 1: педагогічні особливості
навчання учнів у шостих класах.
 Додаток 2: початкова школа та
предмети основної школи.
Зміст й особливості організації та здійснення
навчально-виховного
процесу
у
2014/2015 навчальному році
 Лист Міністерства освіти і науки
України від 29.08.2014 № 1/9-433:
рекомендації для якісної організації
навчально-виховного
процесу
в 6-х класах із усіх базових навчальних
предметів робочого навчального плану.
 Наказ Міністерства освіти і науки
України від 16.04.2014 № 458: Концепція
літературної освіти (наказ 26 січня
2011 № 58) втратила чинність.
Використання
молодими
вчителями
загальноосвітніх навчальних закладів області
переліку навчальної літератури для учнів
2-х і 5-х класів
 Лист Міністерства освіти і науки
України від 15.07.2013 № 1/9-493 «Про
орієнтовний
перелік
навчальнометодичного забезпечення базових
дисциплін у 2-х та 5-х класах
загальноосвітніх навчальних закладів»
(додаток на 23 арк.).
Зміст й особливості організації та
здійснення
навчально-виховного
процесу
у 2014/2015 навчальному році
 Організація навчально-виховного
процесу
7-х–11-х
класах
загальноосвітніх навчальних закладів
різних типів і форм власності
відповідно до листа Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України від 01.06.2012 № 1/9-426
«Щодо
інструктивно-методичних
рекомендацій із базових дисциплін».
Програмно-методичне
забезпечення
навчально-виховного процесу у 1–11-х класах
 Наказ Міністерства освіти і науки
України від 24.06.2014 № 750 «Про надання
навчальній літературі грифів Міністерства
освіти і науки України».
 Лист Міністерства освіти і науки
України від 26.08.2014 № 1/9-425 «Про
перелік навчальної літератури, що має
відповідний гриф Міністерства освіти і
науки України, для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах у
2014/2015 навчальному році».
Особливості програмного забезпечення
навчально-виховного процесу в 5-х–6-х класах

Урахувати
зміст
додатків
до
наказу
Міністерства
освіти
і
науки
України
від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних
програм
для
загальноосвітніх
навчальних
закладів»:

при
складанні
календарно-тематичного
планування для 5-х і 6-х класів з української
літератури (у наступні роки поетапно для
7-х, 8-х і 9-х класів);

при
складанні
календарно-тематичного
планування для 10-х і 11-х класів з історії України;

при
складанні
календарно-тематичного
планування для 5-х–9-х класів з інформатики.
Особливості програмного та методичного
забезпечення навчально-виховного процесу
в 2014/2015 навчальному році
 Лист міністерства освіти і науки
України від 05.09.2014 № 1/09-447 про
додаткове
використання
навчальної
літератури з відповідних Переліків
минулих років.
 Гуртки
у
загальноосвітньому
навчальному закладі: лист Міністерства
освіти
і
науки
України
від
19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні
програми з позашкільної освіти».
Пріоритетні напрями
на 2014/2015 навчальний рік
 Якісне планування та проведення уроків,
здійснення організаційно-методичної роботи (з
використанням досягнень сучасної педагогіки,
методики, дидактики, психології).
 Якісне проведення контролю за станом
навчально-виховного процесу та роботою
(лист Міністерства освіти і науки України від
07.08.2013 № 1/9-533, додаток № 3).
 Покращення
якості
навчання
та
виховання й розвитку учнів.
Організаційно-методичний
супровід
навчально-виховного
процесу
та
системи
внутрішкільного контролю в загальноосвітніх
навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році
 Виконання навчальних планів і
програм, якість знань, умінь і навичок
(читай – компетентностей) учнів.
 Дотримання вимог Державного
стандарту загальної середньої освіти.
Дотримання вимог і критеріїв до змісту,
форм, методів і термінів контрольноаналітичної
діяльності
у
2014/2015 навчальному році
 Пункт 6 – дотримання вимог
Державних стандартів у календарному
плануванні вчителів.
 Пункт 79 – поурочні плани
вчителів.
Дотримання вимог і критеріїв до змісту, форм,
методів
і
термінів
контрольно-аналітичної
діяльності у 2014/2015 навчальному році
 Пункт 52 – рівень навчальних
досягнень учнів за результатами
виконання навчальних програм.
 Пункт
55
–
виконання
перспективного плану вивчення стану
викладання предметів.
 Пункт
68
–
оцінювання
педагогічними
працівниками
навчальних досягнень учнів.
Перевірка письмових робіт і зошитів із
предметів
природничо-математичного
циклу
 Залишається чинним лист
Міністерства освіти і науки
України від 27.12.2000 № 1/9-529
«Орієнтовні вимоги до виконання
письмових робіт і перевірки
зошитів
з
природничоматематичних
дисциплін
у 5–11 класах».
Дотримання вимог і критеріїв до змісту, форм,
методів
і
термінів
контрольно-аналітичної
діяльності у 2014/2015 навчальному році
 Пункт 38 – дотримання вимог з ведення
вчителями записів у класних журналах. У
2014/2015
навчальному
році
лист
Комунального вищого навчального закладу
«Харківська академія неперервної освіти»
від 02.09.2014 № 1008.
 Можливим є коригування термінів
перевірки для класних журналів випускних
класів початкової, основної та старшої шкіл
(див. пункт 30).
Дотримання вимог і критеріїв до
змісту, форм, методів і термінів
контрольно-аналітичної
діяльності
у 2014/2015 навчальному році
 Пункт 85 – вивчення роботи
молодих
і
новопризначених
педагогічних працівників.
Система організаційно-методичного супроводу
роботи молодих учителів, які приступили до роботи
з 01.09.2014

І засідання (збори): установче заняття (навчальна
програма; рекомендації щодо навчання предмета; обласні
стани навчання; календарно-тематичний план; поняття про
урок). До 06.09.2014

ІІ засідання (збори): пропедевтичне заняття з
урахуванням рекомендацій обласної зустрічі. До 01.10.2014

ІІІ засідання (збори): організаційно-методичне заняття
за результатами роботи протягом перших двох місяців.
Канікули – жовтень (листопад).

ІV засідання (збори): аналітичне та корекційне (січень
2015 року).

V
засідання
(збори): контрольно-демонстраційне
(представлення варіантів підготовлених уроку, виховного
заходу). Лютий, березень, квітень.

VІ засідання (збори): звітно-кореляційне (травень).
У 2014/2015 навчальному році молодому
вчителю важливо знати:
 Пріоритетні завдання з Плану роботи
загальноосвітнього навчального закладу на
навчальний рік.
 План робот (терміни та тематика засідань)
предметного методичного об’єднання, до складу
якого він входить.
 Використання у практичній діяльності
«Станів
навчання…»,
що
підготовлено
методистами КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» (див. сайт Академії, розділ
«Методична діяльність», відповідні підрозділи з
навчальних предметів).
Складання вчителями календарних планів
і планів-конспектів уроків, підготовка до уроків,
спеціальних курсів і факультативних занять
2014/2015 навчальний рік
 Методична грамотність складання
тематично-календарного планування
вчителями
(погодження
ТКП
заступником директора з навчальновиховної роботи загальноосвітнього
навчального
закладу):
розділ
«Розроблення робочих навчальних
планів» листа Міністерства освіти і
науки України від 11.06.2014 № 1/9-303.
Складання вчителями календарних планів
і планів-конспектів уроків, підготовка до уроків,
спеціальних курсів і факультативних занять
2014/2015 навчальний рік
Увага!
 Календарні
плани
вчителівпредметників НЕ:
 Не прошиваються.
 Не
скріплюються
печаткою
загальноосвітнього
навчального
закладу.
Складання вчителями календарних планів
і планів-конспектів уроків, підготовка до уроків,
спеціальних курсів і факультативних занять
2014/2015 навчальний рік
 Пункт 1.4 наказу Міністерства освіти і науки
України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання
проявів бюрократизму в освіті».
 Підпункти 2.3 та 2.4. наказу Міністерства
освіти і науки України від 27.05.2014 № 648
«Щодо припинення практики створення та
вимагання від дошкільних, загальноосвітніх
професійно-технічних
та
позашкільних
навчальних закладів документації та звітності,
не передбаченої законодавством України».
Урок – основна форма навчальновиховного процесу









Ян Амос Коменський (1592–1670):
клас (50-60 осіб);
навчальний план;
навчальна програма;
підручники;
екзамени;
оцінки;
канікули;
хронометраж уроку та перерви.
Урок
Зміст освіти
Мета
уроку
Методи
навчання
Форми організації
пізнавальної
діяльності учнів
Реальний
результат
Типи (класифікація) уроків

Ю. Б. Зотов:
1. Урок засвоєння нових знань.
2. Урок закріплення нових знань,
їх систематизація, формування
умінь, навичок.
3. Урок контролю та оцінювання
знань учнів.
4. Комбінований урок.
Типи (класифікація) уроків
 В. О. Оніщук:
1. Урок засвоєння нового матеріалу.
2. Урок засвоєння навичок і умінь.
3. Урок використання знань, умінь,
навичок.
4.
Урок
узагальнення
та
систематизації знань, умінь, навичок.
5. Урок контролю, корекції знань,
умінь, навичок.
6. Комбінований урок.
Типи (класифікація) уроків
 О. Я. Савченко (особливо для класів
початкової школи):
1. Урок вивчення нового матеріалу.
2.
Урок
закріплення
та
застосування знань, умінь, навичок.
3. Урок повторення та узагальнення
знань, умінь.
4. Урок перевірки та контролю
результатів навчання.
5. Комбінований урок.
Самоаналіз уроку
 Нормативно-правове забезпечення
(програма,
Держстандарт,
інструктивно-методичні рекомендації
Міністерства освіти і науки України).
 Організаційний етап.
 Психолого-педагогічний супровід.
 Змістовий етап (тип; форми;
методи; мета; очікувані результати, що
робили та чого досягли, оцінювання,
домашнє завдання).
 Рівень проведення. Рекомендації.
Здійснення методичної (організаційнометодичної роботи) молодим педагогом
 Обрання
методичної
теми,
над
реалізацією якої працює вчитель.
 Участь у роботі шкільного предметного
методичного обʼєднання та районного
методичного обʼєднання вчителів.
 Участь учнів у олімпіадах, турнірах,
конкурсах.
 Участь вчителя в конкурсі «Учитель
року»,
«Класний
керівник
року»,
«Вихователь року».
Пріоритетні
напрями
на 2014/2015 навчальний рік
 Особлива
увага
національнопатріотичному
вихованню
(Комунальним вищим навчальним
закладом
«Харківська
академія
неперервної
освіти»
підготовлено
відповідний лист і матеріали для
проведення уроків мужності).
 Лист Міністерства освіти і науки
України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про
проведення уроків мужності».
Пріоритетні
напрями
на
2014/2015 навчальний рік
 Проведення
уроків
«Захист
інформаційного суверенітету України та
інформаційна безпека дітей та молоді»
відповідно до листа Національної експертної
комісії з питань захисту суспільної моралі
від 27.08.2014 № 1087/05-02 та листа
Департаменту науки і освіти Харківської
обласної
державної
адміністрації
від
22.09.2014 № 01-07/3683.
 Комунальним
вищим
навчальним
закладом «Харківська академія неперервної
освіти» підготовлені відповідні рекомендації.
Пріоритетні напрями
на 2014/2015 навчальний рік
 Сприяти
участі
учнів
у
інтелектуальних
інтерактивних
конкурсах:
«Кенгуру»,
«Левеня»,
«Бобер»,
«Колосок»,
«Лелека»,
«Кришталева сова», «Соняшник»,
«Геліантус», «Грінвіч», «Медвежонок».
 Пропонуємо
використовувати
підготовлені методичні рекомендації
Запрошуємо до співпраці!
[email protected]
Контактний телефон:
731 46 93
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа