close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
* НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ
РЕЧЕННЯ
 Творче спостереження з елементами вибіркової роботи
Прочитати виразно текст. Визначити його тему й основну думку. Указати
на стильову належність висловлювання.
Комплімент уживають здебільшого при зустрічі замість традиційного
вітання, наприклад: «Які Ви чудові сьогодні!», «Ви чарівні сьогодні, як
завжди!» однак компліменти можуть звучати і після слів вітань або під
час розмови.
Існують своєрідні правила вживання компліментів. Їх дотримуються з
метою уникнення можливих непорозумінь.
По-перше, не кажіть людині того, що їй не приємне або зовсім не
властиве. По-друге, комплімент неповинен бути багатозначним. По-третє,
уникайте незрозумілих слів, якщо вам заздалегідь не відомо, знає їх ваш
співрозмовник чи ні. І насамкінець, комплімент повинен бути щирим.
Будьте винахідливими і вмійте виявити власну думку, позицію, оцінку,
кажучи комплімент. Удалим компліментом завжди спонукають до
зворотної люб’язності (С. Богдан).
Знайти односкладні речення. Виписати їх. Дослідити способи
морфологічного вираження в них головного члена.
Назвати односкладні речення, у яких головний член виражений
дієсловом у формі ІІІ особи множини.
*
Колективне опрацювання опорної схеми
Способи вираження головного члена неозначеноособових речень
Дієслова III особи
множини дійсного
способу теперішнього
часу
Дієслова III особи
множини дійсного
способу майбутнього
часу
Дієслова у формі
множини дійсного
способу минулого часу
*
Дослідження-характеристика
 Скориставшись схемою, указати на спосіб морфологічного вираження
головного члена в неозначено-особових реченнях.
1. Автором мініатюр з Пересопницького Євангелія вважають переписувача
книги Михайла (О. Харченко). 2. Здавна розповідають про загадкові підземні ходи
Ужгородського замку (В. Зубач). 3. У ХІІІ столітті княгиню Ольгу оголосили
святою (М. Надточій). 4. По-різному оповідають про місце народження та
походження княгині Ольги (М. Надточій). 5. Хіба що серцем тільки пізнаватимуть
бездонну глибоку печаль і коломийкове грайливе роздолля Черемошу (І. Пільгук).
6. Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце (С. Васильченко). 7.
Поговорили й про те, й про інше, і про голод, і про війну (М. Красуцький). 8. Мало
хіба кого б’ють на земній кулі?! (П. Федченко). 9. Нас запримітили! (П. Федченко).
*
Дослідження-зіставлення
Дослідження-зіставлення
 Прочитати речення. Визначити, у яких із них виділені слова
виступають у ролі присудка двоскладного речення, а в яких - у ролі
головного члена односкладного неозначено-особового речення.
1. Зворушливо закликали до себе розчинені змереженими завісами
віконечка будиночку (Н. Романович-Ткаченко). 2. Під вогнище ми
видовбали в піску яму (О. Васильківський). 3. На вогонь дивилися
нескінченно й щоразу бачили в ньому щось нове (О. Васильківський).
4. Дрімають степи, лани й гаї дрімотою мирною (Д. Гуменна). 5.
Важкі краплі роси падали зрідка й тихо в траву (Ю. Смолич). 6. На
весілля випікали коровай і благословляли ним подружжя 7.
Сукупність норм і правил, покликаних регулювати зовнішні форми
поведінки людини, називають етикетом (А. Коваль).
*
Дубль-диктант
 Прочитати визначення відомих вам лінгвістичних понять. Пояснити
вживання в них тире.
1. Логічний наголос — це виділення найважливішого слова
(словосполучення) в повідомленні. 2. Окличне речення — розповідне,
питальне, спонукальне речення, вимовлене з підсиленою, напруженою
інтонацією. 3. Абзац — відступ у початковому рядку тексту; відносно
закінчена і пов’язана єдністю змісту частина тексту від одного відступу
до іншого. 4. Текст — об’єднаний за змістом і граматично писемний чи
усний зв’язний і цілісний мовленнєвий відрізок. 5. Словосполучення —
поєднання двох і більше повнозначних слів, пов’язаних за змістом або за
змістом і граматично.
 По пам’яті дати визначення понять у формі односкладних
неозначено-особових речень. З’ясувати, чи можна вважати
трансформовані речення граматичними синонімами.
*
Дослідження-трансформація
 Утворити односкладні неозначено-особові речення,
трансформувавши подані синтаксичні конструкції. Указати на
спосіб вираження головного члена.
Зразок. До хліба українці віддавна ставилися з особливим
пошанівком (П. Мовчан). — До хліба в Україні віддавна ставилися з
особливим пошанівком.
1. Упродовж віків Несторів літопис був прикладом єднання,
патріотизму й поваги до інших народів (Д. Степовик). 2. Розвиток
ракетної галузі та космічної техніки й початок космічної ери в історії
людства світ пов’язує насамперед з ім’ям академіка Сергія Корольова
(В. Горбунов). 3. До етикету належать поведінка, форми звертання й
привітання, манери й одяг (А. Коваль).
 Визначити, яку синтаксичну функцію виконують виділені слова у
трансформованих реченнях.
* Вибіркова робота
Прочитати заголовки до висловлювань. Дослідити їх синтаксичну
організацію. Записати їх до відповідних колонок таблиці. Свій вибір
обґрунтувати.
1. Як одягалися в давнину. 2. На чиїх раменах стоїмо? 3.
Вона підкорила Європу. 4. За що цінують дуб. 5. Про що
розповідають кольори? 6. Бережімо багатства природи. 7.
Чого не знайдеш в Україні? 8. Падають зірки. 9. Як
виникають озера. 10. Коли копають картоплі. 11. В Україні
досліджують атом. 12. Топчу, топчу ряст.
Визначити спосіб морфологічного вираження головних
членів
односкладних
і двоскладних
речень. Двоскладні
Означено-особові
Неозначено-особові
речення
речення
речення
 Лінгвостилістичний аналіз висловлювання
Прочитати мовчки текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати
заголовок. З’ясувати стильову належність висловлювання. Дослідити його
синтаксичну організацію.
Художнє оздоблення полотна — давня традиція українського народу. Вишивання
набуло особливого поширення серед простого люду. У середньовіччі майже в
кожній родині захоплювалися мистецтвом вишивки. Нею обрамлювали
практично всі господарсько-побутові вироби: сорочки, скатертини, рушники
тощо.
Довголітній досвід наших пращурів одпрактикував значну кількість рецептів
отримання найтонших нюансів кольорових відтінків. Традиційно виготовляли
барвники з багатьох компонентів живої природи: кори дерев, листя, коріння,
плодів та квітів. Для кожного окремого випадку були свої строки збирання й
заготівлі сировини, суворий режим дозування, чітка технологія заварювання
тощо.
Практично з кожної бадилинки можна було отримати барвник. З дикої груші,
наприклад, виготовляли кілька фарб: з кори — коричневу, з листя — жовту, з
кисличок рецептували жовтавий. Для темно-синіх барвників використовували
цвіт сону, а для зеленої — чорної ружі та рясту. Цими настоями фарбували нитки
й тонку тканину (За В. Скуратівським).
Зробити висновок, яку стилістичну функцію виконують односкладні неозначеноособові речення в мовленні.
* Домашнє завдання
З дієсловами висаджувати, визначати, називати скласти пари
речень: а) двоскладні; б) односкладні неозначено-особові.
Схарактеризувати в них головні члени
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа