close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Оцінювання навчальних досягнень
учнів з теми «Розчини»
Варіант І
1. Солі — це електроліти…
2. Маса речовини у 200 г розчину з масовою часткою
речовини 10 %:
а) 20 г;
б) 10 г;
в) 190 г.
3. Виберіть формули
електролітів:
а) NaOH; б) MgCl2;
в) CO2;
г) H2 SO4.
4. За здатністю проводити електричний
струм у розчинах речовини поділяються на
типи:
а) насичені й ненасичені;
б) електроліти й неелектроліти;
в) водні й неводні.
5. Установіть відповідність.
А. Ba(OH)2
1. Ba2+, 2OH−
Б. Na2SO4
2. 2H+, SO42−
В. H2SO4
3. 2Na+, SO42−
6. Процес електролітичної дисоціації:
а) оборотний; б) необоротний; в) повільний.
7. Напишіть у йонній формі рівняння
взаємодії:
а) натрій карбонату та хлоридної кислоти;
б) аргентум нітрату й барій хлориду.
8. Підберіть два молекулярні рівняння до
йонного рівняння:
Н+ + OH− → H2O
9. Обчисліть масову частку оцтової кислоти
в розчині, одержаному в результаті
розчинення 150 г кислоти у 200 г води.
10. Обчисліть масу осаду, одержаного в
результаті взаємодії розчину купрум (II)
хлориду масою 120 г з масовою часткою солі
37,5 % і надлишку розчину натрій гідроксиду.
Варіант ІІ
1. Основи — це електроліти…
2. Масова частка речовини в розчині, одержаному в
результаті розчинення 10 г речовини у 200 г води:
а) 25 %;
в) 15 %.
б) 5 %;
3. Виберіть формули
електролітів:
а) CuSO4;
б) HCl;
в) LiOH;
г) C.
4. На розчинність речовин у воді впливає:
а) забарвлення розчину;
б) природа речовини;
в) температура;
г) агрегатний стан речовини.
5. Установіть відповідність.
А. CaCl2
1. H+, NO3−
Б. NaOH
2. Ca2+, 2Cl−
В. HNO3
3. Na+, OH−
6. Сильні електроліти в розчині:
а) дисоціюють поетапно; б) дисоціюють
повністю; в) не дисоціюють.
7. Напишіть у йонній формі рівняння
взаємодії:
а) цинк сульфату й натрій гідроксиду;
б) натрій карбонату й сульфатної кислоти.
8. Підберіть два молекулярні рівняння до
йонного рівняння:
Ba2+ + SO24− → BaSO4
9. Обчисліть масу калій нітрату, яку
необхідно розчинити у 120 г води для
одержання розчину з масовою часткою
речовини
10. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділиться
внаслідок дії надлишку хлоридної кислоти на
розчин натрій карбонату масою 400 г з
масовою часткою 37,4 %.
Варіант ІІІ
1. Кислоти — це електроліти…
2. Масова частка речовини в розчині,
одержаному в результаті розчинення 20 г
речовини в 100 г води:
а) 20 %; б) 10 %; в) 17 %.
3. Виберіть формули електролітів:
а) S8;
б) КCl;
в) НВr;
г) Al2(SO4)3.
4. За вмістом розчиненої речовини розчини
поділяються на типи:
а) насичені й ненасичені;
б) істинні й колоїдні;
в) концентровані й розведені.
5. Установіть відповідність.
А. AgNO3
1. Ca2+, 2OH−
Б. H2SO4
2. 2H+, SO42−
В. Ca(OH)2
3. Ag+, NO3−
6. Електролітами є речовини з типами хімічного
зв’язку:
а) ковалентний полярний, йонний;
б) ковалентний неполярний, йонний;
в) ковалентний полярний, металічний.
7. Напишіть у йонній формі рівняння взаємодії:
а) натрій гідроксиду й нітратної кислоти;
б) магній нітрату й калій гідроксиду.
8. Підберіть два молекулярні рівняння до йонного
рівняння:
Ag+ + Cl− → AgCl
9. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для
приготування 180 г розчину з масовою
часткою цукру 15 %.
10. Обчисліть масу сульфатної кислоти з
масовою часткою 34 %, яку
необхідно додати для
нейтралізації розчину
натрій гідроксиду масою
40 г з масовою часткою
лугу 15 %.
Домашнє завдання
Повторити матеріал підручника про
хімічні реакції.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа