close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Teaching in Primary
Дошкільна освіта

Новою редакцією Базового компонента
дошкільної освіти Державного стандарту
дошкільної освіти (схвалено від 4 травня 2012
року)передбачено визначення змісту дошкільної
освіти через інваріантну і варіативну складові. Їх
складають освітні лінії ”Комп’ютерна грамота”,
”Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін.
Дошкільна освіта



Варіативна складова може бути реалізована за чинними
програмами з урахуванням особливостей навчального
закладу, індивідуальних можливостей, здібностей,
потреб дітей та (або) побажань батьків.
”Граючись вчимося. Англійська мова”. Програма для
дітей старшого дошкільного віку, методичні
рекомендації.
Гунько С., Гусак Л., Лещенко З., видавництво
”Шкільний світ”,(Лист ІІТЗО від 29.06.2011 № 1.4/18-Г494)
Rozvivayko. Навчальний посібник (англ.).
Кулікова І.А., Мережко Т.Є., Куценко І.В.,
видавництво ”Астро”,(Лист ІІТЗО від 14.08.2012 № Г105)
Державний стандарт початкової
загальної освіти


Державний стандарт початкової загальної освіти
прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня
2011 року №462.
Освітня галузь ”Мови і літератури” з урахуванням
вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах
реалізується через навчальні предмети ”Українська мова
(мова і читання)”, ”Російська, інша мова національної
меншини (мова і читання)”, ”Іноземна мова”.
Навчальні програми для
загальноосвітніх навчальних закладів



На основі Державного стандарту Міністерство освіти і
науки розробляє типові навчальні плани, навчальні
програми, відповідно до яких здійснюється підготовка
підручників.
Вивчення іноземних мов у 2014/2015 н.р. у початковій
школі буде здійснюватись за навчальними програмами:
«Навчальні програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих
шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.1-4 класи»,
-К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;
Навчальні програми для
загальноосвітніх навчальних закладів


«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
Іноземні мови. 2-12 класи», Київ «Перун», 2005 р.;
«Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим
вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11 класи»,
Київ, Поліграфкнига, 2010 р.
Навчальні програми для ЗНЗ
Іноземна мова у 1, 2, 3 класі Іноземна мова у 4 класі
Навчальні програми для спецшкіл
Іноземна мова
Іноземна мова
у 1, 2, 3 класі
у 4 класі
Типові навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів

Робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний
рік складаються за Типовими навчальними
планами затвердженими наказом МОН України
відповідно до Листа МОН від 11.06.2014 № 1/9303 ” Про навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів та структуру 2014/2015
навчального року”, www.mon.gov.ua
Поділ на групи
Нормативна тривалість уроків


Поділ класів на групи здійснюється відповідно до
нормативів, затверджених наказом Міносвіти і
науки України від 20.02.02 р. № 128. При
поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го
класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній
(не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є
мовою навчання, а вивчається як предмет клас
чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.
При визначенні гранично допустимого
навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні
норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.
Кількість годин
Загальноосвітній навчальний заклад:
1 клас - 1 год., 2 клас-2 год., 3 клас-2 год., 4
клас-2 год.;
Спеціалізована школа з поглибленим
вивченням іноземної мови:
1 клас -3 год., 2 клас - 3 год., 3 клас - 3 год., 4
клас-4 год.
Особливості вивчення іноземної мови у
початковій школі







позитивна мотивація;
наочно-дієве та наочно-образне мислення в молодших
школярів;
імітативно-ігрові технології (формування в учнів всіх
компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму,
наголосу та інтонації; робота в парах, групах);
врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;
використання досвіду рідної мови;
взаємопов’язане навчання мови і культури;
інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності;
Особливості вивчення іноземної
мови у початковій школі




комунікативно-орієнтований підхід;
орієнтація на компетентнісний підхід;
використання аудіоматеріалів;
систематичне повторення вивченого матеріалу
(розвиток мислення, уваги, пам’яті, сприймання
та уявлення).
Організація навчально-виховного процесу
та навчально-методичне забезпечення учнів
початкової школи

У загальноосвітніх навчальних закладах можe
використовуватися лише те навчально-методичне
забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства
освіти і науки України. Перелік рекомендованої
літератури затверджується наказом Міністерства освіти і
науки України та оприлюднюється через “Інформаційний
збірник Міністерства освіти і науки України”. Із
зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті
Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,
www.iitzo.gov.ua
Підручники (3 клас)




«Англійська мова. 3 клас» для загальноосвітніх
навчальних закладів. Несвіт А. М., «Генеза», 2013;
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних
закладів. Карп’юк О. Д., «Астон», 2013;
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням англійської мови.
Калініна Л.В., Самойлюкевич І. В., «Генеза», 2013;
Англійська мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням англійської мови.
Ростоцька М. Є., Карп’юк О. Д.,”Астон”, 2013
Підручники (3 клас)




Німецька мова «Deutsch lernen ist super!» ,
Сотникова С. І.,Гоголєва Г. В., ”Ранок”, 2014;
«Французька мова. 3 клас» для загальноосвітніх
навчальних закладівЧумак Н.П.,Кривошеєва Т. В., ВД
«Освіта», 2013;
Французька мова для спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням французької мови.
Клименко Ю. М., «Генеза», 2013;
Іспанська мова. Редько В.Г., Іващенко О.Г., «Генеза»,
2013;
1-й клас початкової школи





розглядається як основний в постановці іноземної вимови,
формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звукобуквенних співвідношень.
В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено
сфери спілкування, а саме:
особистісна (сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини);
публічна (свята та традиції, пов’язані з ними);
освітня (предмети шкільного побуту).
2-й клас початкової школи




передбачає більшу кількість годин, збільшення тем
ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері
(короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії).
Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі,
отримують поширене тлумачення.
Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки
жива мова вчителя на уроці, але й аудіозаписи джазових
наспівів, дитячих віршів, пісень, римівок, мікро-діалогів,
міні-розповідей.
У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з
читанням у 2-х напрямках – навчання техніки читання
(читання вголос) та читання про себе.
Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма –
графіки та орфографії. Саме у 2-му класі закладаються
основи грамотного письма.
3-й клас початкової школи


У 3-ьому класі значно ускладнюється тематика мовного та
мовленнєвого матеріалу для говоріння. Крім невербальних моделей
комунікативної поведінки, діти будуть вживати емоційно-забарвлені
комунікативні одиниці розмовної мови, характерні носіям мови, які
вони вивчили завдяки використанню автентичних прикладів
іноземної мови (джазові наспіви, дитяча поезія, казки, оповідання
тощо), та які вони будуть вживати під час відтворення власних
діалогів, що моделюють реальне спілкування.
У 3-ьому класі доцільно застосовувати ситуації, побудовані за
принципом діалогу культур, а саме: ситуацій-уявних подорожей до
визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну
думками, пов’язаних з обговоренням отриманих знань про
національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії
шкільного життя, національні та родинні свята, світу дитячих
захоплень тощо.
3-й клас початкової школи

У 3-ьому класі збільшується доля самостійної роботи учня
над мовним та мовленнєвим матеріалом, що дозволяє
молодшим школярам реалізувати свої творчі здібності. Це
не тільки індивідуальні завдання при виконанні
пошукових завдань при читанні та письмі. На особливу
увагу заслуговує проектна робота як різновид творчої
групової роботи молодших школярів.
Оцінювання навчальних досягнень
учнів 1-4 класів



Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу
здійснюється вербально (словесне оцінювання), у ІІ
семестрі 2 класу та 3-4 класах за 12-бальною шкалою.
При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу
(І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів
використовуються словесні (вербальні) оцінки.
Домашні завдання учням першого класу не задаються.
Оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи





Основними видами оцінювання з іноземної мови є:
поточне
тематичне
семестрове
річне.
Вибір видів контролю(перевірки і оцінювання),їх
зміст,послідовність,взаємозалежність,час проведення
визначаються специфікою навчального предмету.
Оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи
При виставленні тематичної оцінки враховуються
всі види навчальної діяльності, що підлягали
оцінюванню протягом вивчення теми.
Наприкінці І та ІІ семестрів здійснюється
контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письмо)
відповідно до критеріїв оцінювання.
Оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи
Оцінка за семестр виставляється на основі
тематичного оцінювання та оцінок контролю з
чотирьох видів мовленнєвої діяльності.
Оцінки за чотири види мовленнєвої діяльності не
перездаються і не коригуються.
Річне оцінювання здійснюється на основі
семестрових.
Кількість і призначення учнівських
зошитів, їх перевірка. Порядок
ведення зошитів




Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної
мови учням рекомендується мати зошити:
у початковій школі – 2 зошити, один з яких може бути на
друкованій основі.
Для виконання контрольних робіт заводяться окремі
зошити.
Аналіз контрольних робіт виконують у контрольному
зошиті.
Вимоги до ведення учнівських зошитів

Для навчальної роботи в початкових класах
використовуються зошити, що відповідають
чинним в Україні стандартам, з певними видами
графічної сітки(Лист МОН від 28.01.2014 № 1/974 ” Щодо контролю та оцінювання навчальних
досягнень учнів початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів”)
Перевірка учнівських зошитів,
словників




При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі
вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний
варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються
навчальні класні та домашні роботи перевіряються після
кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
Оцінка за ведення зошита виставляється у журнал один
раз на місяць.
Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель
виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
У 1 та 2 класах зошити підписує вчитель, у 3-4 класах – це
роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці.
Рекомендована література,
Інтернет-ресурси:



Навчальний посібник «Методика навчання англійської
мови у початковій школі», Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009
р.;
Методичний посібник для вчителів іноземних мов
«Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів
початкової школи», В.Редько, Київ, ”Генеза”, 2007 р.;
learnenglishkids.britishcouncil.org,
learnenglishkids.britishcouncil.org/parents ─ сайт з
безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям
вивчати англійську мову (ігри, пісні, оповідання), є
окремий розділ з порадами для батьків.
Підготовлено за матеріалами:



Лист МОН від 11.06.2014 № 1/9-303 ” Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015
навчального року”, www.mon.gov.ua.
Лист МОН від 01.07.14 № 1/9-343 ” Про організацію навчальновиховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення
базових дисциплін в основній школі”, www.mon.gov.ua
Наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження
нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів
компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня,
виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та
порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах», www.mon.gov.ua
Підготовлено за матеріалами:



Лист МОН від 07.08.2014 № 1/9-399 “Про перелік навчальної
літератури,
що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для
використання
у дошкільних навчальних закладах
у 2014/2015 навчальному році”,www.mon.gov.ua
Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання
навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів”, www.mon.gov.ua
Лист МОН від 28.01.2014 № 1/9-72 «Про недопущення
перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом
домашніх завдань”, www.mon.gov.ua
Підготовлено за матеріалами:



”Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного
процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів”, додаток
до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383, г. ”Початкова освіта”,
№31(703) серпень, 2013 р.
Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивнометодичних рекомендацій із базових дисциплін», «Інформаційний
збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України» №19-20-21 липень 2012 р., №17-18 червень 2012 р., Київ,
«Педагогічна преса», 2012 р.
Інструктивно-методичний лист від 09.06.2011 р. №1/9-454 (додаток 1:
«Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах
загальноосвітніх навчальних закладів» (рекомендації щодо організації
навчально-виховного процесу в 4 класах), «Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України» №17-18, 2011р.,
www.mon.gov.ua
Підготовлено за матеріалами:

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
30.08.2011 №996 ”Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів
інваріантної складової навчального плану”(додатки 1-12, оцінювання
навчальних досягнень учнів 4-х класів)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа