close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Контрольноаналітична
діяльність в
ДНЗ
Іліч Оксана Геннадіївна, методист з
дошкільного виховання районного
методичного кабінету відділу освіти
Васильківської РДА
Методичні аспекти підвищення
ефективності роботи ДНЗ
АНАЛІЗ
ПЛАНУВАННЯ
КОНТРОЛЬ
Очікуваний результат:
•Удосконалення
освітнього процесу
•Зростання професійної
майстерності педагогів
Скоординованість
педагогічного
процесу, спрямованість
на досягнення цілей
ПЛАНУВАННЯ
Раціональний
розподіл
повноважень
Ефективне
управління
колективом
КОНТРОЛЬ
– це процес інтегрованого, зваженого, об’єктивного вивчення
діяльності ДНЗ, що передбачає аналіз досягнень і актуальних
проблем та дає змогу визначити шляхи подальшого розвитку
всіх структурних підрозділів дошкільного закладу
Охоплення суттєвих ділянок
Своєчасність
Висновки
Порядок здійснення внутрішнього
контролю
На засіданні першої
педагогічної ради,
ознайомлюючи колектив з
планом роботи дошкільного
закладу керівник
повідомляє мету, зміст та
терміни проведення
тематичного, фронтального
та підсумкового контролю
Диференційований підхід до
здійснення контролю
Частковий контроль: вивчення педагогічної
діяльності досвідчених педагогів за тими напрямками,
у яких вони стикаються з труднощами, з метою
надання їм методичної допомоги.
Повний контроль:
• Малодосвідчені педагоги
• Педагоги, які впроваджують певну педагогічну
технологію
• Педагоги, які атестуються в поточному році
Види контролю в ДНЗ
(згідно з наказом МОНУ від 30.01.1998 р. № 32 “Про
затвердження інструкції про ділову документацію в
дошкільних закладах”)
За змістом:
•
•
•
•
•
•
Комплексні (фронтальні) та підсумкові перевірки
Тематичні перевірки
Оперативний
Попереджувальний
Епізодичний
Порівняльний
За об’єктом:
• Персональний
• Груповий
• Загальний
Форми контролю
Адміністративний (завідуюча, вихователь-методист,
1 медична сестра, завгосп)
2
Адміністративно-педагогічний (адміністрація ДНЗ,
досвідчені вихователі, інші фахівці)
Самоконтроль (здійснення педагогом
самоаналізу, самооцінки, корекції власної
педагогічної діяльності, періодично
звітується перед адміністрацією,
педагогічною радою)
3
4
Суспільно-педагогічний (м/о
вихователів, творча група ДНЗ,
району)
Алгоритм контролю:
• Вивчення нормативних документів
• Визначення питань для вивчення
• Складання плану перевірки та основних питань змісту:
методи роботи, терміни проведення, форми узагальнення,
види і форми надання методичної допомоги
• Розподіл функцій працівників, які здійснюватимуть контроль
(вихователь-методист, психолог, музичний керівник, учитель
- логопед, досвідчені вихователі, медична сестра), їх
повноваження та способи взаємодії
• Повідомлення про перевірку
• Збір інформації. Аналіз даних, отриманих у ході контролю,
узагальнення
• Складання рекомендацій із зазначеними термінами виконання
та відповідальними.
• Визначення шляхів розв’язання виявлених проблем та
удосконалення освітнього процесу, визначення терміну
перевірки рекомендацій
Методи вивчення контролю
• Безпосереднє спостереження за діяльністю
вихователя та дітей у кожній віковій групі
• Бесіди з вихователями, з дітьми в звичайних умовах
(у групі, на ділянці) у присутності вихователя
• Перевірка наявності обладнання та дидактичних
матеріалів
• Вивчення результатів практичної діяльності дітей
(малюнків, аплікацій, виробів з глини, пластиліну,
природного матеріалу, паперу тощо)
• Вивчення педагогічної документацїі, зокрема
календарних планів
Періодичність
контролю:
Визначається доцільністю,
але, як правило, не рідше
ніж раз на тиждень для
кожної вікової групи,
враховуючи роботу
спеціалістів.
Форми фіксації:
Картки
Графіки
Таблиці
Записи у Діловому щоденнику
контролю (Книзі аналізу навчальновиховного процесу)
Результати
узагальнення
перевірки:
(зберігають в методичному
кабінеті)
•
•
•
•
Інформація
Звіт
Узагальнюючі графіки, діаграми, таблиці
Довідка. Наказ підсумковий
Результат контролю
Вимоги до записів у Книзі
аналізу навчально-виховного
процесу (Щоденнику
контролю), довідки:
•
•
•
•
•
•
чіткість
лаконічність
аналітико-оцінювальний характер
позитивні аспекти
негативі аспекти
висновки-пропозиції (конкретність, зазначення
термінів) із зазначеними відповідальними та
термінами виконання
Тематичний контроль це вивчення окремих питань навчання і
виховання дітей у групах або в закладі в
цілому, яке дає змогу глибоко
проаналізувати зміст, методи і прийоми
роботи з дітьми.
Обговорення висновків і
пропозицій тематичної
перевірки з вихователями
цих груп відбувається на
педраді, виробничій
нараді.
Термін проведення –
протягом 2-ох тижнів
Алгоритм проведення тематичної
перевірки в ДНЗ:
• Видання організуючого наказу про проведення
тематичного вивчення в ДНЗ
• Розробка плану перевірки: пам’яток, схем, карток,
анкет по здійсненню тематичного вивчення
• Здійснення тематичного вивчення
• Узагальнення результатів тематичного вивчення,
складання узагальнюючої довідки
• Видання підсумкового наказу тематичного вивчення
• Обговорення тематичного вивчення в ДНЗ на
педагогічній раді
• Складання заходів щодо покращення роботи в ДНЗ
• Здійснення наступної перевірки по виконанню
недоліків, виявлених під час тематичного вивчення
Що вивчаємо?
• Вивчення стану створеного предметно-розвивального
середовища, умов для організації педагогічного процесу за
відповідною темою;
• Оцінювання змістовності, системності, послідовності
перспективного та календарного планування, його
відповідність віковим особливостям дітей та завданням
програми;
• Визначення педагогічної майстерності вихователів,
ефективності методів та прийомів, які він використовує у
роботі з дітьми, доцільності форм організації дитячого
колективу
• Аналіз розвитку дітей, сформованості певної життєвої
компетентності
• Оцінювання рівня організації роботи методичного кабінету –
наявність методичних розробок, рекомендацій
• Вивчення взаємодії з батьками, оцінка батьками роботи
вихователя
Комплексний (фронтальний) та
підсумковий контроль –
передбачає вивчення стану життєдіяльності дітей за
всіма сферами та лініями розвитку, системи освітньої
роботи вихователів в окремій групі
Питання для фронтального
контролю
Чи має освітній процес особистісну
спрямованість?
Чи забезпечується повноцінний розвиток
дітей?
Чи стимулюють їхню пізнавальну
активність?
Чи налагоджено зв’язок морального,
розумового, фізичного естетичного та
трудового виховання дітей?
Доцільно вивчати наступність методів
педагогічного впливу на дітей у двох вихователів,
узгодженість у їхній роботі між собою, з дітьми,
помічниками вихователя, батьками.
Періодичність
контролю –
не більше 1 разу на рік
У кожній віковій групі – 1 раз на 5 років
Тривалість – від 3 днів до 2-ох тижнів
Узагальнюється - довідкою, наказом
Результат – обговорюють під час засідання педради,
виробничої наради
Підсумковий контроль –
дає змогу визначити результативність
роботи за різні періоди
Наприклад:
• підсумки роботи ДНЗ за півріччя,
навчальний рік;
• підсумки літнього оздоровлення;
• підготовка ДНЗ до нового навчального року
Періодичність
–
упродовж 5 днів
Мета:
• підбиття підсумків роботи за рік;
• виявлення готовності вихованців випускних груп до
навчання в школі;
• визначення компетентності вихователів;
• аналіз експериментальної роботи;
• отримання висновків щодо ефективності
упровадження нової технології, методики;
• аналіз роботи певного педагога;
• комплексна оцінка ДНЗ напередодні атестації
Оперативний контроль –
передбачає вивчення процесу: порівняння,
узагальнення, аналіз, пошук причин, які
викликали ту чи іншу проблему.
Має випереджальне значення
Планується на місяць. З його
питанням варто ознайомлювати
колектив заздалегідь
Оперативний контроль
спрямований на:
• Виявлення стану роботи педагогічного
колективу та окремих вихователів на
певному етапі;
• Вивчення щоденної інформації про хід
та результати педагогічного процесу,
виявлення причин, що порушують його;
• Перевірку виконання попередніх
пропозицій, окремих рішень тощо.
Вимоги
до оперативного контролю:
Плановість
Розподіл за часом
Фіксація у діловій документації
Результати
обговорюють
під час засідання педради,
виробничої наради,
видають наказ
Періодичність оперативного
контролю: 6-7 питань на місяць
Зміст контролю передбачає:
• Оцінку роботи за день, тиждень (щонайбільше місяць)
• Виявлення тих чи інших відхилень у ході освітнього
процесу
• Встановлення причин відхилення фактичного рівня
компетентності дітей
• Педагогічні умови, створені в групі для роботи з
дітьми конкретного віку (дидактичні посібники, ігри)
• Санітарний стан приміщень
• Виконання розпорядку дня
Види
оперативного
контролю:
• Попереджувальний
(здійснюється з метою
попередження можливих
помилок у роботі педагогів)
• Порівняльний
(здійснюється для
порівняння результатів
роботи вихователів з
виконання різних
розділів програми)
Завдання попереджувального
контролю:
• Запобігання виникненню того чи іншого
недоліку
• Профілактика можливих помилок
• Відбір раціональних методів роботи
Методи попереджувального
контролю:
• Бесіда
• Практична допомога
у плануванні,
складанні
конспектів занять
• Перевірка плану на
наступний день
Мета порівняльного контролю:
• Дозволяє виявити
різницю у роботі
вихователів
паралельних груп або
двох вихователів однієї
групи
• Допомога у виробленні
єдиних вимог до дітей
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа