close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Засоби і способи розвитку
емоційного інтелекту учнів на
уроках української літератури
Заболотнюк М.Г.
 : "IQ дає тобі роботу, а ЕQ – кар'єру".
 Американська приказка
 У сучасних умовах розвитку суспільства емоційний
світ дитини виступає важливою спонукальною
силою як вразливий та залежний від оточення.
Вважаємо, що знайти значні резерви в цьому плані
можна за допомогою вивчення актуальних для
сьогодення ідей науковців минулого, зокрема,
фахівців з психології, яка є теоретичною основою
для проведення педагогічних досліджень. Ці ідеї
вимагають уважного вивчення, переосмислення та
творчого впровадження в сучасну шкільну практику.
 Одним з найважливіших компонентів духовної
культури людства виступає література, яка разом з
пізнавальною, релігійною, моральною, економічною,
політичною культурою покликана формувати
внутрішній світ людини, сприяти розвитку людини як
творця культурних цінностей. Література також
представляє собою певний вид людської діяльності,
специфічний спосіб реалізації творчих потенцій
людини. Література може бути зрозумілою і
сутнісно, і функціонально в контексті всієї духовної
культури.
Поняття “емоційний інтелект”
 Емоційний інтелект – явище, що поєднує в собі
здатність розуміти свої емоції, продуктивно їх
виражати і контролювати, а також слухати інших та
співчувати їхнім емоціям. Людські прояви
внутрішнього стану рідко бувають огорненими у
слова; найчастіше вони виражаються за допомогою
інших сигналів. Для розпізнавання емоцій іншої
людини використовують різні канали експресії:
міміка, мовлення, вегетативні й рухові реакції.
Емоційна людина набагато швидше, ніж
раціональна, кидається діяти, не зупиняючиюь, аби
подумати, що вона, власне, робить.
Основні стратегічні засоби розвитку
емоційного інтелекту на уроках української
літератури
 Унікальним середовищем виховання людини, особливим
соціумом, у якому індивід, залучений до одвічних людських
цінностей, має змогу вдосконалюватися духовно, емоційно й
інтелектуально, розвиваючи свої творчі можливості, є художня
культура. Уроки української літератури залучають школярів
до активної творчої діяльності, в процесі якої народжується
“емоційний інтелект”, інтенсивно розвиваються їх творчі
можливості; сприяють творчому співпереживанню та
особистісному осягненню пізнавально–виховних масштабів
світової культури.
Нове необхідно створювати у поті чола,
а старе саме продовжує існувати
й твердо тримається
на милицях звички.
Технологія –
грецьке слово за походженням (tehne – мистецтво, ремесло,
наука; logos – поняття, вчення) – форма реалізації людського
Інтелекту, сфокусованого на розв'язанні суттєвих проблем
буття.
У словниках іншомовних слів: технологія – сукупність
знань про способи й засоби здійснення виробничих
процесів.
Правила й принципи
сучасних технологій
навчання
1.
Принцип педагогічної доцільності, що сформулював А.С. Макаренко: жодна
дія педагога не повинна бути осторонь від запланованих цілей.
2.
Взаємозв'язок викладання й навчання. К.Д. Ушинський головною задачею
вчителя вважав перетворення діяльності учня на його самостійну
діяльність.
3.
Необхідним елементом технології навчання є тематичне планування на його
самостійну діяльність.
4.
Організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів.
5.
Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки
знаючого, а й уміючого.
6.
Різноманітність форм і методів навчання, недопущення універсалізації
певних засобів і форм.
Інновація –
внесення в навчальний процес нового (факти, методи
прийоми), що покращує діючу систему освіти.
Інноваційна освітня технологія –
сукупність форм, методів і засобів
навчання, виховання та управління,
об'єднаних єдиною метою;
добір операційних дій педагога з учнем,
у результаті яких суттєво
покращується мотивація учнів до
навчального процесу.
РЕПРОДУКТИВНА
ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
Найстарша з існуючих технологій. Друга
назва – традиційна.
Переваги:
економія часу; ефективність управління
навчально-виховним процесом.
Недоліки:
незначні можливості для розвитку учнів,
індивідуалізації та диференціації
навчального процесу
ТЕХНОЛОГІЯ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
ДІАГНОСТИКА ЦІЛЕУТВОРЕННЯ
ОБ’ЄКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
ЗАСВОЄНОГО УЧНЕМ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ЦІЛОМУ
ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ
Переваги:
Дозволяє формувати вміння в учителя й учня виділяти й
обирати найбільш цікаві й практично значущі теми для
проектів.
Дозволяє учням оволодіти значним арсеналом методів
дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір
та обробка даних, висування гіпотез та методів їх вирішення
тощо).
Дозволяє учителю надати пріоритет різним видам самостійної
діяльності учнів.
Учні набувають комунікативної компетентності (вміння
організовувати й вести дискусії, вислухувати інші точки
зору, генерувати ідеї тощо).
Учні й вчитель більш досконало оволодівають
інформаційно-комунікативними технологіями.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
Головні етапи:
Орієнтація
Визначення мети
Проектування
Організація й виконання плану
діяльності
Контроль – корекція – оцінка
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Проект уроку-майстерні:
Індукція (створення емоційного настрою,
особистого ставлення)
Самоконструкція (індивідуальне створення
гіпотез)
Соціалізація (обговорення всіх гіпотез, ідей)
Афішування (представники гіпотез у вигляді
малюнків, схем, проектів тощо)
Розрив (усвідомлення учасниками майстерні
необхідності пошуку нових ідей)
Рефлексія (вираження почуттів, емоцій, що
виникли на уроці-майстерні)
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ
Моделі навчальної гри
ІМІТАЦІЙНІ
ОПЕРАЦІЙНІ
РОЛЬОВІ
СЮЖЕТНІ
ІГРИ-ЗМАГАННЯ
Структура навчальної гри:
Ігрова задумка, правила, ігрові дії,
дидактичні завдання (пізнавальний
зміст), обладнання, результат гри.
СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Міні-модулі – складові функціонального циклу
навчального модуля
ЧУТТЄВО-ЕСТЕТИЧНИЙ
УСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ
ЗМІСТОВНО-ПОШУКОВИЙ
КОНТРОЛЬНО-ЗМІСТОВИЙ
АДАПТИВНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ
СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ
КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ
ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ
ІНТЕРАКТИВНЕ
НАВЧАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА УРОКУ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Мотивація діяльності
Визначення теми й очікуваних
результатів
Надання необхідної інформації
Інтерактивна вправа
Підбиття підсумків і рефлексія
результатів
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ
МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
1. ВИКЛИК – демонстрування учнями
первинних знань, особистісного
досвіду.
2. ОСМИСЛЕННЯ – безпосередня робота з
інформацією.
3. РОЗДУМИ – рефлексія.
ТЕХНОЛОГІЯ
ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ
ЦИКЛ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИТУАЦІЇ:
МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ
ОСОБИСТЕ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ
УЧАСНИКАМИ СИТУАЦІЇ
ДЕМОНСТРАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОДУКТІВ
ЇХ ПОРІВНЯННЯ З КУЛЬТУРНОІСТОРИЧНИМИ АНАЛОГАМИ
РЕФЛЕКСІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ
ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ:
Створення проблемних ситуацій
Збирання й аналіз даних, необхідних
для роз’язання проблеми,
актуалізація життєвого досвіду
Визначення причинно-наслідкових
зв’язків, формулювання гіпотез
Формулювання висновків
СУГЕСТИВНЕ НАВЧАННЯ
СТРУКТУРА РЕЛАКСОПЕДИЧНОГО УРОКУ
1.
2.
3.
4.
5.
Попереднє ознайомлення з новим матеріалом,
усвідомлення його учнями, формування зорових і слухових
зв'язків.(5-7 хв.)
Уведення учнів у стан релаксації. (7-10 хв.)
Релаксопедичне засвоєння нової інформації. Створення
стійких звукомоторних образів (20-25 хв.)
Завершення релаксопедичного сеансу (“Я вірю в себе!”, “Я
гарно запам'ятав матеріал!”
Виведення зі стану релаксації. Виконання письмових
завдань для перевірки якості засвоєння матеріалу й творчих
завдань
Ліна Костенко «Кольорові миші» (6 клас).
 Розглядаючи вірш Ліни Костенко «Кольорові миші», для
створення ситуації емоційного пошуку, учням варто
запропонувати розглянути причину конфлікту у творі з точки
зору схожості й несхожості людей. У творі зустрічаються два
кольори: сірий і різнокольорові, яскраві.
 «Трибуна думок»
 З ким із людей пов’язані яскраві кольори? З ким – сірі?
 Якими вам уявляються «сірі люди»?
 Якими ви уявляєте «кольорових людей»?
 Чому за кількістю більше «сірих» людей у творі?
 Висловіть свої міркування з приводу того, чи потрібні світові
неповторні, не схожі на інших особистості. Чи краще хай
переважають на землі пересічні мешканці, тоді життя буде
простішим?
Рольова гра
У процесі роботи над віршем «Кольорові
миші» можна запропонувати школярам
рольову гру у парах: підготуйте «останнє
слово» Анни у суді та виступ адвоката.
 Обговорюючи головну проблему твору,
вчитель має підвести школярів до
особистісних роздумів про толерантність.
Для цього можна провести експресопитування «Чи толерантна я людина?»









Вправа «Незакінчене речення»
Коли я зустрічаюсь з людиною, яка співає невідомі і
незрозумілі через чужу мову пісні, я намагаюсь…
Коли я поїду до іншої країни, перш за все я…
Коли я чую чужу мову, мене це…
Коли я бачу прояви неукраїнської культури, я…
Коли мені щось не подобається в традиціях,
звичаях інших людей, я…
Якщо мені щось не подобається в будь-якій людині,
я…
Якщо я спілкуюся з віруючою людиною, віру якої не
сприймаю, я…
Якщо я не розділяю чиїхось думок, я…




Вправа «Мікрофон»
Що корисного для себе ви дізналися
на сьогоднішньому уроці?
Що вас найбільше зацікавило? Що
найбільше вразило?
Які б поради ви дали сусідові? Що б ви
порадили Анні?
Який висновок ви сьогодні зробили на
уроці: що означає бути толерантною
людиною?
Висновки
Отже, вчитель, готуючись до уроку, має
продумати можливе використання на всіх
його етапах методів та прийомів, які
дозволять викликати емоційне піднесення у
дітей. Майстерно створюючи привабливі
для дітей моменти на занятті, вчитель
відкриває мозковий емоційний центр, який
тісно пов’язаний із тим «фільтром» мозку,
через який інформація проникає в
довготривалу пам'ять.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа