close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Результати моніторингу стану
дошкільної освіти
в Харківській області
Остапенко А.С., методист Центру
громадянського виховання КВНЗ
«Харківська академія неперервної
освіти»
Моніторингу якості дошкільної освіти
Центр моніторингу якості освіти КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти»
Підстава: Наказ Головного управління освіти
і науки Харківської обласної державної
адміністрації від 30.09.11 № 508 «Про
організацію проведення моніторингових
досліджень якості освіти у 2011/20122012/2013 навчальних роках»
Мета дослідження: підвищення якості
дошкільної освіти на основі запровадження
моніторингових процедур
• Завдання дослідження:
• здійснення аналізу умов діяльності ДНЗ регіону;
• встановлення рівня відповідності якості надання
освітніх послуг запитам батьків дошкільників;
• оцінювання якості організації та здійснення
навчально-виховного процесу в ДНЗ;
• оцінювання результативності навчально-виховного
процесу та виявлення факторів, що впливають на
його ефективність.
Ситуаційний аналіз у межах
моніторингу якості дошкільної освіти
• кількісно-якісний склад педагогічних
працівників дошкільних навчальних закладів;
• матеріально-технічне та навчально-методичне
забезпечення дошкільних навчальних
закладів;
• забезпечення іграшками дітей дошкільного
віку відповідно до рекомендацій Міністерства
освіти і науки України від 18.07.08 № 1/9-470
„Підбір і використання іграшок для дітей
дошкільного віку в дошкільних навчальних
закладах”
Кількісно-якісний склад
вихователів ДНЗ
Матеріально-технічне оснащення ДНЗ
(за оцінкою керівників ДНЗ)
• забезпечення програмами педагогічних працівників - достатній
та високий рівні (78 %)
• забезпечення необхідним кухонним інвентарем - достатній
рівень
• оснащення методичного кабінету - середній та достатній рівні
• забезпечення медичних кабінетів - середній рівень понад 50 %
опитаних
• забезпечення побутовою технікою та засобами - на низькому та
середньому рівні (76 %).
• забезпечення груп дидактичним матеріалом та стан
розвивального середовища –63% на середньому рівні , 37% на
достатньому рівні
• Стан приміщення груп - 63 % на достатньому рівні, 37 % на
середньому
Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ
• Майже в половині ДНЗ, охоплених дослідженням,
відсутні музичні та спортивні зали.
• Потребує уваги питання забезпечення груп ДНЗ
дидактичними матеріалами та стан розвивального
середовища: більшість завідувачів ДНЗ оцінила ці
показники на середньому рівні.
• Вивчення питання щодо рівня забезпечення
іграшками груп ДНЗ показало, що кількість іграшок
за фактом (середнє значення по області) для груп
раннього віку відповідає нормі частково, 4-5річного та 6-7-річного віку – не відповідає нормі.
•
Результати анкетування
батьків вихованців ДНЗ
Взяли участь 357 батьків вихованців
із 53-х ДНЗ районів (міст) області
Вибір дошкільного навчального закладу
• Найбільш вагомими чинниками для батьків є його
розташування поряд із місцем проживання (24 % 39 %)
• рекомендації знайомих, чиї діти відвідують певну
установу (42 % - 49 %)
• використання сучасних методик у навчальновиховному процесі (більше 20 %)
• престижність закладу, належна матеріальнотехнічна база (13 -17 %)
• Найменш вагомими чинниками батьки вважають
тип навчального закладу (2-3 %), відсутність місць в
інших закладах (4-5 %) та невелику кількість дітей у
групі (4-5,6 %).
Якість медичного обслуговування
• Задовольняє - до 80 %
• Найбільшу кількість негативних відповідей
(8,30 %) надали батьки дітей 2-3 років,
найменшу – батьки дітей 6-7 років (4,48 %).
Разом із тим 14-17 % батьків не змогли
визначитися з відповіддю на це запитання.
Якість харчування
• Задовольняє майже 90 % респондентів.
Негативні відповіді надали лише менше 4 %
батьків дітей різних вікових категорій.
Причому найбільша кількість (3,81 %)
незадоволених харчуванням в ДНЗ
виявилася серед батьків дітей 2-3 років
Стан приміщень та обладнання груп
• Задовольняє понад 80 % батьків
• Найбільше негативних відповідей надали
батьки дітей 4-5 років (9,22 %).
• Не змогли визначитися з відповіддю від 8 %
до 11% респондентів
Якість роботи вихователя
• Позитивно оцінили більше 97 % батьків усіх
вікових категорій
• Ніхто з батьків не надав негативної
відповіді.
• Найбільша кількість тих, хто не зміг
визначитися з відповіддю, – це батьки дітей
2-3 років (2,08 %)
Чи дозволяє рівень підготовки в ДНЗ
вступити до обраної школи?
• Підготовка дітей у ДНЗ дозволяє вступити їм
до обраної школи - більше 96 % батьків
дітей 6-7 років та майже 90 % батьків дітей
інших вікових категорій.
• Негативні відповіді надали батьки дітей 4-5
років (5,12 %),
• Не змогли визначитися з відповіддю найбільше серед батьків дітей 2-3 років
(10,38 %)
Чи були випадки порушення
прав дитини у ДНЗ
• відсутність випадків порушення прав
дитини - 90 % батьків дітей усіх вікових
категорій
• засвідчують такі порушення – це переважно
батьки дітей 4-5 років (6,14 %).
• не змогли визначитися з відповідями –
близько 2%
Готовність дитини до школи
• рівень психофізичного розвитку дитини 56,55 % (найбільший відсоток таких
відповідей у батьків, чиї діти досягли 6-7
років)
• уміння дітей адаптуватися в
навколишньому середовищі 46 %
• уміння читати і рахувати, словниковий
запас, розвиток пізнавальних процесів,
вольова готовність дитини - 40 %
Які додаткові освітні послуги хотіли б
отримати в ДНЗ
• Іноземні мови - 49,48 % (батьки дітей 2-3
років) та - 36,38 % (батьки дітей 4-5 років)
• ритміка (хореографія) - 36,21 % (більшість
батьків дітей 6-7)
• підготовку до школи та інтелектуальні ігри
28,67 % (батьки дітей 4-5 років)
• театралізована діяльність – 13,15 % (батьки
дітей 2-3 років)
• спортивні секції – 31,40 % (батьки дітей 4-5
років )
Участь батьків у заходах,
що проводяться в ДНЗ
• батьківські збори - більше 92 %
• виховні заходи (свята, екскурсії) - понад
75 %
• участь у семінарах, тренінгах, круглих
столах 8 % - 15 %
Засвоєння вихованцями старших груп
інваріантної частини змісту дошкільної
освіти відповідно до Базового компонента
дошкільної освіти за освітніми лініями
Найкращі результати
• «Гра дитини» – «Іграшки», «Гра як провідна
діяльність»;
• «Дитина в соціумі» – «Сім’я», «Родина»;
• «Дитина в природному довкіллі» – «Явища природи»,
«Життєдіяльність людини у природному довкіллі»;
• «Дитина у світі культури» – «Образотворча діяльність»
«Житло»;
• «Дитина в сенсорно-пізнавальному світі» –
«Елементарні математичні уявлення»;
• «Мовлення дитини» – «Зв’язне мовлення. Діалогічне
мовлення», «Діалогічна компетенція»;
• «Особистість дитини» – ««Здоров’язбережувальна
компетенція», «Самоставлення», «Самосвідомість».
Найнижчі показники
• «Гра дитини» – «Формування особистості в грі», «Ігрова
компетенція»;
• «Дитина в соціумі» – «Соціально-комунікативна
компетенція»;
• «Дитина в природному довкіллі» – «Природа планети
Земля» (8,22) та «Природничо-екологічна компетенція»;
• «Дитина у світі культури» – «Художньо-продуктивна
компетенція», «Ціннісне ставлення до мистецтва»;
• «Дитина в сенсорно-пізнавальному світі» –
«Математична компетенція»;
• «Мовлення дитини» – «Українська мова як державна»,
«Мовленнєва компетенція»;
• «Особистість дитини» – «Здоров’я та хвороба» та
«Безпека життєдіяльності».
Оцінювання якості навчально-виховного
процесу в ДНЗ за кваліметричними моделями
• За підсумками досліджень виявлена істотна
розбіжність між результатами оцінки та
самооцінки освітніх процесів у ДНЗ.
• Вихователі ДНЗ потребують допомоги щодо
здійснення самооцінки та самоаналізу своєї
діяльності.
• Існує потреба у використанні кваліметричних
моделей при здійсненні моніторингу освітніх
процесів, у тому числі при відстеженні якості
діяльності вихователів та навчально-виховного
процесу.
Загальні висновки
– Потребує посиленої уваги питання забезпечення груп
ДНЗ дидактичними матеріалами, іграшками, а також –
покращення стану розвивального середовища
– Для переважної більшості батьків вихованців
визначальним у перебуванні дітей у ДНЗ є підготовка їх
до школи. При цьому найбільше батьків вихованців
хвилює питання психофізичного розвитку дитини та її
уміння адаптуватися в навколишньому середовищі
– На вибір батьками ДНЗ для своїх впливає наявність
належного матеріально-технічного забезпечення
використання у навчально-виховному процесі сучасних
методик, а також – престижність дошкільного
навчального закладу
Загальні висновки
– За підсумками оцінювання вихователів ДНЗ
вихованці старших груп продемонстрували
достатній рівень засвоєння інваріантної складової
змісту дошкільної освіти відповідно до Базового
компоненту за всіма показниками освітніх ліній
– Переважна більшість учасників дослідження, як
вихователів, так і завідувачів (вихователівметодистів) ДНЗ оцінили показники діяльності
вихователів, якості навчально-виховного процесу
на достатньому рівні. Разом із тим, виявлена
істотна розбіжність між результатами самооцінки
та оцінки цих показників
Електронне видання
«Аналіз результатів моніторингу якості
дошкільної освіти»
розміщено на сайті Академії у розділі
«Методична діяльність»
(підрозділ «Моніторингові дослідження»)
Дякую за увагу!
КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти”
Центр громадянського виховання
т. 731- 27 - 86
http://edu-post-diploma.kharkov.ua
[email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа