close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Системний підхід в управлінні
загальноосвітнім навчальним закладом.
Місце і роль заступника директора з
НВР в управлінській системі ЗНЗ
Виступ-презентація
Смирнової М.Є.,
доцента кафедри управління якістю
освіти, кандидата педагогічних наук
Загальне розуміння поняття
“система”
Під системою розуміється
сукупність взаємопов'язаних
елементів (об'єктів), що
представляє собою цілісне
утворення або має властивості
цілісності.
За визначенням
М. Альберта, М. Мескона, Ф. Хедоурі
Система - це певна цілісність, що складається з
взаємозалежних частин, кожна з яких вносить
щось своє у характеристику цілого.
Управління будь-якою системою - це процес
переведення її з одного стану в якісно нове, інше в
результаті впливу суб'єкта управління (керівника)
на об'єкт (підлеглого).
Системний підхід передбачає розгляд
різноманітних процесів і явищ в управлінні як
системи.
Автором теорії систем і засновником системного
підходу вважають австрійського біолога
Карла Людвіга фон Берталанфі
Системи
Відкри ті
не обмінюються
енергією, матерією чи
інформацією зі своїм
оточуючим
середовищем.
це система, яка
перебуває в стані
постійної взаємодії
(обміну) зі своїм
навколишнім
середовищем
Всі організації є системами.
Будь-яка організація складається з 5-ти основних частин:
цілей, структури, завдань, технологій, людей
Цілі
Завдання Структура Технології
Люди
Кінцевий
стан або
результат,
якого
прагнуть
досягти
члени
організації
Логічне
Робота, яка
Засоби, за
має бути співвідношен допомогою
ня
виконана
яких вхідні
функціональ
за певний
елементи
них рівнів
період
перетворю
управління,
певним
ються у
яке
способом використовує
вихідні
Поведінка
людей, а
саме їх
здібності,
потреби,
цінності,
очікування
ться для
досягнення
мети
Для системи характерна упорядкованість об'єктів щодо
поставлених цілей
Педагогічна система є соціально обумовленою
цілісністю учасників педагогічного процесу, що
взаємодіють на основі співпраці між собою, з
оточуючим середовищем, з його матеріальними і
духовними цінностями, яка спрямована на
формування та розвиток особистості
Т.І. Шамова
Педагогічна система – це сукупність
взаємопов'язаних засобів, методів, процесів, які
необхідні для створення організованого та
цілеспрямованого впливу на формування особистості
з певними якостями, необхідними як для самої
особистості, так і для суспільства.
В.П. Беспалько
Будь-який навчальний заклад можна розглядати як
цілісну педагогічну систему
М.М. Поташник виділяє такі структури
педагогічної системи:
 управлінська (програмування, планування, організація,
регулювання, контроль, стимулювання, коригування, аналіз);
 діяльнісна (мотиви, мета, зміст, форми, методи, результати);
 змістова (напрями виховання: моральне, громадянське,
трудове, фізичне, естетичне та ін.);
 вікова (виховна робота з молодшими школярами, з підлітками,
старшокласниками);
 суб'єктна (діяльність учителя – батьків – школярів; типи
колективів: шкільний – педагогічний – класний)
Навчальний заклад як цілісну систему
можна розглядати через колективи закладу
НЗ
Колектив
дітей
Колектив
педагогіввихователів
Колектив
батьків
через освітні процеси
Пізнавальний
процес
Виховний
процес
НЗ
Самоосвітній
процес
Навчальний
процес
через
види педагогічної діяльності
НЗ
Організаційнометодична
робота
Педагогічні
заходи
Виховна
робота
Навчальний заклад, як відкрита система,
діє в рамках наступної моделі
ВХІД
- інформація
-матеріали
-ресурси
Перетво
рення
вхідних
елементів у
вихідні
Вихід
- результат як
показник
ефективності
роботи НЗ
- задоволення
від отриманого
результату
Управлінська система школи
представлена такими рівнями:
Перший рівень – директор школи. Цей рівень визначає
стратегічні напрями розвитку школи.
Другий рівень – заступники директора школи, шкільний
психолог, соціальний педагог, а також органи і об'єднання ,
що беруть участь у громадсько-державному управлінні
школою.
Третій рівень – вчителі, вихователі, класні керівники. Всі
вони виконують управлінські функції по відношенню до
учня.
Четвертий рівень – учні, органи класного і
загальношкільного самоврядування.
Управлінські дії заступника директора з
навчально-виховної роботи
 Організовує і контролює процес навчання школярів, їх
загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний розвиток і
поведінку.
 Контролює виконання навчальних планів і програм, якість
знань, умінь і навичок учнів.
 Здійснює керівництво методичною роботою з учителями
школи.
 Складає і контролює розклад уроків, графіки факультативних
і гурткових занять, контрольних, проведення лабораторних
робіт,навчальних екскурсій.
 Відповідає за звітність із питань навчально-виховного процесу.
 Організовує методичну роботу предметних комісій та
методичних об'єднань, діяльність шкіл передового досвіду
кращих педагогів.
 Контролює роботу шкільної бібліотеки, роботу психологічної
служби школи
Співвідношення обов'язків
директора школи та заступника директора з НВР
• Організує роботу
• Організує навчальнонавчального закладу
• Створює умови для
продуктивної праці
педагогів і учнів
•
•
• Контролю роботу всіх
підрозділів навчального
закладу
•
• Створює та поповнює
матеріальну базу
навчального закладу
• Формує імідж та
організаційну культуру
навчального закладу
•
виховний процес у школі
Забезпечує виконання
навчальних програм;
проводить методичну роботу
з педагогічними кадрами
Контролює стан
викладання шкільних
предметів
Організує роботу щодо
наповнення навчальних
кабінетів наочністю,
технічними засобами,
методичною та навчальною
літературою
Підтримує імідж, традиції ,
організаційну культуру
навчального закладу
Розуміння поняття “компетентність”
у відповідності
з Національною рамкою кваліфікацій
• Компетентність – здатність людини
виконувати ефективно певну діяльність
• Компетенція – якість особистості, що
визначає і впливає на її здатність
виконувати ефективно певну діяльність
Компетентність є результатом набуття
компетенцій
16
Компоненти професійної компетентності керівника
навчального закладу
(за Л.І.Даниленко і Л.М.Карамушкою)
• знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади
• уміння і навички, необхідні для успішного виконання
функціонально-посадових обов'язків
• професійні, ділові та особистісно значущі якості, що
сприяють найповнішій реалізації власних сил, здібностей і
можливостей у процесі виконання функціонально-посадових
обов'язків
• загальна культура, необхідна для формування гуманістичного
світогляду, визначення духовно-ціннісних орієнтирів, моральних і
етичних принципів особистості
• мотивація професійної діяльності
Відповідно до Національної рамки кваліфікацій
(системного і структурованого за компетентностями опису
кваліфікаційних рівнів)
у системі підвищення кваліфікації виділяють
такі компетентності заступника директора з
НВР:
 нормативно-правова компетентність
 управлінська компетентність
 дидактична компетентність
 психологічна компетентність
 комунікативна компетентність
 інформаційна компетентність
 лідерська компетентність
Управлінська компетентність
заступника директора з НВР у відповідності з
Національною рамкою кваліфікацій
Здатність ефективно здійснювати управлінську
діяльність в умовах загальноосвітнього навчального
закладу.
Знання:
 теоретичних основ управлінської діяльності керівникаменеджера освіти;
 психолого-педагогічних особливостей роботи з
дорослими;
 інноваційних процесів в освітній галузі;
 основ дидактики, стандартів початкової, базової і
загальної середньої освіти;
 сучасних виховних систем, теоретичних основ здійснення
моніторингових досліджень в умовах ЗНЗ.
Уміння:
 організація навчально-виховного процесу в школі;
 забезпечення виконання навчальних програм;
 здійснення внутрішньошкільного контролю за роботою
вчителів, рівня навчальних досягнень учнів на всіх
ступенях шкільного навчання, якості роботи гуртків і
проведення факультативних занять;
 організація методичної роботи з педагогами навчального
закладу, роботи щодо оснащення навчальних кабінетів
наочністю та технічними засобами навчання, складання
звітності з питань навчально-виховного процесу;
 здійснення моніторингу якості навчання.
Комунікації:
 мотивування педагогів на результативну роботу;
 визначення творчого потенціалу педагогів, надання
організаційної допомоги щодо його реалізації;
 сприяння розвитку дидактичної компетентності
вчителів.
Автономність і відповідальність:
 здатність діяти відповідно з наданими
повноваженнями;
 об’єктивно оцінювати професійну компетентність
педагогів;
 готовність брати на себе відповідальність за їх
професійний розвиток, можливі наслідки власної
оновлюючої діяльності.
Дякую за увагу!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа