close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Маріупольський машинобудівний коледж
ДВНЗ «ПДТУ»
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
з теми
Метод критичного мислення при викладанні дисципліни
«Англійська мова за професійним спрямуванням»
2010
1
Методична розробка на тему „ Метод критичного мислення при викладанні дисципліни
«Англійська мова за професійним спрямуванням»”. Підготувала Горобей А.М. – викладач
Маріупольського Машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» – 2010.
Методична розробка на основі досвіду роботи знайомить зі способами і методами
реалізації головної мети навчання іноземним мовам – роботі з різними типами текстів,
розуміння прочитаного, перероблення отриманої інформації та використання її у
подальшої роботі з дисципліни „ Іноземна мова (англійська мова) за професійним
спрямуванням” згідно з планом підготовки молодших спеціалістів для підприємств
машинобудування.
Для викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням Машинобудівного
технікуму ПДТУ.
Рецензент:
Завідувач денного відділення
Викладач Машинобудівного технікуму ПДТУ
Крохмальова О.В.
Розглянуто та схвалено на засіданнях циклової комісії соціально - гуманітарних
дисциплін (протокол № 1 від 03 вересня 2009 р.).
2
ЗМІСТ
1. Передмова
…………………………………………………………………………….4
2. Що таке критичне мислення. Його
основа…………………………………………………………………….6
3. Чому я використовую критичне мислення ……................................11
4. Технології критичного мислення……………… ……………………... 12
4.1 Мозковий штурм…………………………………………………….12
4.2 Асоциативний кущ………………………………………………….12
4.3 Вірш – сенкен……………………………………………………… .13
4.4 Знаємо – Хочемо знати – Дізналися……………………………….13
4.5 Кубізм………………………………………………………………..13
4.6 Твір – п’ятихвилинка ………………………………………………14
4.7 Мозаїка «Джігсоу»………………………………………………….14
4.8 Діаграма – Вена……………………………………………………..15
4.9 Лінія цінностей…………………………………………………… 15
4.10 Дошка питань………………………………………………………15
5. Мої творчі плани……………………………………………………..….17
6. Сценарії за методом критичного мислення...………………………….18
6.1 «Клуб шанувальників англійської мови»……………………….…18
6.2 Сценарій 1…………………………………………………………....22
6.3 Сценарій 2……………………………………………………………25
6.3 Сценарій 3……………………………………………………………33
6.4 Сценарій 4…………………………………………………………….41
6.5 Сценарій 5…………………………………………………………….48
7. Заключення.……………………………………………………………….52
8. Література…………………………………………………………………53
3
ПЕРЕДМОВА.
У всьому світі знання англійської мови сприймається сьогодні як необхідна умова
спілкування на будь якому рівні. Усе більшу важливість має не тільки вільне володіння
мовою, але і вміння швидко та кваліфіковано робити переклад з англійської і навпаки. В
умовах сьогодення ця діяльність не може здійснюватись тільки професіоналами –
перекладачами, вона має бути доступною широкої аудиторії, яка володіє англійською
мовою. В зв’язку з розвитком науково – технічного співпраці з закордонними державами і
зростанням об’єму інформації вміння перекладати наукову і технічну літературу набуває
особливого значення.
Багаторічний досвід автора, як викладача і людини, яка має перекладати тексти
різних типів по роботі, показує, що для успішного навчання читанню, розумінню і
адекватному перекладу науково-технічної літератури, крім підручників та словників,
необхідні посібники з перекладу технічних текстів.
Щодня з’являються нові підручники та посібники з перекладу, але в умовах
навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах (маються на увазі технікуми) ми не
маємо можливості працювати тільки з перекладом професійних текстів, тому що є й інші
теми та розділи передбачені програмою.
Головною метою цього посібника-розробки є розвинути вміння аналізувати
різноманітні частини тексту та вірно перекладати американську й англійську науково
технічну літературу, а також виховати навички анотування та реферування текстів.
Мета розробленої системи вправ, спрямованих на навчання перекладу спеціальної
літератури полягає в тому, щоб за максимально короткий час навчити студентів трьом
типам перекладу: перекладу з аркуша, послідовному перекладу та перекладу
синхронному.
При перекладі з листу перекладач читає текст про себе на одній мові та говорить на
іншій; при послідовному перекладі він слухає оратора та запом’ятовує його мову або
слухає оратора та робить записи, а потім відтворює почуте на іншій мові напам’ять або
спираючись на записи; при синхронному перекладі перекладач одночасно слухає оратора
та перекладає його мову. Всі ці різновиди перекладу вимагають від перекладача різних
навичок та вмінь.
Навички сприйняття письмового тексту для подальшого викладення його
основного змісту та усного перекладу відпрацьовується вправами, котрі вимагають
одночасного перемикання від письмового тексту до усної мови з однієї мови на іншу.
Вправи з мікро реферування розвивають вміння виділяти з тексту найголовнішу
інформацію та стисло її передавати на ісходній мові або мові перекладу. Усний переклад
зі спиранням на письмовий текст полегшує сприйняття інформації та її подальший
переклад. У свою чергу письмовий переклад впливає на формування навичок і вмінь
усного перекладу.
4
Багато вправ відпрацьовують техніку усної мови. Перекладач повинен мати
ідеальну дикцію, високу культуру усної мови, значний запас репродукційного матеріалу
як на російській, так і на англійській мовах. Автор вважає, що фонетичні вправи сприяють
розвитку всього вище переліченого. Перекладачу треба працювати в умовах дефіциту
вхідних даних, тому ряд вправ, поданих нижче автором, спеціально орієнтований на
виховання навичок роботи з неповною інформацією і розвиток мовної здогадки.
Для вдосконалення навичок перекладу в вивчаємих як під керівництвом вчителя
так і при їх самостійній роботі рекомендується долучати аудіо носії з записаним
матеріалом. Вони можуть використовуватися для письмової фіксації оригінального тексту
та перекладу по частинам або повністю, з використанням пауз та багатократним
прослуховуванням місць, викликаючи найбільші труднощі, а також для відпрацьовування
синхронного перекладу. Подібні вправи бажано закінчувати обмірковуванням
запропонованих варіантів перекладу.
Подані вправи у посібнику-розробці представляють собою лише найбільш
стандартизовані варіанти. Проте, при необхідності, ці вправи можна адаптувати до
відповідної специфіки спеціальності.
5
2. Що таке критичне мислення. Його основа.
Демократія не виникає сама по собі, а демократизація суспільства не відбувається без
участі кожного. Вищій навчальний заклад – модель суспільства і, говорячи про права
людини, рівність і свободу, ми забуваємо про те, що в нашому конкретному закладі, в
конкретній групі студент дотепер залишається одиницею «процесу», безликим об’єктом,
який майже не говорить, бо не хоче говорити. Тільки поставивши дитячу особистість у
центр усієї діяльності, зробивши її посередником у взаємодії суб’єктів навчання, ви
можете побачити очі, що горять жагою відкриття, і відчуєте, що працювати потрібно
тільки так.
Важливість педагогічних інновацій для вищих навчальних закладів України обумовлена
кількома аспектами: можливість встановлення рівноправних партнерських стосунків між
учнем та вчителем, організація в процесі навчання продуктивної співпраці тих, хто
навчається, орієнтація навчання на результат і набуття учнями найважливіших
компетентностей, можливість практичної реалізації технологічного, суб’єкт – суб’єктного
й особистісно зорієнтованого підходів до організації педагогічного процесу.
Інтерес до технології критичного мислення як освітньої інновації з’явився в Україні
близько десяти років тому. Натомість у США і Канаді цей напрям сучасної освіти
розвивається майже півстоліття. Критичне мислення починалось як перехід від навчання,
орієнтованого переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток
самостійного свідомого мислення учнів. А чи не найважливішим аспектом критичного
мислення є його відповідність вимогам демократизації освіти та суспільства.
Видатному
американському
мислителю
Д.Дьюї
належить
твердження,
що
фундаментальна мета сучасної освіти полягає не просто в наданні інформації учням, а в
тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення. Освіта орієнтована на майбутнє, яке не
може бути наперед визначеним, а отже, першочерговим є розвиток того типу мислення,
що дає змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання
проблем, які можуть виникнути. Таким чином, розвиток критичного мислення стає
найактуальнішим за часи інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без
постійного пристосування до нових умов.
Відповідно до думки відомого фахівця з цієї проблеми М.Ліпмана, критичне мислення є
«вміле відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні
судження, оскільки воно а) засновується на критеріях, б) є таким, що самокоректується, в)
пливе до контексту.» Виділено шість ключових елементів критичного мислення:
1. Уміння мислити передбачає володіння прийомами, які в сукупності створюють
перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації.
6
2. Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись до інших, усвідомлює
обов’язок надавати слухачам чи читачам доводи та приклади відповідно до
прийнятих стандартів.
3. Формулювання самостійних суджень як продукт критичного мислення означає,
що воно спрямоване на творчу мисленнєву діяльність, а не на репродуктивне
мислення, яке базується на жорстких алгоритмах і стереотипах.
4. Критерії – це положення, які бере до уваги критично мисляча людина, оцінюючи
ідеї у процесі їх аналізу чи критики.
5. Самокорекція потребує, щоб людина використовувала критичне мислення як
метод, звернений на її власні судження з метою їх виправлення.
6. Увага та чуйність до контексту а саме, загальні критерії мають обов’язково
перевірятися на відповідність і на можливість зміни у кожному конкретному
випадку.
Особливостями навчального процесу в рамках будь-якого предмета, побудованого
на засадах критичного мислення, є такі:

у навчання включаються завдання, розв’язання яких потребує мислення
вищого рівня;

навчальний процес обов’язково організований як дослідження учнями певної
теми, що виконується шляхом інтерактивної взаємодії між ними;

результатом навчання є не засвоєння фактів та чужих думок, а вироблення
власних суджень через застосування до інформації певних прийомів
мислення;

викладання у цьому процесі є стратегією постійного оцінювання результатів
із
використанням
зворотного зв’язку «учні
-
вчитель» на
основі
дослідницької активності у класі;

критичне мислення потребує від учнів достатніх навичок оперування
доводами та формулювання умовиводів;

відповідальність вимагає, щоб учні були вмотивовані для обговорення
проблем, а не намагалися уникнути їхнього розв’язання.
Переважна більшість педагогів прагне змін у своєї роботі, я не є виключенням, щоб
сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них критичного мислення. Ми хочемо,
щоб учні не просто запам’ятовували навчальний матеріал, а й запитували, досліджували
творили, інтерпретували та дебатували за його змістом. Таке навчання сьогодні
вважається «найкращою практикою». Дослідження показують, що саме на таких активних
7
заняттях учні засвоюють матеріал найбільш повно і з користю для себе. Навчання,
результати якого можна використовувати протягом значного часу, - це набагато
ефективніший шлях використання часу, ресурсів педагога й суспільства, аніж, що залишає
учнів пасивними, стомлює вчителя одноманітністю і результати якого швидко
забуваються, оскільки вони не розвиваються та не використовуються на практиці.
Критичне мислення зовсім не означає негативності суджень або необґрунтованості
критики. Це зважений і вдумливий розгляд різних, а часом і протилежних підходів і
розумінь проблеми з метою прийняття обґрунтованих рішень та формулювання
оцінок. Термін «критичне» в такому контексті найбільш адекватний слову «аналітичне».
Аналіз зарубіжних та вітчизняних досліджень показує, що єдиного визначення цього виду
мислення не
існує. Д.Дьюї трактував критичне мислення як складну, пов’язану зі
вчинками людини діяльність, що захоплює людину повністю.
Сучасні дослідники Д.Х.Кларк та А.У.Бідл визначають критичне мислення як процес, за
допомогою якого розум опрацьовує інформацію з метою осягнення або продукування ідей
або розв’язання проблеми. На думку Б.Бейера, критичне мислення - це спосіб оцінки
автентичності, цінності або точності чогось.
Орієнтація на критичне мислення передбачає передовсім повне несприйняття будь-якої
думки або оцінки «на віру»: кожен учень, не беручи до уваги жодних авторитетів, має
сформувати власну думку про явище в контексті навчальної програми.
Необхідно врахувати й те, що критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає
дискусії передовсім між тими, хто навчається. У процесі обговорення висуваються
критерії мислення, ідентифікуються й обговорюються життєві контексти, а мисленнєвий
процес у цілому піддається оцінюванню.
психолого-педагогічній літературі названо чотири етапи формування критичного
мислення учнів (М.Векслер, А.В.Тягло, Т.С.Воропай).
Перший етап – актуалізація знань, пробудження інтересу до теми, визначення мети
вивчення конкретного матеріалу.
Другий етап - осмислення нової інформації, критичне читання та письмо.
Третій етап – роздуми або рефлексія, формування власної думки стосовно навчального
матеріалу.
Четвертий етап - узагальнення й оцінка інформації (проблеми), визначення способів її
розв’язання, з’ясування власних можливостей.
У методичній літературі специфіку навчальної технології розвитку критичного мислення
описано так. По-перше, навчальний процес має ґрунтуватися на науково-обгрунтованих
закономірностях взаємодії особистості та інформації. По-друге, фази цієї технології
8
(методисти
виділяють
виклик,
осмислення,
рефлексію)
вимагають
від
учителя
максимальної гнучкості, що її спричинюють умови навчання та індивідуальні особливості
учнів. По-третє,
технологія
дає змогу
здійснювати навчання на основі принципів
співробітництва, спільного планування навчальної діяльності та повного її осмислення
Будь-яка використовувана в технології розвитку критичного мислення форма роботи,
будь-який метод має ґрунтуватися на трьох фазах.
Перша фаза – виклик.
На цій фазі суб’єкти навчального процесу реалізують такі задачі:
-
актуалізація вже наявних знань з теми. Від учителя ця фаза вимагає чіткої
-
організації процесу відновлення раніше здобутих знань, необхідних для
сприйняття нового матеріалу;
-
пробудження пізнавальної діяльності. Різними способами (формулюванням
-
гіпотези, організацією роботи школярів у групах тощо)
створюється
«інформаційна пустота», яку школярам хочеться заповнити;
-
самостійне визначення учнями напрямків у вивченні нової теми,
-
визначення тих її аспектів, які хотілося б обговорити (людина критично
мисляча – це людина, яка мислить самостійно).
Друга фаза – фаза реалізації смислу (осмислення).
Якщо на першій (попередній) фазі учень ставив питання «Що це для мене означає?», «Навіщо
це мені потрібно?», то на другій фазі він має реалізувати цей смисл у певній навчальнопізнавальній діяльності. Вирішуються дві основні задачі:
- як організувати активну роботу з новою інформацією?
- як співвідноситься новий матеріал з уже відомим і раніше засвоєним?
Третя фаза – фаза рефлексії.
Під рефлексією мається на увазі «вбудовування», «уплетення» нового досвіду, нових знань
у систему особистісних смислів. Простіше кажучи, третя фаза скерована на те, щоб новий
матеріал став для учня «своїм», тобто повністю засвоєним. Для цього необхідно:
- самостійно систематизувати засвоєне;
- визначити напрямки подальшого засвоєння теми: де й для чого усе це може
бути корисним.
Отже, суть і мета застосування технології критичного мислення така: освіта не дається
вчителем (учителями), вона одержується самим учнем. Для цього вчитель має сам
оволодіти новим мисленням, відповідним чином сприймаючи зміст програмового
матеріалу, вибирати й застосовувати саме ті методи й прийоми навчання, які сприятимуть
розвиткові критичного мислення. Найбільш оптимальними для цього є методи
9
проблемного навчання – дослідницький,
діалогічний, евристичний, тобто
методи, які
пробуджують «дослідницький рефлекс», у процесі застосування яких найчастіше
ставляться запитання «А якби…?» та «А якщо…?»
Узагальнення досвіду формування мисленнєвих навичок дає підстави визначити
найбільш ефективні для формування критичного мислення прийоми та способи:
-
з’ясування суті понять критичність мислення, самокритичність, критика,
самокритика, привернення уваги до їх застосування на практиці (у
навчальному процесі, суспільному житті, побуті тощо);
-
критичне обговорення наукових і публіцистичних статей, матеріалів
Інтернету;
-
рецензування своїх і чужих творчих робіт, рефератів і критичний
аналіз тексту;
-
створення рефератів аналітичного характеру з виявленням та порівнянням
різних поглядів на проблему;
- розв’язання логічних задач із застосуванням логічних операцій, що
ґрунтуються на застосуванні критики та самокритики;
-
обговорення помилок, допущених у вирішенні проблем і розв’язанні задач
(вибору найбільш раціональних способів) передовсім у дискусіях;
-
формування умінь аргументовано спростовувати висунуті в минулому хибні
гіпотези в контексті вирішення сучасних проблем (у процесі проведення
дискусій та тренінгів);
-
організація та проведення дискусій з будь-яких актуальних проблем
сучасності (в царині суспільного життя, мистецтва, спорту тощо) з
подальшим критичним аналізом їхнього перебігу.
10
3.Чому я використовую методику критичного мислення?
З перших днів роботи викладачем зіткнулась з дуже актуальною і водночас гостропоставленою проблемою, а саме низькою зацікавленістю учнів у вивчанні іноземних мов.
За двадцять два роки роботи викладачем, я намагалася знайти той метод, який би
відповідав усім вимогам щодо до знань студентів англійської мови. Існує багато методів,
вони є дуже гарними, але вони також мають певні вади, тому що дають перевагу то
одному, то іншому типу речової діяльності, а не охоплюють їх усі на однаковому рівні.
Протягом декількох років педагогічної діяльності мною були використані методи
викладання предмету, котрі використовувалися провідними фахівцями в галузі іноземних
мов (Сірик, Бонк Н.А, а також методи викладачів Оксфордського Університету). Проте,
нажаль, ці спроби не виправдали себе та не дали бажаного результату, тому що вони не
охоплювали усі чотири різновиди речової діяльності.
Застосування технологій розвитку критичного мислення на уроках української мови має
сприяти формуванню мисленнєвих і мовленнєвих навичок учнів, розвиткові їхніх творчих
здібностей, умінь оперувати мовними категоріями, чітко й логічно вибудовувати усні й
письмові висловлювання відповідно до мети й конкретної ситуації спілкування.
2001 р. позначився зустріччю з групою педагогів-ентузіастів міста, які займались
проблемою критичного мислення. Після спілкування з ними, та відвідування тематичних
лекцій, я зрозуміла, що ця метода – єдина найбільш ефективна з усіх, котрі мені були
відомі.
Перш за все мені хтілось би сказати, що успіх впровадження будь-якого метода, на
мою думу, залежить в першу чергу від середовищі на занятті. Для того, щоб начати
навчати критичному мисленню, необхідно знати наступне:
1) учитель й учні розподіляють між собою відповідальність за психологічний клімат
на занятті;
2) учитель моделює процес мислення та підтримує учнів, коли вони розповідають про
свої стратегії мислення;
3) існує атмосфера пошуку й відкритості;
4) учням надається підтримка, але тільки в необхідній формі та обсязі;
5) навчальний простір побудовано таким чином, щоби зробити легкою та природною
співпрацю та комунікацію учнів.
Рівень знань учнів різниться, тому більша їх частина просто лякається говорити
англійською мовою через помилки або негарну вимову, а також, через те, що інші учні
можуть сміятися. Але, мистецтво викладача й є в тому, щоб скласти потрібну
атмосферу на занятті і уникнути негативних моментів.
11
4. Технології критичного мислення.
4.1 «Мозковий штурм».
Основне правило проведення "мозкового штурму" полягає в тому, щоб придумати багато
ідей і не давати коментарі, поки студенти не запропонують значну кількість ідей. Він
допомагає "звільнити" свій розум, але не всі ідеї будуть корисні, найголовніше - не
піддавати їх сумніву. "Мозковий штурм" проводять індивідуально, в парах, малими
групами або цілим класом. Для його проведення необхідні: олівець, папір або шкільна
дошка і крейда. Слід проводити протягом 10 хвилин.
Хід роботи:
1. Спочатку уявіть цю діяльність всьому класу або групи.
2. Дуже чітко сформулюйте тему або проблему.
3. Дайте достатньо часу для обдумування.
4. Дайте висловити будь-які ідеї і постарайтеся зробити так, щоб студенти не сміялися над
ідеями один одного.
5. Записуйте всі ідеї по мірі їх надходження.
6. Пізніше, коли студенти навчаться "мозковий штурм", можна проводити його в парах
4.2 «Асоціативний кущ».
Відомо, що дуже важко «раскачати» учнів на початку заняття. Для того, щоб покращити
початок заняття, я стала використовувати «мозкову атаку» або «мозковий штурм». Звісно,
що все нове сприймається на початку негативно. Учні почали задавати питання на кшталт:
«Навіщо це нам треба? Це нецікаво» і т.і. Але треба бути наполегливим і все буде як слід.
Цей метод я стала використовувати замість «мовної розминки», і замість питань типу:
«Хто черговий? Хто відсутній?», я стала давати для роздуму ключове слово або ключову
фразу заняття. Наприклад, якщо тема уроку «Комп’ютери», учні говорять усі слова, фрази,
думки, які з’являються у них, коли вони чують це слово. Для того, щоб навчити учнів
користуватися цим методом мені знадобилося приблизно п’ять занять. Так як ми
отримали перші позитивні результати, я вирішила рухатися далі. Я прийняла рішення
доповнити цю роботу «асоціативним кущом». Тепер, я пишу ключову фразу на дошці, а
потім розташовую усі ідеї навколо неї. Але завдання ускладнилося тим, що учні не тільки
повинні давати власні ідеї, а й пояснити, чому саме так, а не інакше. Можу констатувати
той факт, що страх помилки поступово відступив, замість цього учні стали більш активно
генерувати ідеї, а згодом пояснення ідей стало більш вмотивованим. З цього моменту
творчі здібності учнів також стали проявлятися більш ярко.
12
4.3 «Вірш - сенкен».
Коли ці етапи критичного мислення були добре засвоєні, ми почали вивчать таку форму
роботи, як вірш «сенкен». Як всім відомо, самий найкращий спосіб вивчити мову-це жити
у мовному середовищі. Мовне середовище ми маємо тільки на уроках, а слова, мовні
звороти потрібно вчити, а учні цього не люблять робити і вдома це роблять рідко. Всю
словарну роботу необхідно робити на уроці. Як це зробити так, щоб це було цікаво?
Метод критичного мислення має відповідь на це питання. Потрібно користуватися
«сенкеном». Слід зауважити, що крім стандартної процедури, викладач має можливість
урізноманітнити роботу з сенкеном. Вірш складається з п’ятьох строк: на першій пишуть
саме поняття, на другій – два прикметника, на третій – три дієприкметника, на четвертій –
фразу з чотирьох слів, яка є синонімом першому рядку, на п’ятій – слово, яке має значення
першого рядку. На початку цієї роботи я давала учням всі ті слова, які потрібно
використати, а згодом вони самі почали писати цей вірш. Цей вірш можна
використовувати на початку заняття замість «мовної розминки».
4.4 «Знаємо – Хочемо дізнатися - Дізналися».
Як тільки учні навчилися користуватися цім методом, ми почали засвоювати новий метод.
Заняття англійською мовою та і будь –якої мови складається не тільки з «мовної
розминки», а й воно включає роботу з текстом, його переклад та переказ, написання
резюме до тексту. І знов метод критичного мислення допоміг. Для поліпшення роботи з
текстами та повного розуміння прочитаного існує метод «Що знаємо? – Про що хочемо
дізнатися? – Про що дізналися?». Цей метод можна використовувати у роботі в парах, у
роботі в групах. Учні отримають таблицю перед початком читання тексту та заповнюють
її першу графу, а потім при читанні тексту заповнюють другу графу, а після закінчення
читання – заповнюють її третю графу.
Таблиця має такий вигляд:
Що знаємо?
Про що хочемо дізнатися?
Про що дізналися?
4.5 «Кубізм».
Так, студенти навчилися працювати з текстом, тепер прийшов час навчити їх переказувати
його. Що робити, щоб студенти користувалися здобутою інформацією а не переписували
ключову фрази з тексту? Знов звертаюся до метода критичного мислення. На заняттях я
доволі часто користуюся методом, як я його називаю, «кубізм». Робляться з картону або
другого підручного матеріалу куби, на гранях яких можна писати будь які питання та
13
завдання до тексту, при чому для кожної групи студентів ці питання і завдання можуть
бути різними, а в самій групі можна розподілити грані між учасниками групи. Таким
чином, студенти вчаться працювати в команді і нести відповідальність за роботу в
команді.
4.6 «Твір – п’ятихвилинка».
Раніше звертали мало уваги на письмо як вид речової діяльності, але тепер – це є
рівноцінний тип речової діяльності як аудіювання, говоріння та читання. Щоб розвинути
вміння та навички письма я використовую твіри-п’ятихвилинки. Що це таке? А це є
письмове міркування на задану тему. Часу він потребує небагато від п’яти до десяти
хвилин. І його ціль – зафіксувати думки учнів, не переймаючись стилем.
4.7 «Мозаїка «Джигсоу»».
1 крок. Група ділиться на невеликі підгрупи в кількості від 3 до 5 осіб (так звані домашні
групи). У
цих
групах
кожному
учню
привласнюється
номер
від
1
до
5.
2 крок. Називається тема статті або тексту і викладачеві потрібно пояснити, що в
остаточному підсумку кожен повинен буде зрозуміти весь текст, який буде вивчатися по
частинах.
3 крок. Стаття чи текст складається з 5 частин і кожна група номерів відповідає за одну
частину. Учні
з
однаковими
номерами
збираються
разом.
4 крок. Групи, які складаються з 1,2,3,4,5 номерів називаються експертними, їх завдання
якомога глибше вивчити матеріал відповідної частини тексту. Вони читають і
обговорюють свою частину статті, як партнери, поки не переконаються в повному
розумінні
її
змісту.
5 крок. Кожна група експертів вирішує як краще піднести свою частину матеріалу іншим
членам своєї домашньої групи. Роботі в експертній групі слід виділити достатньо часу,
щоб
працювати
над
змістом,
обговоренням,
розробкою
стратегії
навчання.
6 крок. Коли експертні групи завершать роботу, їхні учасники розходяться по своїх
домашніх групах і навчають там своїх товарищів. Кожен член домашньої групи повинен
вивчити і засвоїти зміст усієї статті. Члени групи обов'язково фіксують всі питання, які
виникають в процесі роботи над матеріалом статті. Потім з цими питаннями вони
звертаються до експертів, які відповідають за дану частину матеріалу. Якщо вони не
можуть чітко відповісти на питання, тоді вони звертаються по допомогу до інших членів
своєї
експертної
групи
або
до
викладача.
Методична структура «Мозаїка» реалізується на етапі засвоєння. Коли члени групи
починають контролювати свій власний процес навчання, ставити питання, перевіряти
розуміння, вони таким чином будуть перебувати на стадії роздуму.
14
4.8 «Діаграма Вена»
Ця техніка є дуже цікавою тому, що ми використовуємо не тільки усну інформацію але й
наочну. Ця діаграма складається з трьох або більше колів, котрі перетинаються. У тіх
місцях, які є спільними, ми пишемо те риси, котрі притаманні поняттям, котрі
порівнюються, а у тіх, які не перетинаються, ми пишемо ті риси, які не є спільними. Щоб
було зрозуміло, наведу приклад. Наприклад, при порівнянні двох варіантів англійської
мови: повсякденної і технічної, ми отримаємо таку діаграму.
Технічна мова
Повсякденна мова
4.9 «Дошка питань».
Це місце в класі, де можна писати або вивішувати питання, які виникають під час
обговорення на уроці. Мета цього методу в тому, щоб: мати місце розміщувати свої
питання, які виникають у міру вивчення теми; обговорити їх з одногрупниками. "Дошку
питань" треба помістити в лекгодоступном місці. Коли у вчителя немає часу відповісти на
всі питання, учні можуть їх там помістити і вчитель може потім їх зібрати, вивчити і
відповісти або в письмовій формі, або усно на наступних уроках, або винести їх на
обговорення в класі.
4.10 «Лінія цінностей».
«Лінія цінностей» є різновидом кооперативної діяльності та рекомендується для того, щоб
ви-явити думки учнів із таких проблемних запитань, де можливі різні відповіді, тобто
можливі різні ступені згоди або незгоди з якоюсь заявою чи твердженням. Дуже корисно
навчити учнів визнавати та поважати розходження думок. Корисно, щоб учні вчилися
відстоювати свої переконання, навіть коли їхні друзі з ними не згодні. «Лінія цінностей»
призначена для того, щоби привернути увагу учнів до певного проблемного питання,
15
вирішити, що вони думають із цього приводу Усвідомити, що з приводу одного можуть
бути різні думки, а також зайняти позицію стосовно питання й уміти сформулювати
аргументи на користь своєї думки.
16
5. Мої творчі плани.
У своїй подальшої роботі я планую і далі використовувати метод критичного мислення. З
цією метою я почала спілкуватися з викладачами англійської мови Уфімського коледжу,
яка теж працює за методом критичного мислення. Ми постійно спілкуємось, обмінюємося
методичними розробками та проводимо їх апробацію, а потім аналізуємо результати, які
отримали. Крім того, я створила власний сайт (http://doraangora.mybb.ru/), на якому веду
«Школу критичного мислення», там я даю лекції, які розповідають про різноманітні
методи. Також я даю методичні розробки відкритих занять, на яких використовується
метод, описую процедуру його застосування. В 2009 році я написала статтю по темі
«Метод критичного мовлення при викладанні іноземної мови» і планую і далі друкуватися
зі своїми статтями. Останнім часом я зацікавилася бінарними уроками. На мою думку
метод критичного мислення і бінарні уроки будуть гарно поєднуватись. Планую
розробити бінарний урок з викладачами точних наук. Для залучення студентів к більш
активному опанування мови планую продовжити роботу «Клубу шанувальників
англійської мови». Для цього, разом зі студентами ми вже почали роботу по складанню
уставу клубу і основних положень роботи.
17
6. Сценарії занять та заходів за методом критичного мислення
Затверджую:
Директор МТ ПДТУ
____________Кривошєєнко Е. І.
«09» вересня 2008р.
УСТАВ
КЛУБУ «ШАНУВАЛЬНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
18
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Девізом роботи можна вважати слова відомого громадського діяча Джонсона: «I am
always sorry when any language is lost, because languages are the
pedigree of nations»
1. Цей клуб створюється на основі бажання та волевиявлення студентів МТ ПДТУ.
2. Для того, щоб стати членом клуб необхідно мати бажання навчатися новому та любити
англійську мову.
3. Стати членом клубу можна у будь – який момент, також і вийти зі складу клубу.
4. Мета роботи клубу – розвивати пізнавальні, творчі, креативні здібності студентів,
сприяти оволодінню нових знань та розширювати світогляд.
5. Вся робота клубу базується на тому, що англійська мова є мовою міжнародного
спілкування і майбутні фахівці мають нею володіти як мовою спілкування та
вирішення виробничих питань.
6. У склад клубу входять чотири сектора, кожен з котрих має свої функції.
7. Головною ознакою роботи клубу є те, що ми активно працюємо з цикловими
комісіями і приймаємо участь у роботі студентських науково-практичних конференцій.
8. Вся діяльність клубу висвітлюється у інформаційному стенді, у інформаційним
бюлетені.
9. Матеріали роботи зберігаються у кабінеті англійської мови у спеціальній теці.
10. Матеріали є доступними для будь – якого викладача, котрий виявить бажання
використати у своїй роботі наш досвід.
ПРАВЛІННЯ КЛУБУ
1. Президент клубу.
2. Віце – президент клубу.
3. Керівник загального сектору.
4. Керівник країнознавчого сектору.
5. Керівник наукового сектору.
6. Керівник прес – центру.
19
Функції секторів.
Організаційний сектор
Цей сектор координує всю роботу клубу, складає план роботи та несе відповідальність за
його виконання, веде документацію.
Країнознавчий сектор
Цей сектор відповідає за заходи країнознавчої спрямованості, веде активну просвітницьку
роботу серед студентів МТ ПДТУ
Науковий сектор
Цей сектор відповідає за наукову роботу, тобто проведення дослідницької роботи, участь
у студентських науково – практичних конференціях, розповсюдження передових знань
Прес – центр
Цей сектор висвітлює роботу клубу, відповідає за інформаційний стенд та випуск
інформаційних бюлетенів
OUR EMBLEM
These two open palms mean that we are open for everything new.
Our hearts and mind are open too.
We are ready to communicate.
Our world is our home, all people are one family.
Join us!!!!
HYMN
WHAT IS THIS LIFE IF, FULL OF CARE,
WE HAVE NO TIME TO STAND AND STARE.
NO TIME TO SEE, WHEN WOODS WE PASS,
WHERE SQUIRRELS HIDE THEIR NUTS IN GRASS.
NO TIME TO SEE, IN DRJAD DAYLIGHT,
STREAMS FULL OF STARS, LIKE SKIES AT NIGHT.
20
NO TIME TO TURN AT BEAUTY’S GLANCE,
AND WATCH HER FEET, HOW THEY CAN DANCE.
NO TIME TO WAIT TILL HER MOUTH CAN
ENRICH THAT SMILE HER EYES BEGAN.
A POOR LIFE THIS IS IF FULL OF CARE,
WE HAVE NO TIME TO STAND AND STARE.
IF YOU WANT TO JOIN US, YOU SHOULD ACCEPT ONE RULE!!!
WORK WHILE YOU WORK,
PLAY WHILE YOU PLAY.
THAT IS THE WAY
TO BE HAPPY AND GAY.
ALL THAT YOU DO
DO WITH YOUR MIGHT,
THINGS DONE BY HALVES
ARE NEVER DONE RIGHT.
ONЕ THING AT A TIME,
AND THAT DONE WELL,
IS A VERY GOOD RULE
AS MANY CAN TELL.
MOTTO
I am always sorry when any language is lost, because languages are the
pedigree of nations.
(S. Johnson)
Our principles:
1.
Live and learn.
2.
It is never too late to learn.
3.
Knowledge is power.
4.
To know everything is to know nothing.
5.
Money spent on the brain is never spent in vain.
6.
A new language a new world.
7.
So many languages you know, so many times you are a man.
8.
Don’t waste time, it flies.
9.
Lost time is never found again.
10.
As you sow, you shall mow.
21
Сценарій 1.
Засідання клубу шанувальників англійської мови
з тема „Екологія”
На цьому засіданні клубу обговорюється дуже важливе екологічне питання:
„Що є самою великою загрозою для Землі?”
Голова засідання ознайомлює присутніх з планом роботи. Кожен пункт плану має назву
„activity”.
Метою є розвиток пізнавальної активності, розвиток вмінь та навичок володіння
іноземною мовою, набування навичок аналізувати отриману інформацію, переробляти її
та висловлювати своє ставлення до обговорених питань.
План роботи:
1. Введення нової лексики та її закріплення.
2. Активізація лексики шляхом використання її у монологічних висловлюваннях.
Робота у маленьких групах.
3. Читання газетної статті.
4. Проведення тесту.
5. Еко квіз.
6. Аудіювання та парна робота.
7. Написання газетної статті використовуючи опорну інформацію.
8. Розвиток „мовної здогадки”.
9. Закриття засідання.
Час проведення - 60 хвилин.
Activity 1
На початок усі присутні знайомляться зі словами та фразами, які слід вивчити для
подальшої роботи. Вони написані на картках, що дає можливість самостійно вивчити їх,
скласти речення, як того потребує завдання.
Phrase-bank. Make sure you know the meaning of the following words and phrases. Use them in
situations а your own and render the sentences from English into your mother-tongue. Be ready
to paraphrase and define every word of your pen.
Картка 1.
Ice age, rubbish tip, Species, Mammals,
Population explosion , Ozone-damaging,
gases- CFC' s (chlorofiuorocarbons), Ozonelayer, Car exhaust fumes, Acid rain, Rainforests, Green-house effect, Global
environmental concerns, Emissions from
power stations, Forest destruction, Safe
energy, Energy saving measures,
Radioactive waste, Global warming, Sealevel rises, Deforestation, Pollution
Картка 2.
Mankind (humanity), to use up ail fuels,
to die out (to become extinct), to meet acceptable
standards, to be polluted, to clean up, to be
threatened (endangered; under the threat), to limit the
danger, to affect dramatically, to thin the ozone
layer, to erode resources to safeguard our global
future.
22
Activity 2
Для виконання цього завдання усі присутні розподіляються на невелички групи. Кожна
група отримує картку з питанням для обговорення. Потім після обговорення питання у
групі, представник висловлює колективний висновок, щодо питання.
Talking Points
Working in small groups express your team opinion on the following:
-
Mankind on the edge of the final mass destruction
Human: born last - dies last
Green Peace: futile attempts to save Earth from people
Is there any chance for the humanity to survive
Activity 3
На цьому етапі роботи проводиться самостійна робота з текстом. Всі члени клубу читають
текст, а один має завдання скласти питання до тексту і після читання за допомогою цих
питань він контролює розуміння тексту.
Reading Read the following passage and answer the questions.
It is difficult to think about such enormous length of time, but if we simplify it into an
understandable idea, we can compare the planet Earth to a person of forty-six years of age.
Nothing is known about the first seven years of his life and very little information exists about
the middle period; we know that it was only at the age of forty-two that the Earth began to
flower. Dinosaurs and great reptiles did not appear until one year ago, when the planet was 45.
Mammals arrived only 8 months ago; in the middle of the last week man-like apes became apelike men, and at the week-end, the last Ice Age covered Earth. Modern man has been around for
four hours. During the last hour man discovered agriculture. The industrial revolution began just
a minute ago. During those 60 seconds of biological time, Modern Man has made a rubbish tip of
Earth. He has increased his numbers to terrible proportions, has caused the death of hundreds of
species of animals, has robbed and destroyed the planet in his search for fuels; now he stands,
like a violent, spoilt child, delighted at the speed of his rise of power, on the edge of the mass
destruction and of killing all the life which exists in the solar system.
Activity 4
Ця робота спрямована на активізацію розумовий діяльності студентів. Вони виконують
тест, який містить дуже провокаційні питання, розраховані на те, що студенти мають
зрозуміти текст до найменших дрібниць.
Comprehention Choose the best answer.
1. The passage tells us that
A a great deal is known about how the Earth was created.
B life on Earth began relatively recently.
C more is known about the earlier part of Earth’s life than the middle part.
D scientists are well informed about the middle part of Earth’s life.
2. We are informed by the author that
A the dinosaurs appeared during the middle period.
B mammals and great reptiles appeared at the same time.
C ape-like man appeared before the last Ice Age.
3. The author is mainly interested in
A the time when man first evolved from apes.
B what has happened since the Industrial Revolution.
C the effects of farming.
23
D the period before the last Ice Age.
3. It would appear that the main danger ahead is that
A man will destroy the Earth.
B man will use up all the fuels.
C more species of animals may die out.
Activity 5
Для того, щоб внести нотку жвавості, поводиться еко-квіз. Спочатку студенти працюють
зі словами та словосполученнями, а потім вони обговорюють подані речення і
визначають, які з цих речень є правильними, а які ні.
Eco quiz Work with another student. Match the words on the left to the appropriate words on
the right so that basic problems of global environmental concern be derived.
Water
energy
Ozone
rainforest
Acid
pollution
Tropical
rain
Safe
layer
Greenhouse
effect
- Decide if the following statements are false (F) or true (T).
1. Ozone-damaging gases are found in some building materials.
2. The government has forbidden all packaging materials that contain ozone-damaging
gases.
3. None of the drinking water in Britain meets acceptable standards.
4. All Britain’s rivers are polluted with sewage.
5. Nuclear power is dangerous and expensive.
Activity 6
Після виконання попередніх вправ, голова клубу проводить аідіювання. Перед початком
прослуховування тексту він дає установку „Прослухайте текст і скажіть про що свідчать
паузи”. Потім студенти працюють у парах, вони намагаються зрозуміти, який вплив має
на смисл фрази зміна наголосу.
Listening
Listen to this newspaper extract being read aloud. What do the pauses draw
attention to?
GLOBAL CONCERNS Worldwide we are all under threat from environmental problems which
we seem to have brought on ourselves. Global warming, the greenhouse effect is now inevitable,
according to many scientists. The increased amount of gases such as carbon dioxide in the
atmosphere could dramatically affect sea levels and the earth's vegetation
Work with another student. Experiment with these simple dialogues by placing
pauses in different positions. What effect does it have on a dialogue.
A Lovely day, isn't it?
B Yes, it is, isn't it
A How are you today?
B Fm fine thanks.
Now read through the rest of the extract and decide which facts to emphasize by
using the technique of pausing. Read the extract aloud to another student. Your
partner should to report back on what your delivery suggests are the important
issues.
24
Deforestation, particularly the destruction of the rainforests, is contributing to this
problem, as is the use of ehlorofiuorocarbons in aerosols, refrigerators and fast
food packaging.
More seriously, CFCs are now known to be thinning the ozone-layer, which could
lead to a dangerous rise in ultra violet radiation. And acid rain caused by sulphur
dioxide and nitrogen oxides is threatening trees and lakes. Pollution, waste
disposal and population growth are further eroding our resources. Governments
are only now becoming aware that it is their responsibility to safeguard our global
future. Global Concerns examines environmental issues worldwide, in the light of
fears that, unless action is taken soon, it could be too late.
Activity 7
Після різноманітних вправ з аідіювання, студенти розвивають навички та вміння письма.
Вони отримують завдання написати статтю для міської газети про стихійне лихо – повінь,
користуючись наданою інформацією. Студентам також надається приблизний план статті.
Writing task write an article for a local newspaper about a severe flood, using the information
provided.
1. “Extract from Local Government report: Danger of flooding”
2. “The Committee has been advised that this particular combination of weather conditions
is unlikely to arise, ”
Your little helper: Stage 1: Outline planning. Follow five-paragraph model.
-A news summary.
-Details of the progression of the storm.
-Personal viewpoints and eye-witness reports.
- Reactions to the disaster/criticism of the authorities.
-Comments about the future.
Stage 2: Brainstorming. Read through the information carefully and extract what you consider to
be the most relevant points.
Stage 3: Organization. Make a detailed paragraph plan showing where the information given
will be used and make up any extra details that are necessary.
Stage 4: Writing. Keep to the style of a newspaper article.
Stage 5 Checking. Try not to repeat key words too often. You may find the following helpful: a
flood, flooding, storm, rain, to flood, to submerge, to pour down, to swamp, to gush, to come
pouring in, torrential, heavy, violent:
Activity 8
На при кінці заняття ще одна вправа. Ця вправа спрямована на розвиток мовної згадки.
Студентам надаються речення, які мають певні нові слова. Завдання таке: пояснити
значення слів.
Read the following sentences and discuss with the partner what the italicized words and phrases
mean. Examine the given synonymic cluster of the word and cross out "the alien " (antonym).
1. The area of the Azov Sea basin significantly exceeds the area of the sea itself thus
making it extremely vulnerable.
vulnerable exposed protected untenable defenseless
2. During last years the economic crisis of the Black Sea countries mitigated the pressure of the marine environment from the pollution and overuse of the resources.
mitigate lessen alleviate enlarge
soften assuage allay
3. This is evident from the less number of "alga blooming", occurrence of the marine
animals and plants at habitats where they were considered extinct.
extinct
dead defunct
departed lifeless
existent
25
4. Being a marine state Ukraine shall undertake all necessary efforts for rehabilitation
of health and beauty of the Azov and Black Seas.
undertake launch
initiate
implement finish start
5. The Program shall identify the practical steps towards creation of the efficient financing network for marine environmental protection and rehabilitation.
Efficient capable fit incompetent qualified
Закриття засідання.
Сценарій 2.
ТЕМА: БУДОВА КОМП'ЮТЕРА. МЕТОД КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРІ РОБОТІ З
ТЕХНІЧНИМИ ТЕКСТАМИ.
МЕТА:
НАВЧАЛЬНА - практикувати в читанні технічних текстів з вилученням повної
інформації;навчити відрізняти між повсякденним і технічним
значенням слів; тренувати в зміні лінгвістичних кодів при
спілкуванні; практикувати в діалогічному та монологічному
мовленні по темі заняття.
РОЗВИВАЮЧА - розвивати навички трансформації зорової інформації в мовленнєву
із застосуванням чужої лінгвістичної системи; розвивати логічне
мислення; розвивати світогляд; розвивати спроможність до
групового спілкування; розвивати навички спілкування
англійською мовою.
ВИХОВНАвиховувати активну життєву позицію; виховувати свідоме ставлення
до навчання; виховувати свідоме ставлення до опанування
англійської мови як мови міжнародного спілкування.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: магнітола, касета з аудіо записом вправ.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план заняття, опорна таблиця для мовної розминки,
тексти для перекладу, роздатковий матеріал, схема вірша-сенкену.
ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Організаційний момент:
1.1 Привітання студентів:
Good morning, students! I’m very glad to see all of you here at the lesson. Today is the 3rd of
May. Let’s get down to business.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів:
Now I want to check all those who are present. Tell me, please, who is on duty today? Who’s
absent? What’s the matter with him (her, them)?
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття:
I want you to have a look at the blackboard. As you can see there is an outline of our lesson on
it. We are going to discuss the following topic “What’s inside a PC system?”. During the lesson
we’ll discuss two variants of English: Technical and Everyday English, especially we’ll pay
attention to the difference in their use. You’ll learn some new words, work with special texts
devoted to computers and use new information in dialogues and monologues of your own.
3. Мотивація навчання:
26
After the lesson you’ll be able to express your point of view on the topic, read and translate
texts that have some unknown words, know how to use context to understand these new words,
and you’ll improve your skills in communicating with the help of the English language.
4. Актуалізація опорних знань:
4.1 Мовна розминка за допомогою опорної таблиці
1. adventure novel
a. detectives, murders, crimes
2. crime novel
b. life in different countries
3. love story
c. life on other planets
4. science-fiction novel
d. relations between men and women
5. mystery novel
e. information for pupils and students
6. encyclopedia
f. recollection of the past
7. memoirs
g. life of an outstanding person
8. reference book
h. rules and formulas on different subjects
9. biography
i. something that can’t be explained
10. historical novel
j. historical events, people’s past
4.2 Мозкова атака:
Студенти
повинні відповісти на питання: What ideas come into your mind when you hear the word
“computer”? При цьому на дошці один зі студентів відображає думки у вигляді „
асоціативного кусту”.
Artificial brain
Music
Friends
a calculating machine
COMPUTER
work
leisure, games
health
communication
4.2 Соціологічне дослідження:
Один зі студентів малює на дошці пряму. На лівому кінці він пише слово „ТАК” , а на
правому кінці він пише слово „НІ” . Потім він просить висловити свою думку щодо такого
питання: „Чи можливо жити у сучасному суспільстві без комп'ютера?” При цьому кожен
студент повинен пояснити свою думку, використовуючи слова зі схеми. Усі позитивні
відповіді позначаються у лівому кінці прямої, а усі негативні відповіді – у правому кінці
прямої. Потім відповіді аналізуються і робиться висновок.
5. Викладення та вивчення нового матеріалу:
5.1 Етап підготовки до читання тексту. На цьому етапі обговорюються відмінності між
технічною і повсякденною англійською мовою. Два студенти отримали завдання вивчити
цю проблему. Вони розповідають усім те, що вивчили.
P1: My task was to investigate the problem devoted to polysemantic words. Many people believe
that English is rather an easy language to learn, because it doesn’t have such difficult grammar as
Russian, Ukrainian. It’s only partly true. You should keep in mind the problems of English
spelling, pronunciation and preposition. By the way, while investigating polysemantic words
I’ve come across such an interesting fact. It turned out to be that English is considered to have
27
the largest vocabulary in the World: there are about 500000 words and 300000 technical terms
in it. Why so? I asked myself a question. And very soon I found an answer. The easiest and the
most productive way of word formation is when old words require new meanings, and very often
they are very unexpected, that is, they have nothing to do with old meanings. For instance, a
well-known word “metal” – its main meaning is “метал “, but it also can be translated as баласт,
стекло, стекло маса, рейка. It depends on the branch of science in which it is used. When you
come across the word “leg” in a technical text, you should understand that in such a text it won’t
be translated as “нога “ and of course you should have special dictionaries.
P2: Technical English is said to be very difficult to understand.
To my mind, the main idea of any technical text is to tell specialists about some scientific
discoveries, new tendencies in science or phenomena in brief, that is, as short as possible. The
only way to reach this goal is to use special constructions. Look at the sentence written on the
blackboard. As you can see it contains so called “Nominative with the Infinitive” construction.
Of course, the idea of the sentence can be expressed in some other way, but it doesn’t coincide
with the idea of technical English. Such constructions help us to express our thoughts briefly and
concisely, emotional words are of no use in any technical text.
5.2 Після виступу студентів проводиться невелике наукове дослідження. На дошці
намальовані два прямокутники (круги), які перетинаються. Потім викладач пояснює
завдання. Необхідно написати у спільної частині те, що об'єднає технічну та повсякденну
англійську мови, а в залишившихся частинах те, чим вони відрізняються.
Technical English
1.is used by specialists
2. emotional words are not
used
3. is full of special
constructions
4. is used in special literature
Common features
1. the same name
2. the same spelling
Everyday English
1. is understood by everyone
2. is full of emotional words
3. the same pronunciation
3. is used in all spheres of life
4. the same grammar
4. the language of great
literature
5. the language of international
communication.
5. old words have new
meanings
`
5.3 Робота з новими словами. Кожен студент отримує картку зі словами ті їх перекладом,
всі слова мають багато значень і студенти повинні обрати то значення, яке потрібно для
перекладу тексту заняття.
UNIT
одиниця виміряння, кількість, військова частина, прилад.
CIRCUIT
кругообірт, сукупність операцій, електрична схема.
ARITHMETIC
арифметичний, лічіння.
LOGIC
логіка, логічний.
MEMORY
спогади, запис, пам'ять.
DATA
інформація, факти, відомості.
REGISTER
журнал, лічильник, регістр.
SLOT
щілина, слід, паз, слот.
CLOCK
часи, таймер.
5.4 Студенти отримують картки з вправами на закріплення лексики.
Назвіть слово, користуючись його дефініцією.
1. Closed path for an electrical current; apparatus for using an electric current…
2. Single person, thing or group regarded as complete…
3. Power of keeping facts in the conscious mind and of behaving able to recall them at will…
4. Information prepared for and operated on a computer programme…
28
5. Mechanical device used for indicating and recording data…
5.5 Після роботи зі словами проводиться „наукова хвилинка”. На дошці є схема появи
терміну „чіп”.
Викладач розповідає історію появи цього терміну: у лабораторії був зроблений прибор,
який отримав назву – solid-state monolithic integrated circuit – полупроводникова монолітна
інтегральна схема. Потім термі був скорочений до monolithic integrated circuit, а потім до
integrated circuit, і нарешті до слова circuit, але це слово має багато значень і один вчений
запропонував назву chip , яка стала відомим терміном.
5.6 Етап читання тексту та виконання вправ під час читання.
Читання тексту з метою максимально повного та точного розуміння всієї інформації та
критичного її осмислення.
WHAT’S INSIDE A PC SYSTEM?
The nerve centre of a PC is the central processing unit or CPU. This unit is built into a single
microprocessor or chip – an integrated circuit – which executes program instructions and
supervises the computer’s overall operation. The unit consists of three main parts:
The control unit, which examines the instructions in the user’s program, interprets each
instruction and causes the circuits and the rest of the components – disk drives, monitor, etc. – to
be activated to execute the functions specified.
The arithmetic logic unit (ALU), which performs mathematical calculations (+, -, etc.) and
logic operations (and, or, etc.).
The registers, which are high-speed units of memory used to store and control information. One
of these registers is the program counter (PC) which keeps track of the next instruction to be
performed in the main memory. Another is the instruction register (IR) which holds the
instruction that is currently being executed.
One area where microprocessors differ is in the amount of data – the number of bits – they can
work with at a time. There are 16, 32 and 64-bit processors. The computer’s internal architecture
is evolving so quickly that the new 64-bit processors are able to address 4 billion times more
information than a 32-bit system.
The programs and data which pass through the central processor must be loaded into main
memory (also called internal memory) in order to be processed. Thus, when the user runs an
application, the microprocessor looks for it on secondary storage devices (disks) and transfers a
copy of the application into the RAM area. RAM (random access memory) is temporary, i.e. its
information is lost when the computer is turned off. However, the ROM section (read only
memory) is permanent and contains instructions needed by the processor.
Most of today’s computers have internal expansion slots that allow users to install adapters or
expansion boards. Popular adapters include high-resolution graphics boards, memory expansion
boards, and internal modems.
The power and performance of a computer is partly determined by the speed of its
microprocessor. A clock provides pulses at fixed intervals to measure and synchronize circuits
and units. The clock speed is measured in MHz (megahertz) or GHz (gigahertz) and refers to the
frequency at which pulses are emitted. For example, a CPU running at 1,600 MHz (1,600 million
most demanding application.cycles per second) will enable the computer to handle the
А) Аудіювання. Студенти прослуховують запис вправи на розуміння тексту і виконують
її.
Завдання: Listen to the tape, you will hear only the beginning of the sentences, your task is to
find in the text the sentences and read them in full.
1. The nerve center of …
2. This unit is built into…
3. The unit consists of…
4. The control unit…
29
5. The arithmetic logic unit…
6. The registers…
7. One of the registers…
8. One area where…
9. The programs and data…
10. RAM is…
11. However, the ROM…
12. Most of today’s computers…
13. Popular adapters include…
14. The power and the performance…
15. A clock provides…
16. The computer’s internal architecture…
Б) Вправа на еквіваленти: інтегральна схема, три головні частини, програма користувача,
арифметичний логічний пристрій, математичні обчислювання, логічні операції,
використовується для зберігання ті контролю інформації, об'єм інформації, внутрішня
архітектура комп’ютера, вторинні запапам'ятальні пристрої, додаткові роз'єми, графічні
пристрої високого дозволення, частково залежить, частота з якою іде пульсація.
В) друге читання тексту з метою отримання повної інформації про його зміст.
Після другого читання тексту студенти виконують завдання на картках.
1. What is the nerve centre of a PC?
a. Yes, they do.
2. What parts does CPU consist of?
b. There are 16, 32, 64-bit processors.
3. Does CU examine the instructions and
c. No, they don’t.
interpret them?
4. Does the CU or the ALU perform
d. The power and performance is partly
mathematical calculations and logic
determined by the speed of microprocessor.
operations?
5. The registers are used to store and control
e. Slots are used to install adapters and
information, aren’t they?
expansion boards.
6. What types of processors do you know?
f. Yes, they are.
7. Do RAM and ROM mean the same?
g. The arithmetic unit performs mathematical
calculations and logic operations.
8. What purpose are slots used for?
h. Yes, it does.
9. Do the terms “main memory” and “internal
i. It consists of : the control unit, the arithmetic
memory” mean the same?
unit, the registers.
10. What is partly determined by the speed of
j. It is the central processing unit.
microprocessor?
6. Формування практичних вмінь і навичок
6.1 Студенти отримують картки з вправами на закріплення нової інформації.
А) Студенти отримують скорочений переказ тексту, у якому бракує декілька слів. Вони
повинні вставити потрібне слово. Слова подані після тексту.
Examines, nerve, operations, the arithmetic logic unit, memory, temporary, mathematical,
consists, the power and the performance, RAM, microprocessors.
The ___ centre of a PC is CPU. The unit ___ of three parts. The control unit ___ the
instructions.___ , performs ___ calculations and logic ___. The registеrs are ___ units of
memory. There are two types of ___. RАM is ___, ___ is permanent. ___ and ___ is partly
determined by the speed of its ___.
Б) Два сильних студенти отримують інше завдання. Вони складають діалог за ситуацією,
яку їм пропонує викладач. При цьому вони користуються матеріалом тексту.
30
Ситуація: одна зі студенток відвідує комп'ютерні курси, а інша має сумніви щодо
необхідності відвідування цих курсів.
7. Закріплення знань студентів
7.1 Студенти роблять реферування тексту. Вони мають інструкції по реферуванню тексту.
РЕФЕРУВАННЯ – ЦЕ МАКСИМАЛЬНЕ СКОРОЧЕННЯ ТЕКСТУ ЯК ДЖЕРЕЛА
ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ІСТОТНОМУ ЗБЕРЕЖЕННІ ЙОГО ОСНОВНОГО ЗМІСТУ.
При реферуванні з тексту вилучають усе другорядне і залишають лише основну суть.
ІНСТРУКЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ.
1. Уважно прочитайте текст.
2. Складіть план тексту, використовуючи називні речення.
3. Визначте, про що йдеться у тексті, і передайте це одним реченням, яке й буде початком
резюме.
4. Деталізуйте план.
5. Сформулюйте основну думку тексту.
6. Прочитайте текст ще раз і порівняйте його із складеним резюме. Перевірте, чи не
пропустили ви істотного матеріалу.
7.2 На цьому етапі заняття студенти вчаться складати вірш-сенкен. При цьому необхідно
знати про структуру вірша.
1 рядок- це саме предмет або явище
2 рядок -це два прикметника, які характеризують предмет або явище
3 рядок –це три дієслова
4 рядок – це фраза з чотирьох слів, яка характеризує ваше відношення до явища
5 рядок – це синонім до предмету або явища
На дошці є приклад такого віршу.
7.3 Якщо студенти виконали основні завдання швидко, то вони отримують додаткове
завдання.
1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ПЕРЕВЕДІТЬ ЙОГО.
Without the computer space programmes would be impossible and the 21st century would
be impossible. The incredible technology we are building, the complexity and the knowledge
we are amassing on the way toward the creation of that not-so-far-off 21st century, are all
beyond the unaided mind and muscle of man. More than any other single invention, perhaps
even more than wheel, the computer offers a promise so dazzling and a threat so awful that it
will forever change the direction and meaning of our lives.
Computers today are running our factories, planning our cities, teaching our children, and
forecasting the possible futures we may be heir to.
In the new age of exploration the computer is solving in milliseconds the problems a
generation of mathematicians would need years to solve without its help. The small, fiftynine-pound computer, which takes up only one cubic foot of space in the vehicle will do all
of the mathematics needed to solve one billion different space-manoeuvring, navigation, and
re-rentry problems. Moreover, it translates the answer into simple numbers and tells the
astronaut the attitude to which he must bring the spacecraft before the thrusters, and indicate
to him exactly how long they must be fired.
Dazzling-поразительный, ослепительный; threat-угроза; heir-наследник; re-rentryдушераздирающий.
31
2. ОТВЕТЬТЕ НА ПИТАННЯ ДО ТЕКСТУ.
Do you think that the 21st century would be impossible without computers?
Why do you think so?
Why is the 21st century impossible without space programmes?
What does the author mean by incredible technology beyond the unaided mind?
What does the computer promise in future?
Why can the threat of computers be so awful?
3.
TRUE OR FALSE.
1. Space programmes are possible without computers.
2. The 21st century would be impossible without computers.
3. Wheel is the most significant invention of all times.
4. Computers run all our life.
5. Men can solve all problems faster than a computer can do.
6. Computers today are running our factories, planning our
cities, etc.
7. An astronaut does all necessary work in space not a computer.
8. The computer takes only one cubic foot of space in the
vehicle.
TRUE
FALSE
4. Прослухайте висловлювання і висловите свою думку.
1. The computer is our most useful modern-day tool yet developed.
2. Computers are integral part of the information needs of many societies.
3. They help us to explore new frontiers.
4. We are beginning to feel the impact of computers on our lives.
5. We can live without computers.
6. The word “computer” is a synonym to the word “progress”.
8. Коментар роботи студентів
На цьому етапі викладач дає коментар роботи студентів. Спільно обговорюються
незрозумілі питання, також обговорюються головні помилки. Викладач оцінює роботу
кожного студента ті пояснює оцінки.
9.Підсумок заняття
Підбиття підсумків заняття.
T: What have we done today?
Do you like to talk and read about computers?
Is it necessary to know a foreign language?
10. Домашнє завдання
Your task for the next lesson is to write a composition on the topic “Is it possible to live without
computers in the 21st century?” While writing the composition use the material of today’s lesson.
Your composition must be composed of 15-20 sentences. Is everything clear to you? All right.
The lesson is over. Good- bye.
32
Сценарій 3
Тема: „КОМПЬЮТЕРИ. СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ”.
МЕТА:
НАВЧАЛЬНА - практикувати в читанні технічного тексту з вилученням повної
інформації; навчити писати резюме до тексту та вірш –
сенкен; тренувати в зміні лінгвістичних кодів при спілкуванні;
практикувати в діалогічному та монологічному мовленні по темі
заняття, вчити проводити соціологічне дослідження, культурі
ведення дебатів.
РОЗВИВАЮЧА - розвивати навички трансформації зорової інформації в мовленнєву
із застосуванням чужої лінгвістичної системи; розвивати логічне
мислення; розвивати світогляд; розвивати спроможність до
групового спілкування; розвивати навички спілкування
англійською мовою.
ВИХОВНАвиховувати активну життєву позицію; виховувати свідоме ставлення
до навчання; виховувати свідоме ставлення до опанування
англійської мови як мови міжнародного спілкування.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: магнітола, касета з аудіо записом вправ.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план заняття, опорна таблиця для мовної розминки,
тексти для перекладу, роздатковий матеріал,
схема вірша-сенкену.
ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Організаційний момент:
1.1 Привітання студентів:
Good morning, students! I’m very glad to see all of you here at the lesson. Today is the third of
May. Let’s get down to business.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів:
Now I want to check all those who are present. Tell me, please, who is on duty today?
Who’s absent? What’s the matter with him (her, them)?
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття:
I want you to have a look at the blackboard. We are going to discuss a very interesting topic.
But its name is coded. That’s why you should tell me it. You will work in groups as usual. Each
group will get a card with definitions of words of which the name consists of. You have only one
minute. Well done! So today’s topic is “Computers. Special features”. As you can see there is an
outline of our lesson on it. During the lesson we’ll debate a little, then revise some words, read
text, write summary to it, have sociological research and at the end of the lesson you’ll write
poems on the topic discussed. (див. Додаток 1)
3. Мотивація навчання:
After the lesson you’ll be able to express your point of view on the topic, read and translate text
that has some useful information, and you’ll improve your skills in communicating with the help
of the English language.
4. Актуалізація опорних знань:
4.1 Мовна розминка за допомогою „Мозкового штурму”
Студенти повинні відповісти на питання: „The word “computer” is surrounded by a number
of words. Tell me, please, are they connected somehow?” При цьому на дошці один зі
студентів відображає думки у вигляді „ асоціативного кусту”. Студенти повинні
висловити свою власну думку та пояснити чому вони так вважають.
33
Art
a calculating machine
Publishing house
information
COMPUTER
work
entertainment
help
communication
4.2 Дебати
Після того, як студенти обговорили попереднє завдання, вони знову працюють у групах.
На дошці з’являються два слова:
COMPUTER
HEALTH
Кожна команда повинна висунути по три аргументи „за” та „проти” застосування
комп’ютерів у повсякденному житті. У дебатах приймають участь тільки дві команди.
Третя отримає завдання зробити закінчення і підвести підсумок дебатів. При цьому
необхідно зробити так, щоб вони зробили висновок, що деякі люди не можуть жити без
комп’ютерів завдяки стану свого здоров’я. При проведенні дебатів студенти користуються
„дискусійними кубами”, на гранях яких написані питання для обговорення.
4.3 Повторення пройденого раніше
Після дебатів студенти прослуховують аудіо запис слів, які вони вивчали на минулому
уроці. Під час прослуховування вони повторюють за диктором, а потім окремі студенти
читають та перекладають слова. Для того, щоб студенти запам’ятали слова як слід,
проводиться вправи за методикою „критичного мислення”. Студенти отримають картки зі
вправами та виконують їх. Ці вправи мають назву „wodsquare”, „wordsnake”. (додаток 2,3)
студенти повинні знайти слово, яке повторюється двічі.
5. Викладення та вивчення нового матеріалу:
5.1 Етап підготовки до читання тексту
Well, I see that you can express your point of view and you know words quite well. We are
going to read a text but before let’s discuss some things. Open your books on page 44. In the first
exercise there are three questions. Ok! Now read the text silently. I think five minutes will be
enough for you to understand it properly.
5.2 Читання тексту
Студенти читають текст протягом 5-7 хвилин. Після читання необхідно провести вправи
на перевірку зрозуміння прочитаного. Спочатку викладач дає вправи на еквіваленти, а
потім виконується вправа з підручника на сторінці 45. Після цього студенти повинні
прослухати аудіо запис ще однієї вправи на виправлення помилок. (Додаток 4).
6. Формування практичних вмінь і навичок
6.1 Студенти виконують вправу на сторінці 47. Ця вправа покаже як вони можуть
користуватися лексикою з теми.
34
6.2 Для покращення мовних навичок студенти виконують вправу на пояснення значення
слів англійською мовою. Кожен отримує особисту картку зі словом і пояснює його
значення. (додаток 5).
7. Закріплення знань студентів
7.1 Студенти роблять реферування тексту. Вони мають інструкції по реферуванню тексту.
РЕФЕРУВАННЯ – ЦЕ МАКСИМАЛЬНЕ СКОРОЧЕННЯ ТЕКСТУ ЯК ДЖЕРЕЛА
ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ІСТОТНОМУ ЗБЕРЕЖЕННІ ЙОГО ОСНОВНОГО ЗМІСТУ.
При реферуванні з тексту вилучають усе другорядне і залишають лише основну суть.
Кожна група читає своє резюме, а викладач коментує.
ІНСТРУКЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ.
1. Уважно прочитайте текст.
2. Складіть план тексту, використовуючи називні речення.
3. Визначте, про що йдеться у тексті, і передайте це одним реченням, яке й буде початком
резюме.
4. Деталізуйте план.
5. Сформулюйте основну думку тексту.
6. Прочитайте текст ще раз і порівняйте його із складеним резюме. Перевірте, чи не
пропустили ви істотного матеріалу.
Слід зауважити, що інструкції написані на сторонах кубів Це дозволяє зробити виконання
завдання цікавішим. У методиці цей метод називається „кубізм”.
7.2 На цьому етапі заняття студенти вчаться складати вірш-сенкен. При цьому необхідно
знати про структуру вірша. Структура написана на кубах, що робить виконання завдання
набагато цікавішим.
1 рядок- це саме предмет або явище
2 рядок -це два прикметника, які характеризують предмет або явище
3 рядок –це три дієслова
4 рядок – це фраза з чотирьох слів, яка характеризує ваше відношення до явища
5 рядок – це синонім до предмету або явища
На дошці є приклад такого віршу.
8.Підсумок заняття
Соціологічне дослідження:
Один зі студентів малює на дошці пряму. На лівому кінці він пише слово „ТАК” , а на
правому кінці він пише слово „НІ” . Потім він просить висловити свою думку щодо такого
питання: „Чи можливо жити у сучасному суспільстві без комп'ютера?” При цьому кожен
студент повинен пояснити свою думку, використовуючи слова зі схеми. Усі позитивні
відповіді позначаються у лівому кінці прямої, а усі негативні відповіді – у правому кінці
прямої. Потім відповіді аналізуються і робиться висновок.
9. Коментар роботи студентів
На цьому етапі викладач дає коментар роботи студентів. Спільно обговорюються
незрозумілі питання, також обговорюються головні помилки. Викладач оцінює роботу
кожного студента ті пояснює оцінки.
10. Домашнє завдання
Your task for the next lesson is to write a composition on the topic “Is it possible to live without
computers in the 21st century?” While writing the composition use the material of today’s lesson.
Your composition must be composed of 15-20 sentences. Is everything clear to you? All right.
The lesson is over. Good- bye.
35
ДОДАТОК 1
C O M P U T E R S
S P E C I A L
F E A T U R E S
Картка для групи № 1:
COMPUTER
A calculating device which stores information (data) on discs or magnetic tapes,
analyses it and produces further information as required.
Картка для групи № 2:
SPECIAL
Of a particular or certain sort; not common, usual or general; of or for a certain person,
thing or purpose.
Картка для групи № 3:
FEATURES
Characteristic or striking parts; one of the named parts of the face.
36
ДОДАТОК 2
A
B
C
O
M
S
L
O
T
P
T
O
M
C
U
O
G
P
L
T
D
I
U
O
E
A
C
T
C
R
T
A
E
K
I
A
TC
R
Z
X
ПЕРЕЛІК СЛІВ:
Blind person, magnification software, Braille printer, daptive switch, optical head-pointer,
motor-impared person, adapted keyboard, on-screen keyboard, screen-poining device,
speech synthesis system, pneumatic tube.
37
ДОДАТОК 3
38
ДОДАТОК 4
ВПРАВА НА ЕКВІВАЛЕНТИ.
Screen reader
Printing devices
Company’s database
capability
Adaptive keyboard
Magnification program
Eye movement
contents into
device used for printing
keyboard with special features
software widening computer’s
movement of eyes
all information of any company
software for convertingscreen
spoken words
ВПРАВА НА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК.
1. Computers haven’t taken a dominant rale in our society.
2. ADA or Americans with Disabilities Act is a special software.
3. Blind users need such technologies such as Braille, magnivication, speech synthesis and
Optical Character recognition.
4. There are no printers that can emboss Braille on both sides of a page at high speed.
5. Magnification programs can enlarge text on the scrreen by up to 16 times.
6. A speech-synthesis system is used to type the wotk on the computer.
7. OCR uses a flatbed scanner and specialised software to read printed material.
8. Electronic note-takers are used to record films and music.
39
ДОДАТОК 5
ВПРАВА НА ЗАКРІПЛЕННЯ ЛЕКСИКИ.
Match the terms with the explanations below.
a. Braille, b. speech synthesizer, c. electronic note-taker, d. on-screen keyboard, e. eye-gaze
system
1. a keyboard displayed within the computer screen.
2. a system of writing and reading for blind people, to enable them to read by touch.
3. a hardware device used in conjunction with a screen reader program to convert screen
contents into spoken words.
4. a system activated by the movement of the user’s eyes.
5. a device used by def users to record and print out what is spoken in a meting.
ПЕРЕЛІК СЛІВ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ СТУДЕНТАМИ.
Кожен студент отримує картку зі словом, він повинен пояснити його значення.
1. disabled worker
2. rehabilitation engineer
3. employee’s abilities
4. external adaptive switch
5. Windows-based applications
6. pointing device
7. speech synthsizer
8. on-screen keyboard
9. Braille printer
10. eye-gaze system
11. memory chips
12. disc controller
40
Сценарій 4
відкритого заняття - конференції
„СУЧАСНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”.
ТЕМА: Сучасне машинобудування.
МЕТА:
МЕТОДИЧНА- показати організацію та методику проведення уроку-конференції,
яка є підсумком дослідницької роботи студентів з дисципліни
«Англійська мова за професійним спрямуванням».
ДИДАКТИЧНА- практикувати в діалогічному та монологічному мовленні по темі
заняття, тренувати в зміні лінгвістичних кодів при спілкуванні;
вчити проводити наукове дослідження, культурі ведення
конференцій; розвивати навички трансформації зорової інформації в
мовленнєву із застосуванням чужої лінгвістичної системи;
розвивати спроможність до групового спілкування; розвивати
навички спілкування англійською мовою.
ВИХОВНАвиховувати у студентів активну життєву позицію, свідоме ставлення
До навчання і свідоме ставлення до опанування англійської мови як
мови міжнародного спілкування, підвищувати інтерес до науково –
пошукової діяльності.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: магнітола, касета з аудіо записом вправ,
мультимедійний проектор.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план заняття, доповіді студентів, логічні схеми,
учбові фільми, слайди, слайд-презентації.
ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Організаційний момент:
1.1 Привітання студентів:
Good morning, students! I’m very glad to see all of you here at the lesson. Today is the tenth of
December. Let’s get down to business.
1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів:
Now I want to check all those who are present. Tell me, please, who is on duty today? Who’s
absent? What’s the matter with him (her, them)?
2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття:
I want you to have a look at the blackboard. We are going to discuss a very interesting topic.
You all have been conducting a scientific research concerning the problem “Modern Machine
building”. Our today’s lesson is an unusual one. We are going to have a scientific conference.
3. Мотивація навчання:
As far as I know, each of you investigated this problem from different points of view. It’s high
time to share the results of your work. I hope that new knowledge will be useful for you in your
future work.
4. Актуалізація опорних знань:
На цьому етапі застосовується так звана «наукова хвилинка», тобто її задача –
активізувати розумові здібності студентів, а саме підготувати їх до проведення
«мозкового штурму». Студенти отримають катки з проясненням слів та фахових термінів,
вони повинні назвати слово.
But before we deign our conference I’d like you to have a sort of “brain drills”. Look at the
blackboard.
4.1 Мовна розминка за допомогою „Асоціативного куща ”.
41
Студенти повинні відповісти на питання: „The word “machine building” is surrounded by a
number of words. Tell me, please, are they connected somehow?” На дошці з’являється слайд
«асоціативного куща ”, який є оточеним словами. Студенти повинні висловити свою
власну думку та пояснити, як ці слова пов’язані з темою заняття..
Transport
Household goods
Everyday life
MACHINE BUILDING
Progress
Work
Tools
Help
Communication
5. Викладення та вивчення нового матеріалу:
5.1 Відкриття конференції.
На цьому етапі викладач надає право продовжити роботу на занятті студенту, який
виконує роль голови конференції. Він знайомить присутніх з порядком денним та
представляє усіх присутніх.
Ladies and Gentlemen.
It is an honor and privilege for me to welcome you to our country and to this Conference. On
behalf of the Organizing Committee and in my own name I wish to welcome the guests and the
participants of the Conference to Mariupol. I wish you every success…
Dear friends, today we are here to discuss and share our thoughts, knowledge on a very urgent
problem “Engineering and modern world”. We have a wide range of problems to discuss at the
top level. I want you to get acquainted with today’s agenda.
AGENDA:
1. The role of engineers in technological progress.
2. The forefather of mechanics.
3. Trends in modern engineering industry.
4. Engineering materials.
5. Computers and progress.
5.2 Виступ студентів з доповідями.
Перед виступом кожного учасника конференції голова представляє кожного з учасників і
дає коротку характеристику теми доповіді та досягнень доповідача у своєї області
дослідження.
Доповідь 1.
Chairman: My first and pleasant duty as a chairman is to introduce to you our honorary guest.
Mr.Alex Strelnikoff. Professor Strelnikoff graduated from the Riverside University. He is keen
on the problem “Engineer. The role he plays in the technological progress”. He has published
several books and papers in this field. Mr. Alex has agreed to speak to us. You are welcome,
professor.
Prof. Strelnikoff’s report.
The engineering typifies the twentieth century. He is making a vast contribution in design,
engineering and promotion. In the organization and direction of large-scale enterprises we need
his analytical frame mind. We need his imagination.
42
He is either designing the product itself or inventing new products or testing the product, its
components, and the materials in it; or analyzing its performance and making a mathematical
analysis.
He may be engaged in the development of new product, making drawings and specifications.
He may be concerning himself with the development of a new production process, or the
adaptation of a current process to a new product.
He may be utilizing his engineering know-how in determining the best processes and equipment
for the mass production of high-quality products.
He may be the project engineer in charge of the design and installation of a highly automatic
conveyer system for handling different kinds of parts between various assembly stations.
He may be working on designing and developing tools, dies, jigs, assembly fixtures and welding
fixtures for the production of an automotive body.
In the 20 th century, the engineering had at his command many new sources of power. He
worked hard to develop better materials, especially new alloys for special purposes. He wanted
to make machinery automatic.
Ця доповідь супроводжується схемою про роль сучасного інженера у технологічному
прогресі. (Додаток А)
Доповідь 2.
Chairman: Well, thank you Mr. Alex for such interesting and substantial report.
Now, dear friends I am very happy to introduce to you our guest of honor Miss Irene
Philipskaya. She received her Master of Arts and Doctor of Philosophy in history from Columbia
University. Miss Irene is a member of several professional organizations and is a Vice-President
of the American Historical Association. I know that Miss Irene’s scientific group conducted a
very unusual research. Miss Irene, everyone is eager to know the results of your hard work.
Irene Philipskay’s report.
About sixty years after the death of Archimedes, Hero of Alexandria was born. Nobody
knows the exact date of his birth, but according to the best authorities, he lived about 150 B.C. In
addition to being a great mathematician, he invented the siphon, the gearwheel, the pump, the
water clock and the steam engine.
His book on mechanics translated into Arabic was carefully studied by mechanics and
engineers of the sixteenth century. In this remarkable book Hero lists and describes five simple
ways by which an unusually heavy weight may be lifted and moved with minimum effort. These
five principles form the basis of all the machinery in the world today and, though described in
detail by Hero, their practical application to machinery did not come about for more than a
thousand years. They are: the lever, the wheel and axle, the pulley, the wedge, the screw.
While it is true that the invention of the screw is attributed to Archimedes and the wedge and
the lever were known long before Hero's time, he was the man, who showed for the first time
that all machinery is based on these five important principles, and how to apply these principles
to machinery — such as it was in these early times.
Neither he nor anyone else of his time realized the importance of these inventions. Hero's
book on pneumatics, which was translated into Italian in 1549 and later into English, described
more than seventy totally useless inventions, most of which embody important basic principles.
Their main function was to entertain.
Ця доповідь супроводжується слайд-шоу про Герона Александрійського та його
винаходи. Цю презентацію підготувала сама студентка. (запис слайд-шоу додається на
диску).
Доповідь 3.
Декілька студентів отримали творче завдання: зняти фільм-передбачення и зробити
виступ про небезпеку для Землі з боку технічного прогресу.
Усі присутні переглядають фільм – пророцтво. У цьому фільмі відомий про віщатель
Василь Касперський –Переяславський говорить про своє бачення майбутнього нашої
планети при подальшому розвитку сучасних технологій. (запис фільму додається на
диску)
43
People of the Universe! You are in great danger. I, Vasiliy Casperski-Pereslavski, want to save
you. Yesterday had I vision. Horrible future is waiting for every living creature on Earth!
Machines will revolt! I see… lifeless desert of sand and concrete. Chaos rules the world! No
drop of water left on Earth. No air to Breathe. No senses. Nothing at all. Machnes don’t need
that. Human beings are the past! Mankind, change your minds! But I see a path to survival. Stop,
open your hearts, open your soul! Love each other!
5.3 «Творча» хвилинка.
Звернення членів екологічної організації до учасників конференції та всього людства. Усі
присутні переглядають слайд-шоу «Наша мати Земля».
Представники організації виходять з транспарантами: „Save Mother-Earth”, ”Science for
help not for death”, ”Stop killing Nature”.
Голова представників міського департаменту міжнародної організації „Грінпіс” показує
слайди с видами планети та проголошує таку промову:
It is not a thing. It is alive. Long ago before the first human was born, before the first plants
began reaching for the sun, her life began. She breathes and grows; her blood rushes through her
veins; she can speak a mind and she can feel pain; she can feed us when we are hungry; she can
treat us when we are sick. She has the power to give us energy and the power to make a smile.
She is not a thing. She is the EARTH and there’s the reason we call her MOTHER. We only
have one planet; we only get one chance. Our mother needs our help! Do something, anything.
You have the power! (запис мультимедійної презентації додається на диску)
6. Формування практичних вмінь і навичок
6.1 Проведення дебатів.
Доповідь 4.
Chairman: To my mind as long as human society exists and develops there always will be
people with the opposite point of view. I hope our next speakers will prove that the situation is
not so horrible as it was said before.
Professor Victor Calchenko will tell us about trends in modern machine building industry. He is
a great authority in this field and knows his job from A to Z. Besides, Prof. Calchenko is a
Corresponding Member of the Ukrainian Academy of Sciences. So, you are welcome Professor.
Professor Victor Calchenko’s report
The scientific and technological progress will continue in engineering along two main headlines.
Firstly, it is automation, including the creation of “unmanned” industries. Secondly, raising the
reliability and extending the service life of machines.
This certainly requires new technology. The machine modules on a large scale are well suited for
“unmanned” industries.
Intense work is being carried out on new robots. New technologies and equipment have been
designed for most branches of engineering.
In the shortest time possible the engineers are to start producing new generations of machines
and equipment which would allow manufactures to increase productivity several times and to
find a way for the application of advanced technologies. Large reserves in extending service life
for machines can be found in the process of designing.
A promising reserve in increasing the life of parts is strengthening treatment. In recent years new
highly efficient methods have been found.
First and foremost of them is the vacuum plasma methods for coating components with hard
alloy compounds, such as nitrides and carbides of titanium, tungsten and boron. In the other
words, this is a matter of quality, and not of the mere number of new machines, apparatuses and
materials.
Ця доповідь їде в супроводі логічних схем, а також переглядом слайдів про сучасне
обладнання. (запис слайд – шоу додається на диску)
44
Доповідь 5.
Chairman: My friends, it’s high time to talk about materials engineers use in their work. Let
me introduce a Leading specialist in this field Miss Tetyana Titarenko. She has been working on
the problem for a long period of time. Miss Titarenko has published some articles in scientific
journals all over the world. She works for Russian Academy of sciences.
Miss Tetyana Titarenko’s report.
Engineers have to know the best and most economical materials to use. Engineers must also
understand the properties of these materials and how they can be worked. There are two kinds of
materials used in engineering – metals and non-metals. We can divide metals into ferrous and
non-ferrous. The former contain iron and the latter do not contain iron. Cast iron and steel, which
are both alloys, or mixtures of iron and carbon, are two most important ferrous metals. Steel
contains a smaller proportion of carbon than cast iron. Certain elements can improve the
properties of steel and are therefore added to it. For example, chromium may be included to
resist corrosion and tungsten to increase hardness. Aluminium, copper, and the alloys (bronze
and brass) are common non-ferrous metals.
Plastics and ceramics are non-metals; however, plastics may be machined like metals. Plastics
are classified into two types - thermoplastics and thermosets. Thermoplastics can be shaped and
reshaped by heat and pressure but thermosets cannot be reshaped because they undergo chemical
changes as they harden. Ceramics are often employed by engineers when materials which can
withstand high temperatures are needed.
Ця доповідь супроводжується двома схемами. (додаток B)
Доповідь 6.
Chairman: It’s a well-known fact that Japan is a leader in computer technologies. I’m very to
introduce to you our guest of Honour Miss Jjumilya Habibulina. She has made several
discoveries in the field of computer application. Academician Habibulina has been developing
flexible production systems.
Miss Jumilya Habibulina’s report.
The word “robot” was first used by Czech playwright Karel Capek. Who in 1920 wrote a drama
about machines that could move like human beings – and do their work. Today this idea has
become a reality. Industrial robots now being manufactured perform certain tasks even better
than a human being. We are thus at the threshold of the era of robots – what might be called a
“robolution”.
An industrial robot is a unit which has movement functions with a hegh degree of freedom
similar to human arms and hands and is able to move autonomously on the basis of sense and
perceptions.
There are six categories of robots:
- the manual manipulator, remotely controlled by a person, which carries out hand-and-arm
functions to hold and move objects;
- the fixed-sequence robot, which performs a series of operation in a preset order, always
in the same series of locations in space;
- the variable-sequence robot, which operates in the same manner as a fixed-sequence
robot but can easily be reprogrammed for a different sequence;
- the payback robot, which repeats a sequence of movements and operations that are first
“taught” by manual movement of a manipulator and stored in the robot’s memory unit’
- the numerically-controlled robot, which moves from one position to another according to
numerical instructions in such forms as punched paper tapes or cards;
- the intelligent robot, an advanced type that can decide its course of action on the basis of
its sensing devices and analytical capability.
Today robots play a major role in welding, press-forming, coating and other operations,
particularly in the automotive industry.(Дивись додаток C)
Після виступу студентів усі присутні переглядають фільм про роботизацію сучасного
виробництва. (Цей фільм додається на диску).
45
7. Закріплення знань студентів
7.1 Група студентів отримує завдання написати «послання» до інженерів майбутнього,
користуючись здобутими знаннями з доповідей, а також користуючись інструкцією до
написання резюме.
ІНСТРУКЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕЗЮМЕ.
1. Уважно прочитайте текст.
2. Складіть план тексту, використовуючи називні речення.
3. Визначте, про що йдеться у тексті, і передайте це одним реченням, яке й буде початком
резюме.
4. Деталізуйте план.
5. Сформулюйте основну думку тексту.
6. Прочитайте текст ще раз і порівняйте його із складеним резюме. Перевірте, чи не
пропустили ви істотного матеріалу.
Слід зауважити, що інструкції написані на сторонах кубів Це дозволяє зробити виконання
завдання цікавішим. У методиці цей метод називається „кубізм”.
“Future engineers! We progressive people of the past welcome you. We want you to remember
that without us there won’t be you, without you there won’t be next generations. It’s neverending process. World develops in a spiral. Before put any of your inventions into life test it
millions of times, analyze all previous experience, try to predict consequences and only then use.
Don’t forget every GOOD engineer never stops learning. Avoid being a “particular specialists”.
Do your best to consider any problem in a wide range, from all points of view. We believe in
you. The fortune of the planet is in your hands.”
7.2 Друга група студентів отримає завдання скласти вірш-сенкен. При цьому необхідно
знати про структуру вірша. Структура написана на кубах, що робить виконання завдання
набагато цікавішим.
1 рядок- це саме предмет або явище
2 рядок -це два прикметника, які характеризують предмет або явище
3 рядок –це три дієслова
4 рядок – це фраза з чотирьох слів, яка характеризує ваше відношення до явища
5 рядок – це синонім до предмету або явища
На дошці є приклад такого віршу.
MACHINE BUILDING
PROGRESSIVE, DEVELOPING
PRODUCE, BUILD, CREATE
NO MACHINE BUILDING, NO FUTURE
FURTHER ACHIEVEMENTS
8.Підсумок заняття
Соціологічне дослідження:
Один зі студентів малює на дошці пряму. На лівому кінці він пише слово „ТАК” , а на
правому кінці він пише слово „НІ” . Потім він просить висловити свою думку щодо такого
питання: „Чи можливо жити у сучасному суспільстві без машин?” При цьому кожен
студент повинен пояснити свою думку, використовуючи слова зі схеми. Усі позитивні
відповіді позначаються у лівому кінці прямої, а усі негативні відповіді – у правому кінці
прямої. Потім відповіді аналізуються і робиться висновок.
9. Коментар роботи студентів
На цьому етапі викладач дає коментар роботи студентів. Спільно обговорюються
незрозумілі питання, також обговорюються головні помилки. Викладач оцінює роботу
кожного студента ті пояснює оцінки.
Chairman: Ladies and Gentlemen, I, as a chairman, should direct particular attention to the fact
that we’ve discussed all problems of today’s conference. Moreover I’d like to put a great deal of
emphasis that all our speakers do and will do their best to develop engineering in all its fields.
46
Our descendants will be proud of us and our deeds, they will continue the cause begun by us. At
the request of all those present I announce the conference closed
10. Домашнє завдання
Your task for the next lesson is to write a composition on the topic “Is it possible to live without
machines in the 21st century?” While writing the composition use the material of today’s lesson.
Your composition must be composed of 15-20 sentences. Is everything clear to you? All right.
The lesson is over. Good- bye.
47
Сценарій 5
Навчання синхронному перекладу.
Перед тим, як почати працювати с групою студентів по навчанню техніки синхронного
перекладу, викладачу необхідно виявити рівень мовної підготовки учнів. Якщо рівень
достатньо високий, то не має необхідності виконувати усі вправи, які автор описав.
Навіть, можна пропустити фонетичні вправи. Якщо рівень знань студентів є дуже
низьким, то слід робити усі вправи. Цінністю описаних вправ є те, що вони дають
можливість проявити викладачу власну творчість і вигадати ще багато нових вправ або
переробити принципи їх виконання. Ці вправи не є щось незмінне, це лише приклади.
Автор хоче поділитися власним досвідом роботи. Вона прийняла рішення навчити
синхронному перекладу групу зварювальників. В технікумі дві групи зварювальників.
Одна група мала достатньо високій рівень знань, рівень знань другої групи був на
середньому рівні. І саме у цій групі автор проводила експеримент. Слід відмітити, що
викладач багато років використовує метод „критичного мислення” в роботі, вона багато
вивчає досвід колег, має певні наробки, але проблема якісного перекладу спеціальної
літератури, науково-технічних текстів, інструкцій та учбових фільмів є дуже актуальною.
Як зробити так, щоб студенти змогли сприймати на слух інформацію та самостійно
перекладати її без допомоги викладача. Поміркував трішки, вона прийняла рішення: Чому
б не використати цій метод при навчанні синхронному перекладу? Викладач зіткнулася з
багатьма проблемами: незацікавленість студентів у вивченні мови, відсутність такого типу
літератури, недостаток часу і таке інше. Але усі перешкоди були подолані. Для того, щоб
підвищити зацікавленість студентів іноземною мовою, ми прийняли участь у роботі
студентської науково-практичної конференції з дисципліни „Зварювальне виробництво” і
показали свої досягнення, тобто зробили синхронний переклад фільму про зварення
алюмінію.
До вашої уваги пропонується алгоритм роботи з групою.
1 Етап. Робота з лексикою.
Для того, щоб зрозуміти будь – який професійний текст, необхідно оволодіти спеціальною
термінологією. Слова необхідно не просто вивчити, а й розуміти , як вони вимовляються,
пишуться та вживаються одне з іншим в словосполученнях або у реченнях. Відомо, що
вдома слова зазвичай студенти не вчать або вчать у невеликій кількості. Це можна
пояснити тім, що програма навчання дуже складна і навантаження іншими предметами
забирає багато часу. Тому слід робити усю роботу по вивченні лексики на уроці. Ці
вправи допоможуть оволодіти лексикою на потрібному рівні.
Вправа 1. Для того, щоб зрозуміти фільм належним чином, ми повинні вивчити наступні
лексичні одиниці.
Aluminum (aluminium), product, demand, strength, quality, welding, frequently, employ,
density, steel, require, alloy, silicon, magnesium, manganese, copper, zink, corrosion, resistance,
oxide, pure, electrode, rarely, alternating, direct, current, wave, joint, scrapper, sinas.
Спочатку студенти прослуховують аудіо запис слів. Потім вони повторюють слова слід за
диктором сумісно з перекладом. Потім опрацьовується промова слів кожним студентом
окремо. Щойно студенти почали вимовляти слова без помилок, доречно перейти до
наступної вправи.
Вправа 2. При виконанні цієї вправи слід використовувати ТЗН, тобто показувати
студентам слайди, на котрих написані слова. Вони повинні вимовити слова та дати їх
переклад. Вправу необхідно виконувати декілька разів залежно від групи, з кожним разом
збільшуючи темп показу.
Вправа 3. Як тільки викладач переконався, що слова перекладають рідною мовою
правильно, слід здійснити переклад на англійську мову. Викладач роздає студентам
картки зі словами, які потрібно перекласти англійською.
48
Вправа 4. Ця вправа виконується для того, щоб навчити порядку слів у словосполученнях.
Існує правило, що у словосполученнях головним словом є останнє, а ті, що стоять перед
ним, є до нього визначеннями. До опрацьовування беремо наступні словосполучення.
Demands on strength and quality, frequently employed, manufacture of aluminum, a light
material, to be alloyed, a wide range of application, alloying materials, corrosion resistance,
melting point, electrical conductivity, direct current, alternating current, aluminum alloys, square
waves, to break up oxide, to prepare joint, the joint angle, better penetration, to change polarity.
Вправа 5. Після фонетичної обробки студенти починають перекладати словосполучення.
Викладач перевіряє виконану роботу. Потім студенти працюють „ланцюгом”, тобто один
читає словосполучення, другий – перекладає його рідною мовою, третій – знову
перекладає англійською. Цю вправу виконують декілька разів для того, щоб усі студенти
зробили переклад і рідною мовою і англійською. Це у методиці має назву „Зворотний
переклад”.
Вправа 6. Для того, щоб переконатися, що студенти засвоїли все належним чином,
виконується вправа на сполученість слів.
Match the words from A with the words from B.
Electrical
alloy
Corrosion
point
Melting
material
Light
current
Direct
resistance
Aluminum
wave
Square
conductivity
Вправа 7. Студенти отримають картки зі словами по темі, але словосполучення у кожного
різні. Завдання таке: перекласти у швидкому темпі надані слова і словосполучення.
2 Етап. Робота з текстом.
Вправа 1. Перед початком роботи з текстом студенти заповнюють таблицю за методом
„критичного мислення”. Ця таблиця дозволить працювати з текстом більш усвідомлено.
Що я знаю по темі
Про що йдеться у тексті
Що хочу вивчити
Вправа 2. Студенти отримають текст, котрий має усі нові слова та словосполучення. Вони
читають його мовчки з метою зрозуміти загальну ідею тексту. Після того, як текст є
прочитаний, студенти рідною мовою висловлюють головну думку. Роблять це всі
студенти для того, щоб виявити ступень розуміння тексту. Студенти заповнюють таблиці,
а потім доповнюють їх новою інформацією. Цей метод дозволяє більш поглиблено
сприйняти матеріал.
Вправа 3. Ця вправа є вправлю на еквіваленти, тобто викладач називає рідною мовою
слова і словосполучення, студенти знаходять їх у тексті и читають. Потім навпаки.
Наприклад: точка плавлення, окис кисню, перегрів електрода, передача тепла, стійкість до
корозії, електрична проводимість, один з котрих, синусоїдна хвиля, квадратна хвиля,
більш ніж.
Вправа 4. Завдання: знайди продовження речення та прочитай його повністю і перекладі
рідною мовою. Наприклад:
Aluminum is often used for...; Most common alloying materials are...; It also offers other..; If
you reverse the poles...; If you connect the electrode to the...; A further development of AC
technology...
Вправа 5. Прослухай кінець речення, знайди його початок, прочитай та перекладі.
Наприклад:
49
...and Zink are also used. ... which has a good corrosion resistance. ... this oxide has to be
removed. ... which employ the so – called “square waves”. ... 4 mm we have to prepare joint. ...
aluminum cleanliness is imperative.
Вправа 6. Ця вправа на „зворотній переклад”. Вчитель читає перше речення, студенти
перекладає його рідною мовою, наступний студент знову перекладає теж саме речення
англійською, так можна взяти для роботи по 2 -3 речення для кожного студента.
Вправа 7. Студенти отримають речення, які є переказом тексту, але вони розташовані не
за порядком. Завдання: розташувати речення згідно з текстом.
Вправа 8. Студенти отримають декілька назва тексту, вони повинні підібрати ту назву,
котра найбільш підходить до тексту та пояснити чому.
Вправа 9. Студенти читають текст мовчки ще раз з метою поділити його на логічні
частини. Після цього це обговорюється для того, щоб сумісно вирішити скільки частин
має текст. Потім студенти дають назву кожної частині тексту.
Вправа 10. Студенти тренуються у аудіюванні. Вони прослуховують три перекладу
тексту. Завдання: обрати той варіант, який підходить до змісту тексту.
Вправа 11. Студенти виконують вправу на виправлення помилок, тобто викладач читає
речення, котрі можуть бути вірними, а можуть бути невірними. Студенти виправляють
помилки, користуючись текстом.
Вправа 11. Тепер черга зробити резюме до тесту. Правила складання резюме студенти
пам’ятають тому, що вони роблять його досить часто. Практично, вся робота з текстом
має закінчуватися його переказом.
3 Етап. Синхронний переклад.
Нам цьому етапі починається робота з синхронного перекладу. Студенти засвоїли лексику
на достатньому рівні, вміють перекладати тест, переказувати його, використовувати
терміни. Автор вважає, що є доречним виконання декілька підготовчих вправ, оскільки
одразу зробити синхронний переклад важко. Слід зауважити, що працюють з зовсім
другим текстом, а не з тим, який використовувався для тренування лексики і всій
попередньої роботи. Перед початком роботи на дошці слід написати професійні
скорочення, абревіатури та ретельно їх розібрати. Так для цього фільму це буде:
TIG – TUNGSTEN INERT GAS
WIG – WOLFRAM INERT GAS
AC – ALTERNATING CURRENT
DC – DIRECT CURRENT
Вправа 1. Студенти працюють „ланцюгом”. Вони мають текст. Проводиться читання
тексту по окремих сегментах. Перший студент читає сегмент, котрий порівнює одному –
двом реченням. Більш довгий сегмент важко утримати в пам’яті. Другий перекладає з
опорою на печатний текст. Це є так званий переклад з аркушу.
Вправа 2. Після першого разу студенти змінюють ролі, тобто той студент, котрий читав
англійською фрагменти тексту тепер перекладає, той, що перекладав тепер читає текст.
Так з текстом працюють декілька разів, при цьому збільшується швидкість читання. Слід
зауважити, що всі вправи необхідно починати з повільного темпу, а потім його
збільшувати.
Вправа 3. Студенти переглядають фільм, при цьому вони мають у своєму розпорядженні
текст, він полегшує розуміння фільму.
Вправа 4. Студенти вдруге переглядають фільм, але вже без тексту. При цьому вони
роблять запис окремих слів, словосполучень та ідей. Це є так званий переклад з опорою на
запис.
Вправа 5. Студенти третій раз переглядають фільм з метою перевірити свої записи та,
якщо є необхідність, поповнити їх.
50
Вправа 6. Ця вправа тренує пам’ять студентів. Проводиться перегляд фільму, але без
звукового супроводження. Студенти самостійно коментують фільм англійською мовою по
черзі.
Вправа 7. Ця вправа є безпосередньо синхронний переклад. Відбувається перегляд фільму
з перекладом по черзі.
Вправа 8. Перегляд фільму, але переклад робить один студент. Раніше студенти
працювали „ланцюгом”. Потім проводиться обговорення перекладу, пояснення місць, які
були невдалі, якщо таки мали місце.
TIG – WELDING ALUMINIUM.
Aluminum is often used for products where the demands on strength and quality are very high.
This also explains why tig – welding is frequently employed in the manufacture of aluminum
products. First and foremost, aluminum is a light material, its density is only a third of that of
steel. That’s why it is often used for constructions where the total weight has to be low. With
constructions such as aircrafts it is required the material need to be strong and aluminum is a
strong material provided it is alloyed. Most common alloying materials are silicon, magnesium,
but manganese, copper and Zink are also used. Aluminum has a wide range of application. As a
material it not only combines the quality of long strength and density. It also offers other
advantages such as high degree of corrosion resistance. The electrical conductivity is very good.
Oxygen reacts with aluminum to form aluminum oxide which has a good corrosion
resistance. Pure aluminum has a melting point 658˚C while the melting point of aluminum oxide
is 3632˚C three times as high. On heating the aluminum plate the metal will eventually begin to
melt while oxide will remain intact on the surface. In order to weld together two aluminum plates
this oxide has to be removed. If you connect the electrode to the negative pole in a conventional
manner you get considerable heat transfer the material melts but the oxide remains. If you
reverse the poles, however, and connect electrode to positive and the work piece to negative the
heat is transferred but once the material has started to melt the oxide is removed. In practice the
positive connection is rarely used since too much heat is generated and electrode becomes
overloaded. But if combining the effects of the negative connection with the positive one you
have both the heat transfer and brake up of the oxide. That’s why we use alternating current. This
current changes its polarity hundreds of times per second and allows to weld all types of
aluminum alloys.
A further development of AC technology is machines which employ the so – called “square
waves”. Instead of sinus wave voltage we get a square voltage configuration that has many
advantages. One of which is that it is possible to shift square wave to increase positive or
increased negative as desired. Increased positive gives you better oxide break up while increased
negative gives you more heat and better penetration.
To weld two pieces more than 4 mm we have to prepare joint. The joint angle for aluminum
should lie between 80˚ – 90˚ which is greater than for steel. As a rule in welding aluminum we
often use the so called bat joint.
Before welding we clean the material with scrapper to be sure that the tools are used only for
aluminum. In tig – welding aluminum cleanliness is imperative. The material can’t contact with
oil and dirt. It is not allowed for aluminum to be in contact with other metals. To reduce the
amount of oxide always begin with the removing the oxide with the brush. Use brushes only for
aluminum/ After brushing new oxide is forming very quickly. For this reason welding should be
done immediately after brushing.
51
Заключення.
Методів критичного мислення дуже багато, він дає можливість викладачеві розвиватися
і як особистість і як викладач, тому що розвивається творча думка, фантазія, креативність.
Як використання цього методу позначилося на кількісних і якісних результатах? Вони
значно зросли. Кількісні показники складатимуть – 95 - 97%, а якісні – 75 – 78%. Крім
того, у студентів зросла зацікавленість мовою, вони стали більш активно приймати участь
у позакласних заходах, у роботі клубу шанувальників англійської мови, ведуть
дослідницьку роботу, а головне взаємовідносини поліпшилися, вони можуть працювати
командою, поважають один одного і завжди готові допомогти.
52
Література:
Когнитивная психология. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.
2. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной
информации / Под ред. А.Р.Лурия. - М.: Прогресс, 1977. - 412 с.
3. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: як цьому навчати:
Науково-методичний посібник / За наук. Ред. О.І.Пометун. - Харків, 2007. 190 с.
1. АндерсонДж.
4. Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит та Чарльз Темп. Методична
система “Розвиток
критичного мислення у навчанні різних
предметів”. Посібник I та II.
5. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. «Учим детей мыслить
критически», Санкт-Петербург. Издательство «Альянс «Дельта», 2003.
Критическое мышление - мышление XXI в. // Методичний
вісник історичного факультету №1. - Харків: Консум, 2002. - С. 77-82.
6. Зоркина Н. В.
7. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена, N4, 2001. – С.
36-40.
8. Кроуфорд А., Саул В., Метью С., Макінстер Д.; Наук. Ред.. Пометун О.І.
Технології розвитку критичного мислення учнів.- К.: Вид-цтво
«Плеяди», 2006.
9. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: Проблема мирового
образования XXI века.- Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999
10. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для
вчителів і
студентів. – К.: СПД Богданова А.М., 2007.
53
54
55
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа