close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство аграрної політики України
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Кафедра бухгалтерського обліку
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ
та виконанню контрольних робіт
(для студентів спеціальності „Облік і аудит” заочної форми навчання)
Кам”янець-Подільський
2009
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни „Звітність підприємств” та
виконанню контрольних робіт (для студентів спеціальності „Облік і аудит” заочної форми
навчання) – 2-ге вид., доп. і перероб./ Семенишена Н.В.- Кам”янець-Подільський .- 2009. 33с.
Укладач:
к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Семенишена Н.В.
Рецензенти:
зав.кафедри фінансів ПДАТУ, к.е.н., доцент Краснолуцька Л.М.,
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Кам”янець-Подільського
державного університету Стрельбіцький П. А.
Затверджено:
кафедрою бухгалтерського обліку
(протокол № 6 від 17 січня 2009 р.),
методичною комісією Інституту бізнесу і фінансів
(протокол № 6 від 26 січня 2009 р.),
методичною радою університету
(протокол №2 від “15” лютого 2009р.)
Відповідальний за випуск:
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, к.е.н., доцент В.Д.Слободян
Семенишена Н.В., 2009
ПДАТУ, 2009
-2-
Передмова
Протягом останнього десятиліття було здійснено спробу змінити механізм
економічних та правових відносин на основі розвитку відносин власності, застосування
ринкових принципів в економіці та децентралізованого управління.
З цією метою кожне підприємство повинно розробити свою облікову політику, яка
підпорядковується потребам менеджменту. Але, як правило, для прийняття ефективних
управлінських рішень менеджери не обмежуються суто внутрішньою фінансовою
інформацією, а порівнюють її з відповідними показниками підприємств-конкурентів чи
партнерів по бізнесу. Тому закономірно виникла потреба в уніфікації вимог до фінансової
інформації у рамках галузі, регіону, всієї країни. На цій основі буде формуватись нове
мислення бухгалтера. Важливо, що робота в умовах НП(С)БО передбачає свободу у виборі
правил облікової політики підприємств, схем облікового процесу, представлення
господарських операцій у звітності. А для цього вимагається більш високий професійний
рівень економічних та фінансово-бухгалтерських кадрів.
Вимогами до рівня підготовки спеціалістів передбачено наступні основні види
професійної
їх
діяльності:
організаційно-управлінська,
контрольно-ревізійна,
інформаційно-аналітична, нормативно-методична, зовнішньоторгова.
Саме на досягнення цієї мети - забезпечення готовності спеціалістів з
бухгалтерського обліку до виконання перерахованих видів діяльності – і спрямована
структура учбово-виховного процесу, в якій особливе місце посідає курс “Звітність
підприємств”.
Курс “Звітність підприємств” є одним з профілюючих для підготовки спеціалістів з
бухгалтерського обліку (магістрів) з фаховим спрямуванням “Контроль і ревізія”,
“Фінансування і кредитування”.
Він є логічним продовженням дисциплін “Теорія бухгалтерського обліку”,
“Фінансовий облік” , “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік в галузях народного
господарства”, “Облік в підприємствах малого бізнесу”.
Мета курсу - вивчення теорії та практики організації та методики складання
бухгалтерської, статистичної, податкової звітності та звітності щодо інших обов’язкових
платежів
в
сільськогосподарських
формуваннях,
акціонерних
підприємствах,
підприємствах малого бізнесу.
Завдання курсу – ознайомити студентів з нормативною базою з фінансової,
податкової, статистичної звітності; принципами сучасної організації бухгалтерської,
податкової, статистичної, іншої звітності; з сучасною технікою складання звітності на
підприємствах різних організаційно-правових форм; з основними методами аналізу
фінансового стану за даними бухгалтерської звітності.
Завдання курсу передбачає також навчити студентів:
 Володіти сучасними методами підготовки фінансових звітів, статистичних звітів,
податкових звітів та адаптовано до національних принципів і стандартів бухгалтерського
обліку складати фінансову звітність.
 Аналізувати дані форм бухгалтерської звітності підприємств.
 Використовувати дані бухгалтерської звітності при плануванні і прогнозуванні.
 Передбачати можливі фінансові наслідки управлінських рішень.
-3-
“Звітність підприємств”, годин
Кількість годин
Семінарські і
практичні заняття
1.
Значення звітності підприємств на
сучасному етапі розвитку
бухгалтерського обліку.
Організація та принципи складання
бухгалтерської звітності.
Балансовий звіт
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Консолідована фінансова звітність
Організація та методика складання інших
форм бухгалтерської звітності
підприємств.
Організація та методика складання
статистичної звітності підприємств.
Податкова звітність підприємств.
4
-
-
4
2.
4
1
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14
16
16
12
10
10
2
3
3
1
-
2
3
3
1
-
10
10
10
10
10
10
9.
20
-
-
20
10.
20
-
-
20
Всього
135
10
10
126
-4-
Самостійна
робота
лекції
Тематика лекцій і практичних занять
Всього
№
п./п
Розділ 1. Концептуальні основи звітності підприємства.
Тема 1. Звітність як завершальний етап облікового процес. Загальні вимоги до
бухгалтерської звітності
Вивчення даної теми необхідно розпочати з історії виникнення звітності
підприємств, її суті, призначення та визначення.
Звітність – це система узагальнених показників інформації, що характеризують
підсумки виробничо-фінансової діяльності, майновий і фінансовий стан організації
(підприємства, установи) на визначений період. В даному випадку організацію тут слід
розуміти як соціальну систему, в котрій існує функціональний розподіл праці, спрямований
на досягнення загальної мети (цілей).
Студенту слід зупинитись на класифікації звітності в сучасних дослідженнях за
різними класифікаційними ознаками:




Звітність за видами (бухгалтерська, статистична, оперативна, податкова),
Звітність за терміном подання: (періодична та річна звітність);
За ступенем узагальнення даних;
За способом подання і т.д.
Користувачі звітності підприємств, їх цілі та інтереси в контексті вивчення звітності
підприємств.
Поняття стандартів фінансового обліку і звітності. Національні стандарти
фінансової звітності. Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в організації
фінансової звітності.
Обліковий процес має на меті забезпечити сталий потік такої інформації до всіх
зацікавлених осіб. У загальних рисах вищезазначене зображено на рис.
Рис. Обіг облікової інформації в процесі прийняття та виконання рішень
Підвищенню ролі звітності та інтересу до неї зі сторони вітчизняних вчених
економістів сприяють багато факторів, основними серед яких можна відзначити: вивчення
зарубіжного досвіду та вплив міжнародних вимог до складання фінансової (бухгалтерської)
звітності; невідповідність її інформативності розширеному діапазону інтересів учасників
ринкових відносин, забезпечення внутрішнього зв’язку бухгалтерської звітності складних
господарських суб’єктів, що створились в результаті злиття, реорганізації, поглинання у
-5-
підприємства з різними формами власності, організаційно-правовим статусом, сферою та
галуззю діяльності, масштабами ділової активності (асоціації, спілки, концерни, холдинги і
т.д.) тощо.
При вивченні матеріалу за даною темою слід з’ясувати, яка підготовча робота
проводиться перед складанням річної бухгалтерської звітності підприємств, які основні
етапи складання бухгалтерської звітності.
Слід звернути увагу на порядок проведення річної інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, розрахунків; порядок
списання затрат і втрат від стихійного лиха.
Послідовність
калькуляції
собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарськими формуваннями. Закриття рахунків бухгалтерського обліку.
При вивченні матеріалу по наступних питаннях теми слід звернути увагу на
нормативну базу – Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”,
ПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та ”Про затвердження Порядку
подання фінансової звітності” - Постанова КМУ від 28.02.2000р. №419:
 Звірка та уточнення показників поточної статистичної та періодичної бухгалтерської
звітності.
 Основні вимоги до фінансової звітності.
 Склад та характеристика елементів фінансової звітності.
 Якісні характеристики бухгалтерської (фінансової) звітності. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 Розкриття інформації у фінансовій звітності.
 Порядок і терміни складання, подання, розгляду і затвердження бухгалтерської (і
фінансової) звітності.
Для з’ясування наступного блоку питань студенту необхідно користуватись ПСБО 6:




Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства
Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.
Зміни в обліковій політиці підприємства.
Події після дати балансу.
Відкритість і публікація (оприлюднення) фінансової звітності підприємства.
Підтвердження достовірності фінансової звітності аудиторською організацією.
Тема 2. Методика складання балансового звіту
Логіка побудови та змін у змісті і структурі вітчизняного балансу.
Класифікація активів підприємства. Визнання та оцінка активів. Зміст та логіка
групування статей активу балансу.
Особливості відображення основних засобів і нематеріальних активів у балансі.
Склад та характеристика статей пасиву. Групування статей пасиву балансу.
Особливості відображення власного капіталу в балансовому звіті.
Відповідність статей балансового звіту та рахунків (субрахунків) плану рахунків
бухгалтерського обліку .
Розкриття інформації у примітках до балансу.
Тема 3. Методика складання звіту про фінансові результати
-6-
Використання в підготовці студентом ПСБО №3 надасть можливість студенту
відповісти на наступний блок питань:
 Загальна характеристика звіту. Вимоги до звіту про фінансові результати.
 Характеристика видів діяльності, в розрізі яких обліковуються фінансові результати.
 Визнання, оцінка та класифікація доходів. Порядок їх відображення у звіті про
фінансові результати.
 Визнання, оцінка та класифікація витрат. Елементи операційних витрат. Порядок
відображення витрат у звіті про фінансові результати.
Перш за все фінансові результати поділяють за видами діяльності, внаслідок якої вони
виникають, на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності, функціями
(розділ І) та елементами операційних витрат (розділ II).
Студенту слід звернути увагу на характеристику видів діяльності підприємств, це, в свою
чергу обумовлює логіку побудову вітчизняного звіту про фінансові результати:
 визначення фінансових результатів від операційної діяльності, склад операційних
доходів і витрат;
 визначення фінансових результатів від фінансової діяльності, склад фінансових доходів
і витрат.
 доходи і витрати інвестиційної діяльності;
 визначення фінансових результатів від звичайної діяльності, надзвичайні доходи і
витрати.
 Методика визначення чистого фінансового результату (чистого прибутку (збитку))
звітного періоду.
Податок на прибуток: визнання витрат (доходів), пов’язаних з податком на
прибуток. Визнання та оцінка активів та зобов’язань з податку на прибуток.
Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.
ПНА використовується для оцінки минулих результатів операційної діяльності
(підприємства з метою формування висновку щодо його потенціалу і прийняття рішень про
інвестиції. Його економічний зміст полягає в розкритті ефективності прибутковості)
використання підприємством ресурсів, наданих власниками його звичайних акцій.
Тому дуже важливим є застосування усіма підприємствами однакової методики
розрахунку цього показника і послідовне дотримання її під час подання фінансових звітів
за кілька звітних періодів:
 Розрахунок прибутку на акцію (ПНА).
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію.
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію.
 Розрахунок чистого прибутку на одну просту акцію.
Зміст приміток до звіту про фінансові результати.
Тема 4. Методика складання звіту про рух грошових коштів
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні" Звіт про рух грошових коштів є складовим елементом річної фінансової звітності
підприємства.
Зміст і форма Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття
його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про
рух грошових коштів".
-7-
Використання ПСБО 4 та інших літературних джерел, що нижче запропоновані
студенту для підготовки, надасть можливість студентові:

З’ясувати суть та призначення звіту про рух грошових коштів.

вивчити нормативне регулювання складання звіту про рух грошових коштів
підприємства.

розібратись у методах розрахунку показників грошового потоку.

визначати рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.

визначати рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

визначати рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності
підприємств.
Тема 5. Методика складання звіту про власний капітал
Майно підприємства складається із різноманітних об'єктів обліку - носіїв прав
власності окремих суб'єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь
у його прибутках визначається часткою і формою інвестованих коштів. Вони мають бути
чітко відображені у бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів.
Розкриття цих прав є одним із найважливіших завдань фінансової звітності. Гарантією
захищеності прав власників підприємства виступає власний капітал.
Дана форма звіту показує, за рахунок яких факторів змінилися за рік сума та склад
власного капіталу підприємства.
Для забезпечення порівняльного аналізу інформації в наступні звітні періоди
підприємства повинна додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній
рік. Окрім самої форми звіту про власний капітал, необхідно у примітках до фінансової
звітності розкривати додаткову інформацію.
При підготовці даного матеріалу необхідно розглядати структуру та методику звіту
відповідно до П(С)БО 5, що надасть можливість з”ясувати:

Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу.

Характеристика складових власного капіталу підприємства (статутний
капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток,
поняття неоплаченого та вилученого капіталу).

Порядок складання звіту про власний капітал.
Використання звіту про власний капітал для потреб управління.
Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансової звітності.
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства. Виправлення
помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці підприємства. Події після
дати балансу.
Тема 7. Зведена і консолідована звітність
Вивчаючи особливості складання та представлення бухгалтерської звітності
суб’єктами малого підприємництва, студенту при підготовці слід звернути увагу на
відмінності у складі фінансової звітності даних суб’єктів та користуватись ПСБО 25:
 Особливості складання та представлення звітності суб’єкта малого підприємництва.
-8-



Визнання суб’єкта малого підприємництва.
Особливості складання балансового звіту.
Особливості складання звіту про фінансові результати.
Особливості розкриття у фінансовій звітності інформації щодо пов’язаних сторін.
Визначення та стосунки пов’язаних сторін. Операції пов’язаних сторін, розкриття
інформації.
Відображення у фінансовій звітності об’єднання підприємств. Вимоги Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”. Облік придбання, облік
злиття капіталів.
Однією з найбільш перспективних тенденцій в розвитку бізнесу є придбання одним
підприємством пакетів акцій других, створення дочірніх товариств, заключення договорів
про спільну діяльність, злиття та об’єднання підприємств іншими способами. Все це
призводить до появи груп взаємопов’язаних організацій, що називаються за кордоном
концернами або холдингами. Наприклад, в Німеччині за даними досліджень більш ніж 74%
акціонерних товариств і майже 97% АТ, чиї акції котируються на біржі, входять до складу
таких груп. В нашій країні ці показники значно нижчі, однак відмічено тенденцію до
зростання. Отже, виникає об’єктивна потреба у консолідації відображення фінансового
стану та фінансових результатів таких господарських утворень, і, як наслідок, виникає
новий вид звітності – консолідована.
Даний вид звітності є порівняно новим для нашої країни, однак згідно з Графіком
розробки національних стандартів з бухгалтерського обліку в Україні в травні 1999 року
було розроблено на базі міжнародного стандарту (МСБО) 27 та затверджено НС(Б)О № 20
«Консолідовані фінансові звіти».
Вивчення ПСБО 20 дає змогу студентові підготувати нижченаведені питання:
 визначення консолідованої фінансової звітності.
 методика складання та порядок представлення консолідованої звітності.
Зведена звітність підприємств різних організаційно-правових форм. Порядок
приймання, розгляду та зведення звітності.
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Особливості складання та представлення звітності суб’єкта малого підприємництва.
Визнання суб’єкта малого підприємництва. Особливості складання балансового звіту.
Особливості складання звіту про фінансові результати.
Розділ 2. Статистична звітність підприємств різних організаційно-правових форм
Тема 2.1. Організація та методика складання статистичної звітності
підприємств
Суть статистичної звітності.
Статистична звітність – сукупність форм звітності, що містять систему кількісних та
якісних показників, котрі деталізовано характеризують окремі складові частини
виробничих процесів на підприємстві.
Головні відмінності бухгалтерської від статистичної звітності є:
 в функціях та завданнях кожного виду звітності;
 у змісті показників та методах складання відповідних форм;
 перша розглядає підприємство як самостійний економічний суб’єкт в той час, коли
метою статистики є нагляд за загальними процесами виробництва на макрорівні (території,
галузі), розгляд підприємства як частини народного господарства;
 в першій відображаються об’ємні показники (абсолютні величини) на противагу
другій, котра оперує як абсолютними, так і відносними величинами;
-9-
 перша завжди представлена в грошовій формі, заснована на суцільному обліку.
Статистична - формується і на основі даних бухгалтерського обліку, і з різних переписів.
Терміни подання статистичної звітності сільськогосподарських формувань. Склад
поточної та річної статистичної звітності, сільськогосподарських формувань, промислових
підприємств, підприємств малого бізнесу. Особливості організації статистичної звітності
фермерських господарств.
Особливості організації, інформаційні джерела і методика складання статистичної
звітності про урожай сільськогосподарських культур. Валовий збір продукції і врожайність
сільськогосподарських культур.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про стан
тваринництва. Показники виробництва продукції тваринництва, руху поголів’я, наявності і
руху кормів. Показники собівартості продукції тваринництва.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про
використання техніки та механізації сільськогосподарських робіт. Показники затрат на
утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки. Показники використання
тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності з
капітального будівництва (капітальних вкладень).
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності з праці.
Показники наявності трудових ресурсів та їх використання. Показники використання
робочого часу. Звітність про використання фонду заробітної плати, про чисельність
окремих категорій працівників та підготовка кадрів, про травматизм на виробництві.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про основні
засоби і матеріальні ресурси. Звітність про наявність, склад і рух основних засобів і
нематеріальних активів. Показники переоцінки необоротних активів. Витрати на ремонт
основних засобів. Звітність про залишки і витрати матеріалів, палива та паливомастильних матеріалів. Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і
відходів виробництва. Звітність про переоцінку товарно-матеріальних цінностей.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звітності про основні
економічні показники роботи сільгосппідприємств. Показники виробництва, реалізації
сільськогосподарської продукції. Показники затрат на основне виробництво по елементах
затрат. Основні показники фінансових результатів. Розрахунок рентабельності
підприємства. Склад земельного фонду підприємства.
Характеристика, інформаційні джерела та методика складання звіту про очікувані
результати фінансово-господарської діяльності.
Розділ 3. Податкова звітність підприємств та звітність щодо інших обов’язкових
платежів
Тема 3.1. Організація та методика складання податкової звітності
підприємств та звітності по інших обов’язкових платежах
Суть, призначення, терміни подання, форми податкової звітності підприємств.
Особливості подання податкової звітності підприємствами різних організаційно-правових
форм власності.
- 10 -
Податкова звітність – сукупність форм звітності, що відображають стан податкових
зобов’язань підприємства на визначений період, наданих до податкових органів для
контролю за правильністю їх визначення та виконання.
Організація та методика заповнення форм (декларацій, розрахунків) податкової
звітності.
Звітність з податку на прибуток. Визначення та класифікація різниць між обліковим
і податковим прибутком.
Звітність з податку на додану вартість. Звітність за іншими податками, зборами,
платежами.
Організація та методика складання звітності по інших обов’язкових платежах.
Терміни подання звітності. Звітність по розрахунках з Пенсійним фондом України.
Звітність по розрахунках з Фондами загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
- 11 -
Завдання і методичні вказівки по виконанню контрольних робіт
Згідно з навчальним планом студенти виконують і подають на кафедру
бухгалтерського обліку контрольну роботу з дисципліни „Звітність підприємств”. Зміст
дисципліни визначений програмою курсу.
Контрольна робота складається з реферату та вирішення творчого завдання.
Розподіл завдань визначається за варіантом, який відповідає початковій літері прізвища та
сумі двох останніх цифр коду (номера) залікової книжки. Кожний варіант завдання
складається з п’яти питань і однієї задачі, які студент повинен викласти в короткому, але
достатньо повному за змістом вигляді.
Зміна варіанту не допускається. Робота, виконана не по своєму варіанту, до
рецензування не допускається. Зміни в бухгалтерському обліку та оподаткуванні, прийняті
після видання цих методичних вказівок, студент повинен врахувати при виконанні
завдання на час їх виконання.
Контрольні роботи повинні бути виконані на стандартних аркушах (формат А-4;)
і підібрані у швидкозшивач. Цифрові дані, наведені в задачах, умовні.
Виконана у повному об'ємі і добре оформлена робота надсилається для перевірки
до інституту у строки, встановлені графіком навчального процесу, до початку
лабораторно-екзаменаційної сесії.
Незарахована контрольна робота повинна бути доопрацьована згідно вказівок і
зауважень рецензента.
Необхідно мати на увазі, що перше питання є базовим по цій дисципліні.
Відповідь на нього передбачає викладення основних теоретичних положень звітності
підприємств.
Друге – п’яте питання мають також теоретичний характер, але відповідь на нього
повинна ґрунтуватися на знанні відповідних діючих в Україні нормативних актах і мати
проблемний характер.
Рішення шостого завдання передбачає застосування теоретичних знань студента в
умовних практичних завданнях. При наявності декількох альтернативних рішень завдань
необхідно навести їх всі.
Номер варіанту контрольної роботи студент знаходить самостійно по таблиці. З
номеру своєї залікової книжки (коду) студент бере дві останні цифри, підсумовує їх; це
означатиме номер колонки (по вертикалі) і початкову літеру прізвища, це означатиме
номер строки (по горизонталі).
Наприклад:
Іванченко С.В., номер залікової книжки 009588. Студент, якому присвоєний такий
код, повинен виконати варіант 2 контрольної роботи.
- 12 -
- 13 -
Варіант 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Статистична звітність, її відмінності від інших видів звітності підприємств.
Методика консолідування фінансової звітності згідно з П(С)БО.
Прямий метод розрахунку показників грошового потоку.
Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів.
Призначення і склад приміток до фінансової звітності.
Використовуючи нижченаведені дані, складіть баланс(ф.№1) підприємства.
Баланс СТОВ „Злагода” на 31.08 200хр.
Статті активу
Основні засоби (10)
Виробничі запаси (20)
Розрахунки з різними дебіторами (37)
Каса (30)
Р АХУНКИ в 6анках(31)
Разом
Сума,
грн
42000
30000
270
50
20000
92320
Статті пасиву
Статутний капітал (40)
Резервний капітал (43)
Короткострокові позики (60)
Розрахунки з оплати праці (66)
Сума,
грн.
70020
Разом
92320
10000
12000
300
Реєстр господарських операцій СТОВ „Злагода” за 09.200 _ р.
№ Первинний документ та зміст господарської операції
Коррахунки
Д-т
К-т
Сума, грн.
Оприбутоковано на склад матеріали від фірми ТзОВ „Ал’янс”
Надійшли кошти в касу на господарські потреби
Погашено заборгованість перед ТзОВ „Ал’янс” за придбані матеріали
10000
500
8000
400
6
Відпущено матеріали на потреби виробництва
Нараховано амортизацію виробничого обладнання та інших необоротних
активів загальноговиробничого призначення
Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
7
Проведені відрахування на соціальні заходи (див. оп. 6)
750
8
Нарахування заробітної плати майстру та начальнику ремонтного цеху
500
9
Проведені відрахування на соціальні заходи згідно (див. оп. 8)
1
2
3
4
5
1000
2000
187,5
10 Нараховано заробітну плату адміністративного персоналу підприємства
400
11 Проведені відрахування на соцзаходи згідно (див. оп. 10)
150
Нараховано заробітну плату працівникам збутових служб
Проведені відрахування на соцзаходи згідно (див. оп. 12)
Списано на виробництво загальновиробничі витрати
Оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю
Незавершене виробництво складає 100 грн.
16 Списано с/в реалізованої готової продукції. Вся продукція реалізована
11 837,5
17 Відвантажено покупцеві за договором купівлі-продажу готову продукцію і
36000
нараховано дохід від її реалізації
18 Визначено суму ПДВ згідно з чинним законодавством
19 Списані адміністративні витрати
6000
550
20 Розрахунок бухгалтерії № 34 Списані витрати на збут
343,75
21 Розрахунок бухгалтерії № 35 Визначено фінансовий результат
22 Розрахунок бухгалтерії № 36 Нараховано податок на прибуток
30000
11837,5
5448,75
5448,75
11820
12
13
14
15
23 Розрахунок бухгалтерії №37 Відображено нерозподілений прибуток
- 14 -
250
93,75
1087,5
11837,5
Варіант 2
1. Стандартизація звітності у міжнародному масштабі. Порівняльна характеристика
МСБО та національних стандартів різних країн.
2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати.
3. Методи розрахунку показників грошового потоку на підприємствах.
4. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу.
5. Звітність з податку на прибуток.
6. Задача. Дану форму звіту було заповнено чорнилами. Відтворіть показники його першого
розділу, що випадково постраждали від води.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий: прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
1 200
?
—
(200)
?
400
?
—
50
?
(20)
(10)
380
?
(500)
—
(10)
1 000
?
400
—
30
(60)
(10)
(10)
?
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
—
10
—
—
(20)
—
(30)
?
—
—
40
30
?
—
(20)
390
—
?
?
—
?
273
—
—
?
—
(24)
?
Збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні: доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток
—
9
238
- 15 -
Варіант 3
1. Актив балансового звіту, його суть і трактування. Класифікація активів.
2. Об'єднання підприємств: порядок відображення в обліку та звітності.
3. Прямий метод визначення руху коштів від операційної діяльності.
4. Порядок складання звіту про власний капітал.
5. Визначення економічних елементів операційних витрат.
6. Задача. Згідно з наведеними даними скласти Звіт про рух грошових коштів за звітний період. Дані
для виконання: Підприємство "Ярина", розташоване в м. *, займається виготовленням продажем
меблів.
Витяг з форми № 1 "Баланс"
№ Код
з/п рядка
Назва статті
1
АКТИВ
010 Залишкова вартість нематеріальних активів
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
030
031
032
080
100
120
130
150
160
210
230
260
280
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
300
340
350
380
400
430
440
480
500
520
540
26
27
28
29
30
550
570
580
620
640
- 16 -
За
За звітний
попередній
період
період
-
Залишкова вартість основних активів
124,9
Первісна вартість основних активів
126,2
Знос основних активів
(1,3)
Усього по розділу І
124,9
Виробничі запаси
5,4
Незавершене виробництво
2,7
Готова продукція
3,0
Векселі одержані
Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості
2,8
Інша поточна дебіторська заборгованість
3,1
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
50,1
Усього по розділу II
67,1
БАЛАНС
192,0
ПАСИВ
Статутний капітал
150,0
Резервний капітал
9,2
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
(4,1)
Усього по розділу І
155,1
Забезпечення виплат персоналу
7,2
Усього по розділу II
7,2
Довгострокові кредити банків
5,2
Усього по розділу III
5,2
Короткострокові кредити банків
7,7
Векселі видані
1,6
1,7
Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних
авансів
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом
2,8
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування
3,4
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці
7,3
Усього по розділу IV
24,5
БАЛАНС
192
* Зміни у складі статей відбулися внаслідок грошових операцій
0,8
123,7
126,2
(2,5)
124,5
10,7
7,5
1,5
16,6
0,2
24,4
61,9
186,4
150,0
9,2
(8,6)
150,6
2,0
2,0
3,5
3,5
2,5
1,6
5,0
4,8
7,0
9.4
27,8
186,4
Витяг з форми № 2 «Звіт про фінансові результати»
№ Код
з/п рядка
Назва показника
За звітний
період
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
1 170 прибуток
2
175
збиток
За
попередній
період
-
4,5
Варіант 4
1. Метод придбання пакета акцій при консолідації.
2. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів.
3. Користувачі фінансової звітності, характеристика їх цілей та інтересів.
4. Зміст приміток до звіту про фінансові результати.
5. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів.
6. Задача.
Є така інформація про фінансові результати діяльності ВАТ та рух його простих акцій..
Визначіть показники III розділу звіту про фінансові результати. Статутом ВАТ не
передбачений випуск привілейованих акцій.
Показники
Чистий прибуток звітного періоду, грн.
Прості акції в обігу, шт.:
на 1 січня
випущені 1 лютого
викуплені 1 вересня
на 31 грудня
4000
900
100
200
800
Варіант 5
1.
2.
3.
4.
5.
Склад, оцінка та відображення у балансі оборотних активів.
Групи взаємопов'язаних організацій (корпоративні групи) як одна із форм інтеграції.
Загальна характеристика звіту про фінансові результати.
Визначення грошових коштів від операційної діяльності.
Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.
Показник
Сума, грн
№п.п
1
Сальдо по рахунку 10
41200, 0
2
Сальдо по рахунку 111
3
Сальдо по рахунку 12
170,0
4
Сальдо по рахунку 13
31250, 0
5
Сальдо по рахунку 142
6
Сальдо по рахунку 201
7
Сальдо по рахунку 207
8
Сальдо по рахунку 23
1597 ,0
1000 ,0
- 17 -
9
Сальдо по рахунку 26
10
Сальдо по рахунку 28
500 ,0
11
Сальдо по рахунку 301
25000, 0
12
Сальдо по рахунку 311
13
Сальдо по рахунку 312
5550 ,0
14
Сальдо по рахунку 34
800,0
15
Сальдо по рахунку 371
100,0
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Сальдо по рахунку 372
Сальдо по рахунку 39
Сальдо по рахунку 40
Сальдо по рахунку 42
Сальдо по рахунку 441
Сальдо по рахунку 442
Сальдо по рахунку 50
Сальдо по рахунку 51
Сальдо по рахунку 60
Сальдо по рахунку 66
Сальдо по рахунку 685
100,0
89590,0
4500,0
45000,0
24200,0
3900,0
36000,0
Варіант 6
1. Мета та склад фінансової звітності.
2. Склад поточних зобов'язань та їх подання у балансі
3. Оцінка матеріально-виробничих запасів у фінансовій звітності.
4. Склад приміток до звіту про рух грошових коштів.
5. Загальна характеристика складників власного капіталу, їх відображення у звітності.
6. На основі наведених нижче даних скласти звіт про рух грошових коштів із застосуванням
прямого методу.Умова. Залишок коштів на рахунку підприємства на 1 січня 2009 року становив 110
тис. грн., а прибуток до оподаткування -878 тис. грн. Протягом 2009 року були здійснені такі
операції:
Зміст операцій
1. Придбані товари (запасів на 1 січня не було)
2. Реалізовані товари у кредит (собівартість реалізованих
товарів 1600 тис. грн.)
3. Надійшло від покупців
4. Перераховано постачальникам за придбані товари
5. Виплачена зарплата
6. Сплачені проценти
7. Нарахована амортизація основних засобів
8. Оплачені різні витрати обігу (оренда, освітлення, опалення тощо)
9. Нарахований податок на прибуток
10. Придбане та оплачене устаткування
11. Отримана позика
12. Сплачений податок на прибуток
13. Виплачені дивіденди
14. Списана продукція, пошкоджена пацюками
- 18 -
Сума, тис. грн.
1700
3200
3000
1650
400
22
90
200
80
870
220
70
78
10
Варіант 7
1.
Звітність платників страхових внесків з державного соціального страхування на випадок
безробіття.
2.
Відображення діяльності підприємства у звіті про рух грошових коштів.
3.
Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати.
4.
Зміст приміток до звіту про власний капітал.
5.
Методи нарахування амортизації основних засобів.
6. Задача. Вихідні дані: Витяг із балансу: розділ "Власний капітал" (в тис. грн.)
на 31.12.2008р. на 31.12.2009р.
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом 1
1727
593
150
150
440
50
(200)
2760
Операції за 2009 рік, що вплинули на суму власного капіталу:
У лютому 2009 року підприємством була виявлена суттєва помилка у нарахуванні суми амортизації в
попередньому році, у результаті якої була занижена сума чистого прибутку на 20 тис. грн.
В березні 2009 року надійшли: - кошти в сумі 200 тис. грн. в оплату за підписані, але неповністю
оплачені акції; - благодійний внесок в сумі 10 тис. грн.
В травні 2009 року підприємство викупило власні акції на суму 150 тис грн., а в червні повністю
анулювало їх.
Чистий прибуток за 2009 рік склав 40 тис. грн.
На поповнення резервного капіталу було спрямовано 3 тис. грн.
За підсумками 2009 року оголошені дивіденди на привілейовані акції — 2 тис. грн., на прості акції —
68 тис. грн. Заповніть фінансову звітність про власний капітал
1) I розділ пасиву балансу "Власний капітал" станом на 31.12.09 (в тис. грн.)
Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом 1
Розрахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
Нерозподілений прибуток за 2008 рік
Виправлення помилок (помилка при нарахуванні амортизації)
Нерозподілений прибуток за 2007 рік (перерахований)
Чистий прибуток за 2009 рік
Оголошені до оплати дивіденди:
на привілейовані акції
на прості акції
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток на кінець 2009 року
- 19 -
Варіант 8
1.
2.
3.
4.
5.
ДР).
Класифікаційні підходи до визначення моделей бухгалтерського обліку.
Особливості визнання різних видів доходу від реалізації.
Визначення чистого руху коштів до надзвичайних статей.
Формування статутного капіталу підприємства.
Звітність про суми виплачених доходів і утриманих з них податків (ф. №8-
6.
Задача. Дану форму звіту було заповнено чорнилами. Відтворіть показники його першого
розділу, що випадково постраждали від води.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий: прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
?
(500)
—
(10)
1 000
?
400
—
30
(60)
(10)
(10)
?
1 000
?
—
?
800
(300)
?
—
—
(50)
?
—
350
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
—
—
40
30
?
—
(20)
390
—
—
?
30
(10)
—
(30)
?
Збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні: доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий: прибуток
—
?
273
—
?
252
—
?
—
(24)
?
—
- 20 -
—
—
?
Варіант 9
1.
2.
3.
4.
5.
Пасив балансового звіту. Групування статей пасиву.
Метод злиття (об’єднання) капіталів при консолідації.
Загальні критерії визнання доходу та витрат.
Визначення руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності.
Звітність до Пенсійного фонду.
6. Задача. Завдання: Згідно з наведеними даними заповнити Звіт фінансові результати
№з/п
Показник
Сума, тис. грн.
1
Оборот по рахунку 90
16,0
2
Оборот по рахунку 92
8,2
3
Оборот по рахунку 93
4.3
4
Оборот по рахунку 97
3.3
5
Оборот по рахунку 70
45,0
6
Оборот по кредиту рахунку 20
21,0
7
Оборот по кредиту рахунку 66
2,40
8
Оборот по кредиту рахунку 65
0, 9
9
Оборот по кредиту рахунку 13
2,1
Варіант 10
Визначення, мета, склад, фінансової звітності.
Податкова звітність про обсяги реалізованих послуг.
Послідовність складання звіту про рух грошових коштів.
Показники ПНА. Розрахунок прибутку на акцію.
Зміст статей звіту про власний капітал
Задача. Завдання: Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про власний капітал
Витяг з балансу ВАТ :
Залишки власного капіталу, тис. гри.
Показники
на 31.12.200х р.
Статутний капітал
1720,0
Додатковий вкладений капітал
140,0
Інший додатковий капітал
410,0
Резервний капітал
530,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
85,0
Неоплачеянй капітал
(130,0)
Усього
2755.0
Операції за 200х р., що вплинули на суму власного капіталу:
- в лютому проведено дооцінку основних засобів на 5 тис. грн.;
- в березні погашено заборгованість учасників по внесках до статутного капіталу -130 тис.
гри.;
- у листопаді підприємство безоплатно отримало персональний комп'ютер - 3 тис. грн.;
- чистий прибуток за звітний рік склав 180 тис. грн.;
- частину прибутку в сумі 5 тис. грн. направлено на поповнення резервного капіталу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- 21 -
Варіант 11
1. Статистична звітність сільськогосподарських підприємств. Ф.№50-сг.
2. Характеристика основних елементів фінансової звітності.
3. Визначення, оцінка та класифікація зобов'язань.
4. Визначення прибутку (збитку) від операційної діяльності до зміни в чистих
оборотних активах.
5. Характеристика приміток до звіту про фінансові результати.
6. Задача. Згідно з наведеними даними скласти баланс підприємства.
Сума грн
Статті балансу
1
2
3
І Витрати майбутніх періодів
-
2 Готова продукція
3400,0
3 Довгострокові кредити банків
10000,0
4 Доходи майбутніх періодів
-
5 Запасні частини
9500 ,0
6 Знос нематеріальних активів
400 ,0
7
Знос основних засобів
8
Інший додатковий капітал
300,0
9
Каса в національній валюті
2800,0
5000,0
10 Короткострокові кредити банків
3000,0
11 Матеріали
12 Незавершене виробництво
6200,0
13 Нематеріальні активи (первісна вартість)
8400,0
14 Нерозподілений прибуток
200,0
(непокритий збиток)
15 Основні засоби (первісна вартість)
25000,0
16 Пайовий капітал
500, 0
17 Поточна дебіторська заборгованість
3400, 0
18 Поточний рахунок в іноземній валюті
19 Поточний рахунок в національній валюті
20 Резервний капітал
-
21 Розрахунки з бюджетом
550 ,0
22 Розрахунки з оплати праці
4500,0
23 Розрахунки з позабюджетних платежів
- 22 -
10100,0
_
24 Розрахунки з учасниками
600,0
25 Розрахунки зі страхування
350,0
Варіант 12
1. Звітність по державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
2. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових зобов'язань.
3. Характеристика приміток до звіту про фінансові результати.
4. Подання інформації про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності.
5. Управлінська звітність, її значення в прийнятті управлінських рішень.
6. Задача.
Згідно з наведеними даними скласти баланс підприємства.
№
п.п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Показник
2
Сальдо по рахунку 10
Сальдо по рахунку 111
Сальдо по рахунку 12
Сальдо по рахунку 13
Сальдо по рахунку 142
Сальдо по рахунку 201
Сальдо по рахунку 207
Сальдо по рахунку 23
Сальдо по рахунку 26
Сальдо по рахунку 28
Сальдо по рахунку 301
Сальдо по рахунку 311
Сальдо по рахунку 312
Сальдо по рахунку 34
Сальдо по рахунку 371
Сальдо по рахунку 372
Сальдо по рахунку 39
Сальдо по рахунку 40
Сальдо по рахунку 42
Сальдо по рахунку 441
Сальдо по рахунку 442
Сальдо по рахунку 50
Сальдо по рахунку 51
Сальдо по рахунку 60
Сальдо по рахунку 66
Сальдо по рахунку 685
Валюта балансу
Сума, грн
3
21000, 0
6200,0
19000, 0
15000, 0
7200 ,0
4000 ,0
800,0
60,0
80 ,0
2940, 0
1000, 0
50,0
37030,0
2300,0
1100,0
1500,0
3400,0
20000
47330,0
- 23 -
Варіант 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Класифікація звітності в сучасних дослідженнях.
Відображення та оцінка матеріально-виробничих запасів у фінансовій звітності.
Визначення руху грошових коштів непрямим методом.
Характеристика показників звіту про рух власного капіталу.
Методика складання консолідованої звітності.
Задача. Складіть примітку до статей дебіторської заборгованості підприємства
Умова завдання:
Дебіторська заборгованість за продукцію, (товари, роботи, послуги) визначена
номінальною сумою;
528 тис. грн. у 2009 році та 466 тис. грн. у 2008 році з суми цієї заборгованості становить
резерв сумнівних боргів;
із загальної суми дебіторської заборгованості:

47 тис. грн. становить заборгованість за розрахунками з дочірніми підприємствами,

92 тис. грн. — за розрахунками з асоційованими підприємствами

та 10547 тис. грн. — за розрахунками з іншими покупцями.
Ці розрахунки у 2008 році відповідно склали 76 тис. грн., 96 тис. грн.. та 9 542 тис. грн.;
інша дебіторська заборгованість вказана у балансі за номінальною сумою.
Варіант 14
1. Принципи бухгалтерського обліку як основа складання фінансової звітності.
2. Характеристика звіту про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (ф.№2-б –стат).
3. Поточні фінансові інвестиції та їх відображення у фінансовій звітності.
4. ПСБО № 25.
5. Примітки до звіту про рух грошових коштів.
6. Задача. Показати вплив здійснених операцій на відповідні статті Звіту про рух грошових
коштів.
Дані для виконання:
Протягом III кварталу 200х р. ТзОВ "Вікар" придбало виробничі запаси на суму 21 тис.
грн. Було проведено обмін товарів на суму 13,7 тис. грн.. на верстат ПН-23 з ПП "Зодіак".
Пізніше було укладено ще один бартерний договір із ЗАТ "Авізо" з обміну транспортного
засобу на виробничі запаси. Сума договору складає 170,0 тис. грн. Частково запаси було
оплачено грошовими коштами (2,7 тис. грн.).
Залишок запасів на кінець звітного періоду становив:
а) виробничі запаси - 23,7 тис. грн.;
б) товари - 16,2 тис. грн.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за III квартал склав 15,8 тис. грн.,
сплачено податку на прибуток-3,1 тис. грн.
- 24 -
Варіант 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Типи інформації, в яких зацікавлені користувачі.
Сутність консолідованої фінансової звітності
Структура ІІІ розділу пасиву балансу.
Звіт про власний капітал – складники власного капіталу, порядок відображення.
Суть прямого методу визначення руху коштів від операційної діяльності.
Задача.
Використовуючи нижченаведені дані, складіть звіт про фінансові результати
підприємства за вересень 2009р. Баланс на ЗІ серпня 2009р.
Сума,
Статті активу
Сума,
Статті пасиву
грн.
грн
70020
Основні засоби (10)
42000
Статутний капітал (40)
10000
Виробничі запаси (20)
30000
Резервний капітал (43)
12000
Розрахунки з різними дебіторами (37)
270
Короткострокові позики (60)
300
Каса (30)
50
Розрахунки з оплати праці (66)
Р АХУНКИ в 6анках(31)
Разом
20000
92320
Разом
92320
Реєстр господарських операцій ТОВ за вересень ц. р.
№ Первинний документ та зміст господарської операції
Коррахунки
Д-т
К-т
Сума, грн.
1
2
Оприбутоковано на склад матеріали від фірми ТзОВ "Ал’янс"
Надійшли кошти в касу на господарські потреби
10000
500
3
Погашено заборгованість перед ТзОВ «Ал’янс” за придбані матеріали
1000
4
5
Відпущено матеріали на потреби виробництва
Нараховано амортизацію виробничого обладнання та інших необоротних активів
загальноговиробничого призначення
8000
400
6
Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
2000
7
Проведені відрахування на соціальні заходи (див. оп. 6)
750
8
Нарахування заробітної плати майстру та начальнику ремонтного цеху
500
9
Проведені відрахування на соціальні заходи згідно (див. оп. 8)
187,5
10 Нараховано заробітну плату адміністративного персоналу підприємства
400
11 Проведені відрахування на соцзаходи згідно (див. оп. 10)
150
12
13
14
15
Нараховано заробітну плату працівникам збутових служб
Проведені відрахування на соцзаходи згідно (див. оп. 12)
Списано на виробництво загальновиробничі витрати
Оприбутковано на склад готову продукцію за фактичною собівартістю Незавершене
виробництво складає 100 грн.
16 Списано с/в реалізованої готової продукції. Вся продукція реалізована
250
93,75
1087,5
11837,5
11 837,5
17 Відвантажено покупцеві за договором купівлі-продажу готову продукцію і нараховано
дохід від її реалізації
36000
18 Визначено суму ПДВ згідно з чинним законодавством
19 Списані адміністративні витрати
6000
550
20 Розрахунок бухгалтерії № 34 Списані витрати на збут
343,75
21 Розрахунок бухгалтерії № 35 Визначено фінансовий результат
22 Розрахунок бухгалтерії № 36 Нараховано податок на прибуток
30000
11837,5
5448,75
5448,75
11820
23 Розрахунок бухгалтерії №37 Відображено нерозподілений прибуток
- 25 -
Варіант №16
1. Метод придбання пакета акцій при консолідації.
2. Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних активів.
3. Користувачі фінансової звітності, характеристика їх цілей та інтересів.
4. Зміст приміток до звіту про фінансові результати.
5. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів.
6. Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про власний капітал
Витяг з балансу ВАТ "Алькона": Залишки власного
капіталу, тис, грн.
Показники
На ЗІ. 12. 200*р.
Статутний капітал
1250,0
Додатковий вкладений капітал
350,0
Резервний капітал
240,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
50,0
Неоплачений капітал
(400,0)
Усього
1490,0
Операції, що вплинули на суми власного капіталу:
- у січні 200х р була виявлена помилка у нарахуванні суми амортизації в
попередньому році, внаслідок чого сума прибутку була занижена на 30 тис. грн.
- викуплено акції власної емісії на суму 100 тис. грн.
- анульовано акції власної емісії на суму 100 тис. грн.
- отримано безоплатно необоротні активи на суму 25 тис. грн.
- використано частину прибутку на поповнення резервного капіталу 5 тис. грн.
- 26 -
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та
пенсійного страхування): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Гольцова, І.Й. Плікус. — К.:
Центр навч. л-ри, 2004. — 291 с.
2. Звітність підприємства: Навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, С.З.
Мошенський. — 2-е вид., переробл. і доповн. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 427 с. — (Навч. посіб. з
бух. обліку).
3. Звітність підприємств: Навч. посіб. / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко, В.В. Писаренко,
І.Д. Ватуля. — Полтава: ТОВ "Вид-во "ІнтерГрафіка", 2003. — 544 с.
Додаткова
1. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Оншценко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. —
К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. / за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 520 с.
3. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Податковий облік і звітність на підприємствах:
Підручник.- К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 448 с.
4. Добровольский В.М. Звітність підприємства. Навчальний методичний посібник для самостійного
вивчення дисципліни.: КНЄУ, 2001- 521 с.
5. Костюк Д., Кавторєва Я., Федорченко Ф. Податкові перевірки: що необхідно знати бухгалтеру. –
2-ге вид., перероб. І доп. – Х.: Фактор, 2004. – 408 с.
6. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. — Тернопіль: Картбланш, 2004. — 331 с.
7. Ластовецький, В.О.Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська)
звітність за центрами витрат і відповідальності: Науково-практичний посібник/ Василь Ластовецький,;
Мін-во освіти і науки України, Економіко-правничий ін-т. -Чернівці: Місто, 2003. -153с.
8. Нова бухгалтерія. Як правильно платити ПДВ. - Бібліотека "Дебета - Кредита", 2001. 386 с.
9. Нова бухгалтерія. Як правильно платити податок на прибуток. – Бібліотека "Дебета - Кредита",
2001. - 386 с.
10. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне
забезпечення, податкові розрахунки, звітність. - Тернопіль: “Астон”, 2003. – 304 с.
11. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
– К.: „Лібра”, 1999.-334 с.
12. Чижевська Л.В.,Пархоменко В.М.,Кривошей М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник.
Практикум – Житомир: ЖІТІ, 2003.- 440 с.
НОРМАТИВНА БАЗА
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. №
996-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №40.- с.821-828.
2. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91р.№ 1251-ХІІ
3. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції Закону України від 22
травня 1997р. № 283/ 97-ВР з усіма змінами і доповненнями, у т.ч. внесеними Законом України “Про
внесення змін до закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.02 р. № 349IV).
4. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р., № 168/97-ВР (з
наступними змінами і доповненнями).// Відомості Верховної Ради України.– 1997.- № 19.
5. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003р. за
№1058-IV // ВВР. – 2003. - № 49-50. – Ст. 376.
6. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”
від 02.03.2000р. за №1533-ІІІ.
7. Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92р.№ 2535-ХІІ
8. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91р.№ 1264-ХІІ
9. Закон України “Про місцеві податки та збори” від 20.05.93р.№ 56-93
- 27 -
10. Закон України “Про обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р. за №2240ІІІ (з чинними змінами та доповненнями).
11. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995р. за №108/95 (з чинними змінами та
доповненнями).
12. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. № 889-IV // ВВР. – 2003. № 37. – Ст. 308.
13. Закон України “Зміни до Закону України “Про страхові тарифи на загальнодержавне страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату
працездатності” від 03.04.2003р. за № 660-IV.
14. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового
державного соціального страхування” від 09.04.2004р. за №1678-IV.
15. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996
року № 98/96-ВР із змінами і доповненнями.
16. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств» від 01.07.2004 р. № 1957-1V.
17. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 р. № 889-ІV.// Податки та
бухгалтерський облік. - Додаток.- 2004.- № 2.- С.5-85.
18. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби” від
24.05.96 р. № 216/96-ВР, зі змінами і доповненнями.
19. Закон України “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)” від
11.07.96 р. № 313/96-ВР, зі змінами і доповненнями.
20. Закон України «Про фінансовий лізинг” у редакції а від 11.12.2003 р. № 1381- ІV.// Податки та
бухгалтерський облік.- Спецвипуск.- 2005.- № 3.- С.11-13.
21. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ.
22. Наказ ДПА України “Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток
виноградарства, садівництва та хмелярства та Порядку його заповнення і подання, а також форми
довідки про суми зазначеного збору” від 28.03.2002 р. № 133.
23. Наказ ДПА України “Про затвердження форм розрахунку суми податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів, Довідки до уточненого розрахунку та Порядку їх
заповнення і подання до органу державної податкової служби” від 17.09.01 р. № 373.
24. Наказ ДПА України “Про затвердження форми декларації” від 29.03.03 р. № 143.
25. Наказ ДПА України від 24.01.2003 р. № 24 “Про затвердження форми податкової декларації про
збір за використання радіочастотного ресурсу України”.
26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталів, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ України від 30.11.99. №291,
зареєстрований в Міністерстві юстиції 21.12.99. №892/4185 .
27. Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору,
затверджене наказом ДПА України від 19.03.2001 № 111 зі змінами від 24.11.2003 р. № 557.
28. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Затверджено наказом
ДПАУ від 30.06.2005 р. № 244.// Податки та бухгалтерський облік.- 2005.- № 61.- с.6-8.
29. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДПА від 30.05.1997 р. № 165
(з наступними змінами і доповненнями).
30. Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на додану вартість.
Затверджено наказом ДПА від 30.09.2003 р., № 466.
31. Порядок подання форм Зведеного розрахунку суми земельного податку та Довідки до уточненого
Розрахунку про суми земельного податку, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в
результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, до
органу державної податкової служби, затвердженого наказом ДПАУ від 26.10.2001 р. № 434, з
урахуванням змін, унесених наказом № 582.
32. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджено наказом ДПА
України від 21.01.1998 р., № 37 (з наступними змінами і доповненнями).
33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ставки щомісячних зборів за використання
радіочастотного ресурсу України”. Затверджено 31.01.2001 р. № 77.
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.99 р. № 1494 “Про затвердження Порядку
справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту”.
- 28 -
35. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 11. 08.94р. №69.
36. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99 р. №
291//Все про бухгалтерський облік (бібліотека).-2000.- № 1.- С.65-73.
37. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів,
документів та розрахунків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. за №
69.
38. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України.
Затверджено Постановою Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. за №21-1. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16.01.2004р. за №64\8663.
39. Методичні рекомендації щодо застосування Національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку і Накази Міністерства аграрної політики України.
40. ”Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” - Постанова КМУ від
28.02.2000р. №419.
41. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за
№291.
42. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій
суб’єктів малого підприємництва. Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від
19.04.2001р. за №186. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2001. за №389/5580.
43. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. за №88. Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 05.06.1995р. за №168/704. //Бухгалтерський облік і аудит.- 1995.- № 9.
44. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей.
Затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 22.01.1996р. за №116 (з чинними
доповненнями). Типова інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998р. за №90
(z0728-98). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.11.1998р. за № 728/3168.
45. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.
Затверджено Наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від
10.08.2001р. за №42/181. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09. 2001р. за № 787/5978.
46. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку/за ред. Коркушко О.Н. – Кам.-Под.,
2006
- 29 -
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа