close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України
Харківський автомобільно – дорожній технікум
Лозівська філія
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи
з дисципліни « ФІНАНСИ»
для студентів заочної форми навчання
спец. 5.03050901 « Бухгалтерський облік»
Розробив:
Богач О. В.
Розглянуто і затверджено
засідання циклової комісії
Протокол №
від
Голова ЦК
2014
на
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Теоретичний курс «Фінанси» – одна з спеціальних дисциплін
підготовки молодших спеціалістів з економіки.
В умовах ринкових відносин фінанси використовуються
державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного
життя суспільства. Практично всі економічні інструменти
господарювання(ціноутворення, оплата праці , комерційні
розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування ,
бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами.
Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту
основу , на якій базується вивчення прикладних фінансових
дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів
у різних ланках фінансової системи.
Мета курсу – вивчення сукупності фінансових відносин , які
виражають
розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього
продукту на макро - і мікрорівнях, вивчення сутності
бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство.
Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту , щоб
об’єктивно оцінювати економічні процеси , які відбуваються в
суспільстві , розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових
відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і
фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й
вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови
фінансової політики держави.
Мета контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми
навчання є складовою частиною навчального процесу, активною
формою самостійної роботи студентів.
Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні
теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення
курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною,
спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити
узагальнення і висновки. Під час виконання контрольної
роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні
джерела, в яких розглядаються питання обраної теми.
2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота передбачає відповідь на три теоретичних
запитання. Контрольна робота виконується та надається для
перевірки у встановлені терміни.
Механізм розподілу варіантів контрольної роботи
відбувається за списком в журналі.
На початку роботи вказується номер студента згідно журналу
та номер варіанту.
Перед відповідями на питання необхідно вказувати умови та
номер питання, яке розглядається. У контрольній роботі студент
повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми,
показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів.
Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному
рівню розвитку економічної науки.
Обсяг контрольної роботи складає 10–15 сторінок. У кінці
роботи необхідно вказати перелік використаної літератури у
алфавітному порядку.
Кожне джерело у списку використаної літератури повинно
бути сформоване наступним чином:
Вказується прізвище та ініціали автора.
Вказується повна назва роботи, місто, видавництво та рік
видання.
Для статей, що опубліковані в періодичній літературі,
необхідно вказати прізвище та ініціали автора, назву статті, назву
видання, рік та номер журналу (газети).
Робота повинна бути написана розбірливо без будь-яких
скорочень, без помилок та виправлень.
На останній сторінці контрольної роботи студент ставить
дату завершення роботи та свій підпис.
Зміст контрольної роботи:
•
Титульна сторінка.
•
Номер обраного варіанту та перелік питань по виконуваному
варіанту контрольної роботи.
•
Відповіді на питання.
•
Перелік використаної літератури.
Варіант №1
1. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів.
2. Бюджетна система та державний устрій держави.
3. Державний кредит.
Варіант №2
1.Структура національного страхового ринку та основні проблеми
його розвитку.
2. Характеристика структури світового фінансового ринку.
3. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи та державні
видатки.
Варіант №3
1. Сутність фінансів підприємств
2. Фінансові результати та фактори, що впливають на них.
3. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів.
Варіант №4
1. Соціально-економічна суть і функції фінансів.
2. Державний борг.
3.Державне регулювання внутрішнього й зовнішнього ринку.
Варіант №5
1. Сутність фінансів підприємств
2. Податки і податковий механізм.
3. Фінанси як економічна категорія.
Варіант №6
1 Бюджетний дефіцит
2. Управління місцевими фінансами.
3. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів.
Варіант №7
1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції.
2. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика.
3. Міжнародні валютні системи та фінансові інституції.
Варіант №8
1. Структурні зміни міжнародної фінансової системи в умовах
глобалізації.
2. Інструменти фінансового ринку.
3. Державні фонди в Україні, види, розміри та методика
нарахування внесків до них.
Варіант №9
1. Класифікація фондів цільового призначення.
2. Власні інвестиційні джерела підприємств та механізми їх
використання.
3. Доходи та видатки місцевих бюджетів.
Варіант №10
1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці.
2. Фінансова система та її основні елементи.
3. Управління фінансами.
Варіант №11
1. Страхування і перспективи його розвитку в Україні.
2. Фінансова політика та її основні принципи і напрями.
3. Управління державними фінансами
Варіант №12
1.Роль фінансів у процесі ринкових перетворень.
3. Особливості фінансів підприємств матеріального і
нематеріального виробництва .
3. Організація виконання бюджету.
Варіант №13
1. Витрати і доходи підприємства, їх класифікація.
2. Загальна характеристика світового фінансового ринку.
3. Державний бюджет: суть та призначення.
Варіант №14
1. Бюджетний процес.
2. Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами.
3. Роль і місце фінансів у процесі розподілу.
Варіант №15
1. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах
ринкової економіки України.
2. Державні фінанси провідних країн світу.
3. Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку.
Варіант №16
1. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і
фінансові важелі
2. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів
підприємств .
3. Класифікація фінансових ринків.
Варіант №17
1. Економічна суть фінансового ринку та його структура.
2. Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку.
3. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування.
Варіант №18
1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств і
напрями їх фінансування.
2. Значення соціальних фондів для фінансової системи в ринкових
умовах.
3. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету .
Варіант №19
1. Історичний аспект виникнення і розвитку фінансів.
2. Структура національного страхового ринку та основні проблеми
його розвитку.
3. Сутність фінансів підприємств.
Варіант №20
1. Соціально-економічна суть і функції фінансів.
2. Сутність фінансів підприємств.
3. Видатки Державного бюджету України , їх склад і структура
Варіант №21.
1. Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції.
2. Класифікація податків, її ознаки.
3. Класифікація фондів цільового призначення.
Варіант №22
1. Поняття фінансової системи, її структурна будова.
2. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету.
3. Елементи системи оподаткування.
Варіант №23
1. Соціально-економічний зміст і роль страхування в умовах
ринкової економіки України.
2. Бюджетний процес.
3. Витрати і доходи підприємства, їх класифікація.
Варіант №24
1. Бюджетна система та державний устрій держави.
2. Характеристика структури світового фінансового ринку.
3. Фінансові результати та фактори, що впливають на них.
Варіант №25
1. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України. .
2. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.
3. Управління місцевими фінансами.
Варіант №26
1. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика.
2. Страховий ринок і його характеристика.
3. Власні інвестиційні джерела підприємств та механізми їх
використання.
Варіант №27
1. Фінансова система та її основні елементи.
2. Фінансова політика та її основні принципи і напрями.
3. Структура національного страхового ринку та основні проблеми
його розвитку.
Варіант №28
1. Фінанси як об’єктивна економічна категорія .
2. Загальна характеристика світового фінансового ринку..
3. Економічний зміст фінансового механізму..
Варіант №29
1. Сутність і функції фінансів підприємств.
2. Зміст і склад державних фінансів. Державні доходи та державні
видатки.
3. Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів.
Варіант №30
1. Міжнародні валютні системи та фінансові інституції.
2. Фінанси як економічна категорія.
3. Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів.
14. Рекомендована література
Основна література
1.
Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К., 2004
2.
Василик О.Д. Теорія фінансів.– К.: Вища школа, 2004
3. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В., Тропіна В.Б.,
Субботович Ю..Л. Податкова система : Навч.посіб.– 2009
4.
Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія) .– К.: КНЕУ, 2008
5. Федосов В.М., Юрій С.І. Теорія фінансів: Підручник. – К.,
2010
Додаткова література
1.
Бюджетний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2001. - №29.
2.
Закон України “Про державний бюджет України на 2010 рік”
3. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”
4. Закон України “Про державний внутрішній борг України” //
Відомості Верховної Ради України, 1992, N41, ст.59; 2000, N35,
ст.282/
5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності” від 23 вересня 1999 р. №1105 –Х ІV
6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня
2001 р. №2240 –ІІІ
7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття ” від 2 березня 2000 р. №1533 –
ІІІ
8. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" від 9 липня 2003 р. №1058-ІV
9. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9
липня 2003 року N 1057-IV
10. Основи законодавства України про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР
11. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до
фінансової науки.– К.: Либідь, 2000
12. Булгакова С.О. Історія казначейської справи . – К, 2002
13. Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі
світових фінансово-економічних відносин.-К.:Фенікс, 2006
14. Венгер В.В. Фінанси: Навч..посіб.– К., 2009
15. Внукова Н.М., Кузменчук Н.В. Соціальне страхування:
Навч..посіб.– 2009
16. Гридчіна М.В. Субботович Ю.Л. Фінанси. (Теоретичні
основи) .– К. 2004
17. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система.
Підручник- К.: Центр учбової літератури , 2007
18. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейський
країн. -К.: НДФІ, 2007
19. Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб.–
К.Знання, 2008
20. Кудряшов В.П. Курс фінансів. Навчальний посібник – К.:
Знання, 2008
21. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України.– К.: Знання, 1999
22. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України – К.: НІОС, 2008
23. Кириленко О.П., Малиняк Б.С Теорія і практика бюджетних
інвестицій. – Тернопіль.: Економічна думка, 2007
24. Костенко Ю.О. Фінансове право України. Навчальний
посібник – К., 2009
25. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. : Навч. посіб.– К: Центр
учбової літ. 2007
26. Мартинас-Васкес Х, Алм Дж. Державні фінанси в розвиткових
та перехідних країнах./ Пер. з анг.– К: К.І.С., 2007
27. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування між
бюджетних відносин.– К.: Наукова думка, 2006
28. Немец Ю., Глен Райт Державні фінанси: теорія і практика
перехідного періоду в Центральній Європі. – Київ: Основи, 1998
29. Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система.– К.: КНЕУ, 2002
30. Осипчук Л.Л. Основи казначейської справи.– К., 2006
31. Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного
бюджета– К., 2005
32. Павлюк К.В. Бюджетна система України. – К., 2008
33. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч..посіб.– К.:
Знання, 2008
34. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання
в Україні: Монографія. – Донецк, 2005
35. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политика
налогов. – М. 2008
36. Поддєрегін А.М. Фінанси підприємств: Підручник.– К.:
КНЕУ, 2009
37. Романенко О..Р. Фінанси : Підручник.– К.: КНЕУ, 2009
38. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний
посібник.- К. : 2010
39. Сунцова С.О. Місцеві фінанси України . Навчальний посібник
– К., 2009
40. Слухай С.В. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних
країнах: від теорії до реалій. Монографія. – Київ: Артек, 2002
41. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. – Київ: Основи,
1998.
42. Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна
система України. Навч. пос.- К.: «Кондор», 2008.
43. Федосов В.М., Юрій С.І. Теорія фінансів. Підручник–
К.:Центр учбової літератури, 2010
44. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система:
Підручник. –Тернопіль:Карт-бланш, 2009
Ресурси
Органи державного управління та національні інститути
71. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів
України.
72. www.bank.gov.ua – Національний банк України
73. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України
74. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України
75. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України
76. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.
77. www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження
економічних реформ в Україні.
78. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних
досліджень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа