close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Товариство з обмеженою відповідальність
«Аудиторська фірма «КИЇВ - АУДИТ 2000»
Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.01 р.
01024, м. Київ, вул. Шовковична 32/34 кв. 37, ЄДРПОУ 21642796
р/р 26007799988579 в ПАТКБ «Правекс-Банк», МФО 380838, тел./факс 253-39-47
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Національній комісії з цінних паперів та фондового
ринку
Керівництву ТОВ «Компанія з управління активами
«Ф’южен Капітал Партнерз»
Наглядовій раді ПАТ «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «ВІК» (далі – Фонд), яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт
про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до
фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання першої
фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1)
«Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або
помилок.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Умовно-позитивний висновок
Підставою для висловлювання умовно-позитивного висновку є той факт, що вимоги,
визначені нормативними документами по впровадженню в 2012 р. міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, не виконані в повному обсязі.
На нашу думку, за винятком питання описаного вище, фінансова звітність Фонду за
рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку із застосуванням окремих
елементів міжнародних стандартів і відображає дійсний стан фінансово-господарської
діяльності Фонду.
1
Аудиторський висновок
згідно вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішеннями ДКЦПФР
від 19.12.2006 р. № 1528 та від 29.09.2011 р. № 1360
1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД
1.1. Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «ВІК» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого
акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«ВІК»;
1.2. Код ЄДРПОУ: 34294509;
1.3. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А;
1.4. Відомості про державну реєстрацію:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 602606;
- дата проведення державної реєстрації – 09.07.2007 р.,
- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна
адміністрація,
- підстава зміни свідоцтва про державну реєстрацію – зміна найменування юридичної особи
- дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 15.11.2010 р.
- номер запису про державну реєстрацію – 1071 105 0004 023300;
1.5. Види діяльності за КВЕД -2010:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові установи;
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
66.11 Управління фінансовими ринками
1.6. Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
1.6.1. Свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049, про випуск 600000 штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма
існування – документарна.
1.6.2. Свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 про випуск 15600000 штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма
існування документарна.
Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1049 - втратило чинність.
1.6.3. Свідоцтво ДКЦПФР від 14.12.2010 р. № 1960 про реєстрацію випуску 15600000 штук
простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис.
грн., форма існування бездокументарна.
Попереднє свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1473 - анульоване.
1.7. Реєстр акцій здійснювало ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Реєстраційна
компанія «ТРАНСАТ» (ЄДРПОУ 24733397; 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26) в відповідності з
ліцензією ДКЦПФР на професійну діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних
паперів серії АВ № 189576 від 23.08.2006 р., що дійсна до 27.08.2011 р.
1.8. Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України», (ЄДРПОУ 30370711, 01001, м. Київ,
вул. Б. Грінченка, 3), ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, видана ДКЦПФР на
підставі рішення від 19.09.2006 р. № 823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р. Договір №
Е-2447 про обслуговування емісії цінних паперів від 13.12.2010 р.
1.9. Зберігач, де відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій: ПАТ
«УКРГАЗПРОМБАНК» (ЄДРПОУ 24262992, 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 13), ліцензія
серії АВ №534226 видана ДКЦПФР 05.07.2010 р.
1.10. Зберігачем активів Фонду є ПАТ ВТБ Банк, МФО 321767.
1.11. Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн
Капітал Партнерз», згідно ліцензії ДКЦПФР від 14.03.2008 р. серія АВ № 393982 та серії АЕ №
185492 від 20.03.2013 р., строк дії необмежений, у відповідності із Договором № 5/КУА-10 від
22.11.2010 р.
2
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО
КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
2.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «Ф’южен Капітал Партнерз»;
2.2. Код ЄДРПОУ: 35363845;
2.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Електриків, будинок 26, корп. 42, офіс 46;
2.4. Відомості про державну реєстрацію:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 095231;
- дата проведення державної реєстрації - 23.08.07 р.,
- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна
адміністрація,
- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;
2.5. Основні види діяльності за КВЕД-2010:
66.30 Управління фондами
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.
3. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Незалежною аудиторською фірма ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000» проведено
аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», станом на 31.12.12 р. складеною відповідно до П(С)БО:
- «Баланс» (ф.№ 1);
- «Звіт про фінансові результати» ( ф. № 2);
- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№ 3);
- «Звіт про власний капітал» ( ф.№ 4);
- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№ 5);
- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6).
Крім того, перевірено тотожність даних фінансової звітності, по якій проведено аудит, та
інформації за 2012 р., що розкривалась та подавалась в НКЦПФР, згідно рішення Комісії від
01.08.02 р. № 216 в документах, які містять дані фінансової звітності.
Масштаб проведення аудиту визначався відповідно до Законів України «Про цінні папери
та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про
аудиторську діяльність», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», на підставі
вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджених
рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 р. № 1528 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених
рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360. Крім того, керуючись постановою Кабінету
Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової
звітності» на підставі роз’яснення НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок застосування
частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття
інформації публічними акціонерними товариствами з 01.01.2012 р. відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності, при перевірці стану бухгалтерського обліку та звітності
використані Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку, а також лист Мiнiстерства фiнансiв України про форми фінансової звітності вiд 04.01.2013
року № 31-08410-06-5/188.
Аудиторська перевірка базувалась на Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, згідно рішенням АПУ
від 31.03.2011 р. № 229/7.
Аудит заплановано і проведено в відповідності з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», МСА
320 «Суттєвість при плануванні та проведення аудиту», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на
оцінені ризики» для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
3
Управлінський персонал несе відповідальність Управлінський персонал несе
відповідальність за складання та достовірне подання першої фінансової звітності відповідно до
Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) «Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності» та за повноту інформації в документах, які містять дані фінансової
звітності, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як
необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності та інформації,
яка надавалась в НКЦПФР в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність, на
основі МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову
звітність», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора», МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової
звітності».
4. ДОВІДКА ПРО СТВОРЕННЯ ФОНДУ, ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ,
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ
4.1. Відкрите акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «ВІК» засноване шляхом реорганізації у спосіб перетворення ТОВ
«Науковий центр «ВІК» та є правонаступником всіх прав та обов’язків (зобов’язань) даного
Товариства.
В відповідності з протоколом № 3 загальних зборів від 07.11.06 р. ТОВ «Науковий центр
«ВІК», обмін частки, належної учаснику у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Науковий центр
«ВІК» на акції ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»
здійснюється таким чином, що сукупна номінальна вартість отриманих акцій ВАТ «Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» дорівнює розміру частки (у
грошовому виразі), яка належала учаснику у статутному фонді (капіталі) ТОВ «Науковий центр
«ВІК».
На дату прийняття вищезазначеного рішення (протокол загальних зборів № 3 від 07.11.06 р.)
статутний фонд (капітал) ТОВ «Науковий центр «ВІК», згідно Статуту, зареєстрованому
Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 27.09.06 р., становив 600000,00 грн.
Учасник Товариства - Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.), якому належить 100% статутного
фонду (капіталу), на дату прийняття рішення про реорганізацію, сформував статутний фонд
(капітал) у повному обсязі, у відповідності зі Статутом.
Формування статутного фонду (капіталу) здійснювалось шляхом надходження грошових
коштів в національній валюті на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в АКБ «Мрія»
(нова назва банку: ВАТ «ВТБ банк»), МФО 321767, з призначенням платежу: «Формування
статутного капіталу учасником Кононенком І.В., без ПДВ».
Надходження грошових коштів в національній валюті наведені в наступній таблиці:
№
Документ
Дата
Сума ( грн.)
1
Банківська виписка
17 квітня 2006 р.
20000,00
2
Банківська виписка
18 серпня 2006 р.
20000,00
3
Банківська виписка
12 жовтня 2006 р.
100000,00
4
Банківська виписка
27 жовтня 2006 р.
100000,00
5
Банківська виписка
30 жовтня 2006 р.
110000,00
6
Банківська виписка
31 жовтня 2006 р.
125000,00
7
Банківська виписка
01 листопада 2006 р.
125000,00
Усього
600000,00
Рішення про умови перетворення ТОВ «Науковий центр «ВІК» у ВАТ «Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК», а також мету, розмір статутного
фонду (капіталу), випуск, розміщення акцій та інші організаційні питання, прийняті на установчих
зборах ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» 28.02.07 р.
Статут ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК»
зареєстрований Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, про що видане
свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 095031 від 09.07.07 р., № запису в ЄДР
4
10711450000023300. Статутний фонд (капітал), відповідно до вимог законодавства про інститути
спільного інвестування, становить 600000 грн.
ДКЦПФР видане свідоцтво від 25.02.2008 р. № 1049 про випуск 600000 штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма
існування документарна.
В відповідності з рішенням загальних зборів (протокол № 2 від 27.10.08 р.) про збільшення
статутного фонду на 15000000 грн., Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією
12.11.08 р. зареєстровані зміни до Статуту, № 10711050002023300.
ДКЦПФР видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду з метою здійснення спільного інвестування від 18.12.08 р. № 1473 про
випуск 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну
суму 15600000,00 тис. грн., форма існування документарна. Код цінних паперів UA 4000034003.
Попереднє свідоцтво ДКЦПФР втратило чинність.
Згідно інвестиційній декларації Фонду термін розміщення акцій до 09.12.2018 р.
Станом на 31.12.09 р. номінальна вартість придбаних 2412851 акцій складала 2412851,00 грн.
В 2009 р. сплата за акції здійснювалась шляхом надходження грошових коштів в
національній валюті на розрахунковий рахунок Товариства №26503301009952, відкритий в ВАТ
«ВТБ Банк», МФО 321767.
Оплачена номінальна вартість акцій складає:
№
Документ
Дата
Сума ( грн.)
1
Банківська виписка
11 лютого 2009 р.
781250,00
2
Банківська виписка
18 лютого 2009 р.
1000000,00
3
Банківська виписка
03 березня 2009 р.
3631,00
4
Банківська виписка
10 березня 2009 р.
9987,00
5
Банківська виписка
24 квітня 2009 р.
8174,00
6
Банківська виписка
27 квітня 2009 р.
9809,00
Усього
1812851,00
На 31.12.09 р. сума неоплаченого капіталу становила 13187149,00 грн.
З метою приведення діяльності Фонду у відповідність до Закону України «Про акціонерні
товариства» від 17.09.08 р. № 514-VІ та інших нормативних актів, позачерговими загальними
зборами акціонерів від 30.10.2010 р. прийняті рішення про зміну найменування, про переведення
випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну, про затвердження нової
редакції Статуту та реєстрацію змін в державних установах. Всі рішення зборів виконані.
Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією видане Свідоцтво серія А01 №
602606 про державну реєстрацію ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «ВІК», дата заміни свідоцтва та реєстрації нової редакції Статуту 15.11.2010 р.
номер запису про державну реєстрацію – 10711050004023300. ДКЦПФР видане свідоцтво від
14.12.2010 р. № 1960 про реєстрацію випуску 15600000 штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 тис. грн., форма існування бездокументарна.
На 01.01.2011 р. сума несплаченого капіталу становила 13187149,00 грн. В 2011 р., згідно
договору купівлі - продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» від 21.11.2011 р. № Р-01/11, Учасник
Товариства - громадянин України Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.) оплатив 780488 штук акцій, за
оціненою вартістю 10,25 грн. (при номінальній вартості 1,00 грн.) в сумі 8000002,00 грн., на р/р
26508011605981 в ПАТ «МІБ» (МФО 380582) наступними перерахуваннями, що підтверджено
виписками банку:
№
Документ
Дата
Сума ( грн.)
1
Банківська виписка
14.12.2011 р.
4000000,00
2
Банківська виписка
15.12.2011 р.
4000002,00
Усього
8000002,00
Станом на 31.12.11 р. сума несплаченого капіталу дорівнювала 12407 тис. грн.
В 2012 р., згідно договорів купівлі - продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» Учасник
Товариства - громадянин України Кононенко Ігор Віталійович (паспорт: СН 385754, виданий
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.03.97 р.) оплатив 2366310 штук акцій, за
договірною ціною в сумі 29840012,61 грн., в т.ч. за номінальною вартістю, що дорівнює 1,00 грн. в
сумі 2366310 грн., понад номінальну вартість в сумі 27473702,61 грн., на р/р 26508011605981 в
ПАТ «МІБ» (МФО 380582) наступними перерахуваннями, що підтверджено виписками банку:
5
№
Документ
Дата
Сума ( грн.)
Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 2/11 від 21.11.2011 р.
1
Банківська виписка
13.01.2012
2000000,00
2
Банківська виписка
18.01.2012
700000,00
3
Банківська виписка
20.01.2012
500000,00
4
Банківська виписка
30.01.2012
300000,00
5
Банківська виписка
10.02.2012
3000002,00
6
Банківська виписка
13.02.2012
1500000.00
Ітого:
8000002,00
Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 3/11 від 21.11.2011 р.
1
Банківська виписка
26.04.2012
200000,00
2
Банківська виписка
27.04.2012
100000,00
3
Банківська виписка
11.05.2012
3000000,00
4
Банківська виписка
17.05.2012
2700001,50
Ітого:
6000001,50
Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 4/11 від 21.11.2011 р.
1
Банківська виписка
28.05.2012
2000000,00
2
Банківська виписка
29.05.2012
1000000,75
3
Банківська виписка
30.05.2012
1100000,00
4
Банківська виписка
08.06.2012
250000,00
5
Банківська виписка
18.06.2012
1605000,00
6
Банківська виписка
03.07.2012
1045001,00
Ітого:
7000001,75
Договір купівлі продажу акцій ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» № 1/12 від 05.07.2012 р.
1
Банківська виписка
13.07.2012
800000,00
2
Банківська виписка
24.07.2012
2000000,00
3
Банківська виписка
01.08..2012
1000000,00
4
Банківська виписка
13.08.2012
40000,00
5
Банківська виписка
14.08.2012
500000,00
6
Банківська виписка
20.08.2012
1200000,00
7
Банківська виписка
28.08.2012
1000000,00
8
Банківська виписка
31.08.2012
2300000,00
9
Банківська виписка
07.09.2012
7,36
Ітого:
8840007,36
Всього
29840012,61
Станом на 31.12.12 р. сума несплаченого капіталу дорівнювала 10040 тис. грн.
4.2. Корпоративне управління Товариством здійснюється згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VІ.
 Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів, порядок скликання, проведення та
прийняття рішень яких визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства;
 Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду та контролюють її дії;
 Голова Наглядової ради Товариства є Виконавчим органом Товариства, який здійснює
керівництво його поточною діяльністю, який обирається Наглядовою радою.
Чергові Загальні збори Товариства в минулому році відбулись 13.04.2012 р. Рішення цих
зборів затверджено Рішенням № б/н від 13.04.2012 р. одноосібного акціонера Кононенка Ігоря
Віталійовича.
4.3. Рішення про вчинення значного правочину. Згідно зі Статутом Товариства,
рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його
предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової
звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг,
що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої
річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається
Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
У 2012 р. значні правочини не здійснювались.
6
5. ОПИС СТАНУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФОНДУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
5.1. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності
Фонду здійснюється у відповідності із:
 Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996 – XIV;
 Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про порядок
представлення фінансової звітності» та інструктивними документами Міністерства Фінансів
України про порядок формування звітності;
 Національними стандартами бухгалтерського обліку (П(С)БО), затвердженими
Міністерством Фінансів України.
 Рішенням ДКЦПФР № 362 від 07.07.2005 р. «Про затвердження Положення про
особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування».
5.2. На виконання вимог ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, розділу V Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від
17.09.08 р. № 514-VІ, керуючись роз’ясненням НКЦПФР від 09.02.2012 р. N 1 «Про порядок
застосування частини шостої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
щодо розкриття інформації публічними акціонерними товариствами, Товариством, згідно з
наказом №7/Ф-1704 від 17 квітня 2012 року, розпочато роботу по вивченню та впровадженню в
бухгалтерський облік та фінансову звітності міжнародних стандартів.
Аудитом встановлено, що на момент перевірки, вимоги, визначені нормативними
документами по впровадженню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, не виконані в повному обсязі.
Так, не виконані вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності»:
- не складено початковий баланс на дату переходу (на 01.01.2012 р.) за МСФЗ;
- не проведено коригування даних за національними стандартами у кореспонденції з
нерозподіленим прибутком на дату переходу на МСФЗ;
- не розкрита інформація про те, як перехід від національних стандартів до МСФЗ вплинув на
показники доходів, витрат та результатів в раніше складеній по П(С)БО фінансовій звітність.
- не затверджений план рахунків та субрахунків по МСБО(МСФЗ)
- не завершена розробка Положення про облікову політику по МСБО(МСФЗ).
- фінансової звітності Товариства за 2012 р., складеної по МСБО(МСФЗ), проведена тільки
перекласифікація (перенесення суми однієї статті до іншої). Валюта балансу, як і показники інших
форм звітності, не змінились (тобто, коригувань, пов’язаних з переходом на МСБО(МСФЗ) на дату
їх першого застосування у кореспонденції з нерозподіленим прибутком, не проводилось), в той час
як умовою здійснення трансформації є визначення розбіжностей між національними П(С)БО та
МСБО (МСФЗ) і викладення їх в Примітках.
Отримані докази свідчить про те, що Товариством в 2012 році тільки розпочато
застосування окремих елементів обліку за міжнародними стандартами, що є підставою для
висловлювання умовно-позитивної думки аудитора при складанні аудиторського висновку.
5.3. Зважаючи на вищевикладене, аудит достовірності даних фінансовій звітності за 2012 рік
та її відповідність даним бухгалтерських регістрів та первинної облікової документації
проведений по фінансовій звітності, складеній згідно П(С)БО.
В відповідності з Положенням про облікову політику Фонду, згідно національних стандартів,
що враховує п. 2 ст.11 Закону № 996 – XIV та п. 8 П(С)БО 1, в склад річної фінансової звітності за
П(С)БО входить:
- «Баланс» (ф.№1), в відповідності з П(С)БО 2;
- «Звіт про фінансові результати» ( ф. №2), в відповідності з П(С)БО 3;
- «Звіт про рух грошових коштів» (ф.№3), в відповідності з П(С)БО 4;
- «Звіт про власний капітал» ( ф.№4), в відповідності з П(С)БО 5;
- «Примітки до річної фінансової звітності» (ф.№5), в відповідності з наказом МФУ № 302.
7
- «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6), в
відповідності з П(С)БО 29 .
6. ОПИС ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
6.1. Для отримання аудиторських доказів, які будуть основою для формування думки
аудитора про фінансову звітність та достовірність інформації щодо фінансових показників
діяльності Фонду за рік що минув, управлінським персоналом компанії з управління активами
представлені додатково реєстраційні документи, бухгалтерські регістри та первинна облікова
документація, а також матеріали роботи внутрішнього аудиту.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, що
використовувались в фінансово-господарській діяльності та застосування концептуальної основи
фінансової звітності, складеної згідно П(С)БО, затвердженої Положенням про облікову політику
Фонду, розглянуто принципи оцінки статей балансу і звітності в цілому. Перевірено взаємозв’язок
звітних даних з даними первинної облікової документації. Зроблено оцінку відповідності
бухгалтерського обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в
Україні, та відповідність фактичної діяльності Фонду законодавчим актам.
Крім того, згідно МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», перевірено відповідність між
фінансовою звітністю, по якій проведено аудит, та інформацією, що розкривалась компанією з
управління активами та надавалась в НКЦПФР за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. №
216.
6.2. Виконуючи вимоги МСА 240 «Відповідальність аудитора що стосується шахрайства
при аудиті фінансової звітності», проведено тестування прийнятності бухгалтерських записів та
пояснень управлінського персоналу компанії з управління активами для встановлення дій
посадових осіб, які можуть призвести до погіршання фінансового стану Товариства.
З метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства на
рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і
розкриття інформації, при проведенні перевірки, розроблені та виконані аудиторські процедури:
- тестування тотожності даних карток, оборотно-сальдових відомостей комп’ютерної програми 1С.7.7 даним фінансової звітності;
- огляд облікових оцінок на наявність упередженості та оцінки, чи являють собою обставини, що
спричиняють упередженість, якщо вона є, ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства;
- оцінка комерційного обґрунтування значних операцій, які виходять за межі звичайного ходу
бізнесу;
- інші процедури, пов’язані з достовірністю первинної облікової документації.
Крім того, розглянуто інформацію у вигляді тверджень (роз’яснень) управлінського
персоналу компанії з управління активами та одержані письмові пояснення по суті питання.
Відповідно до пояснень та отриманої власної інформації аудитор дійшов висновку, що ризик
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутній.
6.3. Вищенаведений висновок підтверджується і даними про систему внутрішнього
аудиту, яка спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення
захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації, а також включає
адміністративний та бухгалтерський контроль.
Внутрішній аудит здійснюється компанією з управління активами згідно з Положенням про
службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженим протоколом від 28.12.12 р., в відповідності
з «Положенням про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в
професійних учасниках фондового ринку, затверджено Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.07.2012 N 996, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2012 р. за N 1628/21940. Вимоги до служби внутрішнього аудиту (контролю) викладені
у новій редакції Статуту компанії з управління активами, зареєстрованій Подільською районною у
м. Києві державною адміністрацією 23.01.2013 р. № 10711010012023493.
Аудитом фінансової звітності та її відповідності інформації щодо фінансових
показників Фонду за 2012 рік, згідно рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, встановлено:
8
6.4. Сальдові залишки станом на 01.01.2012 р. по ф. №1 «Баланс» відповідають балансовим
залишкам станом на 31.12.2011 р., які підтверджені в аудиторському висновку від 26 березня 2012
року.
6.5. Класифікація, оцінка активів та їх рух відображені в фінансовій звітності в
відповідності з діючими нормативами.
Активи балансу Фонду представлені довгостроковими фінансовими інвестиціями,
дебіторською заборгованістю та грошовими коштами.
Станом на 31.12.2012 р. активи Фонду в порівнянні з даними на початок 2012 року
збільшились на 19123 тис. грн. або на 10,3 % і складали 204952 тис. грн. Збільшення активів
відбулось, в основному, за рахунок фінансових вкладень в цінні папери та дебіторської
заборгованості.
В рядку 045 ф. № 1 «Інші довгострокові фінансові інвестиції» станом на початок і кінець
2012 р. відображена вартість акцій та інших цінних паперів підприємств і організацій, яка на
01.01.2012 р. становила 164326 тис. грн., на 31.12.2012 р. - дорівнювала 188690 тис. грн.
Довгострокові інвестиції в акції українських емітентів та загальна сума довгострокових
фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 р. наведені в наступній таблиці:
Назва емітента
ЄДРПОУ
Кількість
Загальна
Загальна
Частка в
Частка в
емітента
цінних
номінальна
оцінна
статутном
загальній
паперів
вартість
вартість
у капіталі
балансовій
(штук)
(грн.)
(грн.)
емітента
вартості
(%)
активів
Фонду (%)
АТ « АК
05808592
2048000
512000,00
90112,00
42,7
0,04
«Богдан
Моторс»
ПАТ «Страхова 20842474
14971510
19313247,90
16441045,73
22,73
8,02
компанія
«Країна»
ЗАТ
30437959
526747
5267470,00
4001000,00
28,17
1,95
«Спортивнооздоровчий
комплекс
«Монітор»
ЗАТ «Київський 33547233
361795
90443,75
90443,75
0,04
завод електротранспорту»
Ітого інвестицій
х
х
25183161,65
20622601,48
х
х
в акції
Інші інвестиції
х
х
х
168067879,40
х
х
Всього
х
х
х
188690480,88
х
х
фінансових
інвестицій
Облік фінансових інвестицій ведеться в відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові
інвестиції» із застосуванням окремих елементів міжнародних стандартів і достовірно
відображений в рядку 045 ф. № 1 та розділі IV «Фінансові інвестиції» ф. № 5 та відповідають
даним річної інформації з діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.
Оцінка дебіторської заборгованості реальна і відповідає вимогам П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість». Станом на 31.12.2012 р. загальна сума дебіторської заборгованості
зменшилась відповідно до даних на 01.01.2012 р. і становила 16212 тис. грн., в т.ч. заборгованість
за товари, роботи, послуги – 499 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 15713 тис.
грн. Ці дані достовірно відображені в рядках 160,180 ф. № 1 та 940, 950 ф. № 5. Сумнівних боргів
та безнадійної дебіторської заборгованості Фонд не має, резерв сумнівних боргів у 2012 році не
нараховувався.
В рядку 230 та 240 «Грошові кошти та їх еквіваленти» ІІ розділу активу балансу (ф.№1)
та рядках 650-690 ф. № 5 достовірно відображені залишки коштів на розрахунковому та валютному
9
рахунках. Загальна сума грошових коштів станом на 31.12.2012 р. становила 50 тис. грн., що
підтверджується виписками банків.
6.6. Власний капітал, його структура та призначення в фінансовому звіті ф. № 1
«Баланс» відображають дійсний стан пасивів та відповідають даним річної інформації з
діяльності Фонду, що подавалась в НКЦПФР.
За 2012 рік статутний капітал Фонду не змінився і станом на 01.01.12 р. та на 31.12.12 р.
становив 15600 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 300 «Статутний капітал». Статутний
капітал поділений 15600000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп.
кожна. В 2010 р. змінено форму існування акцій: з документарної в бездокументарну, що
підтверджено Свідоцтвом ДКЦПФР про випуск акцій від 14.12.2010 р. № 1960. Детальний опис
формування Статутного капіталу за період існування Фонду наведено в розділі 4 аудиторського
висновку.
Заборгованість по внеску в статутний капітал на кінець 2012 р. зменшилась на 2367 тис. грн. і
становила 10040 тис. грн., що достовірно відображено в рядку 360 «Неоплачений капітал» І
розділу пасиву ф. № 1 та рядках 190, 290 ф. № 4. Оскільки акції Фонду сплачувались інвестором по
оціненій вартості, яка перевищувала номінальну, сума перевищення відображена в рядку 320 ф.
№1 «Додатковий вкладений капітал», яка збільшила дані на початок 2012 р. і становила на
31.12.2012 р. 36401 тис. грн.
В рядку 350 «Нерозподілений прибуток» достовірно відображений прибуток від
господарської діяльності на 31.12.12 р. в сумі 157701 тис. грн., який збільшився по відношенню до
даних на 01.01.2012 р. за рахунок прибутку звітного року.
Власний капітал за 2012 рік збільшився на 86458 тис. грн. і на 31.12.12 р. складав 199662
тис. грн., що достовірно відображено в рядках 380 ф. № 1 та 300 ф. № 4.
6.7. Розмір зобов’язань, відображених в фінансовому звіті ф. № 1 «Баланс», реальний.
Станом на 31.12.2012 р. зобов’язання Фонду складались із кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги в сумі 5290 тис. грн.
Оцінка зобов’язань відповідає П(С)БО 11 «Зобов’язання» та даним бухгалтерських
регістрів по поточних розрахунках.
Інвентаризація активів та зобов’язань проведена своєчасно в повному обсязі.
6.8. Фінансовий звіт по ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 р. в повній мірі
достовірно відображає доходи та витрати і відповідає вимогам П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати», П(С)БО 15 «Доходи», П(С)БО 16 «Витрати».
За 2012 рік загальна сума доходів становила 76215 тис. грн., витрати дорівнювали
19597 тис. грн., прибуток від господарської діяльності склав 56618 тис. грн., що достовірно
відображено в рядках 170, 190, 220 ф. № 2.
6.9. Фінансовий звіт по ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складений згідно П(С)БО
4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87
та зареєстрованого в Мін’юсті України 21.06.1999 р. за № 398/3691, зі змінами та доповненнями.
6.10. Фінансовий звіт по ф. № 4 «Звіт про власний капітал» складеній у відповідності з
П(С)БО5. Дані звіту достовірно відображають реальний стан та рух власного капіталу Фонду за
2012 р.
6.11. Фінансовий звіт по ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» складений в
відповідності з наказом Мінфіну України № 302, «Додаток до приміток до річної фінансової
звітності «Інформація за сегментами» (ф.№6) складений на підставі даних ф.№ 1 та ф.№ 2.
Дані всіх фінансових звітів порівняні між собою та перевірені у відповідності з наказом
Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524 «Методичні рекомендації з перевірки
порівнянності показників фінансової звітності підприємства».
6.12. При формуванні думки щодо достовірності звітності відповідно до Рішення від
01.08.02 р. № 216, зроблено зустрічну перевірку даних фінансової та спеціальної звітності за 2012
р., поданої в НКЦПФР.
10
Дані довідок про розрахунок вартості чистих активів, винагороди компанії з управління
активами, склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів спільного інвестування,
відповідають даним первинної облікової документації та вимогам законодавства.
6.13. Для надання впевненості, при формуванні думки щодо стану фінансово-господарської
діяльності, зроблено аналіз фінансових показників Фонду, на підставі даних ф. № 1 «Баланс» та
ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік, які приведені в тис. грн., а також даних
звітності за 2012 р., поданої в НКЦПФР відповідно до Рішення від 01.08.02 р. № 216, які приведені
в грн.
1. Коефіцієнт загальної ліквідності :
КЛ1 = підсумок розділу ІІ активу + рядок 270/підсумок розділу ІV пасиву + рядок 630;
КЛ1 на 01.01.12 р. = 21503/72625 = 0,3,
КЛ1 на 31.12.12 р. = 16262/5290 = 3,1,
теоретичне значення в межах 2,0 – 2,5;
2. Коефіцієнт поточної ліквідності :
КЛ2 = підсумок розділу ІІ активу – рядки 100,110,120,130,140 + рядок 270/ підсумок
розділу ІV пасиву + рядок 630
КЛ2 на 01.01.12 р. = 21503/72625 = 0,3,
КЛ2 на 31.12.12 р. = 16262/5290 = 3,1,
теоретичне значення в межах 0,7-0,8;
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності :
КЛ3 = рядок 220+рядок 230+рядок 240/ підсумок розділу ІV пасиву
КЛ3 на 01.01.12 р.= 4208/72625 = 0,1,
КЛ3 на 31.12.12 р.= 50/5290 = 0,01,
теоретичне значення в межах 0,2-0,25;
4. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів :
КЗВ = підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV пасиву + 420,630 / підсумок
розділу І пасиву
КЗВ на 01.01.12 р. = 72625/113204 = 0,6,
КЗВ на 31.12.12 р. = 5290/199662 = 0,03,
теоретичне значення не більше ніж 1,0;
5. Коефіцієнт фінансової незалежності :
КФН = підсумок розділу І пасиву / підсумок розділу ІІІ пасиву + підсумок розділу ІV
пасиву + рядки 420,630
КФН на 01.01.12 р. = 113204/72625 = 1,6,
КФН на 31.12.12 р. = 199662/5290 = 37,7,
теоретичне значення не менше ніж 0,2;
6. Коефіцієнт рентабельності активів :
КРА = чистий прибуток (ф.№2 ряд.220) / (підсумок активу балансу на початок звітного
періоду (ф. № 1 ряд. 280 (гр.3) + підсумок активу балансу на кінець звітного періоду (ф.
№ 1 ряд. 280 (гр.4)) : 2
КРА за 2011 р. не розраховується, в зв’язку зі збитками;
КРА за 2012 р. =56618/1953905 = 0,03;
7. Розрахунок вартості чистих активів:
Вартість чистих активів = всього активів - всього зобов’язань
ВЧА на 31.12.12 р. = 204952184,60-5269750,00 = 190662434,60 (грн.)
Кількість ЦП, що знаходяться у обігу на 31.12.12 р. дорівнює 5559649 штук,
номінальною вартістю одного ЦП 1,0 грн.
ВЧА на 31.12.12 р. в розрахунку на 1 ЦП = 35,91 грн.
11
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА
УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
7.1. Основні відомості про аудиторську фірму
7.1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Київ-Аудит
2000»;
7.1.2. Код ЄДРПОУ: 21642796;
7.1.3. Місцезнаходження: Київ, вул. Шовковична, 32/34, к.37, тел/факс 253-39-47;
7.1.4. Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м.
Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000
004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;
7.1.5. Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
консультації з питань оподаткування;
7.1.6. Фірма застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно Закону
України від 04.11.2011 р. № 4014-VI віднесена до 4 групи (юридична особа) платників єдиного 5%
податку на доход;
7.1.7. Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23
лютого 2001 року, термін дії до 27 січня 2016 року;
7.1.8. Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів серія АБ № 000015, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 01
лютого 2007 року № 257, термін дії до 27.01.2016 року;
7.1.9. Директор Ченцова В.М., сертифікат аудитора серія А № 000281 від 17 лютого 1994 року,
термін дії до 17 лютого 2018 року.
7.2. Умови договору на проведення аудиту
Аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ВІК» станом на 31.12.2012 р. та її
відповідність фінансовій інформації, що розкривалась та подавалась в НКЦПФР за 2012 рік, згідно
рішення Комісії від 01.08.02 р. № 216, проводився у відповідності з додатковою угодою № 4 від
05.04.2013 р. до договору № 2 від 09.02.2010 р.
Аудиторську перевірку здійснено з 05.04.13 р. по 19.04.13 р., директором аудиторської
фірми Ченцовою В.М. за адресою компанії з управління активами Фонду: м. Київ, вул. Електриків,
26.
Умовно-позитивний висновок
Зібрана під час аудиту інформація забезпечує розумну основу для висловлювання
умовно-позитивної думки про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітність Фонду за
2012 рік.
Підставою для умовно-позитивної думки є той факт, що при переході в 2012 році на
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за Міжнародними
стандартами, як того вимагають нормативні документи, Товариством не виконано ряд умов
впровадження цих стандартів, про що детально викладено в п. 5.2. аудиторського висновку.
Фінансова звітність, що складена відповідно до національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає дійсний стан
фінансово-господарської діяльності.
Фінансова інформація за 2012 р., що надавалась в НКЦПФР згідно рішення Комісії від
01.08.02 р. № 216, відповідає даним фінансової звітності.
Додаток: на ______ аркушах
Директор
( сертифікат аудитора А № 000281)
В.М. Ченцова
19 квітня 2013 року
ТОВ «Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»
01024, м. Київ, вул. Шовковична, 32/34, кв. 37
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа