close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ф КГМУ 4/3-03/02
ПП КГМУ 4/02
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус
Пән: ЕТN 1110 Экономикалық теория негіздері
Мамандық: 5В130100 Жалпы медицина
Оқу сағатының көлемі (кредит) 90
Курс: 1
Семестр: 1, 2
ҚАРАҒАНДЫ - 2014 ж
Силлабус “Жалпы медицина ” 5В130100 мамандығына арналған «Экономикалық теория
негіздері» ЕТN 1110 жұмыс бағдарламасының негізінде құрастырылған.
«____» _________20__ ж.
Силлабус Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының мәжілісінде
қарастырылып және бекітілді.
2 қыркүйек 2014 ж.
Хаттама № 1
Қазақстан тарихы және
ӘСП кафедрасының меңгерушісі:
Қ.А.Темиргалиев
 Оқытушылар туралы мәлімет:
Оқытушы
туралы
мәлімет
Дәреже
және
қызметі
Пед.
өтілі
Алғышартты
ғылыми
қызығушылық
Темиргалие
в Қ.А.
Кафедра
меңгерушісі,
философия
ғылымының
кандидаты
Аға
оқытушы,
экономика
магистрі
24
жыл
Культурная
Философия
идентичность и
ғылымының
социальный анализ. кандидаты
Джакупова
Д.Е.
Жетістіктер
Ескерту
Сабақты
орыс тілінде
жүргізу
7 жыл Рынок
«Экономика»
Сабақты
медицинских услуг. мамандығы
орыс тілінде
бойынша
жүргізу
магистратура,
Экономикға
магистрі
біліктілігі,
КарМТУ, 2007ж.
Магистрлік
диссертацияның
тақырыбы:
«Состояние
и
перспективы
развития
рынка
труда
в
Республике
Казахстан».
2.Педогогикалық
біліктілікті көтеру,
КММА,
ақпан,
2010ж.
3.Біліктілікті
көтеру
«Медициналық
білімдегі
инновациялық
технология»,
2010ж.
4.
«Юриспруденция»
мамандығы
бойынша
біліктілікті көтеру,
ҚарМУ, 2011ж
5.
Құзыреттілік
бойынша
педагогикалық
Касымова
Б.Т.
оқытушы
10
жыл
Медициналық
қызмет көрсетудің
сапасын жоғарлату
біліктілікті
жоғарлату:
«Коммуникативны
е
навыки»,
«Эффективное
преподавание
в
медицинском
вузе»,
«Информационнокоммуникационны
е
технологии»,
«Менеджмент
исследований»,
«Оценка
и
экспертиза
в
медицинском
вузе», «Лидерство
в
медицинском
образовании»,
КММУ, 2012 ж.
6. Республикалық
студентердің
ғылыми
жұмыс
конкурсінде
1
орын
иеленген
«Жас
Ғалым»,
Астана, 2013 ж. –
ғылыми
жетекшілік
7.Мастер – класс
«Актуальные
проблемы
преподавания
социальногуманитарных
дисциплин», 2012
ж.
8. Авторлық құқық
объектісіне
құқықты
мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік №
018 от 10 января
2013 года «Модель
организации
дистанционного
обучения в рамках
самостоятельной
работы студентов»
1.Кредитная
Сабақты
система обучения қазақ тілінде
в высших учебных жүргізу
заведениях, 2006 ж
Жумадилов
С.С.
Оқытушы,
экономика
магистрі
2,5
жыл
Нарықтық
экономика
Кабиева
А.А.
Оқытушы,
менеджмент
магистрі
8 лет
Экономика
предприятия.
Рысбекова
Б.Б.
Оқытушы,
экономика
магистрі
10 лет Методика
преподавания.
2. Құзыреттілік
бойынша
педагогикалық
біліктілікті
жоғарлату:
«Коммуникативны
е навыки»,
«Эффективное
преподавание в
медицинском
вузе»,
«Информационнокоммуникационны
е технологии»,
«Менеджмент
исследований»,
«Оценка и
экспертиза в
медицинском
вузе», «Лидерство
в медицинском
образовании»,
КММУ, 2012 ж.
«Экономика»
мамандығы
бойынша
магистратура,
Экономика
магистрі
біліктілігі, МГТИ
Лингва,
2011ж.
Магистр
диссертациясының
тақырыбы:
«ҚР
инвестициялық
саясатты
тиімді
дамытудың
стратегиясы»
«Менеджмент»
мамандығы
бойынша магистр,
біліктілігі
менеджмент
магистрі,
ҚМУ
2005ж.,
магистр
диссертациясының
тақырыбы:
«Развитие
лизинговых
отношений в РК»
«Экономика»
мамандығы
бойынша магистр,
Сабақты
қазақ тілінде
жүргізу
Сабақты
орыс тілінде
жүргізу
Сабақты
орыс тілінде
жүргізу
біліктілігі
экономика
магистрі, МГТИ,
2012ж.,
магистр
диссертациясының
тақырыбы:«Совер
шенствование
методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
системе
образования
Казахстана».
Біліктілікті
жоғарлату
«Актуальные
проблемы
и
перспективы
развития
современного
профессиональног
о
образования»,
2006 ж., КЭУ.
«Менеджмент
в
организациях
образования»,
2006
ж.,
Мемлекеттік
қызметкерлерді
және білім беру
қызметкерлерін
біліктілігін
жоғарлату
және
қайта
дайындау
қарағанды
облыстық
институт
«По
работе
на
интерактивном
оборудовании
и
технологии
построения
интерактивных
уроков», 2011 ж.,
Центр
по
внедрению
в
учебный процесс
интерактивных
методов обучения,
профлицей
№9;
«Корпоративное
управление», 2012
ж.,
Сисенгалиев Оқытушы,
а К.М.
экономика
магистрі
1 жыл Қазақстандағы орта
және шағын
бизнесті
дамытудың
стратегиялық
мақсаттары мен
бығыттары
Ламанова
А.С.
12
Ст.
преподавате
ль,
«Болашак».
«Экономика»
Сабақты
мамандығы
қазақ тілінде
бойынша магистр, жүргізу
Экономика
магистрі
біліктілігі,
Болашак, 2012 ж.,
магистрлік
диссертация
тақырыбы:«Страте
гические
направления
и
проблемы
развития малого и
среднего бизнеса в
Казахстане».
Ведение
занятий
на
_______
русском
языке
 Байланыс ақпараты: кафедра мекен жайы: Алалыкин көшесі 7, 2 корпус, аудиториялар
331-347. тел: 56-41-81 (114).
 Пән саясаты: студент дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысуға міндетті,
сабақтарға жүйелі түрде дайындалуға, ОСӨЖ бойынша барлық тапсырмаларды орындауға,
барлық қорытынды тапсырмаларды тапсыруға және қарыз сабақтарды өтеуге міндетті.
Студентке тәжірибелік сабақтан, ОСӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын пән бойынша
интегралды баға қойылады. Студентке 5 қорытынды тапсырма ұсынылады (2 тапсырма 1
кредитте, 3 тапсырма 2 кредитте).
1 қорытынды тапсырмада мыналар қарастырылады: 1,2,3 тәжірибелік сабақтардың
тақырыптары, 1,2 ОСӨЖ тақырыптары және 1,2 СӨЖ тақырыптары.
2 қорытынды тапсырмада мыналар қарастырылады: 4,5,6 тәжірибелік сабақтардың
тақырыптары, 3,4 ОСӨЖ тақырыптары және 3,4 СӨЖ тақырыптары.
3 қорытынды тапсырмада мыналар қарастырылады: 7,8,9 тәжірибелік сабақтардың
тақырыптары, 6,7 ОСӨЖ тақырыптары және 5,6 СӨЖ тақырыптары.
4 қорытынды тапсырмада мыналар қарастырылады: темы 10, 11 тәжірибелік
сабақтардың тақырыптары, 8 ОСӨЖ тақырыптары және 7,8 СӨЖ тақырыптары.
5 қорытынды тапсырмада мыналар қарастырылады: темы 12 тәжірибелік
сабақтардың тақырыптары, 10 ОСӨЖ тақырыптары және 9 СӨЖ тақырыптары.
Пән бойынша қорытынды тапсырманы орындау және тапсырмаларды өткізу уақыты
графикте көрсетілген.
Студенттер үшін СӨЖ орындау формасы келесідей:
- Мәтінді аналитикалық өндеу (ғылыми мақаланы талдау);
- Тәжірибелік сабақта пікір білдіруге дайындалу;
- Тақырыптық кроссвордтар, библиография құрастыру ;
- жағдаяттық есептер, тесттер құрастыру және т.б.;
- микрозерттеулерді орындау;
- Жағдаяттық мәселелерді шешу бойынша тәжірибелік өңдеу және ұсыныстар
дайындау;
- Тәжірибелік сабақтарды жүргізу әдістерін өңдеу және құрастыру (шағын топ әдісі,
дискуссия, оқу ойыны, TBL);
- Тақырып бойынша жобалар орындау; оқу-зерттеу жұмыстарын орындау;
Кафедрада міндетті түрде халат, колпак, бейдж және ауысымдық аяқ киім болуы
міндетті.
Кіріспе
Экономикалық теория негіздері – Юнеско – БҰҰ арнайы құрылымдық бөліммен
бекітілген, міндетті пәндер тізіміне енген әлеуметтік–гуманитарлық білім жүйесіндегі аса
маңызды оқу пәні. Оның объектісі қазіргі заманғы қоғамның өмір сүру қызметінің аспектісі
ретінде ел экономикасы болып табылады. Экономикалық теория негіздері экономиканың
қалыптасу заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді.
Білім беру деңгейін арттыру мен тәуелсіз Қазақстанның жаңа қатарыңың дүние
танымдарын қалыптастыруда экономикалық теорияның орны ерекше бар. Экономикалық
теорияны оқу табиғаттағы, қоғамдағы, экономикадағы адамның орны мен ролін объективті
және сауатты анықтауға экономикалық процестер арасындағы диалектикалық байланысты
түсінуге мүмкіндік береді.
Нарықтық экономиканың әлеуметтік бағытталған үлесін құру және әлемдік жүйедегі
экономикалық қатынастарда болып жатқан жаһандық процестер адам мен қоғамның
экономикалық іс-әрекетінің қағидаларына түзетулер енгізеді.
Мұндай жағдайда экономикалық теорияның ғылым ретінде маңызы артады, өйткені ол
экономикалық процестердің диалектикасын ғылыми-техникалық прогреспен, мемлекеттік
саясатпен, ұлттық және әлем мәдениетімен өзара байланыста зерттейді.
Қазіргі кезде экономикалық теория негіздерін оқыту кезінде мынаны ескеру керек,
экономикалық теория негіздері – бұл уақыт өткен сайын ролі жоғарылап келе жатқан дербес
оқу пәні.
Пән мақсаты:
Студенттерде экономикалық өмір сферасындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларды
өз бетімен талдау дағдыларын қалыптастыру, медицинадағы экономиканың ролін түсіндіру,
экономикалық құбылыстар туралы қажетті білім беру, студенттерде түсініктілік аппаратын
қалыптастыруға ықпал ету.
Экономикалық дүниетану және Қазақстан Республикасының алдында тұрған
мемлекетік және әлеуметтік экономикалық саясатты жүзеге асыруда белсенді азаматтық
позицияны қалыптастыру.
Оқу міндеттері:
Студенттерде Қазақстандағы және одан тыс болып жатқан экономикалық процестерді
түсіне білу және еркін бейімделуді қалыптастыру.
Оқудың соңғы нәтижелері:
Дескрипторлар
А Зерттелу
саласындағы және
осы саладағы кейбір
алдынғы
қатарлы
элементтерді
қосқандағы жоғары
білімділік
пен
түсініктілікті
көрсету
В Алынған білім мен
түсініктерді кәсіптік
деңгейде пайдалану
Оқудың соңғы нәтижелері
Құзыреттілік
Пәннің анықтамасын, медицина мамандығын 3,7
қалыптастырудағы оның ролін анықтау, Қазақстан
Республикасының
денсаулық
сақтаудағы
экономикалық процестердің мәнің бейнелеу.
Терминалогиялық түсініктерді қолдану, денсаулық
сақтау саласында экономика заңдылықтары жайлы
білімдерді пайдаланып, оқу тапсырмаларын
3, 4
орындау және семинарлық сабақтарда қолдану.
С Аргументтерді
Ерте заман мен жаңа заман экономистерінің 3, 4, 5
қалыптастыру және ойларын талқылау, сонымен қатар денсаулық
зерттеу саласындағы сақтау
саласының
экономикалық
өмір
проблемаларды
сферасындағы
күрделі
құбылыстар
мен
шешу
тенденцияларды бағалау және түсіндіру
Ақпараттарды жинау Экономиканың негізгі проблемалары негізінде 3, 4, 5, 7
мен
ақпарат қолдану, жеке көзқарасын білдіру,
интерпретациясын
презентация түрінде реферат, жобалар дайындау
қалыптастыру,
және тәжірбиелік сабақта пайдалану.
әлеуметтік,
этикалық, ғылыми
D
негіздерді ескеру
Барлық ақпараттар Студенттерге /оқытушыларға/ экзаменаторларға 3, 4, 5, 7
мен
проблемалар экономикалық теориялар негіздерінің негізгі
шешімі
жайлы тақырыптары бойынша алған білімдері негізінде өз
мамандар мен маман ойын жеткізе білу
еместерге хабарлау
Е Өз бетінше оқуды Әлеуметтану (әлеуметтік
әдістер
көмегімен 4, 7
жалғастыру
нарықтық контексте үлкен әлеуметтік топтардың
мүмкіндігі
өкілдері
ретінде
адамдардың
мінез-құлқын
зерттейтін жалпы әлеуметтану саласы ретінде
экономикалық әлеуметтануды өз бетімен оқуды
жалғастыру қабілеті).
Философия
(экономика
негіздері
ғылымын
философиялық
тұрғыда
қарастыру
кезінде
шаруашылық, жеке меншік, тауар және ақша
философиясы,
экономикалық
саясат,
бөлу
принциптері, қоғамдағы тұтынушылық таңдау,
бюрократияның экономикалық табиғатын, сонымен
қатар шаруашылық этиканы қоса өз бетімен оқуды
жалғастыру қабілеті).
Құзыреттіліктердің тізімі: 1. Биомедициналық білім. 2. Клиникалық дағды 3.
Коммуникативті дағдылар 4. Ғылыми зерттеулердің дағдылары 5. Топта жұмыс істеу
дағдысы 6. Кәсіби 7. Тұрақты өзін өзі жетілдіру дағдысы
Реквезитке дейінгі : Қазақстан Тарихы (мектеп бағдарламасы)
Реквезиттен кейінгі : Әлеуметтану, Философия
Пәнінің қысқаша мазмұны.
Пәнді оқу кезінде негізгі теориялық көзқарас, негізгі экономикалық құбылыстардың
мәні, нарықтың өзін-өзіреттеу механизмдерін, экономиканы реттеудің принциптерін
қарастыру. Мемлекеттік реттеу сұрақтары қарастырылады. Қазақстан Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуының алғы шарттарына көп көңіл бөлінеді
Денсаулық сақтау экономикасына кіріспе. Денсаулық сақтау экономикасының
пәні, мақсаттары және міндеттері. Экономика терминіне анықтама, даму кезеңдері.
Экономикалық теорияның атқаратын қызметтері, танып білу әдістері. Экономикалық заңдар,
категориялар. Денсаулық сақтау экономикасының түсінігі. Қоғамдық өндіріс және оның
құрылымы. Қоғамдық өндіріс түсінігі. Өндірістің атқаратын қызметтері, түрлері. Өндірістік
факторлар түсінігі. Экономикалық ресурстар. Өндірістің негізгі мәселесі. Денсаулық
сақтаудағы кәсіпкерлік.
Меншік түсінігі, даму кезеңдері. Меншік түрлері. ҚР
жекешелендіру кезеңдері, ҚР меншік түрлері. Кәсіпкерлік түсінігі, түрлері. Денсаулық
саласында кәсіпкерлікті ұйымдастыру негізі. Экономикалық жүйелердің типтері мен
олардың даму заңдылықтары. Денсаулық сақтаудың негізгі үлгілері. Экономикалық
жүйе түсінігі, типтері. Дәстүрлі экономикалық жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері.
Жоспарлы экономикалық жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері. Аралас
экономикалық жійенің ерекшелігі. Нарықты экономикалық жүйенің ерекшелігі. Денсаулық
сақтау саласының негізгі үлгілері. Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы
өндіріс. Ақша. Натуралды шаруашылық:оның белгілері мен ерекшеліктері. Тауар
өндірісінің пайда болу себептері. Маркстік және маржиналистік теория тауар өндірісінің
категорияларының мәні туралы.Тауар: мәні, қызметтері. Еңбек құн теориясы. Шекті
пайдалылық теориясы. Ақшаның пайда болуы, қызметтері және түрлері. Нарық: түрлері,
құрылымы, үлгілері. Нарық экономикасы жүйе ретінде және оның элементтері. Нарықтың
қалыптасу жағдайлары, мәні және қызметтері.
Нарық түрлері. Қазақстандық нарықтық экономика үлгісі. Сұраныс пен ұсыныс. ҚР
медициналық қызмет нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Сұраныс заңы. Сұраныс
қисығы. Сұранысқа әсер ететің факторлар. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер
ететін факторлар. Сұраныс пен ұсыныстың икемділігінің концепциясы. ҚР медициналық
қызмет нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Бәсеке және монополия. Медициналық қызмет
нарығындағы бәсекелестік. Бәсекенің мәні. Жетілген бәсеке теориясы. Таза монополия
нарығы: сипаттамалары, түрлері, сұраныстың ерекшелігі. Пайданы мейлінше көтеру.Қысқа
және ұзақ мерзімдегі бәсекелес монополияның тепе-теңдігі. Олигополия нарығы және оның
моделдері. Антимонополиялы заңдылық және антимонополиялық саясат. Медициналық
қызмет нарығындағы бәсекелестік. Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым.
ҚР-дағы денсаулық сақтау саласын қаржыландыру.Негізгі және айналым капиталы.
Кәсіпорын қорларының құрылымы.Өндіріс уақыты және айналым уақыты. Кәсіпкерлік
капиталды тиімді қолданудың көрсеткіштер жүйесі. ҚР-дағы денсаулық сақтау саласын
қаржыландыру. ҚР-ның денсаулық сақтау саласына шығындар. Өндіріс шығындарының
ұғымы және олардың құрылымы. Бухгалтерлік және экономикалық шығындар.Фирманың
қысқа мерзімдегі өндіріс шығындары (FC, VC, TC, MC, AC) және оларды графиктің
көмегімен сипаттау.Ұзақ мерзімдегі өндіріс шығындарының ерекшеліктері. Фирманың
жалпы және орташа табысы. Фирманың пайдасы. ҚР-ның денсаулық сақтау саласына
шығындар. Өндіріс факторларынын түсетін табыстар. Қазақстандағы денсаулық
сақтау саласындағы еңбек ақы. Пайданың экономикалық табиғаты. Еңбек ақы. Еңбек ақы
формалары және жүйелері.Пайыз капитал табысы ретінде. Пайыз ставкасын анықтаушы
факторлар.Экономикалық рента жер және оның қойнауын пайдаланудың табыс формасы
ретінде. Жер бағасы.Қазақстандағы денсаулық сақтау саласындағы еңбек ақы. Жүйе
ретіндегі Ұлттық экономика. ҚР-дағы медициналық кластердің дамуы. Ұлттық
экономика және оның мақсаттары. Макроэкономикалық талдаудың ерекшеліктері.
Макроэкономикалық көрсеткіштер және олардың ерекшеліктері. Жалпы ұлттық өнім. Жалпы
ұлттық өнімді есептеу әдістері: табыстар және шығындар легі бойынша. Жалпы ұлттық өнім
шығындарын өлшеудің индексті әдісі. Дефлятор. Жалпы ішкі өнім. Таза ұлттық өнім.
Ұлттық табыс. Жеке табыс. Қолдағы жеке табыс.ҚР-дағы медициналық кластердің дамуы.
Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу. Экономикалық тепе-теңдіктің «ADAS» үлгісі. Жиынтық сұраныс (AD) және оның факторлары. Жиынтық усыныс (AS) және
оның факторлары. AD және AS –тың өзара байланысы. Экономикалық тепе-теңдіктің
классикалық моделі. Сэй заңы және оның кемшіліктері.Экономикалық тепе-теңдіктің
кейнстік моделі. «Табыс-шығын» моделі. Тиімді сұраныс. Экономикалық өсудің мәні,
типтері, қарқыны және факторлары.Экономикалық циклдар. Инфляция және
жұмыссыздық. ҚР-ның денсаулық сақтау Министрлігіндегі медициналық қызметін
бақылау комитеті.Циклдық сипат – экономикалық дамудың заңды формасы ретінде.
Экономикалық
циклдың
типтері
және
факторлары.
Циклдың
экономикалық
табиғаты.Дағдарыстардың мәні және олардың классификациясы. Жұмыссыздық пен
инфляция. Жұмыссыздық пен инфляцияны мемлекеттің реттеуі. ҚР-ның денсаулық сақтау
Министрлігіндегі медициналық қызметін бақылау комитетінің қызметтері және міндеттері.
Мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары. «2011-2015 жылдарына
Саламаты Казахстан» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру сұрақтары
Нарықтық экономиканы мемлекеттің реттеуінің қажеттілігі. Мемлекеттік реттеу
әдістері. Ақша жүйесі және оның элементтері. Ақша агрегаты. Несие жүйесі. Несиенің
формасы және түрлері. Қазіргі банк жүйесінің құрылымы. Монетарлы саясат және оның
құралдары. Мемлекеттің фискальды саясаты және оның мақсаттары. Лаффер қисығы. «20112015 жылдарына Саламаты Казахстан» Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру сұрақтары
Мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты. Медициналық қызмет нарығында
ҚР халқының әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары.Нарықтық табыстарды бөлу және
қолдану. Табыстардың дифференциациясы. Нарықтық экономикадығы кедейшілік және
теңсіздік мәселелері. Қоғамның табыстарын қайта бөлу механизмі. Лоренц қисығы. Джинни
коэфициенті. Мемлекеттік әлеуметтік саясаты. Әлеуметтік қорғау жүйесі және оның
формалары. Медициналық қызмет нарығында ҚР халқының әлеуметтік қорғаудың негізгі
бағыттары. Халықаралық экономикалық қатынастар. Денсаулық сақтау саласының
халықаралық ұйымдар. Халықаралық еңбек бөлінісінің тиімділігі. Салыстырмалы
артықшылық теориясы және оның дамуы. Халықаралық валюта қатынастары және казіргі
валюта жүйесі. Денсаулық сақтау саласының халықаралық ұйымдар. Сыртқы
экономикалық қызметті реттеу. Халықаралық сыртқы сауданың қажеттілігі. Сауда
саясаты және оның құралдары. Сыртқы саудадан ұтыста болу. Капитал мен еңбек
ресурстарының халықаралық миграциясы. Капитал мен еңбек ресурстарының халықаралық
миграциясының себептері. Халықаралық экономикалық интеграция ұлттық экономиканы
интернационализациялаудың формасы ретінде.
1 қорытынды тапсырма ТС, ОСӨЖ және СӨЖ келесідей тақырыптардан тұрады:
Тәжірибелік сабақтар.
1 тақырып «Денсаулық сақтау экономикасына кіріспе. Денсаулық сақтау
экономикасының пәні, мақсаттары және міндеттері». Студентте жалпы экономика
туралы және оның ішінде денсаулық сақтау экономикасы туралы түсінік болуы қажет.
Студент негізгі экономикалық мектептерді (меркантилизм, физиократтар, классиктер,
марксизм, маржинализм, неоклассиктер, кейнсиандық, институционализм) және олардың
қазіргі экономикаға әсерін білуі қажет. Келесідей сұрақтарға жауап беру білуі керек:
- Денсаулық сақтау экономикасының түсінігін, мәнін және мағынасын.
- негізгі экономикалық мектептер және олардың сипаттамасын.
- Экономикалық теория пәнін, әдісін, заңдылықтарын, категорияларын және
функцияларын.
- Денсаулық сақтау экономикасы, оның пәнін, мақсатын, міндетін.
2 тақырып «Денсаулық сақтаудағы кәсіпкерлік. Денсаулық сақтаудың негізгі
үлгілері.». Студент экономикалық институттардың мәнін аша білуі қажет. Меншік және
кәсіпкерлік туралы білуі керек. Қазақстанның денсаулық сақтау кәсіпкерлігінің негізгі
ерекшелігі мен айырмашылықтарын айқындау қажет. Келесідей сұрақтарға жауап беру білуі
керек:
- Экономикалық институттар түсінігі, мәні және мағынасы.
- Меншік түсінігі және түрлері.
- Кәсіпкерлік түсінігі мен түрлері.
- ҚР кәсіпкерліктің дамуы.
- Қазақстандағы денсаулық сақтау аймағындағы шағын және орта бизнестің дамуы.
3 тақырып «Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауар. Медициналық
қызмет нарығы». Студент адамның шаруашылық қызмет мәнің аша білуі қажет. Қоғамдық
шаруашылық нысандарын (натуралды және тауарлы) білуі керек. Тауар категориясы мен
оның құрамы туралы түсінік қалыптасуы қажет. Медициналық қызмет нарығының, оның
ішінде Қазақстандық, негізгі ерекшеліктері мен айырмашылықтарын ажырата білу қажет.
Келесідей сұрақтарға жауап беру білуі керек:
- Натуралды шаруашылық: пайда болу себептері және өзіне тән ерекшелігі.
- Тауарлы шаруашылық: пайда болу себептері және өзіне тән ерекшелігі.
- Тауар түсінігі және құрамы.
- Ақшаның пайда болу тарихы, түсінігі және мәні.
- Ақша түрлері мен олардың сипаттамалары.
- Қазақстандағы медициналық қызмет нарығы.
ОСӨЖ:
1 тақырып «Негізгі экономикалық мектептер» - конспект жазу, тезис құрастыру,
материалдардың графикалық бейнесін жасау. Студент негізгі экономикалық мектептерді
должен иметь представление об основных экономических школах (меркантилизм,
(меркантилизм, физиократтар, классиктер, марксизм, маржинализм, неоклассиктер,
кейнсиандық, институционализм) және олардың қазіргі экономикаға әсерін білуі қажет.
Студентке негізгі экономикалық мектептердің сипаттамларын ашу және кесте толтыру үшін
конспект дайындау (тезис құрастыру, материалдардың графикалық бейнесін жасау қажет).
2 тақырып «Ресурстардың шектеулілігі және тұтынудың шексіздігі мәселесі.
Өндірістік мүмкіншілік қисығы». Студент негізгі өндіріс факторлары туралы,
экономикадағы ресурстардың шектеулі мәселелер туралы, оның ішінде медицина
саласындағы жағдайлар туралы білуі қажет. Өндіріс қисығының мүмкіншілігін құрастыра
білуі қажет. Студентке келесі тақырыптардан таңдау жасау арқылы ЭССЕ жазу қажет (ЭССЕ
– бұл нақты бір сұрақ немесе жағдайға байланысты жеке көзқарасын білдіретін шағын көлемде
және еркін композицияда жазылатын шығарма):
- Денсаулық сақтаудағы ресурстардың шектеу мәселелесі.
- Денсаулық сақтау экономикасы жалпы экономиканың бір саласы.
- Экономикалық таңдаудың негізгі мәселесі.
- Адам қажеттілігіндегі ҒТП әсері.
- Медицинадағы «кәсіпкерлік» түсінігіндегі өндіріс факторының ерекшелігі.
- Қоғам өміріндегі өндіріс мағынасы.
- Халықтың өмір сүруі, сапасы мен денсаулық сақтау арасындағы байланыс.
- «денсаулық» түсінігінің биологиялық, экономикалық, әлеуметтік категориялар.
СӨЖ:
1 тақырып «Қазақстанның денсаулық сақтаудағы шағын және орта бизнес». Осы
тақырып бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу
қажет.
2 тақырып «Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудағы үлгісі». Осы
тақырып бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу
қажет.
1 кредит тақырыптарын талдап болғаннан кейін студентке 1 қорытындылау
тапсырмасы ұсынылады және мынадай жұмыстарды орындау қажет:
Тапсырма № 1:
Студентке 1және 2 кестелерді толтыру қажет.
Кесте 1. Әрбір қндіріс факторы денсаулық сақтауда және жалпы экономикада қалай
көрсетілетінін нақтылаңыз:
Өндіріс факторы
Денсаулық сақтауда
Жалпы экономикада
көрсетілген
Кесте 2. Кестеде көрсетілген мысал бойынша әр экономикалық мектептердің экономикалық
саясатына қысқаша сипаттама беріңіз.
№
Экономикалық мектеп
№
Саяси экономиканың қысқаша
мазмұны
1.
Марксизм
1.
Экономикаға мемлекеттің араласпауы
2.
3.
Физиократизм
Меркантилизм
2.
3.
Импорт экспорттан жоғары
Ақша массасын реттеу
4.
Классикалық саяси экономия
4.
Ауыл шаруашылығының дамуы
5.
Кейнсиандық
5.
Жұмысбастылықты реттеу
6.
Монетаризм
6.
Меншікті ұлттандыру
1 тапсырманы тапсыру мерзімі: 29.09 – 3.10.2014 ж.
2 қорытынды тапсырма ТС, ОСӨЖ және СӨЖ келесідей тақырыптардан тұрады:
Тәжірибелік сабақтар.
4 тақырып «Медициналық қызмет нарығындағы сұраныс және ұсыныс.
Денсаулық сақтаудағы бәсеке». Студент сұраныс және ұсыныс туралы түсінікті білу керек.
Сұраныс және ұсыныс заңдарын білу, сұраныс және ұсыныс қисықтарын сыза білу керек.
Студент бәсекенің түсінігін, түрлерін және формаларын білу керек. Қазақстанның денсаулық
сақтаудағы бәсекенің негізгі ерекшеліктерін көрсете білу керек. Келесі сұрақтарға жауап
бере білу керек:
- сұраныс түсінігі, сұраныс заңы, сұраныс қисығы және сұранысқа әсер ететін
факторлар.
- ұсыныс түсінігі, ұсыныс заңы, ұсыныс қисығы, ұсынысқа әсер ететін факторлар.
- ҚР медициналық қызмет нарығындағы сұраныс және ұсыныс.
- бәсеке түсінігі, түрлері, формалары
- Қазақстандағы медициналық қызмет нарығындағы бәсеке
5 тақырып «Капитал. Қазақстандағы денсаулық сақтауды қаржыландыру».
Студент капитал және оның түрлері туралы түсінікті білу керек. ҚР денсаулық сақтау
қаржыландырудың қайнар көзін және формаларын білу. Медицинаны инвестициялау
жүйесін және Қазақстандағы денсаулық сақтауға шығындар туралы білу. Келесі сұрақтарға
жауап беру керек:
- капитпл түсінігі және түрлері (негізгі және айналым капиталы).
- денсаулық сақтау жүйесі және оған сипаттама.
- ҚР денсаулық сақтау қаржыландырудың қайнар көзі
- Қазақстандағы денсаулық сақтауға шығындар.
- Қазақстандағы денсаулық сақтау жүйесін инвестициялау.
6 тақырып «Өндіріс факторларынан түсетін табыстар. Қазақстандағы денсаулық
сақтаудағы еңбек ақы төлеу мәселелері». Студент өндіріс факторларынан түсетін негізгі
кірістердің мәнін аша білу керек. Өндіріс факторларынан түсетін табыстын түрлерін білу
керек. Келесі сұрақтарға жауап беру керек:
- кірістер түсінігі және түрлері.
- табыс түсінігі, түрлері, факторлары.
- пайыз, пайыз ставкасы.
- еңбек ақы түсінігі, еңбек ақы төлеу формалары және жүйесі.
- Қазақстандағы денсаулық сақтаудағы еңбек ақы төлеу мәселелері.
- рента түсінігі және түрлері.
ОСӨЖ:
3 тақырып «Экономикалық жүйе типтері және олардың даму заңдылықтары».
Студент адамның шаруашылық қызметінің мәнің аша білуі керек. Қоғамдық форма түрлерін
(натуралды және тауарлы) және шаруашылық қызметтің түрлерін (аграрлық, индустриялдық
және постиндустриалдық) білу керек. Студентке экономикалық жүйенің негізгі типтері
көрсетілген кесте құрып конспект дайындау керек. Қазақстан қай экономикалық жүйеге
жататының жазып талдап жазу керек.
4 тақырып «Денсаулық сақтаудың негізгі үлгілері». Студент денсаулық сақтаудың
негізгі үлгілеріне (жеке, мемлекеттік, әлеуметтік-сақтандыру) анықтама білу керек және
белгілері бойынша оларды жіктеу. Әрбір үлгінің ерекшеліктерін көрсете білу керек.
Студентке әдістемелік нұсқауда көрсетілген мақалалардың біріне талдау жасау.
СӨЖ:
3 тақырып «Қазақстандағы денсаулық сақтауды қаржыландырудың қайнар
көзі». Осы тақырып бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне
дайындалу қажет.
4 тема «Қазақстандағы медициналық қызмет нарығындағы маркетинг». Осы
тақырып бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу
қажет.
1 кредит тақырыптарын талдап болғаннан кейін студентке 2 қорытындылау
тапсырмасы ұсынылады және мынадай жұмыстарды орындау қажет:
Тапсырма № 2.
Студентке келесі кестелерді толтыру керек.
Кесте 1
Экономикалық
жүй
Ерекшеліктері
Денсаулық сақтау
үлгілері
Артықшылықтары
Сипаттама
Кемшіліктері Елдер
Артықшылықтар
ы
Осыдан кейін мынадай сұрақтарды жауап беріңіз:
1. Кез келген елдің экономикасында қандай үш мәселе шешіледі?
Кемшіліктері
2. Әкімшіл әміршіл экономикалық жүйенің негізгі кемшіліктері қандай? Қай жылдары
әкімшіл әміршіл экономикалық жүйе тиімді болда?
3. Барлық елдер үшін керемет жоспар құруға неге бөгет жасайды?
4. Алдыңғы қатарлы нарықты экономика елдерінде мемлекеттің ролі қандай?
5. Денсаулық сақтаудың тиімді үлгісін көрсетіңіз
2 тапсырманы тапсыру мерзімі – 27.10 – 31.10. 2014 ж.
ОСӨЖ
5 тақырып. «Аралық бақылау № 1 » ауысша әңгімелесу формасында келесі
сұрақтар бойынша:
1. Экономиканың мазмұны, мәні, даму кезеңдері.
2. Ақшаның пайда болуы, қызметтері және түрлері.
3. Нарық экономикасы жүйе ретінде және оның элементтері.
4. Нарықтың мәні және қызметтері, үлгілері, субъектілері
5. Кәсіпкерлік түсінігі, түрлері.
6. Инвестиция: түсінігі, түрлері. Өндіріс мәселелері
7. Тауар: мәні, қызметтері. Еңбек құн теориясы
8. Өндірістің атқаратын қызметтері, түрлері, факторлары. Экономика қызметтері
9. Тауар өндірісінің пайда болу себептері. Маркстік және маржиналистік теория тауар
өндірісінің категорияларының мәні туралы. Экономика әдістері
10. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер ететін факторлар
11. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер ететін факторлар
12.Денсаулық сақтау саласының экономикасы.
13. Нарықтық тепе-теңдік, тепе-теңдік қисығы. Меншіктің кешенді құқықтары
14. Бәсеке: мәні, атқаратын қызметтері, түрлері
15. Меншік түсінігі, түрлері. ҚР меншіктің қалыптасуы
16. Монополия: түсінігі, түрлері. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты
17. Экономикалық жүйе түсінігі, типтері. Экономика заңдары
18. Капитал: түсінігі, түрлері, амортизация
19. Өндіріс шығындары: түсінігі, түрлері
20. ҚР Денсаулық сақтау саласын қаржыландыру
21. Натуралды шаруашылық:оның белгілері мен ерекшеліктері. Бәсекенің тиімділігі
22. ҚР денсаулық сақтау саласында еңбек ақы төлеу мәселелері
23. Денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестік
24. Денсаулық сақтау саласының негізгі үлгілері
25. ҚР денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлік
26. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі және айналым капитал
27. Денсаулық сақтау саласындағы шығындар
28. Медициналық қызмет нарығындағы сұраныс және ұсыныс
30. Денсаулық сақтау саласындағы маркетинг
3 қорытынды тапсырма ТС, ОСӨЖ және СӨЖ келесідей тақырыптардан тұрады:
Тәжірибелік сабақтар.
7 тақырып «Жүйе ретіндегі ұлттық экономика. БҰДСЖ. БАДСЖ». Студент
ұлттық экономика түсінігін білу керек. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер (ЖҰӨ,
ЖІӨ, ҰТ, ЖТ, колдағы бар табыс) және олардыесептеу әдістерін білу керек. БҰДСЖ негізгі
компоненттерін білу. Қазақстанның БАДСЖ туралы түсініктерді білу. Келесі сұрақтарға
жауап беру:
- ұлттық экономика түсінігі, мәні, мақсаттары.
- негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер және оларды есептеу әдістері.
- ҚР ұлттық байлығы.
- БҰДСЖ: артықшылықтары және кемшіліктері.
- БАДСЖ: Қазақстанға енгізу және дамыту.
- Қазақстандағы медициналық кластер.
8 тақырып «Экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсу». Студент
экономикалық тепе-теңдік және экономикалық өсудің мәнің аша білу керек.
Макроэкономикалық тепе-теңдік үлгілерін және экономикалық өсу типтерін білу керек.
Елбасының Жолдауын оқу және жолдаудағы негізгі ерекшеліктерді көрсете білу керек.
Келесі сұрақтарға жауап беру:
- жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс түсінігі.
- макроэкономикалық тепе-теңдік: түрлері және сипаттама.
- экономикалық өсу түсінігі, мәні және қарқыны.
- ҚР Президентінің «Қазақстан стратегиясы - 2050» жолдауындағы қазақстандық
экономиканың дамуының негізгі бағыттары
9 тақырып «Циклдылық. Инфляция және жұмыссыздық. Медициналық қызмет
нарығындағы жұмыссыздық». Студент экономиканың дамуындағы циклдылық туралы
түсінікті білу керек. Цикл фазаларын және түрлерін білу керек. Студент инфляция және
жұмыссыздықтың мәнін аша білу керек. ҚР ДМ ККМФД қызметі туралы білуі керек. Келесі
сұрақтарға жауап беру:
- экономиканың дамуындағы циклдылық, цикл фазалары және түрлері.
- инфляция: себептері, ерекшеліктері және түрлері.
- жұмыссыздық: себептері, ерекшеліктері және түрлері.
- ҚР медициналық қызмет нарығындағы жұмыссыздық және онымен күрес.
- ҚР ДМ ККМФД қызметі.
ОСӨЖ:
6 тақырып «Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі». Студент БҰДСЖ
мәнің білу керек. БҰДСЖ принциптерін қарастыру. БҰДСЖ мақсаттары мен міндеттерін
білу керек. БҰДСЖ енгізу және жүзеге асыру туралы түсінік білу керек. Студентке БҰДСЖ
негізгі ережелері көрсетілген конспект дайындап, төмендегі кестелерді толтыру керек.
7 тақырып «Қазақстан халқына Президент Жолдауындағы Қазақстан
экономикасының дамуының негізгі бағыттары». Студент Қазақстан халқына Президент
«Қазақстан стратегиясы-2050» Жолдауындағы Қазақстан экономикасының дамуының негізгі
бағыттарын білу керек, соның ішінде:
- 1 бөдім «Жаңа бағыттағы экономикалық саясат».
- 2 бөлім «Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау – ұлттық экономиканың негізгі қозғаушы
күші».
- 3 бөлім «Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдік және жеке
басының жауапкершілігі».
Студент төмендегі тақырыптар бойынша эссе жазу керек:
- «Қазақстан-2050» стратегиясының мәні.
- Ұлт денсаулығы – болашақ кепілі.
- Ұлттық экономика – халықаралық еңбек бөлінісіндегі Қазақстанның ролі.
- Қоғамдық тұрақтылықты және келісімді қамтамассыз ететін күшті әлеуметтік саясат.
- Мемлекеттік жеке меншік әріптестік - «Күшті бизнес – күшті мемлекет».
СӨЖ:
5 тақырып «Қазақстандағы медициналық кластер. Ұлттық медициналық
холдинг». Осы тақырып бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау
түрлеріне дайындалу қажет.
6 тақырып «Экономиканың дамуындағы циклдылық. Дағдарыс». Осы тақырып
бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу қажет.
2 кредит тақырыптарын талдап болғаннан кейін студентке 3 қорытындылау
тапсырмасы ұсынылады және мынадай жұмыстарды орындау қажет:
Төмендегі кестелерді толтырыңыз және сұрақтарға жауап беріңіз:
Кесте 1. БҰДСЖ: кемшіліктері мен артықшылықтары
Артықшылықтары
Кемшіліктері
Кесте 2. Экономикалық цикл типтері
Экономикалық цикл типтері
Ұзақтылығы
Басты ерекшеліктері
«Стратегия – 2050» Жолдау мәтінімен жұмыс жасай отырып, келесі сұрақтарға жауап
беріңіз:
- Елдің дамуының болашағын анықтаңыз.
- ҚР әлеуметтік саясаттың негізгі принциптерін анықтаңыз.
- Балалар мен мүгедектерді қорғау бойынша мемлекет қандай саясат жүргізуде?
- Денсаулық сақтауға Елбасы қандай алғы шарттарды көрсетті?
- Білім берудің қазіргі замаңғы жүйесіндегі негізгі бағыттар қандай?
- "МЖК» түсінігі нені білдіреді?
- Сіз (студент) Қазақстан болашағын қандай етіп көресіз?
3 тапсырманы тапсыру мерзімі – 17.11 – 21.11. 2014 ж.
4 қорытынды тапсырма ТС, ОСӨЖ және СӨЖ келесідей тақырыптардан тұрады:
Тәжірибелік сабақтар.
10 тақырып «Экономиканы мемлекеттік реттеу. «Саламатты Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасы». Студент экономиканы мемлекеттік реттеу туралы түсінікті
білу керек. МЭР мақсаттары мен құралдарының мәнін аша білу керек. МЭР әдістерін және
олардың сипаттмаларын білу керек. Қазақстандағы медициналық қызмет нарығындағы
мемлекеттің ролін оқып білу керек. «Саламаты Қазақстан 2011-2015 жж» Мемлекеттік
бағдарламасының негізгі ережелерімен танысу. Келесі сұрақтарға жауап беру керек:
- МЭР түсінігі, мақсаттары, әдістері және құралдары.
- қаржы түсінігі және ҚР қаржы саясаты.
- ҚР ақша-несие саясаты.
- ҚР бюджеттік саясаты.
- салық түсінігі және түрлері, ҚР салық саясаты.
- Қазақстандағы медициналық қызмет нарығындағы мемлекеттің ролі.
- «Саламаты Қазақстан 2011-2015 жж» Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру
сұрақтары.
11 тақырып «Әлеуметтік және аймақтық саясат. Қазақстандағы медициналық
қызмет нарығында халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағыттары». Студент
мемлекеттің әлеуметтік және аймақтық саясаты туралы түсінікті білу керек. Мемлекеттің
әлеуметтік және аймақтық саясатының мақсаттарын, міндеттері мен құралдарын білу керек.
Кедейшілік мәселесін және халық кірістерінің теңсіздігін оқып білу. Қазақстанның
медициналық қызмет нарығын білу. Келесі сұрақтарға жауап беру керек:
- ҚР әлеуметтік саясат түсінігі, мәні, маңыздылығы.
- кедейшілік мәселесі және халық кірістерінің теңсіздігі.
- ҚР аймақтық саясат түсінігі, мәні, маңыздылығы.
- Қазақстандағы медициналық қызмет нарығы.
ОСӨЖ:
8 тақырып «Медициналық қызмет нарығындағы жұмыссыздық. ККМФД».
Студент медициналық қызмет нарығындағы еңбек қатынасын қарастыру қажет.
Медициналық мекемелердегі еңбек ақы төлеу жүйесі туралы, денсаулық сақтау саласындағы
еңбек нарығындағы бос жұмыс орындары туралы түсініктерді білу керек. ККМФД
қызметімен танысу. Материалды оқып аяқтағаннан кейін студентке конспект құрастыру
және кестені толтыру керек.
СӨЖ:
7 тақырып «Қазақстанның салық және қаржы жүйесі». Осы тақырып бойынша
студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу қажет.
8 тақырып «Қазақстан Республикасының ақша-несие саясаты». Осы тақырып
бойынша студентке өз бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу қажет.
2 кредит тақырыптарын талдап болғаннан кейін студентке 4 қорытындылау
тапсырмасы ұсынылады және мынадай жұмыстарды орындау қажет:
Кестелерді толтырыңыз
Кесте 1. Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік саясат
Медицина
сферасындағы
әлеуметтік Медицина
сферасындағы
қолдауды
қажет
ететін
халықтар қолдаудың түрлері
категориясы
Кесте 2. ҚР салық саясаты
Салық түрлері
Тікелей немесе жанама
әлеуметтік
Пайыздық ставка
4 тапсырманы тапсыру мерзімі – 8.12 – 12.12. 2014 ж.
5 қорытынды тапсырма ТС, ОСӨЖ және СӨЖ келесідей тақырыптардан тұрады:
Тәжірибелік сабақтар.
12 тақырып «ХЭҚ. ДДСҰ және оған Қазақстанның қатысуы». Студент
халықаралық экономикалық қатынастар түсінігін білу керек. ХЭҚ мақсаттары мен
құралдарын білу. Халықаралық экономикалық ұйымдар және оларға Қазақстанның қатысуын
білу керек. Денсаулық сақтаудың халықаралық ұйымын білу керек. ДДСҰ қызметі мен
ерекшеліктерімен танысу керек. Келесі сұрақтарға жауап беру керек:
- ХЭҚ түсінігі, ХЭҚ мақсаттары мен құралдары.
- халықаралық экономикалық ұйымдар және оған Қазақстанның қатысуы.
- Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы және оған Қазақстанның қатысуы.
ОСӨЖ:
10 тақырып «Халықаралық денсаулық сақтау ұйымы». Студент халықаралық
экономикалық қатынастар түсінігін білу керек. ХЭҚ мақсаттары мен құралдарын білу.
Халықаралық экономикалық ұйымдар және оларға Қазақстанның қатысуын білу керек.
Денсаулық сақтаудың халықаралық ұйымын білу керек. ДДСҰ қызметі мен
ерекшеліктерімен танысу керек. Студентке әдістемелік нұсқауда көрсетілген мақалалардың
біріне талдау жасау.
СӨЖ:
9 тақырып «Қазақстанның ДДСҰ қатысуы». Осы тақырып бойынша студентке өз
бетінше оқу қажет және СӨЖ орындау түрлеріне дайындалу қажет.
2 кредит тақырыптарын талдап болғаннан кейін студентке 5 қорытындылау
тапсырмасы ұсынылады және мынадай жұмыстарды орындау қажет:
Кесте толтыру
Кесте 1. Халықаралық ұйымдар
Ұйымдардың атауы Құрылу уақыты
штаб пәтерінің
орналасқан жері
Қызметі
Тапсырма. Төмендегі мақаланы оқи отырып берілген сұрақтарға жауап беріңіз және өз
пікірлеріңізді білдіріңіз
Ұлттық тіршілік қабілетінің еселігі
ЮНЕСКО және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) әлсін-әлсін қандай-да
бір үкімет жүргізіп отырған әлеуметтік-экономикалық саясатқа және экологиялық ахуалға
қарай әл-ауқат деңгейінің және «халықаралық тіршілік қабілетінің» еселігі бойынша
зерттеулер жүргізеді.
Тіршілік қабілетінің еселігі нақты бір елді зерттеу сәтінде жүзеге асырылып отырған
үкіметтің
әлеуметтік-экономикалық саясатының жалғасу жағдайындағы
ұлттың
генетикалық қорын, физиологиялық және зияткерлік дамуын сақтау мүмкінділігімен
сипатталады (бес баллдық шәкілмен өлшенеді).
ЮНЕСКО және ДДҰ –ның 2008-2009 жылдары жүргізген зерттеу жұмыстарына
сәйкес дүние жүзінде бірде-бір ел бес баллға ие болмаған.
Швеция, Нидерланды, Белгия, Дания, Исландия төрт балл алған.
АҚШ, Жпония, Германия және өзге де индустриялық жағынан дамыған елдер,
сондай-ақ кейінгі индустриялық елдер индустриялық елдер - (Тайван аралы, Оңтүстік Корея,
Сингапур, Малайзия және т.б.), Израйль, Коста-Рико «үш» алған.
Ал, мұндағы «екі» деген баға егер мемлекет денсаулық сақтау ісіне, ғылымға, білім
беруге қаржы беруді көбейтпесе, табиғи ортаны ластауды азайтып, тұрғын үй салуды
көбейтуге бөлінетін қаражатты ұлғайтпаса ұлттың тіршілік қабілеті түсіп кетуі мүмкін
екендігін білдіреді.
ЮНЕСКО және ДДҰ –ның өлшемдеріне сәйкес бұл балл бөлшек саудадағы
бағаларды, әсіресе азық-түлік, дәрі-дәрмек және медициналық қызмет көрсету бағасын
реттеп отыруды талап етеді. Қытай, Ирак, Бразилия, Аргентина, Моңғолия, Албания, Түркия,
басқа да дамушы елдер, Шығыс Европа мемлекеттері, Куба, Вьетнам екі балл алған. Балтия
елдері, Түрікменстан, бұрын Израиль басып алған Араб аумағы (Газа секторы, Йордан
өзенінің Батыс жағалауы) да осындай бағаға ие болған.
Украинаға, Қазақстанға, Орта Азиядағы басқа да елдерге, Молдавияға, Белоруссияға,
Оңтүстік Африка Республикасының байырғы халқына, Австралия аборигендеріне, Оңтүстік
және Орталық Америка үндістеріне, Орталық және Шығыс Африка елднріне 1,7-ден 1,9
баллға дейінгі баға берілген. Сомали мен Гаити, Бирма мен Папуа-Жаңа Гвинея 1,6 балл,
Батыс Сахара, Босния, Ауғанстан 1,5 балл алған.
Ал 1,5 баллдан төмен бағалау ұлтқа шығарылған құрып кету үкімі іспетті. Мұндай
баға үкіметтің әлеуметтік-экономикалық саясаты мен экологиялық ахуалдың үнемі
нашарлауы салдарынан елдің халықтың не біртіндеп құруына немесе азап шегуіне алып
келеді деген сөзді білдіреді: «ұдайы өсіп отыратын» кейінгі буындар тәни-табиғи жабайы
түйсіктерін қанағаттандыру есебінен ғана күн көретін, физиологиялық және ақыл-ой
жағынан кеміс буындарға айналмақ. Бұл ұрпақ өз бетінше ойлау қабілетнен айрылғандықтан
бір нәрсені талдап, ой елегінен өткізе алмайды. Сонай-ақ 1,5 төмен балл әлгі елдегі халық
ауру-сырқауға шалдыққыш болатындығын және еңбекке жарамсыздығы арта беретіндігін
көрсетеді. Мұндай халықтың жеке басының даралығы және шығармашылық даралығы үнемі
кері кетумен болады: ДДСҰ және ЮНЕСКО бұл процесті «адамдық нұсқадан айрылу және
топастану» деп атайды.
Осы бағаға бір мысал – Букино – Фасо, бұл шағын елде тұратын халықтың 80
пайызына СПИД жұққан. Бұл елдің, сондай-ақ Чад, Эфиопия, Оңтүстік Судан және Комор
аралдарының тіршілік ету еселігі 1,1 – 1,3 деп бағаланады. 2008-2009 жылы Ресей тіршілік
ету еселігі бойынша 1,4 балл алды.
Кедейленіп жатқан халық
2009 жылдың II тоқсанында табысы күнкөріс шегінен төмен халықтың үлесі 26,9 %
болды. Бұл көрсеткіш сол жылдың мұның алдындағы тоқсанмен салыстырғанда көп. Кедей
үй ішінің 6о,5% ның отағасы ер адамдар болса 39, 5% әйел басқарады. Кедей халықтың
неғұрлым көп үлесін 14 жасқа дейінгі балалар құрайды – олар 32%, сондай–ақ 15-29 жастағы
жастар– олар 12,3%. 2009 жылдың қарастырылып отырған кезеңінде жан саңы көп
отбасылардың (5 және одан көп адамы бар) үй шаруашылығындағы мүшелердің жартысы
дерлік табыс жағынан күнкөріс шегінен төмен тұрған. Жан саны көп үй шаруашылығының
22, 4% мүшесінің табысы азық–түлік бағасы шегінен төмен тұрған.
Сұрақтар:
1. Ұлттың тіршілік қабілеті еселігі дегеніміз не?
2. ЮНЕСКО–ДДСҰ ның 2008–2009 жылдардағы бұрынғы кеңестік республикалар
арасында
шаруашылық
байланыстардың
бұзылуының,
республикамыздың
тәуелсіздікті алған жылдарымен сәйкес келген. Содан бері жағдай өзгерді ме? Егер
осындай зерттеулер қазір жүргізілген болса, сіздің ойыңызша, халықаралық
сарапшылар республикамызға халықтың тіршілік қабілеті еселігі бойынша қандай
баға қояр еді?
3. Елдегі халықтың тіршілік қабілеті еселігін арттыру үшін қоғам, үкімет және сіздің
өзіңіз не істеуіңіз керек?
5 тапсырманы тапсыру мерзімі - 22.12. – 26.12.2014 ж.
ОСӨЖ
9 тақырып «Аралық бақылау № 2» ауысша әңгімелесу формасында келесі
сұрақтар бойынша:
1. Медициналық қызмет нарығында ҚР халқын әлеуметтік қорғау бағыттары
2. Халықаралық экономикалық қатынастар түсінігі, құрылымы
3. Дүние жүзілік Денсаулық сақтау ұйымының қызметі
4. Дүние жүзілік интеграциялық процестер
5. Дүние жүзілік жаhандану процесі.
6. Ұлттық есепшот жүйесі.
7. Ұлттық экономика түсінігі және мақсаттары. ҚР медициналық кластердің дамуы
8. Жиынтық сұраныс, жиынтық ұсыныс, әсер ететің факторлар.
9. Экономикалық цикл фазалары. ҚР дағдарысқа қарсы саясаты
10. Инфляция түсінігі, түрлері, әлеуметтік- экономикалық салдары. ҚР инфляцияға қарсы
саясаты
11. «Саламатты Қазақстан 2011-2015ж» Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру сұрақтары
12. Денсаулық сақтау Министрлігінің жанындағы Медициналық қызметтің сапасын бақылау
комитетінің қызметі
13. БАДСЖ негізгі принциптері
14. Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаттары, құралдары.
15. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты.
16. Мемлекеттің аймақтық саясаты.
17. Жұмыссыздық түсінігі, түрлері, әлеуметтік- экономикалық салдары.
18. ҚР Денсаулық сақтау саласында жұмыссыздық мәселелелері
19. ҚР еңбекақы. Денсаулық саласындағы еңбекақы
20. Экономикалық өсу түсінігі, типтері.
21. ҚР фискалдық саясаты
22. ҚР ақша-несие саясаты
23. Қазақстан 2050 стратегиясының басым бағыттары
24. Салық және салық салу: түсінігі, түрлері
25. Макроэкономикалық тепе- теңдік түсінігі, үлгісі
26. ҚР Денсаулық сатау саласын мемлекеттік реттеу
27. ҚР банк жүйесі. Ұлттық банк қызметі
28. ҚР жұмыссыздыққа қарсы мемлекеттік саясаты
29. Қазақстандағы медициналық кластерді құру және дамыту
30. БҰДСЖ негізгі принциптері
* Ескерту (ОСӨЖ бойынша тапсырмалар сабақ барысында немесе сабақ
аяқталғаннан кейін оқытушыға өткізіледі). Студент аралық бақылауға жіберіледі егер
тәжірибелік сабаққа 100% қатысса, ОСӨЖ және СӨЖ барлық тапсырмаларын өткізген
жағдайда. Егер студенттің сабақты босатуы 50% көп болса, онда студентті автоматты
түрде аралық бақылау тапсыруға жіберілмейді.
Тақырыптық жоспар (дәрістердің, тәжірибелік, семинарлық, лабораторлы, оқытушының
жетекшілігімен орындалатын өздік жұмыстар*): тақырыптар, өткізу нысаны және
ұзақтылығы, консультацияның, аралық және қорытынды бақылаулардың уақыты.
 Дәрістердің тақырыптық жоспары:
№
1.
2.
3.
Тақырып атауы
Өткізу формасы
КРЕДИТ 1 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЭКОНОМИКАСЫНА КІРІСПЕ.
МИКРОЭКОНОМИКА
Денсаулық
сақтау
Кіріспе дәріс
1
экономикасына кіріспе.
Медициналық қызмет нарығы,
сұраныс
пен
ұсыныс.
Қазақстанның
Денсаулық
сақтаудағы бәсеке.
Қазақстанның
денсаулық
сақтауын қаржыландыру.
Құзырет
тілік
4, 7
Мәселелік дәріс
1
4, 7
Шолу дәрісі
1
4, 7
Кредит бойынша барлығы:
4.
Сағаты
3
КРЕДИТ 2 МАКРОЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА
Жүйе
ретіндегі
ұлттық
Мәселелік дәріс
1
экономика. БҰДСЖ. БАДСЖ.
4, 7
5.
ЭМР.
Қазақстанның
денсаулық сақтау саласындағы
әлеуметтік саясат.
Дәріс-ақпарат
1
4, 7
6.
ХЭҚ.
ДДСҰ
және
Қазақстанның оған қатысуы.
Мәселелік дәріс
1
4, 7
Кредит бойынша барлығы:
Дәрістің барлық сағаты:
№
п/
п
1
2.
3.
4.
 Тәжірибелік сабақтарының тақырыптық жоспары:
Тәжірибелік сабақтар
Өткізу формасы
тақырыптардың атауы
3
6 с.
Сағаты
КРЕДИТ 1 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЭКОНОМИКАСЫНА КІРІСПЕ.
МИКРОЭКОНОМИКА
Денсаулық
сақтау
Шағын топ әдісі
2
экономикасына
кіріспе.
Денсаулық
сақтау
экономикасының
пәні,
мақсаттары және міндеттері.
Денсаулық
сақтаудағы
Оқу ойыны
2
кәсіпкерлік.
Денсаулық
сақтаудың негізгі үлгілері.
Қоғамдық
шаруашылықтың Жағдаяттық есептер шешу
2
нысандары.
Тауар.
Медициналық қызмет нарығы.
Медициналық
қызмет
TBL (топтық-бағытталған
2
нарығындағы сұраныс пен
оқыту)
ұсыныс.
Денсаулық
сақтаудағы бәсеке.
Құзыре
ттілік
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
№
1.
2.
3.
4.
5.
Капитал.
Қазақстандағы
Пікір-талас
2
денсаулық
сақтауды
қаржыландыру.
Өндіріс
факторларынан
Шағын топ әдісі
2
түсетін
табыстар.
Қазақстандағы
денсаулық
сақтау саласындағы еңбек ақы
төлеу мәселелері.
Барлығы:
12 сағат
КРЕДИТ 2 МАКРОЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА
Жүйе
ретіндегі
ұлттық
экономика. БҰДСЖ. БАДСЖ.
Экономикалық
тепе-теңдік
және экономикалық өсу
Циклдылық. Инфляция және
жұмыссыздық. Медициналық
қызмет
нарығындағы
жұмыссыздық.
Экономиканы
мемлекеттік
реттеу.
«Саламатты
Қазақстан»
Мемлекеттік
бағдарламасы.
Әлеуметтік және аймақтық
саясат.
Қазақстандағы
медициналық
қызмет
нарығында
халықты
әлеуметтік қорғаудың негізгі
бағыттары.
ХЭҚ.
ДДСҰ
және
Қазақстанның оған қатысуы.
Барлығы:
Барлығы:
3, 5, 7
3, 5
Жобалық технология
2
3,4, 5, 7
Жағдаяттық есеп шешу
2
3, 5
TBL (топтық-бағытталған
оқыту)
2
3, 5
Шағын топ әдісі
2
3, 5
Пікір-талас
2
3, 5
Дөңгелек стол әдісі
2
3, 5, 7
 ОСӨЖ тақырыптық жоспары:
Тақырып атауы
12 сағат
24 сағат
Орындалу формасы
Сағаты
Құзырет
тілік
КРЕДИТ 1 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЭКОНОМИКАСЫНА КІРІСПЕ.
МИКРОЭКОНОМИКА
Негізгі
экономикалық Жобалық технология
4
3,4,5, 7
мектептер
Ресурстардың
шектеулілігі Эссе жазу
4
3, 5
және тұтынудың шексіздігі
мәселесі.
Өндірістік
мүмкіншілік қисығы.
Экономикалық жүйе типтері Конспектілер құрастыру
2
3, 5
және
олардың
даму
заңдылықтары.
Денсаулық сақтаудың негізгі Ғылыми мақалаға талдау
4
3, 5
үлгілері.
жасау
Аралық бақылау № 1
Ауысша әңгіме
1
Барлығы:
15 сағат
КРЕДИТ 2 МАКРОЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА
Бірыңғай ұлттық денсаулық
сақтау жүйесі.
7. Қазақстан халқына Президент
Жолдауындағы
Қазақстан
экономикасының дамуының
негізгі бағыттары.
8. Медициналық
қызмет
нарығындағы жұмыссыздық.
ККМФД.
9. Аралық бақылау № 2
10. Денсаулық
сақтаудағы
халықаралық ұйымдар
Барлығы:
Барлығы:
6.
Жобалық технология
1
3, 5, 7
Эссе жазу
4
3, 5, 7
Конспектілер құрастыру
4
3, 5
Ауысша әңгіме
Ғылыми мақалаға
жасау
2
4
3, 5
15 сағат
30 сағат
Кеңес беру уақыты:
Аты- жөні, қызметі
Касымова Б.Т., оқытушы
Джакупова Д.Е., аға оқытушы
Ламанова А.С., аға оқытушы
Рысбекова Б.Б., оқытушы
Сисенгалиева К.М., оқытушы
Магзумова Л.К., оқытушы
Аралық бақылау уақыты:
Аралық бақылау № 1
Мамандығ Курс/поток/топ
ы
Жалпы
1 курс /2 поток/
медицина
1-028-1-053
Аралық бақылау № 2
Мамандығ Курс/поток/группа
ы
Жалпы
1 курс /2 поток/
медицина
1-028-1-053
талдау
Апта күні
Сәрсенбі
Сейсенбі
Жұма
Сәрсенбі
Дүйсенбі
Бейсенбі
Кеңес беру уақыты
15.00-16.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
Пән
Апта/күні
Уақыты
Экономикалық
теория
негіздері
8 апта/20.10-24.10
Пән
Апта/күні
Экономикалық
теория
негіздері
14 апта/1.12-5.12
15.0016.00
Уақыты
15.0016.00
Қорытынды бақылау уақыты: академиялық күнтізбеге сәйкес.

Студенттің өзіндік жұмыс үшін арналған тапсырмалар
СӨЖ тақырыптық жоспар:
№ Тақырып атауы
Орындалу формасы
Сағаты
КРЕДИТ № 1 ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЭКОНОМИКАСЫНА КІРІСПЕ.
МИКРОЭКОНОМИКА
1. Қазақстанның
денсаулық Тақырыпты өз бетімен оқу,
4
сақтаудағы шағын және орта әдебиеттермен
жұмыс,
Құзырет
тілік
4, 7
бизнес.
2.
Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтаудағы үлгісі.
3.
Қазақстанның
денсаулық
сақтауды қаржыландырудың
қайнар көзі
4.
Қазақстанның
қызмет
маркетинг.
медициналық
нарығындағы
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
Тақырыпты өз бетімен оқу,
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
Тақырыпты өз бетімен оқу,
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
Тақырыпты өз бетімен оқу,
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
4
4, 7
3
4, 7
4
4, 7
Барлығы:
15 сағат
КРЕДИТ 2 МАКРОЭКОНОМИКА. ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА
5.
Қазақстандағы медициналық Тақырыпты өз бетімен оқу,
кластер.
Ұлттық әдебиеттермен
жұмыс,
Медициналық Холдингі.
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
2
4, 7
6.
Экономиканың
дамуының Тақырыпты өз бетімен оқу,
циклдылығы. Дағдарыстар.
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
4
4, 7
7.
Қазақстанның қаржы
салық саясаты.
және Тақырыпты өз бетімен оқу,
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
4
4, 7
8.
Қазақстан Республикасының Тақырыпты өз бетімен оқу,
ақша-несие саясаты.
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
3
4, 7
9.
ДДСҰ-ға
қатысуы
2
4, 7
Қазақстанның Тақырыпты өз бетімен оқу,
әдебиеттермен
жұмыс,
реферат дайындау немесе
Power Point презентация
Барлығы:
СӨЖ барлық сағаттары:


15 сағат
30 сағат
Пән бойынша тапсырманы орындау және тапсыру кестесі (пән бойынша соңғы
сабаққа, ОСӨЖ нақты бір тақырыбына, аралық бақылау өткізу күніне және
т.б.)
Тапсырмаларды тапсыру мерзімі:
1 кредиттің 1 тапсырмасы – 29.09 – 3.10.2014 ж.




1 кредиттің 2 тапсырмасы – 27.10 – 31.10. 2014 ж.
2 кредиттің 3 тапсырмасы – 17.11 – 21.11.2014 ж.
2 кредиттің 4 тапсырмасы – 8.12. – 12.12.2014 ж.
2 кредиттің 5 тапсырмасы – 22.12. – 26.12.2014 ж.
Әдебиет:
Негізгі:
1. Шеденов Ө.Қ. Жалпы экономикалық теория Ақтөбе-2004, 2009
Қосымша:
1. Әкімбеков С. Экономикалық теория Оқу құралы – Астана, 2002
2. Бегимбетова Р.К. Экономикалық теория негіздері, 2008
3. Бегимбетова Р.К., Касымова Б.Т. Экономикалық теория негіздері, 2010
Оқу және оқыту әдістері
Дәріс- кіріспе, шолу, мәселелі дәрістер.
Практикалық сабақ- шағын топ әдісі, оқу ойыны, жағдаяттық есептерді шешу, TBL
(командалық-негіздеп оқыту), дискуссия, жобалық технологиясы, дөңгелек үстел әдісі.
ОСӨЖ – жобалық технология, эссе жазу, конспектілерді жазу, ғылыми мақалаларды талдау.
Студенттің өзіндік жұмысы – тақырыпты өзіндік зерттеу, әдебиеттермен жұмыс, реферат
дайындау немесе Power Point презентациялары.
Оқытудың белсенді әдістері: командалық-негізделген оқыту (TBL), пікір–талас, оқу ойыны,
шағын топ әдісі, дөңгелек үстел әдісі, жобалық технология, жағдаяттық есептер шешу.
Дәстүрлі әдістер: жұппен жұмыс, оқулықтармен жұмыс, рефераттарды дайындау, өзіндік
жұмыстың тақырыптарын талдау, тәжірибелік сабақтардың жекелеген сұрақтарын
тереңдетіп оқу, презентациялар және рефераттар дайындау, барлық туындаған сұрақтар
бойынша оқытушымен кеңесу, тестілеу.
 Білім бағасының ережесі мен критериі: білім бағасының ережесі мен критериі әрбір
деңгейде (ағымдық, аралық, қорытынды бақылау) бағасының ережесібарлық сабақтар
түрлерімен (аудиторлық, ОСӨЖ, СӨЖ).
Таңбалау жүйесі
бойынша бағалау
А
АВ+
В
ВС+
С
СД+
Д
F
Баға шкаласы
Бағаның сандық Бағаның пайыздық
баламасы
мазмұны
4,0
95-100
3,67
90-94
3,33
85-89
3,0
80-84
2,67
75-79
2,33
70-74
2,0
65-69
1,67
60-64
1,33
55-59
1,0
50-54
0
0-49
Дәстүрлі жүйе бойынша
бағалау
өте жақсы
жақсы
қанағаттанарлық
қанағаттанарлықсыз
Білім бағасының критериі
«Өте жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін
көрсеткен және қандай да бір қатерліктерге бой алдырмай дұрыс орындаған, зертханалық
және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дұрыс орындаған және ол бойынша есептер
тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, коллоквиумды тапсыруда
қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми
әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген
жағдайда қойылады
«Жақсы» баға білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем
игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген,
зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз
ескертулері болмаған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап
негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді
пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, немесе негізсіз ескертулер болған
және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды
оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.
«Қанағаттанарлық» баға білім алушыға, егер ол зертханалық материалдардың кем
дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын
орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз
жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете
алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды
жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.
«Қанағаттанарлықсыз» баға білім алушыға, егер оның бағдарламада қарастырылған
негізгі материалдары оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан
астамын игермеген, жауаптарында елеулі қателіктер жіберген, ағымдағы формалармен
қарастырылған жеке және ағымдағы
және қорытынды бақылауларды орындамаған,
бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда
қойылады.
** Ескерту: Қосымша 1 ҚР БҒМ №152 бұйрық «Оқудың кредиттік технология
бойынша оқу процессін ұйымдастыру ережесі»
*** Ескерту: ҚР МЖБС «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орындарында білім беруді
бақылау және бағалау. Негізгі ережелер» негізінде құрастырылған.
Пән бойынша интегралды бағаны толтыру және рейтингті есептеу әдісі
(ҚММУ 2014 жылда бекітілген рейтинг жүйесіне сәйкес рәсімделеді). «Студенттердің
үлгерімін бағалаудың рейтингтік жүйесі туралы ереже» ҚММУ 2014 ж. Студентке аралық
баға пәннің әрбір тақырыбы бойынша 100 балдық шкаламен оқу журналына сабақта
оқытушымен қойылады.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа